Badklart på rena stränder - Tjörns kommun

tjorn.se
  • No tags were found...

Badklart på rena stränder - Tjörns kommun

vi på

Tjörn

Nr 3/2012

DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN

Badklartrena

stränder

sid 12–13

Ny konsthall invigd

sid 7

Positivt resultat för 2011

sid 4–6


Låna böcker

med mobilen

Få tillgång till bibliotekets katalog, se dina

lån, låna om och reservera böcker eller

media i bibliotekets app för android och

iphone!

Ladda ner appen Axiell My Library i

Google Play eller App store, välj land Sverige

och Tjörns bibliotek.

Användarnamn är ditt

lånekortsnummer eller

personnummer och lösenordet

är din pinkod.

Läs en bok – eller flera!

– i sommar!

Vi på Tjörn

Ansvarig utgivare:

Bo Svensson

bo.svensson@tjorn.se

Redaktion:

Eva-Karin Ohlsson

redaktionschef

Anna Carlsson-Käck

redaktör

Maria Johannessen

formgivning

2 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2012

Medskribenter i detta nummer:

Torbjörn Berndtsson, Maria

Bäckersten, Britta Leander,

Karin Niiholm och Ewa-Lena

Svensson.

Omslag: Tessie och Rosa i

flytvästar från Tjörns turistbyrå.

Foto: Maria Johannessen

Foton: Om ej annat anges

Maria Johannessen

Tryck: IT-grafiska, Göteborg

Papper: Munken Polar 100 g

Upplaga: 9 700 exemplar

TJÖRNS KOMMUN

Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn

0304-60 10 00

kommun@tjorn.se

www.tjorn.se


ledare

skriv till bo [bo.svensson@tjorn.se]

Bra ska bli

bättre

Trots svala temperaturer talar almanackan sitt

tydliga språk. Årets sommarutställning på Nordiska

Akvarellmuseet har inletts, så även Pilane Skulpturpark.

Och som vanligt är café öppet på Sundsby säteri och besökarna

är många.

När du läser detta har ett förslag till budget för 2013

lagts av våra politiker. Förslaget till översiktsplan ställs ut

i sommar, det blir ytterligare en medborgardialog för att

kommunfullmäktige under hösten ska kunna fatta ett klokt

beslut om hur man praktiskt ser på Tjörns framtida utveckling.

För att möta framtiden behöver vi som arbetar på ditt

uppdrag bli bättre på service- och bemötandefrågor. Så här

med blicken i backspegeln vill jag dock gärna konstatera

att mycket positivt har hänt när det gäller dessa frågor –

men bra ska bli bättre.

Du ska alltid få ett tydligt besked när du vänder dig till

oss. Det betyder inte att du i dina kontakter med oss alltid

får det svar du önskar. Det finns, som du säkert känner till,

en mängd olika lagstiftningar och annat som vi är skyldiga

att ta hänsyn till.

För att träna oss på att bli bättre, startar hösten 2012 en

satsning som vi döpt till ”Projekt Välkommen”. Här ska vi

göra tydligt hur du som medborgare, företagare eller besökare

ska uppleva ett positivt möte med oss. Alla som arbetar

i kommunen ska förstå vem vi är till för och hur tjänster

och service kan förbättras. Vårt jobb är att varje dag bidra

till det goda livet för dig som bor eller verkar i vår kommun.

Denna resa ska bli spännande att få göra tillsammans.

För övrigt står vi nu inför en härlig sommar med mängder

av aktiviteter. Ta gärna del av vårt sommarprogram där

vi tillsammans med många olika aktörer vill försöka göra

sommaren 2012 minst lika oförglömlig som de tidigare.

Till alla Tjörnbor, besökare och vänner; ta väl vara på

dig och de dina.

Carpe Diem

Foto: Lisa Nestorson

innehåll

Låna böcker med mobilen..........2

Ledare........................................3

Årets verksamhet i korthet.........4

Ny konsthall invigd....................7

Det händer på Tjörn

i sommar....................................8

Sommarens utställningar på

Nordiska Akvarellmuseet...........8

Bada på Tjörn.............................9

Svingen är svårast

och viktigast.............................10

Nya boenden............................11

Ny chef på Tubberödshus........11

Badklartrena stränder.........12

Hög skyddsnivå på

avloppsvattnet..........................13

Vad är en översiktsplan..........14

Utställning

Översiktsplan 2012..................14

Turismföretagen redo att möta

säsongen...................................14

Medborgarna har fångat

Tjörns själ................................15

Årets Företagare och

Årets Unga Företagare.............16

Innovativa lösningar

i Svanvik..................................16

Sladdar är mums......................17

Säker och trygg i sommar........18

Serviceguide.............................19

Tjörns kundcenter................... 20

Med önskan om

en riktigt härlig

sommar!

Bo Svensson

Kommunchef

// Redaktionen

VI PÅ TJÖRN nr 3-2012 - 3


Årets verksamhet i korthet

Trots stora oförutsedda kostnader under föregående år redovisar Tjörns

kommun ett positivt resultat för 2011.

resultat

Slutresultatet för Tjörns kommun 2011 blev 26,5

miljoner. Då har man ändå kunnat göra stora

satsningar som pengar till två konstgräsplaner till

kommunens största fotbollsklubbar och ett extra

bidrag på 3 miljoner till utbyggnaden av Nordiska

Akvarellmuseet.

Kommunen fick högre skatteintäkter än man

budgeterat med och tillsammans med avgiften till

utjämningssystemet för Lagen om stöd och service

till vissa funktionshindrade (LSS) gav det kommunen

22 miljoner mer än budgeterat. Dessutom

bjöd 2011 på ett fortsatt gynnsamt ränteläge vilket

bidrog till vinsten.

Ser man endast till kommunens nämnder har

man ett underskott på 13,8 miljoner. Höstens problem

med vattenkvaliteten på Klädesholmen och

åtgärder på avloppsreningsverken har inneburit en

belastning på samhällsbyggnadsnämndens resultat.

Trenden bland våra ungdomar som läser på

gymnasiet är att det blir vanligare att byta linje och

därför gå ett fjärde år. Detta har inneburit ökade

kostnader för barn- och utbildningsnämnden.

Inom socialnämndens område finns personer

med funktionsnedsättning där Försäkringskassan

ger ersättning för stöd och service. Försäkringskassan

har gjort omprövningar av flera ärenden vilket

lett till att kommunen får betala stödinsatser.

investeringar

Kommunen har

under 2011 gjort

investeringar för

117,7 miljoner

kronor. Ombyggnaden

av Val-åsens

äldreboende är

till stora delar

klar där till- och

ombyggnaden

gav 12 nya platser.

Totalt har Valåsen nu

56 platser. Kommunhusets

entré

och bibliotek har blivit moderniserat. Samtidigt

gjordes energieffektiviseringar i form av installation

av bergvärme och förbättrad ventilation i

delar av huset.

Du kan hämta hela Årsredovisningen

för 2011 på www.tjorn.se.

Vatten- och avloppssaneringar pågår i området

Höviksnäs-Hakenäset och beräknas vara klart i

början av 2013. Arbetet med överföringsledningen

från Skärhamn till Stockevik har pågått under

2011 och är planerad att vara klar 2012. Tjörns

Bostads AB har under året byggt 16 bostadslägenheter

i Höviksnäs. 14 av lägenheterna hyrs av

personer med funktionsnedsättning.

kommunens Resultat - kommunen resultat

Mkr 2011 Budget 2010 2009 2008

Verksamhetens intäkter 195,7 190,8 183,3 227,8

Verksamhetens kostnader -822,7 -795,2 -797,7 -825,0

Nettokostnad innan avskrivning -627,0 -616,4 -604,4 -614,4 -597,2

Avskrivningar -19,7 -20,0 -17,7 -16,8 -17,2

Verksamhetens nettokostnader -646,7 -636,4 -622,1 -631,2 -614,4

Skatteintäkter och generella statsbidrag, utjämning 669,4 646,7 646,1 621,3 609,9

Finansiella intäkter 11,6 10,0 1,9 19,1 13,4

Finansiella kostnader -7,8 -15,0 -1,9 -2,9 -6,7

Årets resultat 26,5 5,3 24,0 6,3 2,2

4 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2012


nämndernas resultat

Tkr Intäkter Kostnader Resultat Budget Avvikelse

Kommunfullmäktige 126 -2 235 -2 109 2 700 591

Kommunstyrelsen 20 704 -79 311 -58 607 58 474 -133

Samhällsbyggnadsnämnd 78 214 -116 819 -38 605 33 292 -5 313

Kultur- och fritidsnämnd 6 319 -46 027 -39 708 39 450 -258

Barn- och utbildningsnämnd 35 685 -330 928 -295 243 288 416 -6 827

Socialnämnd 94 974 -319 151 -224 177 222 000 -2 177

Förvaltningsfastigheter 36 913 -36 564 349 0 349

Summa nämndverksamhet 272 935 -931 035 -658 100 644 332 -13 768

Pensionsutbet. och sem.lönesk. -14 265 -14 265 15 000 735

Fastighets-/tomtförsäljning 9 127 9 127 -8 000 1 127

Driftskonsekv. investeringar 0 5 100 5 100

Hyresreduktion TBAB 3 996 3 996 -5 000 -1 004

Övriga poster 3 759 -1 362 2 397 0 2 397

Summa verksamhet 289 817 -946 662 -656 845 651 432 -5 413

Finansiering m m 29 844 29 844 -35 000 -5 156

Total nettokostn kommunen 319 661 -946 662 -627 001 616 432 -10 569

kommunens inkomster

Kommunens inkomster består av kommunalskatt,

avgifter för vissa tjänster

samt statliga bidrag. Kommunalskatten,

som är den största posten, är för

invånare i Tjörns kommun 21,64 kronor

per intjänad hundralapp och totalt

33,54 kronor inklusive landstingsskatt,

kyrkoavgift och begravningsavgift.

10,2 %

6 %

hur fördelade sig dina pengar 2011

Grundskola

Äldreomsorg

Förskola

Gymnasie- och vuxenutbildning

26 kr

19 kr

11 kr

10 kr

6,1 %

1,3 %

Funktionshinder

Individ- och familjeomsorg

8 kr

6 kr

76,4 %

Kultur- och fritidsverksamhet

6 kr

Trafik, utveckling, gång- och cykelvägar 4 kr

Hälso- och sjukvård

3 kr

Taxor och avgifter

Skatteintäkter

Bidrag

Räddning och säkerhet

Kommunövergripande verksamhet

Politisk verksamhet

Bygg- och planverksamhet

Affärsverksamhet

2 kr

2 kr

1 kr

1 kr

1 kr

Övriga intäkter

Finansiella intäkter

VI PÅ TJÖRN nr 3-2012 - 5


Viktiga händelser 2011

• 750 ton olja strandade på Tjörns västsida.

• Klädesholmen drabbades av otjänligt vatten

årets två sista månader.

• Skola ordnades på Tjörnbro Park för asylsökandebarn.

• Tjörn certifierades till en Säker och trygg kommun.

• Företagsförlagda gymnasiet (FFG) korades till

regionens bästa gymnasium när det gäller uppföljning

och kontakter med näringslivet.

• En näringslivsgala hölls för första gången i

samarbete med Stenungsund och Orust samt

Företagarna.

• Många Tjörnbor tyckte till om den nya översiktsplanen.

• Nya Plan- och bygglagen kom i maj månad.

• Ny förskola i Rönnäng invigdes.

• Tjörn erbjöds att överföra avloppsvatten från

västra Tjörn till reningsverket i Göteborg via

Kungälvs kommun.

• Äldreboendet Tubberödshus invigdes i april.

Boendet med devisen ”Man ska leva tills man

dör” har fått stor uppmärksamhet nationellt.

• Lilldalshemmets äldreboende byggdes om och

fick enbart enkelrum. Det resulterade i minskat

antal platser. Samtidigt innebar till- och

ombyggnaden av Valåsen en ökning med 12

demensplatser.

• Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn

öppnade den 1 oktober med öppet sju dagar i

veckan. Där finns även Turistbyrån och bibliotekets

in- och utlåning.

• Kommunen beslutade att bidra med fyra miljoner

kronor till två konstgräsplaner.

• Det har i samtliga verksamheter arbetats med

att säkra kvaliteten och utveckla tjänster och

uppdrag.

kommunstyrelsen

• En näringslivsstrateg rekryterades.

• En upphandlingschef och upphandlare för entreprenader

rekryterades.

• En ny personalchef rekryterades.

• Massiva kommunikationsinsatser gjordes i

oljans och vattnets spår.

samhällsbyggnadsförvaltningen

• Projektet att göra Stigfjorden renare utökades

med fartyget M/S Latrina som visat båtägare

hur man ska tömma latrin i hamn istället för i

havet.

• Nya Plan- och bygglagen innebar nya arbetssätt.

• Alla tjänster på tekniska avdelningen tillsattes.

• Följande detaljplaner vann laga kraft: Kårevik

1:167, Myggenäs 1:114, Mossholmens Marina

samt Valåsen. Det blir 200 nya bostäder.

• En utredning om regional vatten- och avloppsförsörjning

påbörjades.

kultur- och fritidsförvaltningen

• Ny bibliotekschef rekryterades.

• En handlingsplan för biblioteken togs fram.

• Kultur- och fritidscentra invigdes i ny lokal i

Skärhamn.

• Sundsby säteri renoverades.

barn- och utbildningsförvaltningen

• Ett utvecklingsprojekt i matematik inleddes.

• Arbetet med Skapande skola fortsatte – en satsning

från Kulturrådet i samverkan med kulturoch

fritidsförvaltningen.

• Skolwebben öppnades fullt ut som e-tjänst.

socialförvaltningen

• Ny socialchef rekryterades.

• Hemtjänsten på norra Tjörn utfördes återigen i

kommunens regi efter att avtalet med Carema

upphörde.

• Bemanningen utökades nattetid på äldreboendena

Kvarnbacken och Rönnäng.

• Ett så kallat ”Trapphusboende” (för personer

med funktionshinder som bor i egen lägenhet

med assistans i huset) öppnades i Höviksnäs.

Boendet rymmer 14 lägenheter.

• Västerängs boende för ensamkommande barn

och ungdomar invigdes. Barnen och ungdomarna

är de som söker asyl och de som har fått

uppehållstillstånd.

6 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2012


Ny konsthall invigd – ”Äntligen!”

Den nya utbyggnaden fanns med på ritningen redan från början. Nu, tolv år efter invigningen av

Nordiska Akvarellmuseet, står äntligen byggnaden helt klar.

Bubbel och mingel hör vernissager

till och öppnandet

av sommarens utställning på

Nordiska Akvarellmuseet var

inget undantag. Försommaren

visade sig från sin absolut bästa

sida när årets stora satsning Bill

Viola, en av världens största

videokonstnärer, presenterades

i slutet av maj. Samtidigt invigdes

museets nya konsthall där

utställningen Luft & Ljus – ur

museets samling visas.

– Äntligen får vi plats med

en permanent utställningsyta,

sa museichef Bera Nordal och

tackade alla inblandade för ett

fantastiskt arbete och fortsatte

sedan med att presentera sommarens

utställning:

– Att få hit Bill Viola har

varit svårt och vi är mycket,

mycket stolta över att nu

äntligen kunna visa upp

sex av hans verk.

dans på klipporna

Björn Springfeldt, ordförande

i museets styrelse

samt Alex Bergström,

ordförande i Västra

Götalands kulturnämnd

invigde sedan tillsammans

med Bera, den nya

konsthallen. Därefter

bjöds besökarna ut på

bryggan för att ta del av

en suggestiv dansföreställning

på klipporna.

kontraster

Museet har i år valt att arbeta

med kontraster. Violas videokonst

presenteras i den äldre

utställningshallen som ligger

i ett kompakt mörker för att

konstverken ska komma till sin

rätt. Kontrasten när man kom-

Trångt på bryggan vid dansföreställningen. Foto: Anna Carlsson-Käck.

mer ut i den nya, luftiga och

väldigt ljusa hallen med högt i

tak, blir slående.

I och med utbyggnaden har

museet växt med 410 kvadratmeter

varav mer än hälften av

ytan består av den nya hallen.

Resten är utökade verkstäder

för barnverksamhet, personalrum

och forskarrum. •

– Det brukar alltid vara spännande

utställningar här. Jag ser verkligen

fram emot att få se Violas videokonst,

sa Lena Struck Malmgren som åkt från

Skepplanda för att ta del av dagens

vernissage och invigning.

Foto: Anna Carlsson-Käck.

Utbyggnaden av

museet har kostat 25

miljoner kronor varav

Tjörns kommun har

bidragit med 3 miljoner

kronor. Tjörns

kommun står också

för 2,3 miljoner per år

till driften.

VI PÅ TJÖRN nr 3-2012 - 7


Sundsby säteri.

Det händer på

Tjörn i sommar

Allsång på Tyft.

Sommaren 2012 bjuder på många härliga

upplevelser och kulturprogram arrangerade

av föreningar, privatpersoner, Tjörns kommun,

näringslivet och många fler. Här presenteras

ett axplock av allt som bjuds. Välkommen till

Tjörn i sommar!

För andra året i rad arrangerar ”Ringar på vattnet”

en skapandefestival där många arrangörer

presenterar workshops, föredrag med mera

under andra veckan i juli. Läs mer på

www.skapandefestival.se

På Sundsby säteri och i Valla kyrka firas Margareta

Huitfeldts namnsdag med Margaretadagen

den 20 juli med traditionsenliga festligheter.

Dessutom anordnas kontinuerliga guidningar

på Sundsby.

Med sin kombination av djur, natur och skulptur

i ett forntida landskap har Pilane skulpturutställning

redan blivit en institution på Tjörn som

uppmärksammats även utanför landets gränser.

Årets utställning pågår till och med 16 september.

Läs mer på www.pilane.org.

2012 års Visfestival äger som sig bör rum i

parken på Billströmska Folkhögskolan. I år gästas

evenemanget av Tommy Körberg, Åsa Jinder,

Susanne Alfvengren med flera. Läs hela programmet

på www.tjornsvisfestival.com.

Allsång på Tyft har blivit en tradition. Vid tre

tillfällen i sommar sjunger vi så taket lyfter i Tyftsalen

på Billströmska folkhögskolan. Bland annat

medverkar Uno Svenningsson och Knut & Maria

Johannessen.

Träbåtsfestivalen går av stapeln i Skärhamn

14–15 juli med många aktiviteter både för ung

och gammal. Festivaltält och öppna affärer. Läs

mer på www.trabat.se.

Mer om dessa och många, många fler kulturarrangemang

kan du läsa om i sommarens Kulturkalender

som du nyss fått i brevlådan. Den finns

också att hämta i Tjörns kundcenter.

På www.tjorn.se finns en ständigt uppdaterad

kalender med det mesta som händer på Tjörn i

sommar. Titta in ofta!

Skapandefestival.

Tommy Körberg.

Foto:Peter Cederling/Universal Music

Sommarens utställningar

Nordiska Akvarellmuseet

27 maj–9 september

luft & ljus – ur museets samling

Ett urval ur museets egen samling av samtida

nordisk akvarell i traditionella tekniker. Konstverken

berättar vitt skilda historier med allt från

experiment med material till naturens intryck,

själens vindlingar och samhällsroller. Akvarellerna

visas i den nya utställningshallen.

Astrid Svangren, Att översätta, 2005, Nordiska Akvarellmuseet.

27 maj–9 september

bill viola, vatten

Livets innersta mysterium engagerar den amerikanske

konstnären Bill Viola som i mer än

trettiofem år utvecklat videon som konstform.

Utställningen bjuder in till en serie levande bilder

där vattnet och transformationen mellan födelse,

liv och död står i centrum.

8 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2012


Bada på Tjörn

Sommaren kom tidigt i år och Tjörns badplatser har myllrat av liv sedan slutet av maj. Samtidigt har

Tjörns kommun jobbat hårt för att laga alla trasiga bryggdäck som skadades under vinterns stormar.

Badplatser

klara för bad

När stormarna härjade som

värst i slutet av förra året

och vattnet låg i nivå med

bryggorna hände det att hela

däck lyftes upp och slungades

iväg. Att reparera skadorna har

därför både tagit tid och varit

kostsamt.

– Ambitionen är att alla badplatser

ska vara reparerade till

midsommar, säger Tina Liljered-Myremark,

fritidskonsulent

och badplatsansvarig i Tjörns

kommun.

avspärrningar på

linneviken

Linnevikens badplats är fortfarande

påverkad av de grävarbeten

som gjordes under vintern

2009/2010, men en pågående

utredning visar att botten har

stabiliserats sedan förra året.

På vissa ställen är botten dock

fortfarande lös och lerig.

– Huruvida man kan hjälpa

botten på traven ska utredningen

visa, säger Tina Liljered-Myremark

och uppmanar

allmänheten att respektera de

avspärrningar som kommer att

göras.

Sommarens

simskola

Precis som förra året erbjuds

olika simskoleupplägg i

Tjörns kommun. Välj mellan

intensiv eller traditionell kurs.

intensiv

På Kårevik och Låka anordnas

intensivkurser i två perioder

(två gånger per dag i två veckor)

under veckorna 26–27 och

28 –29. Det konceptet prövades

för första gången förra året

och togs emot väl av dem som

tycker att en fyra veckor lång

simskola binder upp familjen

för länge.

– Det har visat sig att de flesta

ändå väljer den simskola som

ligger närmast eller som man

sedan länge har en anknytning

till, oavsett upplägg, säger Tina

Liljered-Myremark.

Avgifter för simskolan

300 kr för barn skrivna på Tjörn.

425 kr för sommarboende.

200 kr för märkestagare.

Lokala avvikelser kan förekomma

vid föreningssimskolorna.

traditionell

Traditionell simskola, det vill

säga en gång om dagen i fyra

veckor, erbjuds på Linneviken

(vecka 27–30) och Gråskär

(vecka 28–31). Alla simskolor

börjar på måndagen den första

veckan men tiderna kan variera.

Mer information sätts upp vid

respektive badplats.

Simskola bedrivs också av

föreningslivet på badplatserna i

Bleket, Klädesholmen, Stockevik,

Lilla Askerön och Gunneby.

Även där sätts tiderna upp

vid respektive badplats.

Simborgarmärkets

dag

Den 18 juli firas Simborgarmärkets

dag på Tjörns

samtliga badplatser som anordnar

simskola. Den dagen får

den som simmar 200 meter ett

simborgarmärke gratis. Förra

året deltog 387 personer och i år

utmanas grannkommunerna.

Arrangemang och tider i samband

med Simborgarmärkets

dag anslås på varje deltagande

badplats.

Stockeviks badplats.

VI PÅ TJÖRN nr 3-2012 - 9


”Svingen är svårast

– och viktigast!”

Sving, putt, utslag och hole in one... Golf lockar omkring en halv miljon svenskar. Ettusensexhundratrettio

av dem finns i Tjörns Golfklubb. ”Golf har något för alla”, säger klubbens ordförande Bengt

Svensson som valde bort segelbåten till förmån för golfen.

Största golfklubben i både

Bohuslän och Dalsland

finns på Tjörn. Med 1 630

medlemmar är Tjörns golfklubb

dessutom den största föreningen

i kommunen.

– Klubben bildades 1990 och

de första nio hålen var spelklara

1992. Sex år senare invigde

vi ytterligare nio hål och 2007

byggdes det nya klubbhuset

med restaurang och golfshop,

berättar Bengt Svensson, ordförande

i klubben.

Bengt är den före detta seglaren

som sadlade om till golf

när barnen blev för stora för att

vilja följa med ut i båten några

längre perioder.

– Golf visade sig passa

både mig och min fru alldeles

utmärkt. Även barnen tycker

om det, konstaterar Bengt och

blickar ut över banan.

hela tjörn i rörelse

Golfklubben är en av många

föreningar som deltar i ”Hela

Tjörn i rörelse” och har öppet

hus denna soliga söndag i maj.

Det är fullt i varenda fålla vid

driving range och klubbens pro

Bert Rylander har fullt upp med

att hjälpa till där han behövs.

Hittills har ett drygt tjugotal

nyfikna ”prova-påare” i alla

åldrar dykt upp för att få prova

på golfsportens mysterier.

– Vi har haft flera barnfamiljer

här och det visar ju på att

golf verkligen är en sport för

alla. Farmor kan gå ut en hel

dag med sitt barnbarn och båda

får ut lika mycket av det. Dessutom

kan man äta här och bara

umgås i en trevlig miljö, säger

Agneta Svensson som finns på

plats idag för att hjälpa besökarna

till rätta. Bert Rylander

håller med och fyller i:

– Golfen har så mycket:

det sociala, motionen, spänningen…

Man blir aldrig fulllärd,

menar Bert och skyndar

vidare till Ewa Johansson som

har bestämt sig för att prova det

här med golf.

– Först vänster, sedan höger

hand. Rak i ryggen. En knytnäve

från låret. Håll kvar höger

knä, huvudet stilla, svinga

bakåt…

Siri Aurora svingar

klubban. Till höger

storebror Otto.

10 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2012


Bert drar lite i Ewas ena jeansficka

och hjälper henne att få till

den viktiga svingen.

– Men jag missar ju bollen!

utbrister Ewa men träffar i andra

försöket och bollen tar ett

skutt ut på gräset.

satsar på unga

Ewas dotter, tioåriga Siri Aurora

Johansson, håller också i

en golfklubba för första gången.

Hon skiner som en sol men är

lite bekymrad:

– Det svåraste är att få till

det där schvunget med höften

liksom, säger Siri Aurora och

visar hur hon menar. I grannfållan

står storebror Otto, 13 år,

och svingar sin klubba som om

han aldrig gjort annat. Men så

har han också gått tre dagar på

en nybörjarkurs och redan fått

in tekniken.

Tjörns Golfklubb kämpar aktivt

med att försöka få de yngre

intresserade av sporten och

satsar därför lite extra på dessa

under året, bland annat genom

att erbjuda en juniorledarutbildning

som i sin tur mynnar ut i

en satsning på 6–9-åringarna.

Bert Rylander ser till att Ewa

Johansson håller klubban rätt.

– Ett dussintal är redan igång

och när Bleketskolan hade friluftsdag

nyligen kom det närmare

70 elever hit för att prova,

berättar Bengt.

Fler folk strömmar till, fler

bollkorgar fylls och gräset

framför driving range är alldeles

prickigt av hundratals

utslagna golfbollar.

– En lyckad dag, konstaterar

en nöjd ordförande. •

Källa: Svenska Golfförbundet.

tjörn i rörelse

Att röra sig är roligt och viktigt för

vårt fysiska välbefinnande. Under

den parollen höll flera föreningar

och motionsanläggningar på Tjörn

öppet hus för allmänheten en hel

helg i början av maj. Flera olika

aktiviteter erbjöds som exempelvis

ridning, havskajak, prova på

att träna på gym, träffa Mulle med

mera. Ett välbesökt och återkommande

arrangemang. Håll utkik!

Nya boenden

Ett hundratal personer kom

till Höviksnäs när nya

Övergårdsvägens trapphusboende

och nyrenoverade Fågelkärrsvägens

gruppboende bjöd

in till invigning och öppna hus

den sista dagen i maj. Socialnämndens

ordförande Reidun

Lorentzon (KD) höll i saxen

assisterad av socialförvaltningschef

Shujaat Noormohamed.

– Lycka till! Jag hoppas att

ni ska trivas riktigt bra här, sa

Reidun och klippte det blå-gula

bandet i två delar.

Båda boendena är boende för

vuxna med funktionsnedsättning

och som delvis har behov av

stöd i sin dagliga livsföring.

Ny chef på

Tubberödshus

september börjar en

I ny intraprenadchef för

Tubberödshus äldreboende i

Skärhamn.

Elisabeth Svartholm som

startat intraprenaden och

varit drivande i arbetet och

framtagandet av Tubbemodellen

väljer att gå vidare till ett nytt

uppdrag inom förvaltningen.

Hennes efterträdare blir

Lilian Bohlin som idag är

enhetschef för hemtjänsten


VI PÅ TJÖRN nr 3-2012 - 11


Oljan nästan helt borta från Tjörns stränder

”Det ser väldigt bra ut!”

Badsäsongen har redan inletts och många frågar sig naturligtvis: Hur ser det ut efter oljeutsläppet

Glädjande nog meddelas att allt är precis som vanligt utom ett mindre område nordväst om Tjörn.

Vågskvalp och måsskri ackompanjerar

oss när vi går i

land på Koöns brygga. Det doftar

hav och tång och allt känns

precis som det ska, så här en tidig

förmiddag i maj till havs. Att

hela viken där vi nu har landat

bara för några månader sedan

var full av svart, kladdig olja går

knappt att föreställa sig.

– Det var en mardröm som

mötte oss. Hela viken, ända ut

till inloppet, var kolsvart, säger

räddningschef Carl-Ian Bissmark

och ryser vid minnet. Att

han åtta månader senare skulle

kunna stå på samma ställe, på

rena klippor, känns smått otroligt.

Av Tjörns omkring 1 600 öar

blev endast ett fåtal öar i den

yttre skärgården drabbade av det

stora oljeutsläppet i september.

Idag är Limhallsviken och Koön

helt rena från olja liksom Grönskären

med populära turistmålet

Altarholmen samt delar av Björholmen.

Kaurö är nästan färdigsanerat.

Där har saneringsarbetet

tillfälligt stannat upp på grund

av fågellivet:

– På de ställen där det fortfarande

finns olja har vi lagt torv

som både suger upp oljan och

som skyddar fåglarna. Torven

tas upp när häckningsperioden

är över, berättar samhällsbyggnadsförvaltningens

chef Kristina

Christiansson och fortsätter:

– Hur oljan påverkat miljö,

natur och djurliv får framtiden

utvisa men troligen kunde det

ha blivit mycket värre än vad

det blev.

bada som vanligt i sommar

Tjörn står inför den viktiga turistsäsongen

och det ligger nära

till hands att tro att frågetecknen

är många. Men turistchef Lena

Karlstedt känner sig trygg i

förvissningen om att Tjörn står

helt redo att möta både bil- och

båtburna turister precis som

vanligt, även denna sommar.

– Den olja som trots allt finns

kvar finns ute i den allra yttersta

skärgården. De mest kära resmålen

för både boende och besökare

är rena och inga av våra

tjugotalet kommunala badplatser

har ens varit i närheten av oljan.

Här finns alla möjligheter till en

minst lika lyckad sommarsäsong

som vanligt.

Vi lämnar Koön och passerar

Skaboholmen där brandgula

På Koön syns inga spår efter höstens oljeutsläpp.

12 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2012


Berghällar och stenar är rena igen. Den lilla bilden visar oljan som fanns här innan saneringen.

skyltar visar att saneringsarbete

pågår och att det finns viss förekomst

av olja på klipporna.

Vi går in i Räbbeviken på nordvästra

Härön där oljan låg tjock

i höstas. Här pågår också saneringsarbetet

fortfarande men för

ett otränat öga ser både vik och

klippor helt rena ut

– Det är naturligtvis inte roligt

att det finns olja kvar men

nu är den nästan borta. Det är

ett digert arbete som görs. Vi

har fortfarande ett 35-tal personer

ute och sanerar sex dagar i

veckan, berättar kommunchef

Bo Svensson och knäpper flytvästen

inför färden tillbaka mot

Sunna Marina.

krattor, spadar och torv

Kampen mot oljeresterna bedrivs

sedan en tid tillbaka med

krattor, spadar och borstar och

torv. Målet är att när saneringen

är klar ska det bara finnas kvar

torra fläckar och olja i enstaka

vrakvikar samt i sprickor där

inte djur och människor kan

komma i kontakt med oljan.

Oljekatastrofen på Tjörn

blev en nationell angelägenhet

och redan från start kallades

resurser in från hela Sverige,

exempelvis Kustbevakningen,

Försvarsmakten, Myndigheten

för samhällskydd och beredskap,

Sjöräddningssällskapet

med flera.

– Samarbetet har fungerat

fantastiskt väl, poängterar Bo

Svensson och menar att utan

denna uppslutning hade slutresultatet

inte sett så lovande

ut som det gör. I mitten av

oktober övergick den nationella

räddningsinsatsen till att bli en

kommunal insats. Hittills har

oljan kostat Tjörns kommun 50

miljoner kronor, slutnotan kommer

troligen att ligga på minst

ytterligare 20 miljoner. Myndigheten

för Samhällsskydd och

beredskap har tidigare meddelat

att kommunen ska få tillbaka

sina pengar och Bo Svensson

utgår ifrån att staten tar sitt

finansiella ansvar:

– Det här är summor som

är fullkomligt omöjliga för en

kommun oavsett storlek att

klara. •

Fotnot: Saneringen pågår för fullt till

och med vecka 29. Under de efterföljande

tre veckorna sker service av

utrustning, översyn av materialbehov

och en ny inventering medan saneringspersonalen

har semester. Vecka

33 återupptas saneringsarbetet.

Hög skyddsnivå

på avloppsvattnet

Tjörns kommun finns det omkring

7 000 enskilda avlopp. I

Tillsammans har vi en möjlighet

att göra en insats för miljön och

minska övergödningen av sjöar

och hav. Höga krav ställs därför

på avloppen i kommunen, bland

annat från Vattenmyndigheten.

Klassificeringen av skyddsnivåerna

sker genom en bedömning

av vattnets ekologiska status där

man använder sig av nivåerna:

hög, god, måttlig, otillfredsställande

och dålig. Regeringen har

beslutat att landets vatten ska

ha statusen god ekologisk status

år 2015. I dagsläget har vattnet

runt Tjörn statusen måttlig och

otillfredsställande. Vi arbetar nu

aktivt för att uppnå målet. Exempelvis

ska alla avloppsanläggningar

med vattentoalett klara

hög skyddsnivå.

nya regler och gränsvärden

Fastighetsägare som söker

tillstånd för nya avloppsanläggningar

eller de som ska göra om

sina gamla anläggningar måste

rätta sig efter de nya reglerna och

gränsvärdena. Du hittar dem

på www.tjorn.se (Bygga, Bo &

Miljö –Vatten och avlopp – Avlopp

– Enskilt och privat avlopp)

eller kontakta Miljöavdelningen

för mer information.

I och med att man får sitt

tillstånd har miljöavdelningen

bedömt att anläggningen klarar

kraven. Som fastighetsägare kan

man begära funktionsgaranti hos

leverantören av avloppsanläggningen.

Funktionsgarantin ger

fastighetsägaren en garanti på

att anläggningen klarar de krav

som Tjörns kommun ställer på

avloppsanläggningen.

VI PÅ TJÖRN nr 3-2012 - 13


ygga & bo – ordlista

Vad är en

översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen

ska varje kommun ha en

aktuell översiktsplan (ÖP). Planen

visar kommunens långsiktiga

utveckling främst genom de

strategiska frågorna för användning

av mark och vattenområden.

ÖP:n ska redovisa kommunens

syn på hur riksintressen

och miljökvalitetsnormer ska

tillgodoses men också hur den

byggda miljön ska utvecklas

och bevaras.

Översiktsplanens två huvudfunktioner

är att vara ett strategiskt

handlingsprogram för

det politiska arbetet i nämnder

och styrelser. En ÖP är också

beslutsunderlag för ärendeprövning

hos kommunala och statliga

myndigheter. Som beslutsunderlag

ska ÖP:n i första hand

vara ett stöd vid handläggning

av bygglov, detaljplaner, miljötillstånd

och andra ärenden om

fysiska resurser.

Översiktsplanen ska vara antagen

av kommunfullmäktige.

Den är vägledande men inte

juridiskt bindande.

Tjörns nuvarande ÖP är från

2003. För närvarande pågår

arbetet med ÖP2012 som ställs

ut under sommaren 2012. •

Utställning av

Översiktsplan 2012

Tjörns kommun har under hösten 2011 samrått Översiktsplan

2012 med medborgare, föreningar med flera. Under samrådet

genomfördes även ett brett dialogarbete med en enkät om ”Tjörns

själ” som bas. Under våren 2012 har alla synpunkter sammanställts

i en samrådsredogörelse och översiktsplanen har ändrats,

för att bemöta de inkomna synpunkterna. Översiktsplanen har

även kompletterats med så kallade medborgarnas strategier. Uttrycket

har valts för att visa hur betydelsefull dialogen är. Nu

ställs översiktsplanen ut och även vid detta tillfälle finns möjlighet

att lämna skriftliga synpunkter.

Utställningstid: 2012-06-28 – 2012-09-16.

Förslaget till översiktsplan finns utställt i Tjörns kundcenter i

kommunhuset i Skärhamn samt på kommunens samtliga bibliotek

under gällande öppettider. Förslaget till översiktsplan finns

även på Tjörns kommuns hemsida, www.tjorn.se. Rapporten

”Tjörns själ – sammanfattning och analys av dialogarbetet kring

Översiktsplan 2012” finns tillgängligt under hela samrådstiden på

samma platser som Översiktsplan 2012. •

Turismföretagen

redo att möta säsongen

Ju fler ambassadörer, desto bättre!

Varje år träffas turismföretagarna för

att diskutera och planera turismsäsongen.

I april var det dags igen.

Tjörns turismaktörer kommer från

såväl näringslivet som föreningslivet.

Med i gruppen finns också representanter från kommunen,

både politiker och tjänstemän. Det är kommunen som står

som arrangör av träffarna där ett av flera syften är att skapa förutsättningar

för goda samarbeten och ta vara på varandras aktiviteter.

Vårens möte hölls på Björholmens Marina. Ett femtiotal aktörer

deltog och delade med sig av sina planer inför sommaren.

– Det som kan konstateras är att det händer oerhört mycket spännande

och fantastiskt i vår kommun varje år, säger Benita Nilsson,

ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Många av sommarens arrangemang annonseras på kommunens

hemsida. Håll utkik!

14 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2012


Medborgarna har fångat Tjörns själ

Det är havet, eller platser med anknytning till havet, man helst visar för besökande och som man

är mest stolt över. Det är också havet som är viktigast för Tjörns identitet. I alla fall om man frågar

Tjörnborna själva.

Lite drygt 600 Tjörnbor har

svarat på enkäten ”Tjörns

själ” och även om antalet svar

inte ger ett statistiskt säkerställt

resultat ger den ändå en bred

bild av vad medborgarna tycker

och tänker om Tjörns nutid och

framtid. Vikten av närheten till

havet lyfts fram på flera ställen

och viljan att skydda och bevara

det unika med Tjörn löper som

en röd tråd genom svaren. Samtidigt

månar man om behovet

av en varsam utveckling. Mer

än hälften av de som svarat

vill gärna blir fler på just sin

bostadsort och drygt 61 procent

vill bli fler i kommunen totalt

sett. Mest positiv till att bli fler

är man i kommunens västra

orter, ofta med motiveringen

att man vill behålla eller få en

bättre service året runt. Minst

positiva till att bli fler är de som

bor på landsbygden.

Det som Tjörnborna saknar

är en simhall, hyresrätter, mötesplatser,

god kollektivtrafik,

gång- och cykelvägar, ridvägar

och kvalificerade arbetstillfällen.

flest åretruntboende

Enkäten har framförallt besvarats

av människor som bott i

kommunen under en längre tid.

73 procent av de som svarat har

bott på Tjörn i tio år eller mer.

De allra flesta är åretruntboende

och boende i Skärhamn. I övrigt

är svaren relativt jämt geografiskt

fördelade och antalet svarande

boende i tätort respektive

landsbygd representerar den

verkliga fördelningen.

Enkäten är en del i arbetet

med den nya översiktsplanen.

Den har använts som ett verktyg

för att skapa förståelse för hur

Tjörnborna tänker kring kommunens

identitet, brister och

värden i enlighet med metoden

”cultural planning”. Frågor ur

enkäten har varit utgångspunkt

för tre så kallade dialogmöten.

En serie lik nande möten arrang-

erades också med årskurs fem i

kommunens skolor samt med en

ungdomsgrupp. Pa rallellt har en

enkätundersökning genom förts

med äldre i kommunen.

simhall på önskelistan

I dialogen med barn och ungdomar

fördelade sig tankar och

önskemål ungefär på samma vis

som hos de vuxna som svarat

på enkäten. Många vill att fler

ska flytta till Tjörn – ”Kul med

nya kompisar” – medan andra

tycker att det är rätt gott om

folk här ändå, speciellt sommartid.

Om barnen får önska så står

(precis som för de vuxna) en

simhall högt upp på önskelistan.

Överhuvudtaget önskar sig barn

och ungdomar mer platser att

kunna vara aktiva på – tillsammans.

Både inom- och utomhus.

Hela enkätsammanställningen

på www.tjorn.se. •

tjörnbornas svar blir

utställning

27 augusti – 16 september

visas en utställning kring

Tjörns identitet och framtid

på Skärhamns bibliotek. Här

redovisas bland annat svaren

på enkäten kring frågor om

Tjörns identitet och visionen

om Tjörn 2025.

Teckning: Emma, Skärhamns skola.

VI PÅ TJÖRN nr 3-2012 - 15


Årets Företagare och

Årets Unga Företagare

Grattis Dan

och Christian!

Dan Lindberg, grundare och

ägare till Dan Lindberg

bygg AB blev vald till Årets Företagare

på Tjörn och OpenSolutions

grundare och VD Christian

Johansson utnämndes till Årets

Unga Företagare på Tjörn 2011.

Priserna delades ut i början

av maj i samband med Näringslivsgalan

2012 som anordnas

av organisationen Företagarna

i Stenungsund, Tjörn och Orust

tillsammans med kommunerna

och flera näringslivspartners.

föreläsning och fest

Galan hade lockat 250 företagare

som i år startade med en

föreläsning om ”Laganda – ett

hälsosamt ledarskap” med den

tidigare elithockeyspelaren Jonas

Bergqvist.

Eftermiddagen bjöd

också på en föreläsning

kring temat ”Kulturell due

diligence” med Christina

Thulin & Göran Roos. Sedan

tog kvällens festligheter vid

med utnämning av bland annat

Årets företagare. •

16 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2012

Foto: Ingela Vågsund

Innovativa lösningar

i Svanvik

Det är dags att betala restaurangnotan och servitrisen kommer

fram till ditt bord med en kortterminal i sin hand; samma terminal

som användes när hon tog upp din beställning. Sannolikheten

att lösningen kommer från Tjörn är ganska stor.

OpenSolution Nordic AB

må vara ett till synes ganska

litet företag; de har en stor

verksamhet som de flesta kommer

i kontakt med på något vis,

utan att ens reflektera över det.

– Enkelt förklarat arbetar

OpenSolution med hantering av

olika betalmedel. Vi utvecklar

huvudsakligen programvara

och säljer paketlösningar som

inkluderar exempelvis terminal,

kassalåda, kassasystem, kortavtal,

kvittoskrivare, vågar och

scanningsutrustning, berättar

vice VD Marie Svärd.

All utveckling på programvarusidan

sker på hemmaplan.

– Att ha all egenutveckling i

Sverige är närapå unikt i branschen,

menar Marie och visar

runt i lokalerna i Svanviks industriområde

på östra Tjörn. Här

har verksamheten huserat sedan

2005. Målgruppen är detaljhandel,

hotell, restauranger, större

arenor, nattklubbar och casinon.

Man arbetar med ett åttiotal

OpenSolutions grundare Cristian Johansson –

Årets Unga företagare 2012.

Foto: Ingela Vågsund

återförsäljare och kan räkna till

närmare 10 000 kunder.

– Vi har 85 procent av den

svenska casinomarknaden. Där

är det en branschanpassning

av vår OpenSolution Mobile

System som gör att croupieren

kan hantera precis allt från sitt

spelbord med hjälp av en smidig

handenhet. Ungefär samma

lösning finns för restauranger

där servitrisen står kvar vid

bordet och tar emot allt från

beställning till betalning och

kvitto. Det är vi ensamma om i

Norden att kunna erbjuda.

– Vi jobbar i en modern

bransch, uppstyrd av lagar och

regler som vi måste förhålla

oss till och hålla oss uppdaterade

på. Det viktigaste för våra

kunder är att allt fungerar och

då ska vi se till att det gör det.

Därför är våra tekniker tillgängliga

dygnet runt.

Företaget har ett tiotal anställda

och trots att man tagit steget

in i både Norge och Danmark

finns det inga planer på att flytta

huvudkontoret. OpenSolution

blir Tjörn troget.

– Vi vill visserligen utöka

våra marknadsandelar i Norden

men är övertygade om att vi

gör det bäst genom att behålla

fokus på tekniken och i stort

behålla den arbetsstyrka vi är

idag. Teamkänslan är viktig,

säger Marie med ett bestämt

leende. •


”Sladdar är mums!”

Testa flytvästen i badkaret, byt brandvarnarens batterier regelbundet och gör en riskbedömning

av din hemmiljö. Råden var många när räddningschefen besökte ImseVimse-stunden i

Skärhamns bibliotek.

Sex barn från 8 månader till

1,5 år dök upp tillsammans

med sina föräldrar när veckans

sångstund på biblioteket i Skärhamn

ersattes med information

om barnsäkerhet.

– Nyttigt det här, konstaterar

pappa Max och försöker få dottern

Alicia, 1,5 år, på plats i en

barnstol.

Kaffe, the och kaka dukas

upp och medan barnen sysselsätts

med leksaker och kex

får mammor och dagens enda

pappa veta mer om barnsäkerhet

i vardagen. CE-märkning,

platt-tv, kylskåp, reflexer och

brandvarnare är bara en del av

de ämnen som avhandlas under

en knapp timme tillsammans

med räddningschef Carl-Ian

Bissmark.

– Vi är ganska bra på att

använda reflexer, att lägga

tändstickorna på översta hyllan,

låsa in kemikalier och så vidare.

Men det finns mer att tänka på.

Sitter exempelvis era bokhyllor

fast i väggen Drar ni ur

kontakten till kaffebryggaren

Visste ni att elsladdar är mums

för såna här småknattar. Bakom

Carl-Ians lättsamma ton ligger

en hel del allvar. Han vet hur

snabbt det kan hända.

– Barn är oerhört händiga och

påhittiga och det går fort!

säkerhet på hav och land

Trafiksäkerhet och reflexer stod

också på agendan liksom användandet

av flytväst, inte bara

i båten utan även på klippor och

bryggor:

– Att en flytväst fungerar

testar du enkelt hemma i badkaret.

På med flytvästen och ner

med både barn och flytväst i

badkaret!

Timmen lider mot sitt slut

och det börjar krypa i benen

på småttingarna. Föräldrarna

Molly 1,5 år med mamma Linda och

Ellie 16 månader med mamma Emma.

Foto: Anna Carlsson-Käck.

packar ihop och förbereder

hemfärden.

– Ja, jag vet i alla fall vad jag

ska göra direkt när jag kommer

hem. Ellies mamma skrattar lite

och fortsätter:

– Jag ska gå en säkerhetsrunda

och kolla allt. Och så ska jag

köpa nya brandvarnare… •

Frans 8 månader med mamma Frida

hälsar på räddningschefen.

Foto: Anna Carlsson-Käck.

kort om barnsäkerhet

• Lättvälta och klättervänliga möbler

ska förankras i väggen.

• Göm sladdar så gott det går.

• Skaffa brandvarnare, byt batterierna

regelbundet, exempelvis

vid första advent.

• En brandvarnare per 60 kvadratmeter

boyta och minst en

per våning.

• Stäng av elapparater när de

inte används, även datorer.

• Kontrollera att barnens leksaker

är CE-märkta. Om inte – byt!

• Den som har en pool på sin

mark är också skyldig enligt

svensk lagstiftning att ha den

inhägnad eller täckt.

VI PÅ TJÖRN nr 3-2012 - 17


Säker och trygg i sommar

Sol och salta bad, sköna båtturer och goa grillkvällar. Sommaren är en härlig årstid som också kräver

lite extra uppmärksamhet, kunskap och utrustning, speciellt om du ska vistas vid och på havet.

Det här gör vi från kommunens

sida för att du ska

känna dig säker och trygg vid

sommarens aktiviteter:

Vid kommunens badplatser

dykbesiktas botten och livräddningsutrustningen

inventeras,

båt- och hamnföreningarna ser

över brandskyddet i gästhamnarna

och jobbar med att förse

hamnområdena med utrustning

för vattenlivräddning. Turistbyrån

i Tjörns kundcenter lånar

ut flytvästar till både människor

och hundar. Hjärtstartare finns

på 26 olika platser inom kommunen.

Du hittar dem exempelvis

hos kommunens större

ICA-butiker, Tjörns kundcenter,

Nordiska Akvarellmuseet,

Sundsby säteri och öarnas samtliga

brandbodar.

På www.hjärtstartarregistret.se

kan du se var hjärtstartare finns.

förhindra olyckor

Om olyckan är framme är det

var och ens ansvar att kunna

vidta åtgärder för att begränsa

skadan. Förbered dig så här:

I båten

• Utrusta båten med brandvarnare.

• Planera för alternativ utrymningsväg

från ruffen.

• Täthetskontrollera gasolinstallationen.

• Kör alltid motorrumsfläkten

tillräckligt länge vid start.

• Tanka lösa bensintankar på

bryggan, inte i båten.

• Lättillgänglig, fungerande

släckutrustning med tillräcklig

kapacitet ska finnas ombord.

• Använd flytväst.

• Ställ krav på säkerhet och

brandskydd när du ligger i

gästhamn.

I hamnar och vid andra

vattennära områden

• Lär dig använda de livräddningsposter

som finns utplacerade

på strategiska platser.

• Vid kajer, bryggor och bommar

finns kajstegar eller livräddningshakar

för att hjälpa dig

upp ur vattnet. Tänk på att inte

blockera dessa med din båt.

• För att snabbt hitta en

uppstigningsanordning,

lär dig symbolen för

”upp ur vattnet”.

• Använd flytväst vid aktiviteter

på eller nära vatten.

• Ta ansvar för din trädgårdspool,

barn kan falla i.

På vattenskotern

• Anpassa färdväg, hastighet

och färdsätt så att människor

och djur inte störs i onödan.

• Var extra försiktig i trånga

farleder där sikten är begränsad

med holmar och tvära

kurvor.

• Tänk på att kajaker, kanoter

och simmande människor kan

finnas bakom nästa udde.

Vid bad

• Bada inte med alkohol i

kroppen.

• Barn ska alltid bada under

uppsikt av vuxen.

• Hoppa och dyk inte på okänt

vatten.

• Bada inte med uppblåsbar

leksak som enda säkerhet

på djupt vatten.

• Ta hänsyn till varandra vid

trampoliner och hoppställningar.

Du kan också förbereda dig

genom att

• Lära dig hjärt- och

lungräddning.

• Ta reda på var hjärtstartare

finns.

• Lära dig hur du använder en

hjärtstartare.

18 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2012


Serviceguide

SOS vid nödsituation 112

Polisen 114 14

Polisen Stenungsund

0303-689 00

Räddningstjänst

0304-60 12 00 (efter

kontorstid 0304-60 12 12)

apotek

Apoteksgruppen 0771-76 07 60

Skärhamn och Kållekärr.

badplatser

Det finns ett tjugotal badplatser

på Tjörn. Se www.tjorn.se.

bank

Tjörns Sparbank

Skärhamn, Myggenäs,

Kållekärr 0304-67 68 69

SEB, Skärhamn

0771-36 53 65

Nordea, Skärhamn

0771-22 44 88

bibliotek & bokbuss

Huvudbibliotek Skärhamn

0304-60 11 60

Filial Häggvall

Föreningsdrivna Dyrön,

Härön, Klädesholmen och

Åstol.

Ersätts av bokbuss Rönnängs,

Långekärrs och Kållekärrs

bibliotek fungerar som skolbibliotek

och ersätts av bokbuss.

Bokbuss Trafikerar Tjörn på

måndagar. För turlista, se www.

tjorn.se eller kontakta Tjörns

Kundcenter. Bokbussen har

telefonnummer 0702-92 74 14

bio

Saga-Biografen, Idrottsvägen,

Skärhamn. 0304-60 11 81

buss

Västtrafik trafikupplysning

0771-41 43 00 (även färjetrafik

i kommunens regi)

Tjörns Omnibuss

0304-67 50 10

cykel

Det finns ett flertal anlagda

cykelvägar och cykelleder på

Tjörn. Cykelkarta och cykeluthyrning

finns hos Turistbyrån.

flyg

Landvetter Flygplats

010-10 93 100 (Swedavia)

Göteborg City Airport i Säve

031-92 60 60

gästhamnar

Blåflaggade gästhamnar: Dyrön

N och S, Klädesholmen, Skärhamn,

Tjörnekalv och Åstol.

Privatägda gästhamnar: Mossholmens

Marina, Björholmens

Marina, Almösunds Marina och

Ängeviken.

marina

Det finns ett flertal privatägda

och föreningsdrivna småbåtshamnar

på Tjörn. Kontakta

turistbyrån för vägledning eller

se www.tjorn.se.

post

Sundsbyvägen 1, Kållekärr

(vid ICA-butiken) Postombud

finns i Centrumhuset Myggenäs,

Kroksdalsvägen 4 i Skärhamn,

Allévägen 5 i Rönnäng, Hamnvägen

på Dyrön samt på Åstol.

simskola

Det finns ett flertal simskolor i

kommunen, både kommunala

och föreningsdrivna. Se sidan

8 i denna tidning för mer info.

sjukvård

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Giftinformation 08-33 12 31

Vårdcentralen Kållekärr

010-473 46 00

Almö Läkarhus

0304-25 92 00

Vårdcentralen Stenungsund

010-473 32 20

Kungälvs Sjukhus 0303-980 00

Sahlgrenska Sjukhuset

031-342 10 00

sjöräddningen

Nås på larmnumret 112.

systembolag

Kroksdalsvägen, Skärhamn.

(vid ICA-butiken)

tandvård

Folktandvården i Skärhamn

0304-60 02 50

taxi

Stenungsund 0303-77 15 15

Jourbil alla dagar kl 21–06 för

resor lokalt inom Tjörn

0304-66 07 15

turistbyrå

Tjörns kundcenter, Skärhamn

0304-60 10 16

turistbyran@tjorn.se

tåg

SJ Trafikupplysning

0771-75 75 75. Närmsta tågstation

finns i Stenungsund.

Kontakt

Tjörns kommun

vxl 0304-60 10 00

Tjörns kundcenter

0304-60 10 10

VI PÅ TJÖRN nr 3-2012 - 19


Tjörns kundcenter

Turistbyrå Bibliotek Kundtjänst

Öppet 7 dagar i veckan.

Måndag–torsdag kl 08.00–19.00 Dessa tider gäller

Fredag kl 08.00–18.00 t o m 2/9

Lördag–söndag kl 10.00–18.00 www.tjorn.se

Blanketter och e-tjänster hittar du på www.tjorn.se.

besök turistbyrån

Tfn 0304-60 10 16

turistbyran@tjorn.se

• Få tips om evenemang, sevärdheter, restauranger,

aktiviteter, boende m m. Lokalt, regionalt och

nationellt.

• Få broschyrer från stora delar av Sverige.

• Boka boende.

• Köpa biljetter till lokala arrangemang och biobiljetter

till Sagabion.

• Köpa presenter, vykort och frimärken.

• Köpa kulturarvskort.

• Hyra flytväst – även till hundar.

• Köpa och ladda busskort.

• Hyra cyklar.

besök biblioteket

• Prova på Internet och sociala medier i IT-studion.

• Låna ljudböcker och DAISY-talböcker.

• Läsa dagstidningar och tidskrifter.

• Se på konstutställningen.

• Skaffa lånekort, låna och lämna böcker i våra

automater, använda datorer och läsa.

• Bibliotekarier träffar du måndag–torsdag kl 8–19,

fredag kl 8–17 och lördag kl 11–15.

besök kundtjänst

• Boka Kroksdalshallen samt gymnastiksalarna

i Skärhamn, Bleket, Långekärr, Kållekärr och

Myggenäs.

• Beställa avstängning, anmäla ägarbyte och

adressändring och få svar på frågor om fakturor

för vatten och avlopp samt renhållning.

• Ändra abonnemang för renhållning och avfall.

• Ta del av utställda detaljplaner och visionen för

Tjörn 2025.

• Ställa dig i tomtkö, lägenhetskö, sjöbodskö och

kö för boendeparkering.

• Lämna vattenprovsflaskor, tisdagar kl 8–12, som

du själv beställt på www.alcontrol.se.

• Låna elmätare.

öppettider återvinningsstationen i heås

Veckodag

Öppettid

Måndag och torsdag kl 13.00–19.00

Tisdag kl 09.00–16.00

Onsdag och fredag kl 13.00–16.00

Lördagarna 7/7, 21/7, 4/8, 18/8 kl 10.00–13.00

Tömdes inte soptunnan

Ring Renovas kundtjänst 0304-67 17 25.

ställ frågor via webben

Lämna din fråga eller synpunkt till oss.

Garanterat snabbt svar! www.tjorn.se

besök oss på facebook och twitter

www.facebook.com/tjornskommun

twitter.com/#!/tjornskommun

tjänsteman i beredskap

När du behöver nå kommunen efter kontorstid,

kontakta tjänsteman i beredskap 0304-60 12 12.

kontakta tjörns kundcenter

Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn

Besöksadress: Kroksdalsvägen 1

Telefon 0304-60 10 10

Fax 0304-60 10 19

tjorns.kundcenter@tjorn.se

www.tjorn.se

växel tjörns kommun 0304-60 10 00

20 - VI PÅ TJÖRN nr 3-2012

More magazines by this user
Similar magazines