22.01.2015 Views

Grattis, Sveriges bästa logistiker! - Posten

Grattis, Sveriges bästa logistiker! - Posten

Grattis, Sveriges bästa logistiker! - Posten

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

eplik

EN TIDNING FRÅN POSTEN

OM POSTEN LOGISTICS AWARD

REPLIK NUMMER 4 OKTOBER 2006

special

Finalister:

Scribona

minskade lagret

Landstinget ökade

patientnyttan

Apoteket

säkrade sina

leveranser

ANDREAS KOUTZAMANIS

OCH ROBERT POUSETTE

FRÅN DANAHER MOTION AB

TOG EMOT FÖRSTAPRISET.

Grattis, Sveriges

bästa logistiker!

Vinnarna och finalisterna

i Posten Logistics Award


ledaren

Utmaningar och

möjligheter i den

globala logistiken

ATT EN VÄL FUNGERANDE LOGISTIK är en avgörande

konkurrensfaktor blir tydligare för snart sagt var dag.

Det var dessutom länge sedan vårt lands gränser utgjorde

en begränsning för svenska företags expansion

och framgångar.

Temat för Postens inspirationsdag Visioner och

Verklighet den 28 september var just den globala

logistikens utmaningar och möjligheter. Från olika perspektiv

gav bland annat Fadi Ghandour och Anders

Wijkman sin syn på konsekvenserna av den ständigt

pågående globaliseringen. Intervjuer med dessa båda

auktoriteter kan du läsa på sidan 4 och 5 i tidningen.

På Visioner & Verklighet delades också Postens

stora logistikpris, Posten Logistics Award, ut till Danaher

Motion AB. Danaher är ett gott exempel på innovativ

och lönsam logistik som skapar både kundnytta,

kostnadseffektivitet och därmed ökad konkurrenskraft.

Ett specialpris i kategorin offentlig sektor delades

även ut till Stockholms läns landsting. Stort Grattis!

Globala företag som agerar på globala marknader

ökar också kraven på starka logistikpartners med

global förmåga. Att logistikmarknaden är i stark tillväxt

och förändring tycker jag återspeglas väl i detta nummer

av Replik.

Även Posten rustar för att fortsatt framgångsrikt

kunna vara en aktiv del i denna utveckling och från

årsskiftet kommer vi möta våra logistikkunder i ett nytt

bolag. Postens verksamhet bedrivs från årsskiftet i fyra

dotterbolag; ”Logistik”, ”Meddelanden”, Strålfors samt

Svensk Kassaservice.

Den nya strukturen är en logisk följd av den ekonomiska

vändningen av Posten. Nu har vi en ekonomisk

stabilitet i hela koncernen, en stark framtidstro och

möjlighet att bygga de olika verksamheterna utifrån

sina förutsättningar.

Vi ska stärka vår spetskompetens ytterligare

och bli ännu bättre på att möta våra kunders behov

av kvalitet, flexibilitet och leveranssäkerhet.

Per Gustafsson

Chef för Postens logistiksortiment

Har Sverige

i den globa

De stora, snabbväxande ekonomierna

i Asien, Sydamerika och

Östeuropa påverkar svenska

företag allt mer. Konsumenternas

krav på lägre priser driver utvecklingen.

Baksidan är att arbetstillfällen

försvinner i Sverige när vår

konkurrenskraft försvagas. Har

Sverige verkligen en chans

i den globala ekonomin

DEN FÄRGSTARKA CHEFEKONOMEN Hubert

Fromlet är ganska positiv till Sveriges möjligheter

i den globala ekonomin. Han slår fast att

handel alltid har betytt mycket för det svenska

näringslivet och för utvecklingen av välfärden i

Sverige.

– Vad som har hänt de senaste 25 åren

är dock att exporten har exploderat. 1990

uppgick den svenska exporten till ungefär

30 procent av BNP. Nu har den ökat till

50 procent, och av allt som exporteras går

25 procent till de stora framväxande ekonomierna

i Kina, Indien, Sydamerika och

Östeuropa, säger Fromlet.

Trots de stora möjligheter som finns i den

ökande handeln ser Fromlet problem och

utmaningar. Särskilt orolig är han över att

politikerna i Sverige har en alltför självbelåten

inställning.

– Vi kan inte leva i det förgångna. Politikerna

lutar sig ofta mot den statistik som visar att

Sverige har si och så många datorer, mobiltelefoner

och akademiker eller att si och så

många investeringar görs här, eller att exporten

ökar. Men statistiken visar ju inte den

enorma utveckling som sker just nu i Kina,

FOTO: JONAS BERGGREN

2 R E P L I K S P E C I A L 4 - 2 0 0 6


en chans

la ekonomin

’’ är produkternas prestanda

Vi ser att lojaliteten till

svenska produkter minskar

i snabb takt. Det som räknas

och pris.

Signhild Arnegård Hansen,

vice ordförande i Svenskt Näringsliv

Signhild Arnegård Hansen, vice ordförande i Svenskt Näringsliv, Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef i

TCO och Hubert Fromlet, chefekonom FöreningsSparbanken.

Indien, Mexiko och på andra håll. Statistiken

säger heller inget om vilka investeringar som

faktiskt inte sker här.

FROMLET CITERAR EN framstående amerikansk

nationalekonom och konstaterar att

”there is no room anymore for comfortable

ineffectiveness”. Det vill säga Sverige måste

hela tiden bli bättre, företagen måste hela

tiden bli bättre och de enskilda medarbetarna

måste bli bättre genom utveckla sig, utbilda

sig och arbeta smart.

Svenskt Näringslivs vice ordförande

Signhild Arnegård Hansen håller med. Om

Sverige ska klara den tilltagande konkurrensen

från lågkostnadsländer måste vi ha ett

företagsklimat i Sverige som gör det möjligt

att effektivt producera varor och tjänster som

är globalt konkurrenskraftiga.

– Konsumenterna bryr sig inte längre om

ifall varan är svensk eller inte. Vi ser att lojaliteten

till svenska produkter minskar i snabb

takt. Det som räknas är produkternas prestanda

och pris.

Hon understryker att hon vet detta av egen

erfarenhet. Som vd i familjeföretaget Svenska

Lantchips är Signhild Arnegård Hansen van

vid att fajtas på en global marknad.

En något annorlunda bild av läget ges av

Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO

och uppmärksammad författare till boken

Turboekonomin. Han håller med om att Sverige

och svenska företag måste vara oerhört

lyhörda och anpassningsbara för den globala

konkurrensen, men inte genom att kompromissa

med välfärdsambitionerna.

– Vad som händer i världen just nu är att

priset på arbete sjunker på grund av ett ökat

utbud på arbetskraft som blir tillgängligt

när marknader avregleras och logistik och

kommunikation blir allt effektivare. Men vi ska

naturligtvis inte konkurrera med billig arbetskraft

i Sverige, fastslår han med eftertryck.

Vi ska konkurrera med kunskap, kompetens,

innovationskraft och omställningsförmåga.

Roger Mörtvik säger att en förutsättning för

att klara av omställningen i "turboekonomin”

är att utforma system som ger människor

trygghet i förändring.

– Vi ska ha system i Sverige som gör att du

landar mjukt men ligger obehagligt, om du blir

arbetslös. Inte system som gör att du landar

hårt och blir liggande.

Men miljön då Alla tre är överens om att

jorden inte klarar den nuvarande miljöbelastningen,

men tycker inte att protektionism

och handelshinder är rätt metod för att

komma tillrätta med problemet.

STEFAN KARLÖF

4 - 2 0 0 6 R E P L I K S P E C I A L 3


FOTO: JONAS BERGGREN

– Genom nätverket Global

Distribution Alliance har vi

lyckats bli ett konkurrenskraftigt

alternativ till de riktigt stora,

säger Fadi Ghandour.

’’

Jag ser företagande som mer

än att skapa lönsamhet. Vi är

en del av samhället och måste

vara med och ställa upp.

” Universalrecept för

framgång finns inte”

Mellanösterns näringsliv förknippas ofta med råvaror.

I första hand olja, men även jordbruksvaror som

apelsiner och avokado. Men att det finns mycket annat

i området är Fadi Ghandour ett levande bevis på.

ÅR 1982, ENDAST 22 ÅR gammal startade

Fadi Ghandour logistikföretaget ARAMEX.

Under åren har företaget utvecklats framgångsrikt.

Enbart under 2005 ökade bolagets intäkter

med 23 procent och vinsten hamnade på

9 procent, vilket är mycket högt för branschen.

Men vägen till framgångarna har inte

varit spikrak, enligt Fadi Ghandour:

– När vi startade så trodde ingen att vi

skulle överleva mer än två år. Nu har vi snart

hållit på i 25 år och växer stadigt.

ARAMEX erbjuder globala logistiktjänster,

exempelvis sjö- och flygtransporter, speditionstjänster

och mycket annat. Företaget

är organiserat som ett nätverksföretag med

helägda bolag och partners, världen över.

– Genom nätverket Global Distribution

Alliance, GDA, har vi lyckats bli ett konkurrenskraftigt

alternativ till de riktigt stora,

säger Ghandour med en intensitet som gör

det svårt att betvivla det han säger.

GDA-nätverket har ett fyrtiotal anslutna

företag världen över. Både helägda dotterbolag

till ARAMEX och partners. Däribland

svenska Posten.

Nätverket hålls ihop av en gemensam strävan

att erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ

till de globala jättarna FedEx, UPS, TNT

och DHL. Gemensamma standarder för kvalitets-

och servicenivåer är ytterligare en förklaring

till nätverkets framgångar.

– Jag är pragmatisk, förklarar Fadi Ghandour.

Det finns inget universalrecept för

framgång. Vi förvärvar löpande allt fler bolag

för att kunna möta den ökade efterfrågan på

globala transporter, men vi ingår även nya

partnerskap. Kombinationen har visat sig

fungera utmärkt!

FADI GHANDOUR KONSTATERAR utan minsta

tvekan att målet är att bli nummer fem i

världen efter FedEx, UPS, DHL och TNT.

De stora jättarna, säger han, har för mycket

pengar. Och med för mycket pengar har de

råd att begå allt för stora misstag. På frågan

om när ARAMEX kommer att vara nummer

fem i världen svarar han undvikande.

– Vi tar den tid vi behöver. Om ett par år

räknar vi med att ha etablerat oss rejält på

den Sydostasiatiska marknaden. Världens företag,

inte minst i de framväxande ekonomierna

i Sydostasien och Indien, vill ha ett alternativ

till de stora. En logistikpartner som kan

hantera alla globala logistiska behov, och som

är beredd att ge det där lilla extra som inte de

stora ger. En sådan partner är ARAMEX,

säger han med ett övertygande skratt.

I hemlandet Jordanien, liksom i regionen i

övrigt är han en välkänd näringslivsprofil som

propagerar för mer satsningar på utbildning,

kompetens och IT. Han är dessutom engagerad

i sociala frågor och i miljöfrågor. Ett engagemang

som han bland annat får utlopp för

som styrelseledamot i Kung Husseins Cancerfond

(The King Hussein's Cancer Foundation)

och som vice ordförande i The Jordan

River Foundation.

Men engagemanget sträcker sig längre än

så. I samband med tsunamikatastrofen i Thailand

och Sri Lanka och i samband med jordbävningar

Pakistan och Iran har ARAMEX

ställt upp med resurser och annat stöd. Att

hjälpinsatserna är baserade både på humanism

och kommersiella syften är inget Fadi

Ghandour hymlar om.

– Jag ser företagande som mer än att skapa

lönsamhet. Vi är en del av samhället och

måste vara med och ställa upp. Våra insatser

hjälper människor samtidigt som de förbättrar

vår image och stärker vårt varumärke.

Fadi Ghandour

STEFAN KARLÖF

Fadi Ghandour är grundare av och

sedan 1982 vd för logistik- och transportföretaget

ARAMEX International, ett av

de ledande logistik- och transportföretagen

i Mellanöstern.

Fadi Ghandour är även medgrundare

av företaget maktoob.com, världens

största arabiska internet-community;

medlem av the Arab Business Council

vid World Economic Forum samt ordförande

i The Young Presidents' Organization

i Mellanöstern och Nordafrika.

4 R E P L I K S P E C I A L 4 - 2 0 0 6


FOTO: JONAS BERGGREN

’’

En av de enskilt största

källorna till den kraftiga miljöbelastningen

är koldioxid-

utsläppen.

” Företagen måste

ta ansvar för miljön”

Anders Wijkman ansågs en gång i tiden vara den

naturliga efterträdaren till moderatledaren Gösta Bohman.

Sedan 1999 är han ledamot för kristdemokraterna i

Europaparlamentet och driver klimat- och energifrågor.

– Toshiba har minskat

koldioxidutsläppen med

20 procent på fem år

genom bättre planering av

logistiken och energisnålare

fordon, säger Anders

Wijkman.

ANDERS WIJKMAN LÄMNADE partipolitiken

och gjorde karriär som generalsekreterare

för Röda Korset, Svenska Naturskyddsföreningen

och senare som biträdande generalsekreterare

i FN med ansvar för utvecklingsprogrammet

UNDP. Han är kritisk till de flesta av

våra politiska partier – även det egna.

– Idag sjunger alla partier den ekonomiska

tillväxtens lov. Jag håller med om att tillväxt är

viktigt men den måste hålla en viss kvalitet.

I grund och botten är problemet att den typ

av materiell konsumtion som vi utvecklat i

västvärlden inte fungerar när världens befolkning

är 8–9 miljarder, säger han.

För ett tiotal år sedan hävdades det att

miljöproblemen till stor del var på väg att försvinna

eftersom produktionen blev renare och

näringslivet allt mer inriktat på immateriellt

värdeskapande. Wijkman håller i grunden

med om den historieskrivningen men betonar

att den gäller i västvärlden.

– Det allvarliga är att vi genom den dramatiskt

ökande världshandeln exporterar dagens

produktion och konsumtion till de fattiga

länderna. Istället borde vi hjälpa utvecklingsländerna

i sin modernisering så att de kan

undvika industriländernas resursslösande utvecklingsfas.

– Vi i väst har reducerat vissa miljöproblem,

men många gånger bidragit till att öka den

globala miljöförstöringen genom att flytta problemen

till utvecklingsländer.

ANDERS WIJKMAN ÄR INGEN blåögd aktivist.

Han är väl medveten om de problem som

världen står inför och aktar sig för att skuldbelägga.

Men han har stort engagemang för

jordens och mänsklighetens fortlevnad. Och

anser att marknadsekonomin är bra på mycket,

men inte på att hantera miljöproblem.

Wijkmans förhoppning är dels att opinionsbildning

och ökad kunskap ska leda till att konsumenter

och kunder driver på utvecklingen för

en mer ansvarsfull miljöpolitik, dels att överstatliga

organisationer som FN och EU ska ta en

ledande roll i det globala miljöarbetet.

Grundproblemet i dagens samhälle är, enligt

Anders Wijkman, att belastningen på natursystemen

inte avspeglas i de priser vi betalar

för dagens konsumtion och livsstil. Med en

befolkningstillväxt och en ekonomisk tillväxt

utan tidigare motstycke, accelererar den belastningen

snabbt.

– I dagsläget överutnyttjas våra ekosystem,

förklarar han och räknar upp utfiskningen,

skogsavverkningen, jorderosionen och

förstörelsen av korallreven. En av de enskilt

största källorna till den kraftiga miljöbelastningen

är koldioxidutsläppen och koncentrationen

av koldioxid i vår livsmiljö som leder till

en global uppvärmning.

Men hur ska utvecklingen hejdas och en

global reglering kunna komma till stånd

Wijkman anser att FN och möjligen EU är

exempel på överstatliga organ som i dagsläget

har förmåga att motverka den nuvarande

utvecklingen. Han anser dessutom att företag

måste ta sitt ansvar eftersom de politiska processerna

går så långsamt. Inom logistik- och

transport framhåller han Wal-Mart och Toshiba

som goda förebilder.

– Koreanska Toshiba har minskat sina utsläpp

av koldioxid med 20 procent på fem år

genom en bättre planering av sin logistik och

investeringar i energisnålare fordon. Världens

största dagligvaruföretag Wal-Mart har nyligen

deklarerat ambitiösa mål för att minska

sin energianvändning och effektivisera sin

lastbilsflotta.

STEFAN KARLÖF

Anders Wijkman

Ålder: 62.

Yrke: Politiker och opinionsbildare.

Medlem av Europaparlamentet.

Karriär: Riksdagsman för moderaterna

1970–78, generalsekreterare i Svenska

Röda Korset 1979–88, chef för Svenska

Naturskyddsföreningen 1989–91, generaldirektör

för SAREC, 1992–94, ambassadör

och biträdande generalsekreterare

i FN 1995-97. Sedan 1999 är han ledamot

av Europaparlamentet.

Övriga uppdrag: Bland annat styrelseordförande

i svenska PLAN, styrelseledamot

i Tällberg Foundation, ledamot i

Vetenskapsakademin.

4 - 2 0 0 6 R E P L I K S P E C I A L 5


Vinnare 2006

Danaher Motion AB vann Posten Logistics

Award 2006 för sin effektiva, maximalt värdeskapande

logistik av världsklass.

Allt ljus på

lysande logistik

Postens stora logistikpris, Posten Logistics Award, fortsätter

att dra till sig stort intresse och många spännande bidrag.

Årets vinnare blev Danaher Motion AB.


Ellinor Persson var moderator. Erik Olsson vd i Posten. Stockholms läns landsting fick juryns specialpris.

FOTO: JONAS BERGGREN

FRÅN OCH MED I ÅR kan alla företag och

andra organisationer anmäla sina logistiklösningar

till Posten Logistics Award. När

priset instiftades för fyra år sen var det enbart

kunder till Posten som fick delta.

– Vi bestämde att tävlingen ska vara öppen

för alla, eftersom det är vår ambition att vara

ett Nobelpris för logistik, säger Mats Abrahamsson,

professor i logistik och ordförande

i den jury som varje år vaskar fram fyra värdiga

finalister.

I år inkom ett drygt trettiotal tävlingsbidrag.

Precis som tidigare år är det god kvalitet på

inkomna bidrag.

DET FINNS MASSOR AV företag som sköter sin

logistik på ett oklanderligt sätt. För att vinna

Postens logistikpris krävs det där extra.

Priset instiftades 2002 för att uppmärksamma

och premiera god logistik. I år är det

femte gången priset delas ut. De tidigare

vinnarna är Bergman & Beving (2002), Svenska

Spel (2003), Dustin (2004) och AdLibris

(2005).

Juryordföranden Mats Abrahamsson har

en kvalificerad jury till sitt förfogande: Gert

Karnberger, vd i Clas Ohlson, Sven-Olof

Kulldorff, vice vd i ICA, Göran Sällqvist, vice

vd i Posten, Per Gustafsson, chef Postens

logistiksortiment, Stefan Karlöf, konsult, och

Urban Bjöörn, inköpsdirektör i Volvo Cars,

som är ny för i år i juryn.

När vinnaren korades i samband med

Posten logistikevenemang, Visioner & Verklighet,

framhöll Postens vd Erik Olsson att

Postens stora logistikpris är ett bra exempel

på den tävlingsanda som han själv sätter

mycket högt.

– Att tävla är ett sätt att bli bättre och lära

av andra. Varje dag tävlar vi i Posten med våra

konkurrenter om att få ert förtroende, sa han

och visade en bild föreställande

det konstverk som årets vinnare fick ta emot.

Juryns beslut hade sammanfattats och

lagts i ett kuvert som överlämnades till Erik

Olsson av evenemangets moderator Ellinor

Persson.

”Med avancerad processtyrning, en

systematisk jakt på förbättringar, innovativa

logistiklösningar i hela kedjan – och inte minst

genom att smart utnyttja strategiska underleverantörer

– har vinnaren utformat en effektiv

och maximalt värdeskapande logistik, som

håller absolut högsta världsklass. Vinnaren är

Danaher Motion AB.”

REPRESENTANTERNA FÖR VINNAREN tittade

sig yrvaket och förvånat omkring. När de

förstod vad som hänt gick de strålande upp

på scenen och tog emot diplom, prisskulptur

och publikens ovationer. Om möjligt ännu

gladare blev Christina Teiner och hennes

kollegor från Stockholms läns landsting när

Priset – ett konstverk i glas

Utöver ovationer, ära och berömmelse fick Danaher

Motion AB och Stockholms läns också ta emot varsin

personligt formgiven glasskulptur av Caroline Södergren,

som är utbildad vid Konstfacks glaslinje och delägare

i studioglashyttan Åtta glas på Fjäderholmarna i

Stockholm.

Konstverket – som heter ”Glasbygge” – består av

koppartrådar som länkar samman ”noder” av gjutet

glas. Caroline Södergrens verk finns bland annat

representerade i Nationalmuseums samlingar och som

utsmyckning i ett stort antal offentliga miljöer.

Mats Abrahamsson,

professor i logistik

och ordförande

i juryn.

Erik Olsson avslöjade ett de fått juryns specialpris

i kategorin Offentlig sektor.

– Äntligen, utbrast Christina Teiner och syftade

på att landstinget varit i final tidigare.

Läs mer om Danaher Motion AB på sidan

8 och om Stockholms läns landsting på

sidan 10.

STEFAN KARLÖF

Läs mer på: www.posten.se/logistikpriset

4 - 2 0 0 6 R E P L I K S P E C I A L 7


VINNARE 2006: DANAHER MOTION AB

Frågvishet satt i system

Tillverkningsföretaget Danaher Motion AB i Stockholm vann

Posten Logistics Award 2006. Företagets exceptionellt genomtänkta

och systematiska logistikprocesser, i kombination med en kreativ

lösning för att outsourca produktion var det som fällde avgörandet.

Robert Pousette, Supply Chain Supervisor på

Danaher Motion AB.

DANAHER MOTIONS HÖGEFFEKTIVA produktionslogistik

som baseras på Toyotas världsberömda

tänkande inom Lean Thinking, kompletterad

med en modell för att balansera

egen tillverkning med outsourcing av volymprodukter,

har gjort företaget till en av världens

ledande tillverkare av styrenheter för industrirobotar

och styrsystem för elektriska truckar.

Företaget ingår i den globala koncernen

Danaher, med säte i Washington DC.

I koncernen ingår de tre affärsområdena

Professional Instrumentation, Industrial

Technologies samt Tools & Components.

Robert Pousett, som är logistikexpert och

Supply Chain Supervisor på Danaher Motion

i Stockholm förklarar att bakgrunden till företagets

framgångsrika produktionskoncept

grundar sig på ett starkt kundfokus och en

genuin förbättringskultur.

– Vi har mycket krävande kunder som

Toyota och ABB. De ställer höga krav på att vi

ska producera marknadsledande produkter,

till konkurrenskraftiga priser. Det kundtrycket

driver oss att tänka igenom allt vi gör. För att

veta vilka krav vi ska ställa börjar vi alltid med

att testtillverka en produkt internt. När vi har

klart för oss hur tillverkningen bör gå till, vad

den kostar och vilken kvalitet som är önskvärd,

lägger vi sedan ut produktionen på partners

och underleverantörer.

Danahers verksamhet styrs av ett kulturbärande

system, Danaher Business System.

Systemet är en praktisk metodik som utgår

från det japanska begreppet Kaizen som

handlar om att sträva efter ständiga förbättringar,

både i företaget och på det personliga

planet. Kaizen består av orden Kai som betyder

väg och Zen som betyder bra.

– KAIZENTÄNKANDET SOM LIGGER bakom

Toyotas företagsfilosofi genomsyrar även vår

företagskultur. Av Kaizen följer att ingenting

någonsin är färdigt, allt kan hela tiden göras

bättre, säger Robert Pousette.

Effekterna av Danaher Business System

har överträffat alla förväntningar och Danaher

har befäst positionen som marknadens

ledande företag inom sina verksamhetsområden.

– Danaher Business System ligger till grund

för allt som vi gör och driver på ett ständigt

förbättringsarbete, säger Andreas Koutzamanis,

även han Supply Chain Supervisor på

Danaher Motion AB i Stockholm.

I den alltid pågående jakten på förbättringar

är medarbetarna uppmuntrade att hela

tiden ställa frågan: Varför Ifrågasättandet

– eller felfinneriet om man så vill – är satt i

system. Ett företag för de frågvisa med andra

ord.

STEFAN KARLÖF

Danaher Motion AB

Omsättning: 900 Mkr (Sverige).

Antal anställda: 140 (Sverige).

Resultat: ca 160 Mkr (Sverige).

Det bästa med lösningen: Danaher

Motion i Stockholm byggt upp en högeffektiv

produktionslogistik som baseras

på Toyotas världsberömda tänkande

inom Lean Thinking och Kaizen, kompletterad

med en modell för att balansera

egen tillverkning med outsourcing

av volymprodukter.

8 R E P L I K S P E C I A L 4 - 2 0 0 6


FOTO: JONAS BERGGREN

FINALIST 2006: APOTEKET

Hittade rätta receptet

Under 2003 inledde Apoteket, Posten och Sonat ett logistiksamarbete

som har resulterat i minskade kostnader och bättre leveransservice.

– GENOM ATT KRAFTIGT MINSKA antalet

transportörer och förenkla vår administration

har vi reducerat transportkostnaderna

och ökat kvaliteten i vår distribution, samtidigt

som vi har fått ett mycket bättre grepp över

vår logistik.

Det säger Michael Camitz, logistikdirektör

i Apoteket när han sammanfattar de främsta

effekterna av Apotekets uppmärksammade

logistiklösning.

Arbetet påbörjades under våren 2004 och

blev snabbt framgångsrikt. Ett synligt bevis

på samarbetets effektivitet är att antalet

transportörer har minskats från cirka 600 till

ett tjugotal och antalet transportfakturor har

reducerats från fler än 14 000 per år till tolv

– en per månad.

Tidigare utfördes transportupphandlingarna

lokalt ute i Apotekets organisation vilket

resulterade i tusentals fakturor och att farmaceuter

ägnade sig åt tidsödande och ineffektiv

transportadministration.

Andra problem med den decentraliserade

logistiken var bristande kostnadskontroll och

kvalitetsbrister till följd av dålig planering och

en total avsaknad av koordination mellan de

olika enheterna.

– Den decentraliserade strukturen innebar

i praktiken att varje Apotek hade sin egen

transportlösning, det säger sig självt att det

inte var rationellt, säger Michael Camitz.

– Genom att samverka med Posten och

Sonat har vi fått Sveriges skickligaste transportavdelning

och vi ser den som inhyrd snarare

än outsourcad, säger Jonas Kolehmai-

Michael Camitz, logistikdirektör och Jonas

Kolehmainen, transportchef på Apoteket.

nen, Apotekets transportchef och därmed

den person som har den löpande kontakten

med Postens och Sonats personal.

I trepartssamarbetet är det Apoteket som

stipulerar vilka servicenivåer som ska uppnås

och fastslår övriga krav på logistiken. Sonats

och Postens uppgift att upphandla transporter,

boka transporter, hantera reklamationer,

ge intern support, dimensionera kapacitet

samt inte minst att styra, samordna, mäta

och följa upp logistiken. Det mesta av arbetet

sker i den gemensamma driftscentralen i Örebro

– den så kallade transportavdelningen.

I DET TEAM SOM TAR ansvar för Apotekets

transportadministration ingår kvalificerade logistiker

och IT-specialister. Vid behov finns

det andra personalresurser att tillgå; personer

som har en hög kompetens och erfarenhet

från olika branscher, sektorer och delområden

i logistikkedjan. I alla kontakter med

Apotekets personal, med transportörer och

med mottagare uppträder teamet kort och

gott som Apotektes transportavdelning.

Kolehmainen och hans kollegor har i princip

daglig kontakt med transportavdelningen i

Örebro. Varje månad träffas berörda under ett

gemensamt driftsmöte där verksamheten följs

upp och planeras framåt. Dessutom genomförs

kvartalsvisa driftsmöten.

– Var tredje månad träffas en styrgrupp.

Vi diskuterar samarbetet på djupet och tar

upp förbättringsbehov och utvecklingsfrågor.

Posten och Sonat förväntas ta ett proaktivt

utvecklingsansvar för vår logistik, säger Jonas

Kolehmainen och nämner Apotekets mål

att sänka utsläppen av koldioxid med 10 procent

som ett av många utvecklingsområden.

Apoteket

STEFAN KARLÖF

Omsättning: 34 111 Mkr.

Antal anställda: 11 000.

Resultat: 8 579 Mkr.

Det bästa med lösningen: Genom en

tydlig rollfördelning, klart stipulerade krav

och öppenhet mellan parterna har Apoteket

tagit greppet över en närmast kaotisk

transportverksamhet. Den nya transportfunktionen

har medfört att Apoteket

har fått en överblick och kontroll över

sina transportkostnader, samt att leveranskvaliteten

har ökat samtidigt som

kostnaderna har minskat.

4 - 2 0 0 6 R E P L I K S P E C I A L 9


FINALIST 2006: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Halverade kostnader

Stockholms läns landsting utvecklade ett eget system som

halverade kostnaden och förbättrade patientnyttan för diabetiker.

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING omsätter

44 miljarder kronor och har 42 000 anställda.

I denna jättelika organisation finns det en liten

enhet som heter Link. Där basar Christina

Teiner över ett tjugotal medarbetare som

ägnar sina arbetsdagar åt att utforma lösningar

för distribution av läkemedel, sjukvårdsmaterial

och tillbehör till sjuka som vårdas i

hemmet. Det fantastiska med Link är att de

som arbetar där verkligen brinner för att spara

pengar och serva länets patienter. Och de

lyckas med bådadera.

– Jag är jättestolt över min personal, utbrister

Christina Teiner.

Hon berättar om den logistiklösning för

distribution av diabeteshjälpmedel, Dialink,

som har byggts upp kring ett egenutvecklat

IT-system. Det handlar om att distribuera testmaterial

för diabetes, dvs mätstickor och testapparatur,

till länets 75 000 diabetiker. Tidigare

distribuerades artiklarna via Apoteket,

som lämnade ut varorna i sina butiker. Nu har

Posten tagit över en stor del av distributionen.

Kostnaderna har i det närmaste halverats och

patienterna kan hämta sitt testmaterial på

närmare ett par tusen utlämningsställen.

– Vi kan ännu inte bedöma de fulla effekterna

av det nya systemet. Hittills har vi reducerat

antalet leverantörer från 29 till 6. Vi sparar

cirka 40 miljoner kronor per år på billigare

inköp och drift, vilket är en halvering jämfört

med tidigare. Dessutom har vi fått en mycket

bättre överblick över vad det kostar att förse

våra diabetiker med förbrukningsmaterial och

mätutrustning, berättar Christina Teiner.

Men inte nog med det. För patienterna

har det också blivit bättre. När patienten har

fått ett recept kan testmaterial beställas fyra

gånger per år med hjälp av Postens tjänst

eBrev. Patienten skickar en svarskupong till

Link, där önskade artiklar har fyllts i.

– Varje kväll skannar vi alla beställningar

och skickar orderfiler till Posten Sjukvårdslogistik.

Nästa dag plockas ordrarna i Gävle och

skickas till mottagarna via något av Postens

tusentals utlämningsställen.

LÖSNINGEN ÄR ETT EXEMPEL på hur effektivisering

och serviceförbättring ofta går hand i

hand. Alla inblandade tjänar på det nya. Skattebetalarna,

landstinget, ordinatörerna och

framförallt patienterna.

För sin logistiklösning blev Stockholms läns

landsting en av fyra finalister i Posten Logistics

Award 2006 och erhöll dessutom juryns

specialpris i kategorin Offentlig sektor.

Så här uttryckte sig juryn i sin formulering:

”Stockholms läns landsting har utvecklat

en webbtjänst för ordination, beställning och

distribution av sjukvårdsprodukter som används

i hemmet. Lösningen innebär att patienten

har fått en kraftigt förbättrad leveransservice

samtidigt som landstinget avsevärt

har reducerat sina hanteringskostnader.”

– Vi är mycket stolta över den prestigefyllda

vinsten för det ligger ett enormt arbete bakom

utvecklingen och införandet av Dialinksystemet,

säger Anna-Stina Nordmark-Nilsson,

biträdande landstingsdirektör. Förutom den

Christina Teiner, upphandlingsansvarig på SLL.

stora patientnyttan har systemet lett till betydande

kostnadsbesparingar för landstinget.

Det är bara fantasin som sätter gränser för

alla de liknande processer och lösningar som

skulle kunna utvecklas på ett liknande sätt

och därmed spara stora pengar. På Link visar

man att modern informationsteknik, affärsnäsa

och sunt förnuft räcker långt. Mycket långt.

Stockholms

läns landsting

STEFAN KARLÖF

Omsättning: Drygt 50 000 Mkr.

Antal anställda: 42 000.

Det bästa med lösningen: Genom ett

äkta engagemang har Stockholms läns

landsting byggt upp en sund logistiklösning

både ger ökad patientnytta och

avsevärda kostnadsbesparingar.

10 R E P L I K S P E C I A L 4 - 2 0 0 6


FOTO: JONAS BERGGREN

FINALIST 2006: SCRIBONA

Den listiga grossisten

Konsumtionen av hemelektronik och datorer ökar. För den nordiska

grossisten Scribona som distribuerar till kedjor och återförsäljare

gäller det att motivera sin roll genom att förfina sin leveransprecision.

TILLGÄNGLIGHET ÄR NYCKELORDET, när

kunden står i butiken gäller det att varan finns

på hyllan.

– Våra leverantörer, Philips, Sony, Samsung,

Hewlett Packard och de andra giganterna

har en femtioprocentig leveransmoral, säger

Scribonas logistikchef Håkan Kreffe med

ett stort skratt.

Han förklarar att de stora elektronikföretagen

själva bestämmer hur mycket de levererar

och till vem. Det är först när varorna lastas

som Scribona vet vilka produkter som kan

levereras och vilka inköpsordrar som varorna

avser. För att förbättra den egna leveransförmågan

och hålla logistikkostnaderna låga har

Scribona infört ett nytt logistikkoncept baserat

på en bättre tillgång på information och

transparens i varuflödet.

Håkan Kreffe,

Scribona AB.

– Med vårt nya koncept ser vi till att få information

om vilka varor som levereras direkt när

de lastas på våra bilar, förklarar Håkan Kreffe.

Det betyder att de varorna kan köpas av butiker

och återförsäljare redan när de rullar på vägarna.

Det mesta behöver därmed inte lagras

utan cross-dockas och levereras till kunderna.

DEN NYA LÖSNINGEN INNEBÄR att Scribona

har börjat arbeta med en kontrolltornslösning,

där en grupp kompetenta logistiker har till

huvuduppgift att arbeta med att planera,

styra och följa upp logistiken. Dessutom har

Scribona investerat i ett antal hubbar som

möjliggör de nya flödena. I praktiken innebär

den nya lösningen att logistikflödet blir mer

komplicerat eftersom den resulterar i fler

leveransvägar. Men det blir samtidigt mer

effektivt och kundanpassat.

– Nu kan vi nå kunderna på fem olika sätt

i stället för som tidigare på ett sätt. Vi kan köra

direkt från leverantörer till kund, direkt från

hub, från eget lager eller kombinationer av

detta. Graden av komplexitet ökar naturligtvis,

vilket har gjort att vi har infört ett kontrolltorn

som med hjälp av IT-system ska se till att

alla leveranser koordineras, styrs och når sina

mottagare i rätt tid.

Behovet av lager har minskat radikalt. Tidigare

fick i princip allt lagerhållas. Nu kan 60

procent av varorna levereras direkt till kund

medan resten lagerläggs.

Effekten av den nya logistiklösningen är att

kunderna får en mer korrekt information om

tillgängliga produkter och snabbare leveranser

samtidigt som logistikkostnaderna i hela

logistikkedjan reduceras kraftigt.

– När systemet är i full drift kommer vi att

reducera kostnaderna i Supply Chain med

30 procent jämfört med dagens nivå. Men

ingen i vår bransch har tidigare arbetat på det

här sättet, så vi är beredda på att det tar en

tid tills allt fungerar enligt vår plan.

Scribona

STEFAN KARLÖF

Omsättning: 13 000 Mkr.

Antal anställda: 900.

Resultat: Cirka 5 procents rörelseresultat

(resultatet är dock negativt för 2005

på grund av finansiella kostnader).

Det bästa med lösningen: Scribona

har löst en oförutsägbar varuförsörjning

från sina leverantörer genom ett innovativt

nytänkande baserat på bättre informationstillgång

och ökad transparens

mellan aktörerna i varuflödeskedjan.

4 - 2 0 0 6 R E P L I K S P E C I A L 11


B-POST

Returadress:

Posten AB

Marknadskommunikation

105 00 Stockholm

Festligt och fullsatt!

Logistikbranschens frontfi gurer var på plats vid Posten Logistics Award.

Priset delades ut på Postens logistikdag Visioner & Verklighet 28 september.

Logistikprofilen Nils

G Storhagen, Newlog

(t v) och Stefan

Kjellberg, Posten

Express, gillar Postens

logistikpris:

– Det är lärorikt och

inspirerande att se hur

olika verksamheter

bygger upp sin logistik

och utvecklar sina

processer. Vi borde

ha fler priser, vi har

inte den traditionen i

Sverige. Det här uppmuntrar

verkligen.

FOTO: JONAS BERGGREN

Till final gick Apoteket med en lösning för effektivare transportadministration

och transporthantering av läkemedel

och förnödenheter.

– Jättekul, tyckte Michael Camitz, Apotekets Logistikdirektör

(t h). Det är ett kvitto på att det vi gör håller en hög kvalitet.

Jonas Kolehmainen, transportchef på Apoteket och Gunilla

Henze, projektledare på Posten, instämde.

Per Arosenius, logistik-

chef på Lifco Dental (t v)

och Dan Sivervik, vd för

Deluxe Media kämpade

mot varandra i Posten

Logistics Award 2005.

Båda företagen nådde

finalplats, men fick se

sig besegrade av vinnaren

AdLibris.

– Det var lärorikt att

vara med i tävlingen,

eftersom det ger en

möjlighet att betrakta

sig själv lite utifrån,

säger Per Arosenius.

Postens vVD Göran Sällqvist ingår i juryn som

vaskar fram finalisterna och utser vinnaren av

Postens logistikpris.

– Det är alltid lika roligt att se hur företag

av olika storlek, i olika branscher hittar smarta

lösningar på logistikproblem. Från och med i år

är tävlingen även öppen för företag som inte är

kunder till Posten.

Läs mer om priset, evenemaget och årets

talare på: www.posten.se/visioner

och www.posten.se/logistikpriset

KONTAKTA OSS!

Kontakta din lokala säljare eller:

Posten Kundtjänst Företag: 020-23 22 20

e-post: kundtjanst.foretag@posten.se

Posten AB

105 00 Stockholm

Internet: www.posten.se

Prenumeration: www.posten.se. Klicka på Företag,

Logistik/Outsourcing, Nyhetstidningen Replik.

replik

Nyhetstidning

från Posten

Ansvarig utgivare:

Per Gustafsson

Redaktion:

Lennart Mårtensson

08-781 71 12

Produktion:

Spoon Publishing AB

08-442 96 20

Copyright Posten

oktober 2006

12 R E P L I K S P E C I A L 4 - 2 0 0 6


Tejpa!

Posten AB

Contact Center

Svarspost

Kundnummer 41 00 46 42

110 00 Solna

Frankeras ej,

mottagaren

betalar

portot.

Vik här!


Beställ Vinnande Logistik

och lär dig mer om logistik,

handel och effektiva affärer.

Snart är den här, årets utgåva av Vinnande Logistik. I skriften

beskrivs utförligt årets fyra finalister i logistiktävlingen

Posten Logistics Award.

Frågor som behandlas är bland annat: Hur skapas en

effektiv logistik Vilka är finalisternas bästa tips och framgångsfaktorer

Hur utvecklas logistiken under de närmaste

åren och vilka krav ställer detta på varuägare och logistikpartners

I skriften ges även en översikt av Postens aktuella

logistikutveckling, erbjudanden och resurser.

I Vinnande Logistik finns också all information du behöver

för att anmäla din egen verksamhet till Posten Logistics

Award och vilka urvalskriterier som gäller.

Beställ ditt kostnadsfria

exemplar med kupongen

nedan eller på

www.posten.se/logistikpriset.

Skriften är klar för distribution i

november.

Ja tack, jag vill beställa Vinnande Logistik.

NAMN

FÖRETAG

ADRESS

POSTNR

POSTADRESS

E-POST

TELEFON

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!