för Östhammars kommun 2008–2010

osthammar.se

för Östhammars kommun 2008–2010

Folkhälsopolicy

för Östhammars kommun

2008–2010


Folkhälsopolicy för Ö

Folkhälsopolicy för Östhammars kommun är ett politiskt antaget

styrdokument som ligger till grund för ett gemensamt och långsiktigt lokalt

folkhälsoarbete. Vår vision för folkhälsoarbetet i vår kommun är:

Östhammar – kommunen i framkant.

Samverkar för bästa möjliga livskvalitet, nu och i framtiden.

Policyns utgångspunkter är:

• Regeringens folkhälsoproposition 2008 med det övergripande

målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa

på lika villkor för hela befolkningen

• Folkhälsopolicy för Uppsala län (2008)

• Östhammars kommuns övergripande framtidsvision:

Östhammar är en attraktiv, expansiv kommun med stabil

ekonomi, hög utbildningsnivå och social trygghet.

• Nationell handlingsplan för alkoholpolitiken 2006-2010.

• Nationell handlingsplan för narkotikapolitiken 2006-2010.

Folkhälsopolicyn utgör en ram för en gemensam syn på hälsa.

Den kompletteras av Handlingsplan för övergripande folkhälsoarbete och

drogförebyggande arbete i Östhammars kommun där insatser konkretiseras.

Folkhälsoarbetets inriktning utgår från Kommunanalys för Östhammars

kommun där kommunens välfärdsutveckling ur ett folkhälsoperspektiv

beskrivs.

Folkhälsoperspektivet går in i all verksamhet i kommunen och ses som en

förutsättning för positiv utveckling, tillväxt och välstånd i samhället. Invånare,

politiker och anställda är delaktiga och har ansvar för folkhälsan. Alla

individer ska utifrån sina egna förutsättningar kunna uppleva en god hälsa

och en god livskvalitet.

Prioriterade målområden:

Östhammars kommun beaktar de elva n

folkhälsan, och prioriterar utifrån Komm

kommun under 2008-2010 fyra målomr

Mål 3: Barns och ungas uppväxtvill

- Förebygga fysisk, psykisk och social oh

- Främja brottsförebyggande arbete

- Verka för ökad säkerhet i samhället för

Mål 9: Fysisk aktivitet

- Öka fysisk aktivitet i förskola, skola oc

- Öka fysisk aktivitet under fritiden

- Öka möjligheter för äldre och funktio

form av vardagsaktivitet och motion

Mål 10: Matvanor och livsmedel

- Öka invånarnas medvetenhet om sam

- Öka konsumtionen av frukt och grönt

- Verka för god måltidsordning inom för

Syfte

Syftet med Folkhälsopolicy för Östhammars kommun med tillhörande

handlingsplan och kommunanalys är att

• öka engagemang och ansvar för folkhälsan genom ett gemensamt

förhållningssätt

• öka kunskap och kompetens om vad som påverkar hälsan

• samordna kommunens pågående och planerade folkhälsoarbete

• tydliggöra roller och ansvar inom det lokala folkhälsoarbetet

• ge stöd för beslut och prioriteringar av insatser

• arbeta för att långsiktigt främja hälsa och förebygga sjukdomar

• arbeta för en mer jämlik hälsa


sthammars kommun

ationella målområdena för

unanalys för Östhammars

åden och respektive delmål:

Mål 11: Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

- Främja en uppväxt och ett liv fritt från droger

- Förebygga nyrekrytering till drogmissbruk

- Förmå missbrukare att upphöra med sitt missbruk samt erbjuda stöd till dem

och deras anhöriga

kor

älsa bland barn och ungdomar

barn och ungdomar

h i anslutning till arbetet

nshindrade till fysisk aktivitet i

band mellan goda matvanor och hälsa

skola, skola och äldreomsorg

Aktörer och ansvar

Folkhälsorådet för Östhammars kommun ska leda och samordna

folkhälsoarbetets inriktning och prioritering och verka för ett

förvaltningsövergripande folkhälsoarbete. Varje kommunal verksamhet har

ansvar för att policyn omsätts i praktiken och efterföljs. Detta ska ske genom

att alla förvaltningar i sina årliga verksamhetsplaner utvecklar konkreta insatser

och indikatorer i samverkan med folkhälsostrategen och samordnaren för

drogförebyggande arbete. Nationell, regional och lokal statistik används

för planering och uppföljning av insatser. Samtliga kommunanställda ska ha

kännedom om policyns innehåll.

Uppföljning

Fritidsnämnden initierar folkhälsopolicyns revidering efter utgången av 2010.

Ansvarig för uppföljningen av policyn är folkhälsostrategen och samordnaren

för drogförebyggande arbete. Förvaltningarnas verksamhetsplaner ska årligen

beskrivas och redovisas för kommunstyrelsen i samband med budgetarbete

och årsredovisning.


Framtagandet av en lokal folkhälsoplan för Östhammars kommun har

varit en process med utgångspunkt i Uppsala läns arbete med en gemensam

folkhälsopolicy samt Östhammars kommuns vision för framtiden.

Folkhälsopolicyn antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 2008.

Grafisk form och foto: Snits & design Öregrund. Tryckt på Tierps Tryckeri AB 2008.

Kontaktpersoner

Ordförande i folkhälsorådet:

kommunalråd Anna-Lena Söderblom (m),

kommunens folkhälsostrateg och

kommunens samordnare för drogförebyggande arbete.

More magazines by this user
Similar magazines