ERTMS Regional - Banportalen

banportalen.banverket.se

ERTMS Regional - Banportalen

ERTMS Regional

För en säker och kostnadseffektiv järnväg


Ur ett framtidsperspektiv är järnvägen en angelägenhet med många

beröringspunkter. För att kunna erbjuda ett gränsöverskridande och

konkurrenskraftigt rese- och transportalternativ, bestämde EU 1996 att ett

standardiserat trafikstyrningssystem ska införas på Europas järnvägar.

Systemet heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) och det

finns tre nivåer av ERTMS. Utifrån olika grundförutsättningar ska nivå 1, 2 eller

3 införas i samtliga EU-länder – med målsättningen att hela järnvägsnätet ska

kunna trafikeras utan att begränsas av olikheter i länders specifika system.

Nivåerna i korthet

ERTMS – Nivå 1

Nivå 1 har optiska signaler, spårledningar och baliser

längs järnvägen. Baliserna innehåller information om

hastighet, körbesked och annan nödvändig information.

Spårledningarna kontrollerar om det finns hinder på

spåret och att alla vagnar är med. Nivå 1 liknar dagens

signalsystem.

ERTMS – Nivå 2

Nivå 2 behöver inga optiska signaler. Föraren får all

grundläggande information via radiosystemet GSM-R.

Signalerna som överförs till loket är alltid aktuella och

anpassade till det aktuella tåget. Baliserna används

bara för att rapportera tågets position. Spårledningar

kontrollerar om det finns hinder på spåret och att

alla vagnar är med. Med information om kommande

hastigheter och lutningar kan föraren planera sin

körning bättre och köra med en jämnare hastighet.

ERTMS Regional – Nivå 3

Som nivå 2, förutom att det inte behövs spårledningar.

Det beror på att tåget har en funktion som kontrollerar

att alla vagnar är med.


Säker framfart. ERTMS Regional ökar både

säkerheten, kapaciteten och flexibiliteten.


Västerdalsbanan i Dalarna är den första järnvägssträckan

som utrustas med ERTMS Regional.


ERTMS Regional – ett nivå 3-system

Sverige har valt nivå 2 som grundstrategi, och ett

flertal banor utrustas enligt en tidplan som löper

fram till 2030. För lågtrafikerade banor där trafiken

fortfarande styrs manuellt, så kallade TAM-banor, har

Sverige för avsikt att införa ERTMS Regional som är ett

nivå 3-system.

Vad är en TAM-bana

Ungefär en femtedel av de svenska järnvägarna är TAM-banor. På

dessa banor tillgodoses säkerheten manuellt, genom tågklarerare

som på stationerna handgripligen lägger om växlar och ställer

signaler i körläge. De anmäler att tåget kommit in till stationen

och de godkänner att tåget får fortsätta till nästa station – allt via

telefonkontakt.

På linjen mellan stationerna finns inga ytterligare säkerhetssystem.

Detta ställer höga krav på att tågklarerarna inte lämnar

någon felaktig information.

E

CTC

F

G

ETCS

ombordutrustning

antenn

B

RBC+ ställverk

= TCC

C

D

A

Så här fungerar systemet

Från Driftledningscentralen (A) begär tågklareraren en tågväg från en plats till en annan. Ställverket (B) lägger om växlar (C) och kontrollerar

att den begärda vägen är fri från hinder. Ställverket reserverar den begärda tågvägen och meddelar radioblockcentralen (B) att körtillståndet

kan skickas till tåget. Radioblockcentralen skickar via radiosystemet, GSM-R (F) körtillståndet till lokets ombordsystem (G) och det visas på förarpanelen

och tåget kan köra iväg. När lokets antenn passerar en balis (D), aktiveras balisen som sänder ett telegram till tågets ombordutrustning

som i sin tur uppdaterar tågets kilometerräknare.

Delsystem, ERTMS Regional

Angränsande system

A) Manöversystem (CTC): På bildskärmar får

fjärrtågklareraren information om växellägen

och tågrörelser och kan manövrera

växlar och reservera tågvägar.

C) Utdelar: Bangårdsobjekten, framför allt

växlar och vägskydd, styrs och övervakas

av utdelar som är placerade i kiosker på

stationerna.

F) Transmissionssystem: Delsystemen kommunicerar

med varandra via olika teletransmissionssystem.

Både fasta nät och

radiobaserade nät kan användas.

B) Integrerad ställverks och RBC-server

(TCC): För varje ERTMS Regional-bana finns

en central datorutrustning som hanterar

villkoren för säker trafikering av banan.

Utrustningen kommunicerar via radio

(GSM-R) eller fast transmissionsnät med

fordon, manöversystem, handterminaler

och utdelar.

D) Baliser: I spåret finns baliser (Eurobaliser)

vars främsta uppgift är att uppdatera

fordonens kilometerräknare. Endast fast

kodade baliser används.

E) Handterminal: Underhållspersonal som

vistas i spårområdet använder en handterminal

för att spärra av arbetsområden.

G) Ombordsystem: Varje fordon som ska trafikera

en ERTMS-utrustad bana måste ha

ett ombordsystem för ERTMS.


Vilka fördelar ger ERTMS Regional

Lägre driftskostnader – Eftersom fjärrstyrningen ersätter

behovet av arbetskraft minskar personalkostnaderna.

Dessutom har nivå 3-systemet i stort sett ingen utrustning

utmed spåret, vilket minimerar behovet av underhåll och

ger lägre underhållskostnader. Banverket satte tidigt upp

målet att systemet som mest får kosta 50 procent av vad en

konventionell lösning skulle kosta. Nivå 3-systemet har därför

få komponenter, vilket gör att banans trafikmängd orkar bära

investeringskostnaderna och att återbetalningstiden är kort.

Västerdalsbanan – först med ERTMS Regional

Sverige är först med att införa ERTMS Regional. Västerdalsbanan,

som går mellan Malung och Repbäcken, är en TAM-bana och den

har utsetts till pilotbana. Västerdalsbanan har ingen genomgående

trafik, och antalet fordon som regelbundet trafikerar banan

är begränsat – ett typexempel på en lågtrafikerad bana med

föråldrad teknik. Västerdalsbanan har just de förutsättningar

man önskar för att få viktiga erfarenheter i inledningsskedet.

Hösten 2010 beräknas ERTMS Regional-systemet vara i drift på

Västerdalsbanan.

Ökad säkerhet – Säkerhetsbrister kan ofta tillskrivas ”den

mänskliga faktorn”. Med de barriärer mot mänskliga misstag

och de övervakningsfunktioner som systemet har, ger ERTMS

Regional ökad säkerhet jämfört med dagens manuella

tågklarering.

Ökad kapacitet – Järnvägslinjer som i dag har manuell

tågklarering får med ERTMS Regional en avsevärt högre

kapacitet. Tåg kan exempelvis mötas på obemannade stationer

och flera tåg kan finnas på samma stationssträcka samtidigt. På

så sätt ges möjlighet till ökad täthet mellan turerna och snabbare

genomströmning av trafiken.

Luleå

Ökad flexibilitet – Till skillnad från TAM-banorna, som kräver

personal så snart tåg ska mötas, innebär det nya systemet att

trafiken via driftledningscentralen styrs och övervakas dygnet

runt. Trafiken kan alltså köras på dygnets alla timmar och den

kan snabbt förändras om det behövs, utan att personaltillgången

styr planeringen.

Östersund

Ånge

Sundsvall

Umeå

Västerdalsbanan är 134 km lång, har

fem stationer, 33 plankorsningar och

trafikeras av 16 tåg per dag.

Borlänge

Hallsberg

Västerås

Uppsala

Stockholm

Uddevalla

Göteborg

Östersund

Helsingborg

Malmö

Ånge

Borlänge


Gränsöverskridande samarbete

ERTMS Regional är resultatet av ett internationellt samarbete

inom UIC (internationella järnvägsunionen) som startade 1998.

Regionalsystemet är utvecklat utifrån de specifikationer som

arbetades fram för att klara behoven av trafikledningssystem för

lågtrafikerade banor. Banverket är den första järnvägsförvaltning

som använt denna specifikation för upphandling av utveckling och

installation av ERTMS Regional.

Ungefär en femtedel av Banverkets järnvägsnät utgörs av

TAM-banor med föråldrade trafikledningssystem och höga

driftskostnader. 20–30 procent av det europeiska järnvägsnätet

har system som är jämförbara med de svenska TAM-banorna. Ur

ett svenskt perspektiv finns en förhoppning om att de nyvunna

erfarenheterna kan vara till nytta för de länder som har liknande

behov. Inte minst kan ett gränsöverskridande erfarenhetsutbyte

förenkla processerna och därmed föra EU-länderna närmare målet

om ett standardiserat trafikstyrningssystem.

De rosa sträckorna är TAM-banor.

De utgör 21% av det svenska

järnvägsnätet.

Juni 2009, Bangalore, Henningssons tryckeri

Banverket Tel: 0774-44 50 50

e-post: ertms@banverket.se

www.banverket.se/banportalen/ertms

More magazines by this user
Similar magazines