Untitled

grolls.se

Untitled

Haws

Haws har sedan år 1950 framgångsrikt utvecklat och producerat nöd- och ögondusch

utrustning av högsta kvalité och tillförlitlig funktion. Haws har genom åren fått flera pattent och

kommer ständigt med nya smarta tekniska nöd- & ögonduschprodukter, den senaste i raden är

AXION msr munstycke och sil, allt för att användaren ska få den effektivaste förstahjälpen

sköljningen i händelse av olycka.

Haws finns idag representerat i över 80 länder och har tillverkning i USA, Singapore, Schweiz

och Brasilien. Detta engagemang för globalt partnerskap garanterar att Haws kan möta lokala

krav på en global skala.

Grolls Yrkesbutiker

År 1832 öppnar ryttmästare Leonard Groll den första arbetarboden ”L.Grolls Lärftshandel” i

Gamla Stan, Stockholm

Idag finner du Grolls yrkesbutiker från Luleå i norr till Malmö i söder, för närmaste butik gå in

på vår hemsida www.grolls.se Hos oss finner ni ett komplett sortiment av det senaste inom

personlig skyddsutrustning och arbetskläder av högsta kvalitet och från ledande tillverkare.

Kontakta oss vi har produkterna ni söker för en säker arbetsdag!


REGISTER

INFORMATION & FUNKTIONSKRAV

AXION msr

AXION eyePOD

ÖGONDUSCHAR BÄNK MONTAGE

ÖGONDUSCHAR GOLVMONTAGE

ÖGONDUSCHAR VÄGGMONTAGE

HANDDUSCHAR

NÖDDUSCHAR

NÖD- & ÖGONDUSCHAR

FRYSSKYDDADE NÖD- & ÖGONDUSCHAR

BLANDNINGSVENTILER

LARMSWITCHAR

RESERVDELAR & TILLBEHÖR

TESTUTRUSTNING

1-2

3-4

5

6

7

8

9

10

11-13

14-15

16-18

19

20

Sista


Information

KUNDENS TRYGGHET

Att installera en nöd- och ögonduschutrustning från Haws, är en trygg och driftsäker investering, för lång tid

framöver. Alla ögonduschar trycktestas innan de lämnar produktionen. Inga slumpmässiga tester alltså - utan alla

testas! Haws 100 % -iga kvalitetskontroller är din garanti för att förstahjälpenutrustningen är av högsta kvalitet.

HÖGRE EKONOMISKT VÄRDE

Majoriteten av alla Haws nöd- och ögonduschar är redan färdigmonterade och testkörda på fabriken innan

leverans. De här extra stegen försäkrar dig både enklare och kortare installationstid, garanterad täthet, lägre

installationskostnad, färre delar att hålla reda på… ett högre ekonomiskt värde

KORROSIVMILJÖ

Haws har nöd- och ögonduschutrustning i en rad av olika typer av material, ska utrustningen placeras i

korrosivmiljö så har CRP (Corrosion Resistent Paint) skydds färg väldigt goda skyddsegenskaper

FRYSSKYDDAD UTRUSTNING

Läs mer på sidorna 14-15

TEMPERERAT VATTEN

Vid hantering av frätande ämnen ska man överväga att förse inte bara ögonduschar utan även kroppsduschar med

tempererat vatten för att överhuvudtaget möjliggöra förstahjälpen spolning i föreskrivna minst 15 minuter tid.

Läs mer på sidorna 16-18

ENSLIGT PLACERAD UTRUSTNING

På arbetsplatser med ensligt placerade nöd- och ögonduschar är det viktigt att det snabbt uppmärksammas att

förstahjälpen utrustningen har aktiveras. Vi erbjuder er flera olika typer av larm switchar och ljud och ljus alarm.

Läs mer på sidorna 19

UNDERDIMENSIONERA INTE ANSLUTANDE VATTENLEDNINGSRÖR

Förstahjälpen utrustningen måste fungera korrekt, effektivt och enligt gällande normer och krav, och det även vid

vattentryckförluster, vid installationer där utrustningen är mer än 15 meter från huvudstam bör rörledningen vara

minst 1-1/2” för att inga friktions förluster ska förekomma som kan hindra funktionen, följ alltid rekommenderad

rördimension i installationsmanualen som följer med nöd- och ögonduscharna

FÖRSÄKRA ER OM ATT VATTENTRYCKET ÄR TILLRÄCKLIGT

Nöd- och ögonduschutrustning som tillverkats av Haws är utrustade med automatiskt tryck och flödeskontroll i

både ögonduschmunstycket och kroppsduschsil. Vattentrycket bör inte vara under 2 bar och inte över 6 bar, om

vattentrycket är för lågt måste en tryckstegringspump installeras, om vattentrycket är för högt bör en

tryckreduceringsventil installeras.

TESTA UTRUSTNINGEN REGELBUNDET

All nöd- och ögonduschutrustning ska enligt Arbetsmiljöverket AFS1999:7 funktionstestas regelbundet.

Detta ska även dokumenteras minst en gång varje halvår. Tips! Se sista sidan

UNDERHÅLL & SERVICE

Haws nöd- och ögonduschar är av högsta kvalitet, designade och utformade för att hålla länge, ett visst underhåll

måste ändå göras regelbundet. På inkommande vattenledning på t.ex. ögonduschar som är utrustade med

uppsamlingsskål finns ett 50mesh filter partikelfilter som enkelt kan rengöras vid behov, i munstyckena sitter

flödeskontroller som enkelt kan rengöras vid behov

1


FUNKTIONSKRAV

SÅ HÄR FUNGERAR NÖD- OCH ÖGONDUSCHUTRUSTNING FRÅN HAWS

Nöd- & ögonduschutrustning som tillverkats av Haws garanteras att fungera under förutsättning att de är installerade

enligt installation och skötselanvisningar och att de används för ändamålet de är avsedda för. Dessa produkter är

avsedda att komplettera förstahjälpen behandling. På grund av många olika förhållanden kan Haws inte garantera att

användningen av nöd- & ögonduschar kommer att förhindra allvarlig skada eller försämring av existerande eller

tidigare skador.

ÖGONDUSCHAR

En ögondusch ska vara lätt att aktivera, vattnet ska komma inom 1 sekund, och vatten strålen ska inte vara för

hög/låg eller för hård, munstycket/munstyckena ska vara skyddat mot luftburna bakterier, för att ögonduschen ska

fungera i varierande vattentryck så ska den vara utrustad med automatiskt tryck och flödeskontroll. Ögonduschen

ska vara placerad på höjd enligt gällande standard, vara uppmärkt med grön skylt med ögonsymbol och om

utrustningen är skyddslackad, vara målad med grön färg enligt gällande regler se Varselmärkning och

varselsignalering på arbetsplatser 1997:11

NÖDDUSCHAR

En nöddusch ska vara lätt att aktivera både ståendes och krypandes, vattnet ska komma inom 1 sekund, och

spolbilden ska vara enligt gällande krav (se nedan), för att nödduschens spolbild ska vara enligt gällande regler i

varierande vattentryck så ska den vara utrustad med automatiskt tryck och flödeskontroll. Nödduschens sil ska vara

placerad på rätt höjd (se nedan) Nödduschen ska vara uppmärkt med grön skylt med nöddusch symbol och om

utrustningen är skyddslackad, vara målad med grön färg enligt gällande regler se Varselmärkning och

varselsignalering på arbetsplatser 1997:11

KOMBINERADE NÖD- ÖGONDUSCHAR

En kombinerad nöd- ögondusch ska ha samma egenskaper som ovan och ska fungera och vara designad så att

användaren ska kunna använda nöddusch och ögondusch samtidigt ANSI Z358.1 2009

ANSI Standard Z358.1 2009

(American National Standard Institute)

Nöd- & ögonduschutrustning som tillverkats av Haws möter/följer kraven på

spolbilder flöden, simultanfunktion, mått och funktion som ställs i ANSI Standard

Z358.1 2009 (www.ansi.org)

SE EN15154 1 -5

Nöd- & ögonduschutrustning som tillverkats av Haws möter/följer kraven på

spolbilder flöden mått funktion m.m. som ställs i SE EN15154 1 -5 (www.sis.se)

AFS 1999:7 Nöd- & ögonduschutrustning som tillverkats av Haws möter/följer

kraven i Förstahjälpen och krisstöd (www.av.se)

ISO9001

Haws är ISO 9001 certifierat företag

2


ÖGON/ANSIKTSDUSCH

OMVÄNDA ÖGONDUSCHSTRÅLAR

Ögonduschstrålarna på ögonduschar med Axion munstycke spolar i samma

riktning som man får vid läkarvård, alltså omvänt jämfört med en traditionell

ögondusch. Axionmunstyckets två större strålar spolar de känsliga

tårdräneringskanalerna och över ögat så att de skadliga ämnena avlägsnas,

övriga små strålar spolar effektivt av ansiktet

TRYCK & FLÖDESREGLERING

Integrerat i Axionmunstycket, flödesregleringen är anpassad för ett vattentryck

på 2- 6 bar och gör att spolbilden blir stadig och förutsägbar även vid tryckfall

med bibehållen spolbild

SP65

UPPGRADERA ÄLDRE HAWS MODELLER TILL DET SENASTE

Axionmunstycke SP65 & SP65SS passar även på de flesta av Haws äldre

ögon/ansiktsduschar (inomhusmodeller) som har utvändig ¼” gänga.

SP65SS

SP65

Komplett Axionmunstycke med gult skyddslock som

skyddar munstycket mot damm och andra luftburna

partiklar samt anslutningsrör med ¼” anslutning

Bestnr: 90277

SP65SS

Komplett Axionmunstycke i rostfritt stål med gult skyddslock

som skyddar munstycket mot damm och andra luftburna

partiklar samt anslutningsrör med ¼” anslutning

Bestnr: 90358

32


NÖDDUSCHSIL

SPINNER VATTNET

Axion kroppsduschsil använder den hydrodynamiska principen

genom att spinna inloppsvattnet och dela upp den i mindre

vattendroppar hindras vattnet att bara hamna i utkanten av

kroppsduschsilens kanter, vilket gör att de små vattendropparna

fördelas lika över hela täckningsområdet för spolbilden, med en "mjuksom-regn"

effekt som är behaglig och väldigt effektiv.

FLÖDESKONTROLLERAD SPOLBILD

Axion kroppsduschsil är även den utrustad med automatiskt tryck

och flödeskontroll som levererar 76 liter per minut med en stabil och

förutsägbar spolbild även vid tryckförändringar. Fungerar i

vattentryck på mellan 2 till 6 bar

SIMULTAN AKTIVERING

Vid en olycka där både kropp och ögon snabbt måste spolas av samtidigt,

är det viktigt att utrustningen fungerar som den ska och är designad för

att klara av att hantera vattenmängden.

Axion munstycke och sil möter/följer kraven som ställs på

spolbilder i EN-15154-1 & 2 samt är ANSI Z358.1 2009 certifierad

UPPGRADERA ÄLDRE HAWS MODELLER

Axion sil passar även på Haws äldre nödduschar och

kombinationsduschar som har utvändig 1” gänga.

www.axionmsr.com

SP829BSS

Komplett Axion sil i rostfritt stål med integrerat

tryck och flödeskontroll 76l/min anslutning: 1”

Bestnr: 90359

SP829B

Komplett Axion sil i kemikaliebeständig ABS med

integrerat tryck och flödeskontroll 76l/min

anslutning: 1” Bestnr: 90278

4


ÖGONDUSCH FÖR LAB. KRANMONTAGE

MONTERAS DIREKT PÅ BEFINTLIG LAB KRAN

Axion eyePOD monteras enkelt och snabbt på befintlig LAB kran (med vertikal strålsil).

Den ursprungliga kran funktionen påverkas inte av EYEPOD Axion

AKTIVERING

Axion eyePOD Aktiveras när främre delen vrids ett halvt

varv åt höger eller vänster (kranen måste vara på)

SKÅLLNINGSSKYDD

Axion eyePOD har en integrerad termostat som klipper vattnet om det är för

varmt för att förhindra skållning

OMVÄNDA ÖGONDUSCHSTRÅLAR

Axion eyePOD munstycke spolar inifrån och ut alltså i

samma riktning som man får vid läkarvård, och omvänt

jämfört med en traditionell ögondusch. EYEPODs två

strålar spolar de känsliga tårdräneringskanalerna och

över ögat så att de skadliga ämnena avlägsnas

FAKTA eyePOD

SNABB & ENKEL INSTALLATION DIREKT PÅ LAB KRAN

ENKEL AKTIVERING

INTEGRERAD SKÅLLNINGSSPÄRR 37C

SAMMA SPOLRIKTNING SOM VID LÄKARVÅRD

POLERAT ROSTFRITT STÅL

PÅVERKAR INTE KRANENS FUNKTION

NSF61,ANSI/ISEA Z358.1 CERTIFIERAD

HAWS 7620

Ögondusch för laboratoriekranmontage

Bestnr: 90360

5


LAB LAB ÖGONDUSCHAR

7610 AXION

7611 AXION

8905 AXION

8904AXION

EGENSKAPER & FÖRDELAR

Axion msr munstycke •

Laminärflödesteknik ger en stadig pålitlig spolbild •

Ögonduschskylt/dekal ingår •

Anslutning: ½” och avlopp: 1 ¼” •

Möter EN151 54 1-2 och ANSI Z358 2009 •

7610 AXION

”PULL-DOWN”

Ögon/ansiktsdusch Mont. i bakkant avför ho. montering Aktiverasidå bänk deni bakkant fälls av ho

med framåt. doldBestnr: rördragning, 90318 ögon/ansiktsdusch aktiveras då den

fälls ned Bestnr: 90318

7611 AXION ” SWING-AWAY”

8905 Mont. AXION vid sidan av ho. Aktiveras då den vrids

Aktiveras framåt. Bestnr: i väggfästet 90319 eller då den dras upp ur fästet.

3,6 m spiralslang slang Bestnr: 90027

7612 AXION

Montering vid sidan av ho. vrids bakåt då den

inte Tempereratvatten används, kromade rörsidorna och munstycken 16-18

Bestnr: 90076

7611 AXION

Ögon/ansiktsdusch för montering i bänk vid sidan av ho med

dold rördragning, ögon/ansiktsdusch aktiveras då den vrids

fram Bestnr: 90319

7301DM AXION

Skål 8904 i rostfritt AXIONstål, mont. nedfälld i bänk.. Bestnr: 90045

Mont. i bänk. Aktiveras i bänkfästet eller då den dras upp ur

7360BTWC

fästet. 2,4

AXION

m armerad slang Bestnr: 90285

Handikappanpassad. Skål och väggfäste i rostfritt stål.

Vattenlås ingår Bestnr: 90258

10 6


PIEDESTAL ÖGONDUSCHAR

7461 AXION

7261 AXION

EGENSKAPER & FÖRDELAR

• Montering på golv

• Axion msr munstycke

• Servicevänligt 50 mesh partikelfilter

• Laminärflödesteknik ger en stadig pålitlig spolbild

• Fotpedal aktivering

• Ögonduschskylt

• Anslutning: ½” och avlopp: 1 ¼”

• Kraftig golvfot för stabilt montage

• Dammskyddslock finns som tillbehör

• Möter EN151 54-2 och ANSI Z358 2009

7461 AXION

Rör i varmgalvaniserat stål, skål i rostfritt stål.

Fotpedal Bestnr: 90203

7261 AXION

Rör i varmgalvaniserat stål, skål i kemikaliebeständig

ABS. Fotpedal Bestnr: 90151

Tempereratvatten sidorna 16-18

7


ÖGONDUSCHAR

7460B AXION

7260B AXION

SKÅL I ABS

7501

EGENSKAPER & FÖRDELAR

Montering på vägg •

Axion msr munstycke •

Servicevänligt partikelfilter •

Laminärflödesteknik ger en stadig pålitlig spolbild •

Levereras färdigmonterade och fullt testade för snabb installation •

Ögonduschskylt ingår •

Anslutning: ½” och Avlopp: 1 ¼” •

Dammskyddslock finns som tillbehör •

Fotpedal aktivering finns som tillbehör •

Möter/följer EN151 54-2 och ANSI Z358 2009 •

7260B AXION

Skål i kemikaliebeständig ABS. Bestnr: 90269

7460B AXION

Skål i rostfritt stål. Bestnr: 90270

7501

Över 15 minuters spolning i

rumstempererat vatten. Inkl. väggfäste

och vattenkonserveringsmedel 9082

Bestnr: 90186

Tempereratvatten sidorna 16-18

8


HANDDUSCHAR

8903 AXION

8901RFK

8901B AXION

EGENSKAPER & FÖRDELAR

• Spolar effektivt av utsatt kroppsdel

• Ger en mjuk och behaglig spolbild

• Monteras ihop med ögondusch eller nöddusch (8901RFK)

• Tryck & flödesreglering ger en stadig pålitlig spolbild

• Skylt ingår

• Anslutning: ½”

• 2400mm kraftig armerad slang

• Vridkoppling gör att slangen inte vrids

• Upphängnings fästen ingår

8903 AXION

Komplett med allt som behövs för montering i bänk

Bestnr: 90160

8901B AXION

Handdusch med väggfäste

Bestnr: 90355

8901RFK

Komplett med allt som behövs för enkel montering

på separat nöddusch, ögondusch, piedestal

ögondusch eller kombinerad nöd- och ögondusch

Bestnr: 90009

Tempereratvatten sidorna 16-18

9


NÖDDUSCHAR

8122H AXION

8133H AXION

ROSTFRITT STÅL

KONSOL SP86.3

Pull- kit

EGENSKAPER & FÖRDELAR

Integrerat tryck & flödesreglering 76 liter per minut •

Dragstång i rostfritt stål •

Ventilkula och axel i rostfritt stål (8133H allt i rostfritt stål) •

Krypaktivering •

Nöddusch- skylt och testkort ingår •

1” anslutning •

Vattnet dräneras ut efter avslutad spolning •

EN151 54-1 och ANSI Z358 2009 certifierad •

8122H AXION

Axion sil, rör i varmgalvaniserat stål, ventil

i förkromad mässing Bestnr: 90282

Finns även i CRP- skyddslackat utförande

8122HCRP Bestnr:90191

Konsol SP86.3

Väggkonsol i galvaniserat stål med 1” anslutningar

Bestnr: 90289

8133H AXION

Allt I rostfritt stål

Bestnr: 90033

PULL_KIT

Wire-pull-kit för krypande aktivering

Bestnr: 90234

Tempereratvatten sidorna 16-18

10


NÖD-ÖGONDUSCHAR

8300WA AXION

8300 AXION

8300CRP AXION

EGENSKAPER & FÖRDELAR

• Axion munstycke & kroppsduschsil

• Fri golvyta på WA modell

• Integrerat tryck & flödesreglering i sil & munstycke

• Kroppsdusch 76 l/min ögon/ansiktsdusch 14 l/min

• Dragstång och tryckplatta i rostfritt stål

• Ventilkula och axel i rostfritt stål

• Skylt, gulgröna varseldekaler och testkort ingår

• Anslutning 1-1/4” i topp eller på mitten

• Avlopp 1-1/4” (inte 8317WA)

• EN151 54-1&2 och ANSI Z358 2009 certifierad

Pull- kit

8300WA AXION

Väggmontage, Skål i rostfritt stål

Bestnr: 90217

8300CRPAXION

CRP-skyddslackad, Skål i rostfritt stål

Bestnr: 90276

8300AXION

Skål i rostfritt stål Bestnr: 90274

PULL_KIT

Wire-pull-kit för krypande aktivering

Bestnr: 90234

Tempereratvatten sidorna 16-18

11


NÖD- & ÖGONDUSCHAR

8317 AXION

8320 LFT AXION

Pull- kit

EGENSKAPER & FÖRDELAR

Axion munstycke & kroppsduschsil •

Integrerat tryck & flödesreglering i sil & munstycke •

Kroppsdusch 76 l/min ögon/ansiktsdusch 14 l/min •

Dragstång och tryckplatta i rostfritt stål •

Ventilkula och axel i rostfritt stål •

Skylt, gulgröna varseldekaler och testkort ingår •

Anslutning 1-1/4” i topp eller på mitten •

EN151 54-1&2 och ANSI Z358 2009 certifierad •

8317AXION

Golvmontage, varmgalvaniserade rör

Bestnr: 90290

8320LFT AXION

Skål i kemikaliebeständig ABS

Bestnr: 90271

Tempereratvatten sidorna 16-18

PULL_KIT

Wire-pull-kit för krypande aktivering

Bestnr: 90234

12


NÖD- & ÖGONDUSCHAR

8330AXION

8336 AXION

8335 AXION

EGENSKAPER & FÖRDELAR

• För placering i korrosivmiljö

• Axion munstycke & kroppsduschsil

• Integrerat tryck & flödesreglering i sil & munstycke

• Kroppsdusch 76 l/min. ögon/ansiktsdusch 14 l/min

• Dragstång, tryckplatta i rostfritt stål

• Ventilkula och axel i rostfritt stål

• Skylt, gulgröna varseldekaler och testkort ingår

• Anslutning 1-1/4” i topp eller på mitten

• Avlopp 1-1/4”

• EN151 54-1&2 och ANSI Z358 2009 certifierad

• Heltäckande dammskyddslock finns som tillbehör

Pull- kit

8330AXION

Axion munstycke & sil, allt i rostfritt stål (304)

Bestnr: 90357

8336 AXION

Axion munstycke & sil, Rördelar i kraftig PVC

plast, ventiler i rostfritt stål Bestnr: 90059

8335 AXION

Axion munstycke & sil alla rör i rostfritt stål (304).

Snabbmonterad levereras endast i 3 delar

Bestnr: 90042

PULL_KIT

Wire-pull-kit för krypande aktivering

Bestnr: 90234

Tempereratvatten sidorna 16-18

13


SJÄLVDRÄNERANDE NÖD-ÖGONDUSCHAR

8111FP AXION

7433FP

EGENSKAPER & FÖRDELAR

Monteras på utsidan av uppvärmt utrymme •

Rördragning sker på uppvärmd insida av vägg •

Tryck och flödesreglering ger en stadig pålitlig spolbild •

Vattnet dräneras ut efter avslutad spolning •

Skyltar ingår •

Anslutning: ½” resp. 1” •

Möter EN151 54-2 och ANSI Z358 2009 •

8111FP AXION

Nöddusch för montering på utsidan av uppvärmt

utrymme, ansluts på insidan av vägg

Bestnr: 90066

7433FP

Ögondusch för montering på vägg. Rördragning sker på

uppvärmd insida av vägg

Bestnr: 90064

Tempereratvatten sidorna 16-18

14


EL UPPVÄRMDA NÖD-& ÖGONDUSCHAR

8319CTFP

8317CTFP

EGENSKAPER & FÖRDELAR

• För placering utomhus

• Integrerat tryck & flödesreglering i sil & munstycke

• Kroppsdusch 76 l/min. ögon/ansiktsdusch 19 l/min

• Dragstång, tryckplatta i rostfritt stål

• Ventilkula och axel i rostfritt stål

• Självreglerande värmekabel och avtagbar isolering

• Anslutning 1-1/4” i topp eller på mitten

• Termostatstyrd

• Frysskyddad även vid strömavbrott

• 230V 50Hz

• EN151 54-1&2 och ANSI Z358 2009 certifierad

• Även i EX-Klassat utförande

8319CTFP

Ansluts i topp

Bestnr: 90119

8317CTFP

Topp eller bottenanslutning

Bestnr: 90057

FINNS ÄVEN I EX KLASSAT UTFÖRANDE

15


TEMPERERAT VATTEN BLANDNINGSSYSTEM

BYPASS

Högsta kallvatten bypass flöde med klass i

industrin (65 % av den nominella tempererat vatten flöde).

TRYCKFALL

Lägsta interna tryckfall för denna typ av ventil leder till en

betydande fördel i installationer där trycket är lågt.

OLIKA FLÖDEN

Minimal variation på utloppstemperatur uppnås genom

att ha det bästa minimum flödet på marknaden.

9201E

Modell 9201E (patentpending) är en termostatisk

blandningsventil som blandar varmt och kallt vatten för

att leverera tempererat vatten till nöddusch och

ögonduschar med flöden upp till 117 l/min. 9201E är i

gjuten mässing och har en vax-fyllt termostat element.

Lägsta interna tryckfall i denna klass av ventil och en hög

kallvatten bypass flöde på 76 l/min. 1,5 liter hett vatten

flöde inträffar om kallvatten sidan faller bort. Utrustad

med integrerade backventiler. Överdimensionerade

ventilsäten, en skyttel som eliminerar att ventilen

fastnar, och en tratt design för att förbättra

temperaturreglering med bättre blandning vid låga

flöden. Kalk och kalcium resistenta komponenter

används genomgående.

Fabriksinställd utloppstemperatur är 26° C.

Maximalt arbetstryck: 8,6bar.

Temperatur inställningsområde: 15-35° C.

Maximal inloppstemperatur: 82° C.

Rekommenderad inloppstemperatur: 60° C.

Lägsta inloppstemperatur: 49° C

Anslutning varmt och kallt: 1-1/4 "

Anslutning utlopp: 1-1/4 "

KÄGEL DESIGN

Fastnande kägel, vilket är vanligt i branschen, är praktiskt

taget eliminerat genom materialval och avancerad design.

BLANDNINGS KAMMARE

Effektiv tratt design med turbulent varmvatten passage för

att förbättra blandning vid låga flöden och att öka

temperaturkontroll.

RESISTENTA DELAR

Kalk och kalcium resistenta komponenter används i

hela konstruktionen.

FLÖDE

Med ett flödekapacitet mellan 3,78 till 117 liter per minut,

kan denna ventil användas för temperering av flera

ögonduschar eller en nöd-ögondusch.

FÖRLÄNGD GARANTI

Överlägsen teknik i denna produkt och en utökad 3 års

garanti.

Certifikat: ASSE 1071 och CSA B125.3.

9201E

Bestnr: 90364

16


TEMPERERAT VATTEN BLANDNINGSSYSTEM

BYPASS

Högsta kallvatten bypass flöde med klass i

industrin (64 % av den nominella tempererat vatten flöde).

TRYCKFALL

Lägsta interna tryckfall för denna typ av ventil leder till en

betydande fördel i installationer där trycket är lågt.

OLIKA FLÖDEN

Minimal variation på utloppstemperatur uppnås genom

att ha det bästa minimum flödet på marknaden.

KÄGEL DESIGN

Fastnande kägel, vilket är vanligt i branschen, är praktiskt

taget eliminerat genom materialval och avancerad design.

BLANDNINGS KAMMARE

Effektiv tratt design med turbulent varmvatten passage för

att förbättra blandning vid låga flöden och att öka

temperaturkontroll.

RESISTENTA DELAR

Kalk och kalcium resistenta komponenter används i

hela konstruktionen.

FLÖDE

Med ett flödekapacitet mellan 3,78 till 294,8 liter per minut,

kan denna ventil användas för temperering av flera

ögonduschar eller en nöd-ögondusch.

FÖRLÄNGD GARANTI

Överlägsen teknik i denna produkt och en utökad 3 års

garanti.

9202E

Modell 9202E (patentpending) är en termostatisk

blandningsventil som blandar varmt och kallt vatten för

att leverera tempererat vatten till nöd- ögonduschar med

flöden upp till 294,8 l/min. 9202E är tillverkad i gjuten

mässing och har ett vax-fyllt termostat element. Lägsta

interna tryckfall i denna klass av ventil och en hög

kallvatten bypass flöde på 189 l/min. 1,5 liter hett vatten

flöde inträffar om kallvatten sidan faller bort. Utrustad

med integrerade backventiler. Överdimensionerade

ventilsäten, en skyttel som eliminerar att ventilen

fastnar, och en tratt design för att förbättra

temperaturreglering med bättre blandning vid låga

flöden. Kalk och kalcium resistenta komponenter

används genomgående.

Fabriksinställd utloppstemperatur är 26° C.

Maximalt arbetstryck: 8,6bar.

Temperatur inställningsområde: 15-35° C.

Maximal inloppstemperatur: 82° C.

Rekommenderad inloppstemperatur: 60° C.

Lägsta inloppstemperatur: 49° C

Anslutning varmt och kallt: 1-1/4 "

Anslutning utlopp: 1-1/4 "

9202E

Bestnr: 90371

17


SÄKERHETSBLANDARE ÖGONDUSCH

MIXSAFE V3 blandar inkommande varmt och kallt vatten till en behaglig

ljummen temperatur (ställs in och mäts upp vid installationen)

rekommenderad temperatur är mellan 20-30C (levereras fabriksinställd

på ca.25C)

Säkerhet vid ev. bortfall av kallvatten

Vid ett eventuellt kallvatten avbrott, klipper MIXSAFE V3 av inkommande varmvatten

för att förhindra att skållning sker.

Säkerhet vid ev. bortfall av varmvatten

Vid ett eventuellt varmvatten förlust, släpper MIXSAFE V3 igenom

kallvatten utan att spolbilden ändras (se kapacitet nedan)

Temperatursvängningar

MIXSAFE V3 kompenserar för eventuella temperatursvängningar

MIXSAFE

Tryck

Inkommande vatten tryck ska ligga mellan 2 – 6 bar

KAPACITET:

15,8 l/min kallvatten bypass vid 2bar

(42 l/min blandat vatten vid 6 bar)

MIXSAFE

Best nr: 90664

18


LARMSIGNAL

SP154ATEX

SP154DPDT

SP154ATEX SS

9001

SP154DPDT

Best nr: 90336

SP154ATEX

Best nr: 90210

SP154ATEXSS

Best nr: 90176

9001

Komplett ljud & ljusalarm

Best nr: 90121

19


RESERVDELAR & TILLBEHÖR

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

13

14

15

16

17

18

19 20

21

22

23 24

25 26 27

1. SP11FC

Bestnr: 90182

6. SP9095

Bestnr: 90077

12. SP829B

Bestnr: 90278

18. PULL-KIT

Bestnr: 90234

24. SP220SS

Bestnr: 90208

2. SP21FC

Bestnr: 90181

7. SP248

Bestnr: 90079

13. SP829BSS

Bestnr: 90359

19. NÖD-SKYLT

Bestnr: 90097

25. SP200

Bestnr: 90099

3. SP69FC

Bestnr: 90135

4. SP63FC

Bestnr: 90104

5. SP30

Bestnr: 90083

8. SP93

Bestnr: 90141

9. SP90

Bestnr: 90124

10. SP65

Bestnr: 90277

11. SP65SS

Bestnr: 90358

14. SP229

Bestnr: 90074

15. SP225

Bestnr: 90090

16. SP260

Bestnr: 90088

17. VRK SP248

Packningssats

Bestnr: 90139

20. ÖGON -SKYLT

Bestnr: 90098

21. SP185

Bestnr: 90094

22. SP220

Bestnr: 90199

23. SP220W

Bestnr: 90106

26. 9101

Dammskyddslock i ABS

Bestnr: 90130

26. 9102

Dammskyddslock i RF

Bestnr: 90136

20


KONTROLL & TEST

Haws 9010

Test- kit som gör det enkelt att funktionstesta

nöddusch, vattnet leds ned i t.ex. större

vattentunna eller ned i golvbrunn

Bestnr: 90100

GROLLS AB

Importgatan 23-33

422 46 HISINGS BACKA

Växel: 031-742 16 00

Kundtjänst: 020-59 98 48

www.grolls.se

More magazines by this user
Similar magazines