Verksamhetsberättelse 2009 - Visita

visita.se

Verksamhetsberättelse 2009 - Visita

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening

Verksamhetsberättelse 2009


Ordförande har ordet

I skrivande stund ångar Motala Ström utanför i 23 minusgrader och det är vinter i Sverige på riktigt. Både kung

Bore och lågkonjunkturen håller oss i sitt grepp. Samtidigt ökar tilltron till besöksnärings potential för en ökad

tillväxt i Sverige. Detta visar inte minst SHR Mellerstas årliga politikermöte på. Mötet lockar riksdagspolitiker

från hela regionen för att diskutera utvecklingen av den svenska besöksnäringen.

För att besöksnäringen skall kunna växa krävs rimliga förutsättningar för företagande inom branschen.

SHR Mellerstas styrelse arbetar enträget med att påverka våra folkvalda att se över dessa förutsättningar.

Regelförenklingar är ett viktigt exempel. Olika myndigheter och dess förvaltningar flätas samman i allt mer

komplexa nät och detta är en fråga vi aldrig får sluta driva. Det är oerhört viktigt för oss som är aktiva i SHR

och dess regioner att ta varje tillfälle i akt att besöka forum, möten och andra sammankomster där politiker,

socialnämnd, länsstyrelser eller kommunala tjänstemän träffas. Detta för att på ett rakt och konkret sätt beskriva

vår vardag och vår syn på de problem som hela tiden riskerar att ta över vårt egentliga förvärv. Jag har många

bra exempel på att enkla samtal ibland kan lösa de allra svåraste knutar.

Vidare vill vi på alla sätt medverka till kompetenshöjning inom vår bransch. Ska Sverige bli ”Det nya matlandet”

och ”Europas bästa besöksland” måste vi arbeta effektivt med att höja nivån på branschens olika utbildningar

för att säkerställa det framtida behovet av kompetent arbetskraft.

Ytterligare förutsättningar utgörs av det avtal som förhandlas fram under våren. Detta har varit en stående punkt

på SHR Mellerstas agenda som vi ägnat mycket tid åt att bearbeta. Vi ser allvarligt på den rådande situationen

och hoppas att det går att hitta bra lösningar. Mer om det under ”Avtal 2010”.

Jag ser också tillbaka på en helt fantastisk utveckling för SHR under de år som ordförande Ulf Adelsohn och VD

Mats Hulth med sitt kansli drivit utvecklingen. Årsmötet i april ska visa på denna uppskattning! Att vi dessutom

aktivt arbetar för en breddning visar vi genom att nu tillsätta platser i Mellerstas regionstyrelse för SLAO och

SCR.

Jag vill på styrelsens uppdrag tacka för det stora förtroendet och ser fram emot ett spännande 2010.

SHR Mellersta är en av SHR:s fem regionföreningar och omfattar Gotlands, Dalarnas, Södermanlands, Uppsala,

Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län samt Gästrikedelen av Gävleborgs län.

Medlemsantalet växer ständigt och under 2009 hade vi 93 företagsinträden.

Alexander Andrén

Ordförande SHR Mellersta


Vi som har haft förtroendet

Styrelsen

Ordförande: Alexander Andrén, Palace i Norrköping Mandat utgår 2011

Vice ordförande: Salka Börjeson Eynon, Green Hotel i Tällberg Mandat utgår 2011

Ordinarie ledamöter: Tomas Thor, Hotel Statt i Katrineholm Mandat utgår 2011

Catarina Dedert, Kläppen Ski Resort Mandat utgår 2011

Partrik Hanberger, Clarion Hotel Örebro Mandat utgår 2010

Susan Norrman, Kohlswa Herrgård i Kolsva Mandat utgår 2010

Niklas Sjöblom, Wisby Strand i Visby Mandat utgår 2010

Rosemarie Johansson, Kilsbergen Konferens & Lodge Mandat utgår 2010

Ann-Sofie Myrefelt, First Hotel Linné i Uppsala (mandat till 2010) har på grund av tids

brist lämnat sitt styrelseuppdrag.

Sekreterare:

Jurist:

Alexandra Bergenfelt, SHR

Charlott Aston Brovall, SHR

SHR:s centrala styrelse

Ordinarie ledamot:

Suppleant:

Alexander Andrén

Salka Börjeson Eynon

Valnämnden

Ordförande:

Ledamöter:

Lars Edblad

Urban Edberg

Christina Åkerblad

Thomas Olsson

Mikael Junger

Föreningens revisorer

Eva Bard Nässén, godkänd revisor Ernst & Young

Jerk Åkerblad, Tällbergsgården, förtroendevald revisor


Styrelsens sammanträden

Styrelsen har under 2009 haft åtta protokollförda styrelsemöten som förlagts ute i regionen. Det är styrelsens

ambition att i större utsträckning förlägga möten i samband med regionala nätverksträffar. Detta som ett led

i styrelsens arbete med att skapa och utvidga nätverk inom regionen som en del av medlemsnyttan. Styrelsen

har under året arbetat fram en konkret verksamhetsplan för kommande år. I verksamhetsplanen framgår hur

styrelsen skall arbeta och vilka frågor som ska prioriteras.

Delar av SHR Mellerstas styrelse: Rosemarie Johansson, Patrik Hanberger,

Alexander Andrén, Alexandra Bergenfelt, Tomas Thor, Salka Börjesson Eynon

Utbildningsinsatser

Styrelsens tidigare satsningar på kompetensutveckling genom subventionerade seminarier för våra medlemmar

har varit lyckade. Föregående års seminarieserie om intäktsoptimering efterfrågades på flera håll i landet vilket

resulterade i att utbildningen nu blivit en del av SHRs centrala kursutbud.

Information om SHR - till skolor och utbildningar

Både ledamöter och regionansvarig har under året regelbundet varit ute och informerat på gymnasieskolor, KYutbildningar,

universitet samt vid arbetsgivardagar och andra liknande sammankomster. Detta har varit mycket

uppskattat då behovet av branschinformation är stort.

Information om SHR - till nya medlemmar

Under hösten 2009 arrangerades informationsträffar för nya medlemmar, bland annat i Norrköping och Örebro.

Vid dessa tillfällen informerade regionansvariga Alexandra Bergenfelt om vad medlemskapet i SHR innebär och

vilka medlemsförmåner som finns att utnyttja. Förbundsjurist Charlott Aston Brovall informerade och svarade

på frågor gällande kollektivavtalet.


Politikerkontakter

Politisk bearbetning är en av SHR Mellerstas mest prioriterade frågor. Politikerkontakter utgör såväl en stor

del av SHR Mellerstas arbete, både på kommunal nivå och på riksdagsnivå. Styrelsens ledamöter träffar

både kommunal- och riksdagspolitiker för att informera om besöksnäringen dess förutsättningar. Den 2 mars

arrangerade SHR Mellersta sitt årliga politikermöte. Detta år kombinerade vi mötet med aktiv matlagning på

Restaurangakademien i Stockholm. Regionens samtliga riksdagspolitiker bjöds in och cirka ett tjugotal deltog på

mötet.

Under mötet lyfte SHR Mellersta aktuella branschfrågor inom följande områden: Branschens förutsättningar

och potential, gynnsamma regelförenklingar för vår bransch, effekten en sänkt restaurangmoms och

arbetsmiljöverkets förslag om att begränsa arbetstiden för ungdomar. Styrelsens ledamöter belyste budskapen

med tydliga och konkreta exempel från vår bransch. Informationen togs emot med stort intresse vilket

ledde till konstruktiva diskussioner och uppenbara effekter. Andra positiva följder av mötet är att flertalet

riksdagspolitiker önskar får besöka styrelseledamöternas anläggningar för att vidare skapa sig en uppfattning om

företagandets förutsättningar inom besöksnäringen.

Politikermötet den 2 mars på Restaurangakademien. På bilderna Martin Orchidéen, Restaurangakademien, Ulf Berg,

Riksdagsledamot Dalarna, Salka Börjeson Eynon, SHR Mellersta, Alexander Andrén SHR Mellersta, Gunvor G Ericsson,

Riksdagsledamot Sörmland och Rosemarie Johansson SHR Mellersta.

Förberedande arbete inför avtalsrörelsen 2010

SHR Mellerstas styrelse har engagerat sig i det förberedande arbetet för årets

avtalsrörelse. Styrelsen vill verka för en bättre fördelning mellan erfarenhet och

utbildning, för utrymme att ge erkänsla till de som levererar och uppmuntran till de som

behöver. Tillsammans borde vi kunna nå långt med kreativa, levande och konstruktiva

åtgärder.

Styrelsen har arbetat med att informera om vikten av att använda möjligheten till

individuell lönesättning som är en viktig del i arbetet med fördelning av resurser. Det

är en av många saker som rymt inom det nya avtalet. Andra är flexibilitet gällande

schemaläggning, villkor för anställningar, möjligheter och utmaningar. Styrelsen har

under hösten träffat SHRs förhandlingsdelegation för att föra fram synpunkter och

argument från regionen. Detta i hopp om att få till ett riktigt bra ettårigt avtal.


Resultat och balansräkning

RESULTATRÄKNING 2009 2008

Årsavgifter 300 000 300 000

Kurser 78 549 156 903

Fakturerade kostnader 79 388 0

Summa rörelseintäkter 457 937 456 903

Rörelsens kostnader

Kursmaterial och ledare -109 327 -183 832

Revision och konsultation -20 481 -28 644

Administration -15 000 -21 246

Resor och representation -182 925 -28 550

Styrelsemöten och årsmöten -91 456 -151 508

Medlemsmöten och politikermöten -40 674 -40 652

Reklam och PR -20 550 -27 100

Gåvor -1 735 -735

Stipendium 0 -7 375

Övriga kostnader -12 282 -2 318

Bank- och depåavgifter -2 010 -1 250

Summa rörelsens kostnader -496 440 -493 210

Rörelseresultat -38 503 -36 307

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 1 166 81 307

Räntekostnader -2 458

Resultat efter finansiella poster -39 795 45 000

Skatt på årets resultat -25 443 -15 018

Skatt på tidigare års resultat -7 486

Årets resultat -72 724 -29 982


BALANSRÄKNING Not 2009 2008

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i Svensk Turism AB 100 000 100 000

Summa anläggningstillgångar 100 000 100 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 6 467 685

Övriga fordringar 73 915 101 619

Skattefordringar 66 836 77 272

Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 0 64 174

Kassa och bank 2 495 840 2 482 849

Summa omsättningstillgångar 2 643 058 2 726 599

SUMMA TILLGÅNGAR 2 743 058 2 826 599

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1

G Persson fond 3 660 3 660

Understödsfonden 2 688 390 2 659 128

Föreningen 84 006 83 286

Årets resultat -72 724 29 982

Summa eget kapital 2 703 332 2 776 056

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 10 343 20 543

Skatteskuld 0 0

Övriga skulder 9 183 0

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 20 200 30 000

Summa kortfristiga skulder 39 726 50 543

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 743 058 2 826 599

Not 1: Av 2008 års underskott 29 982 kronor har 97,6% eller 29 262 kronor minskat Understödsfondens

kapital och 2,4% eller 720 kronor minskat Föreningens kapital.

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga


Underskrifter

Stockholm med flera platser den 20 februari 2010

Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 februari 2010

Eva Bard Nässén

Godkänd revisor

Jerk Åkerblad

Förtroendevald revisor


Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares Förening

Org. nr 825001-4720

Vi har granskat det förenklade årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares Förening för år 2009. Det är styrelsen som

har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om det

förenklade årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och

genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att det

förenklade årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska

ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision

ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma

de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat det förenklade årsbokslutet

samt att utvärdera den samlade informationen i det förenklade årsbokslutet. Vi har granskat

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon

styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss

rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Det förenklade årsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Stockholm den

Eva Bard Nässén

Godkänd revisor


Medlemmar den 31 mars 2010

& Ett Kök AB

2K Långbers AB

50 Kvadrat Visby AB

A & Co i Strängnäs AB

AB Apoca

AB Fagers Konditori

AB Furuviksparken

AB Grundstenen 122968 unä Lugnet Restaurang

& Café AB

AB Manek & Bohlin

AB Motala Stadshotell

AB Nyköpings Restaurang-och Festvåningstjänst

AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering

AB Rest. Stationsgatan 2

AB Restaurang Normandie Barhanko

AB Solbacka Sport & Konferens

AB Svartå Herrgård

AB Tages Wärdshus

AB Tofta Camping

AB Utkanten

AB Wermlandskällaren

AB Vindrutan

AB Värdshuset Engelbrekt

Active Stay Group AB

A-Gruppen AB

Albatross AB

Alea Baren

Alien Mat AB

Allmogekulturen i Västerås AB

Alma Trading AB

Almedalens Hotell & Café AB

ALP Konferens & Mässarrangör AB

Alpinbutiken i Sälen AB

Alséns Hotell AB

Alveheim Krog & Catering

Amurang Restaurang AB

Anna och Ulf på hörnet AB

Anna på torget AB

Apwfood AB

Arenabolaget i Linköping AB

Arkösunds Hotell AB

Arlöv Park Hotell AB

Arne Scherdin AB

Aronsborgs Konferenshotell AB

Aros Congress Center AB

Arvika Kommun

Asperman Bygg & Hyr AB

A-Team AB

Auginchen HB

Avesta Hotelldrift AB

Avesta kommun

Bali Garden Restaurang Zhu Xu Qin

Bambino Invest AB

Banken Bar & Brasserie AB

Bara Vara Coffee Shop i Örebro AB

Barkborren Fast Food AB

Barken Konferens AB

Bar-Restaurant Freden i Karlstad AB

Barxaden Restaurang & Pizzeria

Beas Hotell AB

Bergman-Sandberg HB

Bergslagshusets AB

Bil & Fritid i Landskrona AB

Bilan Home Hotel AB

Bissarna Fotboll AB

Bjursbergets Camping AB

Bjursås Ski Center AB

Björnögården AB

Björnögården Restaurang Konferens Spa AB

BK Bar och Kök AB

BK Gränby AB

BK Örebro AB

BKS Västerås AB

Blommenhofs Hotell AB

Blomsterhults Matserving AB

BNT Berglunds Nöjesfält & Tivoli AB

Bolaget i Visby AB

Bolinder-Munktell Home Hotel AB

Bomans i Trosa AB

Bomstad-Badens Camping AB

Borlänge kommun

Borlänge Värdshus AB

Borrwall Gastronomi och Catering AB

Bowlaget AB

Branäs Bar & Fritid AB

Branäs Fritidscenter AB

BRF Skogsblomman

Brigaden Restaurang AB

Brikan Karim

Bruket Utile Dulci AB

Brunneby Restauranger & Café HB

Bryngfjordsbacken / Karlstad Slalomklubb

Brynäs Arena AB

Brända Bocken AB

Bröderna Hassan Restaurang HB

Bröderna J & S HB

Bröderna Ozeran Restaurang AB

Bylund & Svensson AB

Byråsen Fritidsområde Stift.

Bålsta Gästgivaregård AB

Båsenberga SLK

Båten i Karlstad AB

Bäcka Herrgård AB

Bärbar AB

Böthe AB

C.Y. Man AB

Café CAAL AB

Café Engel i Ludvika KB

Café Jernvägen AB

Café Khalili

Café Liljenäs AB

Café Mässen Ferial KB

Café Orangeriet

Café Plaza Hageby Centrum AB

Cajsas Creativa Catering AB

Cajsas Take Away AB

Camans Företag

Camping & Café Edskens Bad

Caravan Club of Sweden Örebrosektionen

CariAnnas Restaurang & Catering AB

Carlsson Fast Food AB

Carpa AB

Cassa Forte AB

Cator i Ludvika AB

Charlotte Rosell

China Eva AB

Christer Arknell

CHS Gillet AB

Chun Rui Restaurang AB

Church Street Saloon Country & Western AB

City Caféet Visby AB

City E Hotel i Västerås AB

City Hotell i Eskilstuna AB

Clavis Hotel’s AB

Closing KB

Collins Logi & Gastronomi HB

Coltello Forte HB

Comfort Hotel Västerås AB

ComMat AB

Connect Skavsta AB

Conny Arnold Edberg

Cosmic Bowl i Kalmar AB

CSV Bredsand AB

Cykeläventyr Östergötland AB

Dahljo Visby AB

Daisys Hamburgerbar i Sandviken AB

Dala Måltidsservice AB

Dala-Floda Värdshus AB

Dalasalen Mat & Nöje AB

Dalotek AB

Dalsjö Golfkrog AB

Daniel Söderströms Restaurang AB

Daniel W. Gourmetservice AB

De Jong Camping & Fritid

Deiles Hamburgeri AB

Deje Alpina Klubb

Deklomp AB

Delistudios AB

DHE Hotels AB

DHE Sportsbar AB

Dillqvists Catering & Städ AB

Din Krog i Norrköping Restaurang AB

Dinners Arboga AB

Dinners Ekolskog AB

Dinners Gävlebro AB

Dinners Östgötaporten AB

Ditt Matställe i Karlstad AB

Djulöbadets Camping & Stugby


Djäknebergets Restaurang AB

DLB Continental AB

Domnarvsgården AB

Dos Santos & Liedström AB

Drottning Ulfhild’s Restaurang

Dufweholms Herrgård AB

Durkslaget AB

Ebullio Investments AB

Edvardsson i Koppom AB

Effes Bar & Pizza HB

EGCE AB

Ekbacken i Torshälla AB

Ekblads Fast Food Restaurants

Eklundshof AB

Ekonomisk förening Kilimanjaro

Elias Restaurang & Pub

Elisabeth Ingbro

Elisabeth Petterssons Krog & Bensin AB

Elisabeth Willner Perez AB

Engeltofta Restauranger AB

Ernst Börje Jörgen Ramberg

Eskilstuna kommun

Essens AB

Eva & Carinas Kök AB

Evenemangsspecialisten i Örebro AB

Experium AB

Fab.Furillen AB

Fagersta Brukshotell AB

Fagersta Golfklubb

Fagersta Mat & Logi AB

Fagerudd Konferens AB

Falu kommun

Fastfood i Mantorp AB

Fest & Catering i Eskilstuna AB

Festarrangemang i Örebro AB

Fhat AB

FHP Hotel AB

Filial till Transtravel BVBA Belgium

Firma Anguli

First Camp Karlstad AB

Fiskmagasinet i Norrköping AB

Fjällis Restauranger i Sälen AB

Fjällnäs Resort AB

Fjätervålens Skidlift AB

Flundran Restaurang AB

Flundreviken AB

Fogdhyttans Vårdhem AB

Folkets Hus i Borlänge

Food & Event Sweden AB

Fornby Klint

Forsbacka Värdshus AB

Forshaga kommun

Forsling & Östblom Hotels AB

Fotic Restauranger AB

Frank Fritz Feuker

Fredros Gård

Frej Hägglund

Fridas Kebabbar

Fridhems Kursgård AB

Friiberghs Herrgård AB

Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandets lok.avd i Hallstahammar

Fritidsanläggningar Kneippbyn AB

Fryksdalens Trädgårdar AB

Fryksta Fritids Center AB

Fryksås Hotell & Gestgiveri AB

Fugu Restaurang AB

Fyrishov AB

Fyrklöverns Stugby AB

För alla sinnens skull AB

För. Folkets Hus och Park

Fören. Dragbanans Bevarande i Bydalen

Föreningen Nyckelhålet på Restaurang

Föreningen Stegeborgssgården

Föreningen Sölje Camping

G.F. Hotell och Konferens AB

Gaby Flygrestaurang AB

Gastrokrogen i Karlskoga AB

Genomfarten AB

Gesunda Resort AB

Getå Hotell & Konferens AB

Gimo Konferenshotell AB

Gisela Björklund

GL Gastronomi AB

GMN i Linköping AB

Gopshus Skidbacke /Morastrand AB

Gotlands Försvarsutbildningsförbund

Gotlands Konferens och Turistservice AB

GotlandsResor AB

Gourmet and Activities in Kopparberg AB

Grand Hotell Elektra AB

Grand Hotell Hörnan AB

Grangärde Hotell & Konferens AB

Green Hotel AB

Grill i Söderköping AB

Grythyttans Gästgivaregård AB

Gräsmarksgården AB

Gula Hästen AB

Gunnar A. Catering & Restaurang AB

Gustaf Wasa Hotell AB

Gutegrillen KB

Gårdpåeng

Gårdsföreningen Vägsjöfors Herrgård

Gästgivaren i Dalarna AB

Gästrike-Hälsinge Turist AB

Göta Kanal Hotell AB

Haga Slott AB

Hagge Golfrestaurang AB

Hakkegård AB

Hakonsgården Hotell & Konferens AB

Hallengrens Kök & Delikatesser

Hallstahammars kommun

Hambergs Gourmetservice HB

Hammarbybacken AB

Hammarskogs Herrgård AB

Hammarö Turistcenter AB

Hamnkrogen i Herrvik

Hansmat AB

Hantverksbyn i Rättvik AB

Hantverksrestaurangen i Köping AB

Harge Fritid AB

Harryskompaniet i Gävle AB

Harryskompaniet i Karlstad AB

Harryskompaniet i Linköping AB

Harryskompaniet i Motala AB

Harryskompaniet i Norrköping AB

Harryskompaniet i Västerås AB

Harryskompaniet i Örebro AB

Hasselblads Kök AB

Havets Källa AB

Havsgastro AB

HB Bergström o CO

HB Eskilns Bad Och Camping

HB Sverkesta Gård

HE Lind AB

Heart Krog & Casino KB

Hedemora Fast Food AB

Hedemora kommun

Hellmanska Gårdens Café AB

Hemfjällsstugan AB

Hennickehammars Herrgård AB

Hercules & Roos Ungdomsstöd AB

Hermansson Bowling AB

Herrfallet AB

Himmelstalunds Fritid AB

Hing Fu Restaurang AB

HIS Hotell AB

Historiska Gårdar i Kolbäck AB

Hjelte Restaurang AB

HM Mat & Dryck i Sälen AB

Hoforsbacken /Friluftsfrämj.

Horn Hycklinge If

Hornudden i Strängnäs AB

Hot Chilli South Asian Kitchen AB

Hotel & Restaurang Moskogen AB

Hotel 1 i Visby AB

Hotel Bügelhof i Sälen AB

Hotel Dalecarlia AB

Hotel Frykenstrand AB

Hotel Kneippen AB

Hotel M i Motala AB

Hotel Medevi Brunn AB

Hotel Norra Vättern AB

Hotel Selma Lagerlöf AB

Hotel Storfors AB

Hotel Wisby AB

Hotell & Restaurang i Smedby AB

Hotell & Restaurang Lotta & Niklas HB

Hotell Ankarboende AB

Hotell Arkad AB

Hotell Centric AB

Hotell Drott i Karlstad AB

Hotell Ekoxen AB

Hotell Fastigheter i Eskilstuna AB

Hotell Gillet i Köping AB

Hotell Gute AB

Hotell Himlagott i Grängesberg AB

Hotell i Bergslagen AB

Hotell Klipper i Västerås AB

Hotell Klockargården AB


Hotell Långbers Fastighets AB

Hotell Miskarp AB

Hotell Rogge Drift AB

Hotell Ryttaren i Hedemora AB

Hotell S:t Clemens AB

Hotell Statt i Katrineholm AB

Hotell Toftagården AB

Hotell Älvdalen AB

Hotell Örebro Sverige AB

Hotellgruppen i Säffle AB

Hotell-Pensionat Holmhällar Hansen & Co HB

Hotelwest AB

Hovfjället AB

HPY-Food AB

HSL Food AB

Hu Skandinavian Restaurang HB

Hultman Alm Restaurang AB

Hummelsta Bensin AB

Hunflen Fritid/Äppelbo

Husmannen i Linköping AB

Idéköp AB

Insjöns Hotell & Restaurang AB

Invessen Food AB

IOGT-NTO Rörelsens kursgård Saxenborg

Italian Bar 1 i Västerås AB

J.E.D. Restaurang AB

Jansson & Nilsson Restaurang & Konsult AB

Jansson´s frestelser HB

JaTi Restaurang & Konsult AB

Je Ma Casino & Partyservice AB

JE Subs AB

Jeanette Lundin

Jenny’s Hotell och Restaurang

Jernberghska Krog AB

Jima Nöje i Gävle AB

Jimmy Lennings Restaurang AB

Jimsan Grill AB

JJ Mat & Catering AB

JK Service Partner

Josefin Göransdotter AB

Josör AB

Julita Gourmet AB

J-Å Hamréus AB

Jägarförbundets Service AB

Järnvägens Gatukök & Café i Deje AB

K5 Boy´s AB

Kalmarslunds Friluftsgård AB

Kammarboda Gård AB

Kanonrock Event AB

Kantina catering i Ludvika AB

Kapril i Karlstad AB

Karlskoga Hotel AB

Karlskoga kommun

Karlskoga Simförening

Karlskoga Wärdshus AB

Karlslunds Herrgård AB

Karlstad Turistlogi AB

Katrinebergs pensionat och kursgård HB

Kava-Köping HB

KB Aroy Thai-Restaurang i Karlstad

Kenneths Oljecenter HB

KFH Hotell AB

KFUM Kristinehamn

Kiblu Kazi

Kilsbergen i Örebro AB

Kinda Camping AB

Kisa Wärdshus & Hotell HB

Klackbergsbacken/Norbergs SK

Klarago AB

Klingas Mat HB

Kläppen Ski Resort AB

Kläppens Camping i Sälen AB

Knäppingen Stadsmuséets Café och Kök AB

Kohlswa Herrgård AB

Kolmården Service AB

Kolmårdens Camping & Stugor AB

Kolmårdens Djurpark AB

Kompaniet Home Hotel AB

Kongrexum AB

Korstäppan Hotell & Pensionat AB

Kristinehamns kommun

Kristoffer & Anki Mat AB

Krokstad Camping AB

Kronholmen Golf AB

Krägga Herrgård AB

KSR Visby AB

Kulturgastronomen AB

Kumla kommun

Kungsbergets Fritidsanläggningar AB

Kungskvarnen Borgvik Rest & Konferens AB

Kungsvägskiosken

Kungsängsliljorna Ek för

Kungsörstorp Hotell & Konferens AB

Kurr i Magen AB

Kwan Lam Woki AB

Kvarntorpshögen/Kumla Skidförening

Kvarterskrogen Asken AB

Källaren Bacchus i Norrköping AB

Källbukten Sankt Anna Camping

Kök Nyström AB

Köping Hotelldrift AB

Lammet & Grisen i Sälen AB

Lannalodge AB

LANOR Restaurang AB

Lasarettet i Norrköping Café & Shop AB

Laszlos Krog i Linköping AB

Le Onzieme AB

Lebara Restaurang AB

Leif Persson

Leif Söderlund Försäljnings AB

Leksand Gårdscaféet AB

Leksand Strand AB

Leksands Fritid HB

Leksands IF Konferens & Försäljning AB

Leksands Pub & Bistro AB

Lena på taket AB

Letälven Fritid och Fastighet AB

Leufstabruk Wärdshus & Konferens AB

LG Hamburgeri AB

LHC Event AB

Liens Camping AB

Lindvallen Restauranger AB

Linköpings Vandrarhem AB

Livingroom AB

LK Restaurang AB

Loka Brunn Kur & Konferenshotell AB

Ludvika Camping (Östansbo IS)

Lungsundet Turism AB

LV Baren Gävle HB

Långbergets Sporthotell AB

Läby Handel AB

Länsmansgården AB

Lövudden AB

Lövåsgårdens Fjällhotell AB

M&J Matsalar AB

Mablin Företagsutveckling AB

Magnus Falk Entreprenad AB

Malexanders Turism & Fritid HB

Malingsbo Camping AB

Malmabacken/Malmköpings Alpina Skidklubb

Malmköpings Bad & Camping och Fastighetsservice

AB

Malung-Sälen Turism AB

Masesgården AB

Mat & Möt1 AB

Mat et Nöje AB

Mat i Julita AB

MatChris AB

Matfabriken i Sala AB

Matglädje i Staberg AB

Mathias Skafferi AB

Maticum-Ryberg Restaurang AB

Mat-Johan AB

Matkonst i Eskilstuna AB

Matkonst i Visby HB

Matkultur i Säffle AB

Matlust Vida Vättern AB

Mats & Carina Restaurang AB

Mats Jerker Andersson

Mauritzberg AB

Max i Boländerna AB

Max i Gävle AB

Max i Linköping AB

MAX i Marieberg AB

Max i Visby AB

MAX i Västerås AB

Mehmet & Halit bar och kök HB

Micasa Coffee & Kitchen i Vadstena AB

Mitt i Byn Tällberg AB

Mjellerums Gården AB

Mjölby Stadshotell AB

MOL AB

Molnbyggen Strand AB

Mongku AB

Monvision AB

Mora Hotell AB

Moraparken AB

Motala Golfrestaurang AB

MPP Restaurang och Nöje AB

Multisys AB


Munkkällaren i Visby AB

Målkullan Ann Juhlin i Mora AB

MÅMÅ AB

Möckelns Bodar Hotell AB

Möllers Festservice AB

Möllstorps Camping AB

Naberghuset AB

Night Shift Restarang AB

Nils Andersson Butiker AB

Nils Hagard Sune Eles

NL Mat & Inspiration AB

Noors Slott AB

Nora Stadshotell AB

Nordic Dircom AB

Norr om Folkungagatan AB

Norrköping Thai Fast Food AB

Norrköpings Arena Försäljnings AB

Norrköpings Turistgård AB

NT Management AB

Nya Filbyter Motell AB

Nya Gästgivaregården i Tierp AB

Nya Hotell AB Solhem

Nya Mickes Skafferi AB

Nyckelby AB

Nyköpings Grill & Gatukök AB

Nyköpingshus & Tovastugan Restauranger AB

Nås Sockenförening

Näringslivssamverkan i Vansbro Ek för.

Näsfjället i Sälen AB

Näslunds Bensin och Butik i Kumla AB

Nöjesfabriken Gjuteriet AB

Nöjeshuset i Umeå AB

Oasia Fun Dining AB

Odalgården AB

ODIOS Vandrarhem AB

Ofvandals Hovkonditori AB

Old Brother Company KB

Olssons Restaurang i Värmland AB

Ombergs Mat AB

On Fook AB

Op Martinsson AB

Orizzonti

Orresta Mat AB

Orsa Grönklitt AB

OSSESSO AB

Ove Johansson Restaurang & Catering AB

Ove Öst

Paint it black AB

Parall AB

Parasan HB

Park Hotell i Linköping AB

Parken Event & Arena AB

Parken Zoo i Eskilstuna AB

Parkgrillen i Sunne AB

Patafritas i Uppsala AB

Patong KB

Peace & Love AB

Pee & Tee AB

Pensionat Warfsholms AB

Perel AB

Petrusgrillen AB

Piekart Värdshus

Pinnarp Trading AB

Pixxon Trading i Noppikoski AB

Pizzeria Rimon & Rono HB

PJ Behrn Hotell i Örebro AB

Plaza Hotell & Restaurang i Karlstad AB

Plukab AB

Poab Privat Omsorg AB

Portieren Norrköping AB

Priceless AB

Pro Drift AB

Pumpkällan AB

Punkt & Pricka AB

Pålkällan AB

Pändel & Johanssons AB

QSC Dalarna AB

QSC Restauranger AB

QSC Uppsala AB

Rackstad Slalombacke

Radi import och export

Raggarö Gård

Ramnäs Hotell & Konferens AB

Ranita Kök & Bar

RAP AB

RastPunkt Laxå AB

Real Sub Etuna AB

Rejmyre Gestgifveri AB

Rekarne Plaza AB

Restaurang & Café Falkboet AB

Restaurang & Café Skånska Lasse AB

Restaurang 4:e våningen AB

Restaurang AK i Eskilstuna AB

Restaurang Balkan AB

Restaurang Bistro Oden-Grillen AB

Restaurang Blåmesen AB

Restaurang Bogaz AB

Restaurang Bondbönan

Restaurang Brinken AB

Restaurang BTO HB

Restaurang Camera AB

Restaurang China i Gävle AB

Restaurang China i Örebro AB

Restaurang Dilicato

Restaurang Fyrisgården

Restaurang Golden Palace i Falun AB

Restaurang H C Sälen AB

Restaurang Hammarbyrampen KB

Restaurang Han Ching AB

Restaurang Hantverkaren i Norrköping AB

Restaurang Hyttan i Hedemora AB

Restaurang Invest i Norrköping AB

Restaurang Lagerbladet AB

Restaurang Michael Man AB

Restaurang Perssons Pojkar AB

Restaurang Petit Point

Restaurang Pigalle HB

Restaurang Pärltuppen AB

Restaurang Sjövik HB

Restaurang W.George & S.Pradhan AB

Restaurang YZ i Örebro AB

Restauranginvest Hamlet AB

Restaurangkonsult PD AB

Restaurang-Mere

Restaurante Eduardo AB

Restorante Bodega Antonio AB

Restoroute AB

RFSL Örebro

Rimforsa Strand Kurs & Konferens AB

Ringarums Bensinstation AB

Ristorante Salamis AB

Rita Andersson

Robert Jörnegren AB

Rolf Sture Wretling

Romme Alpin AB

Romme Restaurang AB

Rosalis Deli Drive Aspholmen AB

Rosemarie och Alis Deli Järntorget AB

Rosengården i Visby AB

R-Power AB

Rullsands Bad & Camping

Rådastrands Camping AB

Rättvik Bowling & Krog

Rättviksbacken AB

S:t Hans Café & Catering AB

Saab Bofors Support AB

Saffran och Vitlök i Sunne AB

Sala kommun

Salbohedsbacken/VästerfärneboAIK

Saluhallsrestaurangerna i Uppsala AB

Samrand & Co AB

San Tin Restaurang AB

Sandvik Gård AB

Sannakroa Motell AB

Scandinavian Fine Food AB

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens

AB

Seko Kurs och Konferens HB

Selahittin Karakas Food AB

Selma Spa+ AB

Selmas Kök AB

Shanghai Palace i Uppsala AB

Sifferbo Camping

Sikfors Herrgård AB

Siljansgården Signe Alm-Keys

Siljansnäs Hotell AB

Sille Vägkrog Öst AB

Sinnenas Sekel AB

Sionförsamlingen i Norrköping Restaurang AB

Skafferiet

Skattmansöådalens förening

Ski Sunne AB

Skilodge Lindvallen AB

SkiStar AB

Skonbo AB

Skorteby Restaurang & Fritid AB

Sleven i Grytan AB

Slite Camping AB

Slottsbackens Restaurang & Festvåning AB

Slottsduvan AB


Slottsgården AB

Småängens Camping AB

Snäck Spa AB

Solbacka Gästgiveri AB

Sommarvik Fritidscenter AB

Sosen Restaurang Bar & Pizzeria HB

SOS-Kiosken i Gävle AB

Spisrosen i Norrköping AB

Sportbaren i Visby AB

Sportbaren i Örebro AB

Sportbolaget Falu AB

SRS Hotell&Konferens AB

SSM Kompani AB

SSRS Grand Hotel Norrköping AB

SSRS Stadshotellet i Västerås AB

SSRS Stadshotellet Karlstad AB

SSRS Stora Hotellet Stadshotellet Örebro AB

ST Varbos Bad & Camping AB

Stadshotellet i Arboga AB

Stadshotellet i Sandviken AB

Stadshotellet i Säter AB

Starby Kungsgård AB

Stefan Johansson Restaurang AB

Stegeborgs Egendom AB

Stiftelsen Barnens Dag

Stiftelsen Fridhem

Stiftelsen Glaskogens Naturreservat

Stiftelsen Idre Fjäll

Stiftelsen Stiftgården

Stiftelsen Stjärnholm

Stone Media & Konferens AB

Stora Gåsemora Gård AB

Stora Hotellet i Nyköping AB

Stora Hotellets Restaurang & Nightclub i Linköping

AB

Stora Rengen Golf AB

Storstenshöjden

Storsätra Fjällhotel i Grövelsjön AB

Storvik Fast Food AB

Storängens Camping AB

Strand Golf AB

Strand Hotel i Visby AB

Strandbadets Familjecamping

Strandgatan två nöje AB

Strandskogens Fritidsanläggning AB

Strindeborgs Gästgiveri AB

Strömsbergs Säteri & Konferens AB

Strömsholms Värdshus AB

Stugknuten i Ludvika AB

Stångebro Gatukök HB

Stångs Magasin AB

Stångå City Hotell KB

Stångå Mat AB

Stöten i Sälen AB

Subscandinavia AB

Sundbyholms Slott AB

Sundängens Camping AB

Sunlight Hotel & Conference AB

Sunne Turism AB

Sunne Vattenland AB

Sunnersta Herrgårds Konferens AB

Susanne Karlsson Lunchhörnan

Svandammen i Uppsala AB

SVAR Restaurang AB

Sven Olof Svensson

Svensken & Dansken HB

Svenssons Krogar i Uppsala AB

Sysslebäcks Fiskecamping AB

Systrarna Svensson i Nora AB

Säfsen Resort AB

Sälen Bad & Fritid AB

Särsta Wärdshus AB

Sätra Brunn Hälsobrunn Ek. För

Söderberg & Jonasson Restaurang AB

Söderfors Bad & Camping

Söderköpings Brunn AB

Söderköpings Camping & Vandrarhem AB

Södertuna Slott drift AB

Sörälgens Camping & Fritid AB

T & P: s Kök & Bar AB

Ta Inn Hotell och Restaurang i Västerås AB

Take away i Rättvik AB

Talentus Hotel AB

Tandådalens Wärdshus AB

Tavernan i Uppsala AB

Team Hellsing AB

Tellus Emils Kök AB

Terrific Burger AB

Terrinen AB

Thai Village Restaurang i Uppsala AB

Tingshuset i Borensberg AB

Toffes AB

Tofta Strandpensionat AB

Tolvsbo Kultur och Konferensgård AB

Tomeloni AB

Topeja AB

Topeja Event AB

Topeja Holding AB

Topeja Restaurang AB

Tornby Café & Restaurang AB

Torpöns Camping AB

Trafikcaféer i Bergslagen AB

Tram-Ly Restaurang HB

Trebekohallen AB

Tres M AB

Trollkrogen i Gräv AB

Trosa Alpina Klubb

Trosa Havsbad AB

Trosa Sjökrog AB

Trosa Stadshotell AB

Trängbo Camping

Trösta Gästgiveri

Tällbergsgården AB

Uddeholms Hotell AB

Ulla Signe Marianne Lundgren

Ultunarestauranten AB

Ulvhälls Herrgård AB

UnoInn

Uppdrag Kaija Carlsson AB

Uppsala Innebandyallians

Uppsala kommun

Uppsala Konsert & Kongress AB

Uppsala Lägenhetshotell AB

Uskavigårdens Gårdsförening

Uvbergsbacken/Norrbärke Skidkl Alpin

Vadstena Klosterhotell AB

Wahlbecks Restaurang

Valfjället Skicenter AB

Wallins Matsalar AB

Valsaren AB

Van Hams Camping Tiveden HB

Wanbo Herrgård AB

Wasam AB

WBH i Virsbo

Vegagården AB

WeHa AB

Vengo AB

Wennberg Family Business AB

WG Hotelldrift AB

Vietnam House AB

Viking Hereford Beef AB

Vildmarkshotellet i Kolmården AB

Villa Anna AB

Vilsta Sporthotell Eskilstuna AB

Win Qvan HB

Winn Hotels AB

Winn Hotels Falun AB

Winn Hotels Gävle AB

Winn Hotels Högbo Brukshotell AB

Winn Hotels Uppsala AB

VIP Restaurang & Nattklubb Uppsala AB

Visby crêperie & logi AB

Wobbler Lounge AB

Vogt’s Hotell & Restaurang AB

Wongaim Thaifood AB

Wreta Gård AB

Väderstads Central Krog AB

Värdshuset Flottaren AB

Wärdshuset Gammel Tammen AB

Wärdshuset i Gamla Linköping AB

Värdshuset Lindgården L G Lindqvist

Värdshuset Löfstad Slott AB

Värdshuset Toria AB

Värdshuset Tvällen HB

Värmlands Aptit Bar & Bistro

Värmlands Vildmarksarrangör VIV AB

Värmlands-Rasta AB

Västerdala Turism AB

Västerås stad

Xu & Gu Restaurang AB

Y & L i Linköping AB

Yxbacken Norrköpings Skidkl.

Yxnerums Kurs-Naturgård AB

Yxningens Camping AB

Z Gastronomi AB

Zekeriye Demirci

Åda Golf & Country Club AB

Åkerblads i Tällberg AB

Åkrögarna AB

Åminne Fritidsanläggning AB


Årjängs Slalombacke

Åsengården

Åtvidaberg Golf Resort AB

Älvdalens Camping AB

Älvdalens kommun

Älvkarleby Lax och Vilt AB

Ängskärs Havscamping

Ögir - Mat & Musik AB

Örebro Fritidscenter AB

Örebro Rondellen AB

Örebro Studentkår

Österby Simbadsförening ÖSF

Östgöta Kök i Norrköping AB

Östgöta Städ AB

Özel & Özgün AB

More magazines by this user
Similar magazines