Planbeskrivning - Sollentuna kommun

sollentuna.se

Planbeskrivning - Sollentuna kommun

DETALJPLAN FÖR KVARTEREN EXAMEN OCH EKIPAGET, EDSBERG - 2008-05-05

nordöstra del sluttar marken kraftigt från skoltomten och Ribbings väg ned

mot Rösjöskogen nordost om planområdet.

Kring fältet i planområdets södra del finns skogsvegetation, som i vissa

delar är markerat som ”ekologiskt särskilt känslig” i Kommunplanen. Norr

om Rösjöskolan är huvuddelen av området bevuxet med löv- och barrskog.

Inom området finns inga kända fornlämningar.

Marken inom planområdet består i huvudsak av morän. Inom delar av

området finns troligen fyllnadsmassor av okänd kvalitet.

Bebyggelse

Inom planområdet finns Rösjöskolan, som idag består av fyra byggnader i

en till tre våningar. Byggnaderna är uppförda på 1960-talet och därefter

successivt tillbyggda. I områdets sydvästra del finns paviljongbyggnader,

som avses flyttas bort när permanent bebyggelse uppförs, samt delar av

en förskolebyggnad som avses rivas.

Inom området finns utbyggd infrastruktur i form av bl a VA-ledningar.

Kapaciteten i avloppsledningarna inom centrala Edsberg är bristfällig idag.

Allmänna VA-ledningar finns idag i Ribbings väg fram till Rösjöskolan.

Kollektivtrafik, service

Ribbings väg trafikeras av bussar. Närmaste hållplats finns utanför

Rösjöskolan. I Edsbergs centrum ca 500 m från planområdet finns

bl a butiker, bibliotek, vårdcentral och kyrka.

I Edsberg finns god tillgång till friytor för lek och rekreation, såväl inom

området som i närområdet. Området gränsar till Rösjöskogen med

motionsspår och bad, samt till Edsbergs sportfält med flera bollplaner.

Mellan skolbyggnaderna, och söder om dem, finns skolgård, lekplatser

och bollplaner. Norr om skolbyggnaderna finns en parkeringsyta, samt

inlastning till skolköket. Norr om skolan finns en mindre upplagsyta för

Sollentunahems fastighetsskötsel av bostäderna i närområdet.

Väster om Ribbings väg finns lamellhus från 1960-talet i 4 till 8 våningar.

Söder om Ribbings väg, i anslutning till planområdet, finns lamellhus i 3

våningar, klädda i rött tegel.

Teknisk försörjning, trafik och buller

Planområdet gränsar i väster mot Ribbings väg som är klassad som

uppsamlingsgata, med ca 2 000 fordon per dygn. Längs Ribbings väg, norr

om skolan, finns möjlighet till kantstensparkering.

I södra delen av planområdet finns en stig som leder från Edsberg till

Rösjöskogen och vidare mot Rösjöbadet.

Rösjöskolan

5

More magazines by this user
Similar magazines