Den energieffektiva staden

energiprincip.eu

Den energieffektiva staden

En framtid utan

fossila bränslen

Genom att använda befintlig infrastruktur på bästa möjliga

sätt och samtidigt tillföra nya hållbara lösningar närmar vi

oss ett energisystem baserat på enbart förnybara bränslen.

i göteborg växer ett hållbart energisystem

fram där vi använder de

resurser vi har på bästa möjliga sätt.

Vi försöker förbättra och utveckla

användningen av befintlig infrastruktur

och restprodukter från staden.

Fjärrvärmesystemet och gasnätet

byggdes tidigt ut i Göteborg och det

kommunala energibolaget Göteborg

Energi har fortsatt att genomföra

stora investeringar i systemen. Stora

satsningar sker också för att bättre

utnyttja solenergi och vindkraft.

Avfall utnyttjas

Redan på femtiotalet startade bygget

av fjärrvärmenätet som idag är över

1 000 km långt och förser mer än 90

procent av alla flerbostadshus och

kommersiella lokaler med värme.

För produktion av varmvatten i fjärrvärmesystemet

använder Göteborg

Energi huvudsakligen spillvärme

från industrier, energiproduktion

och förbränning av avfall. Detta

täcker runt 80 procent av bränslebehovet

och under sommarmånaderna

behövs ingen annan energikälla. Det

mesta av den återstående fjärrvärmen

producerar Göteborg Energi i

sina egna kraftvärmeverk. De drivs

huvudsakligen med olika former av

biobränsle och naturgas. Det långsiktiga

målet är att använda enbart

förnybara energikällor. Satsningen

på fjärrvärme är den enskilt viktigaste

orsaken till den kraftiga förbättring av

luftkvaliteten som skett i Göteborg

de senaste fyra decennierna. Under

samma period minskade även utsläppen

av CO 2

med över 90 procent (per

producerad värmeenhet). Minskningen

beror framförallt på ett bättre

utnyttjande av spillvärme, vilket drastiskt

minskat användningen av olja.

Lokala energiresurser

Den biomassa som blir kvar efter

gallring och beskärning i stadens

grönområden tas numera om hand

och används för att

p r o d u c e r a v ä r m e .

Energiproduk tionen

från denna biomassa

uppgår idag till ungefär

50 GWh per år. Målet

är 300 GWh per år till

2015. Inom centrala

Göteborg distribuerar

Göteborg Energi även

fjärrkyla. Den produceras

med frikyla som hämtas in från det

kalla vattnet i Göta älv. När det inte

räcker, exempelvis under sommarmånaderna,

kompletteras det med

absorptionskyla. Absorption är en

90%

av samtliga flerbostadshus

värms

med fjärrvärme.

process som omvandlar överskottsvärme

i fjärrvärmesystemet till kyla.

Biogas

Biogas är ett förnybart bränsle som

kan utvinnas ur avloppsslam, kompost,

skogsavfall eller annan biomassa. Idag

används både naturgas och biogas för

bilar, byggnader och kraftvärmeverk i

Göteborg. Genom att investera i forskning

och produktion av biogas drar Göteborg

nytta av befintlig gasinfrastruktur och

kan erbjuda ett förnybart alternativ. År

2007 öppnade Göteborg Energi Gasendal,

världens då största anläggning för uppgradering

av biogas med en årlig produktion

på cirka 60 GWh. Anläggningen tar emot

biogas från Gryaabs

avloppsreningsverk och

uppgraderar den till naturgaskvalitet.

Biogasen

säljs sedan som bränsle

till bilar och bussar i

Göteborgs-området via

naturgasnätet. Göteborg

Energi och återvinningsföretaget

Renova planerar

att bygga en ny anläggning

för rötning av biologiskt hushållsavfall i

Göteborg. Anläggningen beräknas producera

25 GWh biogas, som kan säljas till

gaskunder i Göteborg. Produktion av

biogas beräknas starta under 2011.

4

More magazines by this user
Similar magazines