klimat och miljöproblem

havsmiljoinstitutet.se
  • No tags were found...

klimat och miljöproblem

Kunskap och råd för en

hållbar förvaltning av havet


Hur kommer klima:örändringar samverka

med marina miljöproblem

Klima:örändringar: Varmare Minskad is Högre vaAenstånd Kusterosion

förändring i nederbörd och flodCllrinning Minskat syre upptag Övergödning

Ökade koldioxidhalter i atmosfären Marin försurning Nya arter.......


Ett snitt från Kattegatt till Bottenviken


BONUS/ BalCc-­‐C resultat: pH fördelning i eA sniA från KaAegaA Cll

BoAenviken

Två tänkbara fall : BSAP+B1 och BAU+A2

Omstedt et al. (2012)


BONUS/ Baltic-C resultat: pH förändring i ett snitt från Kattegatt till

Bottenvike.Två tänkbara fall: BSAP+B1 och BAU+A2

Omstedt et al. (2012)


BONUS/ BalCc-­‐C resultat: Syre fördelning i eA sniA från KaAegaA Cll

BoAenviken. Två tänkbara fall : BSAP+B1 och BAU+A2

Omstedt et al. (2012)


Hur kommer klima:örändringar samverka

med marina miljöproblem

• Hur kommer klima:örändringarna se ut och vilka förändringar kan vi

förklara med ökade växthusgaser

• Vilka data behöver vi för aA kunna skilja klima:örändringar från andra

förändringar och hur bör övervakningen se ut

• Hur kan marinförvaltning bidraga Cll minskad försurning


Observerade pH variaConer I Östersjöns ytvaAen

Biologiska processer påverkar

pH starkt och gör det svårt

att upptäcka trender.

Modeller behövs!

Omstedt, Edman, Anderson, Laudon (2010)


Stora horisontella

variationer som

reflekterar variationer i

alkalinitet

pH observaConer från en vinter mätning

(MaX PerCllä FMI)

More magazines by this user
Similar magazines