Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

sodertalje.se

Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

Kommunala grundskolor

7. Hovsjö-, Gröndaloch

Högbergaskolan

Vision

På Hovsjö-, Gröndal- och Högbergaskolan

utvecklas den unika elevens vilja,

möjligheter och behov av att lära.

I en kreativ miljö ska ämnena

samverka till en helhetssyn, så att eleven

kan få förståelse för vårt demokratiska

samhälle.

Miljön i skolan skapar trygghet,

tolerans och trivsel där eleverna blir

väl rustade för kommande studier och

yrkesliv. Därför är skolan alla elevers

naturliga val.

Så arbetar vi

• Vi arbetar i vertikala arbetslag åk F–6

och 7–9.

• Varje arbetslag har ansvarselever och

hemvisten.

• Vi samplanerar teman, för att eleverna

skall få uppleva sammanhang.

• Vi utvecklar så många sinnen som

möjligt hos eleverna.

• Vi arbetar målmedvetet med elevernas

språkutveckling kopplat till alla

ämnen.

• Vi utnyttjar vår närmiljö i vår

undervisning.

• Vi samarbetar med vårt fantastiska

stadsdelsbibliotek.

• Vår profil är idrott och hälsa

Organisation

Hovsjöskolor består av Gröndalskolan åk

F–6 med ett arbetslag, Högbergaskolan åk

F–6 med två arbetslag och Hovsjöskolan

åk 7–9 med två arbetslag. Samt tre

särskilda undervisningsgrupper åk 1–6, åk

6–9 och åk 7–9.

Gröndalskolan och Högbergaskolan

har fritidshem. Våra elever åk F–3

Elev- och föräldrainflytande

Elevens Val är FAT (Fri ArbetsTid), ett

arbetssätt där eleven har inflytande över

sin inlärningssituation. Alla elever har

via klassråd och elevråd möjlighet att på

ett demokratiskt sätt påverka sin arbetssituation.

Hölöskolans Lokala Styrelse med förhar

samlad skoldag. På Hovsjöskolan

finns fritidsgården som erbjuder

rastverksamhet.

Hovsjöskolor har 650 elever.

Ledningsgruppen för Hovsjöskolor

består av rektor, biträdande rektor och

arbetslagsledarna. Elevvårdsteam finns.

Elev- och föräldrainflytande

Hovsjöskolor har tillsammans med förskolorna

i Hovsjö en lokal föräldrastyrelse

med föräldramajoritet. I styrelsen

ingår föräldrarepresentanter, rektor för

skolorna, rektor för förskolorna, personalrepresentanter

och elevrepresentanter.

Alla klasser har klassråd och varje skola

har ett elevråd.

Fritidshem/fritidsklubb

Högbergaskolans fritidshem/fritidsklubb

öppettider: kl 06.00–18.00.

Gröndalskolan fritidshem/fritidsklubb

öppettider: kl 08.00–16.00.

Kontaktuppgifter

Rektor: Meta Nordin

Besöksadress: Gröndalsvägen 1

Postadress: 151 89 Södertälje

Telefon: 08-550 219 40

Fax: 08-550 218 98

E-post: meta.nordin@sodertalje.se

Hemsida: www.hovsjoskolor.sodertalje.se

8. Hölöskolan (Hölö)

Vision

År 2009 gör vi en rundvandring i Hölöskolan

och ser att väggarna lyser som

om de vore nymålade utan klotter men

fyllda med elevarbeten och utställningar.

På soffor sitter elever och diskuterar sina

arbeten och hjälper varandra framåt i sin

strävan att nå högre mål. Cafeterian är

ett naturligt centrum för spontana möten

mellan vuxna och elever.

På kvällarna pulserar skolan av

aktiviteter där Fritidsgården driver en

verksamhet med hjälp av föreningsliv,

föräldrar, pensionärer m.fl. Detta gör

Hölöskolan attraktiv för alla.

Så arbetar vi

Hölöskolans profil är naturvetenskap,

miljömedvetenhet och hembygdskunskap.

Med vår lässatsning vill vi skapa

läslust och öka läsförståelsen.

Vi arbetar utifrån våra värdegrundsord:

Respekt, Omtanke och Arbetsglädje.

Skolans Val är livskunskap. Vi ger

kamratstödsutbildning till alla elever

i åk 8 för att stärka deras personliga

utveckling. Vi utbildar kompisstödjare

i åk 4–9, vilka fungerar som

stödkompisar.

Alla elever i åk F–7 deltar i en

naturvetenskaplig utbildning genom NTA

(Natur och Teknik för Alla), som bedrivs

i samarbete med AstraZeneca och Scania.

I samma anda använder vi skolgården

och skogen som ett pedagogiskt uterum.

Detta läsår har vi som mål att erhålla

miljöutmärkelsen "Grön Flagg".

Språkvalet, Franska eller Tyska,

organiseras så att eleverna provar på

båda språken innan de väljer.

Organisation

Skolan organiserar förskoleklass till åk

9, skolbarnomsorg för åldern 6–9 år och

fritidsklubb för 10–12-åringarna. Två

särskilda undervisningsgrupper för barn

med koncentrations-svårigheter finns på

skolan. Läsåret 2006/07 har Hölöskolan

455 elever. Större delen av organisationen

är åldersindelad, dock bedrivs

mycket av det pedagogiska arbetet i

åldersblandade grupper.

Kommundelsbibliotek (tillika

skolbibliotek) och fritidsgård är

integrerade i skolan. Hölöskolan har

eget tillagningskök.

18

Val av grundskola 2007/2008

More magazines by this user
Similar magazines