Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

sodertalje.se

Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

Allmän information

”För elever som har ett annat modersmål än svenska

anordnas undervisning i svenska som andraspråk. Ämnet

är likvärdigt med svenskämnet och har en egen kursplan.”

« forts

Undervisningen sker oftast i åldersblandade

grupper. Familjen kan redan vid

anmälan ta ställning till om undervisning

på annan skola kan komma ifråga.

Anmälan till modersmål behöver inte

upprepas varje år utan gäller under hela

förskoleperioden, grundskoleperioden

eller tills föräldern gör avanmälan.

Nybörjare och nyinflyttade familjer

ska få information om modersmålsstöd

och –undervisning samt anmälningsrutiner

redan vid inskrivning. De

anmälda bereds plats i mån av möjlighet,

men väntetid kan inte alltid undvikas.

Anmälan lämnas till barnets skola inom

anmälningsperioden som framgår av

blanketten. Sent inkomna anmälan

skrivs in på en väntelista och bereds

plats i mån av möjlighet.

Mer information får du på tel:08-550

223 781 eller E-post: lena.aronsson@

sodertalje.se

Naturskolan

Södertälje Naturskola är belägen intill

Linareservatet och drivs i kommunal

regi. Här får eleverna uppleva och

undersöka naturen. Förutom barnverksamhet

bedriver Naturskolan handledning,

kurser och fortbildning i natur och

miljö för skolor, kommuner och företag.

Naturskolan är inte valbar för den

enskilde eleven. Skolan samarbetar med

grundskolorna i undervisningen.

NTA

Naturvetenskap och teknik för alla är

ett skolprojekt med syftet att stimulera

nyfikenhet och öka intresse för naturvetenskap

och teknik hos både elever och

lärare. Projektet riktar sig i första hand

till barn från förskoleklass till åk 6.

Offentligt skolväsende

Det offentliga skolväsendet för barn och

ungdom omfattar förskoleklass, grundskola,

gymnasieskola, särskola, specialskola

och sameskola. Förskoleklassen

och gymnasieskolan är frivilliga.

Skolans val

Skolan har möjlighet att omfördela ett

visst antal timmar från andra ämnen.

Genom skolans val kan nya ”ämnesgrupper”

skapas och skolan kan på så

sätt lägga en större vikt vid speciella

inslag i verksamheten som till exempel

kultur, miljö, teknik eller idrott.

Skolbarnomsorg

Fritidshem/Fritidsklubb

I anslutning till skoldagen erbjuds ditt

barn skolbarnomsorg – en verksamhet

som barnen kan delta i både före och

efter skoldagen samt under lovdagar.

Skolbarnomsorgen är avgiftsbelagd.

Fritidshem och skola har gemensamma

lokaler och integrerad verksamhet.

Skolbarnomsorg i fritidshem erbjuds

barn 6–9 år med behov av omsorg.

Skolbarnomsorg Fritidsklubb erbjuds

barn 10–12 år med behov av omsorg.

För elever i särskolan finns även

tillsyn för skolungdom över 12 år.

Anmälan sker skriftligen till utbildningskontoret.

Anmälningsblankett finns

att hämta på webbplatsens blankettarkiv.

De går också att beställa på utbildningskontoret.

För vidare information

tag kontakt med kö- och placeringsansvarig

på Utbildningskontoret enligt

följande:

Brunnsäng/Grusåsen: 08-550 225 09

Rosenlund/Östertälje, Mariekäll/Västergård,

Saltskog, Pershagen/Södra:

08-550 214 08

Centrum/Blombacka, Hovsjö/Tveta:

08-550 220 73

Ronna/Lina: 08-550 225 39

Geneta, Enhörna: 08-550 236 79

Järna, Hölö/Mörkö: 08-550 238 39

Vårdinge: 08-550 238 04.

Skoldatateket fokuserar på att

• höja pedagogernas kompetens om

datoriserade verktyg som kompensatoriskt

och pedagogiskt stöd för

elever med läs- och skrivsvårigheter,

dyslexi och ADHD eller närliggande

problematik

• verka för att elever i behov av särskilt

stöd får IT-baserade kompensatoriska

verktyg och program som inkluderar

dem i gruppen

• bedriva korttidsutlåning av kompensatoriska

verktyg och program för

att hitta det stöd som fungerar bäst

utifrån den enskilda elevens behov

• hos pedagoger skapa ett positivt

förhållningssätt till tekniska lösningar

som gynnar elever där IT-stöd är en

förutsättning för en optimal undervisningssituation

Kontaktperson: Ia Lindberg

Tel: 08 550 222 90 eller 0708 518 006

E-post: pia.lindberg@sodertalje.se

Webb: www.sodertalje.se/skoldatateket

www.skoldatatek.se

Skol-IT

Ett IT-projekt för skolorna i Södertälje

som innebär

• En möjlighet för nya arbetssätt

• En högre teknisk standard

• Bättre säkerhet och tillgänglighet

Kontaktperson: Arne Biverstedt

Tel: 08- 550 21639

E-post: arne.biverstedt@sodertalje.se

Webb: www.sodertalje.se/skolit

Skolplikt

Skolplikten inträder höstterminen det

kalenderår eleven fyller sju år. Skolplik-

forts »


Val av grundskola 2007/2008

More magazines by this user
Similar magazines