(HSN 4, Reviderat Mål och Beställningsunderlag ... - Tjörns kommun

tjorn.se

(HSN 4, Reviderat Mål och Beställningsunderlag ... - Tjörns kommun

Diarienummer HSN4-5-2012

Mål och Beställningsunderlag

Beställningsunderlag 2013

2013 - 2014

Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale

V


Inledning

Detta Mål och Beställningsunderlag är uppdrag till förvaltningen att genomföra överläggningar

med vårdgivarna för att tillgodose vårdbehoven för invånarna i Tjörn, Öckerö,

Kungälv, Stenungsund och Ale kommuner. Mål och Beställningsunderlaget är tvåårigt,

2013-2014, och tvååriga överenskommelser mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och

utförarna ska tecknas.

Regionfullmäktige kommer den 11–12 juni 2012 att slutligt fastställa budget 2013.

Det innebär att den slutliga ekonomiska ramen inte är känd vid ställningstagandet till detta

beställningsunderlag.

De uppdrag och mål som fastställs av regionfullmäktige den 11-12 juni 2012 ska inarbetas i

vårdöverenskommelserna.

I detta beställningsunderlag finns redovisat regionfullmäktiges mål enligt budget 2012.

Flertalet av dessa mål har fortsatt aktualitet för 2013.

Överläggningarna ska även ta hänsyn till de regionuppdrag, ägaruppdrag och regionala måltal

för utvalda kvalitetsindikatorer som fastställs av regionstyrelsen eller dess utskott.

Preliminära förslag till överenskommelser och avtal 2013 och 2014 ska presenteras vid

nämndens sammanträde den 28 september 2012.

Nämnden visade för 2011 ett resultat på -13, för vilket nämnden hade tillåtelse att använda

eget kapital.

Övergripande

Västra Götalandsregionen står inför stora utmaningar de kommande åren för att klara de

övergripande målsättningarna med att kunna erbjuda en jämlik och god hälso- och sjukvård

av hög kvalitet och god tillgänglighet.

Hälso- och sjukvårdsnämndens geografiska område är mycket attraktivt. Enligt regionens

befolkningsprognos bedöms befolkningen öka i nämndsområdet med närmare 15 000

invånare fram till 2020.

Enligt samma prognos kommer även andelen 80 år och äldre att öka mycket kraftigt fram till

2020. Beräkningar visar en ökning av andelen 80 år och äldre med över 25 procent i

förhållande till i dagsläget. Andra prognoser tyder på att denna utveckling förstärkts under

decenniet efter 2020.

Nämnden har i uppdrag att godkänna uppdrag/beställning till Kungälvs sjukhus. Sjukhuset

har i nuläget en obalans i sin ekonomi. Inför 2013 måste inriktningen vara att så långt det är

möjligt medverka till en stabilisering av sjukhusets ekonomi. Det innebär sannolikt att stor

återhållsamhet bör föreligga när det gäller nya satsningar som påverkar nämndens ekonomi

2013.


Äldre med sammansatta vårdbehov

Som framgår av redovisningen ovan kommer andelen 80 år och äldre att öka mycket kraftigt.

Det är viktigt att möta denna utveckling.

I nämndområdet pågår en utveckling av Närsjukvård i samverkan mellan primärvården,

Kungälvs sjukhus och kommunerna Tjörn, Stenungsund, Kungälv och Ale (SIMBA).

Ett motsvarande arbete pågår inom Öckerö kommun (LGS).

I SIMBA planen, Den Nära Vården inom SIMBA - området 2011 – 2014, finns tio

målområden där olika åtgärder är redovisade. Det är viktigt att uppföljningar fortlöpande

redovisas så att SIMBA planens ambitioner kan bli genomförda. Vidare är det viktigt att

utvärdering och vidareutveckling av SIMBA och dess motsvarighet för Öckerö kommun sker.

Västra Götalandsregionen och SKL har tillsammans initierat en satsning i syfte att möjliggöra

ett bättre liv för sjuka äldre. De ekonomiska medel som anges i satsningen kommer att

fördelas till de huvudmän som når angivna mål. Så långt det är möjligt ska nämnden

medverka till att målen uppnås och i överenskommelserna med berörda vårdgivare och i

samverkan med kommunerna verka för det optimala användandet av statsbidraget, utifrån

regionala beslut och riktlinjer.

I regionen pågår en utredning Framtidens hälso- och sjukvård. Utredningen skall bland annat

redovisa ett önskvärt läge år 2025, och bilda underlag för ett beslut i regionfullmäktige under

andra kvartalet år 2012. Utredningen skall bland annat även redovisa vägen till en stärkt

närsjukvård och en säkrad vårdplatstillgång.

Utöver detta pågår på nationell nivå en utredning om hur primärvårdens och hemsjukvårdens

insatser på ett än bättre sätt kan samordnas för äldre med sammansatta vårdbehov.

Med anledning av pågående utredningar och aktiviteter kan det under år 2013 komma att bli

aktuellt med ändringar och kompletteringar av planerna för de äldre med sammansatta

vårdbehov.

Psykisk sjuklighet och psykisk ohälsa

Inför de närmaste åren vill nämnden särskilt lyfta fram vikten av att förbättra den psykiska

hälsan bland barn och unga. Alla barn skall få rätt insatser i rätt tid samt få ta del av det

hälsofrämjande arbetet. Samarbetsformerna med kommunerna ska vidareutvecklas.

Det pågår en översyn av gällande planer för vuxenpsykiatri. Nämnden bör följa resultaten av

dessa planer, och med anledning härav fatta erforderliga beslut.

Hälso- och sjukvårdskansliet har upprättat en fördjupad behovsanalys psykiatri. Rapporten

pekar bland annat på följande brister:

Patienternas somatiska hälsa måste på ett rutinmässigt sätt uppmärksammas av

psykiatrin.

Utveckla konsultationsmodellen mellan sjukhus och VG Primärvård inom

nämndområdet.

Samverkan mellan primärvård och specialistpsykiatri utifrån regionalt fastställd

ansvarsfördelning fungerar inte på ett tillfredsställande sätt.

Remisshanteringen mellan primärvård och specialistpsykiatri måste bli mer effektiv.


Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Kungälvs sjukhus tog över fulla ansvaret för neuropsykiatriska utredningar (NP-utredningar),

diagnostisering och behandlingar för barn och ungdomar upp till 18 år i Ale, Kungälv,

Stenungsund och Tjörn från och med 1 januari 2012, från Primärvården Södra Bohuslän/barnoch

ungdomsmedicin.

Kungälvs sjukhus/BUP har fått godkänt av nämnden att utnyttja regionens kö-kortningsavtal

för cirka 100 NP-utredningar för barn och unga för att komma i balans i NP-verksamheten

trots att Primärvården Södra Bohuslän vid årsskiftet överlämnade 40 procent fler barn och

ungdomar från NP-teamet i Kungälv/Ale än vad den helårsprognos visade som primärvården

redovisade i mitten på november 2011. Nämnden vill säkerställa att de barn och ungdomar

som får sina NP-utredningar genom kö-kortningsavtalet efter genomgången NP-utredning får

sin behandling tillgodosedd vid BUP Kungälvs sjukhus.


Vision

Nämndens vision

”En god hälsa, en god vård genom hela livet på lika villkor för befolkningen”

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppgift är att främja hälsa och förebygga ohälsa samt erbjuda

befolkningen/medborgarna en god offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård efter

behov och på lika villkor.

Nämnden ska erbjuda en hälso- och sjukvård som är säker, trygg, patientfokuserad, kunskapsbaserad

och ändamålsenlig, jämlik, jämställd, ges i rätt tid och är effektiv. De invånare som är i

störst behov av hälso- och sjukvård ska i första hand få ta del av hälso- och sjukvårdens resurser.


Medborgarperspektiv

Behovsbaserad beställning - ”Basfakta & Befolknings- och vårdkonsumtionsutveckling”

Hälso- och sjukvårdskansliet presenterade vid nämndens sammanträde i mars 2012 basfakta

och befolknings- och vårdkonsumtionsutvecklingen i nämndområdet fram till år 2020.

Viktiga iakttagelser inom HSN 4s område:

• En befolkningsökning förväntas ske totalt, men särskilt för äldre över 65 år, vilket

förväntas ge en ökad vårdkonsumtion.

• En stor del av befolkningen lider av fetma och antalet individer med grav fetma förväntas

öka om inte förebyggande åtgärder effektueras.

• Sjukligheten i astma hos barn, ledgångsreumatism och psykiatriska sjukdomar, särskilt

depression tycks vara högre i nämndområdet än i övriga Västra Götaland

• Invånarna i nämndområdet har betydligt färre vårddagar än genomsnittsinvånaren i Västra

Götaland, även när hänsyn tas till skillnader i ålder och sjuklighet.

• Den totala läkemedelskonsumtionen förväntas öka avsevärt.

Hypertoni

• En stor andel av befolkningen i nämndområdet har hypertoni. Med en ökad andel äldre

kommer antalet personer med hypertoni och deras vårdkonsumtion öka avsevärt. Det

finns dessutom i nämndområdet, liksom i övriga nämndområden, sannolikt många

individer med odiagnostiserad hypertoni.

Barn och ungdom

• Barnen i nämndområdet har generellt goda uppväxtvillkor och god hälsa, samtidigt finns

skillnader geografiskt inom nämndområdet, t ex finns skillnader i tandstatus.

• Det förväntas inga större förändringar i barnens kommande vårdbehov.

• Det är en större andel barn i Öckerö kommun som söker vård för allergier,

luftvägsinfektioner och skador än genomsnittet i nämndområdet och i regionen.

• Andel barn som söker vård för skador är högre i hela nämndområdet än genomsnittet i

regionen.

Äldre

• I nämndområdet förväntas en påtaglig ökning av antalet äldre. Antalet 80 + förväntas öka

med 35 % fram till år 2020. (År 2010 totalt 5450 och år 2020 prognostiseras 7360, en

ökning med 35 %)

• Det förväntas att antalet äldre som kommer att söka vård ökar med nästan en tredjedel.

Detta gäller även antalet äldre som kommer att drabbas av fallskador och demens.

Sammanfattning

Befolkningen i nämndområdet har ett stort behov av hälsofrämjande och förebyggande

insatser för att höja den hälsorelaterade livskvaliteten, reducera sjukligheten och den förtida

dödligheten samt förebygga antalet skador bland barn.

En stor andel av befolkningen i nämndområdet har diagnostiserad hypertoni. Sannolikt finns

även ett stort antal personer med odiagnostiserad hypertoni.


Rättighetsfrågor

Det finns skillnader i hur olika rättigheter prioriteras. Det finns stora skillnader i hur enskilda

eller grupper bemöts, bedöms och behandlas.

Rättighetsperspektivet skall genomsyra all verksamhet enligt visionen ”Det goda livet”.

Prioriterade mål ska alltid genomföras utifrån detta perspektiv. Särskild uppmärksamhet

måste ägnas utsatta grupper och uppföljningar måste göras av hur barns rättigheter beaktas

inom nämndens verksamhetsområde.

För att kunna genomföra en jämställdhetsintegrering i enlighet med regionfullmäktiges

intentioner, är det grundläggande att ta del av fakta och synliggöra kvinnors och mäns olika

villkor. Skillnader måste analyseras och omotiverade skillnader åtgärdas.

Nämndmål

Vården ska ha ett tydligt genusperspektiv, all statistik ska vara könsuppdeladVården ska vara fri från fördomar och diskriminering. Behövlig kunskap för att uppnå

detta mål ska finnas i hälso- och sjukvårdens verksamheter

Samverkan mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd och Kunskapscenter för jämlik vård

ska fördjupas


Folkhälsa

RF mål –Nämndmål

Antalet självskador och självmordsförsök ska minska.

Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka.


I samverkan med kommunerna förbättra den självuppskattade psykiska hälsan bland

barn och ungdomar med 30 procentenheter från år 2011 fram till år 2015.


I samverkan med kommunerna medverka till attitydförändring till droger genom att

motverka och stoppa nyrekrytering till missbruk.


Minska barnfetman inom nämndområdet med 10 procentenheter från år 2011 fram

till år 2015.


Våld i nära relationer ska synliggöras och motverkas.


Primärvårdens ansvar för folkhälsoarbetet ska tydliggöras.

Beställning 2013 - 2014
Förebygga skador bland barn och unga

o Resultatet mäts genom skador registrerade i VEGA

Inom ramen för folkhälsbudgeten ska medel öronmärkas för fallskadeprevention för

äldre

o Resultatet mäts genom skador registrerade i VEGA

I det förebyggande arbetet bland barn och unga ha fortsatt fokus på Alkohol, Narkotika,

Droger och Tobak.

o Resultatet mäts genom ”Hälsa på lika villkor ” år 2015

o Drogvaneundersökningar bland ungdomar genomförs kontinuerligt

i samråd med kommunerna

Verka för att ”projekt Mötesplatsen” utvidgas till fler kommuner i nämndområdet.

o Mäts genom antalet ”Mötesplatser” i nämndområdet

Utvidga metoden ”Runda barn projektet” att omfatta hela nämndområdet

o Antalet barn per kommun som får tillgång till behandling för övervikt/fetma

Inom ramen för Folkhälsorådens uppdrag tydliggöra primärvårdens ansvar

Uppdra åt Folkhälsoråden att genomföra seminarier kring våld i nära relationer


Länssjukvård och högspecialiserad vård

RF mål -

Alla verksamheter ska uppnå minst riksgenomsnitt i nationella jämförelser av vårdens

kvalitet.

Vårdmetoder som inte följer regiongemensamma riktlinjer ska utmönstras.

Förekomsten av vårdrelaterade skador och infektioner ska minimeras.

Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna

Västra Götalandsregionen ska ha högst effektivitet bland sjukvårdshuvudmännen i landet.

Bemötandet av patienter ska förbättras.

Måltalen för väntetider på akutmottagningar ska uppnås 2012.

Regiongemensamma standarden för ambulanssjukvård ska uppnås senast vid

årsskiftet 2012 – 2013.

Arbetet med direktinläggningar till rätt vårdavdelning ska införas vid alla Västra

Götalandsregionen s sjukhus.

Nämndmål


Kvaliteten inom länssjukvården ska vara hög. Följsamheten till gällande

vårdprogram och nationella riktlinjer ska öka.

Vidareutveckla vården med syfte att förbättra livskvaliten för de mest sjuka äldre.

Oplanerade inläggningar på sjukhusen ska minska.

Förstärkta vårdkedjor för rehabilitering.

Vidareutveckla vården inom specialistpsykiatrin både inom barn- och

ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin.

Beställning 2013 - 2014Sjukhusen ska i nationella mätningar minst uppnå riksgenomsnitt.

o Mäts årligen genom Öppna Jämförelser.

Genom närsjukvårdsarbetet förstärka samverkan med patienten i centrum.

o Mäts genom minskat inflöde till sjukhusen.

Satsa på multiprofessionellt hemrehabteam för strokepatienter.

o Mäts genom antal strokepatienter som fått rehabilitering i hemmet.

Satsa på ”mobila specialistenheter”.

o Mäts genom minskat antal inläggningar på sjukhusen.

Samordnande funktion inom psykiatrin så kallad ”case manager”.

Förbättra vårdkedjan och samverkan med kommunerna för patienter med dubbeldiagnos

missbruk/psykisk sjukdom.


Beställning 2013 - 2014, forts.

Satsningar på akutvårdkedjan.

Sammanhållen - Vidareutveckla vård om ”öppen mest retur” sjuka äldre, på sjukhusen. t ex genom:

- - Vidareutveckla ”öppen retur” ”direktinläggning” på sjukhusen. på vårdavdelning – slippa åka via akutintaget.

Utred - förutsättningarna ”direktinläggning” för en på ändrad vårdavdelning beställning – slippa 2012 åka från via NU akutintaget. sjukvården till SU när det

gäller Utred slutenvård möjligheten för att barn på och Öckerö ungdomar pröva i samverkande Ale kommun. vård utanför sjukhuset som en del

Samarbetet av närsjukvården med NU genom sjukvården ökad samverkan skall utvecklas. mellan primärvård, sjukvårdsrådgivning,

kommun och den pre-hospitala länssjukvården (ambulanssjukvården).

Bevaka att en ändrad beställning sker 2013 vad avser slutenvård för barn och ungdomar i

Ale kommun, från NU sjukvården till SU.


Primärvård

RF mål -Nämndmål

Alla verksamheter ska uppnå minst riksgenomsnitt i nationella jämförelser av vårdens

kvalitet.

Vårdmetoder som inte följer regiongemensamma riktlinjer ska utmönstras.

Förekomsten av vårdrelaterade skador och infektioner ska minimeras.

Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna

Västra Götalandsregionen ska ha högst effektivitet bland sjukvårdshuvudmännen i landet.

Bemötandet av patienter ska förbättras.


Stärka vårdkedjan för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Familjecentraler ska finnas i nämndområdets samtliga kommuner.

Säkerställa att vårdenheterna uppfyller sina åtaganden enligt närområdesplanerna.

Rätt läkemedel till rätt person vid rätt tillfälle.

Förebygga sjukdomsrelaterad undernäring bland äldre

Beställning 2013 - 2014

I samverkan med kommunerna utreda möjligheten att stärka vårdkedjan för barn och

ungdomar med psykisk ohälsa, där elevhälsovården är en viktig del.

o Resultat för barn och ungdomar från 16 år mäts genom ”Hälsa på lika

villkor” år 2015

o Resultat för barn och ungdomar upp till 16 år mäts genom barnhälsoindex

som tas fram av Folkhälsokommittén

Särskilt följa upp samverkan inom närområdesplanerna

o Följs upp via årliga uppföljningsmöten med VG Primärvårdsenheterna

I samverkan med samtliga kommuner i nämndområdet påbörja arbetet med att få igång

en familjecentral i respektive kommun.

o Antalet familjecentraler i nämndområdet

Följa upp att läkemedelsgenomgångar genomförs inom primärvården.

o Mäts genom inrapporterad data till VIP (Vårdcentralernas Infilsportal)


Tandvård

RF mål -

Skillnader i tandhälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska

Nämndmål
En god tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen.

Utjämna inomkommunala skillnader vad gäller förekomsten av karies bland barn.

Vårdkedjan med förebyggande tandvård, munhälsobedömning och nödvändig

tandvård ska ges med integritet och kontinuitet till personer i särskilda boenden.

Beställning 2013 - 2014


Riktade insatser på postnummernivå inom barntandvården i de områden där särskilt

behov finns.

o

Mäts via inrapportering av tandhälsodata (EPI) en gång per år.

Riskidentifiering utifrån bakterieprov av kariesframkallande munbakterie.

o Redovisa antal utförda bakterieprov.

Fluorlackning årskurs ett till fem två gånger per läsår.

o Redovisa antal fluorlackningar.

Hälsosamtal med föräldrar och barn

o Redovisa antal hälsosamtal.

Säkerställa att den uppsökande tandvården till personer i särskilda boenden ges med

integritet och kontinuitet.

o Andel uppsökta patienter/anhöriga som på årlig enkät, med betoning på

bemötandeperspektivet, förklarat sig nöjda med vården


Funktionsnedsättning

Nämndmål


Personer med funktionsnedsättning ska ha full tillgång till samtliga specialiteter,

utöver habiliteringsverksamhet, inom länssjukvården.

Beställning 2013 - 2014


I överenskommelserna med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Kungälvs sjukhus

säkerställa full tillgång till samtliga specialiteter, utöver habiliteringsverksamhet, inom

länssjukvård för personer med funktionsnedsättning

o Mäts genom antal besök, per person, på sjukhusen Sahlgrenska

Universitetssjukhuset och Kungälvs sjukhus av patienter registrerade inom

Habiliteringen


Vårdgaranti

RF mål -


Sjukvården i Västra Götaland ska vara lättillgänglig och köfri

o Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna.

Nämndmål


Vård enligt de fastställda vårdgarantitiderna.

Beställning 2013 - 2014


Säkerställa att vårdgivarna klarar att ge vård inom fastställda vårdgarantitider.

o Mäts månatligen genom lägesrapport ”Väntetider & Tillgänglighet”

o Vårdgarantigränserna för cancersjuka för barn och vuxna följs upp särskilt.

o Vårdgarantigränserna för neuropsykiatriska utredningar och behandling för

barn och vuxna, följs upp särskilt.

Detta reviderade Mål och Beställningsunderlag 2013–2014 fastställdes av

Hälso- och sjukvårdsnämnd 4, Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale,

vid nämndens sammanträde 2012-05-03.

More magazines by this user
Similar magazines