Så blir du en framgångsrik företagare Kom med i Snellmans ...

snellman.fi
  • No tags were found...

Så blir du en framgångsrik företagare Kom med i Snellmans ...

Lantgårdens

Bästa info

Snellmans infotidning till primärproduktionens samarbetsparter 2008 • 3

Kom med i Snellmans

nötkampanj!

blir du en framgångsrik

företagare


Ansvarig utgivare och

redaktör

Tomas Gäddnäs, Oy Snellman Ab

Redaktion

Martti Hassila

Vesa Hihnala

Heidi Jylhä (Solid Media)

Grafisk planering/

Ombrytning

Solid Media

Omslagsbild

Heidi Jylhä

Tryckeri

FORSBERG ©

Kontaktuppgifter

Oy Snellman Ab

PB 113

68601 Jakobstad

tel. 06 786 6111

www.snellman.fi

En ny situation

■ ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder.” Så

lyder inledningsorden i en välkänd psalm.

Orden vill lära oss att inte bära alla framtidens

bekymmer under en och samma dag.

Dessa ord har en innebörd också för alla

köttproducenter som idag kämpar med

en trängd ekonomi. Varje ny dag innebär

alltid en ny situation. Fastän det en dag ser

mörkt ut, kan det redan nästa dag öppna

sig en helt ny, tidigare oförutsägbar möjlighet.

Orden är aktuella också när vi idag söker

nya lösningar för att komma vidare i den

pressade kostnadssituationen på köttmarknaden.

Att ta en dag i sänder betyder

ändå inte att vi skulle sluta att planera för

framtiden. Uppställda mål fungerar som

milstolpar som vi kan ta sikte på för att

hålla rätt kurs. När vi nått den ena milstolpen

kan vi glädjas över denna samtidigt

som vi tar ansats för att klara nästa

mål och redan har siktet ställt på därpå

följande milstolpe. Att ta en dag i sänder

betyder däremot att inte ge upp, att inte

ge upp när det kommer hinder i vägen och

att inte behöva ge upp trots att det kommer

dagar och tider när det är svårare att

se framåt.

Inom köttproduktionen upplever vi nu på

många sätt en helt ny situation. Globala fenomen

har i allt högre grad börjat påverka

även de produktionsinsatser som produceras

i Finland och framtiden blir därför

allt mer oförutsägbar. Marknadsprisen

kött har nog tidigare varierat på grund av

tillgång och efterfrågan men produktionskostnaden

har ändå hållits på en rätt stabil

nivå under de senaste tio åren. Genom

förbättrad produktivitet har vi till och

med kunnat sänka kostnadsnivån. Nu har

däremot den ökande kostnadsspiralen,

där prisen på spannmål, olja, handelsgödsel

mm. stigit i en sällan skådad takt, ställt

köttproduktionen i ett helt nytt kostnadsläge.

Utöver detta kommer de omtalade

klimatförändringarna också med all säkerhet

att sätta sin prägel på branschen under

de närmaste åren. När vi i Finland tidigare

fick vänja oss vid att vi är en del av Europa

och EU:s gemensamma jordbrukspolitik

får vi nu allt mer börja finna oss i att vi är

en del av hela världen med dess globala

marknadskrafter.

Vad betyder den nya situationen för Snellman

och våra producenter Vi har inga

goda instrument för att på kort sikt hantera

den marknadsrelaterade kostnadsökningen

och vi är tvungna att anpassa

oss till den nya situationen. Osäkerheten

på världsmarknaden kommer däremot

att öka betydelsen av att upprätthålla en

egen konkurrenskraftig primärproduktion

på nära håll. Därför vill vi också att våra

producenter skall bli verkliga vinnare i

kvalitet och konkurrenskraft. När det gäller

mjölkproducenter är vårt redan tidigare

uttalade mål att vi vill vara den bästa

samarbetsparten för alla framåtsträvande

mjölkproducenter på vårt område. När

det gäller specialiserade nöt- och svinköttsuppfödare

vill vi koncentrera våra

resurser för att vara med och via intensifierat

samarbete stöda i synnerhet dem

som aktivt satsar med sikte på framtiden.

När vi ser framåt är det viktigt att vi har

en realistisk syn på dagsläget och realistiska

mål. Alla har vi starka och svaga sidor,

vilka vi kan identifiera. Vi bör känna igen

våra styrkor för att kunna utnyttja dem

i kampen mot målen. Vi bör också känna

våra svagheter och utvecklingspunkter

och bearbeta dem för att förbättra vår

konkurrenskraft. Utöver dessa faktorer

som vi själva i hög grad kan påverka, finns

det dessutom hinder på vägen, större och

mindre hinder som vanligen är oberoende

av oss själva. Sådana hinder är exempelvis

nämnda världsmarknadsbetingade kostnadsökningar

och prisdepressioner. Även

under dylika situationer är det ändå viktigt

att våga se över hindren framåt mot målen.

Svåra situationer öppnar ofta helt nya

möjligheter.

Nu under försommaren lider växtligheten

av en hotande torka. Maskrosorna frodas

men vallväxten har stannat upp på många

håll. Vallen och brodden behöver regn för

att utvecklas. Det ligger inte i vår makt

att bestämma om vädret, men i skrivande

stund faller faktiskt de första regndropparna

på mycket länge. Nu hoppas vi på en

god växtsäsong med en lämplig blandning

av uppfriskande sommarregn och varma

solskensdagar. Vi önskar också att alla våra

samarbetsparter personligen skall få något

positivt till livs under Finlands vackra sommar

och förnyat mod att se framåt.

Ha en bra sommar!

Tomas Gäddnäs

Primärproduktionens direktör,

Oy Snellman Ab


I detta nummer:

Lantgårdens Bästa info

Snabba avhämtningar

och korta transporter

Anelma till hjälp

i planeringen

Snellman är numera det enda

nötslakteriet i Mellersta Österbotten.

Anelma-programmet betjänar

nörtproducenterna. Även

svinlagret är nu färdigt för

producenternas bruk!

I grilltider flyttar

köket utomhus

I sommar njuter vi av Snellmans

jättebiffar och Grillbitar för

hela familjen!

6

7

10

Maatilan Anelma-programmet Parhaat

9

En ny situation.................................... 2

Nötbristen slog till i maj,

ljusning i sikte för gris..........................3

Tänk på hur du tänker

och satsa framåt.................................. 4

Kom med i Snellmans

nötkampanj......................................... 7

betjänar nötproducenten.................... 7

Lantg

http://anelma2.snellma

Planenlig förnyelse av

svinmaterialet..................................... 8

Faba Kärnavelsprogrammet säkrar

utvecklingen........................................ 8

Svinlagret färdigt för användning....... 9

www.snellman.fi................................. 11

Primärproduktionsteamet................ 11

Nötbristen slog till i maj,

ljusning i sikte för gris

■ Maj blev en svår månad för nötanskaffningen. Utbudet var

svagt hela månaden och trots att Snellman höjde nötpriset

under början av månaden nådde vi inte upp till planerade

veckomängder. Från början av maj trädde ett nytt Anelmaplaneringstillägg

i kraft för specialiserade nötuppfödningsbesättningar

med vars hjälp vi hoppas kunna bättre förutsäga

tjurbesättningarnas kommande nötmängder.

I början av juni har nötutbudet åter tillfrisknat en aning och

slaktvolymerna har återgått till en mer normal nivå. Efter

årets fem första månader ligger Snellmans nötslakt en aning

(- 3 %) under fjolårets volym. I hela landet har nötproduktionen

minskat med 10 %. Snellmans producentpris för nöt var

i maj ca 20 c/kg över den nivå som rådde senaste sommar.

Under sommarmånaderna aktiverar Snellman nötanskaffningen

ytterligare genom att välkomna producenterna till en

speciell nötkampanj.

Svinutbudet var däremot rikligt under våren samtidigt som

marknaden fortfarande var mycket trög. Svinpriset sänktes

därför en aning i maj till gällande minimiprisnivå. Trots detta

var Snellmans svinpris fortsättningsvis ca 15 c/kg över förra

sommarens nivå. Snellman garanterar fortlöpande sina svinproducenter

en viss prisnivå. Nuvarande preliminärprisnivå

för LB-grundpriset gäller åtminstone till vecka 39. Det slutliga

grundpriset bestäms senare enligt marknadsläget, men är

högst ± 5 c/kg från det preliminära priset.

På basen av en ny EU-förordning och en uppdaterad Hennessy/Autofom-provstyckning

justerades formeln för köttighetsklassificeringen

i början av maj. Den nya förordningen

för beräkning av Hennessy-köttigheten höjde den genomsnittliga

köttprocenten med ungefär en procentenhet och

LB-grundpriset för svin betalas härefter för svin vars köttprocent

är 60 i viktintervallet 80–101 kg.

Kravet på kedjeinformation inom svinproduktionen trädde

också officiellt i kraft från början av maj. Snellmans producenter

kunde redan i inledningsskedet sköta informationen

elektroniskt via Anelma.

Läget på svinmarknaden i Finland är fortfarande rätt svår i

synnerhet på grund av att importen av billigt griskött till Finland

ökat inför grillsäsongen. Den värsta situationen torde

ändå vara över för denna gång. Tack vare stigande svinpriser

och minskad produktion i Europa kan vi i dagsläget skönja en

ljusning även för svinbranschen.

TG


blir du en framgångsrik företagare:

Tänk på hur du tänker

och satsa framåt!

Idrottspsykologen Christoph Treier höll som en del av läroavtalsutbildningen

för köttproducenterna en heldagsföreläsning vid

Norrvalla i Vörå i slutet av april. Schweitsaren är själv bosatt i

Lappfors, men reser världen runt i sina coaching-uppdrag med

internationella toppidrottare, som t.ex. finländska rallyvärldsmästaren

Markus Grönholm. Artikeln är ett sammandrag av hans föreläsning

på temat “När gasa, när bromsa”.

Vi kan inte köra genom hela livet med

gasen i botten. Ibland måste vi både som

företagare och människor bromsa in och

fundera över var vi står och hur vi vill gå

vidare. Mental träning är inte bara något

för idrottare, utan har något att tillföra

alla som i sin vardag arbetar under stress

och måste klara av höga förväntningar.

Den mentala träningen stärker motivationen,

positiva attityder, självförtroende och

stresshanteringen och hjälper dig hitta arbetsglädje

i vardagen.

Motivation kommer från självvalda

mål

Vanligtvis fungerar människan så, att när

vi inser att vi kan klara oss genom att endast

upprätthålla samma nivå som tidigare

slappnar vi av och slutar anstränga oss. På

samma gång blir vi mindre uppmärksamma

på problem och sådant i vårt arbete som

kunde göras bättre.

Om vi istället sätter upp ett mål för oss

stärker vi ambitionen och håller oss mentalt

aktiva. Det viktigaste för motivationen

är att målen är självvalda – att det är du

själv som väljer ditt mål och att du gör

det för din egen skull. Det är en dramatisk

skillnad för motivationen om drivkraften

är “jag vill” istället för “jag måste”. Vissa

uppgifter slipper man inte undan, men där

kan “måstet” med lite viljekraft bytas till

ett “vill” genom att man koncentrerar sig

på det positiva i uppgiften.

Välj ett mål du kan uppnå!

När man lägger upp en målsättning för utvecklingen

av sin verksamhet är det viktigt

att man väljer ett konkret och mätbart

mål. Målet behöver inte enbart vara ekonomiskt,

utan det kan gälla produktionsteknik

eller ens eget välmående i vardagen.

Ökad effektivitet eller ökad lönsamhet är

för vaga mål för att drivkraften ska bli tillräcklig.

Det går heller inte att uppnå något

som är “så bra som möjligt”, vi är alltid

så självkritiska att vi hittar någon detalj

som punkterar vår tillfredsställelse. Satsa

istället på ett konkret och mätbart mål, så

att du med säkerhet kan konstatera att

du uppnått det. Att nå sin målsättning ger

tillfredsställelse och ökar motivationen att

fortsätta sträva vidare.

Var ärlig mot dig själv

– och tro på dig själv!

För att målet ska vara realistiskt genomförbart

behövs en klar bild av målet, något

som håller trots omgivningens skeptiska

röster. Kan du se en tydlig bild av dig själv

i situationen när du uppnått ditt mål Håll

fast vid den och följ magkänslan för vad

som är realistiskt för just dig. Investera sedan

tid och energi i en bra planering – du

kommer att behöva övertyga både bank,

samarbetsparter och medarbetare om att

din vision är riktig!

Även tidsplanen för målet ska vara realistisk.

Framför allt behövs en tidpunkt när

satsningen ska börja, annars är risken stor

att det alltid finns något viktigare (eller

trevligare) att sätta tiden på. Genom att

boka tid varje kväll eller vecka för satsningen

skapas en rutin för arbetet.

Ett realistiskt mål innebär även att du är

ärlig mot dig själv. Lura inte dig själv med

för högt satta mål eller för snäv tidsplan,

det bäddar bara för besvikelse.

Mellanlanda och fira framgången

Liksom på alla långa resor är det viktigt


Lantgårdens Bästa info

Vad är ett positivt minne eller en härlig

plats för dig Den egna trädgården eller

semesterparadiset i Spanien Använd minnet

för att hantera stressande situationer

senare i livet!

att mellanlanda ibland. När processen är

lång hjälper mellanmålen dig att se att du

verkligen kommit en bit på vägen. Se också

till att fira framgången! Bjud medarbetarna

på tårta till kaffet eller visa din uppskattning

på annat sätt, det ökar motivationen

att gå vidare och skapar bättre vi-anda. Ta

dig också tid att gå igenom vad som gjorts

för att nå framgången – vad var tungt, vad

gick lättare, finns det något ni med facit på

hand kunde göra annorlunda På så vis har

du matsäck för kommande utmaningar.

“Det kunde fungera, om...”

Även om vi har en tendens att sträva efter

en problemfri tillvaro ställer livet förr eller

senare problem i vår väg. Det vi kan

påverka är vår inställning till problemen.

En nyckel till bättre själsro är att se problemen

som utmaningar. Ett problem är

som en vägg, det passiverar oss, men en

utmaning har däremot en lösning, en utväg.

Undvik att tänka “det går inte” och

byt det till “det kunde fungera om...”.

En positiv grundattityd hjälper också när

motgångar inträffar. I de flesta motgångar

finns dolda chanser som man annars inte

hade sett. Ibland får man ha tålamod innan

För att nå framgång i sitt arbete krävs att

man sätter upp mål för sin verksamhet och

arbetar motiverat för att uppnå målen.

Christoph Treier använde sig av en modell

han kallade SMART-mallen för en lyckad

målsättning. När målet följer SMART-mallen

är det: Självvalt, Mätbart, Ambitiöst,

Realistiskt och Tidsbestämt.

man får syn på dem, men en positiv attityd

gör det lättare att leva än om man gräver

ner sig i ilska eller oro.

Är du stressad eller har du

mycket att göra

När arbetsuppgifterna hopar sig är det lätt

att tappa fokus och med stigande nervositet

och aggressivitet ge efter för stressen.

Men att du har mycket att göra behöver

inte automatiskt innebära stress. Det är

inte arbetet i sig som orsakar stressen,

utan inställningen till arbetet. Tänk efter

hur du tänker och pratar om ditt arbete,

det påverkar stressnivån i kroppen.

Stress innebär att du inte har kontroll

över dina känslor. Därför handlar stresshantering

långt om att handskas med sina

känslor. Den känsla vi har kommer från de

inre bilder vi skapat kring situationen eller

företeelsen. Genom att bearbeta våra

inre bilder, byta dem mot mer positiva

versioner, kan vi kontrollera våra känslor

och ta herravälde över sistuationen. Det

finns också verktyg att använda sig av för

att hantera stress. Treier lyfte fram två metoder

han kallade “mental time-out” och

“svarta lådan”. Läs mer om dem i rutan

intill!

Beröm dig själv och analysera

din framgång

När omgivningen är skeptisk till dina satsningar

eller det känns som om utmaningarna

blivit överstora behövs ett självförtroende

som inte sviker. Få föds med ett

självförtroende som håller i alla stormar,

men man kan träna upp sitt självförtroende,

bl.a. genom att ge sig själv beröm. När

du har lyckats över förväntan, fundera på

hur du hanterade situationen och beröm

dig själv! Lär dig också att ta emot beröm

från andra och inte skylla bort det med

att det “inte var så bra”. Ett “Tack!” räcker

och är inte skrytsamt.

Att även kunna acceptera andras framgång

är en del av arbetet mot bättre självförtroende.

Det ger sig uttryck i både ödmjukhet

när man själv har framgång och

att kunna bemöta andras framgång med

positiva reaktioner istället för avundsjuka.

Vi är vana vid att ta oss tid att analysera

situationen när något går fel, men ta även

till vana att ett par gånger i året gå igenom

vad som gått bra. Framgångsanalysen tydliggör

vad du har lyckats med och vad du

gjorde för att lyckas. Det finns alltid en orsak

till framgång, men vi är inte vana vid att

fundera på det. Gör det konkret genom

att sätta ord på det, så har du ett recept

för kommande situationer! HJ

Knep för

stresshantering

Mental time-out

“Mental time-out” är en förebyggande

tankeövning, som senare kan användas

för att klippa av upprörda känslor och

ge dig möjlighet att se situaitonen från

ett “nollställt” läge. Metoden går ut på

att frammana lugna, sköna känslor från

ett positivt minne genom att använda

en personlig “strömbrytare”. För att

träna in metoden behöver du vara på

förhållandevis lugnt och gott humör.

• Tänk på något som alltid ger dig

positiva och lugna känslor. Det kan

vara ett minne, en bild, en plats.

• Öva dig under några veckors tid

att flera gånger om dagen frammana

denna bild eller detta minne.

• När du når den lugna, positiva

känslan gör du en liten rörelse,

en “strömbrytare” som du senare

kan förknippa med känslan. Låt det

vara en diskret rörelse som fungerar

för dig, t.ex. att dra dig lätt i

örat.

• När du blir upprörd kan du använda

rörelsen för att frammana

den harmoniska känslan och minnesbilden.

På så vis tar du kontroll

över dina känslor och kan se på

situationen i nytt ljus.

Svarta lådan

Den svarta lådan är en mycket enkel,

men effektiv metod för att hålla dig

koncentrerad även när tankarna snurrar

som värst. Som hjälpmedel behöver

du bara penna och papper.

Lista för dig själv alla tankar som gör

sig påminda. Sådant du måste komma

ihåg, idéer och problem du funderar på

– allt som snurrar runt i huvudet som

bäst. När allt finns nerskrivet till pappers

kan hjärnan slappna av och du kan

koncentrera dig på det som är viktigt

för stunden.

Metoden fungerar mycket bra även när

du har svårt att stilla tankarna vid sängdags.


Kalajoki

Kannus

Karleby

Jakobstad

Nivala

Mitt i Österbotten

Smidig service i Mellersta Österbotten

Snabba avhämtningar

och korta transporter

Mitt i det täta nötområdet kring Kannus har transportfirma

Mauri Takanen kb sin bas. Företaget kör slaktdjur från ett

stort område, ca 200 km i alla riktningar från Jakobstad

beräknat. Företaget sysselsätter förutom Mauri och Jukka

Takanen även anställda två chaufförer.

Mellersta Österbotten är ett viktigt

nötanskaffningsområde för Snellman.

Området betjänas av Snellmans representanter

Pekka Taipale och Mårten

Lassfolk (se sid 11).

De främsta kriterierna för en god djurchaufför

är att man är lugn och yrkesskicklig.

Man får inte se på klockan, utan

man måste koncentrera sig på att göra en

så smidig lastning som möjligt. Arbetet är

både krävande och farligt och producenten

kan själv förbereda en god lastning genom

att hålla lastningsplatsen i gott skick.

– Ett välgjort stängselsystem i ladugården

underlättar lastningen rejält, säger Jukka

Takanen.

■ Transportfirma Mauri Takanen kb grundades

år -83. Sonen Jukka var då ännu liten

och fick ofta åka med på körningarna.

I dagsläget har han verkat som chaufför i

över 10 år och som delägare i företaget

sedan senaste sommar.

Under 90-talet körde man djurtransporter

med t.o.m. tre bilar och den första

slaktbilen togs i bruk -97. Innan Takanen

skrev kontrakt för Snellman körde man

slaktdjur för Pouttu.

Nya nöt- och mjölkbesättningar

välkomna med!

Området kring Kannus är ett besättningstätt

nötområde med många mjölkgårdar.

Trots att nötmängderna minskar i Finland

har Snellmans nötanskaffning i Mellersta

Österbotten vuxit med över 10 % under

början av året. Eftersom Snellman numera

är det enda nötslakteriet i Mellersta Österbotten

har man även fått ta emot många

nya kunder. Jukka Takanen räknar till runt

150 nya besättningar från Kannus-Kelviå-

Lochteå-Kaustby-området sedan förra

hösten.

Områdesrepresentant Pekka Taipale betonar

att Snellman är ett mycket bra alternativ

för nötbesättningarna i Mellersta Österbotten.

Nya kunder är alltid välkomna.

– Vi erbjuder mycket snabba avhämtningar

och korta resor för djuren, säger Pekka

Taipale.

Säkerheten viktig

Djurtrafikantens vardag är mycket varierande.

Den goda sidan med arbetet är att

man har med många olika sorters människor

att göra, konstaterar Mauri Takanen.

Det finns inte två dagar som är likadana.

– Ibland springer man själv efter tjurarna

och ibland är det tvärtom, inflikar Jukka

Takanen.

Arbetsbilden har ändrats en hel del med

tiden. Pappersarbetet och blanketterna

har blivit allt viktigare och chauffören ska

också kunna bedöma om djuret är i transportdugligt

skick eller inte.

Takanens nya bil har

rum för 24 slaktnöt

och är utrustad med

helt ny datateknik,

som tas i bruk till

hösten. På bilden

till höger nötproducent

Teemu Mikkola

från Kannus, Jukka

Takanen, områdesrepresentant

Pekka

Taipale och Mauri

Takanen.

Uppskattar snabba avhämtningar

Nötproducent Teemu Mikkola från Kannus

nämner saklig och snabb service som

egenskaper han uppskattar i slakterisamarbetet.

Det är viktigt att lastningen fungerar

som den ska och att allt löper. I Teemu

Mikkolas ladugårdar står för närvarande

både mjölkkor och tjurar, men han håller

på att övergå helt till köttproduktion. De

gamla ladugårdarna renoveras för ändamålet

och målsättningen är en besättning

med runt 300 tjurar. Teemu Mikkola säger

att ur producentens synvinkel är snabba

avhämtningar avgörande. En försenad avhämtning

innebär att betalningen försenas

och det påverkar hela verksamheten.

HJ


Lantgårdens Bästa info

Kom med i Snellmans

nötkampanj

■ Snellman har god efterfrågan på slaktoch

förmedlingsdjur även under sommaren.

Vi har startat en nötkampanj, som

erbjuder producenter som säljer slakteller

förmedlingsdjur en möjlighet till att

få Herr Snellmans festskinka som tillläggsbonus.

Snellmans förmedlingskalvar

förmedlas som både mjölk- och sk. vanliga

förmedlingskalvar. Vi har god efterfrågan

på kalvar i alla storlekar. Kampanjen började

i juni och fortsätter ända till slutet

av augusti. Nu lönar det sig att i god tid

försäkra sig om en skinka till julen!

Vi är beredda att öka våra nötmängder

och stärka vår ställning som en konkurrenskraftig

samarbetspart för nötbesättningar.

Även nya kunder är varmt välkomna.

VH

Säkra julskinkan

i god tid!

Kampanjtid

1.6 – 31.8.2008

Herr Snellmans festskinka

ges som tilläggsbonus till besättningar,

som under kampanjtiden

säljer minst fem

(5) tjurkalvar eller minst 10

slaktnöt. Skinkorna levereras

till producenterna under november-december

(1 skinka /

besättning).

Anelma-programmet betjänar

nötproducenten

■ Anelma-programmet hämtar all den

information som gäller besättningens

produktion och samarbetet med Snellman

till LB-avtalsproducentens egen

dator. Genom programmet löper informationen

snabbt och säkert i båda

riktningarna.

Slakt- och förmedlingsanmälningar

behändigt dygnet runt

Genom Anelma kan du behändigt sköta

djurens försäljnings- och köpanmälningar

oberoende vilken tid på dygnet

eller vilken veckodag det är. Samtidigt

minskar risken för fel, eftersom djurens

födelseidentifikation överförs elektroniskt

direkt till slakteriets system. I brådskande

fall lönar det sig naturligtvis att

ta direkt kontakt till vår personal. Tillläggspriset

för djuranmälningar som inkommer

genom Anelma är för slaktnöt

2 c/kg och för förmedlingskalvar 5 €/st.

Vikter och klassificeringar

snabbt, rapporter arkiveras

I nya Anelma-programmet finns slaktuppgifterna

tillgängliga redan 15 minuter

efter slakt. Samtidigt framkommer

för varje slaktparti gruppens medelvikt,

köttighet och fettklass. Enskilda uppgifter

för varje djur finns i en individuell

förteckning, däribland dagstillväxt samt

eventuella kasseringar. Besättningens

tillväxtrapporter, som tidigare sändes

per post, finns även i systemet.

Likviderna elektroniskt

Likvidblanketterna sparas och arkiveras

i Anelma och kan vid behov behändigt

skrivas ut t.ex. för bokföringen. Vi erbjuder

alla producenter möjligheten att

helt frångå postade likvidblanketter.

Djurlagerfunktionen underlättar

djurhanteringen

En av Anelmas viktigaste funktioner för

specialiserade nötproducenter är djurlagerfunktionen.

Alla livdjur som Snellman

förmedlar överförs automatiskt till

djurlagret. Producenten kan naturligtvis

även själv mata in djur i djurlagret,

t.ex. när man köper kalvar direkt från

en annan besättning. Programmet visar

den totala mängden djur enligt nötslag

samt individuella uppgifter för varje

djur. Bland uppgifterna för enskilda

djur finns även djurets tillväxttid från

födseln i realtid och den uppskattade

slakttidpunkten. Den uppskattade slakttidpunkten

uträknas antingen utifrån

allmänna slaktvariabler eller på basen av

besättningsspecifika målsättningar.

Besättningen kan göra slaktanmälningar

direkt från djurlagret, varvid födelsidentifikationen

inte behöver matas in på

nytt. De djur som ska sändas till slakt

“plockas” till slaktanmälan från listan

genom att märka ett kryss i rutan intill

ifrågavarande djurs födelseidentifikation.

Därefter gör programmet en slaktanmälan

och sänder den till slakteriets

system.

Användarkoder fås fortfarande

Om du har frågor gällande Anelma eller

vill beställa användarkod som behövs

för Anelma-programmet kan du ta kontakt

med primärproduktionens personal!

Användarkoderna kan även beställas

elektroniskt i Anelma.

VH


Planenlig förnyelse av svinmaterialet är

grundstenen för en effektiv svinkedja

■ Svinavel är svinnäringens produktutveckling.

Bäst resultat från produktutvecklingen

får man inom svinnäringen när

förnyelsen av suggorna sker planenligt och

effektivt. På samma sätt har också valet av

galt en stor betydelse för de kommande

gödgrisarnas effektivitet (tillväxt, foderutnyttjandegrad,

kött-%). För att underlätta

de rätta valen har vi i Faba-kedjan (Faba

Avel, FABA Svin Ab och Finlands Svinavel

Ab) produktifierat vårt svinmaterial. I

produktifieringen har vi utnyttjat de möjligheter

vårt avelsprogram skapat och vår

breda kännedom om vårt svinmaterial. Nu

är det enklare än tidigare att både förnya

besättningens interna material och att

köpa gyltor.

I valet av svinmaterial lönar det sig alltid att

ha förhållandena i den egna besättningen i

åtanke. Utgående från avelsvärdet kan du

välja Faba Yorkshire- och Faba Lantras-svin

för varje enskilt specialbehov. Nedan allmänna

instruktioner som ger riktlinjerna

för en planenlig förnyelse.

Faba Matriark eller Faba Kombi

som gyltmaterial

När man förnyar suggmaterialet är det

väsentligt att komma ihåg den målsättning

som har störst inverkan på smågrisproducentens

plånbok: suggorna bör producera

många smågrisar under sin livstid. Ju

större livstidsgrisproduktionen är, desto

minde är suggans produktionskostnad /

avvand gris – dvs desto mer inkomst ger

suggan till sin ägare. Förutom storleken

enskilda kullar har suggans hållbarhet en

viktig betydelse för den totala livstidsgrisproduktionen.

I smågrisproduktionen lönar det sig att utnyttja

korsningseffekten för fruktbarhetsegenskaperna.

En korsningssugga (yorkshire

och lantraskorsning) producerar ca

en halv gris större kullar än en ren yorshire-

eller lantrassugga med samma avelsvärde.

Man ska dock alltid komma ihåg att

endast avelsmässigt goda djur lönar sig för

att producera korsningssuggor. Den nytta

man får från korsningar försvinner lätt om

man inte satsar på renrasavel.

Enklast sker förnyelsen genom att av följande

två alternativ välja den genetik som

bäst passar din produktionsform: Faba

Matriark och Faba Kombi. Bakom produktnamnet

Faba Matriark har vi samlat

suggor och galtar från speciellt fruktbara

och hållbara släktlinjer. Faba Kombi är

som namnet antyder både goda till sina

produktions- och fruktbarhetsegenskaper.

Välj således Faba Matriark och du vill satsa

speciellt kraftigt på fruktbarheten eller

Faba Kombi, om du vill säkra den bästa

helhetslösningen för din integrerade besättning.

Faba Muskel som far till kullen

Med tanke på hela svinkedjans lönsamhet

bör smågrisproducenten beakta kvaliteten

på sin produkt (grisarna). I gödsvinsbesättningen

är man naturligtvis intresserade av

köttproduktionsegenskaper, så som tillväxt,

foderutnyttjandegrad, köttighet och

köttets kvalitet. I detta fall är det lätt att

ge en rekommendation: Välj Faba Muskel

som far till gödsvinen. Om besättningen

i huvudsak använder inseminering är en

Faba Muskel-blandning ett ypperligt alternativ

vid sidan av enskilda galtar. Om du

har besättningens egen sperma eller en

gårdsgalt, lönar det sig vid anskaffningen

av galten att satsa på kvalitet och köpa

den antingen från Längelmäkis centralteststation

eller från Faba Kärnavelsbesättningar

genom vår djurförmedling.

När man diskuterar grisarnas kvalitet är

det skäl att minnas att gödsvinet alltid får

hälften av de genetiska egenskaperna från

modern. De svinlinjer vi produktifierat

härstammar från ett avelsprogram som

strävar mot helhetsekonomiskt tänkande

och därmed kan ni vara säkra: Faba avelsprogrammet

är effektivt och ger genetiska

framsteg inom både fruktbarhets- och

köttproduktionsegenskaper.

Timo Serenius

Skribenten är direktör för Faba Avels

svinlinje

Endast kvalitetsgenetik

lönar sig att föra vidare i

hybridproduktion. Välj en

ren Faba Matriark eller

Faba Kombi som förälder

till hybridsuggorna.

Faba Muskel som far till

kullen garanterar gödsvinens

kvalitet

Faba Kärnavelsprogrammet

garanterar kontinuerlig effektivering

av svinmaterialet

Ren Y eller L

Ren Y eller L

Faba Matriark eller Faba Kombi

korsningssugga garanterar god

kvalitetssmågrisproduktion

Faba Kärnavelsprogrammet

säkrar utvecklingen av svinmaterialet

även i framtiden

Faba Avel, FABA Svin Ab, Finlands Svinavel Ab och Faba

Kärnavelsbesättningarna har grundat Faba Kärnavelsprogrammet.

Målsättningen med detta program är att

en ny växel för att säkra den framtida finländska

svinaveln och samtidigt driva aveln via de avelsproducenter

som anslutit sig till kärnavelsprogrammet. Enkelt

förklarat bildar Faba Kärnavelsbesättningarna och

de organisationer som stöder kärnavelsprogrammet

en tät kärna, där alla parter har klara spelregler och

verksamheten garanterar framsteg i arvsmassan för att

säkra det framtida finländska djurmaterialet.

Jämnstora och effektiva gödgrisar till förmedling


Lantgårdens Bästa info

Svinlagret färdigt för

användning

sålda smågrisar skilt för varje smågrisproducent

och därigenom blir det möjligt att

ge mera exakt respons.

Efter att de sista djuren ur avdelningen är

slaktade och alla döda djur är korrekt anmälda,

kan man räkna ut t.ex. dagstillväxt

åt smågrisarna.

■ Anelmas svinlager är nu färdigt och är

ett nytt verktyg för producenterna att använda

flitigt. På basen av antalet svin som

”växer” i lagret kan Snellman göra planer

för att optimera verksamheten med tanke

på hela LB-svinkedjan. Svinlagret fungerar

som ett planerings- och uppföljningsverktyg

för producenten. Efter slakt kan man

räkna ut nyckeltal för grisarna i svinlagret,

som till exempel dagstillväxten. Inom en

snar framtid kommer det också att vara

möjligt att räkna ut andra ekonomiskt viktiga

nyckeltal.

Slaktsvinshus

Då grisarna kommer till besättningen

skriver producenten upp den avdelning

(avdelningarna), dit förmedlingspartiet har

lagts. Producenten flyttar uppfödningskontraktet

i Anelma till den avdelning han vill.

Man kan välja mellan de avdelningar som

man uppgett i produktionsplanen.

Utgående från uppfödningskontraktet gör

Anelma en plan för utslakten enligt utgallringsveckorna

i produktionsplanen. Utgallringarna

syns med vit text på grått botten

på raden för varje avdelning.

Slaktanmälningarna görs 1–4 veckor före

önskad avhämtningsvecka och görs från

svinlagret skilt för varje avdelning. De

slaktfärdiga djuren tatueras alltid för slakt

med avdelningsnumrering enligt Anelma.

Detta ska göras för att det ska gå att

koppla ihop slaktuppgifterna med rätt/

rätta uppfödningskontrakt och dess uppgifter.

I samband med slaktanmälan måste

producenten fylla i kedjeinformationsblanketten

för varje slaktparti. Att skicka och

spara anmälan lyckas först efter detta.

Resultatet från slakten minskar automatiskt

svinlagrets djurmängd, från den avdelning

djuren kom till slakt. Därför förändras

inte djurmängden i den gröna rutan

i svinlager kalenderns högra kant förrän

slaktuppgifterna blivit färdiga. Ändringar i

svinlagrets djurmängder baserar sig endast

på verkliga uppgifter: tillägg av förmedlingsdjur,

slaktuppgifter och utmönstringar

anmälda av producenten (döda osv.).

Anmäl utmönstrade svin

I svinlagrets högra kant finns en grön ruta

för varje avdelning. I rutan syns den mängd

djur som just då finns i svinlagret. Genom

att trycka på den gröna rutan öppnas en

funktion, med vilken producenten kan anmäla

utmönstring av djur från den avdelningen.

Anmälning av döda djur är viktigt

för uträkningen av produktionens nyckeltal.

Också de rapporter över djurmängder

som producenten kan skriva ut för svinregistret,

stämmer bättre med verkligheten

(ny funktion som är på kommande). I

framtiden får vi ur Anelma också de bästa

sammandragen bl.a. sammandrag över

Integrerad produktion

En besättning med integrerad produktion

kan genom Anelmas svinlager följa med

produktionens effektivitet på samma sätt

som en besättning med slaktsvin. Producenten

behöver bara själv välja tillvägagångssätt.

Principen är följande: man lägger

till grispartier på samma sätt som slaktsvinshusen

tar emot förmedlingsgrispartier.

Producenten bestämmer vilka partier som

hör till samma uppföljningsparti, placerar

de grisarna på samma avdelning i Anelma

och ger partiet ett nummer. Producenten

måste själv hålla reda på vilka boxar hör

till vilken avdelning i Anelma.

Härifrån framåt gör man på samma sätt

som slaktsvinsbesättningarna. Slaktanmälan

görs från djurlagrets avdelning eller

avdelningar, på så sätt kommer numret för

partiet och uppgifterna bakom det med.

Slaktsvinen tatueras med nummer enligt

Anelma–avdelning. Utmönstring ur lagret

anmäls på samma sätt som i slaktsvinshus.

Ett annat alternativ för integrerade besättningar

är att planera försäljningen av

slakt. Då är ändå den tidigare nämnda uträkningen

av nyckeltal inte möjlig. I svinlagret

lägger man till 16-20 veckor framåt

en uppskattning av veckovisa slaktpartier.

Den egentliga slaktanmälan gör producenten

1–4 veckor före önskad avhämtningsvecka,

genom att trycka på slaktpartiets

tal och kontrollera avhämtningsvecka och

djurmängden som ska slaktas. Efter detta

fyller man i kedjeinformationsblanketten

och sparar slaktanmälan.

Noggrannare och stegvisa anvisningar för

svinlagrets användning finns i Anelma. Bästa

sättet att lära sig svinlagrets funktion är

att följa anvisningarna steg för steg, samtidigt

som man själv är inloggad i Anelma

och gör sakerna i praktiken. Snellmans primärproduktionspersonal

hjälper förstås

gärna till med frågor som producenterna

har angående svinlagret.

MH


Krydda efter, inte före

Omarinerade produkter ska läggas okryddade

på grillen.

– Kryddar man ytan redan före grillningen

är risken stor att kryddorna bränns bort,

säger Ove Snellman. Grilla först ena sidan

av biffen, vänd sedan och krydda den färdiga

sidan. Svep sedan de färdiga biffarna

i folie och låt dra åt sig smakerna i fem

minuter.

Nötkött får gärna grillas till 65–80 graders

värme, vilket innebär att köttet är mediumstekt

och saftigt. Griskött ska däremot

alltid serveras välstekt och får inte vara

rosafärgat.

I grilltider flyttar köket

utomhus

Hela måltiden på grillen

Ove Snellman tipsar om att det är behändigt

att göra hela måltiden vid grillen.

– Små potatisar insvepta i folie blir färdiga

på 25 minuter. Grönsaker som tomater,

lök och paprika blir mycket goda på grillen.

Paprikahalvor kan man fylla med majs eller

fetaost och även efterrätten kan tillredas

på grillen, t.ex. äppel, banan eller ananas.

När sommarmånaderna infinner

sig söker sig allt fler ut till

grillen på gården eller terrassen.

Med lite planering kan man

tillreda hela måltiden vid grillen

för att avnjuta den utomhus

i gott sällskap.

De mörade jättebiffarna som Snellmans

introducerade förra sommaren gör i år

come back i 140 g storlek. Biffarna finns

marinerade och naturell av nötfilé, nöt inrestek

och grisfilé. Ove Snellman, ansvarig

för producentbutiken, påminner om att

man bör vara påpasslig när man grillar de

mörade jättebiffarna.

– De mörade biffarna har kortare fibrer

och blir därför snabbare färdiga. Det är

viktigt att vända biffarna ofta så att ytan

stängs och köttsaften hålls inuti biffarna.

Lagom portion till alla

Till Snellmans övriga grillutbud finns olika

naturella, ytkryddade och marinerade

produkter, bl.a. av nöt- och svinfilé. Nytt

för i år är de kortare grillkorvarna – grillbitarna

– som har en finare konsistens

och enligt önskemål är hälften så stora

som vanliga grillkorvar. Grillbitarna är perfekta

för barnportioner och andra som vill

prova på flera sorter från grillen utan att

genast äta sig mätt.

Börja i tid

Ove Snellman brukar hålla kurser i grillskolning

och ger några tips för en lyckad

grillning.

– Har man en kolgrill är det viktigt att ge

grillen tid att bli varm, säger Ove Snellman.

Tändvätskan ska hinna brännas bort och

värmen bli riktigt god. Man ska med andra

ord börja i god tid innan maten ska serveras

och se till att man har ordentligt med

kol på grillen, för när kolen

brunnit ut svalnar de

snabbt och det är trist

om köttet inte hinner bli

färdigt.

En tänd grill ska heller

inte lämnas utan uppsyn.

En vattensprutflaska är

bra att ha tillhands för

marinad som droppar

ner i glöden kan lätt fatta

eld. Aluminiumform på

gallret underlättar också

när man grillar marinerade

produkter.

För den som funderar

på grilltider för olika

produkter finns det tips

Snellmans webbplats,

www.snellman.fi. Gå in

på länken Matrecept och

därefter Grillskola.

Gas eller kol

Ove Snellman får ofta frågan vad han själv

föredrar, kol- eller gasgrill. Hemma på gården

står en vanlig kolbollgrill, men han ser

klara fördelar också med gasgrillar.

– Gasgrillarna är ju snabba, men de som

har plattor av lavastenar eller gjutjärn

snarare steker köttet än grillar det. Men

det är ju slutresultatet – en snabbt tillredd

och smakfull måltid – som räknas.

HJ

10


Lantgårdens Bästa info

5

Jakobstad

1

2

3

4

6

LB Nöt

1. Pekka Taipale 0500-265 635

2. Mårten Lassfolk 044-7966 545

3. Peter Björk 0500-263 996

4. Jarmo Niemelä 0500-369 597

5. Eero Sallinen 0400-384 180

Antti Sallinen 040-5543 621

6. Jouni Vanhatalo 044-7966 531

Vesa Hihnala, LB fältchef

044-796 6345

Matti Kastarinen, LB fältrepresentant

0500-263 995

LB Svin

Martti Hassila, LB fältchef

(06) 786 6344, 044-796 6344

Reijo Lintulahti, LB svinkonsult

044-796 6542

Primärproduktionsteamet

Snellmans primärproduktionspersonal träffades i slutet av maj för en strategidag i

Rautio. Snellmans målsättning för de kommande åren är att höja nötanskaffningsmängden

till 10 miljoner kg och fortsätta effektivera svinkedjan. Vi hoppas att vårt goda samarbete

med producenterna ska fortsätta även framöver. Vi står till tjänst med råd i

frågor som gäller köttproduktionen!

Laura Ehlers, LB produktionshandledare

044-796 6398

Övriga trafikanter

Christer Sundqvist 0500-264 570

Henry Ahlvik 044-796 6555

Jukka Takanen 040-5155 702

Mauri Takanen 0400-367 400

LB Kontoret

Mona Julin, logistikchef

(06) 786 6343, 044-796 6343

Brita Wiik, likvidansvarig

(06) 786 6323

Lisa Ahlgren, anmälningssekreterare

(06) 786 6375

Ronny Snellman

djurförmedlingsplanerare

(06) 786 6331, 044-796 6331

Tomas Gäddnäs

direktör för primärproduktionen

(06) 786 6342, 044-796 6342

e-post:

fornamn.efternamn@snellman.fi

Butiken (06) 786 6384

myymala@snellman.fi

Oy Snellman Ab

Granholmsvägen 1 B

68600 Jakobstad

tel * 06 786 6111

fax 06 786 6184

anelma@snellman.fi

www.snellman.fi

Snellmans webbplats www.snellman.fi

fick i början av året en ny, inbjudande

frontsida och en del nytt innehåll. Webbplatsen

innehåller konsumentinformation

om Snellmans produkter, näringsinformation,

olika recept och en länk till primärproduktionens

Anelma-sidor.

Olika kampanjer uppmärksammas på webben

med bl.a. recept, grillskola och i Herr

Snellmans smörgåsklubb. När du registrerar

dig till smörgåsklubben får du tillgång

till olika recept, tips och pyssel samt en

recepttjänst som sänder dig inköpslistan

för hela veckan till din e-postadress beroende

på vilken veckomatsedel du planerat.

På webbplatsen hittar du även Herr Snellmans

Butik, där du kan köpa roliga t-tröjor,

Herr Snellman-muggar eller grilltillbehör.

ReceptenSnellmans webbplats är

mycket välbesökta och förnyas med jämna

mellanrum, så det lönar sig att titta in nu

som då för att få ny inspiration till matlagningen!

11


120865

Trevlig sommar!

More magazines by this user
Similar magazines