Säkerhetsdatablad (MSDS) (25.5 KB - pdf) - Jula

jula.se

Säkerhetsdatablad (MSDS) (25.5 KB - pdf) - Jula

SÄKERHETSDATABLAD

Art nr 254

Turtle ODOR-X

Internkod:

254

Revisionsdatum:

2006.12.01

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn

Turtle ODOR-X

Revisionsdatum 2006.12.01

Producent, importör SEAB AB

Charlottenbergs Gård

195 92 Märsta

Telefon: 08-591 490 90 Fax: 08-591 490 61

Internkod 254

Recept-nr

FG3941

Användning

Luktborttagare för textil. 500 ml. pumpspray.

Utarbetad av Akre-Aas Miljøkjemi AS - Tlf. +47 72 41 10 01

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ingrediens EC-nr. CAS-nr. Vikt-% Class.

R-fraser

Vatten

7732-18-5 60-100

IK

2-Propanol

200-661-7 67-63-0 5-10 Xi,F

11-36-67

Kvartær ammomiumförening

1-5

Xi

36/38

Kodförklaring

T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, IK=Ej

märkningspliktig, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt,

N=Miljöfarligt.

R-frasernas fullständiga lydelse anges i punkt 16.

3. FARLIGA EGENSKAPER

Farobeskrivning

Stänk i ögonen kan ge irritation. Produkten är inte klassificerad som märkningspliktig.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Annan information

Inandning

Hud

Ögon

Behov av första hjälpen är sannolikt liten, och begränsad till vanlig symptomatisk behandling.

Sörj för frisk luft vid tillfälligt obehag.

Tvätta genast huden med tvål och vatten. Avlägsna nedstänkta kläder och fortsätt tvätta.

Skölj genast ögonen försiktigt med mycket vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Ta

bort eventuella kontaktlinser. Vid kvarstående besvär, kontakta läkare och fortsätta att skölja.

Förtäring

http://www.sensor.as

Skölj munnen omedelbart och ge rikligt med vatten eller mjölk att dricka. Undvik kräkning. Sök

läkare vid obehag.

Sida 1 (5)


SÄKERHETSDATABLAD

Art nr 254

Turtle ODOR-X

Forts. från föreg. sida Internkod: 254

Revisionsdatum: 2006.12.01

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel

Brand/explosions risker

Skyddsutrustning för

brandmän

Vatten, koldioxid, pulver, alkoholbeständig skum.

Innehåller brandfarliga lösningsmedel i vatten. Produkten underhåller ej förbränning, och

klassificeras ej som brandfarligt. Vid större brand kan det utvecklas irriterande gaser.

Använd lämplig andningsskydd och skyddsutrustning anpassad till brandsituationen.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder

Åtgärder för att skydda

miljön

Saneringsmetoder

Inga särskilda åtgärder.

Däm upp för fortsatt spridning. Vid tillfälle av utsläpp i vatten, sörj för största möjliga förtunning.

Spill tas bort med absorberande material eller mekaniska hjälpmedel. Mindre spill spolas bort med

mycket vatten. Ta hand om avfallet som redovisas under avsnitt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

Råd för säker hantering

Föreskrifter lagring

Inga speciella åtgärder. Undgå spill och kontakt med hud och ögon.

Förvaras i slutet originalemballage. Skyddas mot frost, värme och direkt solljus. Förvaras

oåtkomligt för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8 timmar Korttid

Ingrediens CAS-nr. mg/m3 ppm mg/m3 ppm Typ Anm. År

2-Propanol 67-63-0 350 150

Gränsvärden anmärkning Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar -

AFS 2005:17.

Förebyggande åtgärder

Andningsskydd

Ögonskydd

Skyddshandskar

God hygien är alltid viktigt vid kontakt med kemiska produkter. Skyddsutrustning normalt inte

nödvändig. Avlägsna nedsmutsade kläder.

Ej nödvändigt vid god ventilation.

Använd skyddsglasögon eller ansiktskydd Standard EN 166 vid risk för stänk.

Skyddshandskar enligt CE standard EN-420, kategori 1, kan användas vid arbete med låg risk.

Använd skyddshandskar i vanlig polyetylenplast eller butylgummi.

http://www.sensor.as

Sida 2 (5)


SÄKERHETSDATABLAD

Art nr 254

Turtle ODOR-X

Forts. från föreg. sida Internkod: 254

Revisionsdatum: 2006.12.01

Skyddskläder

Exponerad hud tvättas noga med tvål och vatten.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/tillstånd

Vätska.

Färg

Färglös

Lukt

Angenäm parfym

Löslighet -

Kokpunkt 100 °C

Smältpunkt

0 °C

Densitet

0,99 g/cm3

pH koncentrat 4,7

Löslighet vatten

Löslig

Flampunkt:

>61 °C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet

Reagerar med

Farliga sönderdelningsprodukter

Produkten är stabil vid normal hantering och förvaring.

Inga farliga reaktioner.

Inga kända vid normal användning.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Annan information

Inandning

Hud

Ögon

Förtäring

Kroniska effekter

Sensibilisering

Mutagenicitet

Produkten är inte hälsofarlig vid normal användning, men kan förorsaka irritationseffekter.

Inandning av spraydimma kan irritera slemhinnorna.

Kortvarig hudkontakt anses ej utgöra någon hälsorisk. Långvarig och upprepad kontakt kan ge torr

hud och risk för tillfällig irritation.

Stänk i ögonen kan ge rodnad och lätt irritation.

Förtäring kan ge irritation av slemhinnor, magsmärtor, kräkning och diarré.

Ingen dokumenterad kronisk effekt.

Ingen känd allergiframkallande effekt.

Ingen känd mutagen effekt.

http://www.sensor.as

Sida 3 (5)


SÄKERHETSDATABLAD

Art nr 254

Turtle ODOR-X

Forts. från föreg. sida Internkod: 254

Revisionsdatum: 2006.12.01

Cancer

Reproduktions- toxicitet

Ingen känd risk för cancer.

Ingen känd reproduktionsskadlig effekt.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Rörlighet

Nedbrytbarhet

Bioackumulering

Ekotoxicitet

Lätt löslig i vatten.

Biologiskt lätt nedbrytbart.

Ingen risk för bioackumulering.

Anses inte medföra risk för miljöskada.

13. AVFALLSHANTERING

Generellt

Avfallsgrupp

Avfall som uppstår vid normal användning kan spolas till kloakavlopp med vatten. Större mängder

koncentrerad produkt får levereras till auktoriserad mottagningsstation. Små mängder restprodukt

får sköljas bort med vatten.

Ej klassificerad som farligt avfall. EAK-kod 07 06 01. Avfallskategorin är vägledande och

beroende av på vilket sätt avfallet har blivit till. Iaktta Naturvårdsverkets Avfallsförordning SFS

2001:1063.

14. TRANSPORTINFORMATION

Annan transportinformation

Ej farligt gods enligt publikationer från ADR / RID (Vägtransport / Järnvägtransport), IMDG

(Sjötransport), och IATA (Lufttransport).

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

R-fraser

S-fraser

Referenser

Ingen R-fras angiven.

S-2 Förvaras oåtkomligt för barn.

Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7 och KIFS 2005:5 om klassificering och märkning

av kemiska produkter, inkluderad Kommissionens direktiv 2004/73/EG.

16. ANNAN INFORMATION

Betydelse av riskfraser

angivna i sektion 2

R-11 Mycket brandfarligt. R-36/38 Irriterar ögonen och huden. R-67 Ångor kan göra att man blir

dåsig och omtöcknad.

http://www.sensor.as

Sida 4 (5)


SÄKERHETSDATABLAD

Art nr 254

Turtle ODOR-X

Forts. från föreg. sida Internkod: 254

Revisionsdatum: 2006.12.01

Informationskällor

HSDS 4674-02 08.10.2002 Innehållsdeklaration från producent.

Säkerhetsdatablad (Varuinformationsblad) utarbetad och kvalitetssäkrad av Akre-Aas Miljøkjemi

AS i enlighet med Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1998:8 och 2004:4, samt EU Direktiv

91/155 EEG, 93/112/EEG, 1999/45/EG artikel 14 och 2001/58/EG.

Generella uppgifter

Säkerhetsdatabladet är uppdaterad enligt reviderade föreskrifter. Ingen ändring i klassificering och

märkning, men följande avsnitt i databladet är reviderad: 4, 8, 15, 16.

Ersätter

2003-04-04

Utskriftsdatum 2006-12-09

--- SÄKERHETSDATABLAD enligt direktiv 2001/58/EG ---

Godkänd av Lars Rådström

http://www.sensor.as

Sida 5 (5)

More magazines by this user
Similar magazines