Planeringsförutsättningar - Weblisher

weblisher.textalk.se

Planeringsförutsättningar - Weblisher

Styrande dokument för planarbetet

ÖVERSIKTSPLAN FÖR LANDSBYGDEN OCH SMÅORTERNA

Handlingsprogram Byggd miljö har ambitionen att stimulera

samhällets olika aktörer i arbetet för en hållbar bebyggd miljö i

länet. En hållbar bebyggelseutveckling är en viktig förutsättning

för Östergötland som en attraktiv tillväxtregion.

Programmet visar vägen genom att peka på möjligheterna att:

• genom integrering av bebyggelse-, energi- och transportplaneringen

skapa en ram för hållbar bebyggelseutveckling

• genom att i samverkan mellan myndigheter, kommuner, näringsliv

och forskning forma en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling

för en konkurrenskraftig tillväxtregion med sunda

bostäder, ren mark och rent vatten

• genom att stärka och utveckla kulturhistoriska byggnader och

bebyggelsemiljöer säkra en god och attraktiv livsmiljö för

länets invånare

• genom att stärka och utveckla tätortsnära natur och friluftsområden

främja hälsa och välbefinnande hos tätorternas

invånare

• genom framtagande och spridning av kunskap öka efterfrågan

på miljö- och hälsoanpassat boende och fastigheter

Handlingsprogram Transporter vill utveckla effektiva och miljöanpassade

transporter som en viktig förutsättning för en hållbar

utveckling av Östergötland som en attraktiv tillväxtregion.

Programmet visar vägen genom att peka på möjligheterna att:

• genom integrering av transport- och bebyggelseplaneringen

skapa en ram för ett effektivt och resurssnålt transportsystem

• genom samverkan mellan myndigheter, kommuner, näringsliv

och forskning bygga ett långsiktigt hållbart transportsystem för

en konkurrenskraftig tillväxtregion

• genom utbyggnad av ett attraktivt gång- och cykelvägnät samt

ett lättillgängligt kollektivtrafiksystem möjliggöra regionförstoring

och öka andelen miljöanpassade resor

• genom välgrundade åtgärder bringa ner miljöpåverkan från

vägtrafiken till nivåer som främjar välbefinnandet hos stadens

invånare och ett uthålligt nyttjande av stad och land

• genom framtagande och spridning av kunskap öka efterfrågan

på miljöanpassade resor och varutransporter.

Handlingsprogram Energi har ambitionen att inspirera samhällets

olika aktörer i arbetet för en omställning till ett hållbart

energisystem i länet. Ett effektivt och miljöanpassat energisystem

är en viktig förutsättning för en hållbar utveckling av Östergötland

som en attraktiv tillväxtregion.

effektiv produktion, användning och distribution av förnybar

energi

• genom samverkan mellan myndigheter, kommuner, näringsliv

och forskning bygga ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart

energisystem för en konkurrenskraftig tillväxtregion

• genom ökad produktion av biobränsleeldad kraftvärme minska

utsläppen av koldioxid och öka produktionen av miljövänlig

el

• genom framtagande och spridning av kunskap öka efterfrågan

på energieffektiva varor och tjänster.

Handlingsprogram Övergödning har ambitionen att stimulera

samhällets olika aktörer i arbetet for en omställning till ett hållbart

brukande av mark och vatten i länet. En väl fungerande vattenförvaltning,

ett effektivt och resurssnålt jordbruk tillsammans

med en kretsloppsanpassad avloppsrening är en förutsättning

för en hållbar utveckling av Östergötland som en attraktiv tillväxtregion.

Programmet visar vägen genom att peka på möjligheterna att:

• genom samverkan mellan myndigheter, kommuner, näringsliv

och forskning skapa en långsiktigt hållbar vattenplanering/förvaltning

for en konkurrenskraftig tillväxtregion

• genom utveckling och implementering av nya tekniker for avloppsrening

öka andelen kretsloppsanpassade avloppssystem

• genom välgrundade åtgärder minska fosfor- och kväveläckage

från jordbruksmark till nivåer som ger goda förutsättningar för

balans i ekosystemen och ett uthålligt nyttjande av vatten som

resurs

• genom framtagande och spridning av kunskap öka efterfrågan

på miljöanpassade tekniker inom avloppsrening och jordbruk.

Regionalt Utvecklingsprogram

>2030 för Östergötland

Det regionala Utvecklingsprogrammet är en samlad strategi

för regionens utvecklingsarbete som baseras på en analys

av Östergötlands särskilda förutsättningar. RUP > 2030 ska

vara vägledande för kommuner, landsting, statliga myndigheter,

näringsliv och det civila samhället. Programmet har

utarbetats av Regionförbundet Östsam i samråd med kommunerna

och landstinget och i en process där företrädare

för näringslivet, olika offentliga organisationer och den civila

sektorn deltagit. Programmet kan därför ses som många aktörers

samlade viljeinriktning. RUP > 2030 blickar fram mot år

2030 och är en vidareutveckling av det utvecklingsprogram

som antogs 2006 – Östgötaregionen 2020. De planeringsförutsättningar

som analyserats i samband med utarbetandet

av programmet finns redovisade i skriften Regionbeskrivning

Östergötland 2011.

Principerna för hållbar utveckling ligger till grund för regionens

tre mål, som utgår från var och en av de tre hållbarhetsdimensionerna:

ekonomisk, miljömässig och social

utveckling. En långsiktig ambition är att Östergötland ska

uppfattas som en attraktiv, värdeskapande region – en region

som skapar goda levnadsbetingelser och hållbar tillväxt

genom kreativitet, nytänkande, sunt resursutnyttjande samt

en öppen och inbjudande attityd.

Mål 1 Goda livsvillkor för regionens invånare

Regionens invånare ska ha goda förutsättningar att i alla

livsskeden och i alla livsroller tillvarata sina förmågor och

forma sina liv, samt delta i samhällets omvandling. Detta gäller

utbildning, arbete, fritid, social samvaro, boendemiljöer,

levnadsvanor, kulturaktiviteter, med mera, för alla människor,

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,

sexuell läggning eller ålder.

Mål 2 Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning

Regionen ska ha ett flexibelt och robust näringsliv, som tillvaratar

möjligheter och står starkt vid förändringar. Regionen

ska ha hög och lika sysselsättningsgrad för kvinnor och för

män och låg arbetslöshet. Privata företag och offentlig verksamhet

ska kunna rekrytera den arbetskraft de behöver och

se regionen som attraktiv för utveckling och investering.

så att belastningen på miljön, och hälsoriskerna för människor

minskar, såväl inom som utanför regionen.

Strategierna anger handlingsinriktning utifrån uppsatta mål,

kunskap om hur samhället fungerar och en analys av regionens

förutsättningar.

Strategi 1

Förstärka den samlade handlingsförmågan i Östergötland

Genom att regionala aktörer och företrädare i större utsträckning

agerar samordnat utifrån en gemensam agenda uppnås större effekt

regionalt, nationellt och internationellt.

Strategi 2

Utveckla Östergötlands roll i ett storregionalt sammanhang

Strategin fokuserar på att nyttja, bidra till och inta en aktiv roll i

de storregionala sambanden, samt i nationella och internationella

sammanhang, där Östergötland ingår. Av speciell betydelse är

rollen i Östra Mellansverige och utefter det starka kommunikationsstråk

som löper från Stockholmsregionen genom Östergötland

och vidare mot sydväst.

Strategi 3

Stärka Östergötland som en flerkärnig stadsregion

Grundtanken i strategin är att utnyttja den relativt stora befolkning

inom regionen som kan utgöra underlag för olika marknader,

till exempel arbetsmarknad, tjänstemarknad, boendemarknad,

utbildningsmarknad samt verksamheter inom kultur och

fritid. Genom att underlätta för både kvinnor och män i olika livsfaser

och med olika behov att röra sig till, från och inom regionens

centrala delar, stärks förutsättningarna för ett dynamiskt,

flexibelt, hållbart och växande näringsliv.

Strategi 4

Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar

Det finns geografiskt stora och glest befolkade delar av Östergötland

som bara i begränsad omfattning kan dra nytta av möjligheterna

i regionens centrala delar. För att dessa områden ska

kunna utvecklas krävs insatser som mer specifikt bygger på de

styrkor och möjligheter som dessa områden erbjuder.

Strategi 5

Främja östgötarnas möjligheter till livskvalitet och

personlig utveckling

Programmet visar vägen genom att peka på möjligheterna att:

• genom integrering av energi- och bebyggelseplaneringen skapa

en ram för ett effektivt och resurssnålt energisystem med

hög andel av förnybar energi

• genom att ta ett systemgrepp på energifrågorna skapa optimala

regionala förutsättningar för en miljö- och kostnads-

Mål 3 Hållbart nyttjande av naturens resurser

Regionens bebyggelse, transportsystem och tekniska system

ska utvecklas så att miljöpåverkan minimeras. Användningen

av förorenande ämnen ska vara låg och kontrollerad.

Ingrepp på åkermark och annan skyddsvärd mark begränsas.

Konsumtion och produktion i regionen ska utvecklas

Ett gott liv för regionens invånare är kärnan i ambitionerna med

regional utveckling. ALLA ska ha goda möjligheter till utbildning med

hög kvalitet, boendemiljöer efter individens önskemål, innehållsrik

och personligt utvecklande fritid, samt inte minst ett meningsfullt arbete.

6

More magazines by this user
Similar magazines