22.01.2015 Views

Broschyr DR Tryck - Posten

Broschyr DR Tryck - Posten

Broschyr DR Tryck - Posten

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DR-tryck

-från idé

till distribution


DR-tryck är en helhetslösning som

säkerställer hela processen från idé

till distribution av direktreklam.

Posten Meddelande, tillsammans

med Strålfors, gör tryckoriginal,

trycker och distribuerar till den målgrupp

du vill nå. Du kan välja mellan

olika tjänster, allt beror på vad du vill

säga och vilka du vill nå.

BUDSKAP OCH MÅLGRUPP

Det viktigaste är att vara tydlig med vem man är,

vad man vill och vilka man vill kommunicera med.

På det sättet får ditt budskap bäst genomslagskraft.

När du bestämt vad du vill säga och vem

du vill nå har vi flera direktreklamtjänster, utformade

för att nå olika målgrupper.

Att välja rätt målgrupp för en kampanj är ofta avgörande

för hur utfallet blir. Posten har många olika

verktyg som kan hjälpa dig med selekteringen.

DR-TRYCK

Vid trycksaksproduktion finns det inga begränsningar

det går att producera det mesta på papper.

Det viktigaste är att du når fram till din målgrupp

och att resultatet av ditt utskick blir det du

tänkt dig. Samtidigt är det viktigt att kampanjen

är ekonomisk och effektiv, och att varje satsad

krona ger så mycket som möjligt tillbaka.

Det är här Strålfors kommer in med sin grafiska

kompetens. Postenkoncernen har i och med

detta ett svårslaget koncept inom DR-tryck.

Kostnader som påverkar dina DR-försändelser är

utformning, vikt och antal. Vi hjälper dig att välja

ett papper som både stödjer ditt budskap och är

kostnadseffektivt.

Vill du inte själv designa dina utskick/försändelser

kan vi göra det. Tillsammans går vi igenom vad

som ska karaktärisera din trycksak, gör ett förslag

med din logotyp och ditt typsnitt. Först när

du är nöjd går tryckpressarna igång.

RELEVANT KOMMUNIKATION

Kommunicera med dina kunder på det sätt du

når fram bäst! Med DR kan du nå alla hushåll i hela

landet eller ett specifikt område eller bara riktat

till några få utvalda. Du kan välja att öka precisionen

genom att vara helt personaliserad i din

kommunikation. Att rikta sig direkt till mottagaren

utifrån hans/hennes preferenser ökar relevansen

och därmed effekten av din kampanj.

ODR - OADRESSERAD DIREKTREKLAM

ODR används när du vill nå ut brett till en låg kostnad.

Du beskriver till exempel vilken typ av kund

du vill kommunicera med och vi hjälper dig att hitta

postnummerområden där din kundtyp finns.

ADR - ADRESSERAD DIREKTREKLAM

Med ADR når du precis de individer du vill kommunicera

med, oavsett om det handlar om befintliga

kunder eller personer som ännu inte köper av

dig. Vi hjälper dig gärna med att hitta rätt adresser

för din ADR kampanj!


Tips för en lyckad DR-kampanj

• Planering

Skapa en kampanjplan med alla moment

från planering till uppföljning. Räkna på hur

olika utformningar, premier med mera påverkar

kampanjens intäkter och kostnader.

Ta reda på när mottagaren är mest mottaglig

för ditt DR Är personal som berörs av

kampanjen förberedda på bemötandet av

kunderna

• Adresserad och oadresserad DR

Anpassa budskapet till en målgrupp eller

individ. ODR är ofta lönsamt inom branscher

som vänder sig till en bred målgrupp, t ex

livsmedel, möbler och elektronik. Med ADR

kan du helt individanpassa utskicket.

• Målgrupper

Segmentera dina kunder i A-kunder, B-kunder

osv, för att prioritera, sålla bort och jobba

med olika budskap. Ta hjälp av befintliga

kunder för att dra in nya adresser, t ex via

”tipsa dina vänner” på webbsidan Genom

vår tjänst Mosaik kan du få mer kunskap om

dina kunder och hitta ”tvillingar”

• Utformning

Skapa ett DR som lockar till öppning. Det är

viktigt att utskicket har ett tydligt budskap

till en väl definierad målgrupp

• Distribution

Tänk igenom alla moment: plockning,

packning, adressering, postsortering och

tidpunkt för bokning, inlämning och utdelning.

Om du har en mer tekniskt komplicerad

kampanj: Fundera på att ta hjälp av

en plock- och packleverantör.

• Responshantering

Ta fram rutiner för att ta emot alla svar via

webb, telefon, sms, e-mail, brev och svarspost/kupong.

Ge tydliga instruktioner och

klara alternativ till den som ska svara. Förprinta

adresserna på svarskorten.

Bra att veta om DR

• Adressköp och analyser

Genom att analysera ditt kundregister

på postnummernivå kan vi säga var dina

potentiella kunder finns. Testa på posten.se,

tjänsten Mosaic hittar du under företag/DR/

lär mer om dina kunder.

• Färdiga målgrupper

En ny möjlighet, där Posten erbjuder dig att

hitta och nå målgrupper med direktreklam,

baserat på information om deras intressen,

konsumtionsvanor och beteenden. Det finns

över 500 färdiga Målgrupper att välja bland.

Via dessa kan du snabbt hitta, identifiera

och köpa adresser till t ex ”Miljöintresserade”

eller ”Personer som shoppar via

Internet”, utan avgränsningar i ålder, kön

eller geografi.

• Svarspost, Frisvar och Frankosvar

Välj själv hur du vill att dina kunder ska

kunna skicka svar till dig.

• Effektmätningar

Här följer du upp och mäter effekten av dina

DR-kampanjer. Använd det för varje kampanj,

och använd resultatet för att ytterligare

finslipa budskap och målgrupp.

• Direktreklam läses

Tre av fyra privatpersoner läser ADR i någon

form och nästan åtta av tio som får reklam i

postlådan tar del av ODR.

• Hellre DR i postlådan än i mailboxen

Fler än sex av tio vill hellre få reklam på papper

än via e-post

• Erbjudande i postlådan används

oftast

Nästan hälften av alla privatpersoner använder

erbjudanden de får som DR i postlådan.

För e-post är motsvarande siffra tolv procent

och för sms sju procent.

• Uppföljning

Analysera utfallet utöver försäljningsresultaten.

Med en effektmätning kan du bättre

förstå målgruppens beteende.


Ett företag i Postenkoncernen

Posten Meddelande AB

020–23 22 20

kundtjanst.meddelande@posten.se

www.posten.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!