Ny bilaga i LER: ETISKA REGLER FÖR UMGÄNGET MELLAN ... - LIF

lif.se

Ny bilaga i LER: ETISKA REGLER FÖR UMGÄNGET MELLAN ... - LIF

Ny bilaga i LER: ETISKA REGLER FÖR UMGÄNGET MELLAN

LÄKEMEDELSFÖRETAG OCH POLITIKER

Gäller fr om 1 september 2012

1. BAKGRUND OCH SYFTE

Läkemedelsföretag och politiker för löpande dialog i syfte att optimera gemensamma

intressen och skapa grund för att öka tillgången till bästa möjliga medicinska

förebyggande åtgärder och behandling för patienter och andra invånare. De etiska

reglerna ger en ram för dialog mellan läkemedelsföretag och politiker i syfte att

säkerställa att dialogen utförs med gott omdöme, bibehållen trovärdighet och hög

etisk standard.

Vid tillämpningen av denna bilaga skall med "politiker" avses förtroendevalda, t ex

riksdagsledamöter och ledamöter av kommuners och landstings beslutande

församlingar. Med "politiker" avses även ministrar, landstingsråd, kommunalråd,

ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och utskott, samt politiskt tillsatta

tjänstemän, t ex statssekreterare, politiskt sakkunniga och politiska sekreterare.

2. KONSULTATION OCH UPPDRAG

Läkemedelsföretag får inte ersätta politiker för tjänster till läkemedelsföretaget. Detta

gäller dock inte ersättning till:

- politiker som är anställd på läkemedelsföretaget då ersättningen enbart avser

anställningen och denna inte har att göra med medarbetarens politiska uppdrag,

eller

- politiker som utför konsultuppdrag för läkemedelsföretaget och i sitt uppdrag inte

agerar i egenskap av politiker.

Läkemedelsföretag får inom ramen för ett konkret och avgränsat uppdrag anlita

politiker att hålla undervisning, föredrag eller liknande. Något arvode eller någon

kostnadsersättning för sådant uppdrag skall inte utgå.

3. ARRANGEMANG

Politiker får bjudas in till vetenskapliga sammankomster, konferenser, symposier och

andra liknande arrangemang.

4. FÖRTÄRING, KOSTNADER OCH ERSÄTTNING

Läkemedelsföretag får inte bekosta resor, logi eller konferensavgift för politiker som

deltar i arrangemang, eller erbjuda politiker arvode eller annan form av ersättning för

deltagandet. Läkemedelsföretag får däremot bekosta sammanträdeslokal,

föredragshållare, studiematerial, måltider och liknande som är nödvändigt för


2

genomförande av arrangemang som helt eller delvis riktas till politiker. Beträffande

måltider samt sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter skall läkemedelsföretag tillämpa

vad som gäller enligt artikel 37 punkt 1 och 7 i fråga om samverkansformer med

hälso- och sjukvården m.fl.

5. GÅVOR

Gåvor till politiker får inte utdelas.

6. KAMPANJBIDRAG, ÖVRIGA FÖRMÅNER M.M.

Läkemedelsföretag får inte erbjuda politiker förmåner, ersättning eller gåvor utöver

vad som anges i denna bilaga. Läkemedelsföretag får inte lämna kampanjbidrag till

enskilda politiker.

Om läkemedelsföretag lämnar kampanjbidrag till politiska partier skall detta

offentliggöras genom publicering på företagets hemsida. 1

Kontaktperson: LIFs Compliance Officer Rikard Pellas

1 Såväl t.ex. UK Bribery Act och den amerikanska Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) som

läkemedelsföretags interna uppförandekoder kan innehålla bestämmelser som innebär en striktare

reglering än vad som här anges. Att innehållet i LER i detta avseende har ett mindre strikt innehåll

innebär givetvis inte att avsteg från andra tillämpliga och mer strikta regelverk kan göras.

More magazines by this user
Similar magazines