Kvalitetshandboken 2012-2014 dboken - Södertörns högskola

webappo.web.sh.se

Kvalitetshandboken 2012-2014 dboken - Södertörns högskola

III. Konsolidering av forskarutbildningen

Södertörns högskola har sedan 2010 examensrätt på forskarnivå inom fyra

ämnesövergripande områden. Av dessa har två sin bas inom humaniora (Historiska studier,

Kritisk kulturteori), ett inom samhällsvetenskap (Politik, ekonomi och samhällets

organisering) och ett inom naturvetenskap/samhällsvetenskap (Miljövetenskapliga studier).

Till varje examensrättsområde är ett antal ämnen knutna. Organisatoriskt bildar varje

examensrättsområde i dagsläget en forskarskola och utöver dessa finns forskarskolan Baltic

and East European Graduate School (BEEGS). Högskolan har också ett flertal doktorander

som är antagna vid andra lärosäten och knutna till enskilda ämnesmiljöer.

Södertörns högskola håller möjligheten öppen att i mån av resurser och behov ansöka om

ytterligare examensrätt på forskarnivå. Till befintliga examensrättsområden kan nya ämnen

knytas i den mån de fyller kvalitetskraven och bidrar till att stärka området.

Södertörns högskola har som mål att forskarutbildningen under perioden 2012-2014

konsolideras med en tydlig organisatorisk form och stark koppling till högskolans forskning

och profiler.

Under kommande treårsperiod ska

• examensrättsområdenas ekonomiska bärkraft och förmåga att bedriva

forskarutbildning följas upp löpande. Framgångar, exempelvis i form av avlagda

examina och erhållande av extern finansiering av doktorandplatser, ska premieras

• forskarutbildningen ses över i syfte att skapa en enhetlig och sammanhållen

organisation och likvärdiga villkor för högskolans doktorander. I översynen ingår att

pröva förutsättningarna för en ansökan om ytterligare ett examensrättsområde på

forskarnivå.

B. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Södertörns högskola etablerades för att höja utbildningsnivån och bidra till en dynamisk

utveckling i södra Stockholmsregionen. Ett av målen var att öka övergångsfrekvensen till

högre studier bland ungdomar med utländsk bakgrund – och ungdomar i allmänhet. Statistik

för regionen visar att satsningen till stora delar har varit framgångsrik. Högskolans

utbildningsprogram och kurser attraherar många sökande, i första hand från närregionen

men även från ett vidare upptagningsområde. Utbildningen har stark forskningsanknytning

och bedrivs till stor del av disputerade lärare.

Ambitionen är att fortsatt vara ett lockande utbildningsalternativ i Stockholmsregionen som

erbjuder pedagogiskt högtstående utbildning med tydlig forskningsanknytning där bildning

och kritiskt tänkande samt entreprenörskap stimuleras. Högskolans satsning på

sammanhållna utbildningsprogram står fast samtidigt som utrymme ska ges för ett väl

avvägt utbud av fristående kurser. Utbildningarna ska ha koppling till en aktiv

forskningsmiljö, vara tydligt profilerade och ha god förmåga att attrahera studenter som

slutför sin utbildning.

IV. Profilering och strategisk kvalitetssäkring av utbildning

En utmaning för Södertörns högskola under kommande treårsperiod är att skapa stabilitet

och långsiktighet i utbildningsplaneringen och anpassa sig till förändringar i fördelningen av

anslag till högskolan.

Södertörns högskola har som mål att under 2012-2013 anpassa utbildningsvolymen till

rådande ekonomiska förutsättningar och skapa långsiktighet och stabilitet i verksamheten.

Alla utbildningar ska kunna bära sina kostnader, bortsett från de fall där högskolan beslutar

om särskilt stöd till utbildningar som utgör en viktig del av högskolans profil.

6

More magazines by this user
Similar magazines