Planbeskrivning - Sollentuna kommun

sollentuna.se

Planbeskrivning - Sollentuna kommun

DETALJPLAN FÖR KVARTEREN EXAMEN OCH EKIPAGET, EDSBERG - 2008-05-05

Handlingar

Till planen hör:

-planbeskrivning,

-genomförandebeskrivning,

-plankarta med bestämmelser.

Dessutom finns

-fastighetsförteckning,

-program,

-samrådsredogörelser

tillgängliga.

Syfte

Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar att bygga ca 150 -

200 bostäder inom planområdet, samt skolbyggnader.

Planområdet

Planområdet omfattar fältet söder om Rösjöskolan och mindre delar av

den angränsande skogen, samt ett område vid Ribbings väg, närmast

norr om Rösjöskolan. Avgränsningen framgår av vidstående karta.

Marken inom planområdet ägs av kommunen och Sollentunahem.

Sammanlagd areal är ca 5,3 ha.

Bakgrund och tidigare beslut

För att ta ett helhetsgrepp på Edsbergs utveckling beslutade

samhällsbyggnadsnämnden i maj 2002, att planläggning av Edsberg

kunde påbörjas. Ett detaljplaneprogram för hela Edsberg, förutom

småhusdelarna söder om Danderydsvägen, arbetades fram och var

föremål för samråd under hösten 2002. Planprogrammet pekade ut ett

antal delområden inom stadsdelen, där fortsatt detaljplanearbete

rekommenderades.

Detaljplaner inom programområdet som hittills har antagits är kvarteret

Ellipsen i södra delen av Ribbings väg (ca 50 lgh), två detaljplaner för

Edsbergs centrum (renovering av butikscentrum samt ca 50 lgh) och

kvarteret Eliten (ca 50 lgh i äldreboende).

Kommunstyrelsens plan- och fastighetsutskott beslutade 2003-02-11 § 25

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att förhandla med HSB Bostad

AB med anledning av en ansökan om planläggning i Edsberg som

företaget hade inkommit med. Diskussionerna har lett till att planarbete

påbörjades under 2006. Eftersom det gått över fyra år sedan planprogrammet

för hela Edsberg togs fram har ett nytt program för området

kring Rösjöskolan utarbetats under 2006.

Översiktliga planer

Planområdets läge och avgränsning.

Kommunplanen (antagen 1998 och aktualitetsförklarad 2002) anger för

programrådet bl.a. följande:

- Planområdet gränsar till ”ekologiskt särskilt känsliga områden”

3

More magazines by this user
Similar magazines