Den energieffektiva staden

energiprincip.eu

Den energieffektiva staden

Att bygga en

hallbar stad

I Göteborg finns några av de mest energieffektiva bostadshusen

i Sverige. Dessutom finns flera goda exempel på hur man kan

omvandla befintliga byggnader till lågenergibyggnader.

det bästa sättet att minska energisektorns

miljö- och klimateffekter är

att minska användningen av energi.

Därför strävar vi efter att minska

energianvändningen i våra byggnader

och arbetar för att alla framtida

byggnader blir så energieffektiva som

möjligt.

Under de kommande tio åren

kommer mer än hälften av alla lägenheter

i Sverige att behöva renoveras.

Många av dem byggdes under åren

före energikrisen i början av sjuttiotalet.

Då var energi billigt och

lättillgängligt och incitament för

att bygga energieffektivt saknades.

Detta innebär att det idag finns både

en möjlighet och en stor potential

att minska energianvändningen. I

den kommunala bostadskoncernen

Framtiden har detta arbete redan

påbörjats.

Prisbelönt exempel

Ett bra exempel på energieffektiv

ombyggnation är Solhusen i Gårdsten,

en prisbelönt omvandling av

ett bostadsområde från början av

1970-talet. Genom att tillämpa en

rad energibesparande tekniker och

installera solpaneler minskades energianvändningen

med 45 procent.

Renoveringsarbetet ledde även till

minskade driftkostnader, att modern

återvinningsteknik infördes och

att områdets estetiska och sociala

värden lyftes. En viktig orsak till att

projektet blev så framgångsrikt var

att hyresgästerna var delaktiga och

fick inflytande i planeringsprocessen.

Projektet har fått många utmärkelser,

bland dem World Habitat Award.

Nya och strängare krav

Många av Göteborgs gamla industriområden

har blivit tillgängliga när

verksamheter har flyttat eller lagt

ner. Det har skapat en unik möjlighet

at t omvandla

centr ala delar av

Göteborg till nya

levande områden.

För att säkerställa att

nybyggnation sker

på ett hållbart sätt

finns ett program

för miljöanpassat

byggande. Den som

vill bygga på kommunal

mark, vilken är en

stor andel av den tillgängliga marken

i Göteborg, måste följa högt satta

miljökrav. Målet med programmet

är att all byggnation ska utföras efter

bästa praxis, det vill säga det bästa

som idag går att genomföra för hela

branschen. Byggnader ska ha så

lite påverkan på miljön som möjligt

under både bygg- och livstid.

Programmet är indelat i sju delar.

Det inkluderar frågor om byggnadens

livslängd, energianvändning,

fuktskydd, bullerskydd och miljöpåverkan

under hela livscykeln. Det

60 kWh

m 2

den högsta årliga

energianvändningen

i nybyggda bostäder

på kommunens mark.

område där ambitionen höjs mest är

energihushållningen. Till exempel får

ett flerbostadshus förbruka maximalt

60 kilowatt-timmar per kvadratmeter

och år (kWh/m 2 A temp

) för uppvärmning

och fastighetsel. Det kan

jämföras med Boverkets byggkrav på

110 kWh/m 2 (A temp

) vid nybyggnation.

De kommunala bostads- och

energibolagen arbetar även för att

ge boende i Göteborg mer direkt

kontroll över sin energ

i a n v ä n d n i n g o c h

sina energikostnader.

Genom att installera

mätutrustning som

ger mer exak t och

direkt återkoppling av

värme-, el- och varmvattenanvändning,

blir

det möjligt för kunden

att följa hur deras

beteende påverkar

energianvändning och kostnader.

Passivhus

Passivhus är en typ av lågenergihus

som kräver mycket lite extern

e n e r g i f ö r u p p v ä r m n i n g o c h

kylning. Göteborgsområdet har

spelat en ledande roll i utvecklingen

av passivhus i Sverige. I

Lindås i södra Göteborg byggdes de

första passivhusen i Sverige och i

Göteborg finns både det första och

största passivt uppvärmda flerbostadhuset

i landet.

6

More magazines by this user
Similar magazines