Fredag - Kumla kommun

www2.kumla.se

Fredag - Kumla kommun

Kumla bibliotek

Öppettider:

HUVUDBIBLIOTEK

Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel

88190

Månd-fred 12-20, lörd 11-14, sOnd

16-18

FIlialer;

HALLABROTIET

Tallängens skola, lel 724 13

Tisd 10-14, ensd och torsd 10-14,

17-19

KUMLABV (BARNBIBLIOTEK)

Kjellingatan 20. lelS8 198

M{).nd 12-16, onsd och fOrsd 10-12,

13-16

KVARNTORP

Se särskild information!

SANNAHED

Gentrumhuset, tel 786 30

Månd 17-20, \isd och fred 10-12

ABYTORP

Posthuset, tel 732 41

Månd och tisd 18-20, fred 10-12

BIBLIOTEKEN HALLER STANGT:

långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, 1 maj. Kristi himmelfärdsdag.

pingstafton, pingstdagen och annandag pingst.

Skärtorsdagen den 8 april stänger huvudbiblioleket kl 17.00 och filialen j Hällabroltet kl

14.00.

Fredagen den 30 april stänger huvudbibliolekel kl 17.00.

Onsdagen den 19 maj stänger huvudbiblioteket kl 17.00 och filialen i HällabroIlet kl

14.00.

Turlista för bokbussen finns på annan plats.

KUMLAN

Informationsblad för Kumla kommun

Ansvarig utgivare:

Kommunalrådet Sven·Ove Cederstrand

Redaktör:

Kanslichef Stig Alund

Posfadress:

Box 17, 692 Ot KUMLA

2

SAGOSTUNDER

Sagostunderna börjar vecka 3

och hålles på följande dagar och tider:

Kumla, huvudbioliolekel

onsdagar kl 10.30

Kumlaby barnbibliotek

torsdagar kl 09.30

Sannahed. bibi filialen

tisdagar kl 09.30

Abytorp, bibi filialen

fredagar kl 09.15

Hörsts blåbandslokal

torsdagar kl 10.00

Ekeby barnstuga

varannan måndag kl 10.00

Kvarntorp bibi filialen

torsdagar kllS.30

Barn mellan 3-5 år är välkomna till sagostunderna,

som varar 30 min.

Satutuokiot suomeksl

Kumlaby Kirjastossa

lauantai klo 15.00

Satuluokiot on tarkoitenu

lapsiHe 3-5 vouliaille.

Besöksadress:

Stadshuset, Kumla torg

Telefon:

019188 100 (växel)

Nästa nr utkommer månadsskiftet maj!

juni 1982

\

1982 - ett år som alla andra!

A v kommunalrådet Sven-Ove Ceders/rana

I all tysthet firades vid årsskiftet ett jubileum

i Kumla. Då var det nämligen

exakt 40 år sedan Kumla blev stad.

Den tilldragelsen firades med stor

pompa och ståt på Kumla torg nyårsafton

1941. Men även nyårsafton 1981

var Kumlaborna samlade på Torgel.

Anledningen var dock inte jubilect. I

stället gällde saken Polen.

Det polska folkets öde har gripit nästan

alla människor mycket hårt. Därför

beslöt samtliga politiska partier i kommunen,

kyrkorna och hjälporganisationerna

att manifcstera sin solidaritet

med polackerna. Under nyårsaftonens

förmiddag gjordes en bössinsamling.

På kvällen möttes åtskilliga Kumlabor

på Torget för att della i ett möte och

därefter ml'lrschera med facklor till

Kumla kyrka där en förbön för Polen

och fortsatt penninginsamling anordnades.

Det här arrangemanget - som

för övrigt inbringade 24 100 kr till Polens

barn - är typiskt för Kumla. När

det verkligen gäller ställer alla organisationer

upp som en person och gör gemensam

sak aven fråga. Vi kan vara

glada över att ha det här samarbetsklimatet

i vår kommun. Inget tyder heller

på att vi i framtiden skulle få det sämre

i del här avseendet.

Att 1982 skulle bli ett år som i någon

större grad avviker från tidigare år har

jag heller ingen anledning att befara.

Året kommer naturligtvis att i tämligen

stor utsträckning präglas av de allmänna

valen den 19 september. Redan från

maj månad och fram till valdagen kommcr

en intensiv valkampanj att föras av

samliga politiska partier. Vi kommer

att få veta vad olika partier vill genomföra

under den kommande treårsperioden

och vi kommer aU matas med

trycksaker i våra brevlådor.

Det finns dock frågor som fördunklar

den ljusa bilden av vår kommun. Vi har

hittills varit tämligen förskonde från

allvarligare kriser på arbetsmarknaden.

Vi har i dag den lägsta arbetslöshelen

i Örebro län. Trots detta är antalet

arbetslösa så många som 275 personer.

Redan inom ett år kan vi till följd

av friställningar vid Ytong och Supra

ha länets högsta arbetslöshet, mer än

dubbelt så många som i dag. Det är

knappast troligt att befintliga företag i

kommunen eller omkringliggande

kommuner kan suga upp så många arbetslösa.

Vi måste därför få hit ersättningsindustrier.

Den uppgiften blir en

av våra viktigaste under de närmaste

åren. Om vi inte går i land med detta

kan kommunen riskera en befolkningsminskning

på grund av att människor

måste söka sig arbeten på andra arier.

De senaste tio åren har vi haft en årlig

befolkningsökning - senaste årsskiftet

bodde 17 874 personer i Kumla- vilket

ger en extra stadga i den kommunala

planeringen.

En annan sida som vi ser allvarligt på

är läget på bosladsmarknaden. Vi har i

dag ganska stor efterfrågan på bostäder.

Samtidigt har vi inom kommunen

ett relativt stort antal tomma lägenheter.

Hur går då denna ekvation ihop

3


Jo, naturligtvis är det ekonomiska faktorer

som Styr detta. Trots relativt generösa

bostadsbidrag har många människor

i dag inte råd att nytta in i en nybyggd

lägenhet eller villa. Hyrorna!

kostnaderna är alltför höga. Det är

många faktorer som påverkar kostnaderna.

En viktig orsak är det onormalt

höga ränteläge vi har i landet i dag.

På senare tid har man också börjat

skjuta in sig på vissa statliga bestämmelser

som fördyrar byggandet, t ex

generella krav på handikapptillgänglighet,energinormer

m m. Enligt byggentreprenörerna

skulle kostnaderna

för bostadsbyggandet kunna minska

betydligt om dessa normer tillämpades

med större flexibilitet. Man önskar således

få göra fler undantag från normema

än vad som i dag är möjligt.

För kommunens vidkommande avser

vi att fortsätta bostadsbyggandet som

planerat, först med de ea 60 lägenheterna

i kvarteret Sparven (öster om

Fylsta skola mellan Villagatan och

Kvamgatan) och därefter med den


Stadshuset - ett öppet hus

alldeles speciellt lördagen den 6 mars 1962 klockan 09.30-12.00

då DU kommuninvånare hälsas

VÄLKOMMEN

fortsatta utbyggnaden av Kumlaby.

Vilket av områdena i Kumlaby vi först

kommer att bygga är dock ännu ej slutligen

bestämt.

Dagen innan jag skriver dctta har rcgcringen

presenterat statsverkspropositionen.

Den innehåller bland annat

ett sparpaket på sammanlagt 13 miljar·

der kronor. Vi kan idag inte bedöma i

vilken omfattning detta kommer atl

drabba kommunen. Vi måste dock vara

beredda på obehagliga överraskningar.

Verkningarna av regeringens

senaste sparpaket visar sig sannolikt inte

förrän år 1983.

D

Kommunens

kontaktmän i

näringslivsfrågor

Kanslichef Stig Ålund, tel 88 112

Fastighetschef Arne Gustafsson, tel

86137

Planeringssekreterare Hans Göran

Johansson, lel 88 115

att ~besiktjga" vårt till- och ombyggda Stadshus

Personal kommer att finnas på plats för att ge information

och svara på frågor.

ledande politiker finns med för alt umgås och samtala om

kommunens väl och ve.

l kafeterian serveras nybryggt kaffe med dopp.

TAG CHANSEN - JUST DU ÄR VÄLKOMMEN

,

l

Meningsfulla beredskapsarbeten

A l' arbetsledare AlfLundh

Under en följd av år har Kumla kommun

anslagit pengar för s k T l-arbeten.

Sedan år 1977 har ett arbetslag

ständigt varit igång. Arbetslaget har

bestått av 7-8 personer. Från och med

hösten 1981 har verksamheten utökats

så alt två bercdskapslag om vardera

7-8 personer är i arbete.

Namnet T l kommer av den beteckning

som ArbelsmarknadsverkCIS cirkulär

för bidragsbestämmelser till arbeten

för s k svårplacerad arbetskraft

har. Enligt dessa bestiimmelser kan arbetsgivare

få bidrag för anställning av

arbetskraft, som saknar yrkesutbildning

och/eller väntar på plats för sådan

utbildning. Invandrare, som ännu ej

genomgått svenskundervisning. och

därmed saknar förutsänningar för fast

arbete. tillhör också denna grupp. liksom

vissa socialt handikappade. På senare

år har gruppen svårplacerad ar·

betskraft tenderat att öka.

Arbetskraften förT l·arbeten anvisas

av arbetsförmedlingen Anställningsvillkoren

är desamma som för övriga

beredskapsarbeten. Syftet med anställningen

är att ge den anställde arbetslivserfarenhet

och dänned förbereda

för annan ordinaric anställning. Anställningar

i T l-arbeteär således i princip

tidsbegränsade.

En viktig sak för kommunen att tänka

på. när man startar et! nytt arbetslag,

är att skaffa fram meningsfulla arbetsuppgifter.

Arbetet skall inte inkräkta

på ordinarie anställdas arbetsuppgifter.

I Kumla har detta gått bra. främst

tack vare en konstruktivt samarbete

mellan arbetsförmedlingen. dc fackliga

organisationerna och kommunens

förvaltningar. Hittills har arbetslagen

utfört arbetsuppgifter åt i stort sen alla

kommunens förvaltningar.

Några exempel på arbetsuppgiftcr:

Kommunen förfogar över cirka 150

hektar skog. som kontinuerligt måste

röjas och gallras. Stakctuppsättning utmed

järnvägarna är också en viktig

uppgift. Hittills har arbetslagen satt

upp cirka 3 000 m staket. Mindre förrådsbyggnader,

cykelparkeringar med

lak samt tilläggsisolering av kommunala

byggnader har också utförts av beredskapslaget.

Vissa saneringshus har

man rivit. Kumlasjöns mOIiansslinga

har anlagts genom T l-arbeten. Träflisen

till mOlionsspåren i kommunen har

T l·arbetarna själva framställt. Detsamma

gäller den nis som är utlagd i

kommunens planteringar.

För kommunens vidkommande har T

l-arbetslagen varit till stOT nytta. Meningsfulla

arbeten har utförts samtidigt

som ett antal personer skaffat sig arbetslivserfarenhet

och haft arbete. D

Radio Kumla

Godmorron Kumla

med

Kumlanytt

varje tisdag och torsdag

kl 06.30

Vi hörs på 94,3 MHz

5


Vad kan kommunen göra

för sysselsättningen

A v kQ"sJlch~fStig Älund

Krisen på arbc=tsmarknaclen gor sig

alltmer påmmd ä~'en rör Kumla kommun_

Vi har under många år vant forskonade

från den höga arbetsl het

som m "gOl andra kommuner l landet

drabbats av. Men mycket t)dcr nu pä

an aven Kumla gar en dyster framtid

till möles med tanke på sysselsättningen

för kommunens invånare.

Om alla illavarslande tecken går i

uppfyllelse det närmaste året kommer

vi snart att ha en arbetslöshet som

lom överstiger de svån utsatta bergslagskommuncma.

Avskedandena vid

Ytong (JOO personer) och SupTas ned·

läggning (100 personer) är de hårdaste

slagen mOl vår stabila arbetsmarknad.

I dag är drygt 2 % av arbetskraften I

Kumla kommun utan arbete. inom etl

åt kan slrtran vara över 5 %.

Vad kan då kommunen göra för au

mildra effekterna av de nedskarnmgar

som '"Issa företag tvingas genomfara

Några underverk i S)"SSelsättmngshanseende

kan kommunen naturligtvis Inte

åstadkomma. Våra möjligheter alt

påverka tillgången på arbetstillfällen ar

starkt begränsade. Kommunallagen är

mycket restriktiv i det avseendet. Au

ge direkta ekonomiska bidrag till företag

som har svårt är inte tillåtet för

kommunen. Au upplåta mark. all hyra

ut lokaler oeh atl bistå företagen vid

kontakter med statliga myndigheter:ir

dock till!ltna tatgärder.

Den tilltagande krisen på arbetsmarknaden

har medfört all kommunen SCII

det som nödvändigt att mer aktivt än ti-


digare engagera sig Inaringslivsfrågor.

Således har kommunstyrelsen beslutat

au en tjänstemannagrupp bestående

a, kanslichef Stig lund. fastighetschef

Ame Gustafsson och planeringssekreterare

Hans Goran Johansson i

fortsänningen skall svara för de löpande

kontaktema med företag och arbetsmarknadsmyndigheter.

Gruppen

skall på alla tänkbara områden ta initialiv

som syftar till alt öka syssetsältningen

för kommunens invfmarc.

Självklart är de företag vi redan har

inom kmmUnCll den viktigaste byggstenen

I det här arbetct. I de träffar vi

genom åren haft med företagsledare i

Kumla har det visat sig all kontakterna

mellan företagen är tämligen sällsynta_

En del företagare har t o ro efterlyst

kommunens med'crkan i au stimulera

kontakt och mfonnation mellan

Kumlaforetag. Ett sMant utbyggt

kontaktnät skulle p1 sikt kunna medfö.­

ra kosmadsbesparingar. Genom samn)1tjande

a, vissa funktioner. t ex telefonvä.'tel.

transponfordon och dataterminaler.

skulle en del f retag kanske

kunna spara a'·sevarda summor.

Under våren 1982 kommer vi au besöka

ett stort antal Kumlaföretag i syfte

all orientera oss om på vilka områden

kommunen kan sträeka en hjälpande

hand för att lösa problem. Det finns exempel

på företagare som varit skeptiska

till en sådan här "inblandning" från

myndigheters sida. Men eftersom vi

gör det här i en positiv anda - i syfte alt

skapa bättre kOnlakter mellan kommu-nen och företagen och all hjälpa till där

vi kan - tror vi att vi kommer an mötas

av ett intresse från företagarnas och de

fackliga organisationernas sida.

En annan viktig del i vån arbete blir

aU -sälja Kumla~. Med dCI menar vi

alt det är n


Kommunaliserad sotning i Kumla

A I' skorstensfejarmästare Kjell Larsson

Hälsovårdsnämnden inspekterar

djurhållningen

Kumla kommun har (dn I januari 1981

övertagit driften av sotningen inom

kommunen och kan nu se tillbaka på

dCI gångna året och konstatera att

övergången till kommunal drift harvaril

tillfredsställande ur nera synpunkter.

När det gäller själva sotningsarbetct

har rutinerna inte ändrats i någon större

omfauning. Vi rörsöker efter bästa

förmåga efterleva den brandlagstih·

ning, som gäller för Kumla kommun

och hela landet i övrigt. Under 1981

har vi tack vare en kunnig och ansvarsfun

personal kunnal klara SOtningstufema

på en bra sätt.

Vi har haft en del förfrågningar om

solningslurerna, varför jagskall lämna

några uppgifter om dessa. En oljeeldad

värmepanna skall solas tre gånger per

år. En köksspis skall också sotas tre

gånger per år. En värmcpanna. som eldas

enbart med ved eller annat fast

bränsle som nis, halm cLler liknande,

skall sotas tio gånger per år. lokaleidstäder

som kaminer och kakelugnar

skall sotas en gång per år om de används

som huvudsaklig värmekälla.

Imkanal i kök. mcd eller utan spisnäkt.

skall rensas en gång vartannat år.

För våra arbctsuppgiftcr skall vi erhålla

betalning enligt en av kommunfullmäktige

antagen sotningstaxa. som

till sitt innehåll är likvärdig i landets

samtliga kommuner och som rekommenderats

av kommunförbundet. Detta

betyder att sotning aven villapanna

kostar cirka 50 kronor pergång med cn

årskostnad

,

omkring 150 kronor. När

spisfläkten sotas blir årskostnaden 200

kronor.

Sotningsavgiften består av två moment.

en fast avgift och en objektsav.

gift. Den fasta avgiften utgår med samma

belopp för samtliga småhus inom

kommunen och är beräknad på den

tidsåtgång vi har för all förnytta oss

från våra arbetslokaler till aktuellt om·

råde samt förnyttningen mellan fastig·

heterna. Genom en fullständig utredning

av förflyttningarna har man kommit

(ram till en tidsåtgång. som är ge·

nomsnittlig för hela kommunen. Denna

tidsåtgång och sotningstaxans timpris

bestämmer således den fasta avgiften

(inställelseavgiften). För Kumlas

del betyder dena, att den fasta avgiften

är 13:95 kronor per fastighet och gång

enligt 1980 års kostnadsläge.

Objektskostnadema är tidsstudcrade

av kommunförbundet och utgår med

samma belopp över hela landet. En en·

kel värmepanna kostad 35:35 kronor

per gång och en panna med dubbla eldstäder

40:45 kronor.

Det har förekommit all man ifrågasatt

om en kommunaliserad sotning kan vara

lika effektiv som den vilken utförs på

entrcprenad och om intc kostnaderna

skulle bli högre vid kommunal drift.

För Kumlas del kan jagsäga att så inte

är fallet. Våra avgifter tir på samma nivå,

som vid privat drift, trots att vårt

kostnadsläge är högre genom bl a högre

sociala kostnader. Volym och kvalite

på vår personals arbetsinsatser ärUnder hösten fick alla djurägare med

fler än 10 djur besök av personal, som

inspekterade gödselstäder och urinbrunnar

i Kumla kommun. Den undersökningen

kommer nu under vintern

och vårcn att följas upp med kontroll

av stallar och ladugårdar för att se. att

djuren har det rent och bra.

Hälsovårdsnämnden kommer i första

hand att besöka lantbruk med djurhåUning.

ridstallar. hundkennlar och uppfödarc

av grisar. kalvar. höns eller andra

djur. Agare av enstaka hund eller

kall kommer bara atl besökas om särskild

anledning finns.

Djurägare är enligt djurskyddslagen

skyldig att låta hälsovårdsnämndens

personal tina på djur. stallar, redskap,

foder ocb liknande. som är avsclI för

djuren.

Arbetct kommer an genomföras un·

der kontorstid av hälsovårdskontorets

ordinarie personal Peter Eriksson och

Staffan Äkeby. För ytfcrligare information

eller om överenskommelse om

tid för besöket behöves göras. ring hälsovårdskontoret

tel 88 215 eller

88 212. D

helt jämförbar med övriga sotningsdistrikt.

Avslutningsvis vill jag nämna att sot·

ningstaxa och brandordning finns tillgängliga

på Stadshuset och brandsta-

Lagen om djursk)'dd

LSFS 1979:20

I § DeIlIUl lag avscr våJ"d och behandhng

Il~' husdjur ocb av andra djur

som h:1l1as I fångenskap.

2 § Djur skall behandlas ~al och sk}'ddas

mol lidande.

IJ § t room. Hilsovårdsnämnden I or·

ten har att Ö'lo'lII ullsyn o..·er djurens

\ård oeb behandling. För sådanl

indamiU skall namnden utse en eol­

Ier VId beho~ flera tillsynsmän

l.an55t~rel5en sk..a1l vaka ö~er alt

hlll§Ovånbnämnder och lill5ynsmån

$31111 d1slnku-och stads\'etennarer

fullgöra sma åligganden. ..

2 mom Hälso,;årdsnamnden kan

. meddela föreläggande eller

forbud som behövs för all bestämmelserna

(i lagen) sk.all efterleovas.

15 § Densomhardjurisinvlrdarskyldig

all låta halsorlrdsniimnden el·

ler någon dess ledamot eller sup-­

pleant §om nämnden utser. tillsy·

mngsmlln. varom i t411 mom förmales.

. _.. besiktiga djuret

samt slall eller annat fö.....aringsrum.

födoämnen. redskap och per~

sedlar som liro avsedda för djuret.

Poli5myndlghelen meddelar erfor·

derlig handräckning för d)'lik be·

5iklnmg.

lianen. Önskas ytterligare upplysningar

kan dcssa erhållas på telefon 82909.

Denna telefon är kopplad till telefonsvarare

som gör all kontakt alltid kan

nås med oss.

D

9


Dags att deklarera

Av kommu/lsekrelerare T/mge Arvidsson

Så är det åter dags alt summera in·

komster. ulgirter. rämor ffi ffi för del

gångna årel. Du har förmodligen redan

fåt! deklarationsblankencr och broschyren

Dags att deklarera, som inne·

håller upplysningar om nertalet regler.

som gäller för en normal inkomstdeklaration.

Vi vill ändå peka på några

viktiga punkter. samtidigt som vi kompletterar

med lokal information.

Vem är deklarationsskyldig

Självdeklaration skall lämnas av den,

som

• varit OOsan i Sverige under hela

1981 och tjänat 6000 kronor eller

mer. För makar gäller gränsen 6 000

kronor rör deras sammanlagda inkomster.

• varit bos..1lt i Sverige endasl en del

av året och haft en inkomst på 100

kronor eller mer.

• betalat sjömansskall under 1981

och haft inkomst i land (I ex sjukpenning

ellerbankräntor) med sammanlagt

100 kronor eller mer.

• själv eller tillsammans med make

och/eller barn under 18 år har skat~

tcpliktig förmögcnhet på mer än

400 000 kronor den 31 dccember

1981. (Skattcpliktig förmögenhet är

t ex pengar på bank eller kontantcr,

aktier, obligationer, fastighet, ford~

ringar, bil, båt och smycken.)

• själv eller tillsammans mcd make eller

någon annan äger fastighet, t ex

radhus eller fritidshus.

• fått anmaning att lämna självdeklaration.

Självdeklaration skall ävcn lämnas av

den, som under år 1981 haft folkpension.

dvs ålderspension. förtidspension/sjukbidrag.

änkepension eller

hustrutillägg. Samtliga pensionärer får

även kompletterande folder med särskilda

deklarationsupplysningar för

pensionarer.

Den som känner sig osaker på hur

man deklarerar, kan erhålla sakkunnig

hjälp. Örebro läns sparbank, Kumla.

Hagendalsvägen 8. Föreningsbanken.

Köpmangatan 26 och Skandinaviska

Enskilda banken. Hagendalsvägen 12.

har liksom tidigare år deklarationsby·

råer för allmänheten. Vid samtliga byråer

uttages avgift. som varierar med

tidåtgång och dekJarationens omfauning

(antal bilagor ctc).

Deklarationsbyråerna håller öppet

under tiden 25 januari-15 fcbruari

1982. För sin planering kräver bankerna.

att tidbestäIlning göres några dagar

innan deklarationen önskas utförd.

Örebro läns sparbanks, Kumla,

deklarationsbyrå

Tidbeslällning göres på lelefon 0191

754 30 måndag och torsdag klockan

09.30-17.30 samt tisdag. onsdag och

fredag 09.30-16.30.

Föreningsbankens dcklaralionsbyrå

Deklarationsbyrån håller öppet måndag-fredag

mellan klockan 09.00 och

15.00. Måndag och torsdag även kloc-kan 15.00-17.30. Samma tider gäller

för tidbeställning på telcfon 0191

81530.

Skandinaviska Enskilda bankens

deklarationsbyrå

TidbestäUning göres i bankens växel.

telefon 019181030. måndag och torsdag

klockan 09.30-17.30. tisdag. ons·

dag och fredag klockan 09.30-16.30.

De. som anlitar någon av deklarationsbyråerna,

skall ta med följande

handlingar:

1 Den med posten erbållna förtryckta

deklarationsblanketten.

2 1981 års preliminära debetsedel.

3 Slutlig skattsedel för inkomståret

1980 (skansedeln som kom med

posten vid slutet av år 1981).

4 Kontrolluppgifter avsecnde lön.

arvoden och övriga ersäuningar

undcr år 1981.

5 Konrrolluppgih på utbetald sjukpenning.

föräldrapenning etc under

år 1981.

6 Bankböcker med införd ränta för

år 1981 samt evemuelLa kontoutdragperden

31 december 1981 och

evenruella sparbevis vid deltagande

i skattesparande eller skattefondsparande.

7 Kvitton på erlagda prcmier för livförsäkring,

olycksfallsförsäkring.

förarplatsförsäkring och avgift till

arbetslöshetskassa.

S Kvitto på ränteutgifter för lån

(även ränta. som betalas enligt avbetalni

ngskontrakt).

9 Kvitton eller andra bevis på utbetalda

periodiska understöd under

år 1981.

10 Fastighets- och villaägare skull

dessutom ta med uppgift om senast

meddelade taxeringsvärde på fastigheten.

II Övriga handlingar och amcckning4

ar. som kan ha betydelse för deklarationen.

För alt underlätta arbetet för dcn.

som ulför deklarationen. är det en fördel,

om du tar med en kopia av förra

årets självdeklaration.

Lokala skattemyndigheten och länsstyrelsen

besvarar även Erågoromskat~

tcr och deklaration. Boende i Kumla

tillhör lokala skattemyndigheten i

Hallsberg.

Tolkhjälp till invandrare

Invandrare. som på grund avspråksvårighetcr

anser sig ha problem med sin

deklaration, kan erhålla särskilt stöd i

form av tolkhjälp. Invandrare, som behöver

sådan hjälp för upprättande av

deklaration. kan vända sig till studieförbundet

Vuxenskolans invandrarbyrå,

Stationsgatan 22. Kumla. tel 0191

786 90. Invandrarbyrån baröppet torsdagar

08.00-11.00 och 15.00-18.00

samt fredagar 13.30--17.30. Kostnaden

för tolkservice betalas av Kumla kommun.

I Kumla kommun kan deklarationer

lämnas i brevlådan intiU Stadshusets

entre dygnet runt fram till och med den

15 februari 1982 klockan 24.00. Kommunen

vidarebefordrar sedan dek1ara~

tionerna till lokala skattemyndighetcn

i Hallsberg.

Slutligen - kom ihåg, att deklarationen

ska lämnas senast måndagen den

15 februari 1982 klockan 24.00. Lämnar

du deklarationen för sent. kan du

drabbas av förseningsavgift på mellan

100 och 300 kronor, vilken som rcgcl

förs på slutskattsedeln.

Vässa pennorna och kör igång. Lycka

till!

D

10

11


Du

loe

S ,d, ,- usets epl t d

III

I

I

o

.1


Stadshuset plan för plan

PLAN 2

PLAN 1

PO 1I S

TEKNISKA

VERKEN

KOMMUNKANSLI

KOMMUNKAN S U

z

« >-­

«

'" --

~

o

~

z

o

~

~

~

~

~L__...J

~

~

o

SAMMA NT RA OESRUM

CAFETERIA

~

z «

>-­

«

'" --

TORGET

,

ENTRE

Ombyggnaden och nybyggnaden av Stadshuset år nu klar. På de närmaste fyra sidorna

presenteras lokalerna översiktligt.

14

TORGET

Före ombyggnaden innehöll stadshuset 95 kontorsarbetsplatser medan antalet anställda

i huset var ca 110. Efter om- och tillbyggnaden finns ca 155 kontorsarbetsplatser och ca

140 anställda.

Kostnaden för om- och tillbyggnaden kommer att uppgå till ca 14 miljoner kr, varav ca

700 000 kr utgör inredning.

15


z


Kulturnämndens vårprogram

UTSTÄLLNINGAR

Utställningshallen. Kuml:! bibliotek

23 januari-Jl febmari

LoUa Lindwall

utställer textil konst

13 februari-4 "UllS

Falkenbergs konslnärsgrupp

utställer oljemålningar. akvareller. keramik.

stengods. mosaik. skulptur, grafik och textil

konst.

6-14 mars

Keramik rrån Anderna

16-25 mars

Fllri)arnll

En utställning från Riksu\ställningar som skildrar

natur. folk och kultur i Nordens mest okända

och minsta land.

27 mars-22 april

Anglavaki och barnarbete

Skulpturer i keramik av BittI' AlHng som bl a beskriver

barnarbetet på en tändsticksfabrik i Örebro

under förra seklet och även lar upp förskolebarnens

situation idag.

24 april-l3 maj

Skogsnliskol1ektivet

En utställning från Folograficemrum om el! ar·

betskollektiv i norra Ångermanland. Kollektivet

är mer eller mindre självförsörjande på giftfritt

sko~- och jordbruk.

17maj-6juni

Livet och det

En utställning från Riksutställningar med dikter

och bilder av författaren Ingrid Sjöstrand och

konstnären Kerstin Abram-Nilsson.

18

MUSIK

Söndag 7 februari kl 18.00

Johanneskyrkan

Örebro kammarorkester, regionmusiken

Solist: Kerstin Jansson

Programmets höjdpunkt blir Georg Gershwins

berömda storverk "Rhapsody in blue". vidare

ingår musik av Stavinskij och Beethoven

SÖ"dllg 28 mars ki17,()()

Vandringskyrkan. HällabrOllet

Barn- och familjekonsert med slagverkaren Rolf

Bjelm. som demonstrerar alla instrumenten han

har med sig -tillsammans vägande över el! tOlloch

låter uIlgdomarna tillsammans med honom

pröva hur det känns all spel;! i "världens största

slagverksensemble..

Söndag 28 mars kl 19.00

Husaren, Kumla Folkets hus

Pulle Wickmans knrtetl

ger jazzkonsen av både välkänt och mindre van·

ligt slag. allt dock försett med Wiekmans touch

och improvisatoriska utvikelser.

Fredag 16 april

Metodistkyrkan. Kumla

Kammarkonsert

med Anlla Wallin. blockflöjt och Inger KulIgreIl.

cembalo. Programmet innehåller musik från fle·

ra sekler.

TEATER

Barn- och famiijeföreslilJningar, arrangerade av

kulturuämndenlKumla teaterförening

Söndag 7jebman' kl 16.00

Kumla teater

Den unge Lars i Wexiö skola

för åldrarna från 13 år.

Friteatern från Sundbyberg har gell sig in i en

upptäcksfärd i Staffan Göthes text som skapats i

samarbete med en grupp högsladieclever.

Sondllg 2/ februari kl 16.00

Kvarnkällaren, Kumla Folkets hus

Alladins lumpa

för aldrarna 7-9 iir.

Modellteaterll i Kortedala kommer åter till

Kumla och spelar äkta modellteater med kulisser

från l800-talet och till levande musik på arabiska

musikinstrument!

Sondag 7 mars kl 16.00

Kumla teater

I skuggan aven näsa

från 7 år

En rolig och burlesk familjeföreställning med

MIMenscmblen, full av mim, akrobatik. dans

och slapstick,

Söndag 21 mars kl/6.00

Husaren. Kumla Folkets hus

En liten introduktion i Dramalek för yngre barn

med föräldrar under ledning av två dramapedagoger.

För att pejla intresset \"ore det önskvärt

all intresserade snarast ringer till kulturnämndens

kansli 019188 197 för information.

Söndag 4 april kl 16.00

Husaren, Kumla Folkets hus

Donjuan

från 10 år.

Modcllteatem från Eskilstuna presenterardenna

nya föreställnillg Om den spanske medelt;dshjälten

Don Juans utveckling från pojke till man. en

romantisk skräckhistoria.

Dessutom planeras en barn- och familjeföreställning

i Hardemo Q/lsdagen dell3 mars med

Berils teatervärld för åldrarna 4-8 år

Vu:ro:enteater på Kumla teater (abonnemangsföreställningar)

I arrangemang av Kumla teaterförening

Fredag /2 februari kl 19.00

Sista förestiillningen

med Friteatern.

En berättelse om två, snart medelålders skådeartister

som kämpal länge tillsammans och nu står

vid ett vägskäl. Drömmen hägrar fortfarande om

feta kontrakt, berömmelse. men där finns också

verklighetens strapatser, tvivel och leda, :lllt

skildrat med mycket akrobatik och gammal cirkusdisciplin.

Fredag 5 mars kl 19.00;

Kabaret

med Musikteatern Oktober, Södertälje.

Siinger. sketcher. monologer. musik och överraskningar

- en rolig underhållning som kan omspiinna

vilken form och genre som helst.

Fredag 26 mars kl 19.00

Den itusågade damen

med Örebroensemblen.

Delln;! pjäs, av den unge svenske dramatikern

Staffall Göthe. vill säga att kunskaper skall kunna

förenas med en lust att upptäcka och uppleva,

vii kel i pjäsen spelas fram i en teaterform fylld av

komik, tragik och musik.

Dessutom planeras en abonnemallgsförestäHnillg

på en fredag kring månadskiftet februarimars

med pjäsen Natlportiern - l1ughle av EugenI'

O'NeiIJ med skådespelarna PerOscarsson och

Tor [scda!.

Du vet väl om

att KUMLAN även kan erhållas

som TALTIDNING

Du känner väl till

att varje synskadad har rätt till denna

service För närvarande utnyttjar

endast 44 kommuninvånare

denna rätt. Det finns säkert fler,

som skulle ha glädje av kommunal

information i form av intalad kassett.

För beställning av KUMLAN

som TALTIDNING kan Du kontakta

kommunkanslieI, tel 88 100, Sigbrit

Hägghult eller Örebro läns AVcentral,

tel 154100, Per Wahlström

19


I 15

_J3, 26/3. 16/­

I

I 6/5

ICIOiClCstU

10 21


Din sexåring

är välkommen

till

förskolan

Vi har reserverat en plats i deltidsgrupp

för Din sexåring höstterminen

1982. Ett erbjudande kommer att skickas

ut till samtliga sexåringar i kommunen

under mars månad.

Erbjudandet skickas ej till de som re·

dan har en förskoleplats i daghem.

Förskolan (deltidsgrupp och daghem)

vill ge barn möjlighet till samvaro med

andra barn och i samarbete med hemmet

hjälpa dem utveckla sin personlighet.

Del finns ett mindre antal platser även

för barn yngre än sex år, som behöver

börja förskolan tidigare.

I Kumla kommun finns deltidsgrupper

på följande adresser:

ROSEN, von Rosensteins väg 4

NORRGÅRDEN, Wilengatan

Ytterligare information om verksam·

heten vid ovanstående förskolor lämoas

av barnomsorgsass Inger Pettersson

tel 88 349 kl 09.30-10.30

FYLSTA, Skolvägen 20

HAGA. Hagagatan 10

Ytterligare information om verksam·

heten vid ovanstående förskolor lämnas

av barnomsorgsass Ingegerd Nilsson

tel 88 343 kl 09.30-10.30

EKORREN. Carlens väg l

EKEBY, Ekebygatan 14

SANNAHED, Barnstugan

Ytterligare information om verksamhelen

vid ovanstående förskolor lämnas

av barnomsorgsass Marianne

Eriksson telS8 350 kl 09.30-10.30

Välkomna tUl förskolan!

Barnomsorgsavdelningen

Vanja Björsso"

Baroomsorgsinspekt&-

Kontaktmän och kontaktfamiljer sökes

Uppgifterna som kontaktperson år mycket varierande. Det kan t ex innebära att

stödja och hjälpa ensamstående. familjer, ungdomar med tonårsproblem och

missbrukare.

Du som är intresserad och vill göra en samhällsinsats kontaktaSolvig Paulsson,

socialkontoret, Box 17, 692 01 Kumla 1. Tel 019-88 100.

22

Fritidskontoret informerar

Vintersportlovet 1982

22-28 februari

KUMLA

Kumlahallen

BADMINTON

Måndag. onsdag och fredag

kl 10.00-12.00

Medtag rackeloch bollar

TENNIS

tisdag och fredag

kl 13.00-16.00

Medtag racket och bollar

BORDTf.1''JIro'lS

måndag-fredag

kl tO.OO-16.00

Medlag racket och bollar

LUfTGEVÄRSSKYTTE

Ilsdag och fredag

k11400-18JXl

Instruktörer friln Kumla Skylleförening

SPORTDVKNTNG

måndag och torsdag

kl 09.00-12.00

Utrustning finns att Una

Inslruktörer från Kumladykarna

BOWUNG

mindag-fredag

kI13.00-IS.00

A\gift: 2:50 per sene

Instruktörer [dn SK Merci

OVRIGT

VI SAMLAR FRt)tÄRKEN

Fnmarksklubbenslokal

Solhemsgatan t8

lisdag kl 18.00

Film. fnmärksbingo. fnmärksauklion och annal

kkl

Arrangör: Kumla Fnmflrksklubb

PONNYRIDNING

Hagaby ridskola

m:tndag och torsdag

kl 12.00-14.00

Arrangör: Hagaby Ridskola

SPORTLOVSTRIAl.

ÖRSTA KULLE

Lördag 20 februan 1982

kIIO.CXl-IS.OO

Åldrar: För 2S0 cc trialmotorcykel 16 åroch körkor1.

För 7S cc lTIalmotorcykel IS år eller 12 är

och målsmans skriftliga intyg.

Hjälm finns atlläna.

Arrangör: Örebro MHF-distrikt och Kumla

MHF-ungdom.

ÖPPET HUS

JOHANNESKYRKAN

måndag-fredag

kl 13.00-16.00

frän 7 år

Bordtennis. spel. e\ film. fika m m.

Arrangör: SMU Johanneskyrkan

Jo'RITlDSGÅ.RDEN 1'olALMEN

oppen måndag-fredag friln kI13.JO

Kortfilmer visas tisdag och onsdag

kl 17.00.

Bordtennis, biljard. s.'illskapsspc1. hobby. serve­

Ting m m.

SPORTLOVSDANS

FRITIDSGÅRDEN MALMEN

fredag kl 19.00-23.00

Entre

KVARTERSGÅRDEN FVLSTA SKOLA

Öppen: måndag-onsdag

kl 16.00--20.00

Kortfilmer V\SllS tisdag kl 18.00

Bordtenms. biljard, Ilskapsspel, hobb) m m.

fOLKETS HUS BIO

måndagen den 22 februari och

torsdagen den 25 februari

Båda dagarna kIIS.OO

EnlTt

SIMHALLEN, KUMI.AHALLEN

Gratis bad för all skolungdom

tisdag. onsdag och fredag

kl 09.00-13.00

Handduk. och svamp är dock avgiftsbelagd.

23


Gruppkorsband

ISBANA, lDROTTSPARKEN, KUMI.A

Allmän ilr.:ning under sportlovS\·eclr.:an

mindag-fredag Ir.:l 09.00-1(> 45

(kl 11.00-13.00 Ulan Ir.:lubba)

lördag kl 12.00-14.00 Ulan klubba

söndag kl 12.00-15..30 med klubba

BYGGET. ÅSBRO

Rasl5tugan öpprn dagligen under sportlmis\ee·

kan meUan Itl 09.00-1500

Uppmärkla skidspår.

El.WUSSPAREN

1 VIlIskogen och DJupadalsparkcn bjuder p:. väl

preparerade skidspår.

ÄBYTORP

GYMNASTIKSAl.EN

STENESKOLA

måndag och torsdag

kl 1.4.00-16.00

Bordtennis. innebandy. \'ol1e}'ooll m m.

Kortfilmer \'Isas I gymnlCiuksakn

lor.ldag kl 16.00

HÄLLABROTTET

FRITIDSGÅRDEN

TALLÄNGENS SKOLA •

Öppen måndag-lOrsdag

kl 15.00-21.00

Kortfilmer visas onsdag kl 18.00

Bordlenms. bilJ3Td. sJI11skapsspel.

hobby mm.

SANNAHED

KVARTERSGÅRDEN. CE.VfRUl'.IHUSET

Öppen måndag-torsdag

kl 15.00-21.00

Kortfilmer visas onsdag kl 19.00

Bordtennis. siillskapsspel m m.

KVARNTORP

KVARTERSGÅRnt:N

Öppen måndag-lOr!;dag

kl 17.00-21.00

Kortfilmer \"Isas måndag kl 19.00

Bordtcnnis. sällskapsspel m m.

EKEBY

KVARTERSGARDE."i. KARNSfUGAN

Öppen måndag-torsdag

kl 17.00-21.00

Kortfilmer visas m~ndng kl 18.00

Bordtennis, sällskap~~lX'lm m.

HARDEMO

IfARDEMO SKOLA

Kortfilmer \"\S3S torsdag kl 17.00

RESOR

ONSDAG~ de.. 2J februari 1982

Sktdrcsa till Kllsllcrgen. För de som VIII Aka

längdAkmng ocll pulka går buss 1111 Ånnaboda

och för de som vill åka utför går buss hll Storstenshöjdcn.

FREDAGEN den 26 rebruari 1982

Skidresa till StoTSlcnsMjden.

Avresa båda dagarna från JärnvägsSlallonen.

KlIrnia kl 09.30, återresa kl 15.00

Pris; 20 kronor.

Medlag matsäek samt pengar för e.'cnlllelll IIftkort.

Föranmälan göres ull fnudskontorel tel 88 202

senll"il fredagen den 19 februan kl 17.00

Ledare medföljer

Friskvårdscentralen i Kumla

Adress: DjupadaJsbadet

Vi erbjuder

Att.

1 Medicinsk rådgivning (med läkare) samt kost- och motionsråd inkl tesl

Alt. 2 Medicinsk rådgivning (med sköterska) samt kost- och motionsrid inkl

test

Alt. 3 Endast konditionstest

Öppen onsdagar 17.00-21.00

Beställ tid på tel 019-88 202

More magazines by this user
Similar magazines