ÄF internbudget 2013 - Karlskrona kommun

karlskrona.se

ÄF internbudget 2013 - Karlskrona kommun

Äldrenämnden

Internbudget 2013

Verksamhetsplan 2014-2015


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE – PROGRAMFÖRKLARING ............ 3

2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR ...................................................... 5

3 OMVÄRLDSANALYS ................................................................................... 8

3.1 Demografi ............................................................................................................... 8

3.2 Nationella satsningar ............................................................................................. 9

3.3 Framtidens äldre .................................................................................................... 9

3.4 E-hälsa ................................................................................................................... 10

4 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL, PRIORITERINGAR OCH UPPDRAG .. 11

4.1 Tillsammans bygger vi ett tryggt, attraktivt och företagsamt Karlskrona .... 11

4.2 Trygga Karlskrona – Stöd och omsorg .............................................................. 12

4.3 Ambassadörerna som lyfter Karlskrona – Hållbart ledarskap, service, och

kvalitet ................................................................................................................... 16

5 ÄLDRENÄMNDENS MÅL OCH PRIORITERINGAR .................................. 17

5.1 Allmänt .................................................................................................................. 17

5.2 Myndighetsutövningen ........................................................................................ 22

5.3 Strategiskt verksamhetsområde Dagliga aktiviteter ........................................ 23

5.4 Strategiskt verksamhetsområde Hemtjänst ...................................................... 24

5.5 Strategiskt verksamhetsområde Särskilt boende .............................................. 28

5.6 Strategiskt område Resurs- och Kompetensförsörjning .................................. 31

5.7 Ledning, stöd och service .................................................................................... 32

6 EKONOMI ................................................................................................... 37

6.1 Ramförändringar ................................................................................................. 37

1


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

6.2 Resultatbudget ...................................................................................................... 37

6.3 Investeringsbudget ............................................................................................... 37

6.4 Resursfördelningsmodell ..................................................................................... 37

6.5 Avgifter ................................................................................................................. 38

6.6 Övrigt .................................................................................................................... 38

7 PERSONAL ................................................................................................ 40

7.1 Lön ......................................................................................................................... 40

7.2 Sjukfrånvaro och arbetsmiljöarbete .................................................................. 40

7.3 Personalpolitiskt program ................................................................................... 40

7.4 Intern rörlighet ..................................................................................................... 41

7.5 Vikariehantering .................................................................................................. 41

8 KVALITET ................................................................................................... 43

8.1 Mått och nyckeltal ................................................................................................ 45

8.2 Styrning och uppföljning ..................................................................................... 46

9 ÖVRIGT ....................................................................................................... 51

9.1 Information och förhandling enligt MBL .......................................................... 51

9.2 Information till Kommunala Pensionärsrådet .................................................. 51

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

Bilaga 1, Styrkort 2013

Bilaga 2, Större förändringar

Bilaga 3, Internbudget 2013 per verksamhetsområde, kkr

Bilaga 4, Sammanfattande ekonomisk redovisning

Bilaga 5, Resultatbudget

Bilaga 6, Investeringsbudget

Bilaga7, Personal Äldreförvaltningen 2012-2015

2


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

1 Äldrenämndens ordförande – Programförklaring

All verksamhet inom äldrenämndens ansvarsområde skall bygga på valfrihet, kvalité,

mångfald, flexibilitet och ska präglas av respekt för den enskilde. Insatserna

skall utgå från en helhetssyn, där den enskildes rätt att själv bestämma över sin egen

situation ska utgöra grunden, där inflytandet över vardagen är ett naturligt inslag.

Person som beviljats bistånd inom hemtjänst kan välja om insatsen ska utföras av

kommunens hemtjänstorganisation eller av personal från en alternativ utförare. Antal

utförare inom valfrihetssystemet har ökat.

Framtidsprogrammet, som kommunfullmäktige antog 2008, revideras för närvarande

och skall vara klart under första halvåret 2013. Den framtida ökningen av antalet

äldre, förutsätter att nämnden tillsammans med pensionärsorganisationerna och

den lokala demensföreningen, ständigt följer utvecklingen av vård- och omsorgsbehovet.

En plan skall tas fram, för hur nämnden på sikt ska kunna omvandla våra servicehus

till trygghetsboende. Kommunen behöver också uppmuntra och stötta olika aktörer

på bostadsmarknaden till att bygga trygghetsboenden och även seniorbostäder med

hyresrätt.

Ett nytt särskilt boende, Vedebylund (Handelsträdgården), kommer att vara inflyttningsklart

den 1 februari 2014. Detta boende kommer att ersätta några befintliga

särskilda boenden med lägre standard.

Rekryteringen av personal och dess kompetens, både grundläggande och fortbildning,

är en strategisk viktig fråga för framtiden. Vikariefrågan kommer att analyseras

och nya modeller kommer att prövas.

Anhörigstödet behöver också utvecklas. Att vårda en närstående innebär ofta stora

påfrestningar, både fysiskt som psykiskt och socialt.

3


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Införandet av elektroniska dörrlås i hemtjänsten är nu klart. Under 2013 ska andra

användningsområden av välfärdsteknologi testas. Syftet med detta är att identifiera

användningsområden som stärker brukares integritet och valmöjlighet av insatser.

Från och med 1 januari 2013 ansvarar kommunen även för hemsjukvården. Vi välkomnar

den personal som nu lämnar landstinget för arbete inom äldreomsorgen i

Karlskrona. Med denna verksamhetsövergång hoppas vi att våra äldre ska få en

bättre och mera tillgänglig vård i hemmet.

Socialstyrelsen beslutade 2012 om nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret

för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

I föreskrifterna anger Socialstyrelsen hur stor bemanningen på ett särskilt boende

ska vara i förhållande till antalet personer som bor där. Under våren 2013 förväntas

Socialstyrelsen ta fram föreskrifter som gör att samma regler gäller för alla omvårdnadsboenden.

De nya reglerna förväntas träda i kraft den 1 januari 2014.

Jan-Åke Nordin (M)

Ordförande

Äldrenämnden

4


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

2 Nämndens uppdrag och ansvar

I socialtjänstlagens portalparagraf anges socialtjänstens mål:

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens

grund främja människornas- ekonomiska och sociala trygghet,

- jämlikhet i levnadsvillkor,

- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar

för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla

enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt

och integritet.

Rätten till bistånd regleras i lagens 4 kapitel 1 §:

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

på annat sätt har rätt till bistånd. Den enskilde ska genom

biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas

så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett

självständigt liv.

I femte kapitlet finns särskilt angivet om äldre:

Av 4 § framgår

Av 5 § framgår

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer

får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att

leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv

och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

5


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder

och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och

annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer

för service och omvårdnad för äldre människor som behöver

särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt,

kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig

service ska ges.

Även Hälso- och sjukvårdslagen styr äldreomsorgen, 18 §

Varje kommun skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem

som bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 §

andra stycket.

Från och med 2013-01-01 ansvarar kommunen även för hemsjukvården. Detta regleras

också i 18 § Hälso- och sjukvårdslagen.

Utöver vad som sägs i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen regleras

Äldrenämndens verksamhet också av det av kommunfullmäktige fastställda reglementet.

Äldrenämndens vision om äldreomsorgen i Karskrona kommun uttrycks på följande

sätt

I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet.

Alla äldre ska kunna åldras i trygghet och med värdighet. Här

skall de äldre känna att de blir individuellt bemötta och att de

själva ska kunna påverka sin egen situation för att skapa en god

livskvalité

Med utgångspunkt i nämndens uppdrag och ansvar enligt ovan formuleras följande

verksamhetsidé:

6


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Alla äldre kvinnor och män ska ha möjlighet att delta i samhällslivet.

Det ska finnas meningsfulla dagliga aktiviteter med varierande

innehåll och som stärker den enskildes egna resurser.

Alla äldre kvinnor och män ska, så långt som möjligt, kunna leva

ett självständigt liv i den egna bostaden. Arbetet ska utgå från den

enskildes behov.

När en person inte längre kan få sin omsorg tillgodosedd i den

egna bostaden, ska särskilda boendeformer med individuell omsorg

och vård erbjudas.

Styrkort är det redskap som används för att styra och följa upp att utvecklingen går

mot ett realiserande av verksamhetsidén.

7


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

3 Omvärldsanalys

3.1 Demografi

Antalet kommuninvånare som är 65 år eller äldre uppgick 2011-12-31 till 12 887

vilket motsvarar drygt 20,0 % av kommunens folkmängd. Under år 2011 ökade antalet

personer i åldersgruppen med drygt 300. Ökningen fördelade sig enligt följande:

Åldersgrupp Förändring 2011

65‐79 år + 342

80‐89 år ‐ 60

90‐w år + 29

Totalt 65‐w år + 311

Karlskrona kommuns befolkningsprognos 2012-2021 visar på en mycket kraftig

ökning av antalet personer över 65 år. Ökningen beräknas uppgå till ca 2200 personer

och är framförallt mycket kraftig i åldergruppen 65-79 år. I slutet av prognosperioden

sker även en märkbar ökning i åldersgruppen 80-89 år medan antalet personer

över 90 år beräknas bli oförändrat under prognosperioden. Ökningen i dessa åldersgrupper

påverkas inte direkt av den stagnerande och minskande folkmängden

som har noterats under år 2012.

Förändring från 2011‐12‐31

Åldersgrupp

65‐79 år 80‐89 år 90‐w år

2013 619 ‐ 51 5

2014 855 ‐ 36 0

2015 1113 ‐ 33 1

8


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

2018 1479 178 3

2021 1812 379 0

Jämfört med dagsläget förefaller den demografiska utvecklingen fram till och med

år 2015 komma att endast ha mindre inverkan på volymen efterfrågad äldreomsorg.

Vid en utblick fram till 2021 torde emellertid ökningstakten avseende äldre personer

komma att ha betydande inverkan på behovet av resurser.

Det finns inte anledning att tro att kostnaderna för äldreomsorgen ökar i något linjärt

förhållande till ökningen av antalet personer 65-w år, men ovanstående återgivna

prognos pekar ändå mot att kommunens långsiktiga planering måste ta sikte

på ett markant ökat behov av resurser riktade till den äldre delen av kommunens

invånare.

3.2 Nationella satsningar

Under ett antal år har regeringen gjort det möjligt för kommunerna att erhålla prestationsbaserade

stimulansbidrag för att stimulera utveckling inom äldreområdet.

Exempel på detta är Bättre liv för sjuka äldre, Värdighetsgaranti och värdegrund.

Dessa satsningar från regeringens sida har gjort att utvecklingsarbetet i kommunerna

kunnat drivas utan ökade kostnader för kommuninnevånarna. När de prestationsbaserade

statsbidragen upphör innebär detta att kommunerna själva får finansiera

fortsatt utveckling och upprätthållande av genomförd utveckling.

3.3 Framtidens äldre

Äldres boende har under senare år mer uppmärksammats utifrån att det behövs ett

varierat utbud av bostäder som tar hänsyn till den äldres individuella behov.

I den senaste forskningen har betraktelsesättet börjat ändras. Det sker en förskjutning

från att betrakta den äldre personen som föremål för samhällets insatser till att

9


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

se denne som ett aktivt subjekt med ökade individuella krav på att själv bestämma

om tjänster och service.

Denna förändring kommer att successivt ställa högre krav på flexibilitet och ett dynamiskt

förhållningssätt till de äldre.

3.4 E-hälsa

Stort fokus kommer de närmsta åren ligga på att utveckla IT- stöd till brukare och

personal inom äldreomsorgen. Många projekt pågår i landet med syfte att öka kvalitén

för brukare och underlätta och säkerställa omvårdnaden. Detta gäller både tekniska

lösningar och hjälpmedel för äldre men även digitala lösningar för kommunikation

och insyn.

I en framtid kommer större krav ställas på insyn i sin egen journal. Större krav på

information och nåbarhet via IT-verktyg. Kommunerna måste våga börja använda

de tekniska möjligheter som står till buds, att våga lita på teknik. Till exempel stöd

för övervakning och tillsyn, trygghetsskapande teknik som underlättar vardagen.

Dessa frågor följer förvaltningen utvecklingen nationellt.

10


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

4 Kommunfullmäktiges mål, prioriteringar och

uppdrag

I det här kapitlet beskriver äldrenämnden planerade åtgärder och strategier för att

uppnå de av kommunfullmäktige uppsatta mål, prioriteringar och uppdrag. Dessa

aktiviteter berör i flera fall även förvaltningens strategiska verksamhetsområden. I

dessa fall har aktiviteterna beskrivits här och återkommer inte under de kapitel som

beskriver nämndens egna mål och prioriteringar.

Äldrenämnden utgår från den disposition som kommunfullmäktige ställer upp i sin

budget. Efter varje övergripande mål, verksamhetsmål och prioritering ger nämnden

sitt svar på hur den planerar att arbeta med frågan.

De mål, uppdrag och prioriteringar som särskilt riktas till Äldrenämndens verksamhet

återfinns i fullmäktigesdokument under rubrikerna
Tillsammans bygger vi ett tryggt, attraktivt och företagsamt Karlskrona

Trygga Karskrona – Stöd och omsorg

Ambassadörerna som lyfter Karlskrona – Hållbart ledarskap, service, och kvalitet

4.1 Tillsammans bygger vi ett tryggt, attraktivt och

företagsamt Karlskrona

Utifrån de övergripande målen som anges i kommunfullmäktiges budget för 2013

finns för Äldrenämnden anledning att fördjupa sig i nedan beskrivna mål.

4.1.1 Övergripande mål

Lönesättningen inom den kommunala verksamheten skall vara jämställd.

Se 4.3 Ambassadörer som lyfter Karlskrona.

Kvalitetskommun 2015

Kommunfullmäktige har beslutat att Karlskrona kommun ska bli nominerade till

årets kvalitetskommun senast år 2015

11


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Äldrenämnden arbetar med kvalitet på flera sätt. Ett stort arbete som nämnden driver

just nu är ett projekt för att införa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

När äldrenämnden undersökt vad som gjort andra kommuner framgångsrika

i att nomineras till utmärkelsen är ett tydligt styrsystem en viktig faktor.

God service och medborgardialog

Karskrona kommun skall präglas av god service och en stark medborgardialog.

Äldrenämnden arbetar med medborgardialog på flera olika sätt. Bland annat genom

temadagar där allmänheten bjuds in att delta och diskutera äldreomsorgen. Nämnden

för även kontinuerligt dialog med intresseorganisationer både om äldreomsorg i

stort och konkreta frågor.

4.2 Trygga Karlskrona – Stöd och omsorg

4.2.1 Övergripande mål

Folkhälsoaspekten

Folkhälsa och förebyggande arbete är en viktig fråga i äldrenämndens verksamhet.

Äldrenämnden arbetar med att informera de äldre medborgarna genom att dels

medverka i pensionärsorganisationernas arbete och dels genom individuella möten

som genomförs av förvaltningens äldreinformatör. Även i folkhälsoarbetet arrangerar

nämnden temadagar för att sprida information inom aktuella områden, exempelvis

kost och nutrition, säkerhet samt fysisk aktivitet.

Parboendegaranti

Kommunfullmäktige har uttalat att i Karlskrona kommun ska det vara självklart att

inom omsorgen få möjlighet att leva tillsammans.

Äldrenämnden har under hösten 2012 utarbetat riktlinjer för rätten att få åldras tillsammans.

Riktlinjerna bygger på en förändring i socialtjänstlagens 4 kapitel 1b §.

Lagändringen gäller från i november 2012. Äldrenämnden kommer att kontinuerligt

12


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

följa upp den effekt riktlinjerna får för äldre par som vill bo tillsammans samt för

verksamheten.

Äldrenämndens målbild är att alla som beviljas särskilt boende med parbogaranti

skall få ett realistiskt erbjudande att kunna bo tillsammans inom 3 månader

Valfrihet, kvalitet, mångfald, flexibilitet och respekt för den enskilde

Enligt kommunfullmäktige ska all verksamhet inom välfärden för äldre bygga på

valfrihet, kvalitet, mångfald flexibilitet samt präglas av respekt för den enskilde.

Insatserna skall utgå från en helhetssyn där den enskildes rätt att själv bestämma

över sin egen situation ska utgöra grunden

För att leva upp till kommunfullmäktiges övergripande mål enligt ovan kommer

äldrenämnden att under 2013 inrikta sig på utvecklingsarbete inom två områden:

Genomförandeplan

Äldrenämnden kommer att följa upp och utveckla användandet av genomförandeplan

som verktyg i omsorgen om den enskilde.

Genomförandeplanen måste på ett mer tydligt sätt bli ett instrument som säkerställer

planering för den enskildes individuella samlade behov. Att samråd med den enskilde

planera för att tillgodose individuella behov över dagen, dygnet och veckan.

Planeringen skall i så stor utsträckning som möjligt göras tillsammans med den personal

som vid upprättande och uppföljning ingår i teamet runt den enskilde.

Äldrenämnden ger äldreförvaltningen i uppdrag att utveckla ett arbetssätt som säkerhetsställer

att genomförandeplanen är det grundläggande viktigaste dokumentet i

omsorgen om den enskilde.

Personkontinuitet

Äldrenämnden ser ett behov av fortsatt utvecklingsarbete för att nå det av nämnden

fastställda målet för personkontinuitet.

13


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Äldrenämnden ger äldreförvaltningen i uppdrag att under 2013 arbeta fram en

struktur för den dagliga planeringen som leder till att personkontinuiteten förbättras

för den enskilde brukaren.

Handelsträdgården

Kommunfullmäktige konstaterar att ett nytt särskilt boende, Vedebylund (Handelsträdgården),

kommer att stå klart under den senare delen av 2013.

Byggnation av ett nytt särskilt boende Handelsträdgården samt en träffpunkt har

påbörjats under 2012 och kommer att pågår under hela 2013. Boendet vid Handelsträdgårdstomten

beräknas att vara inflyttningsklart januari 2014.

Äldrenämnden kommer att fortsätta sitt tidigare inledda samarbete med Blekinge

Tekniska högskola för att möjliggöra att den senaste prövade och säkerställda tekniken

ska användas inom det nya boendet.

Äldrenämnden avsatte 4 mnkr i budget i sin budget för 2012 för att täcka utökade

kostnader under övergångstiden. De utökade kostnaderna motiveras av att verksamhet

under en övergångsperiod behöver bedrivas både på det nya boendet samt den

verksamhet som lämnas. Mot bakgrund av att planeringen är något framskjuten i

tiden avsätter äldrenämnden 1 mnkr för 2013 och 3 mnkr för 2014.

Som tidigare planerats i budget och verksamhetsplan 2012 så förväntas den nya enheten

att rymmas inom de ekonomiska medel som följer av att stänga 48 bostäder i

nuvarande särskilda boenden. Inom de ekonomiska medlen har inte behovet av

eventuell anpassning till ny föreskrift om bemanning för personer med demenssjukdom

beaktats.


4.2.2 Verksamhetsmål

Samtliga personer som fått ett beslut om beviljad insats ska få sitt beslut verkställt

senast tre månader från beslutsdatum.

14


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden
Äldre som beviljats bistånd i form av bostad i särskilt boende ska få ett realistiskt

erbjudande inom tre månader.

Äldre par ska få rätt att bo ihop.

De individuella genomförandeplanerna ska alltid vara aktuella med utgångspunkt i

hur den enskilde individens behov och förutsättningar förändras över tid.

Dessa verksamhetsmål kommer äldrenämnden att följa upp med den resultatstyrningsmodell

som införts i förvaltningens ledningsarbete. Se bilaga 1, Styrkort.

4.2.3 Prioriteringar

Framtidsprogrammet

Se kapitlet 5.1 Allmänt under Äldrenämndens mål och prioriteringar

Jämställd omsorg

Inom projektet Hållbar jämställdhet HÅJ2 ska samtliga nämnder och förvaltningar

jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Projektet pågår under tiden 2012-03-01 –

2013-10-31. Äldreförvaltningen arbetar efter de av kommunstyrelsen fastställda

målen bl.a. genom att påbörja jämställdhetsintegrering av ledningssystemet och internbudgetprocessen.

Övergripande plan för social mångfald 2013 – 2015 anger att varje nämnd/styrelse

ska ta fram en handlingsplan med konkreta och mätbara mål för mångfaldsarbetet.

Handlingsplanen ska antas var tredje år med start 2013 men uppföljning och redovisning

görs årligen i samband med årsbokslut. Handlingsplanens mål bearbetas

första gången in i äldrenämndens internbudget för 2014.

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att inarbeta jämställdhets- och mångfaldsperspektivet

i det fortsatta arbetet med värdighetsgarantier och kompetensutveckling.

15


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

4.3 Ambassadörerna som lyfter Karlskrona – Hållbart

ledarskap, service, och kvalitet

4.3.1 Verksamhetsmål

Lönesättningen inom de kommunala verksamheterna ska vara jämställd.

Frisknärvaron ska öka.

Sjukskrivningarna ska fortsätta minska.

Önskad sysselsättningsgrad ska införas i all vår verksamhet. Alla som har en fast

anställning i Karlskrona kommun och önskar att jobba heltid ska bli erbjuden en heltidsanställning.

Andelen nöjda medarbetare ska öka i våra medarbetarenkäter.

Andelen som svarar på våra medarbetarenkäter ska öka.

Antalet timavlönade i Karlskrona kommun ska minska.

Den genomsnittliga sjukfrånvaron för Karlskrona kommun ska fortsätta minska.

Långsiktigt mål ska vara 4 procent.

Dessa verksamhetsmål kommer äldrenämnden att följa upp med den resultatstyrningsmodell

som införts i förvaltningens ledningsarbete. Se bilaga 1, Styrkort.

16


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

5 Äldrenämndens mål och prioriteringar

5.1 Allmänt

I detta kapitel beskrivs först de allmänna utgångspunkter och åtaganden som gäller

förvaltningen i sin helhet. Därefter beskrivs det som är verksamhetsspecifikt under

respektive kapitel för de strategiska områdena.

Äldrenämndens värdegrund är alltjämt den bas som all verksamhet ska vila på.

Nämndens egen värdegrund och den värdegrund som numera ingår i Socialtjänstlagen

är två med varandra harmonierande sätt att ge uttryck för vikten av en god

äldreomsorg. Äldrenämnden har ansökt om stimulansbidrag för utveckling av s.k.

värdighetsgarantier, vilket är led i etableringen av den nationella värdegrunden.

Det av kommunfullmäktige fastställda Framtidsprogrammet för äldreomsorgen i

Karlskrona kommun ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Under

2012 har äldrenämnden i en partsammansatt arbetsgrupp påbörjat utveckling av

framtidsprogrammet.

För att få en bild av vilka krav och förväntningar som kommer att riktas på äldreomsorgen

framåt i tiden har arbetsgruppens arbete varit inriktat på omvärldsbevakning.

Det omarbetade Framtidsprogrammet för äldre i Karlskrona beräknas att vara klart

under april månad 2013 för att sedan översändas för beslut i kommunfullmäktige i

juni 2013.

5.1.1 Äldres Bästa

Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting inlett ett omfattande

arbete för att möjligöra ett bättre liv för sjuka äldre. Den totala satsningen

pågår till 2014. Landstinget Blekinge och Blekinges kommuner har valt att kalla

satsningen Äldres Bästa.

17


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

I det fortsatta arbetet med sammanhållen vård och omsorg om äldre i Blekinge ska

fokus läggas på en handlingsplan som är upprättad och som beskriver implementering

av nya rutiner och arbetssätt. Varje berörd förvaltning i länet och landstinget

ska utse en kontaktperson som tillsammans med bland annat utvecklingsledarna

inom Äldres Bästa ska arbeta med de operativa processerna i handlingsplanen. En

närmare beskrivning av arbetet ges i bilaga 8, Handlingsplan sammanhållen vård

och omsorg om de mest sjuka äldre i Blekinge (Äldres Bästa).

Trygg hemgång

Inom ramen för utvecklingsarbetet Äldres Bästa har även lyckade satsningar gjorts i

länet vad avser trygg hemgång.

Trygg hemgång skall möjliggöra en trygg och säker hemgång efter sjukhusvistelse i

syfte att kunna motverka återinläggning på sjukhus och den enskilde skall kunna bo

kvar hemma.

Att en implementera en form av trygg hemgång finns med som ett mål i Handlingsplan

för Sammanhållen vård och omsorg äldre i Blekinge.

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en form av trygg hemgång

för Äldrenämndens verksamhet.

Inom hemtjänstverksamheten planeras trygg och säker hemgång vilket förväntas ge

en effekt motsvarande 1 mnkr som effektiviseras genom en minskad volym hemtjänsttimmar.

5.1.2 Nationella riktlinjer demensomsorg

Arbetet med att förverkliga de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av personer

med demenssjukdom pågår. De nationella riktlinjerna är omsatta till regionala

och en handlingsplan finns upprättad för äldrenämndens verksamhet. Av det ursprungliga

stimulansbidraget för utvecklingsarbetet av demensomsorg har medel

18


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

kunnat nyttjas under 2012 till finansiering av två Silviasystrar. Dessa har arbetat

50 % vardera med utvecklingsområden inom den lokala handlingsplanen.

För att utvecklingsarbetet skall fortlöpa finns det ett behov av att Silviasystrarnas

fördjupade kunskaper tas tillvara i det fortsatta arbetet inom demensomsorgen.

Det finns en koppling till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret

för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Föreskriften

betonar vikten av tillgång till personal med fördjupad kompetens inom demensomsorg.

Äldrenämnden avser att under 2013 fortsätta att arbeta i enlighet med den lokala

handlingsplan som har upprättats.

5.1.3 Föreskrifter om bemanning i särskilt boende

Socialstyrelsen beslutade juni 2012 om nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret

för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

I föreskrifterna anger Socialstyrelsen hur stor bemanningen på ett särskilt boende

ska vara i förhållande till antalet boende. I dagsläget har inte Karlskrona kommuns

omvårdnadsboenden den nivå på bemanning som krävs. För att nå kraven i föreskrifterna

kommer nämndens kostnader att öka.

Under våren 2013 förväntas Socialstyrelsen ta fram föreskrifter som gör att samma

regler gäller för alla omvårdnadsboenden. De nya reglerna förväntas träda i kraft

den 1 januari 2014.

Denna utvidgning av föreskrifterna kommer att innebära ytterligare kostnadsökningar

för äldrenämnden. Exakt hur stor ökningen kommer att bli är ännu inte helt

klarlagt.

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera och beräkna kostnader för

den förändring som behöver genomföras till följd av föreskrifterna.

19


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

5.1.4 Övertagande av hemsjukvård

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2012 fattades beslut om att kommunen

ska överta ansvaret för hemsjukvård.

Den tidsram som finns för övertagande av hemsjukvården gör att nämnden under ett

inledningsskede i början av 2013 kommer att behöva lägga störst fokus på patientsäkerheten.

Äldrenämnden kommer att från och med den 1 januari ta över personal från hemsjukvården

motsvarande ca 45 årsarbetare. Äldrenämnden kommer inledningsvis att

organisera hemsjukvården under verksamhetsområdet hemtjänst. Därefter avser

nämnden att genomföra en utredning i syfte att kunna fatta ett slutgiltigt beslut om

hemsjukvårdens organisation.

Rambudget för hemsjukvården 2013 är knappt 42 miljoner inklusive kostnad för

hjälpmedel på drygt 10 miljoner.

5.1.5 Trygghetsboende

Ett förslag till plan för framtagandet av seniorbostäder och trygghetsbostäder för

äldre enligt uppdrag från fullmäktige presenteras för äldrenämnden i början av

2013. Ett förslag till hur kriterier för trygghetsbostäder ska utformas.

5.1.6 Boendeplanering

Utifrån prognosen gällande befolkningsutvecklingen för 2012-2021 (se kapitel 3.1)

bedöms behovet av bostäder i särskild boendeform öka. Fram till 2020 bedöms ökningen

behöva vara cirka 40 bostäder.

Inom kommande planperiod 2013 med plan 2014-2015 kommer nämnden i första

hand att inrikta arbetet på att tillsammans med mark och exploateringsenheten ta

fram ett antal planförslag där 40 platser i särskild boendeform kan komma att börja

byggas 2016/2017.

20


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Äldreförvaltningen ser att gruppen av brukare som har komplexa kognitiva funktionsnedsättningar

och /eller psykiatriska diagnoser ökar. Till följd av detta finns ett

behov av att utreda möjligheterna till hur brukare med dessa specifika behov kan

tillgodoses på ett bättre sätt.

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till åtgärd för

gruppen brukare med komplexa kognitiva funktionsnedsättningar.

5.1.7 Anhörigstöd

Anhörigstödjaren har som mål och uppgift att stödja anhöriga. Ett arbete som är påbörjat

och ska vidareutvecklas är samarbetet med hemtjänsten vid avlösarservice.

Samarbetet med anhörigstödjare inom handikappförvaltningen ska fortsätta att utvecklas.

Under 2013 planeras även att anhörigstödjaren ska bilda ett team bestående

av olika professioner utifrån behov som ska stödja och informera anhöriga när närstående

flyttar till särskilt boende.

5.1.8 Mat, näring och måltider

Matens betydelse för hälsa och välbefinnande är en ständigt aktuell fråga i äldrenämndens

verksamhet.

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2013 arbeta fram grundläggande

kvalitetskrav gällande kost och nutrition, kvalitetssäkra måltidsmiljön samt

utreda möjligheten till kompletterande måltidsalternativ.

5.1.9 Välfärdsteknologi

Utifrån slutsatser som togs fram under projektet Senior Bokväm har ett nytt projekt,

Läsplattor i välfärden LIV, startats. Syftet är att utvärdera användbarhet av ITplattor

för att stödja kommunikation och skapa kompletterande sociala aktiviteter

utifrån brukares behov och intressen. En rapport ska lämnas till äldrenämnden efter

sommaren 2013.

21


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Under 2013 ska andra användningsområden av välfärdsteknologi testas och utvärderas

i enlighet med äldrenämndens beslut från maj 2012. Syftet med detta är att

identifiera användningsområden som stärker brukares integritet och valmöjlighet av

insatser.

Den nya teknikens möjligheter ska inte förringa värdet av den mänskliga kontakten

i utförandet av insatser utan ska ses som ett komplement till nuvarande omsorgsformer.

5.2 Myndighetsutövningen

Under 2013 påbörjas utvecklingen av ett nytt arbetssätt för biståndshandläggarna.

Modellen omfattar ett systematiskt arbetssätt och strukturerad individbaserad

dokumentation av ansökan, behovsbedömning, beslutade insatser, planerade, utförda

och ej utförda insatser samt uppföljning. Modellen ska bidra till att stärka rättsäkerheten.

Den ska även skapa transparens vilket ger bättre möjlighet till inflytande

och insyn för den enskilde.

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera hur arbetet med att införa

den nya modellen fortskrider.

Under 2013 kommer även myndighetskontoret att se över bemanning och organisation.

Översynen syftar till att förbereda för insatsspecifik biståndsbedömning för

samtliga brukare som bor på särskilt boende (se avsnitt Föreskrifter om bemanning i

kapitel 5.5.1).

Bostadsanpassning

Vad gäller området bostadsanpassning så kommer det under 2013 att ske ett utökat

samarbete med intygsskrivarna. Under året kommer det även att ske en uppföljning

av återanvändbar utrustning.

22


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Avgiftshandläggning

Inom området avgiftshandläggning kommer det under 2013 att genomföras en revidering

av befintliga tillämpningsanvisningar.

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på nya tillämpningsanvisningar

för avgiftshantering.

5.3 Strategiskt verksamhetsområde Dagliga aktiviteter

Hela verksamhetsområdet, Dagliga Aktiviteter, genomsyras av ett förebyggande

arbete. Under kommande år är det fortsatt fokus på folkhälsa, kultur och teknik.

Folkhälsa

Inom området arbetar man redan idag med att erbjuda olika fysiska aktiviteter för

äldre. Under 2013 planerar man att utöka verksamheten med fler tillfällen och fler

alternativ för träning och motion.

Äldreinformatören arbetar dagligen ur ett förebyggande perspektiv. Förutom information

vid hembesöken finns möjlighet för medborgaren att få stöd med att i sin

bostad upptäcka sådant som kan utgöra risk för fall, brand samt annat som kan orsaka

fara.

Kultur

Kulturupplevelse ska anpassas utifrån deltagarens önskemål vilket innebär att det

ska finnas ett bredare utbud av underhållning i form av musik och teater. Fortsatt

besök på konsthallen och andra utställningar. Fortsatt samarbete med idéburna organisationer

och studieförbund.

Vidareutveckling av det påbörjade arbetet med ”kulturrådet”, som består av personal

från träffpunkter och särskilt boende samt hemtjänst. Syftet med rådet är att öka

möjligheten för den enskilde att få en meningsfull dag. Detta ska ske genom att

23


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

stärka samarbetet för att den enskilde ska erbjudas hjälp till och få information om

aktiviteter som ordnas.

Teknik

Samtliga dagverksamheter samt en träffpunkt har köpt IT-plattor. Syftet är att erbjuda

gästerna möjlighet till att lära sig använda tekniken samt att få en möjlighet

till omvärldsbevakning. Med hjälp av Wii-spel förenas teknik och folkhälsa.

Ny verksamhet

Under 2013 kommer ytterligare en mobil miniträffpunkt att öppnas. Den kommer

att finnas tillgänglig norr om Rödeby och på Aspö. Vidare planeras att ersätta en

träffpunkt med en större lokal på Trossö.

5.4 Strategiskt verksamhetsområde Hemtjänst

5.4.1 Generellt

Hemtjänst i Karlskrona kommun utförs dels av kommunens egen hemtjänstorganisation

dels av privata entreprenörer. Den verksamhet som utförs av privata entreprenörer

och hemtjänst i egen regi baseras på de förutsättningar som styrs av LOV

(Lag om valfrihetssystem).

Den sammantagna volymen hemtjänst, exklusive insatser vid servicehus, har stabiliserats

under 2012. Tendensen i fördelningen av den totala mängden timmar är att

andelen som utförs av privata utförare ökar. Under 2011 utfördes 71 000 timmar av

privata utförare. Årsvärdet i oktober 2012 uppgår till 90 000. Under samma period

har antalet timmar som utförs av Karlskrona kommuns hemtjänst i egen regi inklusive

insatser till handikappförvaltningen minskat från 468 000 till 448 000 timmar.

Utvecklingstrenden är att antal företag inom valfrihetssystemet ökar och också utför

mer av den totala volymen hemtjänst.

I samband med övertagandet av hemsjukvården utökas volymbudgeten hemtjänsttimmar

med beloppet för delegerad sjukvård från hemsjukvårdens budget.

24


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Hemsjukvården kommer initialt inte att omfattas av valfrihetssystemet inom hemtjänsten.

Samverkan kommun och landsting KOLA

KOLA har under 2012 varit ett samverkansprojekt mellan kommun och landsting.

Målet har varit att skapa team som representeras av områdeschef, omvårdnadspersonal,

distriktssjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, biståndshandläggare.

Alla arbetar gemensamt utifrån brukarens bästa. Under 2012 har team inrättats i alla

hemtjänstgrupper, totalt 24 stycken. Teamen träffas regelbundet med möten varje

vecka. Under 2013 kommer denna teamsamverkan att övergå till att vara en naturlig

del i verksamheten.

Förändrade krav gällande trygghetslarm i ordinärt boende

Det finns anledning att se över teknik gällande trygghetslarm. Den analoga tekniken

kommer inom den närmsta tiden att behöva bytas ut och det kommer att medföra

ökade kostnader för äldrenämnden.

Äldrenämndens bedömning i nuläget är att kostnaderna för trygghetslarm i ordinärt

boende kommer att öka utifrån kravet på ny teknik som säkerställer ansvar, trygghet

och kvalitet vid installation av trygghetslarm. Äldrenämnden planerar en höjning av

larmavgiften från och med 2014.

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda och återrapportera konsekvenserna

av teknikomställningen samt redovisa eventuella förändringar i ekonomiska

förutsättningar.

5.4.2 Hemtjänst i egen regi

Individuell omsorg

Under 2013 kommer det strategiska området att fokusera ännu mer på genomförandeplaner.

Riktade utbildningsinsatser kommer att genomföras för de grupper samt

personer som fortfarande har svårigheter med att producera genomförandeplaner.

25


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Genomförandeplanerna kommer vara återkommande på arbetsplatsträffarna under

2013. Vid dessa kommer uppföljning ske gällande hur arbetet med genomförandeplaner

fortlöper. (se även avsnitt Valfrihet, kvalitet, mångfald, flexibilitet och respekt

för den enskilde i kapitel 4.2.1)

Under 2013 kommer former för välkomstsamtal att utvecklas. Välkomstsamtalet är

avgörande för att brukaren ska känna sig trygg med den utförare som levererar hemtjänst.

Det första mötet lägger grunden till brukarens upplevelse av kvalitet.

Utvecklingsarbetet med kontaktpersonal kommer att fördjupas under 2013. Detta

genom att förtydliga uppdraget samt återkommande på arbetsplatsträffar gå igenom

riktlinjerna. Planeraren kommer få uppdraget att utse en kontaktpersonal när ny

brukare tillkommer. Kontaktpersonalen ska sedan vara den som bokar ankomstsamtalet

med den nya brukaren, samt håller i samtalet.

Ökad konkurrens

Antalet utförare inom valfrihetssystemet har ökat vilket också kan innebära att volymen

av timmar inom Karlskrona kommuns hemtjänst i egen regi kan minska ytterligare.

Konkurrensen skapar en dynamisk marknad som ställer krav på flexibilitet

och möjlighet att snabbt ställa om verksamheten. Exempel på detta kan vara sammangående

av hemtjänstgrupper eller täta byten av arbetsscheman.

Inrättande av planerare

Under 2012 tillsattes planerare i syfte att bland annat få en effektivare resurshantering

samt att tillse att brukaren får en god kontinuitet utifrån framtaget kontinuitetsmål.

Under 2013 kommer ett utvecklingsarbete att inledas för att utveckla planerarens

roll och arbete. Arbetet kommer att genomföras genom att systematiskt utvärdera

arbetet planerarna gör. Resultatet från utvärderingarna ska sedan ligga till

grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

26


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera vilka effekter inrättande

av planerare har fått på kontinuitetsmåtten.

Utveckling av palliativa enheten

Den palliativa enheten på Storören kommer under 2013 att fokusera än mer på områden

som utvärderingen 2012 från Blekinge Kompetens Center (BKC) visade på.

Detta arbete kommer till viss del att ske tvärprofessionellt, med hjälp från BKC och

de förbättringshandledare som utbildats.

EcoDriving

EcoDriving innebär att man lär sig köra sparsamt och ekonomiskt samtidigt som

man värnar om miljön i och med att bränsleförbrukningen minskar. Det handlar om

teknik, miljö och ekonomi i samverkan. Kommunen har genomfört en upphandling

i syfte att utbilda medarbetare i EcoDriving. Inledningsvis kommer en hemtjänstgrupp

att utbildas under våren 2013. Om denna hemtjänstgrupp uppvisar en positiv

effekt vad gäller bränsleförbrukning kommer samtliga hemtjänstgrupper som har

bilar att genomgå utbildningen.

5.4.3 Valfrihetssystem Eget Val

Valfrihetssystemet inom hemtjänst i ordinärt boende har varit i drift sedan

2008-11-01. Införandet föregicks av beslut i kommunfullmäktige avseende införandet,

beslut i äldrenämnden avseende förutsättningarna och principerna för valfrihetssystemet

och förfrågningsunderlaget. Äldrenämndens beslut och förfrågningsunderlagets

utformning bygger på utredning som genomfördes 2007. Förutsättningarna

och förfrågningsunderlagen har i stort sett varit oförändrade sedan införandet.

I november 2012 är totalt fem enskilda/privata utförare samt kommunens verksamhet

i egen regi godkända att verka inom valfrihetssystemet. Den enskilda/privata

utförarnas andel av hemtjänstverksamheten ökar kontinuerligt och uppgår till ca

20 %

27


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Äldreförvaltningens bedömer att det är nödvändigt med en omfattande översyn av

förutsättningar och principer för valfrihetssystemet. I denna översyn bör ersättningsmodellen

inom hemtjänsten inkluderas. Behoven av förändringar bedöms dels

vara i form av uppdateringar och rättningar och dels av principiella frågor som

kommer att kräva beslut av äldrenämnden och överenskommelser/tilläggsavtal med

de utförare som i nuläget är godkända inom valfrihetssystemet.

Äldrenämnden ger äldreförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av förutsättningar

och principer för valfrihetssystemet inom hemtjänsten. Förvaltningen ska

återkomma till äldrenämnden med förslag på förändringar vad avser de eventuella

åtgärder som är av principiell karaktär.

5.5 Strategiskt verksamhetsområde Särskilt boende

5.5.1 Särskilt boende

Äldreomsorgen ska präglas av tänkande och handlade med utgångspunkt i begreppet

kvalitet. Ett salutogent förhållningssätt tillämpas för att bibehålla det friska hos

brukaren. Omsorgen präglas även av att skapa känsla av sammanhang och meningsfullhet,

där brukaren är delaktig i de processer som skapar vardagen och livet. Ett

viktigt redskap i arbetet med detta är genomförandeplanen (se även avsnitt Valfrihet,

kvalitet, mångfald, flexibilitet och respekt för den enskilde i kapitel 4.2.1).

Förändring av servicehus

Äldrenämndens boendestruktur är idag indelade i tre kategorier: omvårdnadsboende,

omvårdnadsboende för personer med demenssjukdom och servicehus.

Servicehusen tilldelas resurser baserat på beslut om specifika insatser för respektive

brukare. Det finns idag inga stora skillnader mellan den enskildes behov av omsorg

och vård på servicehus jämfört med övriga omvårdnadsboenden

28


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Björkhaga

Under ett antal år har ett flertal lägenheter vid Björkhaga servicehus varit svåra att

hyra ut som särskilt boende. Ett antal lägenheter har överlämnats till Karlskronahem

AB för uthyrning till allmänheten.

Äldrenämnden gör bedömningen att utifrån de senaste årens utveckling kommer

behovet av Björkhaga som ett servicehus att minska.

Äldrenämnden ger äldreförvaltningen i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen

och Karlskronahem AB att ta fram ett förslag på hur Björkhaga servicehus

kan användas som trygghetsboende.

Frediksdahl och Fridlevstad

Under 2013 kommer servicehuset Fredriksdal och Fridlevstad att benämnas som

omvårdnadsboende och också tilldelas resurser enligt samma principer som övriga

omvårdnadsboenden.

För att genomföra förändringen avsätts 0,3 mnkr i äldrenämnden budget.

Fregatten

Äldrenämnden ger äldreförvaltningen i uppdrag att under 2013 tillsammans med

fastighetsbolaget Klövern, tekniska förvaltningen och serviceförvaltningen att ta

fram en plan för framtida boende inom servicehuset Fregatten.

Ombyggnation av Hammarbygården

Inom omvårdnadsboendet Hammarbygården finns delar som inte uppfyller de krav

på boendemiljö som äldrenämnden har. I en tillsyn gjord av Arbetsmiljöverket under

2012 framkom att arbetsmiljön inte är tillfredsställande.

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag till ombyggnad av

Hammarbygården kommer att utarbetas i samverkan med tekniska förvaltningen

och Karlskronahem AB.

29


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

För och göra förändringarna möjliga kommer äldrenämnden att påbörja minskning

upp till 11 lägenheter beräknat från den 1 april 2012.

Bårhusplatser

Landstinget Blekinge har från och med 2012-07-01 begärt ersättning av Karlskrona

kommun för att tillhandahålla bårhusplatser.

Äldrenämnden har transport- och förvaringsansvar för alla personer som avlider på

särskilt boende.

Bestämmelser om vårdavgift i 26 § hälso-och sjukvårdslagen medger att kommunerna

får ta ut avgift i samband med omhändertagande av avlidna. Avgiften ingår

inte i den kommunala maxtaxan för äldreomsorgen utan betalas av dödsboet.

Nuvarande kostnader beräknas till ca 0,5 mnkr per år och kommer att hanteras inom

nämndens budgetram för 2013.

5.5.2 Hälso- och sjukvård

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för särskilt boende och korttidsvård.

Inom verksamheten pågår en utveckling mot ett mer förebyggande folkhälsoarbete.

Varje brukare ska erbjudas hälsosamtal av den legitimerade personalen med åtföljande

riskbedömning enligt de nationella register som används i verksamheten.

Under 2013 kommer hälso- och sjukvårdsorganisation att arbeta med följande utvecklingsarbeten:
Utveckla det teambaserade arbetssätt som utgår från den enskildes behov.

Införa SBAR, som är ett sätt att lämna och ta emot viktig information på ett strukturerat

sätt.

Organisationen kommer att utveckla ICF-dokumentation, som är ett systematiskt

sätt att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra kommunikat-

30


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden
ion mellan olika användare, såsom hälso- och sjukvårdspersonal, politiker och allmänhet.

Implementera uppdragsbeskrivning.

Utveckla och förbättra den palliativa vården utifrån indikatorerna i palliativa registret.

Öka kompetens för att möta mer komplexa sjukdomsbilder.

Äldreförvaltningen har nyttjat stimulansmedel för finansiering av en arbetsterapeut

och en sjukgymnasttjänst, sammantaget 2 årsarbetare, inom hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Under 2013 kan tjänsterna inte längre finansieras med stimulansmedel.

Äldreförvaltningen bedömer att det finns fortsatt behov av dessa tjänster i verksamheten.

Detta medför ökade kostnader motsvarande 1 mnkr.

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera hur utvecklingsarbetet

fortskrider.

5.6 Strategiskt område Resurs- och Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

En av de viktigaste uppgifterna inom området resurs- och kompetensförsörjning tar

sikte på att all omvårdnadspersonal ska ha rätt formell kompetens.

Äldrenämndens inriktning är sedan 2012 att endast tillsvidareanställa personer med

rätt formell kompetens. Äldrenämnden kommer även under 2013 arbeta med denna

inriktning vid nyanställning.

Önskad sysselsättningsgrad

Äldrenämnden arbetar med sysselsättningsgrad genom två uppdrag:


Lokalt kollektivavtal om önskad sysselsättningsgrad – ”Arbetstidsavtalet”.

31


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden


Nya rekryteringsprinciper som avser nyanställning av tillsvidaranställd vård och

omsorgspersonal med omvårdnadsutbildning.

Under 2013 kommer det strategiska området Resurs- och kompetensförsörjning att

arbeta med erbjudande om heltid till personal med efterfrågad kompetens (körkort

och omvårdnadsutbildning). Området kommer även att genomföra en översyn av

schemakonstruktioner/arbetstidsmodeller (bland annat i syfte att möjliggöra tjänstgöring

på heltid) slutförs.

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera hur arbetet fortskrider.

5.7 Ledning, stöd och service

5.7.1 Ledningsfunktioner

En viktig uppgift för äldreförvaltningens ledning är att skapa förutsättningar för,

men också att styra och leda verksamheten mot den fastställda och tydliga inriktningen

att all äldreomsorg i större utsträckning än i dag ska präglas av individens

behov och baseras på dennes förutsättningar.

5.7.2 Administrativt stöd

Arbetet med att nå upp till begreppet ”Klimatsmart administration” pågår inom

nämnden. I ett första steg avser nämnden att så långt som möjligt kunna nyttja ITstöd

och därmed kunna minimera behovet av tryckt material. Försök kommer att

påbörjas under inledningen av 2013.

Under 2012 har ett antal av äldrenämndens funktioner samlokaliserats i Kungsmarken.

Samlokaliseringen har på ett gynnsamt sätt påverkat antalet transporter samtidigt

som den interna kommunikationen har förenklats. Äldrenämnden planerar att

under 2013 avveckla minst två fordon till följd av samlokaliseringen.

32


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

5.7.3 Verksamhetssystem

Under 2011 påbörjades arbetet med att upphandla ett nytt verksamhetssystem. Äldrenämndens

beslut överklagades varför arbetet kommer att fortgå även under 2013.

Rättsprocessen är ännu inte avslutad. Det gör det svårt att bedöma när och hur ett

eventuellt nytt system kan installeras och implementeras i verksamheten. På grund

av osäkerheten behöver äldrenämnden vara förberedd på att kunna införa ett nytt

verksamhetssystem under senare delen av 2013.

Införandet av ett nytt verksamhetssystem kommer som tidigare planerats i budget

för 2012 att medföra extra kostnader för utbildning vilket bedöms vara av stor omfattning

där i princip alla medarbetare i förvaltningen blir berörda.

För att täcka kostnader som uppstår avsätts för 2013 0,5 mnkr och för 2014 1,5

mnkr.

5.7.4 Planeringssystem

All planering av hemtjänstverksamhet i egen regi sker idag manuellt. Under flertalet

år har äldrenämndens planering upptagit medel för upphandling och etablering av

ett IT-baserat planeringsystem.

En av anledning till förskjutningarna har varit upphandlingen av ett nytt verksamhetssystem.

Inom verksamheten finns nu en stor efterfrågan på ett planeringssystem för att få ett

bättre stöd i planeringen av verksamheten utifrån tilldelade resurser och för att nå

äldrenämndens mål.

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för upphandling

av IT-baserat planeringssystem. Tidpunkten för införande av ett sådant system får

beslutas om när förvaltningen har kunskap om när det nya verksamhetssystemet kan

införas.

33


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

5.7.5 IT-relaterade kostnader

Äldrenämnden kommer under 2013 att arbeta med IT-utveckling på flera olika sätt.

Äldrenämndens anslag för IT - utveckling uppgår till 2 Mkr. I detta avsnitt presenteras

de prioriterade frågorna.

Aktuella IT-frågor gemensamt med landstinget samt andra förvaltningar

Till följd av övertagande av hemsjukvården behöver kommunen tillgång till delar

av landstingets journaler. Denna tillgång kräver en viss utveckling av IT-stöd och

införande av olika system. Kommunen kommer också att behöva teckna ett avtal

med landstinget för att landstingets journaler ska kunna tillgängliggöras för fler användare

än idag.

Teknikvänligt och klimatsmart arbetssätt i äldrenämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska införa digital ärendehantering efter årsskiftet.

En särskild IT-lösning kommer sannolikt att inköpas för ändamålet. Äldrenämnden

avser att använda samma lösning. Detta kommer att medföra kostnader för äldrenämnden.

På sikt beräknas kostnaderna inte överstiga de kostnader som i nuläget

finns för tryckning och porto för handlingar och utskick.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Äldrenämnden bedriver ett projekt som benämns Qualitas Karlskrona. Projektet innebär

att förvaltningen ska införa ett processorienterat ledningssystem för systematiskt

kvalitetsarbete. För att ledningssystemet ska tillgängliggöras för all personal

inom äldreförvaltningen kommer det under 2013 finnas ett behov av ett nytt ITstöd.

5.7.6 Kompetensutveckling

Äldrenämndens anslag för kompetensutveckling uppgår årligen till 3 Mkr. Utöver

dessa medel disponeras flera olika stimulansbidrag/EU-bidrag för kompetensutveckling.

Syftet med kompetensutvecklingen är att säkerställa att anställd personal

34


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

får kompetens i sitt arbete som skapar trygghet så att vården till och omsorgen om

de äldre blir bättre.

En kompetensutvecklingsgrupp (ämnesansvariga) arbetar på uppdrag av äldreförvaltningens

ledningsgrupp och leds av utvecklingschefen. Kompetensutvecklingsgruppens

uppdrag är att bidra till att kompetensarbetet utvecklas positivt för all personal

inom äldreförvaltningen samt att utarbeta en gemensam kompetensutvecklingsplan

och under året följa upp och komplettera planen.

I upprättandet av ny kompetensutvecklingsplan 2013 är de kunskapsområden för

specialiserade arbetsuppgifter som Socialstyrelsen tagit fram prioriterade.


Omsorg och vård vid livets slut

Demenssjukdom

Psykisk sjukdom

Måltid, mat och näring

Funktionsbevarande omsorg

Även tidigare prioriterade ämnesområden finns med i planen:
Värdegrund

Anhörigstöd

Mångfald

Social dokumentation

Hot och våld

Datautbildning

Chefsutveckling

Nätbaserad kompetensutveckling

KIVO är ett samverkansprojekt mellan landstinget, kommun och Hälsohuset för alla

AB och finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet producerar korta, digital

35


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

utbildningar. Personalen ska genomgå utbildning inom ramen för projektet. Ett syfte

med projektet är att hela arbetslaget ska gå samma utbildning. Detta för att kunna

komma till stånd med en eventuell förändring eller förbättring av arbetssätt.

Prestationsersättning

Prestationsersättning och stimulansbidrag för registrering i Palliativa registret samt

Senior Alert kommer till viss del att användas för kompetensutveckling.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Äldreförvaltningen bedriver ett projekt som benämns Qualitas Karlskrona. Projektet

innebär att förvaltningen ska införa ett processorienterat ledningssystem för systematiskt

kvalitetsarbete. All personal inom äldreförvaltningen kommer att behöva

utbildning i det nya ledningssystemet. Därför bör detta också finnas med som ett

prioriterat område inom kompetensutveckling.

Silviasystrar

För att möta Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande ansvaret för

personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden har Äldreförvaltningen

en ambition att utbilda minst en Silviasyster årligen.

36


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

6 Ekonomi

6.1 Ramförändringar

Äldrenämndens ekonomiska ram har under perioden 2013 - 2015 nivåmässigt

minskats med totalt 12 mnkr jämfört med budget 2012. Ramförändringen motsvarande

3 miljoner i samband med skolöverenskommelsen 2012 var från början av

engångskaraktär men beslutades att bli långsiktig. Denna förändring påverkar

nämndens utrymme att skapa en verksamhetsreserv.

6.2 Resultatbudget

Äldrenämndens ekonomi redovisas i tabellform bilaga 5 Äldrenämndens planerade

verksamhet under 2013 ryms inom den ram som kommunfullmäktige anvisat och

upptar också en verksamhetsreserv.

6.3 Investeringsbudget

Äldrenämndens investeringsbudget redovisas i bilaga 6.

Under 2013 har nämnden erhållit ett tillfälligt utökat investeringsutrymme om 4

mnkr för inventarier till det nya särskilda boendet Handelsträdgården.

6.4 Resursfördelningsmodell

Sedan införandet av kommunens valfrihetssystem, Eget val, har resurser fördelats

till utförare baserat på tid som biståndshandläggarna värderar åtgå till utförandet av

de beviljade insatserna. Denna modell har visat sig ha brister i flera sammanhang,

bland annat då biståndshandläggarnas bedömningar ofta inte stämmer överens med

redovisad tidsåtgång i Mobipen.

Äldrenämnden ger förvaltningen uppdrag att se över resursfördelningsmodellen

inom hemtjänstverksamheten. Under 2013 ska förvaltningen presentera ett förslag

till hur medel fördelas till utförare inom hemtjänst.

37


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

6.5 Avgifter

Hyreskostnaden för bostad i särskilt boende följer den genomsnittliga hyran i

Karlskronahem AB:s bostadsbestånd.

Förändringen av avgifter och taxor regleras indexmässigt baserat på uppgifter från

Statistiska Centralbyrån.

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till ändrade debiteringsrutiner

för nya brukare till förskottsbetalning.

6.6 Övrigt

Ett viktigt moment i upprättandet av budgeten är den värdering av löneläget som

görs varje år. I den värdering som nu görs baserat på löneläget i oktober 2012 bedöms

förvaltningens totala löneökning täckas av tilläggsanslaget i samband med

lönerevisionen.

En eventuell priskompensation inom gruppen övriga kostnader skulle i förhållande

till beräknad ram förstärka denna och möjliggöra en uppräkning av omkostnadsposterna.

Budgeten för intäkter för utförda insatser i hemtjänst åt handikappförvaltningen

minskas med 0,5 mnkr då redovisningen samt utvecklingen av utförda timmar

minskar. Budgeten blir därmed något mer anpassad till redovisad intäktsnivå. De

externa intäkterna uppvisar ett överskott mot budget men beror till stor del på en

hög utdelning av stimulansmedel, som till 2013 i hög grad kommer att avslutas. Intäkter

kopplat till brukarnas avgifter minskar vilket gör att det budgeterade värdet

skrivs ner med 1,5 mnkr.

Digital nyckelhantering

Under 2012 har införandet av digitala nycklar fortskridit. Införandet kommer att

vara klart och kunna användas av verksamheten på dagtid från och med 2013. Den

beräknade effekten – en kostnadsminskning på 4 mnkr – tas därför upp i sin helhet

38


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

beräkningsmässigt redan från 2013 istället för den halvårseffekt som tidigare planerats.

Kostnadsminskningen kommer dock att möta den resursförstärkning som avsätts

till hemtjänstverksamheten under 2013.

Omfördelning av resurser

Inom boendeenheterna Ljungskär, Tvegölja och Lövgrund har flertalet av brukarna

en demenssjukdom. Boendets utformning är sådan att överblick och tillsyn försvåras.

Boendeenheterna behöver därför en utökad nattresurs. Äldrenämnden kommer

därför att omfördela 1 mnkr från det strategiska verksamhetsområdet dagliga aktiviteter

till dessa.

Dagliga aktiviteter kommer inte att minska sin verksamhet då området tidigare varit

något överbudgeterat och nu budgeteras i nivå med utfallet.

39


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

7 Personal

Utvecklingen av antal anställda och andra personalrelaterade nyckeltal redovisas i

bilaga 7.

7.1 Lön

Sedan tidigare finns ambitionen från Äldrenämnden att påverka lönebilden så att

lönenivån generellt för medarbetare med rätt formell kompetens ska stiga med ett

betydande bruttobelopp. Ett flertal faktorer påverkar förvaltningens handlingsutrymme

i frågan där bland annat kan nämnas Karlskrona kommuns arbetsvärdering

och lönekartläggning samt den omvärldsanalys som årligen genomförs vad gäller

lönenivåer med nämndens jämförelsekommuner.

Förvaltningen ser dock behovet av en lönestrategi för att skapa förutsättningar för

att både rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt underlättas

arbetet med att stärka lönespridningen inom olika yrkesgrupper och kompetenser.

7.2 Sjukfrånvaro och arbetsmiljöarbete

Den totala sjukfrånvaron minskar men korttidsfrånvaron visar en tendens till att utvecklas

åt motsatt håll. Arbetsmiljön på en arbetsplats är en faktor som påverkar

sjukfrånvaron. Fokus bör ligga på arbetsmiljö och inkludera ett hälsofrämjande perspektiv

för att främja långvariga anställningar.

I arbetet med att vända trenden för korttidsfrånvaron bör kartläggning göras av de

arbetsplatser med hög kontra låg andel korttidsfrånvaro. Detta för att dra lärdom av

de goda exempel som finns och ha det som utgångspunkt för ett fortsatt aktivt arbete.

7.3 Personalpolitiskt program

Under 2013 kommer förvaltningen att arbeta med det av kommunfullmäktige antagna

personalpolitiska programmet. Förvaltningen kommer att arbeta utifrån de

40


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

direktiv som föreskrivs men kommer att arbeta in målarbetet i sitt reguljära styrkortsarbete.

7.4 Intern rörlighet

Under året har Äldreförvaltningen gjort vissa förändringar och insatser för att öka

möjligheten till intern rörlighet. Lediga tjänster ska annonseras via kommunens rekryteringsverktyg

och på så sätt synliggöras för alla medarbetare på intranätet. Förvaltningen

hoppas därigenom uppmärksamma sina medarbetare om att det finns

tjänster lediga och därmed uppmuntra de att söka sig till andra arbetsplatser inom

förvaltningen.

För att ytterligare erbjuda möjlighet till rörlighet inom förvaltningen har det under

hösten funnits möjlighet att lämna intresse om att byta arbetsplats under en tidsbegränsad

period om ett år. Utvärdering av den insatsen ska genomföras och därefter

beslut om hur en eventuell fortsättning skulle kunna utformas.

7.5 Vikariehantering

Under det senaste året har det strategiska området för resurs- och kompetensförsörjning

uppmärksammat en ökning av beställningar av vikarier.

Bedömningen görs i nuläget att de förändringar som har gjorts gällande schemakonstruktion

inom verksamheten för särskilt boende och inom hemtjänstverksamheten

innebär att nästan all frånvaro måste ersättas med vikarie.

Det strategiska området för resurs- och kompetensförsörjning ansvarar även för personalförsörjning

då verksamheten behöver extra resurser med anledning av brukare

som har behov som överstiger vad som ryms inom grundbemanningen.

Med anledning av den utveckling som skett finns det idag svårigheter för enheten

för resurs och kompetens att svara mot de nya förhållandena.

41


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Det är förvaltningens bedömning att arbetssättet för personalförsörjning behöver ses

över för att få en balans mellan verksamhetsbehov och mål i förhållande till de resurser

som skall finnas tillgängliga för bemanning inom resurs och kompetens.

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en nulägesbeskrivning och ta

fram förslag till förändrat arbetsätt som kan möta förändrade och nya behov av personalplaneringen.

42


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

8 Kvalitet

Att säkra och följa upp att äldrenämndens verksamhet håller god kvalitet är ett viktigt

område. Nationellt ökar kraven på att bedriva kvalitetsarbete och redovisa resultat

på ett transparent sätt. Det är kommunens ansvar att säkra kvalitet både i den

egna verksamheten såväl som den upphandlade, privat drivna verksamheten.

För att kunna följa upp kvalitet finns anledning att närmare beskriva kvalitetsbegreppet.

Förarbeten till socialtjänstlagen ger vägledning i hur begreppet kan tolkas.

Kvalitet är ett svårfångat begrepp och vad som är god kvalitet låter

sig inte fastställas på ett entydigt och objektivt sätt. Människors

olika behov och förväntningar påverkar deras föreställningar av

vad som är god kvalitet. Socialtjänsten har betydelse för flera intressenter.

Kvalitet kan därför inte enbart ses ur klientens/ brukarens

synvinkel utan bör även bedömas ur ett personal-, ledningsoch

medborgarperspektiv

Prop. 96/97:124

Riksdagens syn på kvalitet kan därför fångas väl enligt definition nedan:

Att tillgodose behov och infria realitiska förväntningar från brukaren,

medarbetaren och uppdragsgivaren”.

(Bo Edvardsson professor vid centrum för tjänsteforskning,

Karlstads universitet)

Detta kan vara kan god utgångspunkt för äldreförvaltningen i arbetet med exempelvis

måluppfyllelse och värdegrunden.

För ett utvecklande kvalitetsabete krävas ett systematiskt arbetssätt. Kvalitetsarbete

är en pågående process som är till för att identifiera förbättringsområden, göra

handlingsplaner, verkställa ny metod eller arbetsätt samt att sedan följa upp förbättringsområdet

i en utvärdering.

Arbetet med att upprätthålla god kvalitet bygger till stor del på att strukturera kvalitetsarbetet.

Ett strukturerat kvalitetsarbete ger en grund på vilken verksamheterna

kan vila för att i mötet med den enskilde ge bästa möjliga stöd och omsorg.

43


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Äldreförvaltningen har valt förbättringscykeln (E.Deming) som metod för kvalitetsarbete.

Denna kan illustreras enligt följande (fritt översatt):

Planera: Sätta upp mål och handlingsplan,

metod för genomförande.

Genomföra: Verkställa handlingsplanen.

Följa upp: Mäta om önskad effekt nåddes.

Agera: Utifrån resultat i uppföljningen planera

ytterligare åtgärder.

Verktyget är en cykel som fungerar iterativt, det vill säga om och om igen. I den

första fasen så har ett förbättringsmöjlighet identifierats i verksamheten och man

planerar för ett förändringsarbete. När detta är gjort inleds andra fasen där förändringsarbetet

genomförs. I tredje fasen så studeras effekterna av arbetet som genomförts.

I den sista fasen så agerar man utifrån resultatet från uppföljningen.

Äldreförvaltningen tillämpar förbättringscykeln på flera olika sätt.

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utforma en modell för systematiskt

förbättringsarbete.

Qualitas Karlskrona - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Äldreförvaltningen har därför startat ett projekt som kallas för Qualitas Karlskrona.

Detta innebär att förvaltningen håller på att införa ett processorienterat ledningssystem.

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete blir ett viktigt verktyg i

kvalitetsarbetet. Genom att hitta och arbeta utifrån gemensamma arbetssätt kan förvaltningen

arbeta med kvalitet på ett mer strukturerat sätt. Projektet kommer att

pågå under hela 2013. Därefter ska ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

vara en naturlig del i verksamheten.

44


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

8.1 Mått och nyckeltal

Varje år genomför Socialstyrelsen med hjälp av Statistiska centralbyrån en brukarundersökning

som en del av Öppna jämförelser. Resultatet presenteras i december

varje år.

Resultatet från denna undersökning kan användas för att jämföra kommunernas resultat

med varandra för att få en uppfattning om äldreomsorgens kvalitet. Undersökningen

har gjorts sedan 2008 och det finns därför viss möjlighet att följa utvecklingen

över tid. Nedan presenteras resultatet från de delar av undersökningen

som bedöms som framgångsfaktorer.

Resultat

Sammanfattningsvis kan man om Karlskrona kommuns resultat för 2011 säga att

medelbetyget är ungefär detsamma som 2010 och 2008. Karlskrona har ungefär

samma snittresultat som landet i helhet.

SÄRSKILT BOENDE

HEMTJÄNST

Nationellt

2011

2011 2010 2008

Nationellt

2011

2011 2010 2008

HELHETEN 69 73 75 71 73 79 83 77

BEMÖTANDET 75 76 82 78 82 88 88 85

INFLYTANDET 62 64 69 67 69 77 78 71

SOCIAL SAMVARO OCH

AKTIVITETER

HJÄLPENS & OMVÅRDNA‐

DENS UTFÖRANDE

56 59 60 56 59 64 ‐ ‐

73 76 80 73 78 83 87 81

Resultat Öppna jämförelser 2011.

Observationer

Resultatet för särskilt boende bygger på 188 svar, varav 73 svar kom från brukare

själva. Dessa utgör 1 av 10 brukare på särskilt boende. Resultatet för resultatet för

45


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

hemtjänst bygger på 262 svar, varav 202 svar kom från brukare själva. Dessa utgör

1 av 5 brukare med hemtjänstinsatser.

Slutsatser

Äldreförvaltningen ska generellt vara vaksamma på och följa den eventuellt nedåtgående

trenden och eventuellt sätta in åtgärd där förvaltningen sedan tidigare har

förhållandevis låga betyg.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det strategiska området hemtjänst ligger på

34:e plats och strategiska området särskilt boende ligger på 62:a plats av landets

290 kommuner.

8.2 Styrning och uppföljning

Äldrenämnden arbetar med styrning och uppföljning med hjälp av olika metoder.

Dessa metoder beskrivs närmare under följande kapitel.

8.2.1 Verksamhetsplanering

Äldrenämnden ser en möjlighet att förbättra arbetet med verksamhetsplanering.

Kommunfullmäktige fattar beslut om budget i juni månad. Detta innebär att äldrenämnden

på ett strukturerat sätt kan börja arbeta med verksamhetsplanering i ett

tidigare skede.

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utforma ett förslag till ett strukturerat

arbetsätt för nämndens verksamhetsplanering.

8.2.2 Styrkort

Sedan hösten 2011 har äldreförvaltningen arbetat med att införa en metod för resultatstyrning.

Syftet är att kunna följa upp de strategiskt viktiga resultaten och planera

åtgärder därefter. Under första året har styrkort införts på ledningsgrupps- och verksamhetsområdes-nivå.

Under 2013 kommer förvaltningen att arbeta aktivt med att

göra styrkort till en del av det löpande styrningsarbetet på dessa nivåer. När styrkort

46


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

är en naturlig del i styrningen planeras att ta nästa steg och införa styrkort även på

områdesnivå.

8.2.3 Klagomålshantering

Synpunkter och klagomål är en viktig källa till kvalitetsförbättring. Karlskrona

kommun har sedan flera år tillbaka en rutin som anger på vilket sätt vi ska ta emot

och handlägga synpunkter och klagomål. Sammanställning och analys av inkomna

synpunkter och klagomål behöver förbättras både i verksamhet och på övergripande

nivå. Genom att analysera och sammanställa synliggörs mönster som kan indikera

brister i verksamhetens kvalitet på ett tidigt stadium. Detta för att förhindra allvarliga

kvalitetsbrister inom verksamheten. Minst lika viktigt är att använda de positiva

kommentarer som kommer in för att förstärka det arbete som redan görs bra. Ett

större fokus kommer att läggas på förebyggande arbete och uppföljning av brister.

8.2.4 Avvikelse fel och brist, lex Sarah

Avvikelser från egen verksamhet är en metod för att hitta kvalitetsbrister. Under

perioden 2013-2015 kommer äldrenämnden att fokusera på att utveckla systematiska

arbetssätt för att identifiera och åtgärda kvalitetsbrister på övergripande förvaltningsnivå.

8.2.5 Statistik och analys

Det genomförs flera undersökningar inom äldreomsorgens område, exempelvis

öppna jämförelser och Kvalitetsbarometern. Äldrenämnden redovisar även statistik

till Rådet för kommunala analyser och medverkar därmed till jämförelser i landet.

Kvalitetsbarometern

Äldreförvaltningen har valt att genomföra förändringsarbete till följd av brukarundersökningen

Kvalitetsbarometern. När resultatet presenterats upprättar de strategiska

verksamhetsområdena särskilt boende och hemtjänst handlingsplaner. Förbättringsområden

väljs och prioriteras utifrån resultatet. Handlingsplanerna är strukturerade

utifrån Demings förbättringscykel.

47


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Det sedan många år pågående samarbetet med Kvalitetsbarometern fortsätter. Jämförelsekommunen

Växjö har valt att inte fortsätta delta i Kvalitetsbarometern.

Växjö kommun kommer istället att delta i Statistiska centralbyråns (SCB) brukarundersökning.

Äldrenämnden kommer, trots metodologiska skillnader mellan

undersökningarna, att jämföra resultat från resultat Kvalitetsbarometern med Växjö

kommuns resultat i SCB:s brukarundersökning.

Öppna jämförelser

I Sveriges kommuner och landstings undersökning Öppna jämförelser jämförs vården

och omsorgen utifrån ett antal indikatorer. Det handlar bland annat om bemötande

och inflytande, trygghet, mat och aktiviteter, fall, undernäring och trycksår,

stöd i livets slutskede och efter stroke samt läkemedelsanvändning.

Äldrenämnden analyserar varje år resultatet i Öppna jämförelser.

Äldreguiden

I Socialstyrelsens undersökning Äldreguiden jämförs kommunernas äldreomsorg

och olika hemtjänstverksamheter, äldreboenden och dagverksamheter. Äldreguiden

bidrar med information om verksamheterna och kan utgöra ett stöd vid val av exempelvis

hemtjänst.

Äldrenämnden analyserar varje år resultatet i Äldreguiden.

SNAC

Från och med 2011 arbetar nämnden med att lämna uppgifter till den s.k. SNACstudien.

Det är omfattande statistiska uppgifter om varje enskild brukare som ska

rapporteras in. SNAC ger äldrenämnden möjlighet att följa omvårdandsbehov över

tid på enhetsnivå. Resultaten från studien kan tillsammans med andra uppföljningar,

exempelvis kostnad per brukare, utgöra ett planeringsinstrument.

48


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Kostnad per brukare

Från och med 2011 har äldrenämnden anslutit sig till metoden/systemet för beräkning

av ”Kostnad per Brukare” (KPB). Övriga kommuner som ingår det s.k.

KKKHV-nätverket är också anslutna till metoden.

Sammanhållen analys

Som framgår ovan genomförs ett flertal undersökningar inom äldreomsorgens område.

Det finns således ett behov av att utarbeta en struktur för att prioritera och tillvarata

resultat från undersökningarna.

Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utforma ett sammanhållet och strukturerat

arbetssätt för att ta tillvara och arbeta med uppföljningar och resultat. Arbetssättet

ska bygga på den metod som beskrivs i början av detta kapitel.

8.2.6 Utveckling av systematiskt arbetssätt för evidensbaserad

praktik

Syftet är att öka möjligheten att göra gott och minska risken att oavsiktligt skada.

Ett evidensbaserat arbetssätt innebär en ökad transparens genom att motiven till beslut

och val av insats blir uttalade och synliga.

I en evidensbaserad praktik ska den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers

effekter, brukarens erfarenheter och förväntningar, den lokala situationen och omständigheter

samt den professionelles expertis förenas till en helhet.

I Blekinge pågår ett samarbete kring dessa frågor genom ett EBP-råd som leds av

BKC (Blekinge kompetenscentrum). Landstingets sluten- och öppenvård samt representanter

från kommuner i Blekinge deltar i rådet. Rådet ska tillsammans bevaka

aktuell forskning och arbetsmetoder. Tanken är att rådet ska hjälpa verksamheten

genom att förmedla och sprida kunskap. Forskningsresultat ska tas tillvara för att

öka kvaliteten för brukaren genom att satsa på rätt omsorg.

49


Verksamhetsplan och internbudget 2013

och plan 2014 – 2015 för Äldrenämnden

Socialstyrelsen informerar om metoder för implementering av evidensbaserad praktik.

Under 2013 presenteras standardiserade bedömningsinstrument som ska införas

i Sveriges alla kommuner. Tanken är att socialstyrelsen bättre ska kunna följa och

utvärdera sociala insatsers effekter.

8.2.7 Avtalsuppföljning Eget val

Äldrenämnden genomför årligen en uppföljning av hur utförare inom kommunens

valfrihetssystem för hemtjänst, Eget val, svarar mot kraven i det avtal som tecknats

mellan kommunen och utföraren.

Till följd av uppföljningen upprättas en rapport och i händelse av brister i avtalsuppfyllnad

upprättas även protokoll med krav på åtgärder för varje utförare. Uppföljningen

omfattar även Karlskrona kommuns verksamhet i egen regi.

8.2.8 Internkontroll

Internkontroll 2013 kommer att ske med samma metod som föregående år.

50

More magazines by this user
Similar magazines