Skandrenting – årsredovisning 2004 - CMS Office

files.cmsoffice.se

Skandrenting – årsredovisning 2004 - CMS Office

Skandrenting – årsredovisning 2004


Innehåll

Fem år i korthet

Året i korthet ........................................3

Vd-ord ...............................................4

Affärsidé och koncept ...............................6

Det här är renting ...................................7

Renting har många fördelar .........................8

Rentingmarknaden ..................................9

En affär med hög kvalitet ..........................10

Skandrentings nätverk. .............................11

Möt några kunder ..................................12

Analys och värdering ...............................14

Finansiell riskhantering .............................17

Förvaltningsberättelse ..............................18

Resultaträkning. ....................................20

Balansräkning ......................................21

Kassaflödesanalys ..................................23

Tilläggsupplysningar och noter ....................24

Revisionsberättelse .................................30

Fem år med Skandrentingkoncernen

MSEK 2000 2001 2002 2003 2004

Rörelsens intäkter 70 127 337 344 374

Rörelsens kostnader 57 99 309 321 356

Resultat efter finansiella poster 13 28 28 23 18

Balansomslutning 1 030 3 877 4 775 5 001 5 073

Eget kapital 349 369 392 410 423

Antal fastigheter 24 85 94 89 79

Antal rörelsedrivande bolag 25 57 68 66 58

Antal anställda 9 14 18 16 13

Styrelse, vd, revisor och medarbetare · Adress. ........

Skandrenting äger och hyr ut fastigheter till starka motparter inom näringsliv och offentlig sektor.

Hyresavtalen är långa och till största delen räntebaserade.

Skandrentings affärskultur bygger på insikten att långa affärsrelationer kräver prestigelöshet

i kombination med en konservativ syn på affärsrisker.


Året i korthet

2004 var ett händelserikt år för Skandrenting. Samtidigt som nya affärer genomfördes var siktet inställt på

utveckling och omförhandling av befintliga affärer samt försäljningar. I enlighet med beslut som fattades

under 2003 har den finska verksamheten avyttrats och därigenom har fokuseringen på den svenska marknaden

förstärkts. Under året genomfördes nedskrivningar i fastighetsportföljen. Resultatförmågan var

fortsatt stark och med beaktande av engångskostnader var resultatet bättre än föregående år.

Finansiell utveckling

Resultat efter finansiella poster uppgick till 17,6 (23,0)

MSEK. Rensat från nedskrivningar samt reavinster vid

försäljning av fastigheter uppgick resultatet till 32,2

(28,9) MSEK. Under 2004 förvärvade Skandrenting tre

fastigheter samt genomförde nyinvesteringar i det befintliga

fastighetsbeståndet för sammanlagt 488,8

(226,1) MSEK. Under året avyttrades 13 fastigheter till

ett sammanlagt värde av 323,3 MSEK. Vid utgången

av året ägde Skandrenting 79 (89) fastigheter med en

sammanlagd volym om 3 604,5 (3 646,0) MSEK.

Förvärv av förvaltningsbyggnad i Karlstad

Under året förvärvades en förvaltningsbyggnad i Karlstad

med verksamhetslokaler för polisen och kriminalvården.

I samband med förvärvet tecknade hyresgästerna

långfristiga räntebaserade hyresavtal. Ett entreprenadavtal

avseende om- och tillbyggnad tecknades

samtidigt med NCC Construction Sverige AB. Den totala

affärsvolymen uppgår till drygt 270 MSEK.

Spendrups nya huvudkontor

Byggnationen av Spendrups nya huvudkontor färdigställdes

under året, entreprenör har varit Kilenkrysset AB.

Fastigheten ligger i Vårby, söder om Stockholm, intill

Spendrups produktionsanläggning och omfattar en uthyrningsbar

yta om cirka 6 300 kvm. Skandrentings investering

uppgår till 86 MSEK. Spendrups Bryggeri AB

och Skandrenting har träffat ett 20-årigt hyresavtal avseende

fastigheten.

Fastighetsaffär med Rasta

Skandrenting äger sedan 2000 sju vägrestauranger

som fram till 2004 har varit uthyrda till Carestel. Under

året sålde Carestel den rörelsedrivande verksamheten

till Rasta Sverige AB. I samband med detta tecknades

nya 15-åriga hyresavtal med Rasta Sverige AB. I affären

ingår ytterligare tre fastigheter, en förvärvades under

året, de övriga två kommer att förvärvas under 2005.

Totalt kommer affären att omfattas av tio vägrestauranger

med ett sammanlagt värde om 107 MSEK.

Nyköpings Sport- och Mässcentrum AB

Skandrenting förvärvade under året Sport- och mässcentrum

Rosvalla i Nyköping för 205 MSEK, affären

tecknades under 2002. Anläggningen har uppförts av

Peab och är Nordens största sport- och mässcentrum.

Sportanläggningen inrymmer ishallar, multihall, mässhallar,

fotbollsplaner, tennishall med mera. Hyresgäst

är det kommunala bolaget Nyköpings Sport- och Mässcentrum

AB och hyresavtalet löper på 25 år.

Handels & Industri AB Altona

Skandrenting och Handels & Industri AB Altona, som är

dotterbolag till Midway Holding AB, omförhandlade

och förlängde befintliga hyresavtal avseende fastigheterna

i Falköping, Mariestad, Skövde och Sävsjö. I de tre

förstnämnda städerna bedriver Gustaf E Bil AB verksamhet

med bilförsäljning och reparationsverkstad. I

Sävsjö bedriver Sävsjö Trähus AB verksamhet.

Fastigheten Plåtslagaren 6 i Växjö

I början av året drabbades fastigheten Plåtslagaren 6 i

Växjö av en omfattande brand. Fastigheten var fullvärdesförsäkrad

via Länsförsäkringar och återuppbyggdes

under året. Branden medförde en nedskrivning för

Skandrenting på 46,6 MSEK som fullt ut kompenserats

av försäkringsersättning.

Försäljning av Skandrentings finska dotterbolag

I enlighet med strategin att fokusera på den svenska

marknaden sålde Skandrenting sitt finska dotterbolag

Oy Skandrenting Ab till London & Regional Properties.

Oy Skandrenting Abs fastighetsportfölj bestod av såväl

offentliga som kommersiella hyresgäster.

Försäljningar

Under året såldes 13 fastigheter till ett totalt bokfört

värde om 323,3 MSEK. Fem av fastigheterna ägdes av

det nu sålda finska dotterbolaget. Försäljningarna resulterade

i en koncernmässig reavinst om 16,3 MSEK. Försäljningarna

genomfördes i enlighet med strategin att

renodla fastighetsportföljen och enbart verka i Sverige.

Nedskrivningar

Under året gjorde Skandrenting nedskrivningar i sin

fastighetsportfölj på 76,5 (0) MSEK. Av nedskrivningarna

är 46,6 MSEK hänförliga till branden i fastigheten

Plåtslagaren 6 i Växjö, för detta kompenserades Skandrenting

fullt ut av försäkringsersättning. Resterande

nedskrivningar är till större delen hänförliga till de rentingaffärer

som Skandrenting övertog i samband med

förvärvet av Skandinavisk Fastighetsrenting AB, där

rentingavtalen är på väg att löpa ut.

3

Året i korthet


Möt Stefan Silfver, vd

Om Skandrenting idag och imorgon

År 2004 har varit ett intensivt år för Skandrenting. Vi har anpassat både verksamhet och

portfölj till den nya strategin med fokusering på den svenska marknaden. Vi har fördjupat

samarbetet med flera av våra viktigaste kunder, vilket är ett kvitto på att vårt koncept som

långsiktig partner fungerar utmärkt.

Stefan Silfver, berätta om 2004

”En hög affärsaktivitet präglade året. Till skillnad från

tidigare år har vi sålt fler fastigheter än vi förvärvat. Både

försäljningarna och förvärven är ett led i den nya strategin

med mer fokuserad satsning på tillväxtorter i Sverige.

Avvecklingen av vårt dotterbolag i Finland var ytterligare

ett led i vår fokusering på den svenska marknaden.

Under året har vi även skrivit ned värdet på vissa fastigheter.

En betydande del av nedskrivningarna hänför sig

till rentingaffärer, där avtalen är på väg att löpa ut.”

Varför har ni minskat fastighetsbeståndet

”Försäljningarna har flera orsaker. Först och främst är

det en naturlig del i vår verksamhet att sälja fastigheter

när hyresavtalen närmar sig sitt slut eller löpt ut. Dessutom

har det handlat om att renodla och strukturera

portföljen så att den passar vår nuvarande strategi. Flera

av försäljningarna har gjorts i samarbete med hyresgästen.

Tidpunkten har varit gynnsam eftersom fastighetsmarknaden

varit bra under året. Det har vi utnyttjat. Totalt

sett har försäljningarna gett realisationsvinster som

balanserar de nedskrivningar som gjorts i portföljen.

Som priserna ser ut att utvecklas kan det mycket väl bli

aktuellt med ytterligare försäljningar under 2005.”

Vad är bakgrunden till nedskrivningarna

”Mer än hälften av nedskrivningarna beror på den

brand som inträffade i början av året i en byggnad på

en av våra fastigheter i Växjö. Denna nedskrivning har

kompenserats fullt ut via försäkringsbolag. Som jag tidigare

nämnt så har övriga nedskrivningar gjorts till

större delen i Skandinavisk Fastighetsrenting ABs fastighetsportfölj

där flera av avtalen nu börjar löpa mot

sitt slut. När de här hyresavtalen ingicks, i slutet av 80-

talet och början av 90-talet, var synen på fastigheter

annorlunda mot idag. Det är mot bakgrund av detta

som vi nu varit tvungna att göra nedskrivningar.”

Kan du sammanfatta fördelarna med renting

”Renting ger stor frihet i och med att kunden frigör kapital

utan att göra avkall på kontrollen av fastigheten.

Dessutom är en räntebaserad hyra lägre än vanlig KPIbaserad

hyra och hyresgästen svarar vanligen själv för

drift och underhåll. Att hyresavtalet löper på mellan 15

och 25 år innebär att hyreskostnaderna är förutsebara

jämfört med ett traditionellt hyresavtal som ofta bara

löper på några år. För att bibehålla en framtida flexibilitet

väljer många kunder att teckna optionsavtal som

ger dem möjlighet att återköpa fastigheten längre

fram. Renting kan även passa bra för planerade generationsskiften

i familjeägda företag.”

Passar renting bra när räntan är låg

”När man går in i ett rentingavtal väljer man den mix

av räntor som passar ens finansiella situation bäst. De

flesta av våra kunder väljer till stor del rörlig ränta och

har därmed fått allt lägre hyra de senaste åren. Om

räntan går upp blir situationen naturligtvis den omvända,

om man inte väljer att binda räntan, vilket förstås alltid

är möjligt hos oss. Som företrädare för renting vill jag

poängtera att rentinghyran inte påverkas i så stor utsträckning

av ränteläget som man tror. Om räntan skulle

dubblas så kommer rentinghyran inte på långa vägar att

dubblas eftersom räntan bara är en komponent i hyran.

Och man måste komma ihåg att även i ett traditionellt

hyresavtal ingår räntekostnaden i hyran. Med andra ord

– man får som hyresgäst alltid betala för en ränteuppgång,

det är bara lite tydligare i ett rentingavtal.

Samtidigt ser vi inte några dramatiska ränteuppgångar

framför oss. Sverige har en stabil ekonomi och

just nu finns det inget stort inflationstryck vare sig i

Sverige eller Europa.”

Vilka kunder vänder sig Skandrenting till

”Vi vänder oss till stora och medelstora företag med

låg kreditrisk samt stat, kommun och landsting. Fastigheterna

bör ha ett alternativt användningsområde och

med ett värde mellan 50 och 300 miljoner kronor. Renting

är inte bara en billig hyresform, de kunder som

vänder sig till oss vill också ha en långsiktig fastighetsägare.

Det är vår uppgift att vara en partner som de

kan föra diskussioner med, om hur fastigheten ska

underhållas och utvecklas. Vi lägger också stor vikt vid

att miljöfrågorna hanteras på ett bra sätt. Vi försöker

se mer än nyckeltal och fokuserar på att kundens verksamhet

i fastigheten fungerar. Då blir det en bra affär

för oss också. Att vi ofta får följdaffärer från våra

kunder är ett bevis på att modellen håller.”

Vd-ord 4


Skandrenting blev utsett till Gasellföretag

under året. Hur ser du på det

”Det är mycket glädjande för mig och mina medarbetare

och ett kvitto på att Skandrenting har haft en väldigt

fin utveckling de senaste åren, med både tillväxt

och lönsamhet. Framgången bygger på flera orsaker.

Eftersom vi jobbar med långa affärsrelationer är det

viktigt att vi kan lyssna på våra kunder. Men viktigast

av allt är ändå vår syn på våra investeringar. Skandrentings

fastigheter ska inte bara ge god avkastning – de

måste också skapa mervärden åt våra kunder.”

Vilken är Skandrentings roll på den

svenska fastighetsmarknaden

”Idag är vi det enda svenskägda rentingalternativet,

med sparbankssfären som långsiktig och stabil ägare.

Samtidigt är vi en liten, flexibel och snabbfotad organisation

med kompetenta och prestigelösa medarbetare.

Vi är lyhörda för kundernas behov och kan ofta anpassa

vårt koncept efter dem. Det här vet vi att kunderna

uppskattar.

Jämfört med många andra länder är Sveriges fastighetsmarknad

enkel och transparent. Det har lockat

många fastighetsspekulanter från utlandet. Det senaste

året har vi fått se en hel del överbud, till och med på

orter utanför tillväxtregionerna. Utbudet räcker helt

enkelt inte till för allt det kapital som söker sig hit. Priserna

och riskerna trissas upp samtidigt som marginalerna

blir mindre. Vi har dock en mer konservativ syn

på avkastningskrav och risker. Vi håller fast vid vår

långsiktiga modell att vara en pålitlig partner under

många år. Om den nuvarande prisutvecklingen för med

sig en period där vi gör färre förvärv än vanligt så får vi

leva med det.”

Hur ser du på Skandrenting inför 2005 och framåt

”Utan tvekan är det Skandrentings medarbetare som

är ryggraden i verksamheten. Det är deras attityd och

sätt att arbeta som driver företaget framåt och skapar

fler affärer. Det bästa betyget vi kan få är det faktum

att våra kunder uppskattar det vi gör och ger oss fortsatt

förtroende att äga och utveckla fastigheterna.

Det här ska vi bygga vidare på. Vi kommer att förädla

portföljen ytterligare och vi ska fortsätta att utveckla

våra analys- och arbetsmetoder. Vi ska också

successivt öka vår affärsvolym utan att dras med i den

hausse som idag råder på fastighetsmarknaden. Uppdraget

är att skapa mervärden åt både ägare och

kunder. Med det i åtanke är jag övertygad om att

Skandrenting kommer fortsätta att utvecklas bra.”

Stockholm mars 2005

Stefan Silfver

Verkställande direktör

5

Vd-ord


Skandrentings affärsidé och koncept

Skandrenting erbjuder professionella lösningar med lyhördhet för kunden och respekt

för varje affär. Den erfarenhet och det långsiktiga synsätt som Skandrenting har är bra

för alla parter.

Affärsidé

Skandrenting erbjuder finansieringslösningar i samband

med förvärv av fast egendom för uthyrning på långa

hyresavtal till starka motparter.

Mål

Skandrenting ska vara en naturlig partner för de företag

som vill frigöra kapital i fastigheter.

Skandrenting ska ha en välbalanserad fastighetsportfölj

på prioriterade tillväxtorter i Sverige.

Skandrentings finansiella mål är fortsatt tillväxt och

att nå en avkastning på 15 procent före skatt.

Strategi

Skandrenting ska vara ett renodlat rentingbolag, det

vill säga vi strävar mot att äga fastigheter med räntebaserade

hyresintäkter.

Verksamheten bedrivs i Sverige. Lokal förankring

och svenska beslutsfattare borgar för närhet till marknaden

och god tillväxtpotential.

Med fokus på kunden, fastigheten och ett långsiktigt

synsätt ska Skandrenting vara en kompetent och

stark samarbetspartner.

Skandrenting väljer kunder med låg kreditrisk och

har en konservativ syn på restvärden. Detta innebär att

Skandrenting har låga risker i sin verksamhet, vilket

bland annat minimerar risken för kreditförluster.

Fastighetsstrategin bygger på att förvärva allmängiltiga

fastigheter, med möjlighet till alternativ användning.

Fastigheterna ska ligga på utvalda tillväxtorter

och vara av strategiskt värde för kunden. Skandrenting

inriktar sig på fastigheter som är värderade till mellan

50 och 300 miljoner kronor.

Genom att ha en kompetent och effektiv organisation,

bra systemstöd och väl utvecklade rutiner bedrivs

verksamheten med god kvalitet.

Kunder

Skandrenting vänder sig till etablerade medelstora och

större företag med låg kreditrisk samt stat, kommun

och landsting. Kunderna bör kunna uppvisa starka

ägare, god historik, stabil lönsamhet, måttligt risktagande

och en långsiktig syn på sin verksamhet.

Företagskultur

Skandrenting kombinerar ett prestigelöst sätt att arbeta

med ett konservativt synsätt kring risknivåer och värderingsprinciper.

Företaget sätter stort värde på professionalism,

ödmjukhet, flexibilitet och långsiktighet. För

en kund betyder denna värdegrund att Skandrenting

är en långsiktig partner som är öppen för dialog och

nya möjligheter. Skandrentings svenska ägarstruktur

borgar för god förståelse av den lokala marknaden och

svenska förhållanden, ger finansiell styrka och är en

garanti för kontinuitet och långsiktighet.

Ägare

Skandrenting ägs till 100 procent av Sparta Holding AB.

Sparta Holding AB ägs av Svenska sparbanksföreningen

som är en ideell förening med landets sparbanker och

bankaktiebolag med sparbanksbakgrund som medlemmar.

Affärsidé och koncept 6


Det här är renting

En låg hyra, kontroll över fastigheterna och ett långt hyresavtal – det är renting.

Genom vår erfarenhet och lyhördhet kan vi erbjuda en attraktiv hyreslösning som

även ger hyresgästen flexibilitet för framtiden.

Hyran står i relation till kapitalkostnaden

Den stora skillnaden mellan rentinghyresavtal och traditionella

hyresavtal är att renting bygger på en räntebaserad

hyra och att hyresgästen vanligen själv svarar för

drift och underhåll av fastigheten. Därmed kan mycket

förmånliga hyresvillkor erbjudas och hyran står i direkt

relation till kostnaden för kapital. Skandrenting förvärvar

fastigheten till marknadsvärdet.

Affärens struktur

Förenklat kan en rentingaffär gå till så här: ett av Skandrentingkoncernen

ägt kommanditbolag förvärvar den

aktuella fastigheten. Kommanditbolaget är hyresvärd

och hyr ut fastigheten till hyresgästen.

Ett normalt rentingavtal löper på mellan 15 och 25 år.

Den räntebas som hyresavtalen följer kan variera, men

är oftast STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate).

I jämförelse med ett traditionellt hyresavtal betalar

hyresgästen endast en hyra bestående av en räntedel

och en kapitaldel till kommanditbolaget. Hyresgästen

svarar själv för drift och underhåll, vilket ger hyresgästen

kontroll över hur och när det genomförs på fastigheten.

Det kan även finnas möjlighet för hyresgästen att

köpa tillbaka fastigheten. Om hyresgästen vill ha denna

möjlighet tecknar parterna ett optionsavtal vid hyrestidens

början. Återköpet kan då ske vid vissa förutbestämda

tidpunkter under hyresavtalets löptid. Köpeskillingen

bestäms antingen i förväg eller utgörs av

marknadspriset vid tidpunkten för köpet.

Nybyggnation

I samband med nybyggnation finns det ett par alternativa

lösningar.

Ett alternativ är att Skandrenting, genom det fastighetsägande

kommanditbolaget, köper fastigheten när

den är färdigställd för att sedan hyra ut den.

Ett annat sätt är att Skandrentings kommanditbolag

tecknar ett entreprenadavtal direkt med entreprenören.

I det fallet står hyresgästen för de risker som entreprenaden

för med sig.

Skandrenting

Optionsavtal

Komplementär

Skandrenting

Property

Fastighet

Äger 100%

Kommanditbolag

KB delägare

Hyresavtal

Entreprenör

Hyresgäst

Entreprenadavtal

7

Det här är renting


Renting har många fördelar

Det finns fördelar både med att hyra och att äga fastigheter. Med renting kombineras dessa

fördelar på ett unikt sätt. Rentingmodellen ger både frihet och trygghet vilket gör det möjligt

att hyra även de mest strategiska fastigheterna. Här följer de främsta fördelarna.

Starkare balansräkning

Med renting blir den långsiktiga kapitalbindningen

mindre och skuldsättningen lägre. Skandrenting förvärvar

fastigheten till 100 procent av marknadsvärdet.

Det skapar utrymme för till exempel företagsförvärv

eller en mer expansiv verksamhet.

Mer fokus på kärnverksamheten

Renting skapar möjligheter för företaget att fokusera

på kärnverksamheten. Det är oftast inget självändamål

att äga fastigheten. Det är verksamheten i fastigheten

som leder företaget framåt.

Trygghet och frihet under lång tid

Ett rentingavtal ger en lång hyresperiod, oftast 15 – 25 år.

Man kan även se avtalet som en lång kreditlöftesperiod.

Många upplever det som en stor trygghet att ha finansieringen

av en fastighet säkrad på lång tid. Med ett

optionsavtal garanteras dessutom handlingsfrihet även

i framtiden.

Anpassning efter kundens behov

Ett rentingavtal ger stor trygghet och flexibilitet. Hyresgästen

kan själv påverka många av de parametrar som

avtalet bygger på. Till exempel kan hyresperioder och

hyresnivåer skräddarsys efter kundens önskemål. Därtill

har kunden möjlighet att bestämma vilken räntebas

och bindningstid som ska gälla.

Skandrentings hyresgäster ansvarar oftast själva för

Effektivt utnyttjande av fastigheterna

Hyresgästens inflytande över lokalerna och hur de ska

användas är i stort sett lika stort som när de själva äger

fastigheten. Hyresgästen får dessutom möjlighet att

dra nytta av Skandrentings kunnande och kontaktnät

inom fastighetsbranschen.

Attraktiva hyresnivåer

Hyran i rentingavtalet är kopplad till kapitalkostnaden.

Detta betyder att det inte finns några extra kostnader i

hyran. Den hyresnivå som rentingavtalet ger är svårslagen.

Skandrenting erbjuder alltid kunden att välja

olika bindningstider/räntebaser för räntan under hyresperioden.

drift och underhåll. De deltar även i utveckling och förädling

av fastigheten. Sammantaget ger det dem i det

närmaste samma möjlighet att påverka fastigheten

som om de själva ägde den.

Mesta möjliga flexibilitet under hyrestiden

Det är vanligt att kunden väljer en optionslösning till sitt

rentingavtal, vilket ger stor handlingsfrihet. En option

ger kunden rätt att förvärva kommanditbolaget som

äger fastigheten, vid de tidpunkter som reglerats i avtalet.

Köpeskillingen kan vara förutbestämd eller fastställas

enligt en i förväg bestämd värderingsprincip.

Optionslösningen ger kunden möjlighet att tillgodogöra

sig en eventuell värdetillväxt på fastigheten.

Renting har många fördelar 8


Rentingmarknaden

Alltfler väljer att sälja sin fastighet för att istället hyra den med bibehållen kontroll.

Renting har varit förekommande i näringslivet under en längre tid och under senare

år har även den offentliga sektorn uppmärksammat hur bra den här hyresformen är.

Vilka är kunderna

Att välja renting börjar bli allt vanligare bland stora och

medelstora företag samt offentlig sektor som idag

äger sina strategiska fastigheter. Skandrentings kunder

finns inom många olika branscher. För många av dem

är renting ett sätt att finansiera och tidigarelägga viktiga

investeringar. Renting ger kunden bibehållen kontroll

över fastigheten.

Vilka fastigheter passar det

De flesta fastigheter lämpar sig för renting, såväl nyproducerade

som befintliga.

För de flesta som planerar en nyproduktion är det

en fördel att ha avtal tecknat med en långsiktig fastighetsägare

redan innan produktionen startar. För dessa

är renting en bra lösning eftersom de själva till stor utsträckning

kan vara med och påverka utformningen

under entreprenaden.

Skandrenting ställer några grundkrav inför ett eventuellt

förvärv. Fastigheten ska vara av generell karaktär,

det vill säga, kunna användas för alternativ användning

i framtiden. Vidare måste fastigheten ha ett strategiskt

värde för kunden. Dessutom ska läget vara bra,

både lokalt och regionalt.

Renting framöver

Kunskapen om renting ökar kontinuerligt. De allmänna

kraven på effektiviseringar och rationaliseringar har

haft stor betydelse för det växande intresset eftersom

alltfler försöker att optimera sin ekonomi. Utvecklingen

där alltfler säljer sina strategiska fastigheter kommer att

fortsätta, vilket kommer att gynna rentingmarknaden.

En tydlig trend är att intresset ökat från offentlig

sektor i takt med de hårdare ekonomiska krav som

ställs på dem idag. För att kunna finansiera framtida

nödvändiga fastighetsinvesteringar utan att öka skuldbördan

har en del kommuner redan idag valt denna

lösning, det är en utveckling som är på frammarsch.

Konkurrensen från utländska fastighetsinvesterare

har redan pressat ner avkastningskraven på fastighetsmarknaden

och vår bedömning är att konkurrensen

kommer fortsätta att vara betydande. Eftersom många

av dagens fastighetsinvesterare förmodligen kommer

att vilja omsätta fastigheterna om ett par år gör Skandrenting

bedömningen att marknaden kommer att

efterfråga renting i större utsträckning än idag.

9

Rentingmarknaden


En affär med hög kvalitet

Det är viktigt att kunden och Skandrenting har en gemensam syn på affärens förutsättningar,

hur den ska fortlöpa och hur fastigheten ska underhållas. Dokumentationen kring affären

måste vara väl genomarbetad, förankrad och kvalitetssäkrad.

Skandrentings organisation

Skandrenting är indelat i tre olika funktioner; marknad

& transaktioner, kredit & risk samt administration. Organisationen

är skapad för att kunna genomföra effektiva

rentinglösningar med väl avvägd administration.

Varje funktion har medarbetare med stor erfarenhet

av både finansiering och fastighetsmarknaden. Varje

affär har en särskild arbetsgrupp från Skandrenting

som samarbetar med ett nätverk av specialister såsom

fastighetskonsulter, jurister, revisorer med flera.

Hög kvalitet i dokumentation

En normal rentingaffär löper mellan 15 och 25 år. Den

långa löptiden ställer stora krav på en väl genomarbetad

och noggrann dokumentation. Skandrenting har

tagit fram ett standardavtalspaket som svarar mot de

behoven. Den juridiska kvaliteten ligger på en hög nivå

samtidigt som standardiseringen gör affärsprocessen

överskådlig och enklare.

En grundlig övertagandebesiktning, där fastighetens

skick kontrolleras och dokumenteras, genomförs

inför varje affär.

Fastighetskonsulter

I Skandrentings nätverk ingår ett antal fastighetskonsulter

som alla har lång erfarenhet av att värdera, bygga,

utveckla och underhålla fastigheter. De är ofta lokalt

förankrade och är en tillgång vid dialoger kring lokala

hyresnivåer, myndighetsbeslut, byggplaner i kommunen

och liknande frågor.

Parterna i en rentingaffär tjänar på att fastigheten

underhålls på ett bra sätt. Kundens fastighetsansvarige

träffar regelbundet någon av Skandrentings fastighetskonsulter

och tillsammans går de igenom fastighetens

skick. De går då bland annat igenom yttre och inre installationer,

miljöhantering och brandsäkerhet. Om

fastigheten inte blir godkänd enligt Skandrentings normer

tar kunden och Skandrenting tillsammans fram en

plan för att åtgärda problemen. Därigenom får kunden

tillgång till Skandrentings breda nätverk och kompetens

kring fastigheter och fastighetsfrågor.

Planerat underhåll är billigare än akut underhåll.

Detta gemensamma synsätt skapar rätt förutsättningar

för att fastigheten underhålls på bästa sätt. Ett gott

skick på fastigheten är viktigt för både värdeutvecklingen

och för att verksamheten som bedrivs där ska

kunna fungera på ett bra sätt.

Miljö

Skandrenting bedriver inte någon egen tillstånds- eller

anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Enligt

avtal åligger det hyresgästen såsom verksamhetsutövare

på fastigheten att ha erforderliga miljö- och

hälsoskyddstillstånd för att kunna bedriva sin verksamhet.

Skandrenting följer kontinuerligt upp att hyresgästernas

ansvar efterlevs genom årliga översyner.

Det lönar sig för alla inblandade att kartlägga eventuella

miljöhot i god tid istället för att överraskas av

stora och kostsamma problem i efterhand.

I samband med förvärv genomför Skandrenting även

en riskbedömning av fastigheten ur miljöhänseende. För

det fall betydande miljörisk föreligger väljer Skandrenting

att avstå från förvärvet.

En affär med hög kvalitet 10


Skandrentings nätverk

Skandrenting samarbetar med ett nätverk av specialister, såsom fastighetskonsulter, jurister,

revisorer med flera för att säkerställa en hög kvalitet. Eftersom affärerna löper över lång tid

är det viktigt att Skandrentings kvalitetssträvan genomsyrar alla moment i verksamheten.

Åke Sundin, fastighetskonsult för Skandrenting:

”Vi som är Skandrentings fastighetskonsulter svarar för

frågor kring fastigheternas skick, underhåll, drift och

marknadsvärde. Var och en av oss har lång erfarenhet av

bygg- och fastighetsbranschen och har arbetat med de

flesta moment, från projektering och byggande till idrifttagande

och förvaltning. Vårt mål är att vara en reell tillgång

för Skandrentings kunder, inte bara vid våra regelbundna

besök utan även när ett akut behov uppstår. Vi

bevakar även myndighetsbeslut och ser till att kunderna

är uppdaterade med de viktiga branschnyheterna. Aktuella frågor just nu är konsekvensen av den nya miljöbalken

och ökade krav på systematiskt brandskyddsarbete. Enligt min mening har Skandrenting byggt upp

en bra samarbetsmodell med sina kunder, där vi fastighetskonsulter är en viktig komponent.”

Britta Nordström, skattejurist på Ernst & Young AB:

”Jag hjälper Skandrenting med frågor kring fastighetsmoms.

Min roll som konsult på Ernst & Young handlar

till stor del om att utbilda och hjälpa våra kunder att

planera sin momshantering i förväg. Det gäller att göra

saker och ting i rätt ordning och att undvika felaktigheter.

Även små fel kan få besvärliga konsekvenser, till

exempel kan det uppstå kostnader i form av skattetillägg

eller en påfrestad likviditet under en längre period.

Eftersom fastighets- och entreprenadaffärer handlar

om stora belopp är det extra viktigt att ha en effektiv hantering av fastighetsmomsen. Som jag ser det är

momshanteringen ett viktigt led när det gäller att kvalitetssäkra en fastighetsaffär.”

Klas Falkenborn, advokat på

Trägårdh & Falkenborn Advokatbyrå:

”På vår advokatbyrå har vi ett team som arbetar med

Skandrenting. Vi jobbar bland annat med deras avtal

och juridiska frågor i den löpande förvaltningen. För oss

är det viktigt att ta fram avtal och hitta lösningar som bidrar

till att affären blir smidig, vilket ju innebär att också

kunderna blir nöjda. Eftersom det handlar om långa

kontrakt är det viktigt att avtalen är konstruerade utifrån

en sådan långsiktig relation. Hyresgästen måste känna

att man har kontroll över fastigheten, det är ju en viktig grundtanke med renting. Bland annat därför jobbar

vi med att ta fram optionsavtal, det ger kunderna full frihet att köpa kommanditbolaget som äger fastigheten

vid de tillfällen som avtalats.”

11

Skandrentings nätverk


Möt några kunder

Skandrentings kunder finns inom många olika verksamhetsområden, till exempel hotell, tillverkningsindustri,

lager, handel och offentlig verksamhet. Här följer ett urval av Skandrentings fastigheter och

kommentarer från några av kunderna inom både näringsliv och offentlig sektor.

Boxon – huvudkontor och lager

Boxon är ett familjeföretag med anor från 1930-talet.

Bolaget är en totalleverantör av förpackningar och

emballage till industri- och handelsföretag. De erbjuder

alltifrån lådor, pallemballage och kartongpåsar till skyltställ

och packningsutrustning. Boxon hyr två fastigheter

av Skandrenting, det kombinerade huvudkontoret

och centrallagret i Helsingborg och det renodlade centrallagret

i Eskilstuna som täcker Boxons distributionsbehov

i hela Mälardalen.

Rexam – fabrik och lager i Malmö

Rexam är ett av världens största förpackningsföretag

och världsledande inom aluminiumburktillverkning. Den

svenska tillverkningen av aluminiumburkar ligger i Malmö

och därifrån levererar de bland annat till marknaderna i

Norden, Nordeuropa, Ryssland och England. Fastigheten

som de hyr av Skandrenting innehåller både produktion,

lager och kontor och har en yta på cirka 57 000

kvadratmeter. Fastigheten ligger i det väletablerade industriområdet

Fosie, strax utanför Malmö.

Banverkets huvudkontor i Borlänge

1988 delades Statens Järnvägar upp i Banverket och

affärsverket Statens Järnvägar, SJ. Banverket är sedan

dess den statliga myndighet som ansvarar för järnvägsspåren

i Sverige. I anslutning till delningen beslutades

också att Banverket skulle ligga i Borlänge och att en

ny fastighet på cirka 11 000 kvadratmeter skulle byggas.

Under de senare åren har Banverket styrt över alltmer av

sin verksamhet till Borlänge och idag ryms cirka 350 medarbetare

i den fastighet som hyrs av Skandrenting. Banverket

har en noggrann och effektiv underhållsplan och

vidareutvecklar fastigheten löpande. Rentingavtalet med

Skandrenting löper på 25 år.

Förvaltningsbyggnad i Karlstad

Fastigheten hyrs av Polismyndigheten i Värmlands län

och Kriminalvårdsstyrelsen. Under 2004 förvärvade

Skandrenting fastigheten och slöt ett långsiktigt hyresavtal

med hyresgästerna. Fastigheten har idag en yta

på cirka 10 000 kvadratmeter. I samband med affären

tecknades även ett entreprenadavtal med NCC avseende

en utbyggnad om närmare 4 000 kvadratmeter. Förvaltningsbyggnaden

ligger på Norra Fältet, det gamla

regementsområdet i Karlstad.

Möt några kunder 12


Anders Yllfors, VD på Boxon

”Det här är väldigt strategiska lokaler för oss, de är navet

i hela vår verksamhet. När vi slog fast våra planer

för tillväxt bestämde vi oss för att satsa all kraft på

marknadsutveckling. Det ledde till att vi ville frigöra

det kapital som annars skulle vara bundet i våra fastigheter.

Samtidigt som vi strävar efter att växa behöver vi

ha nyckeltal som är på topp. Vi fann att renting motsvarade

våra olika behov. Skandrenting stod sig bra i

konkurrensen, de var flexibla, snabba och hade ett bra

totalupplägg. Samarbetet har fungerat bra!”

Svante Nääs,

chef för kontorsservice på Banverket:

”Vi har moderna, ljusa och fina kontorslokaler. Här sitter

generaldirektören, ledningen och merparten av huvudkontorets

personal, så det är förstås en viktig fastighet

för oss. Beslutet att välja renting grundar sig på ett

strategiskt val att inte binda pengar i fastigheter utan

att styra så mycket pengar som möjligt till kärnverksamheten.

Allt går enligt planerna och Skandrenting

är en utmärkt partner.”

Håkan Andersson,

budgetchef på Kriminalvårdsstyrelsen:

”Den här fastigheten med dess tillskott av platser är

viktig för att klara den prognostiserade klientutvecklingen

hos både polismyndigheten och kriminalvården.

Kriminalvårdsstyrelsen valde rentingmodellen bland

annat för att sänka hyreskostnaden. Att välja en räntebaserad

hyra har vi i dagsläget inte behövt ångra. Vi

har själva bestämt den mix av långa och korta räntor

som passar vårt finansiella läge. Samarbetet med

Skandrenting har fungerat bra. De är både flexibla och

informativa.”

Leif Arne Ekdahl, ansvarig för fastigheter

och säkerhet på Rexam i Sverige:

”Fastigheten i Fosie är av stor strategisk betydelse för

oss. Till exempel gör den stora lagerkapaciteten att vi

enkelt kan leverera till marknaderna i Norden och norra

Europa. Renting har gett oss möjlighet att frigöra kapital

vilket i sin tur bidragit till att vi kunnat expandera

verksamheten. Och relationen med Skandrenting har

fungerat på ett utmärkt sätt. Det är ett proffsigt företag.”


Analys och värdering

Fastighetsanalys och kreditbedömning är viktiga komponenter när Skandrenting ska genomföra

en rentingaffär. De långa avtalsperioderna ställer stora krav på att förutsättningar och

antaganden om framtiden är korrekt analyserade.

Motparten

Skandrenting erbjuder rentinglösningar till etablerade

medelstora och större företag samt stat, kommun och

landsting. Att bedöma hyresgästens förutsättningar är

viktigt eftersom åtagandet i en rentingaffär löper över

en lång tid. Det är viktigt att se över hyresgästens ägarsituation,

strategi, historik, lönsamhet och risk i verksamheten.

Fastigheten

Fastigheten är det centrala i en rentingaffär. Därför

genomför Skandrenting inför varje affär en noggrann

besiktning för att dokumentera fastigheten och dess

skick. För det fall det finns brister upprättar hyresgästen

och Skandrenting en underhållsplan för att åtgärda

felen.

Fastigheten ska vara av strategisk betydelse för kunden

och även kunna användas för alternativa ändamål.

För Skandrenting är det även viktigt att fastigheten bidrar

till att koncernens fastighetsportfölj är väl balanserad både

geografiskt och mellan olika fastighetskategorier.

I samband med ett förvärv görs en noggrann värdering

av fastigheten. Bland annat fastställs ett restvärde

för fastigheten vid hyresperiodens slut. I det värdet har

Skandrenting tagit hänsyn till eventuella omställningskostnader

som kan uppstå i samband med att avtalet

upphör.

Fördelning per fastighetskategori

Fördelning per kundkategori

Bokfört värde Yta Bokfört värde Yta

Industri & lager 57%

Industri & lager 80%

Övriga 48%

Övriga 45%

Övriga 19%

Övriga 8%

Hotell & rest. 5%

Kontor 10%

Börsbolag 28%

Börsbolag 10%

Hotell & rest. 8%

Kontor 4%

Affärslokaler 6%

Affärslokaler 3%

Offentliga parter 24%

Offentliga parter 45%

Analys och värdering 14


Geografi

När Skandrenting gör sin bedömning av fastigheten ingår

en genomgång av det geografiska läget, både ur

ett makro- och mikroperspektiv. Fastigheten ska ligga i

en tillväxtregion där det finns en fungerande fastighetsmarknad.

Dessutom är det viktig var på orten fastigheten

är belägen. Den bedömning som görs är en

kombination av Skandrentings egna modeller tillsammans

med externa och väletablerade värderingsmodeller

för fastighetsinvesteringar.

Geografisk översikt av fastighetsinnehav

Utvärdering

Varje rentingaffär är en separat risk i Skandrentings fastighetsportfölj

och tar en del av Skandrentings egna kapital

i anspråk. Varje projekt måste kunna bedömas och

jämföras med andra fastigheter i portföljen. För att få

en utgångspunkt som är jämförbar använder Skandrenting

en kassaflödesmodell. Där nuvärdesberäknas alla

betalningsflöden som uppstår under avtalsperioden.

Skandrentings tio största kunder

Volym Kund-

Kund MSEK kategori

Utile Dulci 2 HB (Länsförsäkringar) 1 006 övriga

Spendrups Bryggeri 457 övriga

Staten (Förvaltningsfastigheter) 383 offentlig

Bonnier Cityfastigheter 312 övriga

Siemens Industrial Turbomachinery 224 börsbolag

Nyköpings kommun 204 offentlig

Lindab 187 övriga

Whirlpool 182 börsbolag

Banverket 144 offentlig

K-rauta 135 övriga

Summa 3 234

Procent av Skandrentings totala portfölj 69%

15

Analys och värdering


Finansiell riskhantering

Skandrenting eftersträvar att minimera de finansiella riskerna. Ett aktivt och kontinuerligt

arbete bedrivs för att ha kontroll på och snabbt kunna anpassa hanteringen av de finansiella

riskerna till marknadens förändringar.

Ränterisker

Skandrenting strävar efter att ränteförändringar ska

påverka resultatet så lite som möjligt. Den externa finansieringen

är huvudsakligen matchad mot hyresintäkterna

och har därmed ingen ränterisk.

Den del av Skandrentings investeringar som motsvarar

det egna kapitalet är dock utsatt för en viss omvänd

ränterisk, vilket innebär att resultatet minskar när

räntan sjunker och ökar när räntan stiger. Denna ränterisk

matchar i sin tur den mindre del av Skandrentings

portfölj där hyresavtalen är knutna till KPI. Sammantaget

gör detta att Skandrentings ränterisk är mycket låg.

Valutarisker

Skandrenting har sedan tidigare beslutat att fokusera

sin verksamhet till Sverige. Under året såldes det finska

dotterbolaget Oy Skandrenting Ab. Därmed finns det

inte längre någon valutarisk i koncernen.

Refinansieringsrisker

Den externa finansieringen av fastigheterna innehåller

alltid lånelöften med samma löptid som hyresavtalen

har. Därigenom är refinansieringsrisken eliminerad i

Skandrentings portfölj.

Likviditetshantering

Skandrentings likviditetsförvaltning är ett stöd till affärsverksamheten.

De likvida medlen är placerade i räntebärande

tillgångar med hög likviditet, korta löptider

och till låg risk. Vid utgången av 2004 uppgick de likvida

medlen till 218,9 (177,1) MSEK.

Kassaflödesrisk

Mot bakgrund av de långa avtal som Skandrenting ingår

och de höga krav som ställs på hyresgästerna och

fastigheterna uppnås en låg kreditrisk. Det gör att den

samlade kassaflödesrisken är mycket begränsad.

Hyresavtalens förfallostruktur

per den 31 december 2004

Andel hyresavtal som fortlöper vid utgången av respektive år

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2022

Avtalsperioder

Skandrenting eftersträvar att hyresavtalens förfall är

väl spridda över tiden. Vid årsskiftet 2004/2005 var

den genomsnittliga återstående avtalsperioden 13,0 år

i den totala portföljen. Det uppstår sällan vakanser

eftersom Skandrenting oftast hyr ut hela fastigheten

till samma hyresgäst.

Restvärdesrisker

Restvärden i alla nya affärer fastställs genom värderingar

som genomförs av externa värderingsinstitut och

Skandrentings fastighetskonsulter som värderar den

aktuella fastigheten inför en eventuell affär. I värderingen

görs även en bedömning över vilka omställningskostnader

som kan komma ifråga vid hyresperiodens

slut. Dessa kostnader ställs sedan i relation till ett bedömt

marknadsvärde vid samma tidpunkt. Fastigheterna

skrivs av enligt plan ned till det avtalade restvärdet.

17 Finansiell riskhantering


Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB

får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

räkenskapsåret 2004.

KONCERNEN

Verksamheten

Skandrenting AB startade sin uppbyggnad i slutet av 1998.

Bolaget är moderbolag i en koncern som vid utgången av 2004

bestod av 58 rörelsedrivande bolag. Skandrenting erbjuder en

hundraprocentig finansieringslösning i samband med förvärv

av fast egendom för uthyrning på långa avtal till ekonomiskt

starka offentliga och privata motparter. Skandrenting bedriver,

efter försäljning av Oy Skandrenting Ab, numera endast verksamhet

i Sverige. Skandrenting AB är ett helägt dotterbolag

till Sparta Holding AB, som i sin tur är ett helägt dotterbolag

till Svenska sparbanksföreningen.

Händelser under 2004

Under 2004 ökade Skandrentings balansomslutning till 5 072,6

(5 000,6) MSEK. Koncernen tecknade avtal avseende fastighetsförvärv

på 299,9 (316,9) MSEK. Förutom genomförandet

av nya affärer har arbete lagts ned på att omförhandla hyresavtal

samt förädla och sälja de fastigheter för vilka rentingavtalen

har eller snart kommer att löpa ut.

I november 2004 sålde Skandrenting AB sitt helägda finska

dotterbolag Oy Skandrenting Ab. Försäljningen var i linje

med Skandrentings strategi att endast verka på den svenska

marknaden. Oy Skandrenting Ab:s fastighetsportfölj bestod

vid försäljningstidpunkten av fem fastigheter och försäljningen

medförde en koncernmässig reavinst på 7,5 MSEK. Vidare sålde

Skandrenting åtta fastigheter i Sverige, vilka gav en koncernmässig

reavinst på 8,8 MSEK.

I början av året drabbades en av Skandrentings fastigheter,

Plåtslagaren 6 i Växjö, av en brand där merparten av byggnaden

förstördes. Fastigheten var fullvärdesförsäkrad och återuppbyggnad

av den brandskadade delen färdigställdes i september

2004. Försäkringsersättningen, som täckte återuppbyggnadskostnaden,

uppgick till 46,6 MSEK vilken redovisas

som en övrig intäkt. Nedskrivning av byggnaden gjordes totalt

med motsvarande belopp för att återanpassa fastighetsvärdet

till erbjudet optionsvärde.

Skandrentings resultat för 2004 har belastats med nedskrivningar

på sammanlagt 76,5 MSEK. Rensat från nedskrivningarna

hänförliga till den brandskadade fastigheten enligt

ovan, utgör de resterande 29,9 MSEK erforderliga nedskrivningar

för att anpassa fastighetsportföljen till bedömt marknadsvärde.

Resultat

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 17,6

(23,0) MSEK. Rensat från nedskrivningar samt reavinster vid

försäljning av fastigheter uppgick resultatet till 32,2 (28,9)

MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 13,3 (18,1) MSEK.

Nettoomsättningen minskade till 325,5 (341,0) MSEK som

en följd av det lägre ränteläget. Skandrentings hyresavtal är

nästan uteslutande räntebaserade. I paritet med omsättningen

minskade rörelsens kostnader, exklusive nedskrivningar, från

320,8 till 279,8 MSEK, i huvudsak gällande lägre räntekostnader

och personalkostnader.

Investeringar och fastighetsförvärv

Under 2004 förvärvade Skandrenting tre fastigheter samt

genomförde nyinvesteringar i det befintliga fastighetsbeståndet

för sammanlagt 488,8 (226,1) MSEK. Därutöver tecknades

under året avtal om kommande tilläggsinvesteringar på fastigheter

om 110,7 (90,3) MSEK. För dessa avtalade investeringar

har kreditlöfte erhållits.

Försäljningar

Koncernen har under 2004 sålt 13 fastigheter, varav fem fastigheter

i Finland, för ett sammanlagt bokfört värde på 323,3

(55,4) MSEK. Avyttringarna medförde en koncernmässig reavinst

på 16,3 (1,5) MSEK. Försäljningarna genomfördes i enlighet

med Skandrentings strategi att renodla fastighetsportföljen

samt att endast vara verksamma i Sverige.

Nedskrivningar

Skandrentingkoncernens resultat har under 2004 belastats

med nedskrivningar på 76,5 (0) MSEK. Av nedskrivningarna är

46,6 MSEK hänförliga till branden i fastigheten Plåtslagaren 6 i

Växjö. De kvarstående 29,9 MSEK är främst hänförliga till fastigheter

som ingår i Skandinavisk Fastighetsrenting AB:s portfölj,

där rentingavtalen är på väg att löpa ut. Nedskrivningarna

för dessa fastigheter är gjorda utifrån ett bedömt marknadsvärde.

Organisation

Skandrentings organisation bestod vid utgången av 2004 av

13 (16) personer. Vid försäljningen av Oy Skandrenting Ab

medföljde de anställda i det finska bolaget till köparen.

Finansiell ställning

Fastighetsportföljen

Vid utgången av 2004 ägde Skandrenting 79 (89) fastigheter

med ett sammanlagt bokfört värde på 3 604,5 (3 646,0)

MSEK. Fastigheterna är belägna i Sverige, med koncentration

kring de södra och mellersta delarna av landet.

Skandrentings fastigheter är uthyrda på långa avtal med

undantag av några fastigheter i Skandinavisk Fastighetsrenting

AB. Vanligtvis löper de räntebaserade hyresavtalen på 15-

20 år. Hyresgästerna är ekonomiskt starka offentliga och privata

motparter och i huvudsak är det en hyresgäst per fastighet. I

de flesta fall ansvarar hyresgästen för förvaltningen av fastigheten.

För majoriteten av Skandrentings fastigheter sker avskrivningar

ned till avtalade restvärden. I de flesta fall har kunden

en option att förvärva det fastighetsägande bolaget, antingen

till fastighetens restvärde vid försäljningstidpunkten eller till

ett annat i förväg avtalat pris.

Utöver fastighetsportföljen innehar Skandrenting ett större

fastighetsrelaterat låneengagemang. Lånefordran uppgick vid

årsskiftet till 1 006,4 (1 064,0) MSEK.

Kapitalstruktur

Skandrentings hyresavtal är tecknade med ekonomiskt starka

motparter och kopplade till refinansieringsavtal där kunden

ansvarar för ränterisken, med undantag för avtal uppgående

till 119 (233) MSEK. Skandrentings balansomslutning ökade

under 2004 från 5 000,6 MSEK till 5 072,6 MSEK. Det egna

Förvaltningsberättelse 18


kapitalet uppgick på balansdagen till 423,1 (409,8) MSEK, vilket

innebär en soliditet på 8 (8) procent.

Koncernens räntebärande skulder uppgick vid årets slut till

4 446,7 (4 430,3) MSEK. Dessa skulder utgörs av lån från kreditinstitut

för finansiering av koncernens fastighetsbestånd

samt fastighetsrelaterade låneengagemang.

Likviditet

Koncernens likvida medel uppgick per 31 december 2004 till

218,9 (177,1) MSEK. Likviditetsförvaltningen stödjer huvudverksamheten

och överskottet är placerat i tillgångar med

hög likviditet. Ränterisken i de kortfristiga placeringarna är

låg och kreditrisken begränsas genom en fördelning mellan

olika kategorier värdepapper. Under 2004 har den löpande

verksamheten genererat ett positivt kassaflöde på 166,8

(72,2) MSEK.

Flerårsöversikt

Skandrentingkoncernen fem år i sammandrag

MSEK 2000 2001 2002 2003 2004*

Rörelsens intäkter 70 127 337 344 374

varav resultat vid försäljningar 0 8 2 2 16

Rörelsens kostnader 57 99 309 321 356

varav nedskrivningar 0 0 0 0 77

Resultat före skatt 13 28 28 23 18

Resultat efter skatt 5 20 23 18 13

Fastigheter 757 2 772 3 484 3 646 3 605

Fastighetsrelaterade

reversfordringar 0 814 1 014 1 064 1 006

Eget kapital 349 369 392 410 423

Räntebärande skulder 636 3 382 4 214 4 430 4 447

Balansomslutning 1 030 3 877 4 775 5 001 5 073

verksamhetsutövare i fastigheten, att ansvara för att verksamheten

bedrivs enligt gällande miljölagstiftning. Skandrenting

följer kontinuerligt upp att hyresgästernas ansvar efterlevs.

Händelser efter årets utgång

I början av 2005 sålde Skandrentingkoncernen två fastigheter

med ett bokfört värde på 7,0 MSEK. Fastigheterna avyttrades

till bokfört värde.

MODERBOLAGET

Ägarstruktur

Vid utgången av 2004 fördelade sig ägandet i Skandrenting

AB enligt följande:

Kapital Röster

Sparta Holding AB 100% 100%

Summa 100% 100%

Sparta Holding AB ägs av Svenska sparbanksföreningen

som är en ideell förening med landets sparbanker och bankaktiebolag

med sparbanksbakgrund som medlemmar.

Resultat och balansomslutning

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till

29,3 (12,0) MSEK. Balansomslutningen uppgick vid årets slut

till 2 884,7 (2 612,0) MSEK.

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel i

moderbolaget:

Balanserat resultat

Koncernbidrag efter skatt

Årets resultat

Summa disponibla vinstmedel

47 168 622 kr

4 087 092 kr

21 973 098 kr

73 228 812 kr

Soliditet, % 34 10 8 8 8

Kassaflöde från

löpande verksamheten 34 74 92 72 167

Antal fastigheter 24 85 94 89 79

Styrelsen och verkställande direktören

föreslår att vinsten disponeras så att

i ny räkning överföres

73 228 812 kr

* I rörelsens intäkter och kostnader (nedskrivningar) 2004 ingår försäkringsersättning

samt nedskrivning om 46,6 MSEK avseende brand

på fastigheten Plåtslagaren 6 i Växjö.

Utsikter för 2005

Skandrenting gör bedömningen att bolaget kommer att växa

under 2005. Mot bakgrund av en ökad affärsvolym i kombination

med en mindre kostnadsmassa förväntas det löpande

resultatet för 2005 förbättras i jämförelse med 2004.

Miljöpåverkan

Skandrenting bedriver inte någon egen tillstånds- eller anmälningspliktig

verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken. Av

Skandrentings hyresgäster är det ett fåtal som bedriver sådan

verksamhet. Enligt avtal åligger det hyresgästerna, såsom

Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens

fria egna kapital till 91 146 TSEK, varav 13 281 TSEK

hänför sig till årets resultat. Ingen avsättning till bundna fonder

föreslås.

Resultat och ställning

Beträffande bolagets och koncernens redovisade resultat för

räkenskapsåret och ställningen per 2004-12-31 samt bolagets

och koncernens finansiering och kapitalanvändning i övrigt,

hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar

samt kassaflödesanalys.

19

Förvaltningsberättelse


Resultaträkning

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2004-01-01– 2003-01-01– 2004-01-01– 2003-01-01–

TSEK NOT 2004-12-31– 2003-12-31– 2004-12-31– 2003-12-31–

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1, 2 325 454 340 961 133 833 133 768

Övriga rörelseintäkter 47 475 2 032 58 79

Summa rörelsens intäkter 372 929 342 993 133 891 133 847

Rörelsens kostnader

Fastighetsrelaterade kostnader –40 138 –38 369 –309 –278

Administrativa kostnader moderbolag –134 –

Övriga externa kostnader 3, 4 –12 959 –13 919 –11 368 –11 154

Personalkostnader 4, 5 –15 094 –25 107 –15 088 –22 530

Avskrivningar –59 467 –60 416 –285 –387

Nedskrivningar 6 –76 511 – – –

Räntekostnader –152 168 –183 028 –77 815 –87 879

Summa rörelsens kostnader –356 337 –320 839 –104 999 –122 228

Rörelseresultat 16 592 22 154 28 892 11 619

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 1 100 883 450 413

Räntekostnader –79 –33 –10 –10

Resultat efter finansiella poster 17 613 23 004 29 332 12 022

Bokslutsdispositioner

Periodiseringsfond – – 1 558 –

Resultat före skatt 17 613 23 004 30 890 12 022

Skatt 7 –4 332 –4 936 –8 917 –3 436

ÅRETS RESULTAT 13 281 18 068 21 973 8 586

Resultaträkning 20


Balansräkning

KONCERNEN

MODERBOLAGET

TSEK NOT 2004-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2003-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Kontraktsrättigheter 8 43 921 – – –

Summa immateriella anläggningstillgångar 43 921 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 3 470 017 3 450 001 – –

Inventarier 10 569 899 482 615

Pågående nyanläggningar 11 – 51 327 – –

Summa materiella anläggningstillgångar 3 470 586 3 502 227 482 615

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i koncernföretag 12 – – 125 251 124 995

Fordringar hos koncernföretag 13 33 000 – 2 523 249 2 265 885

Andelar i övriga företag 14 2 800 2 800 – –

Reversfordringar 15 1 018 584 1 064 000 – –

Uppskjutna skattefordringar 16 – 2 324 – 1 805

Andra långfristiga fordringar 1 2 – –

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 054 385 1 069 126 2 648 500 2 392 685

Summa anläggningstillgångar 4 568 892 4 571 353 2 648 982 2 393 300

Omsättningstillgångar

Omsättningsfastigheter 17 134 518 144 669 – –

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10 980 6 560 – 131

Fordringar hos koncernföretag – – 79 323 67 860

Övriga fordringar 81 996 43 250 63 12 183

Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 18 57 318 57 635 1 004 2 852

Summa kortfristiga fordringar 150 294 107 445 80 390 83 026

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 94 520 87 085 94 520 87 083

Summa kortfristiga placeringar 94 520 87 085 94 520 87 083

Kassa och bank 124 417 90 027 60 796 48 630

Summa omsättningstillgångar 503 749 429 226 235 706 218 739

SUMMA TILLGÅNGAR 5 072 641 5 000 579 2 884 688 2 612 039

21

Balansräkning


Balansräkning

KONCERNEN

MODERBOLAGET

TSEK NOT 2004-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2003-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 19

Bundet eget kapital

Aktiekapital 106 603 106 603 106 603 106 603

Överkursfond 187 410 187 410 187 410 187 410

Bundna reserver 37 935 30 544 109 109

Summa bundet eget kapital 331 948 324 557 294 122 294 122

Fritt eget kapital

Fria reserver 77 865 67 154 51 256 38 582

Årets resultat 13 281 18 068 21 973 8 586

Summa fritt eget kapital 91 146 85 222 73 229 47 168

Summa eget kapital 423 094 409 779 367 351 341 290

Minoritetsintressen 12 276 4 086 – –

Obeskattade reserver – – – 1 558

Avsättningar

Avsättningar för skatter 16 30 768 28 761 8 702 –

Summa avsättningar 30 768 28 761 8 702 0

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 20 4 117 491 4 346 474 2 328 991 2 069 187

Summa långfristiga skulder 4 117 491 4 346 474 2 328 991 2 069 187

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 329 203 83 858 50 008 47 676

Leverantörsskulder 64 320 12 557 2 122 1 076

Skulder till koncernföretag – – 107 517 124 228

Övriga skulder 13 681 17 549 847 728

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 21 81 808 97 515 19 150 26 296

Summa kortfristiga skulder 489 012 211 479 179 644 200 004

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 072 641 5 000 579 2 884 688 2 612 039

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter 22 1 004 978 1 035 955 2 569 824 2 269 752

Ansvarsförbindelser 23 inga Inga 6 516 7 174

Balansräkning 22


Kassaflödesanalys

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2004-01-01– 2003-01-01– 2004-01-01– 2003-01-01–

TSEK NOT 2004-12-31– 2003-12-31– 2004-12-31– 2003-12-31–

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 16 592 22 154 28 892 11 619

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 59 467 60 300 285 387

Nedskrivningar 76 511 – – –

Övriga ej likviditetspåverkande poster –6 805 –1 507 309 –

Erhållen ränta 1 100 883 450 413

Erlagd ränta –79 –31 –10 –10

Betald skatt – 4 – –

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar i rörelsekapital 146 786 81 803 29 926 12 409

Förändringar i rörelsekapital

Minskning / ökning av kundfordringar –5 657 5 001 131 –131

Minskning / ökning av kortfristiga fordringar 29 846 4 268 –12 638 –11 581

Minskning / ökning av leverantörsskulder 787 –6 132 1 046 –856

Minskning / ökning av kortfristiga skulder –4 959 –12 707 –23 738 20 968

Kassaflöde från den löpande verksamheten 166 803 72 233 –5 273 20 809

Investeringsverksamheten

Förändring av omsättningsfastigheter 17 355 –663 – –

Förvärv av byggnad och mark –129 146 –77 252 – –

Försäljning av byggnad och mark 2 221 – – –

Förvärv av inventarier –169 –286 –161 –231

Försäljning av inventarier – 12 9 –

Förvärv av dotterbolag 24 –13 074 –2 400 –10 816 –1 894

Försäljning av dotterbolag 24 144 825 43 515 10 251 –

Utlåning till koncernföretag –33 000 – – –

Ökning av långfristiga

fordringar koncernföretag – – –444 958 –189 243

Lösen av fordran koncernföretag – – 202 737 69 018

Minskning / ökning av reversfordran 45 266 –50 000 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten 34 278 –87 074 –242 938 –122 350

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 413 878 302 906 411 221 175 692

Amortering av skuld 25 –581 325 –282 773 –149 084 –49 899

Lämnat koncernbidrag 8 191 – 5 677 –17 113

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –159 256 20 133 267 814 108 680

Förändring av likvida medel 41 825 5 292 19 603 7 139

Likvida medel vid årets början 177 112 171 923 135 713 128 574

Omräkningsdifferens – –103 – –

Likvida medel vid årets slut 218 937 177 112 155 316 135 713

23

Kassaflödesanalys


Tilläggsupplysningar och noter

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Skandrenting ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen

och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom

vad avser redovisning av inkomstskatt då Redovisningsrådets rekommendation

nr 9 har tillämpats.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterbolag där moderbolaget direkt

eller indirekt har bestämmande inflytande. Koncernens

bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att dotterbolagens

egna kapital vid förvärven, fastställda som skillnaden

mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i

sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast

den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärven.

Resultat från under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen

med belopp avseende tiden efter förvärven.

Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens

resultaträkning för tiden fram till avyttringstidpunkten.

Inkomstskatter

Inkomstskatter redovisas från och med 2001 i enlighet med RR 9.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller

erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella

skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värderingar av

samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp

och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade

eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att

fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas

även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen,

t.ex förändring av periodiseringsfonder. Skatteeffekter av

poster som redovisas direkt mot eget kapital, t.ex koncernbidrag,

redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på

alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade

och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära

skillnaderna består huvudsakligen av skillnader mellan bokförda

värden och skattemässiga värden på koncernens fastigheter.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra

framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning

det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott inom en

överskådlig framtid.

I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten

skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade

reserver upp på uppskjuten skatteskuld och bundet

eget kapital.

Värdering av tillgångar och skulder

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde

om inget annat anges nedan.

Fastigheter

Koncernens fastigheter redovisas i huvudsak som anläggningstillgångar

i balansräkningen. De fastigheter som redovisas som

omsättningstillgångar är de som härrör från förvärvet av Skandinavisk

Fastighetsrenting AB, och där avsikten är att de skall säljas.

Alla fastigheter har upptagits till koncernmässigt anskaffningsvärde

med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan

samt i förekommande fall nedskrivningar. Vid värdehöjande åtgärder

ökas fastigheternas värde med investerat belopp.

Avskrivningar på anläggningstillgångar

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar

enligt plan. Avskrivningsprinciper för koncernens materiella anläggningstillgångar

anges i varje enskild not.

Nedskrivningar

Nedskrivningar görs på fastigheterna om hyrestiden löper mot

sitt slut och det bedömda marknadsvärdet är lägre än det bokförda

värdet. Den tillämpade värderingsmetoden för marknadsvärdesbedömning

är diskonteringsmetoden, på marknaden

vedertagen värderingsmodell, beräknad med en analysperiod

om 10 år.

Pågående nyanläggningar

Nedlagda utgifter vid ny-, till- eller ombyggnad av fastigheter redovisas

som pågående nyanläggning till dess projektet färdigställts.

Projektet bedöms vara färdigställt då slutbesiktning sker.

Ränteutgifter under byggnadstiden aktiveras i sin helhet.

Anskaffningsvärde för fastigheter

Vid förvärv av ny-, till- och ombyggnationer aktiveras hela investeringen,

fördelning sker på mark, byggnad, markanläggning

och byggnadsinventarier.

Reparationer

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. Värdehöjande

reparations- och underhållsåtgärder som innebär en varaktig

resultatförbättring genom höjd hyra eller sänkt driftkostnad

aktiveras i koncernredovisningen. Kostnader för hyresgästanpassningar

periodiseras över hyresavtalets löptid.

Intäktsredovisning

Hyresintäkterna aviseras i förskott och periodisering av hyrorna

sker i enlighet med hyresavtal. Erlagda ersättningar från hyresgäster

i samband med förtida avflyttning redovisas normalt som

hyresintäkt i samband med avflyttning. Erhållna provisionsintäkter

redovisas huvudsakligen vid avtalens tecknande.

Intäkt vid försäljning av fastighet redovisas vanligtvis i samband

med köparens tillträdesdag. Redovisning av varje individuell

fastighetsförsäljning prövas enskilt.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella hyresavtal.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade

kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför

in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom

kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar

som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer,

dels handlas på en öppen marknad till kända belopp

eller har en kortare återstående löptid än tre månader från

anskaffningstidpunkten.

Fordringar

Fordringar har upptagits till det belopp med vilka de beräknas

inflyta.

Ränteintäkter och räntekostnader

De ränteintäkter och räntekostnader som ingår i rörelseresultatet

är verksamhetsrelaterade. Under finansiellt netto redovisas

sådana ränteintäkter och räntekostnader som är hänförliga till

rörelsekapital hos kreditinstitut.

Tilläggsupplysningar och noter 24


Not 1: Nettoomsättning

Koncernen

Moderbolaget

(TSEK) 2004 2003 2004 2003

Hyror 297 768 330 905 – –

Ränteintäkter revers 196 593 196 593

Intäkter sålda dotterbolag 8 361 649 8 241 649

Provisioner, netto 435 3 167 435 2 231

Resultat försäljning fastighet/bolag 16 312 1 856 11 786 –

Ränteintäkter placeringar 2 133 3 777 2 133 3 777

Intäkter koncernföretag 147 – 111 042 126 518

Övrigt 102 14 – –

Totalt 325 454 340 961 133 833 133 768

Nettoomsättningen 2003 fördelar sig mellan Sverige och Finland.

Huvuddelen av nettoomsättningen är hänförlig till Sverige.

Not 2: Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Koncernen

Moderbolaget

(TSEK) 2004 2003 2004 2003

Inköp -114 713 -129 960 -134 –

Försäljning 114 726 129 877 111 042 126 517

För moderbolaget avser 0 (0) procentenheter av årets inköp och 83 (95) procentenheter

av årets försäljning egna dotterbolag.

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer

för prissättning som vid transaktioner med externa parter.

Not 3: Ersättning till revisorer

Koncernen

Moderbolaget

(TSEK) 2004 2003 2004 2003

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revision 634 572 474 348

Revisionsnära rådgivning 359 267 239 229

Konsultation 1 987 408 1 962 339

Deloitte & Touche AB

Revision 50 45 50 45

Totalt 3 030 1 292 2 725 961

Not 4: Operationella leasingavtal

Koncernen

Moderbolaget

(TSEK) 2004 2003 2004 2003

Leasingkostnader 780 833 780 735

(exkl hyra för lokaler)

Not 5: Personal

Koncernen

Moderbolaget

Medelantalet anställda 2004 2003 2004 2003

Sverige

Kvinnor 8 7 8 7

Män 5 9 5 9

Totalt 13 16 13 16

Forts. not 5

Löner och ersättningar har uppgått till:

Koncernen

Moderbolaget

(TSEK) 2004 2003 2004 2003

Styrelsen och verkställande direktören

Löner och andra ersättningar 2 267 1 629 2 134 1 519

Sociala kostnader 1 127 799 1 088 797

Varav pensionskostnader 343 280 343 280

3 394 2 428 3 222 2 316

Koncernen

Moderbolaget

(TSEK) 2004 2003 2004 2003

Övriga anställda

Löner och andra ersättningar 6 863 12 285 6 863 10 474

Sociala kostnader 4 687 8 556 4 687 8 142

Varav pensionskostnader 2 304 3 905 2 304 3 574

11 550 20 841 11 550 18 616

Totala löner, ersättningar, sociala

avgifter och pensionskostnader 14 944 23 269 14 772 20 932

Styrelse

Moderbolaget styrelse har under 2004 erhållit arvode om totalt 933 TSEK varav

styrelsens ordförande erhöll 200 TSEK. För övriga av bolagstämman utsedda ledamöter

uppbar fem ledamöter 100 TSEK vardera samt två ledamöter 133 TSEK

vardera. Styrelsen består av totalt 10 (9) personer varav ingen (1) kvinna.

VD

Verkställande direktörens lön under 2004 uppgick till 1 200 (1 012) TSEK. Pensionspremier

för VD har under 2004 erlagts med 343 (280) TSEK. Därutöver uppbar

VD bilförmån. För VD gäller, vid uppsägning av anställning från bolagets sida,

uppsägningstid om 24 månader. Vid uppsägning från VDs sida gäller en uppsägningstid

om 6 månader. Bolaget äger rätt att, i båda fallen, under uppsägningstiden

avräkna vad VD erhåller i kontant bruttolön från ny arbetsgivare.

Övriga anställda

Av löner och ersättningar till övriga anställda ingår avvecklingskostnader med 1

026 (5 175) TSEK. Samtliga pensionsåtaganden är säkerställda genom premiefinansiering.

Sjukfrånvaron i moderbolaget under 2004 uppgick totalt till 1,4% (0,3%).

Ingen långtidssjukfrånvaro har, under samma period, förekommit.

Not 6: Nedskrivningar

Koncernen

(TSEK) 2004 2003

Nedskrivning av anläggningstillgångar 67 657 –

Omförhandling hyresavtal -20 001 –

Nedskrivning av omsättningstillgångar 28 855 –

Totalt 76 511 0

Under året genomfördes omförhandling av sju hyresavtal vilket medförde nedskrivning

av berörda fastigheter med totalt 23,7 MSEK. I samband med detta erhölls

en ersättning om 20,0 MSEK. I koncernen är denna intäkt avräknad mot

nedskrivningarna då dessa affärshändelser var en förutsättning för att transaktionen

skulle genomföras.

Finland

Kvinnor 0 1

Män 2 2

Totalt 2 3

Koncernen totalt 15 19

25

Noter


Not 7: Skatt

Skillnad mellan koncernens skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande

skattesats.

Koncernen

Moderbolaget

(TSEK) 2004 2003 2004 2003

Redovisat resultat före skatt 17 613 23 004 30 891 12 022

Skatt enligt gällande skattesats -4 932 -6 441 -8 649 -3 366

Skatteeffekt av ej

avdragsgilla kostnader -487 -66 -263 -56

Skatteeffekt av koncernmässig

intäktsperiodisering 398 498 – –

Ej skattepliktiga

värdeminskningsavdrag 517 – – –

Omräkningsdifferens – -14 – –

Skatt hänförlig till tidigare år 172 1 087 -5 -14

Skatt på årets resultat

enligt resultaträkningen -4 332 -4 936 -8 917 -3 436

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 172 4 -5 –

Uppskjuten skatt hänförlig

till tidigare år – 875 – –

Uppskjuten skatteintäkt

(spec i Not 16) 2 381 7 816 -5 776 7 891

Uppskjuten skattekostnad

(spec i Not 16) -6 885 -13 631 -4 725 -6 535

Skatt mot eget kapital – – 1 589 -4 792

Totalt -4 332 -4 936 -8 917 -3 436

Skattesats

Den gällande skattesatsen är 28% (28%) för inkomstskatt i koncernen.

Not 8: Kontraktsrättigheter

Koncernen

(TSEK) 2004 2003

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Inköp 43 921 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 921 0

Kontraktsrättigheter avser förvärvat hyresavtal. Denna är upptagen till koncernmässigt

anskaffningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar i enlighet

med underliggande kontrakt. Avskrivningen baseras på underliggande kontrakts

löptid vilket ger i genomsnitt 5% avskrivning per år.

Not 9: Byggnader och mark

Koncernen

(TSEK) 2004 2003

Ingående anskaffningsvärden 3 617 166 3 463 878

Inköp – 21 925

Omklassificering Pågående nyanläggningar 136 552 4 232

Genom förvärv av dotterföretag 349 940 199 136

Försäljningar -320 879 -55 783

Omräkningsdifferens – -1 073

Omklassificering till Omsättningstillgång -36 187 -15 149

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 746 592 3 617 166

Ingående avskrivningar -167 165 -109 355

Försäljningar 17 231 1 892

Årets avskrivning enligt plan -58 984 -59 783

Omräkningsdifferens – 81

Utgående ackumulerade avskrivningar -208 918 -167 165

Ingående nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivning -67 657 –

Utgående ackumulerade nedskrivningar -67 657 0

Bokfört värde vid årets slut 3 470 017 3 450 001

Fördelning av bokfört värde

Byggnader 2 996 505 2 924 310

Mark 374 518 423 736

Markanläggning 678 692

Byggnadsinventarier 98 316 101 263

Summa 3 470 017 3 450 001

Taxeringsvärde fastigheter i Sverige 1 416 247 1 468 156

Fastigheterna är upptagna till koncernmässigt anskaffningsvärde med avdrag för

planenliga avskrivningar. För de fastigheter där optionsavtal har ingåtts sker avskrivningar

efter individuella avskrivningsplaner under hyrestiderna ned till avtalat

optionspris för fastigheterna. Avseende övriga fastigheter sker avskrivning enligt

individuella avskrivningsplaner med procent på respektive fastighets anskaffningsvärde.

Not 10: Inventarier

Koncernen

Moderbolaget

(TSEK) 2004 2003 2004 2003

Ingående anskaffningsvärden 2 752 2 686 2 198 2 185

Inköp 169 286 161 231

Försäljningar -323 -218 -48 -218

Omräkningsdifferens – -2 – –

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden 2 598 2 752 2 311 2 198

Ingående avskrivningar -1 853 -1 555 -1 583 -1 414

Försäljningar 178 218 38 218

Årets avskrivning enligt plan -354 -517 -284 -387

Omräkningsdifferens – 1 – –

Utgående ackumulerade

avskrivningar -2 029 -1 853 -1 829 -1 583

Bokfört värde vid årets slut 569 899 482 615

Planenlig avskrivning på inventarier beräknas på ursprungligt anskaffningsvärde

och baserar sig på tillgångarnas bedömda nyttjandetid. Avskrivning sker med

20% per år med undantag för till personalen uthyrda datorer, vilka skrivs av på

tre år.

Noter 26


Not 11: Pågående nyanläggningar

Koncernen

(TSEK) 2004 2003

Ingående anskaffningsvärden 51 327 232

Inköp 85 225 55 327

Omklassificering Byggnader och mark -136 552 -4 232

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 51 327

Bokfört värde vid årets slut 0 51 327

Not 12: Aktier och andelar i koncernföretag

Moderbolaget

(TSEK) 2004 2003

Ingående anskaffningsvärde 124 995 123 386

Förvärv under året 10 816 1 894

Försäljning under året -10 251 –

Värdereglering under året -309 -285

Bokfört värde vid årets slut 125 251 124 995

Specifikation av moderbolagets innehav av aktier

och andelar i koncernföretag:

Aktiebolag

Antal Kapital- Röst- Bokfört

Bolag / Säte / Org. nr aktier andel andel värde

Skandrenting Järnåldern AB,

Sthlm, 556175-0448 1 000 100% 100% 100

Skandrenting Property AB,

Sthlm, 556582-2391 1 000 100% 100% 100

Norra Fältet AB,

Sthlm, 556668-2729 1 000 100% 100% 100

Skandinavisk Fastighetsrenting AB,

Sthlm, 556298-5019 400 000 100% 100% 100 000

Summa aktier i koncernföretag 100 300

Kommanditbolag/Handelsbolag

Del i Nom. Bokfört

Bolag Org.nr resultat värde värde

Fastighetsbolaget Fair Fyrtioett KB 916630-7430 100% 9 9

SKR Lager 14 KB 969665-8351 100% 0,9 0,9

SKR Lager 15 KB 969665-8385 100% 0,9 0,9

SKR Lager 16 KB 969665-8401 100% 0,9 0,9

HB Segmentet 1 916623-9633 100% 1 1

SKR Trombonen 3 KB 969674-3682 100% 0 0

SKR Lager 30 KB 969665-9854 100% 0,9 0,9

SKR Lager 31 KB 969666-0829 100% 0,9 0,9

SKR Lager 27 KB 969665-9813 100% 0,9 0,9

SKR Grävskopan 5 KB 969672-6885 100% 99 8 636,4

SKR Trombonen 2 KB 969672-6927 100% 99 3 591,6

SKR Lager 32 KB 969666-0845 100% 0,9 0,9

SKR Lager 33 KB 969666-0860 100% 0,9 0,9

SKR Lager 34 KB 969666-0886 100% 0,9 0,9

Förvaltningsbolaget Källsprånget KB 969603-8745 100% 0,9 1 818,0

KB Rosvalla 969665-9839 100% 0,9 0,9

SKR Lager 1 KB 969665-7916 0% 0,1 0,1

SKR Lager 2 KB 969665-8294 0% 0,1 0,1

SKR Lager 3 KB 969665-8302 0% 0,1 0,1

SKR Lager 4 KB 969665-8310 0% 0,1 0,1

SKR Lager 5 KB 969665-8336 0% 0,1 0,1

SKR Lager 8 KB 969665-8377 0% 0,1 0,1

SKR Lager 9 KB 969665-8393 0% 0,1 0,1

SKR Lager 10 KB 969665-8427 0% 0,1 0,1

SKR Lager 13 KB 969665-8435 0% 0,1 0,1

SKR Lager 20 KB 969665-8567 0% 0,1 0,1

Forts. not 12

Kommanditbolag/Handelsbolag

Del i Nom. Bokfört

Bolag Org.nr resultat värde värde

SKR Lager 21 KB 969665-8575 0% 0,1 0,1

SKR Lager 22 KB 969665-9789 0% 0,1 0,1

KB Växjö Gamla Mejeriet 2 969619-8887 0% 200 200

SKR Lager 24 KB 969665-8633 0% 0,1 0,1

SKR Lager 26 KB 969665-9805 0% 0,1 0,1

SKR Lager 25 KB 969665-9797 0% 0,1 0,1

Nyköpings Väghus KB 969683-2766 0% 0,2 10 682,2

SKR Lager 18 KB 969665-8450 0% 0,1 0,1

SKR Lager 19 KB 969665-9763 0% 0,1 0,1

SKR Heden 37:4 KB 969665-9847 100% 0,9 0,9

SKR Lager 35 KB 969666-0902 0% 0,1 0,1

SKR Lager 37 KB 969666-0928 0% 0,1 0,1

SKR Lager 38 KB 969666-0936 0% 0,1 0,1

SKR Lager 39 KB 969666-0977 0% 0,1 0,1

SKR Lager 40 KB 969666-0985 0% 0,1 0,1

SKR Lager 41 KB 969666-1009 0% 0,1 0,1

SKR Lager 42 KB 969666-1017 0% 0,1 0,1

SKR Lager 43 KB 969666-1025 0% 0,1 0,1

SKR Lager 44 KB 969666-1041 0% 0,1 0,1

SKR Lager 45 KB 969666-1066 0% 0,1 0,1

SKR Lager 46 KB 969666-1074 0% 0,1 0,1

SKR Lager 47 KB 969666-1082 0% 0,1 0,1

SKR Lager 48 KB 969666-1124 0% 0,1 0,1

SKR Lager 49 KB 969666-1140 0% 0,1 0,1

SKR Lager 50 KB 969666-1157 0% 0,1 0,1

Summa andelar i koncernföretag 24 951

Summa aktier och andelar i koncernföretag 125 251

Samtliga kommanditbolag/handelsbolag har sitt säte i Stockholm med undantag

för KB Växjö Gamla Mejeriet 2, med säte i Växjö samt Nyköpings Väghus KB, med

säte i Nyköping.

Not 13: Fordringar hos koncernföretag

Koncernen

Moderbolaget

(TSEK) 2004 2003 2004 2003

Vid årets början 0 0 2 265 885 2 169 486

Utökad fordran under året 33 000 – 444 958 189 251

Amorterat – – -141 439 -32 136

Omfört till kortfristig fordran – – -46 155 -60 716

Bokfört värde vid årets slut 33 000 0 2 523 249 2 265 885

Not 14: Andelar i övriga företag

Koncernen

(TSEK) 2004 2003

Vid årets början 2 800 2 800

Bokfört värde vid årets slut 2 800 2 800

Not 15: Reversfordringar

Koncernen

(TSEK) 2004 2003

Vid årets början 1 064 000 1 014 000

Utökad fordran under året 32 234 50 000

Amorterat -57 500 –

Omfört till kortfristig fordran -20 150 –

Bokfört värde vid årets slut 1 018 584 1 064 000

27

Noter


Not 16: Uppskjuten skatt

Temporära skillnader

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångarnas eller skuldernas redovisade

respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande

poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar:

Koncernen

Moderbolaget

(TSEK) 2004 2003 2004 2003

Uppskjutna skattefordringar

Ingående uppskjutna

skattefordringar 2 324 1 767 0 449

Periodens förändring avseende

underskottsavdrag -2 324 557 – 7 892

Periodens förändring

avseende överavskrivningar – – – -6 536

Utgående uppskjutna

skattefordringar 0 2 324 0 1 805

Uppskjutna skatteskulder

Ingående uppskjutna skatteskulder 28 761 23 260 -1 805 0

Periodens förändring

avseende underskottsavdrag -4 636 -37 795 6 084 –

Periodens förändring

avseende överavskrivningar -1 681 43 061 4 423 –

Periodens förändring avseende

uppskjuten skatt förvärvsanalys 8 071 -54 – –

Periodens förändring avseende

uppskjuten skatt hänförlig

till periodisering av intäkt 253 289 – –

Utgående uppskjutna

skatteskulder 30 768 28 761 8 702 0

Årets uppskjutna skatt netto -4 332 -4 940 -10 507 1 356

De belopp som redovisas i balansräkningen inkluderar följande:

Koncernen

Moderbolaget

(TSEK) 2004 2003 2004 2003

Uppskjuten skattefordran som

utnyttjas efter mer än 12 månader – 2 324 – 1 805

Uppskjuten skatteskuld att betala

efter mer än 12 månader 30 768 28 761 8 702 –

Koncernens totala underskottsavdrag uppgår till 169 479 (162 779) TSEK varav

moderbolaget utgör 25 953 (47 681) TSEK.

Not 17: Omsättningsfastigheter

Koncernen

(TSEK) 2004 2003

Ingående anskaffningsvärden 144 808 128 880

Förvärv 2 265 779

Försäljningar -19 620 –

Omklassificering från Byggnader och mark 36 188 15 149

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 163 641 144 808

Ingående avskrivningar -139 -23

Årets avskrivning enligt plan -129 -116

Utgående ackumulerade avskrivningar -268 -139

Ingående nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivningar -28 855 –

Utgående ackumulerade nedskrivningar -28 855 0

Bokfört värde vid årets slut 134 518 144 669

Taxeringsvärde fastigheter i Sverige 66 998 52 659

Not 18: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen

Moderbolaget

(TSEK) 2004 2003 2004 2003

Övriga förutbetalda kostnader 2 411 4 701 764 2 147

Förutbetalda räntekostnader 862 1 044 – –

Upplupna hyresintäkter 53 257 51 088 – –

Upplupna ränteintäkter 788 705 240 705

Övriga upplupna intäkter – 97 – –

Totalt 57 318 57 635 1 004 2 852

Not 19: Eget kapital

(TSEK) Aktie- Överkurs- Bundna Fritt eget

Koncernen kapital fond reserver kapital Summa

Belopp vid årets ingång 106 603 187 410 30 544 85 222 409 779

Förskjutning till

bundna reserver – – 7 894 -7 894 0

Årets resultat – – – 13 281 13 281

Årets omräkningsdifferens – – -503 537 34

Belopp vid årets utgång 106 603 187 410 37 935 91 146 423 094

Ingående ackumulerad omräkningsdifferens 466

Årets förändring i eget kapital 34

Försäljning Oy Skandrenting Ab -500

Utgående ackumulerad omräkningsdifferens 0

(TSEK) Aktie- Överkurs- Bundna Fritt eget

Moderbolaget kapital fond reserver kapital Summa

Belopp vid årets ingång 106 603 187 410 109 47 168 341 290

Årets resultat – – – 21 973 21 973

Lämnat koncernbidrag – – – -214 -214

Skatteeffekt lämnat

koncernbidrag – – – 60 60

Erhållet koncernbidrag – – – 5 891 5 891

Skatteeffekt erhållet

koncernbidrag – – – -1 649 -1 649

Belopp vid årets utgång 106 603 187 410 109 73 229 367 351

Av bolagets aktier, 2 132 068 stycken, utgörs 945 227 av A-aktier som berättigar

till tio röster per aktie samt 1 186 841 av B-aktier som berättigar till en röst per

aktie. Aktiens nominella värde är 50 kronor.

Not 20: Långfristiga skulder

Koncernen

Moderbolaget

(TSEK) 2004 2003 2004 2003

Löptidsinformation

Återstående löptid

längre än 5 år 4 117 491 4 346 474 2 328 991 2 069 187

Totalt 4 117 491 4 346 474 2 328 991 2 069 187

Formellt kortfristiga skulder på 1 509 353 (1 850 981) TSEK redovisas som långfristiga

om avsikten är att de skall förnyas.

Beviljad men outnyttjad checkräkningskredit uppgår i koncernen till 21 000

(21 000 TSEK) och i moderbolaget till 0 (0 TSEK).

Not 21: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

Moderbolaget

(TSEK) 2004 2003 2004 2003

Förutbetald hyra 46 655 50 171 – –

Upplupna räntekostnader 25 588 32 107 15 074 18 986

Reserv fastighetsskatt 4 394 6 170 – –

Övrigt 5 171 9 067 4 076 7 310

Totalt 81 808 97 515 19 150 26 296

Noter 28


Not 22: Ställda säkerheter

Koncernen

Moderbolaget

(TSEK) 2004 2003 2004 2003

För egna skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 907 355 936 652 – –

Nettotillgångar i

koncernföretag 97 623 99 303 – –

Aktier i dotterbolag – – 420 427

Intern reversfordran – – 2 569 404 2 269 325

Summa ställda säkerheter 1 004 978 1 035 955 2 569 824 2 269 752

Not 23: Ansvarsförbindelser

Moderbolaget

(TSEK) 2004 2003

Till förmån för dotterbolag 6 516 7 174

Summa ansvarsförbindelser 6 516 7 174

Moderbolaget har för samtliga kreditengagemang pantsatta konton för hyresinbetalningar.

Moderbolaget har vidare pantsatt hyresavtalen för vissa kreditengagemang,

hyran för dessa beräknas 2005 uppgå till 15 026 (20 232) TSEK.

Not 24: Kassaflödesanalys

– Förvärv och försäljning av dotterbolag

Koncernen

Förvärv av dotterbolag

Under året förvärvades bolagen KB Rosvalla, Nyköpings Väghus KB samt Norra

Fältet KB. Värdet av förvärvade tillgångar och skulder var enligt förvärvsanalysen

följande:

(TSEK) 2004

Materiella anläggningstillgångar 349 940

Övriga tillgångar 52 647

Långfristiga skulder -336 868

Kortfristiga skulder -52 645

Total köpeskilling 13 074

Likvida medel i de förvärvade bolagen –

Totalt kassaflöde avseende förvärv av dotterbolag 13 074

Forts. not 24

Moderbolaget

Förvärv av dotterbolag

Under året förvärvades bolagen KB Rosvalla samt Nyköpings Väghus KB.

(TSEK) 2004

Total köpeskilling 10 816

Totalt kassaflöde avseende förvärv av dotterbolag 10 816

Försäljning av dotterbolag

Under året såldes bolagen Oy Skandrenting Ab, Fair Fyrtiotre KB, SKR Lager 12 KB,

SKR Lager 23 KB, SKR Lager 36 KB samt Bjölahemmet KB.

(TSEK) 2004

Total köpeskilling 10 251

Totalt kassaflöde avseende försäljning av dotterbolag 10 251

Not 25: Kassaflödesanalys

– Amortering av skuld

Koncernen

I amortering av skuld utgör 79 225 (43 372) TSEK amorteringar som direkt är

knutna till låneavtal. Dessa amorteringar är verksamhetsrelaterade och bör tas

hänyn till vid analys av kassaflödet från den löpande verksamheten.

Not 26: Moderbolag

Skandrenting AB är dotterbolag till Sparta Holding AB, org nr 556080-3842,

med säte i Stockholm. Svenska sparbanksföreningen, org nr 802003-1491, med

säte i Stockholm, äger Sparta Holding AB till 100%.

Not 27: Säte

Skandrenting AB, 556089-8305, har sitt säte i Stockholm med besöksadress

Drottninggatan 89, Box 3343, 103 67 Stockholm, Sverige. Verksamheten i bolaget

består av upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom, förvärv och försäljning av

fast egendom samt bedrivande av byggnadsrörelse. Bolaget skall även bedriva finansieringsverksamhet,

dock ej sådan som avses i lag (1992:1610) om finansieringsverksamhet

och bankrörelselag (1987:617), samt finansiell konsultation inom

affärsutveckling. Vidare skall bolaget bedriva rörelse som är förenlig med

ovanstående verksamhetsgrenar.

Försäljning av dotterbolag

Under året såldes bolagen Oy Skandrenting Ab, Fastighetsbolaget Solstrålen KB,

Fair Fyrtiotre KB, SKR Lager 12 KB, SKR Lager 23 KB, SKR Lager 36 KB samt Bjölahemmet

KB. Värdet av sålda tillgångar och skulder var enligt följande:

(TSEK) 2004

Materiella anläggningstillgångar 302 960

Övriga tillgångar 5 793

Likvida medel 14 289

Minoritetsandelar -1

Långfristiga skulder -146 875

Koncerninterna mellanhavanden -144 339

Kortfristiga skulder -22 469

Realisationsresultat 14 924

Total köpeskilling 24 282

Lösen av moderbolagets koncerninterna fordran på dotterbolag 144 339

Likvida medel i de sålda bolagen -14 289

Ej kassapåverkande justering av koncernmässigt övervärde -9 507

Totalt kassaflöde avseende försäljning av dotterbolag 144 825

Stockholm den 8 mars 2005

Göran Collert

Ordförande

Ulf Egenäs Sverker Lerheden Lars Strandberg

Per Nilsson Anders Bergström Christer Svedebäck

Per-Göran Nyberg

Stefan Silfver

Verkställande direktör

Lars-Olof Ödlund

Vår revisionsberättelse har avgivits 8 mars 2005

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Claes Dahlen

Auktoriserad revisor

Deloitte & Touche AB

Jan Larsson

Auktoriserad revisor

29

Noter


Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Skandrenting AB

Org nr 556089-8305

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen

och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

förvaltning i Skandrenting AB för år 2004. Det är

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för

att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av

årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar

är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen

och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed

i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört

revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att

årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller

väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att

granska ett urval av underlagen för belopp och annan

information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår

också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens

och verkställande direktörens tillämpning av dem samt

att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen

och verkställande direktören gjort när de upprättat

årsredovisningen och koncernredovisningen

samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen

och koncernredovisningen. Som underlag

för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget

för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller

verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.

Vi har även granskat om någon styrelseledamot

eller verkställande direktören på annat sätt har handlat

i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller

bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig

grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har

upprättats enligt årsredovisningslagen och ger därmed

en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat

och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens

och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen

och balansräkningen för moderbolaget och

för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet

för räkenskapsåret.

Stockholm den 8 mars 2005

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Claes Dahlen

Auktoriserad revisor

Deloitte & Touche AB

Jan Larsson

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse 30


Styrelse, revisorer, vd och medarbetare

Styrelse

Göran Collert

Styrelseordförande sedan 2003.

Anders Bergström

Styrelseledamot sedan 2004.

Ulf Egenäs

Styrelseledamot sedan 2003.

Sverker Lerheden

Styrelseledamot sedan 2003.

Per Nilsson

Styrelseledamot sedan 2003.

Per-Göran Nyberg

Styrelseledamot sedan 2004.

Lars Strandberg

Styrelseledamot sedan 2003.

Christer Svedebäck

Styrelseledamot sedan 2003.

Lars-Olof Ödlund

Styrelseledamot sedan 1998.

Stefan Silfver

Styrelseledamot sedan 2003.

Revisorer

Claes Dahlen

Auktoriserad revisor

Jan Larsson

Auktoriserad revisor

Vd

Stefan Silfver

Medarbetare

Lena Boberg, Harriet Borneson, Susanne Braneby,

Sofia Cornell Hagström, Sonja Fagerström, Mona Forselius,

Christian Gertzell, Eva Hjorth, Mikael Igelström, Claes Leeo,

Helena Persson och Annica Söderberg.

Adress

Moderbolag

Skandrenting AB

Box 3343

103 67 Stockholm

Besöksadress: Drottninggatan 89, plan 14

Tel +46 (0)8 406 75 80

Fax +46 (0)8 406 00 50

www.skandrenting.se

info@skandrenting.se

Kontakt

E-post: fornamn.efternamn@skandrenting.se

Skandrenting AB har sitt säte i Stockholm.

Organisationsnummer 556089-8305.

Grafisk form: Jaform AB. Texter: Full Tank AB. Foto: Mats Lundqvist.

Repro och tryck: Elanders Gummessons 2005. Omslag: MultiArt Silk 300g. Inlaga: MultiArt Silk 170g.

More magazines by this user
Similar magazines