EPS-Betong - Finja

finja.se

EPS-Betong - Finja

Golvavjämning

Finja Betong

Lätt och isolerande

uppfyllnadsmaterial för bra

arbetsmiljö

DAMM-

REDUCERAD!


EPS-Betong

EPS-Betong kan användas överallt där man behöver en

lätt och isolerande uppfyllnad. Till exempel vid renovering

av vindsbjälklag, badrum och utgrävda källare.

Idealiskt även vid bjälklag med ovanliggande installationer

eftersom det inte behövs någon tidskrävande

tillpassning av isolering. Förenklat har sten och sand

i vanlig betong ersatts av EPS-kulor för att erhålla en

betongmassa som i många fall överträffar vanlig betong.

Dammreducerad upp till 90%

EPS-Betong Dammreducerad har en unik egenskap

som förbättrar arbetsmiljön avsevärt. Med den nya teknologin

reduceras mängden damm vid blandning upp

till 90 %. Dammreducerad Kvick har även egenskapen

att den är överspacklingbar inom en till två timmar,

vilket är perfekt vid de snabba ROT-jobben.

NYHET! Finja lanserar som första svenska tillverkare två helt nya

dammreducerade EPS-Betongprodukter.

Bra arbetsmiljö

Levereras i säckar om 50 liter. Lätta att bära, blanda och

applicera. Med de dammreducerande egenskaperna är

det numera enkelt att stå inomhus och blanda betongmassan.

Bra för både personalen och lokalen.

Stark

Tryckhållfastheten överstiger 3 MPa vilket är mer än

tillräckligt i de flesta golvapplikationer. Använd dock

inte EPS-Betong i bärande konstruktioner.

Låg vikt

EPS-Betong är ungefär 2 ton lättare per kubik än

betong. Belastningen blir lägre både på underliggande

konstruktion och för användaren, jämfört med om man

använder traditionell betong.

Lättarbetat

EPS-Betong fyller ut alla hål och skrymslen. Inget

problem med tillskärning som vid traditionell isoleringsuppfyllnad.

EPS-Betong Dammreducerad kan blandas i

de flesta golvspackelpumpar av genomströmningsmodell

alternativt med blandarmaskin och visp. EPS-Betong

Dammreducerad Kvick blandas normalt med blandarmaskin

och visp. Produkterna kan överspacklas med

Finja golvprodukter när de är gångbara, för EPS-Betong

Dammreducerad Kvick normalt inom en till två timmar

efter gjutning.

Bra uttorkningförmåga

EPS-Betong är av karaktären ”självuttorkande”, vilket

innebär att huvuddelen av blandningsvattnet åtgår till

cementreaktionen.

Åtgång

En säck om 50 liter ger ca 42 liter färdig betongmassa.

Skikt tjocklek

Area 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm

10 m² 12 säckar 24 säckar 36 säckar 48 säckar 60 säckar

20 m² 24 säckar 48 säckar 71 säckar 95 säckar 119 säckar

50 m² 60 säckar 119 säckar 179 säckar 238 säckar 298 säckar

2


Gör så här!

Vid betongunderlag. Grovstäda och dammsug

ytan noggrant. Se till så att inga föroreningar

finns kvar på golvet som kan minska vidhäftningen.

Blanda Finja Primer noggrant med

vatten enligt anvisningarna. Häll ut den färdigblandade

primern och borsta ut den med en

mjuk borste. Undvik pölbildning. Låt primern

torka före gjutning.

Väg av golvet och markera nivån på färdig EPS-

Betong med t.ex. banor som fixeras med bruk.

Med pump: Häll pulvret i blandarens tråg.

Justera vattenmängden till max 6,0 liter per 50

liters säck. Kontrollera max vatteninblandning

enligt produktblad.

För hand med blandarmaskin: Häll 5,0–6,0

liter vatten i blandningstunnan. Tillsätt pulvret

och blanda med blandarmaskin och visp i en

vertikal rörelse tills en homogen massa uppnås.

Med pump: Pumpa ut betongmassan på golvet

och fördela till önskad skikttjocklek.

För hand med blandarmaskin: Häll ut betongmassan

på golvet och fördela till önskad

skikttjocklek.

När det är riktigt bråttom.

Använd EPS-Betong Dammreducerad Kvick

Förbered underlaget enligt Bild 1 och 2 ovan.

Dra av betongmassan med rätskiva mot banorna.

Tillse att alla EPS-kulor är inneslutna av

cementpasta. Bearbetningstiden är ca 15–60

minuter beroende på produkt.

Det rekommenderas att alltid överspackla EPS-

Betongen med minst 20 mm Finja Avjämningsmassa

armerad med Finja Golvnät. Flytande

trägolv, 14 mm och tjockare, kan om så önskas

läggas direkt på EPS-Betongen med erforderligt

fuktskydd. Följ alltid golvleverantörens

anvisningar.

Häll 5,0–6,0 liter vatten i blandningstunnan.

Tillsätt EPS-Betong Dammreducerad Kvick

och blanda med blandarmaskin och visp i en

vertikal rörelse tills en homogen massa uppnås.

Betongmassan skall ha en temperatur av

18–22 °C för att fungera optimalt. Kompensera

kallt pulver med varmt vatten och vice

versa.

Dra av ytan till rätt höjd och komprimera denna

väl med t.ex. ett stål eller skurbräda så att en

homogen välkomprimerad ytan erhålls.

När EPS-Betong Dammreducerad Kvick är

gångbar så appliceras Finja 430 Hand Fin

Bygg Snabb eller Finja 440 Hand Bygg Snabb

i ett skikt om minst 10 mm. Inom 1–3 tim

efter spackling är ytan klar för plattsättning.

EPS-Betong Dammreducerad Kvick kan också

överspacklas med avjämningmassa enl bild 6.

Förutsätter rum i bostadsmiljö, underlag av betong

och ytskikt av klinker (plattor > 10 x 10 cm)

3


EPS-Betong på de flesta typer av underlag

Här nedan visas rekommendationer hur man använder Finja EPS-Betong på olika

typer av underlag och vilken förbehandling som behövs.

Typritning 1 – Med vidhäftning mot underlag

Avjämningsmassa minst 20 mm eller slipsats

minst 30 mm. Välj produkt med tanke på

önskade egenskaper.

Armering tråddiameter minst 2,5 mm maskvidd

100 mm eller likvärdigt

Finja EPS-Betong.

Finja Primer.

Befintligt underlag av betong, lättbetong m.m.

Typritning 2 – På kapillärbrytande underlag

Avjämningsmassa minst 20 mm eller slipsats

minst 30 mm. Välj produkt med tanke på

önskade egenskaper.

Armering tråddiameter minst 2,5 mm maskvidd

100 mm eller likvärdigt.

Finja EPS-Betong.

Kapillärbrytande skikt av makadam.

Typritning 3 – Icke homogena underlag

Avjämningsmassa minst 20 mm eller slipsats

minst 30 mm. Välj produkt med tanke på

önskade egenskaper.

Armering tråddiameter minst 2,5 mm maskvidd

100 mm eller likvärdigt.

Finja EPS-Betong.

PE-plast.

Blindbotten.

Finja Betong AB · www.finja.se · jan 2012 · 5059

Redovisade exempel är generella vägledningar. I samtliga visade exempel förutsätts att

underlaget är bärkraftigt nog för vikten av EPS-Betong och avjämningsmassa. Finja kan

inte ta ansvar för det slutliga resultatet då förhållanden som t.ex. hantering, bearbetning,

arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagringseller

arbetsplatsen ligger utanför Finjas kontroll. Läs alltid aktuellt produktblad för

respektive produkt innan arbetet påbörjas, se www.finja.se

More magazines by this user
Similar magazines