2/10 WSP ANALYS & STRATEGI - WSP Group

wspgroup.com

2/10 WSP ANALYS & STRATEGI - WSP Group

2/10

WSP ANALYS & STRATEGI

Aktuella Analyser

UNITED

BY OUR

DIFFERENCE


VÄLKOMMEN TILL

Aktuella Analyser

I din hand har du”Aktuella Analyser”. Tanken med denna skrift är

att lyfta fram intressanta projekt som WSP Analys & Strategi är

inblandade i.

I detta nummer berättar vi bland annat om:

• Att koncentrationen av såväl befolkning

som sysselsättning till storstäderna kommer

att fortsätta i framtiden.

• Att de äldre blir allt fler under det närmsta

decenniet. Denna grupp består av många

olika typer av människor och kraven

på individualiserade tjänster inom vård

och omsorg kommer att öka kraftigt.

• Att de potentiella miljö- och trafiksäkerhetsvinsterna

för samhället beräknas till

ca 10 miljarder kronor om alla bilar som

tillverkats före 1996 ersätts med nya.

En god samhällsutveckling är något alla vill ha. Men hur vet

vi att vi är på rätt väg I ett samhälle där förutsättningarna

för individer, företag och samhälle ständigt förändras, bidrar

WSP Analys & Strategi med analyser, strategier och lösningar

för hållbar utveckling.

Vi verkar inom: Omvärld, policy & strategi; Stads- &

regionalutveckling; Fastighetsutveckling; Logistik, godspassagerartransporter

& infrastruktur och miljöutveckling.

Vi tar fram analyser och vi leder processer som bidrar

till att göra skillnad i praktiken. Vi arbetar med såväl

offentlig- som privat sektor. En stor del av verksamheten

• Att det finns utrymme att öka detaljhandelsomsättningen

i Eskilstuna om handelsområdet

Tuna Park byggs ut.

• Att WSP A & S har blivit utsedda till sekretariat

för EU-projektet Baltic Transport

Outlook 2030 som pågår under 2010 och

2011

• Att WSP Analys & Strategi på uppdrag av

Stockholms har upprättat de formella

planhandlingarna för den första etappen

av Norra Stationsområdet, ett av Sveriges

största nu pågående byggprojekt.

WSP A&S har som devis ”Kunskap som utvecklar samhället” och det är en förhoppning att denna

skrift visar på några exempel i denna anda. Mer information om vår verksamhet och tidigare nummer

av Aktuella Analyser hittar du på www.wspgroup.se/analys.

Fredrik Bergström, ek. dr.

Affärsområdeschef

WSP Analys & Strategi

WSP Analys & Strategi – Kunskap som utvecklar samhället

är forskningsbaserad och vi har nära kopplingar till flera av

landets större högskolor och universitet.

WSP A&S har 120 medarbetare. WSP A&S är ett av

6 affärsområden inom WSP Sverige. Affärsområdet har

kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Ronneby

och Örebro.

WSP Aktuella Analyser:

Ansvarig utgivare: Fredrik Bergström, tel: 0704-971204,

E-post: fredrik.bergstrom@wspgroup.se

Foto: Tuna Park

Det blir dock sannolikt svårt att höja

inflödet av köpkraft nämnvärt i tider då

konkurrensen från Västerås och marknaden

i storstadsregionerna är i stark tillväxt.

Rapporten visar också att shoppingen i

stadskärnan skulle minska med mellan 10

och 25 % ”över natten”, beroende på vilket

utbyggnadsalternativ som väljs, om inte galleriorna

i stadskärnan renoveras, tillgängligheten

ses över samt skötseln, stråkmiljön

och organisationen förbättras. Marknadstillväxten,

genom ökande befolkning och

större köpkraft, kommer att kompensera för

den minskade handeln.

Men det tar lite tid. Stadskärnan kommer

att behöva mellan 2,6 till 6,2 år för

att återhämta sig beroende på alternativ.

Erfarenheten från många mellanstora och

stora städer är att stadskärnorna dock klarar

denna utmaning.

Tuna Park expanderar

- men vilka tappar

WSP Analys & Strategi har på uppdrag av Eskilstuna kommun analyserat

konsekvenserna för kommunens detaljhandel vid en expansion av

handelsområdet Tuna Park. Rapporten visar att det finns utrymme att

öka detaljhandelsomsättningen i kommunen om Tuna Park byggs ut.

För mer information kontakta:

Marcus Henrikson, WSP Analys & Strategi

Telefon: 070-301 63 88

marcus.henrikson@wspgroup.se

www.wspgroup.se/analys

2 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 3


SKROTNING

ger stora miljö- & trafiksäkerhetsvinster

Foto: Göteborgs Hamn

WSP motor

i stor satsning på Östersjöregionens

transportsystem

De potentiella miljö- och trafiksäkerhetsvinsterna för samhället beräknas

till ca 10 miljarder kronor om alla bilar som tillverkats före 1996

ersätts med nya, visar en rapport från WSP Analys & Strategi.

Samhällsnyttan beror på dels minskade

utsläpp av koldioxid och hälsofarliga ämnen

och dels ökad trafiksäkerhet. Om samtliga

bilar som tillverkades 1995 och tidigare

skulle skrotas och ersättas med nya bilar

uppskattas ca 60 människoliv kunna sparas

varje år och omkring 240 personer skulle

slippa bli svårt skadade.

Dessutom visar WSP:s beräkningar att

transportsektorns utsläpp av koldioxid

skulle minska med 5 procent.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Bil

Sweden.

För mer information kontakta:

Stehn Svalgård, WSP Analys & Strategi

Telefon: 08 - 688 76 76

E-post: stehn.svalgard@wspgroup.se

www.wspgroup.se/analys

WSP Analys och Strategi har blivit utsedd till sekretariat för EU-projektet

Baltic Transport Outlook 2030 som pågår under 2010 och 2011.

Sekretariatet ska drivas i nära samarbete med Näringsdepartementet

och på uppdrag av Trafikverket.

Baltic Transport Outlook (BTO) handlar

om att möjliggöra för bättre gemensam

planering av infrastrukturen i Östersjöregionen.

Dagens infrastruktur ska kartläggas

liksom flöden av gods och passagerare. En

prognos för transportsystemet 2030 ska

tas fram och rekommendationer ges till

beslutsfattare.

Baltic Transport Outlook har en total

budget på en miljon euro. Hälften finansieras

av EU och hälften av deltagande länder

runt Östersjön.

WSP har under våren ansvarat för att

handla upp ett konsultkonsortium som ska

genomföra kartläggningen och prognosen.

Det vinnande konsortiet består av företag

från flera länder och leds av Tetraplan,

Danmark. Framtida viktiga uppgifter

för sekretariatet är att marknadsföra och

förankra projektet hos olika externa intressenter.

För mer information kontakta:

Charlotta Hök, WSP Analys & Strategi

Telefon: 08-688 76 63

E-post: charlotta.hok@wspgroup.se

www.wspgroup.se/analys

Sofie Vennersten, WSP Analys & Strategi

Telefon: 031-727 29 22

E-post: sofie.vennersten@wspgroup.se

www.wspgroup.se/analys

4 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 5


Tjänstesektorn

allt viktigare …

Hur får man människor

– att lämna bilen hemma

Sedan 1950-talet har tjänsteföretagen utgjort den största delen av

svensk ekonomi. Länge var det den offentliga sektorn som växte, men

under senare år är det den privata delen som står för tillväxten.

De privata tjänsteproducerande näringarna

utgör 45 procent av den totala sysselsättningen,

och inkluderas de offentliga myndigheterna

arbetar ungefär 3 av 4 svenskar i

tjänstenäringarna. Dessutom har industrin

”tjänstefierats”, dvs. tjänster av olika slag

utgör en växande andel av vad industrin de

facto ägnar sig åt.

I en rapport som WSP har tagit fram tillsammans

med Almega analyseras tjänstenäringarna

på kort och lång sikt. Studien

visar att tjänstenäringarna och inte minst

de kunskapsintensiva tjänsteföretagen har

en allt viktiga roll för svensk ekonomi.

Dock har utvecklingen kommit av sig

under senare år. Sverige har gått från att

För mer information kontakta:

Fredrik Bergström, WSP Analys & Strategi

Telefon: 0704-971204

E-post: fredrik.bergstrom@wspgroup.se

www.wspgroup.se/analys

ha haft en av de snabbaste ökningstakterna

av den totala produktiviteten i ekonomin

bland EU-länderna från mitten av 1990-

talet, till att ha en klart sämre produktivitetsutveckling

jämfört med EU-området

från och med år 2007. I studien diskuteras

en rad möjliga förklaringar.

Läs rapporten på vår hemsida:

www.wspgroup.se/analys.

Ökad kontroll över sitt resande med kollektivtrafiken skulle kunna få

människor att lämna bilen hemma visar, en ny forskningsstudie från

WSP Analys & Strategi. Andra åtgärder är bättre samordning och ökad

tillförlitlighet inom kollektivtrafiken och effektivare linjenät med tidtabeller

som är anpassade till när människor vill och behöver resa.

WSP:s forskningsstudie visar att människor

ofta är positiva till bilen på grund av att de

har kontroll över sitt resande. De känner

att de bestämmer när de ska resa och att de

inte är beroende av yttre omständigheter.

Inför resor med kollektivtrafiken upplever

de istället osäkerhet. Kommer jag hinna

med tåget även om det tar lite längre tid

än vanligt att lämna på dagis Blir tåget

försenat så att jag inte hinner till jobbet

i tid Kommer bytet mellan bussen och

tåget att fungera eller kommer jag att missa

tåget Känslan av kontroll kan ökas vid

kollektivtrafikresor genom bl.a. förbättrad

information.

Vid studien rekryterades 21 personer,

boende i Mälardalsregionen, som dagligen

använder bilen för att pendla till arbetet i

Stockholm. Deltagarna fick i uppdrag att

först dokumentera sitt vanliga resmönster

under två dagar och därefter dokumenterade

de motsvarande resande med kollektivtrafiken

under två dagar. De fick beskriva

vilka problem, fördelar och nackdelar som

finns med de olika färdsätten Och vad

skulle krävas för att du skulle ändra ditt

sätt att resa Därefter sammanställdes och

analyserades resultaten. Forskningsprojektet

finansierades av Trafikverket.

Läs rapporten på vår hemsida.

www.wspgroup.se/analys.

För mer information kontakta:

Lisa Johnsson, WSP Analys & Strategi

Telefon: 08688 77 45

E-post: lisa.johnsson@wspgroup.se

www.wspgroup.se/analys

6 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 7


Detaljplan

för Norra Station i Stockholm

Upphandlingsmodell

för kollektivtrafiken - ökad samhällsnytta, fler

resenärer eller mer kommersiell trafik

©Stockholms stad

Foto: Näringsdepartementet

Norra Stationsområdet blir en länk i stället för en barriär mellan Stockholm

och Solna. Motorvägar och järnväg läggs i tunnlar och en ny

stadsdel med bostäder, verksamheter och park byggs på tunnlarna och

det gamla stationsområdet.

På uppdrag av Stockholms stad upprättade

WSP de formella planhandlingarna för den

första etappen av Norra Stationsområdet

tillsammans med stadens handläggare.

I området mellan Solnabron och Norrtull

kommer ca 3 000 bostäder, handel, hotell,

life-science, kontor, gator och stadspark att

anläggas alldeles intill Nya Karolinska på

Solnasidan. Planen reglerar också utbyggnad

av tunnelkonstruktioner över E4/E20

med de risk- och säkerhetsfrågor som följer

av detta.

I planen har avvägningar gjorts mellan

bullerstörningar, trafikfrågor, tillgänglighet,

För mer information kontakta:

Ragnhild Sjöberg, WSP Analys & Strategi

Telefon: 08-688 70 05

E-post: ragnhild.sjoberg@wspgroup.se

www.wspgroup.se/analys

hälsa och säkerhet, påverkan på nationalstadsparken,

möjligheter till solljus, gestaltningsfrågor,

samband i staden mm.

Utgångspunkten har varit att reglera kommande

bebyggelse på ett sätt som säkerställer

god bebyggd miljö samtidigt som

flexibilitet över tid möjliggörs. I arbetet har

ingått att samordna information mellan

Vägverket, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret

med flera.

©Stockholms stad

WSP Analys & Strategi har genomfört ett forskningsprojekt som syftade

till att utveckla en upphandlingsmodell för kollektivtrafiken som

tar tillvara de olika aktörernas drivkrafter. I rapporten lämnas en rad

rekommendationer för hur kollektivtrafiken bör organiseras.

För att ta tillvara nätverkseffekterna och

resenärernas behov av samordning inom

kollektivtrafiken är ett sammanhållet

helhetsansvar att föredra framför marknadsmodeller

med stor frihet för trafikföretagen.

Det kommer att bli svårare, dyrare

eller kanske t.o.m. omöjligt att använda

incitamentsavtal i den upphandlade kollektivtrafiken

när marknaden för kollektivtrafik

öppnas eftersom osäkerheterna

för trafikföretagen kan bli för stor. Detta

är ett av skälen varför ensamrätten för den

upphandlade trafiken bör behållas om man

vill öka antalet kollektivtrafikresenärer.

De politiska församlingarna bör stärka sin

ägarstyrning av trafikhuvudmännen. Riskoch

ansvarsfördelningen inom kollektivtrafiken

behöver förändras. Kollektivtrafiken

bör utformas utifrån vad som är samhällets

mål för trafikförsörjningen för att man

samtidigt ska kunna säkerställa samhällsintressen,

öka samhällsnyttan och producera

kollektivtrafik effektivt.

Läs rapporten på vår hemsida

www.wspgroup.se/analys

Lars Sandberg, WSP Analys & Strategi

Telefon: 08 - 688 77 88

lars.sandberg@wspgroup.se

www.wspgroup.se/analys

8 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 9


Är dina tak en energikälla

Jönköping

– en attraktiv handelsstad

Solceller i Göteborg – utveckling av GIS-verktyg för beräkning av

potentiell solenergiinstrålning på urbana takytor.

Solceller ger möjligheten att utvinna el på

ett sätt som inte stör landskapsbild eller

ljudnivå, och dessutom kan befintliga ytor

utnyttjas. En stads takytor kan vara mer

eller mindre lämpliga för installation av

solceller av många anledningar: de mest uppenbara

är om taket befinner sig i skugga,

liksom dess lutning och riktning i relation

till solinstrålningen.

Projektet syftar till att ta fram ett GISverktyg

för att utvärdera takytors potential

att producera solcellsenergi. Med resultatet

kan de bäst lämpade byggnaderna/

taken/delarna av ett tak identifieras för

installation för solceller tillsammans med

exploaterbar takyta. Möjlighet finns att i

För mer information kontakta:

Per Jonsson, WSP Analys & Strategi

Telefon: 031-7272923

per.jonsson@wspgroup.se

www.wspgroup.se/analys

framtiden utveckla verktyget till att omfatta

potential för fasadmonterade solcellspaneler.

Projektet är ett samarbete mellan WSP

Analys & Strategi, Göteborgs Universitet,

Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret

samt Länsstyrelsen Västra Götaland. Finansiärer

är SolEl-programmet, Göteborg

Energi samt Länsstyrelsen Västra Götaland.

Bilden visar total inkommande solenergiinstrålning

(kWh/ytenhet) på alla takytor i

stadsdelen Haga, Göteborg, under ett typiskt

meteorologiskt år. Infälld bild är en delförstorning

av området. Upplösning 0,5 × 0,5 m.

Jönköping ska utvecklas till en av Sveriges attraktivaste handelsstäder

och den övergripande målsättningen är att kommunens handelsstrategi

ska bidra till en attraktiv handel och stärka Jönköping som regionens

självklara handelscentrum. WSP har haft i uppdrag att ta fram den handelsutredning

som legat till grund för handelsstrategin.

Utredningens slutsats är att Jönköping har

goda förutsättningar att utvecklas till en av

Sveriges attraktivaste handelsstäder. Detta

kräver dock ett antal insatser från kommunen

och stadens aktörers sida.

Utveckling av de samarbetsforum som finns

idag bör ske och resurser avsättas för detta.

En väl fungerande handel kräver ständiga

förbättringar i dialog med berörda parter.

I utredningen konstateras vidare att man

bör koncentrera etableringar av sällanköpshandel

av regional karaktär till Jönköpings

stadskärna, A6 och Solåsen. En fortsatt utveckling

Jönköpings stadskärna bör bejakas.

Av vikt är också att sträva efter att skapa

balans mellan å ena sidan priskonkurrens

och brett utbud genom flera stormarknadsbutiker

och å andra sidan mindre butiker

som skapar bostadsnära utbud och utgör

mötesplatser. Ny etablering eller väsentlig

tillbyggnad av småskaliga enheter i underförsörjda

stadsdelar och tätorter/glesbygd

bör välkomnas.

Läs rapporten på vår hemsida.

www.wspgroup.se/analys.

För mer information kontakta:

Fredrik Bergström, WSP Analys & Strategi

Telefon: 0704-971204

E-post: fredrik.bergstrom@wspgroup.se

www.wspgroup.se/analys

10 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 11


När resenärerna

själva får välja

Carema

WSP utvecklar

kunddrivna tjänster för äldre

Under de senaste 20 åren har det gjorts en mängd undersökningar om

hur olika attityder och värderingar påverkar resandet med kollektivtrafik.

Samtidigt är kunskapen om hur kännedom om attityder och värderingar

ska kunna omvandlas till åtgärder för ett ökat resande relativt

liten.

WSP Analys & Strategi har därför tillsammans

med KTH Trafik & Logistik genomfört

ett forskningsprojekt som syftat till att

sammanställa den befintliga kunskapen om

värderingar, attityder och perceptioner på

ett sätt som är lätt att ta till sig för branschen,

politiker och planerare.

I rapporten har Camilla Byström, WSP,

och Karl Kottenhoff, KTH, sammanställt

en lång rad faktorer, bl.a. hur resande och

kundnöjdhet relaterar till varandra, prisets

betydelse, stationsmiljöer och service,

färdmedel och komfort, trafikantinformation,

trygghet, kvalitetsbrister som trängsel

För mer information kontakta:

Camilla Byström, WSP Analys & Strategi

Telefon: 08-688 76 56

E-post: camilla.bystrom@wspgroup.se

www.wspgroup.se/analys

och förseningar samt tiden det tar: gång-,

vänte- och restid m.m.

Rapporten ska tjäna som uppslagsbok om

resenärsfaktorer inom olika områden av

järnvägs- och kollektivtrafiksystemet. Projektet

har finansierats av Banverket.

Läs rapporten på vår hemsida

www.wspgroup.se/analys

Gruppen äldre kommer att bli allt större under det närmaste decenniet.

Denna grupp beskrivs ofta som homogen, men är i själva verket

mycket heterogen. Kraven på individualiserade tjänster inom vård och

omsorg kommer därför att öka kraftigt. WSP Analys & Strategi genomför

därför ett forskningsprojekt för att utveckla nya tjänster tillsammans

med kunderna, dvs. de äldre.

Flera olika tjänster har börjat utvecklas i

projektet, bl.a.

”Kanelbullen – valmöjligheternas

boende” som är ett miljövänligt boende

för alla som främjar sociala kontakter och

meningsfulla sysslor.

I ”PA-programmet” tilldelas alla pensionärer

en egen ”personlig assistent” som

ska fungera som kontaktperson mellan

sjukvård, Försäkringskassan och kommunal

förvaltning.

”Resetjänst” för äldre är en paraplyorganisation

så att äldre tillfälligt kan byta

boende med varandra. Tjänsten levereras

av en kedja av transportföretag, färdtjänst,

frivilligorganisationer och volontärer för

ledsagning och aktivitetscentra.

Syftet med forskningsprojektet, som fortfarande

pågår, är att utveckla metoder för att

involvera kunderna, de äldre, i utvecklingen

av nya och befintliga vård- och omsorgstjänster.

Projektet genomförs i samarbete

med Carema, stadsdelsförvaltningen i Hässelby/Vällingby

(Stockholms stad), Nacka

kommun, Almega/Vårdföretagarna och

finansieras med stöd från Vinnova.

För mer information kontakta:

Jennie Bäckman, WSP Analys & Strategi.

Tel: 070-284 93 63.

E-post: jennie.backman@wspgroup.se

www.wspgroup.se/analys

12 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 13


FORTSATT KONCENTRATION

till storstäderna i framtiden

Analys av

omläggningen av bompengen i Oslo

Koncentrationen av såväl befolkning som sysselsättning till storstäderna

kommer att fortsätta i framtiden. Fram till år 2030 väntas storstadsregionernas

andel av befolkningen öka med nästan fyra procent och deras

andel av sysselsättningen med drygt fem procent.

Detta visar en scenarieanalys av den

framtida regionala utvecklingen som WSP

Analys & Strategi gjort till ITPS årsbok

”Regionernas tillstånd 2008”.

Två scenarier för den regionala utvecklingen

fram till år 2030 presenteras, ett

basscenario och ett alternativscenario.

Basscenariot utgår från Långtidsutredningens

basscenario och SCB:s prognos

över befolkningsutvecklingen. Enligt

detta väntas storstadsregionernas andel av

befolkningen öka med nästan fyra procent

och andelen av sysselsättningen med nästan

fem procent. I alternativscenariot antas arbetskraftsdeltagandet

och sysselsättningen

bland personer äldre än 55 år bli högre

i framtiden. Alternativscenariot skulle

innebära en ännu starkare koncentration av

sysselsättningen till storstadsregionerna.

Scenarieanalysen ska inte ses som prognos

över den svenska ekonomin. Syftet med

den är att illustrera en möjlig utveckling

baserad på demografiska prognoser,

produktivitetstrender, framskrivningar och

prognoser över utvecklingen på världsmarknaden.

Analyse & Strategi i Norge ska tillsammans med WSP Analys & Strategi

analysera hur omläggningen av bompeng-systemet i Oslo påverkat

näringslivet.

I utredningen ska näringslivets incitament

för att genomföra miljöförbättringar och

effektiviseringar analyseras, liksom kostnadsökningarna

och fördelningseffekterna.

Bakgrunden till uppdraget är att bompeng-systemet

(finansierande vägavgifter)

förändrades för ca ett år sedan. Vid

förändringen ersattes årskort med klippkort

samtidigt som maximirabatten på klippkort

minskades och en ny betalstation inrättades

på gränsen mellan Oslo och Bærum.

Uppdraget ska genomföras på uppdrag av

Statens Vegvesen i Norge.

För mer information kontakta:

Christer Anderstig, WSP Analys & Strategi

Telefon: 08-688 77 33, 070-347 88 35

E-post: christer.anderstig@wspgroup.se

www.wspgroup.se/analys

För mer information kontakta:

Kjell Ove Kalhagen, Analyse & Strategi

Telefon: +47 21 58 58 08

E-post: kok@analysestrategi.no

www.analysestrategi.no

14 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 15


WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

som erbjuder konsulttjänster för hållbar

samhällsutveckling inom Hus & Industri,

Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi.

Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi

mer än 2 000 medarbetare. Bredd och

mångfald kännetecknar våra medarbetare,

kompetensområden, kunder och typer av

uppdrag.

Vi är United by our difference.

Stockholm

Tel: +46 8 688 60 00

Arenavägen 7

121 88 Stockholm-

Globen

Borlänge

Tel: +46 243 213 500

Teknikdalen

Forskargatan 3

781 70 Borlänge

Göteborg

Tel: +46 31 727 25 00

Rullagergatan 4

415 26 Göteborg

Malmö

Tel: +46 40 35 42 00

Jungmansgatan 10

211 19 Malmö

Ronneby

Tel: +46 8 688 60 00

Fridhemsvägen 8

372 25 Ronneby

www.wspgroup.se

www.wspgroup.se/analys

November_10_v2

UNITED

BY OUR

DIFFERENCE

More magazines by this user
Similar magazines