ÅRSREDOVISNING Insamlingsstiftelsen Vaggan - CMS Office

files.cmsoffice.se

ÅRSREDOVISNING Insamlingsstiftelsen Vaggan - CMS Office

ÅRSREDOVISNING

för

Insamlingsstiftelsen Vaggan

Org nr 802412-5638

Styrelsen får härmed avlämna årsredeovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 - 2008-12-31.


Insamlingsstiftelsen Vaggan 2(7)

Org.nr 802412-5638

2008-01-01 2007-01-01

RESULTATRÄKNING NOT 2008-12-31 2007-12-31

Stiftelsens intäkter

Bidrag från allmänheten 560 576 431 626

Bidrag från myndigheter, organisationer och företag 1 117 773 205 097

Övriga verksamhetsintäkter 2 157 700 51 970

Summa Intäkter 836 049 688 693

Stiftelsens kostnader

Bidrag till barn hem -600 000 0

Övriga ändamålskostnader -227 692 -47 856

Insamlingskostnader -9 869 -12 364

Administrationskostnader 3 -68 448 -220 872

Summa stiftelsens kostnader -906 009 -281 092

Rörelseresultat -69 960 407 601

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 41 250 20 804

Räntekostnader -2 482 -5 000

Summa resultat från finansiella investeringar 38 768 15 804

Resultat efter finansiella poster -31 192 423 405

Årets resultat -31 192 423 405


Insamlingsstiftelsen Vaggan

Org.nr 802412-5638

BALANSRÄKNING NOT 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 82 600 4 500

Övriga kortfristiga fordringar - 106 227

Summa kortfristiga fordringar 82 600 110 727

Kassa och bank 1 317 470 1 345 161

Summa omsättningstillgångar 1 400 070 1 455 888

SUMMA TILLGÅNGAR 1 400 070 1 455 888

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat 1 422 762 999 357

Årets resultat -31 192 423 405

Summa eget kapital 1 391 570 1 422 762

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder 8 500 15 643

Övriga kortfristiga skulder - 13 805

Upplupna kostnader och förutbetalda inäkter - 3 678

Summa kortfristiga skulder 8 500 33 126

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 400 070 1 455 888

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga


Insamlingsstiftelsen Vaggan

Org.nr 802412-5638

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och

allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning

hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från FAR SRS.När

så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med

föregående år,

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 2008 2007

Not 1

Not 2

Not 3

Bidrag från myndigheter, organisationer och företag

Dagens Medicin 70 000 79 000

Microsoft 51 173 126 097

S:a bidrag från myndigheter, organisationer 121 173 205 097

och företag

Övriga verksamhetsintäkter

Gåvor material och utrustning 144 000 -

Försäljning tavlor 13 700 42 000

S:a övriga verksamhetsintäkter 157 700 42 000

Administrationskostnad

Upplysning om revisionsarvode

Revisionsuppdrag

Osborne Johnsons Revisionsbyrå AB

Auktoriserad revisor Christer Eriksson 0 0


Insamlingsstiftelsen Vaggan

Org.nr 802412-5638

Per Gunnar Holmgren

Lennart Köhler

Egil Ruud

Min revisionsberättelse har lämnats den 2009

Christer Eriksson

Auktoriserad revisor

More magazines by this user
Similar magazines