FAKTA_web.pdf - LIF

lif.se

FAKTA_web.pdf - LIF

FAKTA 2013

Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården

Swedish Pharmaceutical Market and Health Care

1

1


LIF – de forskande läkemedelsföretagen

LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag

verksamma i Sverige med cirka 80

medlemsföretag. Tillsammans står LIF:s medlemmar

som tillverkare av ca 80 % av alla läkemedel som

säljs i Sverige.

I partnerskap med regering, landsting, statliga

myndigheter och centrala hälsovårdsaktörer

förbättrar LIF:s medlemmar livskvaliteten för alla

patienter i Sverige, genom att utveckla det svenska sjukvårdssystemet och

verka för utveckling av, tillgång till, samt korrekt användning av innovativa

läkemedel och vacciner.

Läkemedelsföretagen i Sverige lägger årligen 15 miljarder kronor på eget

och andras forsknings- och utvecklingsarbete. Det är den näst största nettoexporterande

branschen, med ett positivt handelsnetto på 26 miljarder

kronor per år. LIF:s medlemsföretag har totalt ca 13 000 anställda i Sverige.

LIF har sedan 1970-talet publicerat årliga sammanställningar som beskriver

olika aspekter av hälso- och sjukvården och läkemedelsmarknaden i Sverige

och internationellt. Det mesta baseras på publicerad statistik och det är en

service från LIF för att underlätta för medlemmar och andra aktörer som vill

vara uppdaterade på utvecklingen i Sverige.

Publikationen du nu håller i din hand heter FAKTA 2013. Inför årets upplaga

har vi valt att trycka en sammanfattning av de data vi ser är de mest intressanta

och presentera tabellverket separat på www.lif.se där alla FAKTA-bilder kan

hämtas. På www.lif.se finner du även LIF:s årliga FoU-rapport som redovisar

mer detaljerade data om den kliniska forskningen i Sverige. Det är vår förhoppning

att publikationerna kan utgöra en gemensam bas för diskussioner

kring den framtida hälso- och sjukvården och läkemedelsanvändningen i

Sverige.

Fler diagram och tabeller

På www.lif.se under Läkemedelsstatistik hittar du fler tabeller och

diagram som du kan ladda hem som jpg-bilder, powerpoint och pdf.

Additional tables

This brochure presents facts and figures about the Swedish pharmaceutical market, with

bilingual legends. Please be advised that a more detailed set of diagrams can be downloaded

from our website www.lif.se under the heading “Läkemedelsstatistik”.

3

3


Året som gått

För den forskande läkemedelsindustrin dominerades

läkemedelsåret 2012 av Läkemedels- och apoteksutredningens

uppdrag att föreslå en ny prismodell för

originalläkemedel utan generisk konkurrens. Ju längre

utredningstiden gick, desto tydligare blev det att

utredningens direktiv byggde på en gammal bild av

läkemedelsområdet. Under året vände utvecklingen

Anders Blanck, VD LIF på marknaden och de totala läkemedelskostnaderna

Foto: Gunilla Lundström

minskade, vilket gör det i det närmaste obegripligt att

det skulle behövas kraftfulla prisreglerande åtgärder. Samtidigt är intresset i

sjukvården för att använda nya behandlingar mycket begränsat. Det finns en

generell skepsis mot ”nyheter” som inte uteslutande är kopplat till prisnivån.

Patientens tillgång till nya läkemedelsbehandlingar styrs av en kombination

av sjukvårdens intresse och kompetens å ena sidan och pris- och marknadsvillkor

å den andra. Ju högre kompetens, intresse för forskning och nya

behandlingar och mål för kvalitet i ett land, desto tidigare introduktion av

nya behandlingsmetoder och desto bättre utfall av behandlingarna i vården.

Ju större intresse för att premiera och uppmuntra innovation, desto större

investeringar i forskning och annat. Bara för att detta inte går att bevisa med

enkla empiriska samband betyder det inte att sambanden inte finns, utan

snarare att de är så komplexa att de svårligen fångas.

I november presenterade Läkemedels- och apoteksutredningen sitt första

delbetänkande och ett förslag om att skapa en prismodell som kompletterar

dagens värdebaserade prissättningsmodell (VBP) med så kallad internationell

referensprissättning (IRP). Effekten av förslaget är dock helt beroende av

valutasvängningarna. Återgår kronans värde till en mer normal nivå än

den vi har idag, är en stor del av besparingen borta innan modellen

implementerats. Utredningen föreslår också att landstingen, i ett nästa led,

ska få förhandla priser även för receptförskrivna läkemedel. Att landstingen

skulle ha ett behov av att använda sin ”köparmakt” är inte förenligt med

den grundläggande orsaken till att vi har en nationell läkemedelsförmån.

Förmånen syftar till ge alla patienter möjlighet att få tillgång till de läkemedel

som TLV funnit kostnadseffektiva. Dessa läkemedel ska dessutom säljas för

samma pris på alla apotek i hela Sverige, och apoteken har tillhandahållandeskyldighet.

En ensidig ”prispressarpolitik” ligger inte i linje med den svenska regeringens

satsningar på forskning och innovation inom Life science-sektorn. En prismodell

som inte premierar innovation påverkar självfallet intresset för

4


investeringar. Innovation stödjs bäst genom att man använder och betalar

för den.

Ett bättre förslag hade därför varit att vidareutveckla den befintliga prismodellen.

VBP är inte en fix modell utan det finns anledning att diskutera

hur den tydligare kan stödja innovation och användning av nya läkemedel

vid sidan av den grundläggande respekten för skillnader i dokumentation

mellan läkemedel samt patentlagstiftningen. Det finns även skäl att diskutera

hur prisjusteringar efter patentutgång kan säkerställas oavsett om läkemedel

får generisk konkurrens eller ej.

Även 2013 kommer att färgas av den framtida prismodellen och LIF kommer

att arbeta för en prismodell som säkerställer en kontinuerlig modernisering av

läkemedelsbehandlingen inom svensk sjukvård.

Anders Blanck, VD LIF

Introduction – the Year in Review

For the pharmaceutical industry in Sweden the year 2012 has been largely dominated by

the governmental inquiry into a new pricing system for pharmaceuticals, more specifically

for “original products without generic competition”. The proposal from the inquirer was

presented in November.

LIF is critical to the proposals, on i.a. these points.

• It does not take into account that the pharmaceutical market diminishes and that

prices are on a European average

• Uptake of new medicines in Sweden is very low

• The proposed international reference pricing (IRP) will destroy the foundation for

Sweden’s present value base pricing system, which in other countries is seen as a model

• The proposed model will not reward innovation, and goes contrary to the

Government’s stated goal and ambition to preserve and support the Life Science R&D.

5

5


Läkemedelsmarknaden i siffror

2012 var ett historiskt år för den forskande läkemedelsindustrin

i Sverige, men tyvärr i negativ bemärkelse.

För första gången sedan läkemedelsförsäljningen

började sammanställas till statistik var marknadsutvecklingen

negativ. De forskande läkemedelsföretagens

försäljning minskade med 332 miljoner kronor, vilket

återspeglas i att apotekens försäljning minskade med

Karolina Antonov, policychef 724 miljoner kronor. Detta motsvarar en minskad

Foto: Gunilla Lundström

läkemedelskostnad för Sverige på cirka 2 procent.

Det finns flera orsaker till denna utveckling. Den minskade försäljningen i

slutenvården beror till stora delar på att viss försäljning inte rapporterats

in till Apotekens service AB under året. Vad gäller försäljningen av receptförskrivna

läkemedel förklaras de minskade kostnaderna framför allt av att

ovanligt många läkemedel med stor försäljning fick generisk konkurrens

under året.

Sedan det generiska utbytessystemet infördes i Sverige 2002 har den svenska

läkemedelsmarknaden varit stabil eftersom prissättningssystemet effektivt

har balanserat kostnadsökningar med prissänkningar. Under 2012 ökade

konsumtionen av läkemedel i Sverige, vilket bidrog till att de offentliga

kostnaderna ökade med 596 miljoner kronor. Därtill bidrog introduktion av

nya läkemedel och ändrade behandlingsmönster till att kostnaderna ökade

med ytterligare 470 miljoner kronor. Dessa kostnadsökningar balanserades

emellertid av prisförändringar som bidrog till att totalt sett sänka kostnaderna

för läkemedel med 1 398 miljoner kronor. Nettoeffekten för året

mätt i apotekens inköpspriser (AIP) blev en sammanlagd minskning motsvarande

332 miljoner kronor.

En annan förklaring till den svaga utvecklingen av den svenska läkemedelsmarknaden

är en sedan flera år tillbaka liten användning av nya läkemedel.

Om nya läkemedel definieras som de läkemedel som introducerats på den

svenska marknaden under de 5 föregående åren varierar den årliga försäljningen

mellan 2,0 och 2,5 miljarder kronor. Det motsvarar mindre än 10 %

av den totala läkemedelsförsäljningen. Den största delen av läkemedelsförsäljningen

(ca 75 %) består av läkemedel som introducerats på den svenska

marknaden redan innan år 2000.

Den receptfria handeln med läkemedel hade en positiv utveckling under

året och ökade med 7,2 procent till 4,1 miljarder kronor. Den procentuellt

största tillväxten skedde i övrig handel utanför apotek, där försäljningen

ökade med 18 procent.

6


Majoriteten av de försålda läkemedlen är generiska (52,7 % av antalet dygnsdoser)

men eftersom det svenska utbytessystemet ger låga priser motsvarar

detta endast 16,4 % av de totala läkemedelskostnaderna. Det incitament

som apoteken fått att utnyttja potentialen i parallellimporten – i kombination

med den starka svenska kronan – bidrog under 2012 till att försäljningen av

parallellimporterade läkemedel ökade med 1 428 miljoner kronor. Parallellimporterade

läkemedel utgör därmed 16,6 % av den totala läkemedelsförsäljningen.

Utvecklingen i dessa två segment bidrog under 2012 till att originalläkemedlens

försäljning minskade med 2 miljarder kronor.

Försäljningsutvecklingen för läkemedel återspeglas direkt i utvecklingen

av samhällets kostnader för läkemedelsförmånen. Under de senaste åren

har nivån för läkemedelsförmånens kostnader legat stabilt kring 19 miljarder

kronor, men 2012 sjönk kostnaden med 1,2 miljarder kronor till strax under

18 miljarder kronor. En bidragande orsak till denna sänkning är att den maximala

egenavgiften under året höjdes från 1 800 kronor till 2 200 kronor per

12-månadersperiod. I absoluta tal betalade patienterna 5,3 miljarder kronor

ur egen ficka för läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Karolina Antonov, Policychef

The Pharmaceutical market

2012 was a historic year for the research-based pharmaceutical industry in Sweden, but

sadly in a negative sense. For the first time the market development was negative. The sales

from our membership diminished with 331 million SEK, which corresponds to a minus for

the total cost for medicines of 2 per cent. One of several reasons for this is that an unusually

high number of medicines got generic competition during the year.

Since generic substitution was introduced in 2002, the market for pharmaceuticals have

been stable, since cost increases have been balanced by an effective generic substitution.

Another explanation to the poor development of the market is the very low usage of new

medicines. Old medicines (introduced before the year 2000) stands for 75 % of the market.

The majority of all sold medicines are generic (57 % of DDD) but because of low Swedish

generic prices this is only 16.4 % of the total pharmaceutical cost. The cost for the reimbursement

system last year diminished by 1.2 billion to just below 18 billion SEK.

7

7


8

• Latest OECD figures confirms that Sweden together with the other Nordic countries have

among the lowest pharmaceutical costs per capita in Europe.

• The total pharmaceutical sales have the last five years been stable at around 3800 SEK

per capita, while other health care costs have grown in the same period.

• Sweden has pharmaceutical prices on a European average.

• The cost for the pharmaceutical benefit has had a slow and steady growth since the

introduction of the value based pricing system and the generic substitution in 2002.

• Had pharmaceuticals followed the general price level growth in Sweden, prices would

have been doubled as compared with today

• In 2012, Sweden exported pharmaceuticals for 57 billion SEK. This corresponds to almost

5 per cent of the total export, and is on par with the export of iron and steel.


Kortfakta

Senast tillgängliga data från OECD visar att Sverige,

tillsammans med övriga nordiska länder har bland de

lägsta läkemedelskostnaderna per capita i Europa.

Den totala läkemedelsförsäljningen per person i

Sverige har under de senaste 5 åren legat stabilt

kring 3 800 kronor per person till skillnad från andra

kostnader inom hälso- och sjukvården som ökat

under samma period.

Sverige har läkemedelspriser på

en genomsnittlig nivå i Europa.

Kostnaden för läkemedelsförmånen har haft en

svag och stabil utveckling sedan införandet av den

värdebaserade prissättningen och det generiska

utbytessystemet år 2002.

Hade läkemedel följt den generella prisutvecklingen

hade läkemedelspriserna i dag varit dubbelt så höga.

Under 2012 exporterades läkemedel från Sverige

för ett värde av 57 miljarder kronor, vilket är knappt

5 procent av den totala exporten och lika mycket

som exporten av järn och stål.

9

9


Läkemedelskostnadernas andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna

i vissa länder 2010

Pharmaceutical expenditure in per cent of health care expenditure in

selected countries 2010

Norge/Norway

7,3

Danmark/Denmark

7,4

Schweiz/Switzerland

9,7

Storbritannien/United Kingdom

11,8

USA/USA

11,9

Österrike/Austria

12,0

Sverige/Sweden

12,6

Finland/Finland

13,9

Tyskland/Germany

14,8

Belgien/Belgium

15,8

Frankrike/France

16,0

Kanada/Canada

16,7

Italien/Italy

17,2

Spanien/Spain

18,4

Irland/Ireland

18,5

Japan/Japan

20,8

Polen/Poland

22,7

Källa/Source: OECD Health Data 2012

Läkemedelskostnadernas andel av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna har

under 2000-talet minskat inom OECD från 16,9 % till 16,6 %. Sverige har under

samma period minskat från 13,8 % till 12,6 %, en minskning med 1,2 procentenheter,

och samma utveckling har skett i Danmark och Finland. Minskningen i Norge har

varit större (2,2 procentenheter) och Norge ligger för närvarande på den lägsta nivån

i hela OECD.

Pharmaceutical expenditure in per cent of total health care expenditures has since

the year 2000 diminished in OECD countries, from 16.9 % to 16.6 %. Sweden’s

expenditure has in the same period diminished from 13.8 % to 12.6 %. The same trend goes

for Denmark and Finland. Norway stands out, with a 2.2 percentage point diminishing rate.

Thus, Norway presently has the lowest pharmaceutical expenditure in the whole of OECD.

10


Läkemedelskostnader per invånare i vissa länder 2010

(USD köpkraftspariteter)

Pharmaceutical expenditure per capita in selected countries 2010

(USD PPP)

Polen/Poland

315

Danmark/Denmark

331

Storbritannien/United Kingdom

369

Norge/Norway

395

Finland/Finland

452

Sverige/Sweden

474

Schweiz/Switzerland

510

Italien/Italy

511

Österrike/Austria

525

Spanien/Spain

561

Belgien/Belgium

626

Japan/Japan

630

Frankrike/France

635

Tyskland/Germany

640

Irland/Ireland

686

Kanada/Canada

741

USA/USA

983

Källa/Source: OECD Health Data 2012

Senast tillgängliga data från OECD visar att Sverige, tillsammans med övriga

nordiska länder har bland de lägsta läkemedelskostnaderna per capita i Europa.

Sedan år 2000 har Sverige gått från en kostnad per capita som var 18 $ PPP över

OECD-genomsnittet (316 jämfört med 298 $ PPP) till en kostnad som ligger 137 $

PPP under OECD-genomsnittet (474 jämfört med 611 $ PPP).

The latest data from OECD show that Sweden, together with the other Nordic

countries, have among the lowest pharmaceutical costs per capita in Europe.

Since the year 2000, Sweden has gone from a cost per capita 18 $ PPP over OECD average,

to a cost 137 $ PPP under OECD average.

11

11


Hälso- och sjukvårdskostnadernas andel av BNP och läkemedelsförsäljningens

andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna. Miljarder SEK

Health care costs as share of GDP and pharmaceutical sales as share of

health care costs. Billion SEK

Kostnader för hälso- och sjukvård

Health care costs

Läkemedel och andra medicinska ickevaraktiga

varor/förbrukningsartiklar

Pharmaceuticals and other medical

non-durables

Receptförskrivna mediciner

Prescribed medicines

BNP

GDP

Kostnader för hälso- och sjukvården

i % av BNP

Health care costs as % of GDP

Läkemedel och andra medicinska

icke-varaktiga varor/förbrukningsartiklar

i % av hälso- och sjukvårdskostnaden

Pharmaceuticals and other medical

non-durables as % of health care costs

Receptförskrivna mediciner i % av

hälso- och sjukvårdskostnaden

Prescribed medicines as % of health

care costs

Källa/Source: www.scb.se

2001 2005 2008 2009 2010 2011*

208 251 296 309 316 331

29,1 33,5 38,2 39,3 39,4 40,0

22,4 25,4 27,9 28,4 28,6 28,9

2 348 2 769 3 204 3 106 3 337 3 500

8,9% 9,1% 9,2% 9,9% 9,5% 9,5%

14,0% 13,4% 12,9% 12,7% 12,5% 12,1%

10,8% 10,1% 9,4% 9,2% 9,0% 8,7%

*Prel. uppgifter/Prel figures

De svenska nationalräkenskaperna visar att hälso- och sjukvårdens kostnader i

Sverige ökat med mer än 100 miljarder kronor eller 50 procent under 2000-talet.

Ökningen har varit större än BNP-tillväxten, vilket medfört att hälso- och sjukvårdskostnadernas

andel av BNP har ökat från 8,9 % till 9,6 %. Under samma period har

kostnaderna för receptförskrivna läkemedel ökat med 6,5 miljarder kronor från

22,4 miljarder kronor till 28,9 miljarder kronor. Ökningstakten för receptförskrivna

läkemedel har därmed varit lägre än för hälso- och sjukvården i stort vilket medför

att receptförskrivna läkemedels andel av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna

minskat med nästan 2 procentenheter från 10,8 % till 8,7 %.

The Swedish total expenditures for health care have since the year 2000 grown

by more than 100 billion SEK, or 50 per cent. The growth has been greater than

the growth in GNP. This means that health care as a percentage of GNP has risen from 8.9 %

to 9.6 %.

During the same period, the cost for prescription medicines has grown from 22.4 to 28.9

billion SEK. Prescription medicines’ part of total health care expenditure has thus diminished

by almost two percentage points, from 10.8 to 8.7 %.

12


Apotekens totala läkemedelsförsäljning per invånare

Humanläkemedel, apotekens utförsäljningspris (AUP), exkl. moms

Per capita total pharmacy sales of pharmaceuticals

Human drugs, pharmacy retail prices (AUP), VAT excl.

4 500

4 000

3 500

3 000

2 660

2 830

3 061

3 115

3 191

3 270

3 414

3 603

3 762

3 834

3 811

3 839

3 736

SEK

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Källa/Source: Apotekens Service AB

Den totala läkemedelsförsäljningen per person i Sverige har under de senaste 5 åren

legat stabilt kring 3 800 kronor per person till skillnad från andra kostnader inom

hälso- och sjukvården som ökat under samma period. Kostnaderna för primärvården

har under den senaste 5-årsperioden ökat med 534 kronor per person, från 3 046 till

3 580 kronor per person. Motsvarande ökning för specialiserad vård har varit 1 510

kronor per person från 12 035 till 13 545 kronor per person.

Total sales of pharmaceuticals per capita in Sweden has during the last five

years been steady at around 3800 SEK, which differs from other health care

costs that has risen in the same period. The cost for primary care has risen with 534 SEK

per capita, from 3046 to 3580 SEK per capita.

13

13


Förmån och egenavgift för receptförskrivna humanläkemedel

Reimbursement and out of pocket costs for prescribed pharmaceuticals

MSEK

20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Egenavg/Out of pocket

Förmån/Reimbursement

14 331

15 359

16 822

17 089

17 083

17 025

17 305

18 036

18 790

18 848

18 767

19 017

17 899

4 982

5 219

5 522

5 427

5 513

5 618

5 943

6 253

6 438

6 565

6 726

6 817

7 330

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Källa/Source: Apotekens Service AB

Den största delen av läkemedelsförsäljningen (72 %) sker i form av läkemedel som

förskrivs på recept i primärvård eller specialiserad öppenvård. Kostnaden för de

läkemedel som förskrivs på recept betalas delvis av samhället genom den s.k. läkemedelsförmånen.

Kostnaden för läkemedelsförmånen har haft en svag och stabil

tillväxt sedan införandet av den värdebaserade prissättningen och det generiska

utbytessystemet år 2002. Under de senaste åren har nivån för läkemedelsförmånens

kostnader legat stabilt kring 19 miljarder kronor men 2012 sjönk kostnaden med

1,2 miljarder kronor till strax under 18 miljarder kronor. En tredjedel av denna kostnadsminskning

beror på att patienternas egenavgift höjdes från den 1 januari 2012.

The greater part of pharmaceutical sales (72 %) is prescribed medicines in primary

care or specialized primary care. The cost for prescribed medicines is partly paid

by society through the reimbursement system, which has had a slow but steady growth

since the new system was introduced in 2002. In the last years, the costs for reimbursement

have been stable at around 19 billion SEK, but in 2012 the cost diminished with 1.2 billion to

just below 18 billion SEK. Half of this is due to the raised level of out of pocket payments for

patients that were introduced on January 1, 2012.

14


Patientens kostnadsandel

Patient out-of-pocket costs

Procent/Per cent

40

35

30

25

20

15

10

5

0

37

34

1970

27

22

1975

24

20

1980

Av totala läkemedelsförsäljningen på apotek

For total pharmaceutical sales in pharmacy market

Av försäljningen av receptförskrivna läkemedel

For prescribed pharmaceuticals

25

22

1985

25

22

1990

27

23

1995

28

26

2000

32

25

2005

33

26

2006

34

26

2007

34

26

2008

34

26

2009

34

26

2010

34

26

2011

37

29

2012

Källa/Source: Apotekens Service AB

Den del av kostnaden för läkemedel som skrivs på recept som inte täcks av läkemedelsförmånen

betalar patienten själv. Svenska patienter har under en lång tid betalat

ca 26 % av kostnaden för receptförskrivna läkemedel men 2012 ökade andelen till

29 % som en följd av att den maximala egenavgiften höjdes från 1 800 till 2 200

kronor per år. I absoluta tal betalade patienterna 2012 därmed 7,3 miljarder kronor i

egenavgift, vilket var en ökning med 513 miljoner kronor jämfört med 2011. Av den

totala egenavgiften betalades 5,3 miljarder kronor för läkemedel inom läkemedelsförmånen

och 2 miljarder kronor för läkemedel som inte täcks av läkemedelsförmånen.

Lägger man till detta att patienterna betalar hela kostnaden för läkemedel i egenvård

ökar patienternas samlade kostnader till 10,5 miljarder kronor per år, vilket

motsvarar 37 % av det samlade försäljningsvärdet inom öppenvården.

The part of the cost for a prescribed medicine that is not covered by the

reimbursement system is paid out of pocket by the patient. Over the years, the

average out of pocket part of the total sum for prescribed medicines has been 26 %. But

as a result of the raised ceiling for maximal out of pocket payment in January 2012, from

1800 SEK to 2200 SEK, the level has grown to 29 %. In 2012, patients paid 7.3 billion SEK, up

by 513 million SEK from 2011. 5.3 billion was paid for medicines within the reimbursement

system, and 2 billion SEK for pharmaceuticals outside the system. In addition, patients pay

the full price of over-the-counter medicines, which sums up to a total patient payment for

medicines of 10.5 billion SEK.

15

15


Statsbidraget för läkemedelsförmånen miljarder kronor

The state grant for the reimbursement system, in Billion SEK

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Statsbidrag 17,8 18,7 19,6 19,8 20,7 21,5

Läkemedel inom förmånen 15,8 16,5 16,9 17,0 17,3 18,0

Handelsvaror inom förmånen 1,1 1,4 4,7 1,8 1,7 1,8

Ökning i slutenvård 0,2 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7

Skillnad mellan statsbidrag och faktiska 0,7 0,4 0,4 0,4 1,0 1,0

kostnader ***

2008 2009 2010 2011 2012

Statsbidrag 21,6 22,4 23.2 22,9 21,6*

Läkemedel inom förmånen 18,8 18,8 18,8 19,0 17,9

Handelsvaror inom förmånen 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4

Ökning i slutenvård 0,6 0,5 0,3 0,3 -0,2**

Skillnad mellan statsbidrag och faktiska

kostnader ***

0,7 1,6 2,6 2,1 2,3

* Läkemedel 19,7 miljarder kronor och för andra kostnadsposter 1,9 miljarder kronor

** Brister i inrapportering av beredningsläkemedel

*** Kostnader för läkemedelförmånen och kostnadsökningen i slutenvården

Källa/Source: SKL.se, Apotekens Service

Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen finansieras via ett specialdestinerat

statsbidrag. Storleken på detta statsbidrag har sedan de introducerades vid millennieskiftet

bestämts genom förhandlingar mellan staten och landstingen. För vissa

perioder/år har inget avtal kunnat slutas, och staten har då istället kompenserat

landstingen för deras kostnader ”på löpande räkning”. 2012 var ett sådant år och

detta fick till följd att det utbetalade statsbidraget var 1,3 miljarder kronor lägre än

2011. Denna minskning förklaras delvis av att landstingen tidigare år inte utnyttjat

hela statsbidraget för läkemedelsförmånen. Vidare förklaras nedgången av att

patienterna fick en högre egenavgift och därmed betalade mer i egenavgift samt

att den totala läkemedelsförsäljningen minskade.

The cost for the reimbursement system is financed through a special state

grant to the county councils. The sum has some years been decided through

negotiations between the county councils and the state, and other years it has been a de

facto payment of the actual cost. 2012 was an example of the latter, and this led to that

the payment was 1.3 billion SEK lower than the preceding year. This lower figure is partly

explained by the fact that the councils regularly have not made use of the full grant.

A further explanation is higher out of pocket payment by patients, as a result of a change

in the high cost ceiling, and also the result of actual diminishing sales of pharmaceuticals.

16


Kostnadsutvecklingen för offentligt finansierade läkemedelskostnader 2012

Förmån och slutenvård, AIP

Payermarket value growth 2012

Reimbursement and hospital, AIP

Total kostnadsökning

Market value growth

-332 MSEK, -1,25 %

Bidrag från volymtillväxt

Treatment volume

growth contribution

596 MESK, 2,25 %

Bidrag från existerande

produkters priser

Existing products’ price

growth contribution

-1 398 MSEK, -5,27 %

Bidrag från

mixkomponent

Mix contribution

470 MSEK, 1,39 %

Patenterade produkter

Patented both periods

-204 MSEK, -0,77 %

Produkter utan patent

Unpatented both periods

-608 MSEK, -2,29 %

Produkter som gått

av patent

Patented to unpatented

-586 MSEK, -2,21 %

Källa/Source: IMS Health

Stabiliteten i utvecklingen av samhällets kostnader för läkemedel i Sverige kan förklaras

med ett framgångsrikt prissättningssystem som effektivt balanserar kostnadsökningar

med prissänkningar. Under 2012 ökade konsumtionen av läkemedel i

Sverige vilket bidrog till en kostnadsökning på 596 miljoner kronor. Därtill bidrog

introduktion av nya läkemedel och ändrade behandlingsmönster till att kostnaderna

ökade med ytterligare 470 miljoner kronor. Dessa kostnadsökningar balanserades

emellertid av prisförändringar som bidrog till att totalt sett sänka kostnaderna för

läkemedel med 1 398 miljoner kronor. Nettoeffekten för året mätt i apotekens

inköpspriser (AIP) blev en minskning motsvarande 332 miljoner kronor.

The stability in society’s costs for pharmaceuticals is explained by a successful

pricing system that in an effective way balances cost increases with cost

reductions. In 2012 pharmaceutical consumption grew, which meant a cost increase by

596 million SEK. Introduction of new medicines and changed therapeutic use resulted in a

further increase of 470 million. This was balanced by price changes that lowered the cost by

1398 million SEK. The net total effect for the year was diminished cost of 332 million SEK.

17

17


Läkemedelsförsäljningen, fördelad på original, parallell import,

generika och övrigt. Apotekens inköpspris (AIP) MSEK exkl. vet.

Pharmaceutical sales, grouped according to original, paralell import,

generics and other. Pharmacy purchasing prices (AIP) MSEK, excl. vet.

Original/Original

Generika/Generics

Parallellimport/Parallel import

Övrigt/Other

3 962 3 901

4 456 4 800

3 578

5 006

18 218 16 176

Källa/Source: IMS Health

2011 2012

Majoriteten av de försålda läkemedlen är generiska (52,7 % av antalet dygnsdoser)

men eftersom det svenska utbytessystemet ger låga priser motsvarar detta endast

16,4 % av de totala läkemedelskostnaderna. Det incitament som apoteken fått att

utnyttja potentialen i parallellimporten – i kombination med den starka svenska

kronan – bidrog under 2012 till att försäljningen av parallellimporterade läkemedel

ökade med 1 428 miljoner kronor. Parallellimporterade läkemedel utgör därmed 16,6 %

av den totala läkemedelsförsäljningen. Utvecklingen i dessa två segment bidrog

under 2012 till att originalläkemedlens försäljning minskade med 2 miljarder kronor.

The majority of pharmaceuticals sold are generics (52.7 % of the number of

daily doses), but since the Swedish generic substitution system through an

effective competition generates low prices, generics only represent 16.4 % of the total cost

for pharmaceuticals. The incentives that the pharmacies have gotten for utilizing the

potential of parallel import – in combination with the presently strong Swedish krona

– during 2012 meant that the sales of parallel imported pharmaceuticals last year grew

with 1428 million SEK. Parallel import was thus 16.6 % of the total pharmaceutical sales.

The developments in these two segments of the market in 2012 contributed to the diminished

sales of 2 billion SEK for original medicines.

18


Försäljning av nya originalläkemedel introducerade under de

5 föregående åren

Apotekens inköpspris (AIP), MSEK exkl. vet, original, ej PI

Sales of new original products launched over the last 5 years

Pharmacy purchasing price (AIP), MSEK excl. vet., original, non PI

Introduktionsår Försäljningsår Försäljning nya läkemedel %

Introduction year Market year Total sale new products %

2004–2008 2008 2 470 8,5

2005–2009 2009 2 271 7,6

2006–2010 2010 2 051 6,9

2007–2011 2011 2 121 7,0

2008–2012 2012 2 531 8,4

Källa/Source: IMS Health

Om nya läkemedel definieras som de läkemedel som introducerats på den svenska

marknaden under de 5 föregående åren finner man att dessa nya originalläkemedel

årligen har en försäljning som varierar mellan 2,0 och 2,5 miljarder kronor. Det motsvarar

mindre än 10 % av den totala läkemedelsförsäljningen. Den största delen av

läkemedelsförsäljningen (ca 75 %) består av läkemedel som introducerats på den

svenska marknaden redan innan år 2000 och som därmed antingen förlorat sitt

patent eller kommer att förlora det inom en snar framtid. Med en så låg användning

av nya läkemedel minskar den framtida besparingspotentialen drastiskt.

New medicines, defined as ”introduced on the Swedish market during the last

five years”, has a total sale varying between 2.0 and 2.5 billion SEK, i.e. less than

10 % of the total sale. The greater part of pharmaceutical sales (75 %) is medicines that were

introduced before the year 2000, and thus have already lost or will soon loose its patent

protection. With such a low use of new medicines, the future potential saving diminishes

drastically over time.

19

19


Bilaterala prisindex för genomsnittligt AIP för alla substanser utifrån introduktionsår

i Sverige (SNF Rapport No. 01/12)

Bilateral price indices for average substance prices at wholesale level for all

substances depending on the introduction date in Sweden (SNF Rapport No.

01/12)

2002-2010 1990-2002 Före/Before 1990

Tyskland/Germany

127

130

137

Irland/Ireland

124

113

144

Danmark/Denmark

114

118

153

Österrike/Austria

Belgien/Belgium

109

99

102

104

99

100

Finland/Finland

102

94

96

Sverige/Sweden

100

100

100

Nederländerna/Netherlands

Norge/Norway

98

91

94

96

87

95

Storbritannien/United Kingdom

76

89

110

Källa/Source: SNF Report No 01/12.

Det är svårt att göra internationella prisjämförelser men ett flertal sådana har under

2012 relativt samstämt visat att Sverige har läkemedelspriser på en genomsnittlig

nivå i Europa. Generellt är de svenska priserna lägre för generiska läkemedel jämfört

med andra läder och något högre för de läkemedel som fortfarande har patentskydd.

Bland de patenterade läkemedlen är priserna i Sverige generellt lägre för

de läkemedel som prissatts inom den värdebaserade prissättningsmodellen som

introducerades 2002. Äldre läkemedel där priserna fastställts på annat sätt har i

större utsträckning priser som är något högre än i andra länder.

It is inherently difficult to make international expenditure comparisons. Several

such comparisons have nevertheless shown that Sweden has pharmaceutical

prices at a European average level. In general, Sweden has low prices on generic medicines

and slightly higher prices on those medicines that still have patent protection. For the group

of patented medicines, prices in Sweden are generally lower for those products that have

been priced through the system of Value Based Pricing that was introduced in 2002. Older

pharmaceuticals, priced through other systems, tend to have higher prices than in other

European countries.

20


Sveriges import och export av läkemedel samt handelsbalansen. MSEK

Sweden’s import and export of pharmaceuticals and balace of trade. MSEK

SITC -2

Export Import Handelsbalans/Balance of trade

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

MSEK

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Källa/Source: www.scb.se

Läkemedel står för en stor del av Sveriges export. Under 2012 exporterades läkemedel

från Sverige för ett värde av 57 miljarder kronor, vilket är knappt 5 procent

av den totala exporten och lika mycket som exporten av järn och stål. Samma år

importerades det läkemedel till Sverige för 31 miljarder kronor, vilket innebär att

handelsöverskottet var 26 miljarder kronor (vilket är exakt samma belopp som det

såldes receptförskrivna läkemedel för på apotek).

Pharmaceutical products are large part of Sweden’s total export. In 2012,

the export was 57 billion SEK, which is almost 5 % of the total export and of

equivalent value as that of iron and steel. The import had a value of 31 billion SEK. The trade

balance was positive, at 26 billion SEK (which incidentally is exactly the same number as

that for the total sales of prescription medicines in pharmacies).

21

21


Konsumentprisindex (KPI) och Läkemedelsprisindex (AUP)

AUP = apotekens utförsäljningspris;

Index 1980 = 100

Consumer price index and pharmaceutical price index

AUP = pharmacy sell out price;

Index 1980 = 100

KPI

AUP

350

300

250

200

150

100

50

0

1981

1983

1985

1987

Index

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

Källa/Source: Apotekens Service AB

Prisökningen för läkemedel i Sverige mäts genom Läkemedelsprisindex (AUP), som

är en delkomponent av Konsumentprisindex (KPI). Jämfört med basåret 1980 var

Läkemedelsprisindex 161 år 2012, vilket kan jämföras med KPI som under samma

period ökat till 299. Läkemedelsprisindex är i dag i princip det samma som år 1990

(161 jämfört med 159). Hade läkemedel följt den generella prisutvecklingen hade

läkemedelspriserna i dag varit dubbelt så höga.

Price increases on pharmaceuticals in Sweden are measured through “AUP”

which is a subcomponent of the general Consumer price index (KPI). Compared

with the base line year 1980, AUP was 161 in 2012. This should be compared with KPI, which

was 299. AUP is today almost exactly the same as in 1990 (159). Had pharmaceuticals followed

the general price increases, pharmaceutical prices today would have been twice as high.

22


Företagens utgifter för egen utförd FoU. MSEK

Companies’ costs for own R&D. MSEK

Produkt 2011 %

Product

Totalt alla varugrupper

81 145

Total all product groups

Metallvaror utom maskiner och apparater

31 341 38,6

Metals except machinery

Datorer, elektronik, varor och optik

23 495 28,9

Computers, electricial goods, products and optical goods

Motorfordon och andra transportmedel

12 486 15,4

Transport equipment industry

Farmaceutiska basprodukter, läkemedel

9 780 12,0

Pharmaceutical industry

Möbler och andra tillverkade varor

5 917 7,3

Furnitures and other goods

Övriga maskiner

Other machinery

5 795 7,1

Källa/Source: www.scb.se

Läkemedelsindustrin är en av de fem svenska branscher som investerar mest pengar

i egen forskning och utveckling (FoU). Under 2011 investerade läkemedelsföretagen

7 752 miljoner kronor i egen forskning och utveckling i Sverige. Därtill hade svenska

läkemedelsföretag utgifter för utlagd forskning motsvarande 7 158 miljoner kronor.

Mäter man istället företags investeringar i egen forskning för läkemedel som varugrupp

var beloppet 9 780 miljoner kronor vilket är 12 % av företagens investeringar

i egen forskning för alla varugrupper. Relateras företagens investeringar i FoU till

omsättningen är läkemedelsföretagen de som återinvesterar näst mest efter ITindustrin

(9,1 % jämfört med 14,4 %). Detta kan jämföras med genomsnittet för alla

icke-finansiella företag som är 1,6 %. Läkemedelsindustrin utmärker sig även genom

att ha en stor andel (25,6 %) forskarutbildade medarbetare inom FoU. Av alla forskarutbildade

som arbetar inom industrin är 17,5 % (1 135 personer) anställda på ett

läkemedelsföretag.

The pharmaceutical industry is investing in R&D at a level that puts it in the

Top Five of all Swedish industry sectors. In 2011, own R&D in the pharmaceutical

sector was 9780 million SEK. R&D investment in relation to turnover shows that

the pharmaceutical sector was number two in re-investment, second only to the IT industry

(9.1 % compared with 14.4 %). For all non-financial sectors, the average is 1.6 %. The pharmaceutical

industry also stands out in that it has a high level of post-graduate employees within

R&D (25.6 %). Out of the total post-graduates in all industry sectors, 17.5 % work in a pharmaceutical

company.

23

23


Investeringar i klinisk forskning i Sverige

Investments in clinical research in Sweden

Externa/External

Interna/Internal

Miljarder SEK/Billion SEK

7

6

5

4

3

2

1

0

2,44

2,66

2,89

2,75

2,76

2,92

3,15

3,16

3,34

3,14

1,46

1,44

1,42

1,82

1,97

2,37

2,32

2,54

2,08

2,74

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Källa/Source: Apotekens Service AB

Av läkemedelsföretagens totala investeringarna för FoU i Sverige går knappt 6 miljarder

kronor årligen till s.k. klinisk forskning. Det är forskning som bedrivs i samarbete mellan

läkemedelsföretagen och den svenska sjukvården och genom vilken svenska patienter

och läkare tidigt får möjlighet att pröva nya behandlingar utan att det kostar dem

något. Kostnaderna för klinisk forskning i Sverige har stadigt ökat trots att antalet

kliniska läkemedelsprövningar minskat.

Out of the total investments in R&D in Sweden, 5 billion SEK per year is for

clinical research. This is research done in cooperation between Swedish health

care and pharmaceutical companies. Patients and doctors are able to try new treatments

in controlled trials, without cost. The costs for clinical research in Sweden have risen steadily

even though the number of clinical trials has diminished.

24


Anmälda protokoll för kliniska prövningar till Läkemedelsverket,

totalt, LIF-medlemmar och övriga

Protocols for clinical research reported to the Medical Product Agency,

total, LIF members and others

600

Totalt/Total LIF-medlemmar/LIF members Övriga/Others

500

Antal/Numbers

400

300

200

558

499

226

200

201

170

127

148

187

218

218

173

167

170

100

0

1995

2000

2001

260

2002

271

252

2003

294

267

2004

2005

2006

287

2007

253

2008

203

2009

186

2010

162

2011

156

2012

149

Källa/Source: Läkemedelsverket och LIF – enkät till medlemsföretagen/MPA and LIF survey to

member companies

För att få bedriva en klinisk läkemedelsprövning krävs ett godkännande från Läkemedelsverket.

Sedan mitten av 1990-talet har antalet sådana ansökningar stadigt

minskat, från 558 studier 1995 till 319 studier 2012. År 2004 var antalet studier

initierade av läkemedelsföretagen som störst, 294 stycken. Under de 8 år som gått

sedan dess har antalet studier som årligen startas av läkemedelsföretag minskat till

hälften. Denna nedgång innebär att det idag pågår 145 färre kliniska prövningar

av läkemedel i Sverige. Detta betyder i sin tur att det är cirka 1 300 färre vårdinrättningar

som är engagerade i klinisk forskning och knappt 17 000 färre patienter

som via denna forskning får tillgång till de senaste behandlingsalternativen utan

någon kostnad för sjukvården.

Clinical trials in Sweden are approved by the Medical Product Agency

(Läkemedelsverket). Since the 1990s such applications have diminished,

from 558 studies in 1995 to 319 in 2012. The number of initiated studies by pharmaceutical

companies was at its height in 2004, 294 studies. In the seven years since then, the number

of company-initiated studies has diminished by half. This leads to approximately 1300

fewer clinics involved in clinical research and 17000 less patients that through this research

get access to the latest treatments, at no cost to the health care budget.

25

25


Tabellverk

På www.lif.se presenterar vi ytterligare tabeller som beskriver läkemedelsmarknaden,

hälso- och sjukvården samt läkemedelsförmånen. De kompletterar

de tabeller som lyfts fram i denna skrift.

Tabellverket syftar till att ge en heltäckande bild av olika aspekter av hälsooch

sjukvården och läkemedelsmarknaden i Sverige och internationellt. Data

hämtas från flera aktörer och källor. Det mesta baseras på publicerad statistik.

Informationen om läkemedelsmarknaden hämtas framförallt från statistikleverantörerna

Apotekens Service AB och IMS Health. Uppgifter om forskning

och nya läkemedel på marknaden hämtas från Läkemedelsverket, SCB och

LIF:s egen undersökning. SKL och Socialstyrelsen är de huvudsakliga källorna

vad gäller uppgifter om sjukvården och läkemedelsförmånen. De internationella

jämförelserna baseras på uppgifter från IMS Health, den forskande

läkemedelsindustrins europeiska organisation EFPIA samt OECD.

Länkar/Links

www.lif.se/läkemedelsstatistik

www.skl.se

www.socialstyrelsen.se

www.apotekensservice.se

www.scb.se

www.imshealth.com

www.efpia.eu

www.oecd.com

Tables

At our website www.lif.se we present additional statistics and diagrams. They cover and

complement the figures in this booklet on the pharmaceutical market, health care and the

reimbursement system. Data is collected from different sources.

Information on the pharmaceutical market is mainly from Apotekens Service AB and IMS

Health. Data on R&D and new medicines is from Läkemedelsverket, SCB and LIF’s own R&D

yearly report. SKL and Socialstyrelsen are the main sources for data on health care and the

reimbursement system. International comparisons are based on data from IMS Health, our

own European organization EFPIA, as well as from OECD.

26


Publikationer

LIF:s publikationer – beställes via www.lif.se/bestalla

27

27


LIF 201305

LIF har sedan 1970-talet publicerat årliga sammanställningar

som beskriver olika aspekter av läkemedelsmarknaden i Sverige

och internationellt. Data hämtas från flera källor och aktörer. Det

mesta baseras på publicerad statistik som presenteras på ett översiktligt

sätt. Det är en service från LIF för att underlätta för medlemmar

och andra aktörer som vill vara uppdaterade på utvecklingen av den

svenska läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården.

LIF has since the 1970s published an annual summary that describes

various aspects of the market for pharmaceuticals in Sweden and internationally.

The data are retrieved from several sources and stakeholders.

Most of it is based on published statistical documents, which are presented

in a comprehensive way. It is a service from LIF in order to facilitate for

members and other stakeholders that want to be updated on the development

of the Swedish pharmaceutical market and of Swedish health care.

Skrifter i serien ”De goda exemplen”

1 De goda exemplen – Värdet av cancerläkemedel Februari 2009

Läkemedelsindustriföreningens Service AB/The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB

Box 17608, SE -118 92 Stockholm, Tel +46 8 462 37 00 Fax +46 8 462 02 92

E-mail info@lif.se www.lif.se www.fass.se

More magazines by this user
Similar magazines