Prata bort mansvåld - Ungdomsstyrelsen

ungdomsstyrelsen.se

Prata bort mansvåld - Ungdomsstyrelsen

Sammanfattning

Under hösten 2009 och våren 2010 genomförde

vi en inventering av våldspreventivt arbete riktat

till unga män utifrån ett genus- och normkritiskt

perspektiv. Inventeringen skedde på uppdrag av

Ungdomsstyrelsen. Vi identifierade 49 verksamheter

och intervjuade slutligen åtta av dem: Sharaf

hjältar, Allan, Amphi, RFSU, Män för jämställdhet,

Utväg, Friends och Länsstyrelsen Östergötland.

Vår slutsats är att det pågår ett våldspreventivt

arbete med ett genus- eller normkritiskt perspektiv.

Arbetet sker nationellt, regionalt och lokalt,

av olika aktörer, riktat till skilda målgrupper och

med olika metoder. De flesta våldspreventiva insatser

på nationell nivå bedrivs idag av frivilligorganisationer.

Även myndigheter gör dock riktade

insatser, ofta i form av regional samverkan,

med fokus på arbete med mäns våld mot kvinnor

och barn. Det våldspreventiva arbetet saknar

politisk styrning för att möjliggöra en långsiktig

strukturerad nationell satsning. Detta får konsekvenser

för kvaliteten på det våldspreventiva arbetet,

vilket handlar om kunskap, organisering och

ekonomiska förutsättningar. Aktörerna på fältet

uttrycker behov av en myndighet med ansvar för

att bedriva, utveckla och utvärdera våldspreventivt

arbete på nationell nivå.

Vi har identifierat fyra övergripande frågor som

manar till både reflektion och ett fortsatt samtal.

Samtliga frågor handlar om hur det bästa arbetssättet

ser ut för att uppnå en jämställd och icke

våldsam vardag för unga.

Behöver vi som arbetar med våldsprevention

riktat till unga män:

• tala explicit om våld

• sätta fokus på genusordningen

• arbeta i könsblandade grupper

• samverka på flera nivåer samtidigt

7

Alla fyra frågor behöver diskuteras vidare. De

olika arbetssätten som frågorna rymmer behöver

prövas i praktiken och utvärderas för att ge kunskap

om hur ett våldspreventivt arbete bör utvecklas.

Våra förslag utifrån inventeringen är att

våldspreventivt arbete behöver:

• ett genusförändrande och normkritiskt

perspektiv

• tillämpbar forskning om hur unga skapar

mening kring och förhåller sig till våld

• strategier för spridning och genomförande

av våldspreventivt arbete

• ekonomiska resurser och stöd för att

utvärdera

• mätverktyg för att underlätta för- och

eftertester av våldspreventivt arbete

• prioritering av samtalsrum för killar och

unga män där fokus är våld

• interventioner på olika nivåer samtidigt för

att nå varaktiga resultat

• en sammanhållen förståelse av våld män

emellan och mäns våld mot kvinnor och barn

• en myndighet med uppdrag att ansvara för och

utvärdera det våldspreventiva arbetet i Sverige

• kombineras med verksamma metoder som

vilar på vetenskaplig grund.

More magazines by this user
Similar magazines