FMEA KPP015.pptx (Skrivskyddad) - Zoomin

zoomin.idt.mdh.se

FMEA KPP015.pptx (Skrivskyddad) - Zoomin

FMEA

Failure Mode and Effect Analysis

Antti Salonen


Vad är viktigt för

produktionssystem som

dessa


Vad är viktigt för produkter som

dessa


Vad är FMEA

•!

•!

•!

!ett formellt och systematiskt arbetssätt för att identifiera och

analysera ett systems (konstruktion eller process) möjliga felsätt,

anledningarna till och effekterna av dem samt konsekvenserna på

systemets funktion.

!vanligen utfört tidigt i produktutvecklingsskedet eller tidigt i

processberedningsskedet.

!ansett att vara en kvalitativ metod för att identifiera

allvarlighetsgraden av möjliga felsätt och för att förändra

konstruktionen för att minska riskerna med olika felsätt.


FMEA utförs för att!

•!

!identifiera felsätt som har oönskade effekter på

systemfunktionen.

•!

!för att förbättra ett systems tillförlitlighet och

tillgänglighet.

•!

!för att identifiera behov av diagnos.

•!

!för att förbättra ett systems underhållsmässighet.


Exempel på FMEA


Viktiga definitioner inom FMEA

•!

•!

•!

•!

•!

Fel – Upphörande av en enhets förmåga att utföra

krävd funktion

Funktionsfel – Tillstånd hos en enhet karakteriserat

av oförmåga att utföra en krävd funktion

Felsätt – Sätt en enhet går sönder på

Felorsak – Omständighet som lett till fel

Feleffekt – Konsekvens av ett felsätt i termer av drift,

funktion eller status hos en enhet


Viktiga definitioner inom FMEA

(Felorsak)

Fel

(Felsätt)

Funktionsdugligt

tillstånd

(Reparation)

(Feleffekt)

Funktionsfel

Funktionsodugligt

tillstånd

Fel är en händelse

Funktionsfel är ett tillstånd


Fler definitioner inom FMEA

•!

Felfrekvens – Sannolikheten att fel uppstår, gradering 1-10, där:

1 = osannolikt att fel inträffar och

10 = mycket hög sannolikhet för fel

•!

Allvarlighetsgrad – Uppskattat allvar av feleffekten för systemet

eller de/det i dess närhet, gradering 1-10, där

1 = ingen olycksrisk eller inverkan på produkten och

10 = allvarlig risk för personskada

•!

Upptäcktssannolikhet – Sannolikheten att felorsaken upptäcks,

innan fel uppstår, gradering 1-10, där

1 = felorsak som alltid uppmärksammas och

10 = osannolik upptäckt


Fler definitioner inom FMEA

•!

Risktal – Det tal som fås när man multiplicerar

graderingarna, högsta talen bör få högsta prioritet

•!

Rekommenderad åtgärd – För de fel som beslutats

att prioritera ges förslag på åtgärd som skall leda till

att risktalet minskas

•!

Ansvarig – Man definierar alltid vem som är ansvarig

för att åtgärden blir utförd

•!

Ny riskanalys – Uppföljning med nya beräkningar


FMEA-struktur

Kriteria för bedömning av felintensitet

Kriteria för bedömning av allvarlighetsgrad

Frekvens Kriteria för bedömning Värdering av upptäcktssannolikhet

Osannolikt att fel kan uppträda


Att tänka på vid utförande av FMEA

•!

Arbeta i grupp, gärna tvärvetenskapligt

•!

Avgränsa arbetet till mindre konstruktioner eller

processer

•!

Bibehåll samma graderingssystem mellan olika

FMEA

•!

Sök även ”mjuka” fel (utseende, användarvänlighet

etc.)


FMEA bör inte användas!

•!

!då ett system har hög grad av redundans

•!

!då ett system uppvisar många beroendefel

(common cause failures)

•!

I dessa system bör man istället snegla mot FTA

metoden


Uppgift

•! I grupp, genomför en

kortare FMEA-övning

på 2 detaljer av

kontorsstolen


Bedömningskriterier

Kriteria för bedömning av felintensitet

Frekvens Värdering

Osannolikt att fel kan uppträda


Tack för mig!

More magazines by this user
Similar magazines