Syfte

ped.gu.se

Syfte

Inledning

Utvecklingsarbetet som beskrivs i denna rapport har genomförts i samarbete

mellan Susy Forsmark och Ann Ahlberg, Enheten för specialpedagogik, samt Per-

Olof Bentley, Enheten för ämnesdidaktik och Lisbeth Lindberg, Enheten för

lärande i vuxenliv.

IPD inrättade en ny 10 poängskurs med benämningen Ämnesdidaktik:

Undervisning och lärande i matematik med inriktning mot elever i behov av

särskilda utbildningsinsatser (PDS 130). Kursen gavs som en specialiseringskurs

inom lärarprogrammet för första gången under vt 05 och syftar till att studenterna

ska utveckla kunskaper för att kunna möta elever i behov av särskilt stöd. De ska

tillägna sig kompetens att pedagogiskt differentiera undervisningen på ett sätt som

bidrar till att alla elever utvecklar sitt intresse och kunnande i matematik. Kursen

kommer vidare att periodiseras och ges varje vårtermin på helfart. Varje höstermin

kommer kursen att ges som fristående kurs på halvfart med start ht 06 och den blir

då i högre grad aktuell för verksamma lärare. Matematikdelegationens betänkande

pekar på behovet av lärarfortbildning (SOU, 2004:97) vilket kan medföra att ett

stort antal lärare kan komma att söka. Kursen kan även ses som ett led i IPD:S

satsningar inom den nya lärarutbilningen. Den redovisade kursen är således tänkt

att tjäna som en arena för att granska olika möjligheter för att utveckla och

förbättra såväl lärarstudenters som verksamma lärares professionalism med

avseende på undervisning och alla elevers lärande i matematik.

Bakgrund

De senaste åren har statsmakten uppmärksammat behovet av att satsa på

matematikutbildning. Under år 2001 och år 2002 genomförde Skolverket en

kvalitetsgranskning på uppdrag av regeringen som resulterade i rapporten Lusten

att lära – med fokus på matematik (Skolverket, 2003). I maj 2002 presenterade

regeringen en utvecklingsplan för utbildning (Utbildning för kunskap och

jämlikhet) där matematik betraktas som ett strategiskt utvecklingsområde. I januari

2003 tillsattes matematikdelegationen på regeringens uppdrag. I delegationens

betänkande Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens (SOU 2004:97)

sätts lärarkompetensen i centrum. Tidigare undersökningar och forskningsresultat

(Löwing, 2004; Bentley, 2003) visar att lärarens pedagogiska och didaktiska

kompetens är den enskilda faktor som har störst betydelse för elevernas

studieresultat. Delegationen presenterar sin handlingsplan i fyra huvudförslag,

varav ett fokuserar kompetensutveckling för lärare.

Vi har höga och välgrundande förväntningar på att Sveriges lärare är

beredda att utveckla sin kompetens och är vi övertygade om att stöd till

olika former av kompetensutveckling är en mycket viktig väg till

framgång såväl lokalt, regionalt som nationellt (SOU 2004:97, s. 93).

Betänkandet har satt igång en offentlig debatt som har förstärkts i och med

offentliggörandet av resultaten från de senaste internationella utvärderingarna

PISA och Timss. Genom olika pressmeddelande får man inblick i hur det

resoneras i officiella sammanhang. Skolminister Ibrahim Baylan menar att det är

allvarligt att skolelever inte har förbättrat sina kunskaper inom ämnet och vill se

2

More magazines by this user
Similar magazines