Kvalitetshandboken 2012-2014 dboken - Södertörns högskola

webappo.web.sh.se

Kvalitetshandboken 2012-2014 dboken - Södertörns högskola

BESLUT

Högskolestyrelsen

2011-12-09

Dnr 1665/40/2011

FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSSTRATEGI FÖR SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 2012-

2014

Södertörns högskola har under sina första femton år etablerat sig som en eftertraktad

mötesplats i Stockholmsregionen för studenter, lärare och forskare med olika erfarenheter,

språk och identiteter.

Södertörns högskola är i dag en akademisk miljö av hög kvalitet, inspirerad av visionen kring

tre M: mångvetenskap, mångkultur och medborgerlig bildning. Med bas i en bred

kombination av ämnen inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik utgör

den en vital miljö för mångvetenskaplig forskning, inte minst med anknytning till

Östersjöområdet och Östeuropa: Här bedrivs allt från empirisk områdesforskning till forskning

med en etisk-politisk och kommunikativ inriktning mot det nya Europa. Framgångsrik

forskning inom humaniora, miljövetenskap och samhällsvetenskap har gett högskolan rätt att

examinera doktorer.

Södertörns högskola drar till sig allt fler sökande på grundnivå och avancerad nivå: ett rikt

och delvis unikt utbud av kurser och program gör högskolan till en attraktiv utbildningsmiljö,

och den interkulturella lärarutbildningen har placerat sig i topp i den nationella

kvalitetsutvärderingen. Samverkan med det omgivande samhället tar form inom allt fler

verksamheter.

Södertörns högskola har för avsikt att under perioden 2012-2014 utveckla forskning och

utbildning så att verksamheten fortsätter att uppfylla de krav som ställs på ett modernt

universitet.

Södertörns högskola vill vara ett särpräglat och framsynt lärosäte – inte minst inom

utbildning med en interkulturell och kritisk bildningsprofil. Högskolan vill också fortsätta att

utveckla en miljö som skapar och kommunicerar ny kunskap och bryter ny mark genom

mångvetenskap och gränsöverskridande samverkan. Aktiva och närvarande studenter är en

förutsättning för ett levande campus med en akademisk lärandemiljö, och det är därför

viktigt att studentinflytandet ska genomsyra all verksamhet.

Södertörns högskola strävar efter att göra forskning och högre utbildning tillgänglig för

studenter från alla delar av samhället, och att genom betoning på kunskap, forskning och det

rationella samtalet bidra till en positiv samhällsutveckling i stort, präglad av rättvisa,

interkulturalitet, tolerans och en hållbar utveckling.

Södertörns högskola ska

• vara en god och stimulerande arbetsmiljö för alla studenter och medarbetare

• erbjuda alla medarbetare möjligheter till kompetensutveckling och inflytande

• skapa en ändamålsenlig, tydlig och transparent organisation med välfungerande

former för kollegialt inflytande

• ha en god infrastruktur och effektiv administration

• verka för mångvetenskapliga och ämnesövergripande samarbeten inom forskning och

utbildning

• motverka diskriminering och befrämja människors lika villkor

3

More magazines by this user
Similar magazines