Nya fullmäktige samlat för första gången - Lomma kommun

lomma.se

Nya fullmäktige samlat för första gången - Lomma kommun

aktuellt

Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun

Nr 4, december 2010

Lomma

Nya fullmäktige samlat för första gången

I början av november var det premiär för nya fullmäktige.

Många med stor erfarenhet av politiskt arbete på kommunnivå men också

en hel del nya förtroendevalda gjorde debut i detta sammanhang.

Totalt handlar det om 45 ledamöter och 27 ersättare som nu representerar

dig i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige.

Vid första mötet valdes Claes Hedlund (M) till fullmäktiges ordförande för

mandatperioden, Anders Rydström (M) till förste vice ordförande och

Barbro Söderberg (S) till andre vice ordförande.

På mittuppslaget presenteras samtliga ordinarie ledamöter.

• Kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn ser tillbaka på 2010. Sidan 2

• Bäst igen! Denna gång på att återvinna matavfall. Sidan 3

• lomma.se – Närmare en halv miljon besök! Sidan 5

• Räddningstjänstens Offensiva enhet – Ännu en räddningsbil på plats. Sidan 8

Tanke. Omtanke. Mertanke!


”Det blev mycket bättre än väntat!”

Om några veckor är det dags att lägga 2010 till

historien. Enligt traditionen låter vi kommunstyrelsens

ordförande göra en personlig sammanfattning

av året som gått. På frågan om man skulle

kunna sätta en rubrik på helåret svarar Anders

Berngarn snabbt; – Det blev mycket bättre är

väntat!

När vi stod på tröskeln till 2010 befann sig världsekonomin

i en nedåtgående spiral. Luften hade gått ur fastighetsmarknaden.

Företagen hade svårt att sälja sina produkter

och varslen tillhörde vardagen.

– Vi hade både mentalt, men också praktiskt, rustat oss

för besparingar och nerdragningar. Fortare än man kunde

ana började dock avmattningen runt om oss att vända

och effektiviseringarna inom förvaltningarnas administration

fick snabbt genomslag, säger Anders Berngarn och

fortsätter;

– När vi gjorde motsvarande sammanfattning i Lomma

Aktuellt förra året så sade jag att ”2009 har varit ett händelserikt

år”. Samma måste gälla för 2010. Vi trodde att

utbyggnaden av kommunen skulle mattas av i och med

den finansiella krisen, men man kan se att intresset för

att bosätta sig i Lomma kommun är fortsatt stort. Våra

producerande byggföretag har inte haft några allvarligare

problem med att få avsättning för nya bostäder. Allt har

fortsatt att rulla på som tidigare. Men det ställer också

stor press på oss som kommun att leva upp till våra nuvarande

och nyinflyttade kommuninvånares förväntningar!

Många projekt under året

– Under året har vi sett Borgeby idrottsplats ta form.

Lomma IP har fått en konstgräsplan och genomgått en

modernisering. Vi har satt spaden i marken för Brohus

förskola med fyra nya avdelningar. Arbetet med Fladängskolan

har påbörjats. Pilängskolan har fått en ny matsal.

Det gamla centrumhuset i Lomma har rivits. Det byggs

och förnyas på många fronter. Vi har satsat på att bygga

en IT-plattform där man som kommuninvånare själv ska

kunna utföra många kommunala ärenden via den egna

datorn när det passar en själv.

– Två saker som genomförts under året är införandet av

utökad sopsortering och kärl med åtta fraktioner och att

vi anlitat en entreprenör till att sköta gator och parker.

Man kan väl konstatera att det alltid finns inkörningsproblem

när man genomför förändringar. Så också i dessa

båda fall, men nu fungerar det som det var tänkt.

Anders Berngarn konstaterar att det är roligt att vara

kommunstyrelsens ordförande i Lomma kommun.

– Om jag som avslutning får göra en reflektion som politiker

så är det också glädjande att notera att vi åter igen

hade landets högsta valdeltagande. Det visar på ett stort

engagemang i vår kommun.

– Jag vill också passa på att önska Lomma Aktuellts läsare

en lugn, skön och avkopplande jul- och nyårshelg!

Resultatprognos för 2010: + 41,7 miljoner kronor

Sedan budgeten för 2010 beslutades av kommunfullmäktige

i december 2009 har de ekonomiska

förutsättningarna för kommunen avsevärt

förbättrats.

Detta beror på att tillväxten i den svenska ekonomin i

år, så här långt, har varit mycket stark. Från årsskiftet har

arbetslösheten sjunkit och är nu betydligt lägre än vad

prognoserna visade för ett år sedan, 8,5 % mot 11,4 %.

Fler i arbete innebär högre skatteintäkter i år och goda

resultat i kommunsektorn.

Det budgeterade resultatet uppgår till 10 miljoner kronor.

I vår prognos för året beräknas resultatet till 41,7

2

miljoner kronor vid årets slut eller 31,7 miljoner kronor

bättre än budgeterat. Till största delen beror detta på högre

skatteintäkter och tillfälligt statsbidrag, men även lägre

räntekostnader, lägre arbetsgivaravgifter samt ersättningar

från vårt försäkringsbolag för skador och lägre regresskrav

från försäkringsbolagen i samband med översvämningar

sommaren 2007.

Resultatprognosen består av:

• Verksamheternas resultat

• Statligt konjunkturstöd

• Jämförelsestörande poster

• Budgeterat resultat

+ 5,2 miljoner kronor

+20,4 miljoner kronor

+ 6,1 miljoner kronor

+10,0 miljoner kronor


Lommabor bäst på att återvinna matavfall

För att ett av Sveriges nationella miljömål ska

uppfyllas krävs att 35 % av hushållens matavfall

återvinns. Efter knappt ett år med våra nya avfallskärl

utmärker sig Lomma kommun där 61 %

av matavfallet redan återvinns.

Som grund till avfallsmängden finns en inventering gjord

2007 där man tog fram statistik över hur mycket matavfall

som produceras av hushåll, butiker, restauranger, storkök

med flera. Det innebär för Lommas del en insamlingspotential

på cirka 190 ton per månad.

Just under september samlades det in 117 ton vilket

blir 61 %.

Förutom Lomma kommun är det bara Svedala som

nått över målet i sydsverige.

– Det fina resultat som våra kommuninvånare åstadkommit

glädjer oss mycket, säger biträdande gatuchef Mattias

Persson. Speciellt efter de tunga inkörningsproblem som

vi haft med de nya sopsorteringskärlen. Här finns ett tydligt

engagemang. Det märks att invånarna tycker att det

är viktigt att sortera soporna.

Biogas eller gödning

Istället för att bränna upp matavfallet omvandlas det till

biogödsel och biogas i en biogasanläggning. På så sätt kan

näringen i matresterna återföras till jordbruket och biogas

utvinnas, vilket bland annat kan användas som fordonsbränsle.

Återvinningstoppen i södra Skåne

Lomma 61 % Tomelilla 5 %

Svedala 47 % Vellinge 4 %

Lund 29 % Kävlinge 4 %

Sjöbo 25 % Trelleborg 4 %

Ystad 19 % Staffanstorp 0 %

Simrishamn 7 % Skurup 0 %

Malmö/Burlöv 6 %

Felaktigt i media om ”flyktingklipp”

I samband med den senaste massmedierapporteringen

om ”flyktingklipp” har det funnits felaktigheter

och formuleringar som gjort att man

kan tro att Lomma kommun tjänar pengar på

mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Detta påstående är felaktigt.

Här är fakta!

Det är Malmö kommun som tar emot ensamkommande

asylsökande barn och ungdomar på transitboendet i före

detta äldreboendet Solberga i Lomma.

Malmö kommun anlitar vårdbolaget VoB Syd AB för

driften av boendet.

VoB Syd AB, som ägs av Kommunalförbundet Kronoberg

och Kommunförbundet Skåne, hyr Solberga av

Lomma kommun.

Lomma kommun ansvarar, som vistelsekommun, för

att gode män utses för barnen och ungdomarna samt för

att de erhåller utbildning.

Kommunen erhåller ersättning från staten för kostnader

för gode män och för del av utbildningskostnaderna,

men får ingen ersättning för överförmyndarens arbete

och inte heller full täckning för utbildningen.

Lomma kommun har således inte någon ekonomisk

vinning av Malmö kommuns flyktingmottagande i Lomma

samhälle, utan har tvärtom en nettokostnad för detta.

3


Chattpremiär för fullmäktige

I samband med kommunfullmäktigesammanträdet

den 9 september öppnades en chatt på kommunens

hemsida där allmänheten kunde ställa

frågor till partierna i kommunfullmäktige.

Chattade gjorde Anders Berngarn (M), Gustav Georgsson

(FP), Lars-Göran Svensson (C), Urban Girhammar

(KD), Per Lindell (SPI), Karin Lyberg (S) samt Ingrid Ascard

(MP). Sverigedemokraterna valde att avstå från att

deltaga vid chattillfället.

Det blev en blandning av frågor kring den kommunala

verksamheten och kommunens utbyggnad med övervikten

på satsningar i Lomma tätort under de senaste åren.

Någon chattare hade noterat att Lomma kommun tappat

sin topplacering i årets utvärdering – Årets skolkommun

– och ställde frågan vad man ska göra för att komma

upp i toppen igen.

Politikerna fick svara på frågan vad som egentligen

händer i Lomma tätort som på många områden är en

gigantisk byggarbetsplats. Frågor kring en av Lomma kommuns

stora tillgångar, stranden och de kustnära områdena

fanns också.

Dessutom kom det frågor kring de nya sopsorteringsrutinerna,

om ekologisk mat i skolorna, om hur politikerna

vill utveckla äldreomsorgen samt vilken fråga de olika

fullmäktigepartierna ansåg vara den viktigaste inför nästa

mandatperiod.

Uppskattad chatt

Att chatten blev uppskattad var de flesta ganska överens

om även om det blev stopp i tekniken vid ett par tillfällen.

Hela chatten kan du läsa i efterhand på www.lomma.

se, under Politik& Påverkan, Val 2010, Politikerchatt 2010

Inga trafikfarliga sopkärl!

Det är möjligen med tanke på att göra det lätt

för sophämtningen som en del abonnenter ställer

ut sopkärl på trottoaren eller på gatan. Men

det är både otillåtet och trafikfarligt.

Det finns också exempel på där man använder sopkärlet

som permanent fartdämpare på sin gata.

– Det är naturligtvis heller inte godkänt, säger Jan-Åke

Ohlsson, gatuingenjör på Tekniska förvaltningen. Det kan

göra mer skada än nytta eftersom barn som finns vid gatan

kan gömma sig bakom kärlen och springa ut framför

bilarna.

– Kärlen ska stå i tomtgräns och på ett sådant sätt att

sophämtarna lätt kommer åt dem. När sophämtningen är

utförd får kärlen inte stå på trottoar eller gata.

Lomma i topp på ännu en lista

För tredje valet i rad var Lomma kommun den

kommun med högst valdeltagande i hela landet.

I riksdagsvalet deltog 91,4 % av de röstberättigade.

I valet till kommunfullmäktige 90,48 % och

i valet till regionfullmäktige 90,2 %.

Ökningen i valet till kommunfullmäktige var 1,12 %, från

89,36 till 90,48 %.

Man kan konstatera att det är ganska glest på topplistan

med skånska kommuner.

Efter andraplacerade Vellinge kommun, med 89,62 %

valdeltagande i valet till kommunfullmäktige så återfinns

inga skånska kommuner på topp tio.

I Malmö röstade 74,34 % av de röstberättigade, vilket

är en ökning med 0,84 % från valet 2006.

Vem skottar om snön kommer

Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt

ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

Kommunen har ansvaret för vinterväghållningen på offentliga

platser såsom kommunens körbanor, cykelbanor,

torg och vissa gångbanor.

Kommunen är däremot inte skyldig att ta bort snövallar

vid enskilda utfarter. På gångbaneutrymmet i anslutning

till fastighetsgränsen är det fastighetsägarens ansvar

att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för

gångtrafiken samt vid halka skyndsamt sanda eller vidta

4

andra åtgärder till motverkande av halka. Men detta gäller

inte om kommunen använder gångbaneutrymmet för

uppläggning av snö.

Fastighetsägare bör dock inte lägga ut snö på gatan

från sin garageuppfart utan placera den på sin tomt.

Vid torg, gågata eller liknande omfattar fastighetsägarens

ansvar den gångyta utanför fastigheten som genom

sin utformning kan anses vara gångbanan. Detta gäller

även fastighetens tillfart mellan körbana och fastighet.

Trappor eller annat som fyller gångbanans uppgift innefattas

också av reglerna.


noterat

Närmare en halv miljon besök

kommunens hemsida

Sedan Lomma kommuns nya hemsida lades ut på

nätet har besökarantalet på www.lomma.se bara

ökat och ökat. Fram till den 30 september i år visar

statistiken på 335 108 besökare. Det innebär

närmare 40 000 besökare i månaden. Och det är

ingen överdrift att anta att årsresultatet landar

kring 450 000 besökade.

Lomma kommuns webmaster, Max Johansson, konstaterar

att besökssiffrorna måste anses som höga i förhållande

till kommunens storlek. Lomma.se är välbesökt!

– Vad man kan tillägga är att besökarna är vanliga surfare

och inte personal. De anställda som har behov av att titta

på hemsidan besöker den bakvägen via vårt intranät och

blir inte en siffra i besöksstatistiken.

Vad letar besökarna efter

I datavärlden kan man självklart plocka fram oändligt med

intressanta siffror. Här ett axplock baserad på den faktiska

statistiken.

Den genomsnittlige besökaren är inne på tre och en

halv sida och spenderar 2 minuter och 32 sekunder på

domänen.

Den sida som besöks mest är självklart startsidan.

Max Johansson menar att man ur siffrorna kan utläsa att

många är inne flera gånger i veckan enbart för att läsa

nyheterna på startsidan. Drygt 160 000 besökare tittade

enbart in på startsidan. Näst mest besökta sidor är bibliotekssidorna

följt av sidor om barn och utbildning, förskolor

och grundskolor och på femte plats sidor som handlar

om kultur och fritid.

Glädjespridare på Havsblick

prisad för sitt engagemang

Till pristagare av 2010 års pris för berömvärda insatser

utsågs Ursula Jönsson. Motiveringen löd:

”Ursula Jönsson bedriver aktiviteter på Havsblick på

helt ideell basis till glädje för många. Det är en insats utöver

det vanliga där Ursula Jönsson med stark välvilja och

omtanke bistår sina medmänniskor med hälsofrämjande

aktiviteter. Aktiviteterna präglas av tanke, omtanke och

mertanke samt genererar ett mervärde för speciellt våra

äldre medborgare och är i högsta grad en berömvärd

insats.”

Vad händer

när vårt klimat

förändras

Under januari och februari visas

Form/Design Centers klimatutställning

Lomma bibliotek.

Vad händer med Skåne när vårt klimat

förändras Vilka konsekvenser kan klimatförändringarna

få I utställningen visas

exempel på smarta lösningar för ett

hållbart samhälle.

Vernissage blir den 11 januari 2011.

Utställningen sitter uppe till

10 februari 2011.

Mer information finns på Lomma bibliotek

och kommunens hemsida,

www.lomma.se/klimat

EU-besök med matte och

språk som tema

I september gästades Lomma kommun av tolv

rektorer, lärarutbildare och utbildningsansvariga

från tio olika europeiska länder. Syftet var att

utbyta erfarenheter och idéer kring matematik

och språkutveckling.

Gästerna kom från Belgien, England, Finland, Holland, Irland,

Polen, Rumänien, Tjeckien, Turkiet och Tyskland.

Under sitt besök den 21-24 september besökte gruppen

olika förskolor och skolor i kommunen, där de fick

besöka barngrupper och klasser som arbetade med just

språk och matematik. Personal från Resurs och Lärcentrum

och pedagoger från olika enheter informerade om

kommunens verksamhet.

Tanken med utbytet är att den pedagogiska personalen

ska ta intryck och lära av hur man i de andra deltagande

länderna förmedlar kunskap.

5


Vi är dina representanter i

Lomma kommunfullmäktige

Claes Hedlund (M)

ordförande

Anders Rydström (M)

1:e vice ordförande

Barbro Söderberg (S)

2:e vice ordförande

Anders Berngarn (M) Lars Arheden (M) Carin Hansson (M) Kristina

Kinnman-Starck (M)

Emma Köster (M)

Mozhgan Zachrison (M) Christian Idström (M) Thomas Håkansson (M) Jerry Ahlström (M) Patric Bystedt (M)

Alf Michelsen (M) Vakant (M) Robert Bennesh (M) Gustav Hamilton(M) Robert Wenglén (M)

Sofia

Forsgren-Böhmer (M)

Gustav Carlberg (M) Anders Widesjö (M) Lennart Månsson (M) Åsa Ahlström (M)


Vi är dina representanter i

Lomma kommunfullmäktige

Tord Hjalt (M) Elisabeth Svensson (M) Martha

Henriksson Witt (C)

Lars-Göran Svensson (C)

Gustav Georgson (FP)

Ann-Charlotte

Faleberg (FP)

Remco Andersson (FP)

Gunilla Tynell (FP)

Gunilla Lundström (FP)

Anna-Karin Davidsson (KD)

Lisa Bäck (S)

Lars Carlén (S)

Rune Netterlid (S)

Alma Salcinovic (S)

Fredrik Högberg (S)

Karl-Gustav Nilsson (S)

Karin Caesar (S)

Jan Rydén (MP)

Liselott Borsiin (MP)

Per Lindell (SPI)

Fullmäktiges möten är offentliga och kan följas från åhörarläktaren

i Stora sessionssalen i kommunhuset, men även i

direktsändning via webb-tv på hemsidan, www.lomma.se

Mötesdagar under 2011 är 10 februari, 24 mars, 28 april,

9 juni, 8 september, 20 oktober, 24 november

samt 15 december. Mötena startar klockan 19.00.

(Den 24 november startar mötet klockan 15.00)

Vakant (SD)

Vakant (SD)


Nytt räddningsfordon i tjänst

deltidsstyrkan åker till räddningsstationen,

så tar den tjänstgörande

medarbetaren den offensiva enheten

direkt till platsen man larmats.

Räddningsbilen följer hela tiden med

en i personalen, på den ordinarie arbetsplatsen,

till livsmedelsbutiken, till

fritidsaktiviteterna och hem på garageuppfarten.

På så sätt kan första ur

räddningspersonalen vara på plats

flera minuter innan huvudstyrkan

och den stora räddningsbilen. Förutom

att den offensiva enheten kan

påbörja räddningsarbetet genom att

till exempel ta reda på var brandhärden

finns och rapportera tillbaka till

kollegorna, så kan man rent praktiskt

göra många saker som att spärra

av vid en trafikolycka, lugna oroliga

drabbade eller ta hand om skadade

och chockade personer.

Nu har Räddningstjänsten i

Lomma-Staffanstorp fått sin

andra offensiva enhet, en ny

Mercedes skåpbil som utrustats

till ett räddningsfordon

med bland annat en skärsläckare

som kan blästra sig igenom

kraftfulla material.

Bakom begreppet offensiv enhet

ligger tanken att man ska spara tid

vid ett larm. Medan den ordinarie

Närmare 100 gånger starkare

I den offensiva enheten finns en

grundläggande räddningsutrustning.

Stege, 80 meter slang, kraftfull fläkt

för att vädra ut rör, brytverktyg och

en vattentank på 280 liter. Detta vatten

är beräknat att räcka under de

första minuterna. Dessutom har man

skaffat en så kallad skärsläckare, ett

munstycke där man med en blandning

av vatten med högt tryck och

sand kan skära sig igenom till exempel

en ytterdörr. Väl igenom kan man

pumpa in vatten och dämpa branden.

Vattentrycket är på 300 bar. I en vanlig

vattenkran är vattentrycket 4 bar!

Den nya räddningsbilen har kostat

1,2 miljoner kronor, inklusive utrustning

och installation.

I bilen finns en så kallad skärsläckare, ett munstycke där man med en blandning av vatten med högt tryck och sand kan skära sig igenom en ytterdörr.

8

Foto: Christian Almström


”Köket på Bjärehovskolan är ett kärleksfullt kök

som vurmar för mat som är lagad från grunden”

Detta omdöme levererade bloggaren Pär Bergkvist

som provätit i 100 skolkök landet runt. Ett

av dessa var skolrestaurangen på Bjärehovskolan.

Idén till att testa skolkök kom från Pär Bergkvists dotter

som tyckte att han hellre kunde testa skolköken istället för

de Guide Michelinrestauranger som han då utvärderade.

Han nappade på idén och i november fick Bjärehovskolan

ett mejl med en förfrågan från Per om att komma och

proväta hos dem. Han var välkommen och i januari dök

han oanmäld upp. Han gillade vad han åt. Bjärehovskolan

blev en av de tre nominerade i kategorin Årets stora

skolkök när vinnarna sedan skulle koras i oktober. Det

blev en andraplats för Bjärehovskolan, endast slagna av

Lindåsskolan i Billdal.

Anna Nedin, kökschef på Bjärehovskolan, förklarar den

fina placeringen med att det i grunden handlar om att

kunna laga mat men även att älska mat och det jobb man

gör. Självklart är man otroligt stolta över att hamnat som

nummer två av hundra av Sveriges skolkök.

På Bjärehovskolan tillagar man det mesta från grunden,

ja, i alla fall närmare 80 % av det man serverar. Däremot

slår Anna Nedin fast att pulvermos är bannlyst!

Varje dag tillagar man mat till cirka 1100 barn på Bjärehovskolan,

Montessori Bjärred, Trollets förskola och Bjärehovs

förskola.

Anna Nedin, kökschef på Bjärehovskolan, blev glad över placeringen.

Foto: Eva Jansson

Var uppmärksam på asbest i din villa

Idag kan man hitta asbest i många material. Förutom

Eternitplattorna, som känns igen med den

gråa och cementfiberliknande ytan, har asbest

även använts i fönsterbänkar, ventilationsanläggningar,

kakelfix- och fog samt i ”svartlim” under

golvmattor och plattor. Det som gjort produkten

så unik var dess tekniska egenskaper, som

god hållfasthet, hög termisk beständighet samt

en ljud- och värmeisolerande förmåga.

Då asbestprodukterna var som mest populära mellan

1930 och 1976 återfinns de fortfarande i äldre fastigheter,

vilket kan innebära en hälsorisk för vissa yrkesgrupper.

Särskilt inom byggbranschen vid ombyggnads-, reparations-

och rivningsarbete då exponering för skadligt asbesthaltigt

damm kan förekomma. Dammet frigörs när

man börjar riva, knäcka och såga i materialet.

Det som gör asbest hälsoskadligt är att fibrerna är

otroligt små och vid inandning kan fastna i lungblåsorna

och sedan vandra vidare till lungsäck och bukhinna. Lungcancer

kan bli påföljden.

Hantering av asbest

För att vara säker att materialet innehåller asbest bör en be-

siktning utföras och materialprover skickas till laboratorier.

Det bör poängteras att väsentlig fasadförändring (byte

från Eternitfasad till annan fasad) kan vara bygglovspliktigt.

Det är även anmälningspliktigt till miljökontoret för hantering/sanering

av förorenad byggnad, eftersom krav ställs

på försiktighetsmått.

Det är inte förbjudet för dig som privatperson att hantera

asbestbaserade produkter, däremot bör man vara

uppmärksam på riskerna. Vid nedmontering av eternitplattor

ska de hanteras hela. För att ytterligare minska

dammbildning kan plattorna vattenbegjutas. Använd dock

inte högtryckstvätt eftersom partiklar frigörs av det höga

trycket. Plattorna ska omedelbart samlas upp och paketeras

i tättslutande förpackningar och märkas upp. Avfallet

ska hanteras som farligt avfall för vidaretransport till

godkänd mottagare. Hänsyn bör även tas till omgivningen

för att förhindra störning i form av damm.

Yrkesmässig asbestsanering regleras av arbetsmiljöverkets

regler. De företag som anlitas ska inför varje sanering

göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Kopia på detta

bör kunna visas upp innan påbörjat arbete. I Arbetsmiljöverkets

föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) finns regleringar

gällande hantering och utrustning som företaget

ska följa.

9


kultur & evenemang

Utställningar

16 november–13 december

Miniatyrtavlor med motiv från det skånska landskapet

av Brita Backgärde

Biblioteket, Bjärred

22 november–8 december

Utställning av årets vinster i medlemslotteriet.

Biblioteket, Lomma

Arr: Lomma Konstförening

Biblioteket, Lomma

14 december–10 januari

Konst ur kommunens samlingar

Biblioteket, Lomma

Krokodilkonsert – musik för hela familjen

Morfar och Maria firar jul!

Ett folkmusikaliskt julkalas för de små barnen.

Söndag 28 november kl.14.00 och kl.15.30

Folkets Hus, Lomma

För barn från 2 år

Biljetter säljs på biblioteket i Lomma fr. o. m. 13 november

Produktion: Musik i Syd

Arr: Kultur- och fritidsnämnden

Teater

Picknickteater:

Romance – en hyllning till Piaf och Brel!

På scen: Olivia Stevens

Olivias nya en-kvinnas-föreställning tar dig med på en resa

i romantikens berg- och dalbana. Färden går från Jacques

Brel via Edit Piaf och Aznavour till Liza Minellis Cabaretsånger.

Lördag 4 december kl. 19.00. Insläpp kl. 18.00

Folkets Hus, Lomma. Ta med egen picknickkorg!

Arr: Lomma-Bjärreds Riksteaterförening

Telefonbeställning: 070-347 54 60

Julrundan i Lomma 4–5 december

Julmarknad, konstvandring, ljusvandring, uppträdanden,

julkrubba, tomten, luciatåg, ponnyridning, musik, serveringar

m. m. För mer information se www.lommaevent.se

Arr: Lomma Event

Boktips

Anita Linde presenterar julklappstips ur årets bokutgivning.

Söndag 5 december kl. 14.00

Lomma bibliotek

Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr. o. m. 19 november

Arr: Kultur- och fritidsnämnden

10

Jullunch på Medborgarhuset

Röda Korset inbjuder ensamma äldre i Bjärred till julaftonslunch

klockan 12 på Medborgarhuset.

Anmälan till Röda Korset senast den 15 december till

Inger Norrman, tel 29 10 96 eller

Lars-Bertil Andersson, tel 29 11 14

Nyårskonsert

Lomma Musiksällskap ger traditionell nyårskonsert!

Söndag 9 januari kl. 15.00

Dansrotundan, Lomma

Biljetter à 80 kr säljs i entrén.

Linedance

Önskemusik spelas. Kaffe m. m. finns till försäljning.

8 januari, 18 februari och 11 mars kl. 19-23

Dansrotundan, Lomma

Arr: Evil Gang Linedancers

Lomma Burlövs Släkt & Folklivsforskare

Joureftermiddag

Tisdag 25 januari och tisdag 22 februari kl. 14-16

Öppet Hus – Finn din släkt!

Tisdag 14 mars kl. 14-19

Jourkväll

Tisdag 22 mars kl. 19-21

Föreningslokalen 2:a vån, Folkets Hus, Lomma

Vi hjälper dig att finna din släkt med hjälp av våra datorer

och kunskaper.

Utflykt till Fyledalen

Örndags!

Söndag 13 februari

Samling: Bjärreds centrum vid Folkungagatan kl. 9.00

och Lomma busstation kl. 9.15

Ansvarig: Ingvar tfn 040-41 47 82

Arr: Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred

Bibliotekens öppettider

Biblioteket i Lomma

Måndag kl. 13-20, tisdag kl. 10-20, onsdag-torsdag kl. 10-19,

fredag kl. 10-18, lördag kl. 11-15

Biblioteket i Bjärred

Måndag och tisdag kl. 12-20, onsdag-torsdag kl. 10-19,

fredag kl. 10-18, lördag kl. 11-14

Dag före helgdag stänger biblioteken kl. 17.00.

Dag före julafton samt Trettondagsafton har biblioteken

öppet som lördag.

Julafton och nyårsafton har biblioteken stängt.


Ungdomsombud utsedda

Våren 2010 beslutades att Lomma kommun ska

inrätta ungdomsombud.

Ett ungdomsombuds uppgift är att få igång aktiviteter

som ökar kommunens dialog med barn

och unga.

Meningen är också att ungdomsombuden ska fungera

som kontaktpersoner och lotsar, alltså finnas till hands för

barn och unga som har frågor och synpunkter på kommunen

och hjälpa barnen och ungdomarna att hitta rätt

väg genom den kommunala organisationen. Man kommer

nu att arbeta fram en lista på aktiviteter som ska genomföras

för barn och ungdomar under 2011.

Att göra sin röst hörd

Barn och unga är en grupp medborgare som inte har lika

lätt som vuxna att få sin röst hörd i samhällsfrågor. Det

gäller särskilt de unga som ännu inte har rösträtt.

- Inom skolans värld finns det möjligheter att påverka

skolan och vardagen genom till exempel elevråd. Men

det är såklart att barn och unga har synpunkter även på

andra kommunala verksamheter som till exempel äldrevård,

trygghetsfrågor eller miljöfrågor. Unga människor är

kloka och kreativa individer och vi behöver få tag på de-

ras synpunkter och idéer, säger kommunens utvecklingschef

Charlotte Sjövall.

Alla området representerade

Lomma kommun har nu ett ungdomsombud från varje

nämnd och varje förvaltning.

Tekniska nämnden – Patric Bystedt (M)

Tekniska förvaltningen – Ulrika Lagerstedt

Kommunstyrelsen – Remco Andersson (FP)

Kommunledningskontoret – Max Johansson

(med ersättare Johanna Sprimont)

Socialnämnden – Kenneth Andersson (S)

Socialförvaltningen – Li Djurfeldt

Kultur- och fritidsnämnden – Fredrik Högberg (S)

UKF-förvaltningen – Pia Alexius

Barn- och utbildningsnämnden – Jonatan Gradén (M)

UKF-förvaltningen – Cecilia Fehrlund

Miljö- och byggnadsnämnden – Martin Thysell (M)

Miljö- och byggförvaltningen – Åse Andréasson

Tillhör du de unga Lommaborna och har frågor eller synpunkter

Lomma kommun, hör då av dig till kommunens

utvecklingschef Charlotte Sjövall på telefon 040-641 11 34

eller e-post charlotte.sjovall@lomma.se.

Vedeldning – inför vintersäsongen

Att vedelda och sitta framför en brasa skapar en

skön känsla och härlig atmosfär i hemmet. Men

det finns en del att tänka på. Här kommer därför

lite information inför eldningssäsongen.

Särskilt i tätbebyggda småhusområden där husen ligger

tätt, kan röken från braskamin, öppen spis eller kakelugn

ge upphov till problem bland annat i form av irritationer i

luftvägarna, dålig lukt, sot och nedsmutsning. Röken innehåller

ämnen som är cancerframkallande och hos särskilt

känsliga personer kan ämnena ge effekter på andningsvägarna.

I Lomma kommuns lokala föreskrifter står det: ”För

skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen

gäller att lufttillförseln ska vara god och bränslet torrt.

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat

virke, spånskivor eller liknande material är

förbjuden. Dokumentation över genomförd sotning och

underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos ägaren

av anläggningen under minst fem år.”

Trivseleldning innebär eldning vid högst två tillfällen

per vecka och några timmar per tillfälle. Mer kontinuerlig

eldning under hela dagen och dagligen anses inte vara

trivseleldning.

Det har visat sig finnas ett samband mellan utsläppen

av giftiga ämnen och temperaturen i eldstaden, därför är

eldningstekniken mycket viktig:

• Använd aldrig fuktig ved. Veden bör normalt torka minst

ett halvår efter avverkning.

• Elda med god lufttillförsel.

• Kontrollera röken från din anläggning. Röken ska absolut

inte vara svart eller gul.

• Undvik att pyrelda.

11


Vill du hjälpa till

vid en katastrof eller större olycka

Tänk dig att det händer något allvarligt i Lomma

kommun. En stor olycka, brand, översvämning,

förorenat vatten eller någon annan så kallad extraordinär

händelse.

I sådana situationer behövs det alltid människor

som kan hjälpa till. Är du en av dem

Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG - en

frivillig resursgrupp.

En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen

när något extraordinärt hänt för att till

exempel hjälpa till med evakueringar, sprida information,

administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt

stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för

en FRG-medlem.

En frivillig resursgrupp består av människor med olika

kompetenser men med en vilja att hjälpa till.

Grundutbildning

Kommunen rekryterar, samordnar och ansvarar för gruppen.

Civilförsvarsförbundet har skräddarsydda utbildningar

som lägger grunden för medlemmarna. Gruppen

träffas ett par gånger per termin för information och utbildning.

Alla deltagare får en grundutbildning som ger medlemmarna

en gemensam plattform för att kunna arbeta

effektivt tillsammans. I utbildningen ingår bland annat

hemberedskap, sjukvård, brandkunskap, kunskap om krisreaktioner,

kroppens grundbehov och hur människor reagerar

vid olika bristtillstånd. Det finns även möjlighet till

vidareutbildning efter grundkursen för den som är intresserad,

till exempel till FRG-ledare.

Om kommunen kallar in gruppen, utgår timersättning

motsvarande gällande deltidsbrandmansavtal.

Intresserad av att hjälpa andra människor

Skicka in en intresseanmälan till

Lomma kommun, 234 81 Lomma

Märk kuvertet med ”FRG”

Eller via e-post till frg@lomma.se

Frågor: kontakta Anders Åkesson, telefon 040-641 10 00

Du kan även läsa mer på www.civil.se

Bo Kvist; Det är jag som är kommunens fixare!

Är du förtidspensionär, ålderspensionär

eller person med

funktionshinder och bor i Lomma

kommun, då har du möjlighet

att ta hjälp av vår Fixare.

Fixarens viktigaste uppdrag är i första

hand att förebygga fallolyckor i hemmen.

Uppdrag ska vara av lite enklare

karaktär som att byta glödlampor,

sätta upp gardiner eller utföra andra

arbeten där det finns risk för fall.

Här finns en lista med exempel på

uppdrag som Fixaren gärna utför:

• Hänger tavlor och monterar rullgardiner.

• Hämtar och sätter tillbaka tillhörigheter

på vind eller källare.

• Smörjer lås och dörrar.

• Luftar element.

• Byter proppar och batterier samt

fäster sladdar och halksäkrar mattor.

Fixaren kan däremot inte ta uppdrag

som kräver specialkompetens inom

exempelvis VVS- eller elarbeten.

Snöskottning, trädgårdsarbete, fönsterputsning

och städning ingår heller

inte i uppdraget.

Fixaren Bo Kvist tillhandahåller

inget material. Det måste finnas

hemma vid besöket. Däremot så är

arbetsinsatsen avgiftsfri.

Fixaren når man via telefon

0733-41 16 70

12

Lomma Aktuellt utges av Kommunstyrelsen i Lomma.

Lomma kommun, Hamngatan 3, 234 81 Lomma

Telefon: 040-641 10 00

Hemsida: www.lomma.se

Ansvarig utgivare: Anders Berngarn

Redaktör/foto: Claes Westinger

Redaktionskommitté: Christine Edenbrandt, Eva Jansson, Susanne Hallberg,

Elisabeth Nordgren, Margareta Sandelin, Marilene Svegard samt Sven Trönne.

Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Box 8025, 200 41 Malmö.

Telefon: 040-27 09 00, e-post: westinger@telia.com

Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på Internet

Tryckning: Wikingtryck, Malmö

More magazines by this user
Similar magazines