23.01.2015 Views

Lena Micko

Lena Micko

Lena Micko

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Saabs betydelse för svenskt flyg

Flygklustret i Sveriges flyghuvudstad - Linköping


2011-04-12

− ”Föreningen Svenskt Flyg har i uppdrag att kommunicera

idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella flyget och

flygindustrin i Sverige”

− Syftet med föreningen Svenskt Flygs verksamhet är att

stärka förtroendet för det kommersiella flyget och

flygindustrin så att dessa ges möjligheter att verka och

utvecklas i Sverige.

Medlemmar i föreningen Svenskt Flyg är :

LFV, Swedavia, Svenska flygbranschen, SaabAerotech, Volvo Aero Corporation och Svenska Regionala Flygplatsförbundet.

Associerade medlemmar är:

Sveriges Affärsreseförening, Flygbussarna Airport Coaches AB, Flygtaxi Sverige AB, Trafikflyghögskolan vid

Lunds Universitet och The Boeing Company.

Svenskt Flyg

Lena Micko 2


2011-04-12

Flyget 100 år

Den första flygningen gjordes av baronen Carl Cederström.

Upplevelsen av att flyga 1909 och …

Bilder: Flyghistoriska föreningen

Svenskt Flyg

Lena Micko

3


2011-04-12

Upplevelsen av att flyga 2002

Bild: Saab Aerotech AB

Svenskt Flyg

Lena Micko

4


2011-04-12

Stark utveckling under 100 år

flygindustrins roll som motor i Sverige

olika motiv vid olika tidsskeden

• Framgångsrikt nätverk mellan forskning, industri, politik

och myndigheter. Betydelsefullt för Sveriges utveckling.

• Saab, Svenska Aeroplan Aktiebolaget, bildades 1937 som

ett svar på Flygvapnets utökade betydelse och vikten av

att ha en inhemsk flygindustri för att bli självförsörjande av

svenska militärflygplan.

• De dominerande skälen har varit säkerhets- och

försvarspolitiska, idag och i framtiden ökar de

näringspolitiska skälen

• Gripens betydelse

Svenskt Flyg

Lena Micko 5


2011-04-12

Flygindustrins betydelse för andra branscher

• Säkerhet

• Teknik

• Materiel

• Hälso- och sjukvård

• mm

Svenskt Flyg

Lena Micko 6


2011-04-12

Utmaningarna inom miljöområdet. Ny

teknologi avgörande för att nå miljömålen ex;

• Gröna inflygningar

• Effektivare flygplan

• Nya motortyper

• Alternativa bränslen

Saab och Volvo Aero spjutspetsar även internationellt

Svenskt Flyg

Lena Micko 7


Linköpings flygkluster

2011-04-12

8


Forskningskompetens inom

Linköpings flygkluster

2011-04-12

9


Frivilligorganisationer inom

Linköpings flygkluster

2011-04-12

10


Flygplanstillverkare inom

Linköpings flygkluster

2011-04-12

11


2011-04-12

UAV inom Linköpings flygkluster

12


Underhåll inom Linköpings

flygkluster

2011-04-12

13


Utbildning inom Linköpings

flygkluster

2011-04-12

14


Konsultverksamhet inom

Linköpings flygkluster

2011-04-12

15


Återförsäljare inom Linköpings

flygkluster

2011-04-12

16


Operatörer inom Linköpings

flygkluster

2011-04-12

17


Nyttoteknologier inom Linköpings

flygkluster

2011-04-12

18


Avionik & System inom Linköpings

flygkluster

2011-04-12

19


Medicin inom Linköpings

flygkluster

2011-04-12

20


Infrastruktur inom Linköpings

flygkluster

2011-04-12

21


2011-04-12

• Nationell flygforsknings agenda 2010

vikten av forskningsprogram och statligt förankrade och

finansierade nationella strategier för flyg och rymd

• Behovet av branschprogram, kompetensförsörjning,

nästa generation UAV

• Saab och Linköping viktig motor i Sveriges tillväxt

• En flygindustri i världsklass!

Svenskt Flyg

Lena Micko 22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!