Planeringsförutsättningar - Weblisher

weblisher.textalk.se

Planeringsförutsättningar - Weblisher

sättningarna ser ut på resp plats, och det kan också påverka

vilken typ av utveckling som sedan är möjlig och samtidigt önskvärd

ur ett hållbarhetsperspektiv. Sammantaget ska de förslag

som planen innebär bidra till en hållbar utveckling för Linköpings

kommun.

Utsläpp från transporter exempelvis påverkas till stor del av

hur långa och många

transporterna är, och

i den fysiska planeringen

kan kommunen

påverka detta genom

att lokalisera olika

funktioner i närheten

av varandra. Bättre

samlokalisering av

bostäder och arbetsområden,

närhet till

kommersiell och offentlig

service etcetera

är inte bara viktig

i staden utan även

i de små orterna på

landsbygden. Närhet

och tillgång till grönområden

och natur

för rekreation, motion,

idrott och upplevelser

är också viktig, dels

utifrån det sociala livet

på orten (social

hållbarhet) samt för

att minska andelen

transporter (miljömässig

och ekonomisk

hållbarhet).

Den framtida bebyggelsestrukturen,

som blir resultatet när

strategierna och inriktningarna

i denna

plan genomförs, kommer

att vara den befintliga

strukturen när

fortsatta resonemang kring utveckling och hållbarhet ska göras

av framtida generationer. Hållbar utveckling bygger på samspel

mellan olika aktörer, privata som allmänna, som inom de naturgivna

ramarna, med hjälp av de ekonomiska medlen, syftar till

att nå de sociala målen om välfärd och livskvalitet.

Från kommunens hemsida 2013-01-25

Hållbar utveckling är

en ständigt pågående

process på flera områden.

En del i denna

process är den tidiga

medborgardialogen

inom ramen för denna

plan. Ett av dess

syften har varit att

tidigt starta en tankeprocess

kring det

egna området, och

hur förutsättningarna

för utveckling ser ut

just där. Under medborgardialogsmötena

för resp områden har

utgångspunkterna för

hållbar utveckling och

komplexiteten i begreppet

särskilt uppmärksammats,

och

i flera fall lett vidare

till en diskussion om

hur hållbar utveckling

ser ut i resp område.

Hållbar utveckling har

varit en av utgångspunkterna

för i medborgardialogen.

Människan vilja

och val är de viktigaste

faktorerna för

genomförandet av en

hållbar utveckling. De

strategier och inriktningar

och förslagen i

utvecklingsskisserna måste ge människan möjlighet att göra val

och fatta beslut som i slutändan ger en hållbar utveckling ur alla

dimensioner.

Styrande dokument för planarbetet

Inledning

Nationella och regionala miljömål

Som utgångspunkt för planarbetet finns ett antal styrande dokument

och översiktsplaner innehållande mål, rekommendationer 2. Frisk luft

1. Begränsad klimatpåverkan

eller inriktningar som är beslutade av Riksdagen, Regionförbundet

Östsam eller av Linköpings kommunfullmäktige. Det finns 4. Giftfri miljö

3. Bara naturlig försurning

också styrdokument av intresse som beslutas av länsstyrelsen 5. Säker strålmiljö

och kommunens samhällsbyggnadsnämnd.

6. Skyddande ozonskikt

7. Ingen övergödning

Nationella och regionala mål för folkhälsa

8. Levande sjöar och vattendrag

Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden 9. Grundvatten av god kvalitet

som beslutades av riksdagen 2008. Det övergripande målet är 10. Hav i balans, levande kust och skärgård

att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 11. Myllrande våtmarker

villkor hos hela befolkningen. Ett mål ansluter väl till ett av huvudmålen

i EU:s program Tillsammans för hälsa (2008-13) – att 13. Ett rikt odlingslandskap

12. Levande skogar

arbete hälsofrämjande och minska ojämlikhet i hälsa. Motsvarande

mål finns också i Folkhälsopolitisk policy för Östergötland 15. God bebyggd miljö

14. Storslagen fjällmiljö

2011-2014 som beslutades av Regionförbundet Östsam 2010. 16. Ett rikt växt- och djurliv

Där anges att man vill förbättra förutsättningarna i samhället för

en god, jämlik och jämställd hälsa, öka antalet levnadsår med Miljökvalitetsmålen syftar till att:

god hälsa och livskvalitet samt utjämna skillnaderna i hälsa genom

att stärka hälsan hos de mest utsatta. Flera av målen är • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön

• främja människors hälsa

också grunden för social hållbarhet i planen.

• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena

• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga

De målområden som kan påverka en översiktsplan är:

• trygga en god hushållning med naturresurserna

• Delaktighet och inflytande i samhället

• Ekonomiska och sociala förutsättningar

Målen är vägledande för tillämpningen av miljöbalken. Miljökvalitetsmålen

ska också fungera som riktmärken för allt miljöarbete,

• Barn och ungas uppväxtvillkor

• Hälsa i arbetslivet

oavsett var och av vem det bedrivs. För att konkretisera miljöarbetet

har riksdagen antagit flera delmål på vägen till miljömålen.

• Miljöer och produkter

• Fysisk aktivitet

Utifrån de nationella övergripande målen har länsstyrelsen kommunala/lokala

mål/strategier och handlingsplaner.

Regeringen har också uttalat att barn och unga samt äldre är Regionala delmål har utvecklats av länsstyrelsen för 13 av

särskilt angelägna målgrupper för det hälsofrämjande folkhälsoarbetetgar.

miljökvalitetsmålen och skogsvårdsstyrelsen för Levande sko-

Miljömålsarbetet i Östergötland fokuserar idag på fem miljöområden

som är centrala för att nå de nationella miljökvalitets-

De transportpolitiska målen för landet är från 2005. Fem av

dessa påverkar det sociala livet i stor utsträckning eftersom de målen och en hållbar utveckling:

flesta linköpingsbor – och därmed framtida boende på landsbygden

och i småorterna - förflyttar sig dagligdags mellan hemmet • transporter,

• byggd miljö,

och skolan/arbetsplatsen/service av olika slag.

• energiförsörjning,

• Tillgängligt transportsystem

• odlingslandskapet och

• Hög transportkvalitet

• övergödning.

• En säker trafik

• En god miljö

För att samla så många som möjligt och mobilisera den handlingskraft

som behövs för att styra utvecklingen i rätt riktning • Ett jämställt transportsystem

har

Styrande dokument för planarbetet

ÖVERSIKTSPLAN FÖR LANDSBYGDEN OCH SMÅORTERNA

fem handlingsprogram formulerats, varav fyra är relevanta för

den översiktliga planeringen:

5

More magazines by this user
Similar magazines