Årsredovisning 2011, 5,03 MB - Ängelholms kommun

angelholm.se

Årsredovisning 2011, 5,03 MB - Ängelholms kommun

Årsredovisning 2011


Innehållsförteckning

INLEDNING 2-6

- Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2

- Fakta om Ängelholm 4

- Fem år i sammandrag 6

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65

- Kommunstyrelsen 39

- Barn- och utbildningsnämnden 43

- Byggnadsnämnden 47

- Kultur- och fritidsnämnden 49

- Miljönämnden 51

- Räddningsnämnden 53

- Socialnämnden 55

- Tekniska nämnden 59

- Tekniska nämnden, avfallshantering 61

- Tekniska nämnden, VA 63

- Kommunfullmäktige och övriga nämnder 64

RÄKENSKAPER 66-89

Kommun

- Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 67

- Noter 69

Skattefinansierad verksamhet

- Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 80

Avfallshantering

- Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 82

Vatten- och avloppsverk

-Resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och noter 84

Drift- och investeringsredovisning

- Driftsredovisning i sammandrag 88

- Investeringsredovisning 89

REDOVISNINGSPRINCIPER 90

REVISIONSBERÄTTELSE 91

Årsredovisning 2011 I 1


Kommunstyrelsens ordförande

Ängelholms kommun i ständig utveckling. Det är så jag

ser på mitt politiska uppdrag och det är också så vi motsvarar

kommuninvånarnas förväntningar. Att kommunens

ekonomi skall vara under full kontroll är en självklarhet

och en förutsättning för framgångarna. Men det

är innehållet i verksamheten som skapar nytt och som ger

kvalité.

Inom barnomsorg och skola sker en ständig förbättring.

Allt ifrån att unga föräldrar skall känna att de kan

få en plats när de önskar till att elever skall få så goda

kunskaper i grundskolan att de sedan klarar sin gymnasieutbildning.

Det finns många som bidragit till den positiva

utvecklingen som vi haft under flera år inom skolan. Den

allra största elogen vill jag ge våra duktiga pedagoger. En-

ligt all forskning betyder läraren allra mest för hur väl en

skolgång fungerar för varje enskild elev. Vi försöker nu

hitta ett system som särskilt premierar skikliga lärare lönemässigt.

Modellskolan i Strövelstorp är ett annat viktigt

sätt att öka kunskap och engagemang bland lärare och

elever. Elevernas studieresultat förbättras för varje år och

jag upplever att alla hjälps åt för att inte svika ett enda

barns möjlighet till utveckling och studier.

Ung i Ängelholm är ett projekt inom Kraftsamling Ängelholm.

Även om ungdomsarbetslösheten minskat något

under 2011 skall den minska ytterligare. För att få våra

unga till jobb har vi fått hjälp till finansiering genom Europeiska

socialfonden.

2 I Årsredovisning 2011


”Elevernas studieresultat förbättras för varje år och jag upplever att alla hjälps

åt för att inte svika ett enda barns möjlighet till utveckling och studier.”

Vi tar väl hand om våra äldre i Ängelholms kommun.

Oberoende mätningar visar att omsorgen är uppskattad,

vilket jag också upplevt vid mina besök i hemtjänsten

och på vårdboenden. För att ytterligare öka vår duktiga

personals motivation och kunskap pågår just nu ett program

där vårdare utbildas till undersköterskor. Att utbilda

sig mitt i livet ger förutom ny kunskap också energin att

stanna kvar i detta viktiga yrke. Ett nytt spännande arbete

har startat med Hälsostaden, Ängelholms Sjukhus. Målet

är att samarbete ska ge smidiga och bra övergångar när

man behöver mycket hjälp av både kommunen och Region

Skåne. Våra äldre skall inte transporteras runt utan

hjälpen skall samordnas på plats.

Badhuset vid Rönneå har upphandlats under året och

Kunskapsporten som fick uppdraget kommer förhoppningsvis

sätta spaden i marken under 2012. Den viktiga

centrumutvecklingen fortsätter några år till. Under våren

2011 genomfördes en påfrestande ombyggnad av Järnvägsgatan

som var helt nödvändig. Senare i år kommer en

tunnel att byggas mellan de två stora parkeringsgaragen i

centrum.

Söndagen den 27 november 2011 kommer vi alltid att

minnas som en väldigt speciell dag. Dels hade vi en rådgivande

folkomröstning om Klippanvägens förlängning

genom Pyttebroområdet, dels visade det sig att den storm

som drog in under dagen skadade mycket mer än vad vi

kunde ana. Stranden och klitterna fick omfattande skador

som har krävt akuta insatser. Nu arbetar vi både med en

långsiktig plan för vår långa viktiga strand men också med

snabba åtgärder för att återställa efter novemberstormen.

Ängelholm Helsingborg Airport heter vår flygplats som

statliga Swedavia inte längre skulle äga. Genom ambitiösa

insatser av samtliga tio kommuner i Skåne Nordväst hittade

vi en ny privat ägargrupp som ville satsa och utveckla

flygplatsen som är en oerhört central motor för näringslivet

i hela Helsingborgsregionen.

Ängelholms FF var föreningen som berörde under 2011.

Först som den klubb som sensationellt var väldigt nära att

ta sig till Allsvenskan, herrfotbollens högsta serie. Därefter

blev uppmärksamheten mer riktad mot de ekono-

miska problem som följde på hårdsatsningen. I god dialog

har kommunen kunnat vara en part i den sanering av

ekonomin i ÄFF som var helt nödvändig.

Under året har viktiga lägenhetsbyggnationer påbörjats.

Victoria strand i Vejbystrand bygger vidare i etapp två och

äntligen är vackra lägenheter på gång på ödetomten i Skälderviken

där hotellet tidigare låg. Under året har beslutet

tagits att lägga samman våra två kommunala bostadsbolag

MunkaLjungbybyggen och Ängelholmshem, och nu

byggs det kommunala hyresrätter i MunkaLjungby.

Trots ett lite blandat sommarväder var festligheterna

många. Nytillskott var Ängelholmsgillet och Ängelholms

Flower&Garden show samt en mycket uppskattad internationell

matmarknad på Stortorget. Ljusfesten var

traditionsenligt välbesökt liksom Ekebofestivalen. Hembygdsparken

var fylld av aktiviteter för båda unga och

gamla precis som vi vill att det skall vara.

Järnvägsmuseet som är en viktig del i vårt kulturutbud

blev kommunens under året. Efter förhandling med Trafikverket

finns verksamheten nu under kultur- och fritidsförvaltningen

i Ängelholms kommun. Samtidigt som det

är viktigt att det populära museet fortsätter sin normala

verksamhet med oförminskad energi så ser vi att övertagandet

ger nya möjligheter som framtiden får visa oss.

Det finns många listor där man rankar Sveriges 290 kommuner.

Vi ligger sedan många år högt i näringslivs- och

fastighetsägarrankingar liksom i rankingar av kommunal

ekonomi. Nu ligger vi också väldigt högt på listan i våra

mjuka verksamheter såsom äldreomsorg och skola. Bakgrunden

ligger i tydliga politiska mål samt ett ambitiöst

arbete av medarbetare på alla poster i förvaltningar och i

bolag. Vi utgör alla tillsammans en del i den helhet som

är Ängelholms kommun.

Åsa Herbst

Kommunstyrelsens ordförande

Årsredovisning 2011 I 3


Inledning

Vart gick skattepengarna

… så här får kommunen sina intäkter Belopp, tkr Procent

Skatteintäkter 1 372 255 65

Generella statsbidrag och utjämning 307 734 14

Avgifter och ersättningar som kommunen får för tillhandahållen service 285 087 13

Riktade statsbidrag till olika verksamheter 156 415 7

Finansiella intäkter 19 158 1

...och 100 kr i skatt till kommunen

användes under 2011 så här

Vård och omsorg: äldre och personer med

funktionsnedsättning 34,49

Grundskola och förskoleklass 21,34

Förskola 10,88

Gymnasieskola och vuxenutbildning 10,46

Individ- och familjeomsorg 4,64

Idrotts- och fritidsanläggningar och annan

fritidsverksamhet 2,73

Gator, vägar och parker 2,69

Skolbarnsomsorg 2,02

Bibliotek och annan kulturverksamhet 1,64

Räddningstjänst 1,58

Fysisk och teknisk planering 1,28

Politisk verksamhet 1,15

Kulturskola 0,62

Miljö och hälsoskydd 0,58

Årets överskott 0,52

Övrig verksamhet 3,38

4 I Årsredovisning 2011


Inledning

Organisation

Kommunfullmäktige

Revision

Valberedning

AB Ängelholmshem

Ägs till 99,9 procent av kommunen

AB Munkaljungbybyggen

Ägs till 100,0 procent av Ängelholmshem

AB Ängelholmslokaler

Ägs till 100,0 procent av Ängelholmshem

Kommunstyrelse

Barn- och

utbildningsnämnd

Byggnadsnämnd

Kommunledningskontor

Barn- och utbildningsförvaltning

Stadsarkitektkontor

Sockerbruket 11 AB

Ägs till 100,0 procent av kommunen

Övriga bolag

NSR AB

Ägs till 16,0 procent av kommunen

Ängelholms näringsliv AB

Ägs till 14,0 procent av kommunen

Arenabolaget i Ängelholm AB

Ägs till 10,6 procent av kommunen

Competensum Skåne Nordväst AB

Ägs till 6,1 procent av kommunen

Valberedning

Kultur- och fritidsnämnd

Miljönämnd

Valberedning

Räddningsnämnd

Socialnämnd

Teknisk Valberedning nämnd

Kultur- och

fritidsförvaltning

Miljökontor

Räddningstjänst

Socialförvaltning

Tekniskt kontor

Valberedning

Övriga nämnder

Valnämnd

Överförmyndarnämnd

Krisledningsnämnd

Kommunledningskontor

Årsredovisning 2011 I 5


Inledning

Fem år i sammandrag

År 2011 2010 2009 2008 2007

Allmänt

Antal invånare 31/12 39 626 39 394 39 083 38 854 38 749

- årlig förändring 232 311 229 105 67

Kommunal skattesats, % 19,04 19,04 19,04 19,04 19,04

Resultat

Skatteintäkter inkl. generella

statsbidrag och utjämning, mnkr 1 646,2 1 600,9 1 513,3 1 491,7 1 429,5

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 1 637,5 1 566,3 1 490,0 1 461,8 1 397,8

Budgetavvikelse, mnkr

- styrelse och nämnder, skattefinansierat -4,1 8,2 5,8 4,8 7,9

- driftbudget totalt 375,9 42,4 6,4 42,5 47,3

- därav extraordinär intäkt 367,6

Årets resultat kommunen, mnkr 376,2 55,1 31,1 45,3 49,3

- därav extraordinär intäkt 367,6

Årets resultat koncernen, mnkr 30,8 49,6 35,2 58,6 61,0

Balans

Nettoinvesteringar, mnkr 207,4 173,6 123,7 237,5 124,5

Tillgångar, mnkr 2 509,0 2 104,0 2 059,5 1 927,4 1 860,1

- per invånare, kr 63 319 53 409 52 695 49 608 48 005

Avsättningar och skulder, mnkr 1 282,5 1 068,6 1 079,3 978,3 956,3

- per invånare, kr 32 366 27 127 27 616 25 181 24 680

Eget kapital, mnkr 1 226,5 1 035,4 980,2 949,1 903,8

- per invånare, kr 30 953 26 283 25 081 24 427 23 325

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse, % 49 44 41 40 40

Borgensåtagande, mnkr 960 1 009 992 1 123 1 150

- per invånare, kr 24 236 25 620 25 385 28 912 29 667

Personal

Personalkostnader, mnkr 1 111 1 044 1 020 1 024 968

Antal anställda 3 048 2 949 2 957 3 108 3 151

6 I Årsredovisning 2011


Årsredovisning 2011 I 7


Förvaltningsberättelse

8 I Årsredovisning 2011


Förvaltningsberättelse

OMVÄRLD OCH BEFOLKNING

Samhällsekonomisk utveckling

Informationen i detta avsnitt är hämtad ur skriften ”Makronytt

1/2012” från Sveriges Kommuner och Landsting, februari 2012.

Den ekonomiska utvecklingen har varit ytterligt svag under

slutet av 2011 i stora delar av Europa. Den svaga utvecklingen

har bidragit till ett påtagligt fall i svensk export

och industriproduktion. Men trots den försvagning som

skett uttrycker många industriföretag en större optimism

om framtiden än tidigare. Även andra tecken tyder på att

oron för eurons framtid och risken för en akut skuldkris

har lättat något. Bedömningen är att tillväxten i svensk

ekonomi tillfälligt stannat av, men att den återigen växer

nästa kvartal. Tillväxten blir dock framöver väsentligt

svagare än under 2010 och 2011. Arbetslösheten kommer

därför stiga något. Lägre sysselsättning håller tillbaka

skatteunderlaget, men andra faktorer, som ökade pensioner

verkar i motsatt riktning.

Utvecklingen under det första halvåret 2012 förväntas bli

fortsatt mycket svag i flera euroländer. För svenskt vidkommande

innebär detta att tillväxten på de för svensk

export viktigaste marknaderna i stort sett halveras från

2011 till 2012.

BNP-tillväxten i EU-länderna uppgick ifjol till knappt 2

procent. I år väntas BNP bara växa med någon tiondels

procent. Den mycket svaga utvecklingen 2012 är i huvudsak

ett europeiskt fenomen. Övriga världen befinner sig

också i lågkonjunktur, men långtifrån recession. Länder

som Kina och Indien fortsätter växa med 7–8 procent.

Efter en svag start 2011 har den amerikanska ekonomin

gett flera styrkebesked. Inte minst arbetsmarknadsläget

har förbättrats påtagligt. På sikt behövs även i USA åtgärder

för att komma tillrätta med de stora budgetunderskotten.

Tillväxten i svensk ekonomi har under de senaste två åren

varit mycket stark. År 2010 växte BNP med 5,6 procent

och för 2011 beräknas tillväxten till 4,4 procent. För 2012

beräknas BNP öka med mycket måttliga 1,0 procent och

året därpå med 2–2½ procent beräknat på årsbasis.

Med en svagare ekonomisk tillväxt följer att arbetsmarknaden

försvagas. Arbetslösheten stiger från 7,6 procent

2011 till 8,0 procent 2012 och 8,1 procent 2013. Mot

slutet av samma år bedöms arbetslösheten återigen börja

sjunka.

De genomsnittliga timlöneökningarna har pressats ned

kraftigt av den höga arbetslösheten. Löneökningarna under

2010 och 2011 har legat på runt 2,5 procent i årstakt.

Med tanke på den försämringen som sker på arbetsmarknaden

förväntas att pressen nedåt på löneökningarna består

och att löneökningarna utöver den inom industrin

avtalade nivån blir mycket begränsade. Inklusive löneglidning

mm. bedöms årskostnaden för 2012 hamna på 3,0

procent.

Befolkning och välfärd

Vid utgången av 2011 uppgick antalet invånare i Ängelholms

kommun till 39 626. Folkmängden ökade under år

2011 med 232 personer vilket är mindre än året innan då

ökningen uppgick till 311 personer. Ökningen var något

större än det mål som kommunfullmäktige fastställt på

minst 150 invånare per år. Den genomsnittliga ökningen

under den senaste 20-årsperioden ligger på drygt 260 personer

per år.

Befolkningsökningen i kommunen under år 2011 motsvarar

0,6 %, vilket kan jämföras med den totala ökningen

i Skåne län på 0,8 %. I landet som helhet ökade befolkningen

med 0,7 %.

Befolkningsutveckling 1970 - 2011

40000

35000

30000

25000

1970

1980

990

2000

2011

Årsredovisning 2011 I 9


Förvaltningsberättelse

Nedanstående tabell visar befolkningsutvecklingen i

kommunens olika församlingar. Efter Ängelholm har

Barkåkra och Munka Ljungby flest invånare.

Tätort 2008 2009 2010 2011

Ängelholm 20 734 20 767 21 060 21 172

Munka Ljungby 5 214 5 293 5 262 5 303

Strövelstorp 2 998 3 024 3 053 3 080

Barkåkra 6 531 6 539 6 544 6 604

Hjärnarp-Tåstarp 3 377 3 460 3 475 3 467

Totalt 38 854 39 083 39 394 39 626

Under 2011 föddes 388 barn medan antalet avlidna uppgick

till 407 personer. Födelseöverskottet, det vill säga

antalet födda minus antalet avlidna, uppgår därmed till

minun 19 personer. Flyttnettot är positivt med cirka 250

personer. Under året flyttade cirka 1 950 personer till

kommunen och knappt 1 700 från kommunen.

Kommunen har en något äldre befolkning än riket. Medelåldern

i kommunen är 43,3 år (43,1 år 2010), medan

rikets medelålder är 41,1 år. 19,4 procent av befolkningen

är i åldern 0-17 år vilket kan jämföras med rikets 20,2 procent.

22,0 procent är 65 år eller äldre medan motsvarande

siffra för riket är 18,8 procent.

Ett mått på välfärd är det så kallade ohälsotalet. Ohälsan

mäts i antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning,

rehabiliteringspenning, sjukersättning eller

aktivitetsersättning från socialförsäkringen per registrerad

försäkrad i åldern 16-64 år. Dagar med sjuklön från

arbetsgivare ingår inte i ohälsotalet.

I förhållande till förra året har ohälsan minskat. Ohälsan

för kvinnor i Ängelholm är 31,9 (jmf 33,8 för 2010) och

för män är ohälsotalet 20,5 (jmf 21,9 för 2010).

Ett annat väsentligt mått i sammanhanget är brottsligheten,

som också är kopplad till människors upplevda trygghet.

Brottsligheten i Ängelholm är relativt låg både i förhållande

till övriga Skåne och till riket. Antalet anmälda

brott i kommunen ökade mellan 2010 och 2011 med 8

procent. I Skåne och riket har antalet anmälda brott ökat

med 8 respektive 3 procent. Antalet anmälda brott per

100 000 invånare är i Ängelholm 10 806, i Skåne 20 165

och i riket 14 987.

Näringsliv och sysselsättning

Ängelholm rankas högst bland kommunerna i Helsingborgsregionen

gällande näringslivsklimat (totalt 11:e plats

i Sverige). Kommunen är tydligt präglad av små och medelstora

företag, vilket understryks av det faktum att endast

ca 500 av de totalt ca 4 000 företagen i kommunen

har fler än fyra anställda. Sett till branschtillhörighet finns

flest företag inom jord- och skogsbruk följt av handel,

verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

(d.v.s. mindre konsultföretag inom tjänstesektorn) samt

bygg- och fastighetsverksamhet. Ser man enbart till kommunens

ca 1 500 aktiebolag återfinns flest företag inom

handel följt av bygg- och fastighetsverksamhet och verksamhet

inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.

Flest sysselsatta finns inom vård- och omsorg, transport,

handel samt tillverkning och utbildning.

Sett till antal anställda i kommunen är Ängelholms kommun

och Region Skåne (Ängelholms Sjukhus) största arbetsgivare.

Flera stora företag med säte i Ängelholm har

nationell och internationell verksamhet. De fem största,

sett till det totala antalet anställda, är SITA Sverige AB,

Swerock AB, HemoCue AB, Gullbergs Kontorscenter

och MVB Syd AB. Kommunen är också säte för flera välkända

företagsvarumärken som exempelvis Koenigsegg

Automotive AB och Prisjakt Sverige AB.

Sysselsättningsstatistik

Vid årsskiftet 2011/2012 var andelen öppet arbetslösa i

Ängelholms kommun 3,8 procent vilket är en minskning

med 0,1 procent i förhållande till samma period föregående

år. Motsvarande siffror är för Skåne är 4,2 (ökning

med 0,1) och för riket 3,6 (ingen förändring). Ungdomsarbetslösheten

i åldern 18-24 år uppgår till 5,7 procent,

en ökning med 1,0 procent sedan föregående år. Motsvarande

siffror för Skåne är 4,1 procent (ingen förändring)

och i riket 4,0 procent (minskning med 0,1 procent).

10 I Årsredovisning 2011


Förvaltningsberättelse

Känslighetsanalys

Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal faktorer.

Vissa kan påverkas av den enskilda kommunen,

medan andra ligger utanför vår kontroll. Ett sätt att beskriva

kommunens beroende av omvärlden är att upprätta

en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomiska

konsekvenserna av olika händelser:

Händelse Förändring +/-

10 öres förändring av kommunalskatten 7,0 mnkr

Förändrat invånarantal med 100

4,2 mnkr

Avgiftsförändring med 1%

1,6 mnkr

Löneförändring med 1%, inkl PO

11,5 mnkr

Prisförändring med 1%

8,1 mnkr

Förändrad upplåning med 10 mnkr

0,4 mnkr

10 heltidstjänster 4,4 mnkr

Även oförutsedda händelser kan således ha stor inverkan

kommunens ekonomiska utveckling. Det är därför viktigt

att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort

som lång sikt.

STYRNING OCH KONTROLL

Ekonomi, verksamhetsstyrning och kontroll

Kommunens ekonomiska styrning tar sin utgångspunkt i

lagstiftningen inom området, främst i form av Kommunallag

och Kommunal redovisningslag. Därutöver lämnar

Rådet för kommunal redovisning rekommendationer för

sektorns redovisning.

Uppföljning av verksamheternas ekonomi, med rapportering

till kommunstyrelsen, sker för barn- och utbildningsnämnden

och socialnämnden varje månad med undantag

för januari, juni, augusti och november. Övriga nämnder

rapporterar i april, juli och oktober. Vid dessa tillfällen

görs också en konsoliderad redovisning av kommunens

totala ekonomiska läge. Ovanstående reglerar endast de

krav som finns på nämndernas rapportering till kommunstyrelsen,

och innebär således att nämnderna själv fattar

eventuella beslut om uppföljning utöver ovanstående.

Den lagstadgade delårsrapporten görs per juli månad och

beslutas av kommunfullmäktige.

Införandet av styrmodellen Ratten har inneburit ökat fokus

på uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet och

måluppfyllelse.

Internkontrollarbetet är en viktig förutsättning för uppföljning

samt utveckling av rutiner och processer. Det är

därför nödvändigt att ha en välfungerande intern kontroll.

Upprättandet av nämndernas internkontrollplaner

för kommande år kopplas till inlämningen av nämndernas

budgetförslag. Därigenom blir kopplingen mellan utvalda

kontrollområden och planerade aktiviteter och mål

i budgeten tydligare. Nämnderna ska senast i samband

med årsredovisningens upprättande till kommunstyrelsen

rapportera resultatet av den interna kontrollen.

God ekonomisk hushållning

Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet

och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra

juridiska personer. Begreppet ”god ekonomisk hushållning”

har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär

bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna

för den service som den konsumerar. Detta innebär

att ingen generation ska behöva betala för det som en

tidigare generation förbrukat.

Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna

finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål.

Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet

är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat

till kommunens egna förhållanden och omständigheter.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte

kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett

kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa

förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste

det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer,

resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv

och ändamålsenlig verksamhet.

Årsredovisning 2011 I 11


Förvaltningsberättelse

Finansiellt mål enligt god ekonomisk

hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt nyckeltal som anger

ambitionsnivån vad gäller den finansiella utvecklingen.

Nyckeltalet för resultatnivån innebär att kommunens resultat

skall vara positivt och lägst uppgå till två procent

av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2011 har

dock fullmäktige gjort undantag från resultatmålet innebärande

att balanskravet ska uppnås.

Målet är uppfyllt. Kommunen uppnår ett resultat på 8,5 mnkr

(exklusive realisationsvinst vid försäljning av aktier i AB Munkaljungbybyggen)

vilket innebär 0,5% av skatter och statsbidrag.

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har för 2011 satt övergripande

mål för kommunen enligt styrmodellen Ratten. Fullmäktigemålen

delas in i följande områden: Medborgare,

Ekonomi, Verksamhet och Utveckling. Nämnderna har

sedan utifrån kommunfullmäktiges mål satt mål för sin

verksamhet. Vissa av nämndernas mål har under hela

året följts upp på kommunfullmäktigenivå. För dessa mål

samt för kommunfullmäktiges mål redovisas måluppfyllelsen

nedan.

Mål

Utveckla medborgardialog och vitalisera de demokratiska

styrformerna (KF)

kommentar

Uppfyllt. Medborgarkontakterna har ökat.

MEDBORGARE

All verksamhet skall utgå från en aktiv och utvecklande

medborgardialog(BUN)

Öka medborgarnas tillgänglighet till information om olika

miljöfrågor och miljöregler (MN)

Delvis uppfyllt. Den aktiva dialogen mellan kommunen

och barn, elever samt föräldrar sker på flera plan. Utöver direkta

möten med föräldrar, enskilt eller i grupp och utvecklingssamtal,

sker även en kontinuerlig dialog via lärplattform

Fronter. Dialogen kring skolans mål och hur man når

dessa, är av central betydelse för både elever och föräldrar.

Uppfyllt.

Att kunskapen och förmågan i att förebygga och ingripa

i samband med bränder eller andra olyckor i kommunen

ökar (RN)

Nöjda medborgare som erhåller korrekt och snabb service

(KF)

Uppfyllt. Då en olycka inträffar tar det i medeltal inte ta

längre tid än 2 minuter för den enskilde att ingripa.

Ej uppfyllt. SCB-undersökning görs vart annat år. Ingen undersökning

är gjord 2011. Antalet e-tjänster har inte ökat.

12 I Årsredovisning 2011


Förvaltningsberättelse

Mål

kommentar

Öppenhet kring viktiga frågor med starkt medborgarintresse

(KS)

förts kring Trafikplanen och badhuset, en folkomröstning

Delvis uppfyllt. Under året har informationsmöte genom-

har genomförts samt kommunens diarium har gjorts publikt

kommunens hemsida.

Snabb och korrekt service (TN) Delvis uppfyllt. I 95% av ärendena lämnas besked inom 2

arbetsdagar.

All handläggning skall bygga på respekt för individens integritet

och rätt till självbestämmande (SN)

Uppfyllt. Målet på 90% nöjdhet uppnås inom samtliga av

socialtjänstens verksamhetsområden.

MEDBORGARE

Snabbt och professionellt bemötande på brukarnas villkor.”

(KFN)

Snabb, korrekt, fullständig information skall erhållas vid besök,

på telefon och internet. (BN)

Snabb och korrekt handläggning av ärende (ÖFN)

Uppfyllt. Synpunktshantering och incidenthantering följer

kultur- och fritidsnämndens uppsatta mål.

Delvis uppfyllt.

Uppfyllt. Delegationsbeslut har fattats inom fem dagar och

nämndbeslut har fattats inom 30 dagar vid komplett beslutsunderlag.

Utveckla trygghet och folkhälsa (KF)

Uppfyllt. Både trygghetsindex och ohälsotalet har förbättrats

jmf 2010

Skapa en plattform för strukturerat folkhälsoarbete (KS)

Nyckeltalet har ej gått att stämma av efterson SKL:s senaste

mätning gjordes 2009.

Nolltolerans inom samtliga verksamheter beträffande alla

former av diskriminering, kränkningar, hot och våld (BUN)

Delvis uppfyllt. Andelen elever som anger att de inte blivit

utsatta för kränkning är; åk 3: 82%, åk 6: 69% och åk 9: 62%

Andelen elever som anger att de inte blivit utsatta för våld

eller hot är; åk 3: 74%, åk 6: 85% och åk 9: 78%

Årsredovisning 2011 I 13


Förvaltningsberättelse

Mål

kommentar

Socialtjänsten skall medverka till en ökad trygghet och säkerhet

Uppfyllt. Målavstämning kan endast göras för hemvården.

för kommuninvånarna (SN)

I den enkätundersökning som är gjord får Ängelholm be-

tyget 4 av 5, vilket får betraktas som att målet är uppfyllt.

MEDBORGARE

Meningsfull, trygg, sund och attraktiv fritid med fokus på

barn och ungdomar (KFN)

Genom olycksförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete

påverka och leda i riktning mot att skapa god folkhälsa

och trygghet i kommunen (RN)

Uppfyllt. Fler än 95% kan simma i åk 5 och 700 har deltagit

satsningen med sommarbok (mål 500).

Uppfyllt. Räddningstjänsten har aktivt deltagit, ingått i

BRÅ och kommunens trygghetsvandringar till 100%.

Huvudmännen i fokus (ÖFN)

Uppfyllt. Mindre än fem klagomål som går till tingsrätt/

länsstyrelse.

Synliggöra sambandet mellan ekonomi och verksamhet

(KF)

Insatser ska i första hand erbjudas i öppna former (SN)

Uppfyllt.

Uppfyllt. Andel personer som varit föremål för institution

uppgår till ca 10% (mål max 12%) och andel hemtjänsttagare

i ordinärt boende uppgår till 66% (mål minst 65%) av

det totala antalet hemtjänsttagare.

EKONOMI

Utveckla arbetsformer för ständiga förbättringar och verksamhetsuppföljning

(KF)

All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa

strategier, skapa ett gott arbetsklimat och en positiv

lärmiljö (BUN)

Uppfyllt. Avstämningsmöte både del- och helår.

Delvis uppfyllt. Värdegrunds- och demokratiuppdraget är

väl förankrat. 90% av vårdnadshavarna anser att arbetet är

mycket tydligt i verksamheten. Förskolan måste fortsätta

att utveckla likabehandlingsarbetet samt barnens delaktighet

i verksamheten. Barnens lärande ska utgå från barnens

egna frågeställningar och intresse. Vårdnadshavarenkäten

för förskolan bekräftar att 79% har en positiv lärmiljö.

Av grundskoleeleverna tycker åk 3: 84%, åk 6: 64% och åk 9:

44%att de får lära sig viktiga och värdefulla saker. Andelen

elever som tycker att de alltid får den arbetsro de behöver

är åk 3: 29%, åk 6: 35% och åk 9: 29%.

14 I Årsredovisning 2011


Förvaltningsberättelse

Mål

kommentar

Medarbetarna ska uppleva att de kan påverka, vara delaktiga,

engagerade och utvecklingsbenägna med helhetssyn ning har gjorts 2011.

Medarbetarenkäten genomförs vart annat år. Ingen mät-

(KF)

Sjukfrånvaron ska totalt minska med 3% (KS) Uppfyllt. Minskat med 4%.

Antalet långtidssjuka ska minska med 5%(KS) Uppfyllt. Minskat med 6%.

VERKSAMHET

Effektiv verksamhet (MN)

Säkerställa hög rättssäkerhet (ÖFN)

Barn- och miljöperspektivet ska beaktas i all verksamhet

(KF)

Uppfyllt. Inom myndighetsutövning uppgår tillsynstimmarna

till över 1000 h/år och handläggare.

Uppfyllt. Kontroll görs årligen om ställföreträdaren får ett

nytt uppdrag.

Delvis uppfyllt.

Genomfört miljöprogram (KS)

Uppfyllt. Årlig redovisning genomförd.

Säkra barnmiljöer vid kommunala lekplatser och skolmiljöer

(TN)

Uppfyllt.

UTVECKLING

Genomföra uppsatta delmål i Ängelholms miljöprogram

(MN)

Positiv befolkningsutveckling (KF)

Planering och utbyggnad av väl fungerande infrastrukturer

(TN)

Uppfyllt. Återraportering genomförd.

Delvis uppfyllt. Invånarna har ökat med 232 personer medan

åldersfördelningen inte når uppsatt nyckeltal.

Uppfyllt. Målet att färdigställda minst 3,5 km gator och valedningar

inom nybyggnadsområden är uppfyllt.

Årsredovisning 2011 I 15


Förvaltningsberättelse

Mål

kommentar

Förebyggande arbete i syfte att stävja problembildningar i Uppfyllt. De aktiviteter som bedrivits under året beskrivs i

samhället och därmed skapa en positiv bild av Ängelholm de analys- och årsberättelser som upprättas av varje verksamhetsansvarig.

(SN)

Stimulerande fritidsutbud och attraktiva besöksmål för alla

(KFN)

Ej uppfyllt. Målet är att andelen 7-20 åringar i bidragsberättigade

föreningar ska uppgå till mer än 45 %. Utfallet

uppgår till 43%.

Attraktiva bostadsmiljöer med mångfald, gemenskap,

grönstruktur, tillgänglighet, varierat bostadsutbud och

god närservice (BN)

Uppfyllt.

UTVECKLING

All kontakt i samband med myndighetsutövning skall

präglas av ett professionellt och korrekt bemötande mot

medborgare, företag och organisationer (RN)

Positiv företagsutveckling och etablering med väl differentierat

näringsliv, med fokus på att utveckla besöksnäringen

(KF)

Ej uppfyllt. Har följts upp i samband med räddningsinsatser,

målet att minst 80 % ska vara nöjda med bemötandet

uppfylls inte.

Ej uppfyllt. Både turistomsättningen och antalet företagsetableringar

har minskat jmf 2010.

Attraktiv etableringsort (KS)

Uppfyllt.

Främja nyttjandet av kommersiell service inom kommunen

och skapa möjlighet för befintliga och kommande näringsidkare

(BN)

Uppfyllt. Under året har 13 detaljplaner antagits. Dessa ger

möjlighet att utnyttja 25 hektar för olika typer av verksamheter

samt att uppföra 85 nya bostäder.

Utveckla varumärket Ängelholm och synliggöra idrottsstaden

(KF)

Utöver ovannämnda mål har kommunen följande fem

mål för verksamheten:

• God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för

kommunens styrelse och nämnder.

Målet är uppfyllt. Nämndernas skattefinansierade verksamhet

uppvisar totalt sett en negativ budgetavvikelse på

4,1 mnkr. Tekniska nämnden, socialnämnden och räddningsnämnden

har negativa avvikelser, men i förhållande

till verksamheternas budgetomslutning är avvikelserna

relativt små. Avvikelsen uppgår till 0,2% av nämndernas

nettokostnader.

Uppfyllt. Målet är uppfyllt bl.a. genom Kraftsamling.

• Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och

nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet

ska uppnås.

Målet är uppfyllt. De nämnder som har haft en negativ

helårsprognos har upprättat åtgärdsplaner. Dessa nämnder

har aktivt arbetat för att minimera underskott.

• Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla

information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska

utfallet från sina förvaltningar.

16 I Årsredovisning 2011


m

är

os

-

-

ram

a

lytig

ngsoll

Förvaltningsberättelse

Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder erhåller kontinuerlig

information om såväl ekonomi som verksamhet.

• Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för

delvis

Syftet med den här analysen Målet är: är att

uppfyllt uppfyllt ej uppfyllt

redovisa var Ängelholms Kommunstyrelsen kommun

4 1 -

befinner sig och hur kommunen Tekniska nämnden har

2 1 -

Ängelholms kommun 2010

intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder utvecklats finansiellt vidtas under Barn- och 2008– utbildningsnämnden - 3 -

Lång sikt,

samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder 2010 i förhållande som har till Socialnämnd övriga kommuner

i Skåne län. Detta görs i form

investeringar

4 - -

kapacitet

Skattefin. av

Kultur- och fritidsnämnden 2 5

vidtagits och resultatet av dessa.

Skattesats - 1

4

av en finansiell profil, Byggnadsnämnden vars uppgift är

2 1 -

Genomsnittligt

3

Miljönämnden 3 - Soliditet

att spegla starka och svaga sidor hos resultat – 3 år

-

2

den granskade kommunen Räddningsnämnden i förhållande

2 - 1

1

till kommunerna

Överförmyndarnämnden

i länet.

Kontroll

3 - Risk -

Totalt 22 6 2

Finansiella profiler för Ängelholms

Resultat

Vad är den finansiella Av profilen de 31 antagna målen har 22 st eller 71 % helt uppfyllts

före extra-

Finansiella

under året. 19 % är delvis

ord. poster

uppfyllda medan 6 % inte

nettotillgångar

blivit

kommun Utgångspunkten för 2008–2010

analysen som presenteras

på de följande sidorna är de

minska.

uppfyllda och för ett mål finns Budget- inget uppdaterat Kassa- mätetal.

följsamhet Kort sikt, likviditet

finansiella profiler i form av polärdiagram

beredskap

Finansiell ställning jämfört med andra

Syftet med den här analysen är att som redovisas i mittspalten på denna

Några finansiella nyckeltal under

kommuner

redovisa var Ängelholms kommun sida. De innehåller dels åtta finansiella perioden 2008–2010

befinner sig och hur kommunen har nyckeltal, dels fyra perspektiv Ängelholm som är har tillsammans med övriga kommuner i

Ängelholms kommun 2010

Ängelholms kommun 2009

utvecklats finansiellt under 2008– viktiga när en kommuns Skåne ekonomi jämfört analyseras.

De fyra perspektiven är långsiktig

som tagits för fram att

den finansiella Resultat före situationen extraordinära inom poster kommungruppen

med hjälp av En en grundläggande Lång

Lång sikt,

2010 i förhållande till övriga kommuner

i Skåne län. Detta görs i form handlingsberedskap, investeringar kortsiktig Kommunforskning

analysmodell förutsättning sikt,

kapacitet

kapacitet av

Skattefin. av

Skattefin. av

5 Skattesats handlingsberedskap,

i

uppnå

Västsverige

och vidmakthålla 5

(KFi) vid

en god

handelshög-

ekonomisk

investeringar

Skattesats

riskförhållande skolan samt

hushållning är att balansen mellan

4

4

av en finansiell profil, vars uppgift är

Genomsnittligt

i kontroll Göteborg. Syftet med analysen är att redovisa var

3

Genomsnittligt

3

Soliditet

att spegla starka och svaga sidor hos resultat – 3 år

löpande intäkter och kostnader är Soliditet

över den finansiella utvecklingen.

resultat – 3 år

god.

2 Ängelholms kommun befinner sig och 2 hur kommunen

den granskade kommunen i förhållande

till kommunerna i länet.

Kontroll

Risk Kontroll intäkterna och kostnaderna är resultat Risk

Ett mått på balansen mellan de löpande

1

1

Genom att ta fram tre finansiella har utvecklats profiler finansiellt under 2008–2010 i förhållande

för Ängelholms kommun till för övriga 2008-2010 kommuner i

före

Skåne

extraordinära

län. Detta

poster

görs

i förhållande

i form av en

kan Resultat man på ett översiktligt finansiell sätt fastställa profil, vars uppgift Resultat är att spegla starka och svaga

Vad är den finansiella profilen

till verksamhetens bruttokostnader.

före extra-

Finansiella före extra-

Finansiella

vilken ord. poster finansiell utveckling sidor och hos ställning nettotillgångar kommunen ord. Detta i förhållande poster resultat innehåller till övriga alla kommunens kommuner

nettotillgångar

Utgångspunkten för analysen som presenteras

på de följande sidorna är de kommuner följsamhet i länet. Den Kort sikt, finansiella likviditet pro-

kommunen har i förhållande

Budgeti

länet.

till övriga

Kassa-

löpande Budget- kostnader och intäkter Kassa- och bör i

förhållande följsamhet till verksamhetens Kort sikt, likviditet kostnader

finansiella profiler i form av polärdiagram

beredskap

beredskap

filen är dock relativ, vilket innebär att om

ligga runt 2% över en längre tidsperiod.

som redovisas i mittspalten på denna kommunen Några finansiella redovisar en nyckeltal 5:a i profilen, under

Detta för att kommunen skall kunna bibehålla

sin kort- och långsiktiga handlings-

sida. De innehåller dels åtta finansiella har perioden man visserligen 2008–2010 det starkaste värdet

nyckeltal, dels fyra perspektiv som är

Ängelholms 2010 kommun 2010

för nyckeltalet

viktiga när en kommuns ekonomi analyseras.

De fyra perspektiven är långsiktig

för att

Lång bör sikt, resultatet dock

Resultat

Ängelholms

i det granskade 2009

före extraordinära

kommun

länet,

poster

2009

men

beredskap. Ängelholms För expansiva 2008 kommun kommuner 2008 med

värdet kan behöva förbättras för att nå

Lång sikt,

En grundläggande Lång förutsättning sikt,

stora investeringar

kapacitet

t ex god ekonomisk kapacitet hushållning. I allmänhet

är investeringar det dock så att om kommunen får

investeringar

Skattefin. av

Skattefin. av

ligga på mellan 3 kapacitet

Skattefin. av och 4% om kommunens

handlingsberedskap,

5

investeringar kortsiktig Skattesats handlingsberedskap,

riskförhållande samt kontroll misk hushållning är att balansen mellan

uppnå och vidmakthålla 5 en Skattesats god ekono-

5 Skattesats

4

4

finansiella handlingsutrymme 4 skall bibehållas.

3

en 4:a eller en 5:a för ett nyckeltal i den

Genomsnittligt

3

Soliditet

Genomsnittligt

3

Genomsnittligt

resultat – 3 år

löpande intäkter och kostnader är Soliditet

över den finansiella utvecklingen.

resultat – 3 år

god.

Soliditet

2

finansiella profilen är 2 styrkan på nyckeltalet

oftast mer än tillfredsställande. 1

Mer För nyckeltalet ”resultat 1 före extraordi-

resultat – 3 år

2

Ett mått på balansen mellan de löpande

1

Genom att ta fram tre finansiella profiler

Kontroll

Risk Kontroll intäkterna och kostnaderna är resultat

information om modellen och de nyckeltal

som den innehåller finns i ett separat hetens bruttokostnader”, redovisade

Risk Kontroll nära poster i förhållande till verksam-

Risk

för Ängelholms kommun för 2008-2010

före extraordinära poster förhållande

kan Resultat man på ett översiktligt sätt fastställa

Resultat

Resultat

till verksamhetens bruttokostnader.

före extra-

Finansiella avsnitt före extra- i rapporten.

Finansiella Ängelholm före extra- ett förbättrat värde under Finansiella perioden

från 2,5% till 2,9%. Motsvarande

vilken ord. poster finansiell utveckling och ställning nettotillgångar ord. Detta poster resultat innehåller alla kommunens

nettotillgångar ord. poster

nettotillgångar

kommunen har i förhållande till övriga Inledningsvis

Budget-

Kassa-

löpande Budget- kostnader i denna analys och intäkter belyses

Kassa- och hur bör i genomsnittliga Budget- förändring för Kassa- kommunerna

i Skåne var beredskap också en förbättring,

kommuner följsamhet i länet. Den Kort finansiella sikt, likviditet profilen

är dock relativ, vilket innebär att om lats ligga över runt tid både 2% över för Ängelholm en längre tidsperiod. och för

ett förhållande antal finansiella följsamhet till verksamhetens Kort nyckeltal sikt, har likviditet utveck-

kostnader

följsamhet Kort sikt, likviditet

beredskap

beredskap

från 1,5% till 3,8%.

kommunen redovisar en 5:a i profilen, genomsnittet Detta för att i länet. kommunen Därefter skall följer kunna en bibehålla

har man visserligen det starkaste värdet av sin hur kort- den och finansiella långsiktiga profilen handlings-

har analys

Ängelholm hade alltså mellan 2008 och

för nyckeltalet Ängelholms i det granskade kommun länet, 2009men

förändrats beredskap. Ängelholms för kommunen För expansiva kommun mellan kommuner 2008 med 2010 en resultatutveckling som var svagare

än snittet. Kommunen redovisade

värdet kan behöva förbättras för att nå

Lång sikt,

och stora 2010. investeringar Till sist ges Lång bör en sikt, sammanfattande

ligga på mellan 3 kapacitet

resultatet dock

t ex god ekonomisk kapacitet hushållning. I allmänhet

är det dock så att om kommunen får

Skattefin. av

Skattefin. kommentar av till och Ängelholms 4% om kommunens finansiella

finansiella ställning och handlingsutrymme utveckling.

en förbättring med 0,4 procentenheter,

5

investeringar

Skattesats

5

investeringar

Skattesats

4

4 skall bibehållas.

3

resultatnivå med 2,3 procentenheter.

medan länet stärkte sin genomsnittliga

en 4:a eller en 5:a för ett nyckeltal i den

Genomsnittligt

3

Årsredovisning 2011 I 17

Soliditet

Genomsnittligt

Soliditet

resultat finansiella – 3 år profilen är styrkan på nyckel- resultat – 3 år

Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder har upprättat internkontrollplaner

och gjort uppföljning av dessa. Planerna

följs upp med den periodicitet som beslutats. När brister

upptäcks så vidtas åtgärder.

• Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska

Målet är uppfyllt. Antalet sjukdagar per anställd uppgår

2011 till 14 stycken vilket ska jämföras med 15 sjukdagar

året innan.

Sammanfattning av nämndernas

måluppfyllelse

Graderingen avseende måluppfyllelse är; uppfyllt, delvis

uppfyllt samt ej uppfyllt. Måluppfyllelsen i sammandrag avseende

2011 av de mål som följs upp på kommunfullmäktigenivå

ser ut enligt följande:

siella profiler för Ängelholms

kommun 2008–2010

FINANSIELL PROFIL JÄMFÖRT MED SKÅNE LÄN

2

2

Finansiella profiler för Ängelholm

kommun 2008–2010

Några finansie

perioden 2008

Resultat före ext

En grundläggan

uppnå och vidm

misk hushållnin

löpande intäkte

Ett mått på bala

intäkterna och k

före extraordinä

till verksamhete

Detta resultat in

löpande kostnad

förhållande till v

ligga runt 2% öv

Detta för att kom

hålla sin kort- o

beredskap. För

stora investerin

ligga på mellan

finansiella hand

hållas.

För nyckeltalet ”

nära poster i för

hetens bruttoko

Ängelholm ett fö

oden från 2,5%

genomsnittliga f

nerna i Skåne va

från 1,5% till 3,8

Ängelholm hade

2010 en resulta

gare än snittet.

en förbättring m

medan länet stä

resultatnivå me

De största förkla

ringen i länet un

flesta kommune

av tillfälligt kon

under 2010 och

under både 200

låg jämfört med

Ängelholm hade

svagaste resulta

en 3:a i den fina

var en försvagni

föregående åren


Förvaltningsberättelse

Utgångspunkten för analysen är de finansiella profiler i

form av polärdiagram som redovisas nedan. Diagrammen

innehåller dels fyra perspektiv, dels åtta finansiella

nyckeltal, som är viktiga för en kommuns finansiella utveckling.

De fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap,

kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande

samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Varje

axel i polärdiagrammet graderas och ju längre ut på axeln

kommunen ligger desto bättre. Varje kommun poängsätts

utifrån inbördes relation för respektive nyckeltal. Profilen

beskriver således endast den ekonomiska situationen i

förhållande till de utvalda jämförelsekommunerna.

I rapporten lyfts såväl starka som svaga sidor fram. Bland

de starka kan nämnas låg skattesats, hög soliditet, god resultatnivå

och budgetföljsamhet. De svaga sidorna är en

hög investeringsnivå samt svag likviditet.

KVALITETSARBETE

Den 20 januari ägde handslaget i projektet Kraftsamling

Ängelholm rum. Ängelholms kommun och Ängelholms

Näringsliv AB har tillsammans med ett brett sammansatt

partnerskap med ett antal företag inom olika branscher

och av olika storlek, organisationer, utbildningsanordnare

och lokala myndigheter startat ett visionsarbete för utvecklingen

i Ängelholm med sikte på år 2020. Handslaget

innebär ett åtagande att nu börja arbeta med de åtgärder

visionsprojektet ska resultera i. Ängelholm ska lyftas fram

som Ungdomsstaden, Idrottsstaden, Kunskapsstaden

och Hälsostaden.

Fullmäktiges mål är av övergripande karaktär och inte fullt

ut mätbara. Nämnderna sätter upp mål för sin verksamhet

utifrån visionen, fullmäktiges mål samt majoritetens

framtidsförklaring. Vissa av nämndernas mål redovisas

kommunfullmäktigenivå och dessa redovisades i tidigare

avsnitt tillsammans med kommunfullmäktiges mål.

Nämnderna har sedan ytterligare mål och dessa redovisas

bara till den egna nämnden. Nämndernas presidium kallas

under året minst en gång till kommunstyrelsen för att

redovisa sitt utvecklingsarbete, måluppfyllelse, ekonomi,

kommunfullmäktiges uppdrag och sitt kvalitetsarbete.

Kommunfullmäktige

Nämnd

Förvaltning och

verksamhet

6. Verksamhetsplan

2. Framtidsförklaring

3. Fullmäktiges

mål och uppdrag

5. Nämndmål Nämndmål Nämndmål

Verksamhetsplan

1. Vision och

värdegrund

4. Kvalitetsdeklarationer

Verksamhetsplan

För att ge stöd och underlätta nämndernas och verksamheternas

arbete med styrmodellen, nämnd- och verksamhetsplaner,

har varje förvaltning utsett representanter

som kan mer om styrmodellen s.k. RATTEN-ombud.

RATTEN-ombuden har under 2011 träffats nio gånger.

Nämnderna har också utsett politiska RATTEN-ombud

som har till uppgift att vara drivkraften i nämndens arbete

med styrmodellen. I september hade både förvaltningarnas

och nämndernas RATTEN-ombud ett gemensamt

utbildningstillfälle under en halvdag. Vid utbildningstillfället

repeterades grunderna i styrmodellen och olika frågeställningar

diskuterades. För att underlätta både nämndernas

och verksamheternas arbete har en handbok tagits

fram som finns tillgänglig på kommunens intranät.

Politisk nivå

Genomförandenivå

18 I Årsredovisning 2011


Förvaltningsberättelse

En viktig del i RATTEN är den gemensamma värdegrunden

för Ängelholms kommun. Denna består av tre värdeord

samt organisationens förhållningssätt och arbetssätt

utifrån dessa.

Värdeord Förhållningssätt Arbetssätt

Öppenhet

Omtanke

Vi är uppriktiga och

har ett positivt bemötande

Handlingskraft

ÖPPENHET

MEDBORGARE

VERKSAMHET

”VISION”

FRAMTIDSFÖRKLARING

RATTEN

HANDLINGSKRAFT

MÅL

Vi har förståelse och

visar hänsyn

Vi är tydliga och målinriktade

EKONOMI

UTVECKLING

OMTANKE

Vi är tillgängliga och

flexibla

Vi bryr oss och ger

stöd

Vi ger god service

och fullföljer våra

uppdrag

Värdegrunden omfattar alla anställda i Ängelholms kommun

och ska påverka förhållningssättet till medborgare,

brukare och medarbetare. Nyanställda ska redan vid intervjutillfället

och vid introduktionen bli informerade om

kommunens värdegrund och vad den står för. Diskussioner

kring värdegrunden ska också kontinuerligt ske på arbetsplatser

och arbetsplatsträffar för att hålla den levande

och att hela organisationen lever upp till den. Regelbundna

mätningar görs bland nyanställda om de känner till

värdegrunden och om de fått information om värdegrunden

vid anställningen eller introduktionen. Resultatet av

mätningarna visar att det fortfarande finns förbättringsområden.

Under 2010 gjordes mätningar i ledningsgrupper

och arbetslag. Under 2012 kommer dessa ledningsgrupper

och arbetslag att göra nya mätningar och på så

sätt följa upp hur arbetet med värdegrunden utvecklats.

Kvalitetsdeklarationer

För att synliggöra service och kvalitet i tillhandahållna

tjänster har nämnderna tagit fram kvalitetsdeklarationer.

En kvalitetsdeklaration är dels ett löfte, dels information

om vad kunder/medborgare kan förvänta sig av kommunens

verksamhet. Varje nämnd ansvarar för att arbeta

fram kvalitetsdeklarationer inom sin verksamhet som

därefter fastställs av kommunfullmäktige. Kvalitetsdeklarationerna

ska årligen ses över i samband med budgetprocessen.

Nedan redovisas de av kommunfullmäktige

antagna kvalitetsdeklarationerna.

Bemötande

• Vi arbetar efter våra värdeord; öppenhet, omtanke och

handlingskraft oavsett ditt ärende.

• Vi återkommer inom en arbetsdag efter att du kontaktat

oss.

• Samtliga anställda kan ta emot dina felanmälningar

och synpunkter i ”Å-sikten” Ängelholm kommuns gemensamma

synpunktshantering.

Delvis uppfylld

Det fungerar inte fullt ut att alla blir kontaktade inom en

arbetsdag efter kontakt med kommunen. Kommunen har

beslutat om att införa en kundtjänst och då kommer det

att bli lättare för medborgaren att få kontakt snabbt.

Förskola

• Vi erbjuder dig plats i förskolan inom 3 månader.

Uppfylld

Kvalitetsdeklarationen anses som uppfylld då förskoleplacering

kunnat erbjudas inom 3 månader från det att

vårdnadshavaren anmält sitt barn i förskolekön.

Grundskola

• Vi erbjuder dig som elev möjligheter att nå behörighet

till fortsatta studier efter grundskolan.

Årsredovisning 2011 I 19


Förvaltningsberättelse

• Vi erbjuder dig som elev valmöjlighet till att utöver

engelska, även studera franska, spanska eller tyska.

Uppfylld

Kvalitetsdeklarationen anses som uppfylld då vi erbjuder

våra elever möjligheter att nå behörighet till fortsatta

studier efter grundskolan och då skolan utöver engelska

även erbjuder eleverna valmöjligheten att studera franska,

spanska eller tyska.

Gymnasieskola

• Vi erbjuder dig som gymnasiestuderande i Ängelholm,

möjlighet att välja såväl yrkesutbildning som teoretisk

utbildning

• Vi erbjuder dig som gymnasiestuderande i Ängelholm

ett välutvecklat elevinflytande i samarbete med SECO

(Sveriges Elevråds Centralorganisation)

Uppfylld

Kvalitetsdeklarationen anses som uppfylld då gymnasiestuderande

erbjudes möjlighet att välja såväl yrkesutbildning

som teoretisk utbildning samt att gymnasiestuderande

erbjuds ett välutvecklat elevinflytande i samarbete

med SECO.

Vuxenutbildning

• Vi erbjuder vuxenutbildning med stora valmöjligheter

gällande din studieinriktning.

• Vi erbjuder tillgänglig vuxenutbildning vilken gör det

möjligt att anpassa utbildningen efter dig som individ.

Uppfylld

Kvalitetsdeklarationen anses som uppfylld då vuxenutbildning

erbjuds med stora valmöjligheter gällande studieinriktning

och tillgänglig vuxenutbildning erbjuds som

kan anpassas efter varje vuxenstuderande.

Räddningstjänsten

• Våra kommuninvånare ska nås av en livräddande styrka

inom 19 minuter.

Uppfylld

Kommuninvånare nås av en livräddande styrka inom 19

minuter.

Biblioteket

• Vi erbjuder dig som besökare ett aktuellt och allsidigt

utbud av olika medier.

• Vi erbjuder dig en miljö som inger lugn och harmoni.

Uppfylld

Biblioteken tillgodoser besökarnas önskemål om inköp

av olika medier och arbetar ständigt med att förnya bibliotekens

utbud.

Kultur i skolan

• Vi erbjuder dig som elev ett kulturutbud som i första

hand ges på professionella arenor, exempelvis Röda

Kvarn, Galleri Moment och Helsingborgs stadsteater.

• Vi erbjuder kulturupplevelser i skolan som omfattar

alla i den kommunala grundskolan.

Uppfylld

Skolbio för åk F-6 har visats på Röda Kvarn och eleverna

i åk 4 har besökt Galleri Moment. Däremot har

inga elever fått se någon föreställning på Helsingborgs

Stadsteater, då det under året saknades lämplig produktion

för aktuella årskurser. Ängelholms kommun har däremot

fått regionalt stöd på 170 000 kr under 2012 för

att genomföra ett projekt med syfte att stärka samarbetet

mellan Helsingborgs Stadsteater och de 10 nordvästskånska

kommunerna. Alla årskurser förutom åk 9 gavs en

professionell kulturupplevelse under året. Åk 6 fick både

skolbio och en teaterföreställning, och åk 7 fick både en

teaterföreställning och en dansförställning.

Simskoleverksamheten

• Vi erbjuder dig som elev på simskolan utveckling under

ledning av en utbildad/certifierad simlärare.

• Vi erbjuder dig som elev undervisning under lekfulla

former

• Vi erbjuder dig som elev simskola i både kommunal

och föreningsregi under höst, vår och sommar.

Uppfylld

20 I Årsredovisning 2011


Förvaltningsberättelse

Fritidsgårdsverksamhet

• Vi erbjuder dig en miljö där vi visar respekt för varandra.

• Vi erbjuder dig en trygg fritidsgård fri ifrån droger och

tobak.

• Vi erbjuder dig som besökare möjlighet att påverka fritidsgårdens

verksamhet.

Uppfylld

Personalen jobbar hela tiden aktivt med dessa frågor, allt

ifrån att ha tydliga ”umgängesregler på fritidsgården” till

att diskutera frågorna med besökarna. Fritidsgårdarna

tillämpar nolltolerans mot alkohol, droger och tobak i

verksamheten och det finns ett gemensamt program för

att hjälpa ungdomar att sluta röka. Fritidgårdarnas personal

samarbetar även med socialtjänstens fältgrupp när det

gäller droger och tobak. Café Källan har en fungerande

delaktighetsgrupp som ger besökare möjlighet att påverka

fritidsgårdens verksamhet. Övriga gårdar har olika

former av gårdsråd.

Vattenförsörjning

• Våra kunder ska ha tillgång till vatten inom 24 timmar

vid oplanerat avbrott på vattenförsörjningen.

Uppfylld

VA-verksamheten har inte haft några oplanerade avbrott

på vattenförsörjningen under 2011.

Badstränder

• Våra kommunala badstränder sköts enligt uppställda

krav för Blå Flagg.

Uppfylld

Kommunala parker och grönytor

• Vi tömmer papperskorgar en gång per vecka under

sommarhalvåret och var fjortonde dag under vinterhalvåret.

Uppfylld

Hälsoskyddstillsyn, Livsmedelstillsyn och

Miljötillsyn

• Vi tar beslut i tillståndsärende inom sex veckor.

• Vi tar beslut i ärende om anmälan av ny miljöfarlig

verksamhet inom sex veckor.

• Vi tar beslut i ärende om godkännande av livsmedelslokal

inom en vecka från det att nämnden fått in

anmälan om att lokalen är färdigställd.

Uppfylld

Familjerätt

• Vi återkommer inom två arbetsdagar efter att vi blivit

kontaktade.

• Vi erbjuder en handläggare som förklarar hur ett ärende

går till samt hur lång väntetid ärendet förväntas ha.

• Vi erbjuder föräldrar samarbetssamtal vid separation

och garanterar tid inom en månad.

• Vi erbjuder adoptivföräldrar stöd och rådgivning genom

öppenvårdsgruppen ”Älvan”.

Delvis uppfylld

Familjerätten har haft ett fåtal anmärkningar från enskilda

att de inte levt upp till kontakt inom två arbetsdagar. De

har fått ett par berömmande kommentarer över att de

varit kompetenta och kunnat klargöra vad en utredning

innehåller och förväntad väntetid. Vid en lex-Sarah utredning

under året har det framkommit kritik.

Särskilt boende

• Vi erbjuder oss att upprätta en plan för hur hjälp bäst

kan utföras tillsammans med dig.

• Vi erbjuder dig möjlighet att påverka innehållet i verksamheten

genom att medverka i husråd tillsammans

med personal.

Delvis uppfylld

Årlig uppföljning sker av upprättade planer. Möjligheten

att medverka i husråd fungerar inte fullt ut på alla boenden.

Årsredovisning 2011 I 21


Förvaltningsberättelse

Missbruksvård

• Vi har möjlighet till omedelbart agerande om någon

riskerar att fara illa av sitt missbruk.

• Vi erbjuder personligt möte mellan dig och din handläggare

inom sju dagar från första kontakt.

• Vi erbjuder en handläggare som förklarar hur ditt

ärende går till. Vi har en utredningstid på maximalt

fyra månader.

• Vi erbjuder stöd och råd till dig som är anhörig till en

person med missbruk inom sju dagar från första kontakt.

Delvis uppfylld

Missbruksgruppen har konstaterat att de inte alltid vid

anmälningar från polis om narkotikabrott kunnat personligen

träffa personer inom 7 dagar. Vid samtliga akuta

ärenden där någon riskerar att fara illa av sitt missbruk

har handläggare kunnat rycka ut direkt. Någon systematisk

uppföljning har inte skett.

Hemvård

• Vi erbjuder oss att upprätta en plan för hur hjälp bäst

kan utföras tillsammans med dig.

Trygghetsjouren

• Vi besvarar ditt larm dygnet runt med målet att du ska

få hjälp inom trettio minuter efter att du har larmat.

• Vid larm där vår personal bedömer att du behöver

kontakt med distriktsköterska eller läkare hjälper vi dig

med kontakten.

• Vi inom trygghetsjouren bär synliga tjänstekort som

klart visar att vi kommer från hemvården i Ängelholms

kommun.

Delvis uppfylld

Under de senaste månaderna har socialnämnden inte

kunnat leva upp till att vårdtagare får hjälp inom trettio

minuter efter att de har larmat. Det har föranlett att ytterligare

en trygghetspatrull har inrättas.

• Vi som arbetar inom hemvården bär synliga tjänstekort

som klart visar att vi kommer från hemvården i

Ängelholms kommun.

• Vi erbjuder möjlighet för dig att själv välja utförare av

hjälpen enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem i hemvården):

kommunens hemvård eller en privat leverantör

som godkänts av kommunen.

Uppfylld

Årlig uppföljning sker av upprättade planer. Alla som arbetar

inom Hemtjänsten bär tjänstekort och alla erbjuds

välja utövare enligt LOV, dock arbetar biståndshandläggare

för att förbättra informationen.

22 I Årsredovisning 2011


Förvaltningsberättelse

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH

ANALYS

Årets resultat

Årets verksamhet uppvisar ett positivt resultat på 376,2

mnkr. Utav detta utgör 367,7 mnkr realisationsvinst vid

försäljning av aktierna i AB Munkaljungbybyggen till AB

Ängelholmshem. Ängelholmshems betalning för aktierna

har skett genom apportemission av 17.739 nya aktier i bolaget.

Om denna realisationsvinst exkluderas uppgår det

egentliga resultatet till 8,5 mnkr vilket kan jämföras med

budgeten på +0,3 mnkr.

Resultatet fördelar sig på följande sätt mellan skatte- och

avgiftskollektiv:

Skattefinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad verksamhet:

Vatten- och avlopp

Avfallshantering

Totalt

Realisationsvinst försäljning Munkaljungbybyggen

Årets resultat

+8,6 mnkr

+1,7 mnkr

-1,8 mnkr

+8,5 mnkr

367,7 mnkr

376,2 mnkr

Utvecklingen av skatteintäkterna har varit väsentligt

gynnsammare än förväntat och har inneburit en positiv

avvikelse på +34,2 mnkr. Finansnettot är svagt negativt,

huvudsakligen till följd av nedskrivning av placeringar i

aktieindexobligationer med 13,1 mnkr. Utav gjorda nedskrivningar

har endast 0,3 mnkr realiserats, varför övriga

12,8 mnkr avräknas vid balanskravsavstämningen. Övriga

finansiella intäkter/kostnader har en positiv budgetavvikelse

med 1,4 mnkr.

Resultatet påverkas negativt av att nämndernas skattefinansierade

verksamheter visar ett underskott på 4,1 mnkr.

Genomförandegraden avseende investeringar har varit

väsentligt lägre än budgeterat vilket fått till följd att årets

avskrivningar blivit läge än förväntat, +9,4 mnkr.

Arbetsgivaravgifterna uppvisar positiv avvikelse, främst

vad gäller avgifter för unga, under 26 år, samt för äldre,

födda 1944 eller tidigare. I december månad fattades

beslut om ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna

för 2011. Sammantaget uppgår budgetavvikelsen till 8,8

mnkr.

Bland de negativa avvikelserna kan nämnas eftersatt underhåll

avseende Strövelstorps skola, 2,7 mnkr samt 25,0

mnkr avseende Nyhemsskolan. Dessa poster har belastat

årets resultat.

Ängelholmshem har tidigare förvärvat den f.d. fordonsskolan,

Betan 1, av kommunen. Enligt köpeavtalet ska

parterna dela på kostnader för miljösanering avseende

mark som överstiger 3 mnkr. Saneringskostnaden har

uppgått till drygt 12 mnkr, vilket innebär att kommunen

får bära kostnader på 4,6 mnkr.

Balanskravet

Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga

kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott

mot balanskravet ska återställas inom de kommande

tre budgetåren.

Balanskravsavstämningen ger följande resultat:

Ingående resultat att återställa

0,0 mnkr

Årets resultat enligt resultaträkningen

+376,2 mnkr

- avgår samtliga realisationsvinster -2,7 mnkr

- avgår reavinst försäljning Munkaljungbybyggen -367,7 mnkr

- tillkommer realisationsvinst tomträtter +0,8 mnkr

- tillkommer orealiserad nedskrivning

aktieindexobligation

+12,8 mnkr

Justerat resultat

+19,4 mnkr

Exploateringsverksamheten har gottgjort resultatet med

8,0 mnkr vilket är 2,9 mnkr högre än budgeterat. Realisationsvinsterna

vid försäljning av övriga tillgångar uppgår

till 2,7 mnkr varav 0,8 mnkr avser försäljning av tomträtter.

Årsredovisning 2011 I 23


Förvaltningsberättelse

Det justerade resultatet uppgår till 19,4 mnkr, vilket innebär

att kommunallagens balanskrav har uppfyllts.

Årets resultat, mnkr

400

Mnkr

350

300

250

200

376,2

Utvecklingen av intäkter och kostnader

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning

är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader.

Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka

i snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag. Under

perioden 2007-2011 har både nettokostnader och skatteintäkter

och statsbidrag ökat med 15,2 procent.

Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter, procent

120

150

100

50

0

49,3

2007

86,4

45,3 46,0

2008

31,1

2009

83,4

55,1 44,3

2010

2011

19,4

Index (index 2007 = 100)

110

Årets resultat

Balanskravsresultat

Kommunens mål innebär att resultatet ska vara positivt

och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och statsbidrag.

För 2011 uppgår resultatet till 8,5 mnkr exklusive

realisationsvinst vid försäljning av Munkaljungbybyggen,

vilket innebär att resultatet blir 0,5 procent av skatteintäkter

och statsbidrag.

Resultatmål, procent

Procent

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

3,4

2007

3,0

2008

2,1

2009

Kommunen

3,4

2010

Mål

0,5

2011

100

2007

2008

Nettokostnader

2009

2010

Skatteintäkter

2011

Pensionsåtagande och förvaltning av

pensionsmedel

Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 775,5

Nettokostnader Skatteintäkter

mnkr vilket är en ökning med 76,8 mnkr i förhållande till

2010. Diskonteringsräntan, d.v.s. den ränta som pensionsskulden

uppräknas med, sänktes under 2011till följd av

kraftiga sänkningar av marknadsräntor. Det innebar att

skulden till följd härav ökade med 53,8 mnkr.

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas normalt

inom linjen i balansräkningen som så kallad ansvarsförbindelse.

Ängelholms kommun har valt att successivt,

med början 2005, lyfta in delar av ansvarsförbindelsen

i balansräkningen. Under 2011 har kvarvarande delar

(181,8 mnkr) lyfts in, vilket innebär att hela beloppet redovisas

som avsättning i balansräkningen.

Sammantaget fördelar sig kommunens pensionsåtaganden

på följande sätt:

24 I Årsredovisning 2011


Förvaltningsberättelse

Avsättning i balansräkningen som avser intjänande

före 1998 inkl. förtroendevalda

Avsättning i balansräkningen som avser intjänande

efter 1998

Totala pensionsförpliktelser

752,1 mnkr

23,4 mnkr

775,5 mnkr

Kommunen har valt en försäkringslösning för huvuddelen

av intjänade pensionsförmåner efter 1998 som annars

skulle ha redovisats under posten ”Avsatt till pensioner”.

Detta innebär att kommunen årligen betalar en avgift till

vald pensionsadministratör (för närvarande KPA) som

motsvarar det årets beräknade intjänade pensionsförmåner.

Under 2011 har 4,4 mnkr inbetalats och totalt har

46,4 mnkr inbetalts sedan 2001.

Kommunen har samtidigt ”öronmärkt” medel under finansiella

anläggningstillgångar som motsvarar den förpliktelse

som lyfts in i balansräkningen. Vid utgången av

2011 uppgick dessa pensionsmedel till 565,1 mnkr. Dessa

förvaltas på följande sätt:

• Aktieindexobligationer, 150 mnkr (marknadsvärde

135,0 mnkr)

• Realränteobligationer, 62 mnkr

• Intern utlåning inom koncernbolag och VAverksamhet,

271 mnkr

• Koncernkonto, 82,1 mnkr

En aktieindexobligation med nominellt värde på 30 mnkr

förföll under året. Till följd av negativ utveckling på aktiemarknaden

har kommunen endast erhållit det kapitalgaranterade

beloppet på 27 mnkr (90 procent av nominellt

värde). Även den kvarvarande obligationen på nominellt

150 mnkr har skrivits ner till kapitalgarantin på 135 mnkr.

Delar av ovanstående förluster har beaktats tidigare år,

men 2011 belastas med 13,1 mnkr, där 0,3 mnkr avser realiserade

förluster för obligationen på nominellt 30 mnkr

och 12,8 mnkr avser orealiserade förluster för obligationen

på nominellt 150 mnkr.

Kommunens avsatta pensionsmedel, beräknat på marknadsvärdet,

täcker 70,9 procent av skulden. Skillnaden

mellan skuld och avsättning, 225,4 mnkr, har återlånats

i verksamheten.

Avkastningen på placerade pensionsmedel under 2011

har uppgått till 13,3 mnkr eller 2,3 procent, vilket inkluderar

en reaförlust på 3,0 mnkr.

Fullmäktige har under hösten 2011 antagit en ny finanspolicy

som bl.a. innebär förändringar i pensionsförvaltningens

tillgångsallokering. Enligt policyn får nu upp till

30 procent (normalläge 20 procent) av pensionsförvaltningen

placeras i svenska och utländska aktier eller aktiefonder.

Kommunen kommer därför successivt, med

början våren 20112, att bygga upp en förvaltning via aktiefonder.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Nämndernas driftredovisning uppvisar ett underskott

på 4,1 mnkr. Störst positiva budgetavvikelser finns inom

kommunstyrelse, +1,7 mnkr och miljönämnd, +0,8 mnkr.

Underskott har uppstått inom Socialnämnd (-3,8 mnkr),

teknisk nämnd (-2,8 mnkr) och räddningsnämnd, (-0,4

mnkr). Övriga nämnder redovisar små avvikelser.

För en mer ingående analys av verksamheternas resultat

hänvisas till sidorna 41-67 samt driftredovisningen på sidan

90.

Den ekonomiska styrningen under löpande budgetår tar

sin utgångspunkt i budgetuppföljningarna. För att uppnå

en korrekt styrning av verksamheten är prognossäkerheten

av avgörande betydelse. Nedan redovisas prognossäkerheten

totalt:

Helårsprognos,

budgetavvikelse April Juli Oktober Bokslut

Nämnderna -2,0 -5,5 -5,5 -4,1

Årets resultat +36,2 +23,1 +27,9 +8,5

Nämndernas prognoser har varit stabila under året och

med beaktande av omslutningens storlek, har prognoserna

varit mycket bra. Totalt sett uppgår avvikelsen till

marginella 0,2 procent av nettokostnaderna.

Prognosen för kommunen som helhet har varit positiv

under hela året. Årets resultat blev svagare än det som

indikerades i oktoberprognosen, främst beroende på ytterligare

nedskrivningar på fastigheter om 17,7 mnkr

(Nyhemsskolan och Strövelstorps skola). Exklusive dessa

nedskrivningar så stämmer utfallet väl överens med prognoserna

från juli och framåt.

Likviditet och lån

De likvida medlen uppgår vid årsskiftet till 114,0 mnkr

Årsredovisning 2011 I 25


0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Förvaltningsberättelse

varav 82,1 mnkr avser medel som avsatts för pensionsändamål.

Sammantaget har de likvida medlen minskat med

14,6 mnkr jämfört med föregående år.

De långfristiga lånen har ökat med 94,9 mnkr och uppgår

till 131,0 mnkr, varav 55 mnkr avser den skattefinansierade

verksamheten och 76 mnkr avser den avgiftsfinansierade

verksamheten. Den avgiftsfinansierade verksamheten

har dessutom tagit upp interna lån, som finansieras

via utlåning av pensionsmedel, på 102 mnkr. Låneskuldens

genomsnittliga återstående löptid är 1,9 år och genomsnittlig

viktad ränta är 3,3 procent. Inga lån är upptagna

i utländsk valuta.

Långfristiga skulder, mnkr

Mnkr

150

120

90

60

30

0

135,1

2007

125,8

2008

86,7

2009

36,1

2010

131,0

2011

Investerings- och exploateringsverksamhet

Årets nettoinvesteringar uppgår till 207,4 mnkr, vilket är

129,5 mnkr mindre än budgeterat. Avvikelsen är huvudsakligen

en följd av senareläggning

Skulderav projekt vilket innebär

att överskottet till största delen kommer att överföras

till 2012. Avvikelser finns inom en stor mängd projekt.

Bland de större avvikelserna kan nämnas modernisering

av Nyhemsskolan, vattenledning Kroneslätt – Höja, ny

gruppbostad psykiatri, Centrumprojektet samt medel för

inköp av mark.

Investeringar i skattefinansierad verksamhet utgör 155,7

mnkr medan avgiftsfinansierade investeringar utgör 51,7

mnkr (vatten- och avloppsverksamhet). Bland de större

investeringar som genomförts kan nämnas:

Nyhemsskolan

Centrumprojektet inkl VA-sanering

Strövelstorps skola

VA-sanering Epa-dalen

Ljunggårdens förskola

Iordningställande f.d Scantomten

Markförvärv Skörpinge

Ledning Brandsvig – vattentornet

15,8 mnkr

15,5 mnkr

14,8 mnkr

14,0 mnkr

9,1 mnkr

8,1 mnkr

7,3 mnkr

7,1 mnkr

Exploateringsverksamheten har omfattat 21 projekt. Den

utgående balansen för pågående projekt uppgår till 27,3

mnkr vilket är en ökning med 23,8 mnkr jämfört med

tidigare år. Ökningen beror främst på markförvärv som

överförts från markreserv till exploateringsverksamheten.

Årets resultat har gottgjorts med 8,0 mnkr avseende exploateringsverksamheten.

Intäkterna kommer från exploateringsområdena

i Vejbystrand, 5,0 mnkr och Varalöv,

3,0 mnkr.

För en utförlig investeringsredovisning hänvisas till sidan

91.

Nettoinvesteringar, mnkr

Mnkr

250

200

150

100

50

0

124,5

2007

237,5

2008

123,7

2009

173,6

2010

Borgensåtagande

De totala borgensförbindelserna uppgår till 960,4 mnkr

vilket är en minskning med 48,9 mnkr jämfört med 2010.

Minskningen beror dels på att bostadsbolagen minskat

Nettoinvesteringar

207,4

2011

26 I Årsredovisning 2011


Förvaltningsberättelse

sin upplåning med ca 37 mnkr och dels på att borgen om

10 mnkr till Ängelholms idrottshall upphört till följd av

att kommunen förvärvat anläggningen genom köp av aktierna

i Ängelholms Tennishall Fastighetsbolag AB. Under

2009 ersattes delar av borgen till AB Ängelholmshem

och AB Munkaljungbybyggen med intern utlåning. Totalt

har 169 mnkr lånats ut till bostadsföretagen.

Av de totala borgensåtagandena avser 920,1 mnkr bostadsföretagen,

vilket innebär att 40,3 mnkr avser andra

organisationer. Större borgensåtaganden i övrigt avser

Nordvästra Skånes Renhållnings AB(NSR), 20,3 mnkr

och Skånes gymnastikförbund, 13,6 mnkr. Åtagandet

gentemot NSR har under året minskat med 1,6 mnkr.

Inga borgensåtaganden har infriats under 2011.

Borgensåtagande, mnkr

Mnkr

1200

1000

800

600

400

200

0

1150

2007

87

1123

2008

59

Borgen, totalt

Resultat och ekonomisk ställning för kommunens

samlade verksamhet

Årsredovisningen ska innehålla en redogörelse över de

enheter som ingår i den samlade kommunala verksamheten.

Dessa delas upp i dels koncernföretag och dels uppdragsföretag.

Koncernföretag är sådana där kommunen har ett bestämmande

eller betydande inflytande, det vill säga där

röstandelarna uppgår till 20 procent eller mer. Med upp-

992

2009

55

1009

2010

52

960

2011

Borgen exkl. koncernföretag

40

dragsföretag (där kommunens röstandelar understiger 20

procent) menas andra samägda företag och kommunala

entreprenader.

Koncernen Ängelholms kommun

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en

samlad bild av verksamheten i kommunen och bolagen.

Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter

redovisas jämte kommunens räkenskaper.

Ängelholms kommunkoncern består av kommunen och

två bostadsbolag, AB Ängelholmshem som ägs till 99,95

procent av Ängelholms kommun och AB Munkaljungbybyggen

som ägs till 100 procent av AB Ängelholmshem.

Det av kommunen helägda bolaget Sockerbruket 11 AB

och det av AB Ängelholmshem helägda bolaget AB Ängelholmslokaler

har exkluderats från den sammanställda

redovisningen. Skälet är att bolagens verksamhet är av

ringa omfattning.

Den sammanställda redovisningen bygger på årsbokslut

i Ängelholms kommun, AB Ängelholmshem och AB

Munkaljungbybyggen. Bolagen har, enligt rekommendationens

huvudmetod, konsoliderats var för sig.

Redovisat resultat för kommunkoncernen 2011 uppgår till

30,8 mnkr (49,6). Soliditeten, beräknad som eget kapitals

andel av balansomslutningen, uppgår till 33 procent (38).

Kassalikviditeten, beräknad som likvida medel i förhållande

till kortfristiga skulder, uppgår till 30 procent (29). Antalet

anställda i koncernen uppgick den 31 december 2011 till

3 078 personer (2 978). Av dessa var 2 458 kvinnor (2

396).

Tabellen nedan visar översiktligt de elimineringar som

gjorts i den sammanställda redovisningen.

Eliminering av interna

poster (mnkr)

Kommunen

Ängelholmshem

Munkaljungbybyggen

Intäkter och kostnader

Intäkter -9,1 -22,1 -23,3

Kostnader 45,1 7,3 2,1

Finansiella poster

Finansiella intäkter -8,3

Finansiella kostnader 1,4 6,9

Fordringar och skulder

Fordringar -5,3 -0,2 -0,5

Skulder 0,5 2,8 2,7

Bolagens behållning inom koncernkontot

Tillgångar -6,4

Borgensåtagande exklusive koncernföretag

Årsredovisning 2011 I 27


Förvaltningsberättelse

Eliminering av interna

poster (mnkr)

Kommunen

Ängelholmshem

Munkaljungbybyggen

Skulder 6,4

Interna lån

Långfristiga lån 142,0 27,0

Långfristiga fordringar -169,0

Utdelning

Utdelning från bolagen 0,2 0,1

Finansiella intäkter -0,3

Köp/försäljning fastighet

Exploateringstillgångar 2,0

Anläggningstillgångar -2,0

Kommunens försäljning av AB Munkaljungbybyggen till AB Ängelholmshem

Extraordinära intäkter -367,7

Eget kapital -12,9

Anläggningstillgångar 380,6

Övriga poster

Koncerninternt ägande -375,0 375,0

Kommunens borgensåtagande

mot bolagen

920,1 -793,2 -126,9

AB Ängelholmshem

Ägd andel: 99,95 procent.

Verksamhet

Förvaltning av bostäder, lokaler, servicehus och förskolor.

Viktiga händelser

Den 3 oktober förvärvades samtliga aktier i AB Munkaljungbybyggen.

Beslut har tagits om att fusionera in AB

Munkaljungbybyggen i AB Ängelholmshem. Fusionsprocessen

slutförs under början av 2012.

I kvarteret Vågmästaren har renoveringsarbetet slutförts

under 2011. 160 lägenheter har totalrenoverats. Husen

har försetts med nya fasader och tak. Översyn har även

genomförts av utemiljön.

Kvarteret Tusenskönan har renoverats. Husen har försetts

med nya fönster, yttertak och entréer. Inom kvarteren

Näktergalen och Fågelsången har optofiber installerats.

Ekonomiskt utfall

Redovisat resultat för AB Ängelholmshem uppgår till

4,6 mnkr (3,4 mnkr). Soliditeten uppgår till 34,5 procent

(13,2).

Bolaget har en mycket låg vakansgrad för bostäder, 0,09

procent (0,06).

Framtiden

Under 2012 kommer bolaget att förvärva Ängelholms

kommuns verksamhetslokaler och samtidigt överta verksamheten

från kommunens fastighetskontor. Ägandet

och förvaltningen av verksamhetsfastigheterna kommer

att bedrivas i det helägda dotterbolaget AB Ängelholslokaler.

Förberedande arbete pågår inför byggnation av 107 lägenheter

inom kvarteret Betan 1 beläget centralt i Ängelholm.

Byggstart planeras till april 2012.

mnkr 2011 2010

Omsättning 174,0 170,1

Resultat efter finansnetto 6,4 5,3

Soliditet (%) 34,5 13,2

Balansomslutning 1 535,4 1 147,6

AB Munkaljungbybyggen

Ägd andel: 100,0 procent (Ägs av AB Ängelholmshem)

Verksamhet

Förvaltning av bostäder, lokaler, servicehus och förskolor.

Viktiga händelser

Under 2011 har fastigheterna Blåhaken 11 och Storken 1

avyttrats för att möjliggöra finansiering av nyproduktion.

Byggnation av 29 lägenheter har påbörjats inom kvarteret

Solskiftet i Munka Ljungby. Inflyttning är planerad till

december 2012.

Stora underhållsåtgärder har genomförts inom kvarteret

Tofta i Munka Ljungby där stambyten samt renovering av

kök och badrum genomförts.

Ekonomiskt utfall

Redovisat resultat för AB Munkaljungbybyggen uppgår

till 24,5 mnkr (1,2 mnkr). Soliditeten uppgår till 39,3 procent

(30,2). Redovisat resultat har påverkats positivt av

försäljningar av anläggningstillgångar med 28,2 mnkr.

Även bokslutsdispositioner har påverkat resultatet positivt

med 9,0 mnkr.

28 I Årsredovisning 2011


Förvaltningsberättelse

Framtiden

Bolaget kommer att fusioneras med AB Ängelholmshem

under 2012.

mnkr 2011 2010

Omsättning 63,7 62,0

Resultat efter finansnetto 15,5 -1,3

Soliditet (%) 39,3 30,2

Balansomslutning 285,9 313,3

Kommunala uppdragsföretag

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)

Bolaget är samägt av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg,

Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Ängelholms ägarandel

är 16,0 procent. Bolaget tar emot och behandlar

avfall från avtalsslutande kommuner och bedriver därmed

sammanhängande regional verksamhet. De av ägarkommunerna

beslutade ägardirektiven beskriver det övergripande

kommunala ändamålet:

”Bolagets verksamhet syftar till att erbjuda de ägande

kommunerna och därigenom medborgarna ett resurs- och

avfallssnålt och kretsloppsbaserat samhälle med hjälp av

avfallsminimering, återanvändning och återvinning samt

behandling av restavfall med tillförlitliga, ekonomiska och

miljövänliga metoder. I syfte att uppnå förbättrad miljö

och ekonomi samt skapa konkurrensfördelar kan bolaget

erbjuda effektiva miljölednings- samt avfallshanterings

och återvinningssystem för det regionala näringslivet.”

Under året har arbete med att ta fram ett nytt ägardirektiv

pågått. Ägarkommunerna förväntas fatta beslut om detta

under våren 2012.

Konsortialavtalet mellan ägarkommunerna gäller till utgången

av 2020.

Ängelholms Näringsliv AB

Vid årsskiftet 2009-2010 gick de tre organisationerna

Ängelholms Turistförening, Engelholms Cityförening och

Ängelholms Näringsliv AB ihop till ett bolag; Ängelholms

Näringsliv AB. Ängelholms kommun äger 14,0 procent

av aktierna i bolaget och AB Ängelholmshem 3,0 procent

medan övrigt ägande är fördelat på 49 lokala företag.

Uppdraget är att utveckla och marknadsföra Ängelholm

till boende, besökare, inflyttare och företagare. Bolaget

samordnar alla marknadsaktiviteter så att parterna får ut

det mesta möjliga av satsade medel i ett nära samarbete

med Ängelholms kommun.

Vidare är bolaget en stödjande part vid nyetableringar

och medverkar till befintliga företags utveckling samt tillgodoser

medlemsföretagens intressen. Tillsammans med

kommunen arbetar man för att utveckla Ängelholm med

sikte på hållbar ekonomisk tillväxt. Genom samordnad

marknadsföring och ett antal events utvecklas stadskärnan

i Ängelholm som kommersiellt och kulturellt centrum.

Ängelholms Näringsliv AB driver Ängelholms Turistbyrå

som fortsätter sitt uppdrag med produktutveckling,

information och gästmottagning.

Arenabolaget i Ängelholm AB

Bolagets uppdrag är att äga och förvalta idrottsanläggningen

Lindab Arena och därtill hörande anläggningar.

Kommunens ägande uppgår till 10,6 procent. Övriga

större aktieägare är Backahill AB och PEAB.

Kommunala entreprenader och köp av verksamhet

Delar av kommunens verksamhet bedrivs på entreprenad

och berör främst verksamheter inom tekniska nämnden,

barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Entreprenader

och köp av verksamhet uppgick 2011 till 356

mnkr (338 mnkr) eller 17,6 procent av de totala kostnaderna

för kommunen.

Bland de större entreprenörerna kan nämnas följande:

Avfallstjänster - Ohlssons i Landskrona AB, NSR AB

Lokalvård och kost – Sodexo AB, ISS

Parkskötsel – Utetjänst

Utbildning – John Bauergymnasiet, VittraFramgymnasiet,

Helsingborgs Stad, Klippans kommun, Vittra Fram.

Transporter – Bergkvarabuss AB, Taxi Ängelholm AB, J

& Å Busstrafik AB, Skånetrafiken.

Vård och omsorg, missbruksvård – Carema Äldreomsorg

AB, Attendo Care AB, Victum Omsorg AB, Adium Omsorg

AB, Kosmo KVS AB, Prosober AB

Årsredovisning 2011 I 29


Förvaltningsberättelse

Framtid/avslutning

Den ekonomiska utvecklingen under 2011 har varit bättre

än förväntat, men resultatnivån når inte upp till målet på

2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Nämnderna

har sammantaget ett budgetmässigt underskott på 4,1

mnkr. Underskotten går i huvudsak att hänföra till ökade

kostnader för fjärrvärme/el, vinterväghållning och uteblivna

parkeringsintäkter samt ökat vårdbehov inom äldreomsorgen.

Under året har socialnämndens verksamhet

genomlysts av extern konsult som lämnat förslag på en

mängd åtgärder som bör vidtas. Åtgärderna implementeras

för närvarande i verksamheten och är nödvändiga för

att uppnå en ekonomi i balans. En liknande genomlysning

av tekniska nämndens verksamhet kommer att ske under

våren 2012.

De budgeterade investeringarna för 2011 låg på en hög

nivå, totalt 337,0 mnkr, men utförandegraden har varit

väsentligt lägre. Sammantaget har 62 procent av anslagen

har förbrukats. Kvarvarande budgetanslag kommer

i huvudsak att överföras till 2012. Nyhemsskolans ombyggnad

är ett av de större investeringsprojekten som

dessutom har tilläggsbudgeterats under året till följd av

att fler åtgärder måste vidtas för att få byggnaden i skick.

Det råder för närvarande stor osäkerhet om projektets

framtid sedan nya problem har upptäckts, vilka nu utreds.

Det nya badhuset som kommer att ligga vid Hälsostadsområdet

är nu upphandlat. Avtalet med Kunskapsporten

AB innebär att kommunen första året betalar 18,9 mnkr

för de funktioner och volymer som efterfrågats. Till följd

av pågående överklagandeprocess kommer troligtvis färdigställandet

att försenas och driftstart blir tidigast hösten

2014.

Upphandling av ny fotbollsarena på Lindab Arena-området

pågår. Planeringen innebär att en ny arena ska stå

färdig under våren 2014.

Den så kallade Adventsstormen innebar stora skador på

kommunens stränder och klitter. De akuta åtgärderna för

återställning uppgår till 1-2 mnkr medan utredning av de

långsiktiga åtgärderna pågår. Det är därför i dagsläget inte

känt vare sig vilka åtgärder som måste genomföras eller

kostnaderna för dessa.

En parlamentariskt tillsatt utjämningskommitté har lämnat

förslag till förändringar i det kommunala utjämningssystemet

i syfte att göra det mer rättvisande. Förslaget

innebär relativt stora omfördelningar mellan kommunerna.

Om det införs som planerat kommer Ängelholms

kommun att förlora ca 10 mnkr 2013, 20 mnkr 2014 och

drygt 21 mnkr från 2015 och framåt. Det innebär i så

fall att kommunens resultatnivå från 2013 och framåt är

negativ. Nytt badhus och fotbollsarena samt hög investeringsnivå

innebär stor belastning på kommunens driftbudget

framöver. Till följd av det instabila läget i världsekonomin

är planeringsförutsättningarna mycket osäkra

inför kommande budgetprocess.

Kommunledningskontoret februari 2012

Jan-Inge Hansson

Kommundirektör

Stefan Marthinsson

Ekonomichef

30 I Årsredovisning 2011


Förvaltningsberättelse

PERSONALREDOVISNING

Anställningar

Antalet anställda i kommunen vid årets slut har ökat något

– 2721 årsarbetare (2010 2625 årsarbetare). En ökning

har skett på Barn och utbildningsförvaltningen med

29 årsarbetare och på Socialförvaltningen med 49 årsarbetare.

I övrigt är förändringarna små när det gäller antal

anställda årsarbetare

Antal årsarbetare per förvaltning

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, procent

100

94,6 94,3

88,0 87,8

80

60

40

89,3 89,0

1200

1000

800

1 137

1 055

20

0

Kvinnor

Män

2011

2010

Totalt

600

400

200

0

Kommunledningskontoret

237

77

Tekniska kontoret

Barn- och utbildningsförvaltningen

Socialförvaltningen

49

Kultur- och fritidsförvaltningen

Stadsarkitektkontoret

17 36

17

Miljökontoret

Räddningstjänsten

Åldersstruktur

Medelåldern är högst för kvinnorna på Tekniska kontoret

och för männen på Miljökontoret. Medelåldern är lägst

för kvinnorna inom Räddningstjänsten och männen på

Socialförvaltningen. Medelåldern totalt sett för kommunens

anställda har ökat något och är 46,9 år (2010 46,7

år). Den genomsnittliga anställningstiden för tillsvidareanställda

har minskat något och är 13,4 år (2010 13,5 år).

Antal anställda per åldersgrupp

1000

800

878

811 795 788

Sysselsättningsgrader

Ängelholms kommun strävar efter att höja den genomsnittliga

sysselsättningsgraden. Under 2011 har den genomsnittliga

sysselsättningsgraden ökat något – detta

gäller både för kvinnor och män.

600

400

200

233 230

623 630

519 490

0

- 29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60- år

2011

2010

Årsredovisning 2011 I 31


Förvaltningsberättelse

Personalomsättning

Under 2011 har sammanlagt 143 anställda lämnat sin anställning

på egen begäran i Ängelholms kommun (2010

136). Av dessa har 53 avgått med ålderspension (2010 64).

Detta ger en personalomsättning på totalt 5,2% (2010

5,1%).

Pensionsprognos

Under de närmaste tio åren beräknas 811 anställda att

avgå med pension. Pensionsåldern är rörlig vilket innebär

att den anställde kan välja att gå i pension mellan 61

och 67 års ålder. I tidigare personalredovisningar har pensionsprognosen

byggt på när de anställda uppnår 67 års

ålder, dvs när avgångsskyldigheten inträder. Det har dock

visat sig att en större andel av pensonsavgångarna faktiskt

sker vid 65 års ålder. Därför har vi valt att basera den nya

prognosen på avgång vid 65 års ålder. I prognosen redovisas

ett högre antal avgångar 2012 än följande år – detta

beror till största delen på att medarbetare som fyllt 65 år

2011 eller tidigare och fortfarande är i tjänst räknas med i

prognosen med avgångsår 2012.

Antal pensionsavgångar (ålderspension) per år, prognos för

2012-2021

av ålderspension. Prognosen avser tillsvidareanställd personal

(prognosen omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov

som behövs för att täcka vakanser vid

frånvaro).

Prognosen bygger på nuvarande omfattning av den kommunala

verksamheten och tar inte hänsyn till eventuella

förändringar i omfattningen under prognosperioden.

Prognosen bygger på antaganden om de anställdas avgång

p g a egen uppsägning och ålderpension.

Personalförsörjningsprognos för 2012-2021

200

193

100

133

153

171

152 153 152 153

158

153

120

117

95

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

80

40

57

77

76 77 76 77

82

77

Frisktal

Frisktalet definieras som andelen anställda i procent som

varit sjukskrivna i högst 5 dagar under 2011. 67,3% av

kommunens anställda har varit sjukskrivna högst 5 dagar

(2010 67,5 %).

Friskstatistik, procent

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Personalförsörjningsprognos

En ny personalförsörjningsprognos har tagits fram. Prognosen

visar att under den kommande 10 års perioden förväntas

1569 anställda sluta på egen begäran eller på grund

32,7

41,5

0

antal

0 sjukdagar

1 - 5 sjukdagar

6 - sjukdagar

25,8

100

32 I Årsredovisning 2011

antal


Förvaltningsberättelse

Sjukfrånvaro

Nedan redovisas resultatet av den obligatoriska sjukredovisningen

enligt lagen om kommunal redovisning. Sjukfrånvaron

anges i % av tillgänglig arbetstid.

I förhållande till 2010 har sjukfrånvaron totalt minskat

med 4 %. Långtidssjukfrånvaron har minskat med drygt

6 %.

Obligatorisk sjukredovisning, procent 2011 2010

Total sjukfrånvaro 3,69 3,84

-varav långtidssjukfrånvaro

(60 dagar eller mer) 26,48 28,28

Sjukfrånvaro för kvinnor 4,07 4,24

Sjukfrånvaro för män 2,26 2,28

Sjukfrånvaro i åldersgruppen

29 år och yngre 2,43 3,09

Sjukfrånvaro i åldersgruppen

30 - 49 år 3,49 3,62

Sjukfrånvaro i åldersgruppen

50 år och äldre 4,21 4,25

Sjukfrånvaron har under en rad av år sjunkit och ligger

för 2011 på i genomsnitt 14 sjukdagar per anställd och år.

Sjukdagar per anställd

Antal dagar

35

30

25

20

15

10

32

2006

29

2007

24

2008

2009

2010

2011

Nedan redovisas antal sjukdagar per anställd uppdelat på

kommunens olika verksamheter. Totalt har sjukdagarna

per anställd minskat med sjukd 1 dag jämfört med 2010.

18

15

14

Sjukdagar per anställd

25

20

15

10

5

0

4

Kommunledningskontoret

25

- arbetsmarknadsprojekt

13

10

Tekniska kontoret

Barn- och utbildningsförvaltningen

19

Socialförvaltningen

Kultur & Fritid

Stadsarkitektkontoret

Miljökontoret

Räddningstjänsten

Hela kommunen

Sjuklönekostnader

Sjuklönekostnader, tkr 2011 2010

Kommunledningskontoret 225 285

Tekniska kontoret 1 045 811

BUN-förvaltningen 4 567 4 325

Socialförvaltningen 7 044 6 444

Kultur- och fritidsförvaltningen 182 157

Stadsarkitektkontoret 57 87

Miljökontoret 149 107

Räddningstjänsten 41 42

Totalt 13 310 12 258

Sjuklönekostnaderna ökar med 8,6% i reella tal. Med beaktande

av en löneökning på 2,42% i genomsnitt för 2011

stannar ökningen av sjuklönekostnaderna på ca 6%.

Förklaringen till att sjuklönekostnaderna ökat, trots att det

totala sjuktalet minskat, är att minskningen av sjukdagar i

huvudsak finns i form av minskat antal karensdagar och

färre sjukdagar i sjukperioder längre än 90 dagar. Sjuklön

utbetalas under sjukperiodernas dag 2-90 - antalet dagar i

dessa perioder har ökat under 2011.

21

9

20

5

14

Årsredovisning 2011 I 33


Förvaltningsberättelse

Fyllnadstid och övertid

Målsättningen är att minska uttaget av fyllnadstid och

övertid. Detta mål har inte nåtts under 2011 – det totala

uttaget av fyllnadstid och övertid har ökat från 22 timmar

per anställd 2010 till 24 timmar för 2011. Flertalet

förvaltningar har dock minskat uttaget av fyllnadstid och

övertid. Det ökade uttaget finns till största delen på Socialförvaltningen.

Fyllnadstid och övertid per anställd, timmar

35

Personalkonstnader, mnkr 2011 2010

Pensionskostnader

Avgiftsbestämd del, tjänstepension 38,9 36,4

Pensionsutbetalningar 28,9 25,2

- därav garantipension/visstidspension 1,7 3,1

Tjänstepensionsförsäkringar 6,2 7,0

Avsättning tjänstepension -0,2 -3,3

Totalt 73,8 65,3

Löneskatt på pensioner 18,4 15,9

Totalt 1 203,3 1 125,4

30

25

20

15

25

20

30

18

31

24

Löneöversyn

Resultatet av den lokala löneöversynen 2011, d v s löneökningstakt

i % av lönesumma fr o m 2011-04-01, redovisas

uppdelat på de övergripande verksamhetsområdena.

Den totala löneökningen för 2011 var 2,42 %.

Löneöversyn 2010

10

9

Ledning 2,13

5

0

Kommunledningskontoret

Tekniska kontoret

Barn- och utbildningsförvaltningen

Socialförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Stadsarkitektkontoret

Miljökontoret

Räddningstjänsten

Hela kommunen

Personalkostnader

Personalkonstnader, mnkr 2011 2010

Löner, anställda 837,4 785,9

Ersättning, övriga uppdragstagare 10,1 10,2

Ersättning, förtroendevalda 6,0 4,7

Totalt 853,5 800,8

1

1

Handläggare/adm

Vård och omsorg

Skola, kultur, fritid

Teknik

Totalt

Procent

2,53

2,22

2,56

2,42

45,0

3,09

Arbetsgivaravgifter m m

Lagstadgade avgifter 256,0 241,1

Avtalförsäkringar 1,6 2,3

Totalt 257,6 243,4

0,0 0,5

1,5 2,5 3,5 4,0

1,0

34 I Årsredovisning 2011


Förvaltningsberättelse

MILJÖREDOVISNING

Uppföljning av miljöprogrammet

I Sverige finns sexton miljökvalitetsmål som ska nås till

2020. Målen beskriver de kvaliteter och tillstånd för Sveriges

miljö som anses hållbara på lång sikt. Ängelholms

kommun har förankrat dessa i fem mål med respektive

delmål, dessa beskriver de åtgärder som ska genomföras

för att uppnå en bättre miljö i kommunen. De fem målen

är begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö, giftfri

miljö, ingen övergödning samt inköp och upphandling.

Miljömålen följs upp nationellt och regionalt och ar betet

med åtgärderna har nu bedrivits i tre år. Uppföljning är

viktigt för att kunna bedöma om miljöarbetet går i rätt

riktning. Åtgärderna som redovisas i dokumentet är de

åtgärder som enligt tidplanen skulle vara genomförda

fram till årsskiftet eller som utgör ett kontinuerligt pågående

arbete.

Tidigare har åtgärderna i miljöprogrammet endast till viss

del varit finansierade i nämndernas budgetar. För de åtgärder

som planeras under 2012 har nämnderna avsatt

resurser och framöver kommer åtgärderna att kostnadsberäknas

i samband med budgetprocessen varje år.

Att nå miljömålen är en allt mer självklar del i samhällsutvecklingen

och det är nu vi kan påverka vilken miljö

som vi ska lämna över till kommande generationer. Ängelholms

miljöprogram är ett stort samarbetsprogram och

för att arbetet ska bli framgångsrikt krävs det ett engagemang

från alla i samhället – från offentlig förvaltning och

näringsliv till organisationer och enskilda människor.

Symbolförklaringar

Klart

Under arbete, saknar status

Ej uppnått

Miljökvalitetsmål

Begränsad klimatpåverkan

Åtgärd

Utveckla ett miljöanpassat transportsystem som syftar till att

öka kollektiv, gång och cykeltrafiken andel av persontransporterna.

Utbyggnad av den spårbundna trafiken genom att uppföra

tågstationer i Barkåkra och Vegeholm.

Status Kommentar

Antagen trafikplan och cykelplan. Nästa steg skulle kunna

vara ett hållbart transportsystem.

Planeras

En gemensam bilpool med miljöbilar för stadshusets förvaltningar

inrättas.

2st gasbilar har införskaffats till bilpoolen.

Utbildning i sparsam körning för de som kör i tjänsten. Utbildning har genomförts vid tre tillfällen 2011.

Kommunen antar en resepolicy, som syftar till att minska

ensamresorna i bil. Kollektivtrafik och telefonkonferenser ska

prioriteras fram för bilåkning. Om det ändå är nödvändigt att

använda bil ska samåkning ske i största möjliga mån.

En resepolicy har antagits under året.

Årsredovisning 2011 I 35


Förvaltningsberättelse

Åtgärd

Elbilar föreslås vid transporter som är max 6 mil per dygn

(t.ex. vaktmästeriet, posttransporter).

Kommunen verkar för möjligheter till egen biogasproduktion

samt att utöka antalet tankstationer för biogas.

Status Kommentar

El-bilar är mycket dyra och därför har ingen upphandling

skett av dessa under 2011. Bilar med bättre batterikapacitet

väntas under 2012.

Det är inte aktuellt med egen produktion enligt genomförd

utredning. Fler tankstationer är fortfarande en ambition.

Informationsarbete och kampanjer för att åstadkomma attityd-

och beteendeförändringar vad gäller människors resevanor

och val av transportmedel.

Under året har kommunen medverkat i Europeiska trafikantveckan.

En klimat- och energistrategi upprättas som innehåller ett

program för miljöanpassade transporter och energiförbrukning.

Stategin bör på lämpligt sätt knytas till andra planer

och program.

En energiplan är framtagen och kommer behandlas politiskt

under våren 2012.

Ta fram en strategisk miljöplan som omfattar väg- och gatunät,

järnväg, kollektivtrafik samt cykel- och gångtrafik.

En cykelplan är antagen och en trafikplan är framtagen och

kommer antas i början av 2012.

God bebyggd miljö

Åtgärd Status Kommentar

En kartering utförs som visar vilka områden inom kommunen

som räknas som tysta. Med hänsyn tagen till resultatet av

karteringen infogas de tysta områdena i kommande översiktsplaner.

Finns en utredning hos Länsstyrelsen i Skåne.

Uppföra en Grön strukturplan som pekar ut viktiga gröna

naturområden i kommunen, och viktiga kopplingar mellan

dessa områden.

Arbetet med grönstrukturplanen har inte påbörjats då

kommunen avvaktat att arbetet med översiktsplanen skulle

starta. Avsikten är att arbetet ska påbörjas under 2012.

En plan för cykeltrafiken; såväl befintliga som kommande

cykelvägar och service t.ex. cykelpumpar.

En cykelplan är framtagen i ett samarbete mellan stadsarkitektkontoret,

tekniska kontoret och kommunledningskontoret.

Ta fram ett planeringsunderlag som ska ligga till grund för

framtida åtgärder för miljöerna närmast Rönneå.

Restaurera och komplettera befintliga stigar, vägar och passager

där ån rinner.

Medel är sedan 2010 avsatt till Projekt Rönneå och ska

användas till bl.a. en ny led i Nybroskogen, röjning/skötsel,

kanotrastplatser etc. Anläggande av led i Nybroskogen ska

påbörjas våren 2012. En 10-årsplan utarbetas för hela å-

området där ån delas in i 7 etapper.

De medel som var avsatta till projekt för anläggande av ny

rid- och vandringsled längs Rönneås södra sida kan inte genomföras.

Fastighetsägaren längs med sträckan ställer sig

negativt till att upplåta mark. Undersökning av alternativa

projekt pågår hos styrgruppen.

36 I Årsredovisning 2011


Förvaltningsberättelse

Åtgärd

Prioritering av regelbunden sopning av gång- och cykelvägar.

Status Kommentar

Fortsatt satsning på tidig vårstädning av gång- och cykelvägar

samt belysning.

Tydliga ställningstaganden i den fysiska planeringen för att

tätortsutveckling ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse.

Sker fortlöpande som en viktig del i den fysiska planeringen.

Kommer att bli ännu tydligare med stöd av den nya

översiktsplanen

En komplettering och uppdatering av Bevaringsprogrammet

för kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö.

Konsult är upphandlad och projektledare är utsedd. Länsstyrelsen

har satt som mål att den kulturhistoriskt värdefulla

bebyggelsen senast år 2010 skall vara identifierad och

att ett program ska finnas för skydd av dess värden. Under

det gångna året har inga medel funnits för att arbeta med

detta.

Cykelkarta med intressanta platser, både vad gäller natur och

kultur, ska vara markerade.

Under 2009 togs det fram en cykelplan. Denna inkluderas

i den övergripande trafikstrategin. För en uppdaterad och

mer informationsrik cykelkarta krävs tilläggsfinansiering.

Inköp och upphandling

Åtgärd Status Kommentar

Utreda förutsättningarna för tredjepartslogistik.

Kartläggning och loggning har skett och en rapport har

skrivits. Beslut ska tas under början av 2012.

Implementera tredjepartslogistik.

Är beroende av politiskt beslut.

Av kommunens fordon med en vikt understigande 3,5 ton

ska minst 50 % motsvara Trafikverkets definition av miljöbilar

senast 2012.

Eftersträva miljövänliga drivmedelsalternativ för entreprenadmaskiner

och kommunens egen fordonspark.

Utbyte till så kallad miljöbil sker successivt men uppgår inte

till 50 procent.

Vid användning av dieselolja skall den mest miljövänliga

användas och för hydraulolja skall esterbaserad samt vegetabilisk

olja användas.

Årsredovisning 2011 I 37


Verksamhetsberättelse

38 I Årsredovisning 2011


Verksamhetsberättelse

KOMMUNSTYRELSEN

Mål och kvalitet

Kommunstyrelsen har under året arbetat med att utveckla

kommunikationen. Det har medfört att kommunen fått

ett nytt arbetsnät, Insikten samt att engelholm.se vidareutvecklats

och fått en ny startsida. De digitala infartsskyltarna

vid motorvägen och Klippanvägen publicerar

budskap om kommunen. Beslut som fattas i kommunstyrelsen

och kommunstyrelsens arbetsutskotts rapporteras

omgående på engelholm.se. I syfte att underlätta för

medborgarna med ”en väg in” har en beslut fattats om

att införa en kommungemensam kundtjänst med start i

februari 2013.

Arbetet med utvecklingen av nämndsadministrationen

har fortsatt under året. Politikerna i kommunstyrelsens

arbetsutskott har övergått till elektronisk distribution

av nämndhandlingar och en intern e-tjänst har utvecklats

för att förenkla hanteringen av arvoden. Diariet och

förtroendemannaregistret nu är sökbart via engelholm.

se. Ärendemängen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

har ökat rejält under året, kommunstyrelsen har

haft 18 procent fler ärenden och kommunfullmäktige 24

procent fler ärenden än under 2010.

Ett antal större projekt i form av bland annat regional oljeskyddsplanering,

kriskommunikation Skåne Nordväst,

samordning av Livräddarna, erosion och översvämningsarbete

och risk- och sårbarhetsanalyser har genomförts.

Under året har det arbetats intensivt med projektet Kraftsamling

Ängelholm. Totalt har 15 delprojekt skapats

inom områdena Ungdomsstaden, Idrottsstaden, Kunskapsstaden

och Hälsostaden. Mer information finns på

www.kraftsamlingangelholm.se

Resurscenter har under året startat upp ett projekt UNG

i Ängelholm inom ramen för Vision 2020 – Kraftsamling

Ängelholm. Projektet finansieras till 6,8 mnkr genom

stöd från Europeiska Socialfonden.

Kommunen har upphandlat ett nytt badhus som ska placeras

inom Hälsostadsområdet. Under året har ett omfattande

arbete pågått med att ta fram kravspecifikation, anbudsförfrågan

och slutlig utvärdering. Under hösten har

en liknande process inletts avseende upphandling av ny

arena för bl.a. fotboll. Upphandling av ny huvudbank och

inkassoföretag har också skett under året.

Kommunledningskontoret har varit ansvariga för process

och beslutsunderlag rörande fusion av kommunens två

bostadsföretag samt försäljningen av verksamhetsfastigheterna

till ett av Ängelholmshem helägt dotterbolag.

Övertagandet kommer ske under september 2012.

Två nyetableringar för verksamheter har tillkommit på

kommunal mark i Munka Ljungby. Flera viktiga markförvärv

har kunnat genomföras under året. Inom kommunledningskontoret

pågår ständig utveckling av olika

system för att underlätta den interna servicen till övriga

förvaltningar. Den interna webb-GIS, Tekis webb, har

fått många nya användare i samtliga förvaltningar. Kommunens

nya beslutsstöd Hypergene har tagits i drift i slutet

av 2010 och ett flertal utbildningar har genomförts

under 2011. Kommunen har övergått till Windows 7 och

Office 2010.

Uppdrag Återrapport 2011

Att ta fram en genomförandeplan för hur flertalet förvaltningar ska

kunna bereda sommarjobb åt ungdomar. Uppdraget skall återrapporteras

senast 2011-03-31.

Att ta fram ett kommunövergripande resursfördelningssystem

som baseras på demografiska förändringar. Systemet ska beakta

socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens förändrade

resursbehov med anledning av demografin. Uppdraget skall återrapporteras

senast 2011-03-31.

Sommarjobb för 106 ungdomar har skapats och rekrytering

har skett i ett samarbetsprojekt med Arbetsförmedlingen

och Ängelholms Näringsliv.

Återrapporterat till kommunstyrelsen 2011-04-05.

Årsredovisning 2011 I 39


Verksamhetsberättelse

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens samlade verksamhet gav en positiv

budgetavvikelse på 1,7 mnkr. För arbetsmarknadsåtgärderna

blev det ett samlat överskott på 1,0 mnkr främst

beroende på att nya projekt har startats upp under senare

delen av året. Vidare har lönebidragsanställningar

avslutats och inte ersatts med nya. För den centrala ITutvecklingen

och driften av IT-verksamheten redovisas

ett överskott på 0,4 mnkr (omslutning 14,2 mnkr).

Anslagen till ”Aktualisering av översiktsplan” och ”Grönstrukturplan”

redovisas som överskott (0,3 mnkr). Utredningarna

påbörjas under 2012 och medlen har ombudgeterats.

Framtiden

Arbetet med Kraftsamling Ängelholm utvecklas positivt.

Under 2012 kommer en tjänst som koordinator att anställas

genom Ängelholms Näringsliv AB. Tjänsten finansieras

av Sparbanken Öresund, Sparbanksstiftelsen Gripen,

AB Ängelholmshem och Ängelholms kommun.

Under 2012 kommer arbetet med folkhälsofrågor och

mångfaldsfrågor att intensifieras och arbete med att implementera

områdena i förvaltningarnas ordinarie arbete

kommer att prioriteras. Nytt miljöprogram kommer att

tas fram under 2012 och ska implementeras i förvaltningarna

under 2013. Likväl som arbetet med folkhälsa

och mångfald behöver detta arbete ske inom ramen för

förvaltningarnas ordinarie arbete. Andra viktiga frågor

är genomförande av trafikplanen, start av programarbete

vid stationsområdet samt arbete med att ta fram ny översiktsplan

inklusive grönstrukturplan.

Framtagandet av en förvaltningsplan för strandremsans

bevarande och risk- och sårbarhetsanalyser i förvaltningarna

är andra viktiga uppgifter under året.

Utvecklingen av olika kommunövergripande stödsystem

kommer att fortsätta, bl.a. har beslut fattats om att vidareutveckla

EOS med två moduler, Verksamhetsplan samt

Budget och prognos.

Ekonomi

Ekonomi, tkr 2011 2010

Verksamhetens intäkter 28 602 24 843

Verksamhetens kostnader 95 221 96 318

- varav personalkostnad 49 300 45 615

Verksamhetens nettokostnad 66 619 71 475

Budget 68 303 74 013

Driftbudgetavvikelse 1 684 2 538

Nettoinvesteringar 24 431 23 750

Antal månadsanställda 87 81

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig

arbetstid 1,26 2,42

40 I Årsredovisning 2011


Årsredovisning 2011 I 41


Verksamhetsberättelse

42 I Årsredovisning 2011


Verksamhetsberättelse

BARN- OCH UTBILDNINGS-

NÄMNDEN

Mål och kvalitet

Betygsresultaten för läsåret 10/11 visade på en tydlig förbättring

jämfört med läsåret 09/10. Det genomsnittliga

meritvärdet för eleverna i åk 9 ökade från 208,1 poäng

till 213,7 poäng mellan vt-10 och vt-11. Därmed uppfylls

nämndens uttalade förväntan på ett ökat meritvärde för

vt-11 jämfört med vt-10. Genomsnittligt meritvärde för

hela riket motsvarande perioder var 208,8 poäng vt-10

och 210,6 poäng vt-11. Det genomsnittliga meritvärdet

för eleverna åk 9 i Ängelholm är därmed tydligt bättre än

för riket i sin helhet.

Andelen elever med minst godkänt i samtliga ämnen i åk

9 visar också på ett förbättrat resultat jämfört med läsåret

09/10. Andelen var vt-10 79,8% och för vt-11 83%. Även

andelen elever som når målen i alla ämnen är högre för

Ängelholm än för riket i övrigt. Motsvarande resultat för

riket var vt-10 76,6% och för vt-11 77,3%.

Inom barn- och utbildningsnämnden har ett flertal satsningar

och projekt bidragit till en fortsatt utveckling mot

ökad kvalitet och ökad måluppfyllelse inom samtliga

verksamhetsområden.

• Projekt läsa, skriva, räkna har permanentats och utvecklats

med en förvaltningsövergripande utvecklingsgrupp.

• Fyra rektorsområden har med stöd av statliga bidrag

deltagit i Matematikutvecklingsprojekt.

• Abonnemang på inläsningstjänst av läromedel har utökat

möjligheten till stöd för elever med inlärningsproblematik.

• Projekt Mentor och Aktivitet Förebygger, två folkhälsoprojekt,

har permanentas.

Uppdrag Återrapport 2011

Att utreda möjliga alternativa lokaliseringsmöjligheter för nuvarande

Villanskolan, eventuellt i ett läge nära Nyhemsskolan. Uppdraget

skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2011-05-

31.

Att utvärdera projektet ”Ökad måluppfyllelse – läsa, skriva och

räkna” under 2010-11. Projektets arbetsmetodik ska implementeras

i den ordinarie undervisningen. Slutrapport skall lämnas efter

vårterminen 2011.

• Alla elever oavsett kommundel har fr.o.m. hösten 2011

möjlighet att läsa spanska, franska och tyska utöver

engelska.

• PIM-utbildningarna har fortsatt och varje färdigutbildad

pedagog har utrustats med bärbar tjänstedator.

• Nytt förändrat arbetstidsavtal för pedagoger har tecknats

för Strövelstorps- och Rebbelberga rektorsområden

samt ett arbetslag på Södra Utmarkens. Ca 70

pedagoger omfattas.

• Modellskola, en skola på vetenskaplig grund startades

i Strövelstorp hösten 2011.

• Ny skollag infördes från 1 juli 2011, nya kurs- och

läroplaner inom förskola och grundskola samt förändrad

programstruktur för gymnasieskolan. Styrmodellen

Ratten utvecklas och uppföljningar i årshjulet

verksamhet anpassas i syfte att harmonieras med nya

läroplansmål i enlighet med den nya skollagen.

• Introduktionsverksamheten för nyanlända flyktingar

organiserades om och decentraliserades.

• Utbildningsforum, en dag för internt kunskapsutbyte

mellan alla verksamhetsområden, arrangerades i början

av höstterminen.

Sammantaget kan ett positivt resultat konstateras, vilket

visar att verksamheterna är på rätt väg. Men skolan måste

bli ännu bättre på att skapa förutsättningar för alla elever

att nå kunskapskraven. Nämnden har en fortsatt utmaning

i skillnaderna mellan skolornas resultat. Att erbjuda

en likvärdig utbildning – dvs en utbildning som skapar

förutsättningar för alla elevers kunskapsutveckling – är en

tydligt kommunicerad prioritering.

Barn- och utbildningsnämnden har den 19 maj 2011 beslutat

att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse 2011/17

till kommunstyrelsen samt att förorda Villanskolans nuvarande

placering.

Se kommentar nedan.

Årsredovisning 2011 I 43


Verksamhetsberättelse

Verksamheterna har under året arbetat med Ratten

och Årshjulet. Inför 2012 har Årshjulets struktur reviderats

så att det än tydligare kopplar till såväl nationella

som kommunala mål. Revideringen har skett i en utvecklad

dialog med skolledarna och medför ett bättre underlag

med ökad tydlighet och struktur.

I kommande slutrapportering för ”Ökad måluppfyllelse”

redogörs för hur de statliga och kommunala medel som

fördelats till läsa, skriva, räkna omsatts i verksamheterna.

Läs- och skrivutvecklingen har under de år satsningen

pågått främst varit kopplad till introduceringen av det

förvaltningsövergripande observationsverktyget Nya

Språket Lyfter för åk 1-6 samt Språket på väg för åk 7-9.

Satsningen har även inneburit ett fokus på förskoleklassen,

då det under introduktionens gång, lokalt utarbetats

ett uppföljningsverktyg i samma anda som Nya Språket

Lyfter. Satsningen har nått ut till samtliga berörda pedagoger.

Åk f-6 är nu inne i ett uppföljningsskede, medan åk

7-9 tar en nystart under vt-12.

Ekonomisk analys

Nämndens bokslut visar en ekonomi i balans. Kommunala

medel i kombination med statsbidrag har bidragit till

att ett flertal olika projekt har vidareutvecklats.

Nämnden påvisar ett intäktsöverskott i förhållande till

budget beroende på ej budgeterade statsbidrag, momsbidrag

och driftsbidrag för arbetsmarknadsåtgärder. Intäktsöverskottet

balanserar motsvarande ökningar på

kostnadssidan.

Förutsättningar och budgetramar förändras kontinuerligt

för rektorsområdena vilket kräver ständig anpassning till

förändrade förhållanden. Inför höstterminen förändrades

nämndens resursfördelning till rektorsområdena avseende

riktat stöd. Parametern ”utländsk härkomst” används

inte längre som fördelningsgrund. Riktat stöd fördelas

dels utifrån Elevhälsans bedömning dels utifrån föräldrars

utbildningsbakgrund.

Andelen gymnasieelever som sökte sig till Ängelholms

gymnasieskola ökade inför höstterminen vilket genererat

ett budgetmässigt överskott för interkommunala ersättningar

och bidrag till fristående gymnasieskolor. Överskottet

har finansierat det underskott som uppkommit till

följd av ett utökat antal fristående förskolor samt utökning

av antalet barn i förskoleverksamheten. Nämnden har under

året haft förhöjda kostnader till följd av nedläggning

av Sockerbruksskolans rektorsområde, resursskolans flytt

från Strövelstorp till Magnarp samt Elprogrammets flytt

till Valhall Park, där ett byggcenter är under uppbyggnad.

Investeringsbudgeten har under året använts för inköp av

inventarier i samband med ombyggnaden av Strövelstorps

skola, 7-9-delen. Även till förskoleavdelningar på Sörgården

och Ljunggården (Södra Utmarkens rektorsområde)

samt på Munkabobarnen (Munka Ljungby rektorsområde)

har inköp av nya inventarier gjorts. Överskottet på investeringsbudgeten

beror till största delen på senarelagda

inventarieinköp på grund av att Nyhemsskolans lokaler

inte har blivit klara.

Utöver åvanstående har följande investeringar genomförts

inom skolans område:

• Ombyggnation av Strövelstorpsskola, 7-9 delen, samt

utemiljö under höstterminen

• Renovering av Nyhemskolan har fortsatt under året.

• Matsalen på Rönnekolan har fått nya dörrar och en ny

matta.

• Renovering av Ljunggårdens förskola med utbyte av

värme, ventilation, fönster mm.

• Lunnagårdens kök har totalrenoverats.

• Utemiljön på flera förskolor har fräschats upp, t ex

Sörgården, Lunnagården och Össjö.

• Arbetet med att placera sopsorteringsrum (miljöhus)

på grundskolor och förskolor fortsätter. Under 2011

färdigställdes 9 st.

44 I Årsredovisning 2011


Verksamhetsberättelse

Framtiden

Digitaliseringen av skolan intensifieras under kommande

år. Projektet ”en dator per elev” startas upp med målsättningen

att alla elever vid utgången av 2014 ska ha tillgång

till en bärbar dator. Digital kompetens bland både pedagoger

och elever är en viktig komponent för att utveckla

lärandet och öka måluppfyllelsen samtidigt som det är

viktigt att hålla jämna steg med samhällsutvecklingen i

övrigt. Vid full utbyggnad kommer det att finnas 5000

elevdatorer och 1000 tjänstedatorer inom nämndens

verksamheter.

Tidigare påbörjade satsningar, så som läsa, skriva, räkna

och matematikutveckling, i syfte att öka måluppfyllelsen

kommer att fortlöpa. En förvaltningsövergripande utvecklingsgrupp

kommer att vara motor och vidareutveckla

satsningens olika delar. Två pedagoger i varje arbetslag

ute på skolorna kommer att erbjudas processledarutbildning

för att sedan driva och utveckla arbetet lokalt. En ny

satsning kommande år är NTA, natur och teknik för alla.

En skolutvecklingsmodell för att utveckla undervisningen

i naturvetenskap, teknik och matematik för förskola och

grundskola. En vision är att kring projektet NTA bygga

ett teknikcentrum för att stödja teknikundervisningen,

framförallt för högstadiet, med koppling till gymnasiekolans

teknikprogram. I samarbete med Kommunförbundet

Skåne genomförs projekt ENTRIS, Entreprenöriellt

lärande i skolan, i syfte att skapa ökade förutsättningar

för att nå målen och uppfylla nya skollagen.

Kvalitetsarbetet utvecklas ständigt. Läro- och kursplaner

har knutits till nämndens mål och brutits ner i Årshjul anpassade

för nämndens olika verksamheter i syfte att medarbetarna

ska få en tydligare koppling mellan verksamhet

och styrdokument. Organisationen arbetar vidare med

värdeorden öppenhet, omtanke och handlingskraft bl.a.

med koppling till ledarskapet inom rektorsgruppen. Ledningsinformationssystemet

EOS kommer under 2012 att

utvidgas med en skolmodul kopplad till verksamhetssystemet

Procapita. Det kommer att ge möjlighet att bl.a.

följa betygsstatistik och meritvärden både på övergripande

nivå men även nedbruten på enskild elev. Det blir ett

viktigt instrument för kartläggning, analys och åtgärdsprogram

för enskilda elever samt i arbetet för utveckling

av resultat och organisation.

Kvalitetsdeklarationerna för 2011 gäller enligt nämndens

beslut även för 2012. Under våren 2012 kommer arbetet

med reviderade deklarationer för 2013 att påbörjas.

Nämnden kommer att fokusera på en aktiv medborgardialog

under framtagandet av de reviderade/nya kvalitetsdeklarationerna.

Att öka skolornas konkurrenskraft är i ständigt fokus.

Inom gymnasieskolan startar hösten 2012 en Volleybollprofil

för flickor i samarbete med EVS samt inriktningen

anläggningsfordon inom byggprogrammet.

En knutpunkt för barnfamiljer är de tre familjecentraler

som öppnar sin verksamhet med mödra- och barnhälsovård,

öppen förskola och socionomresurs i samlade lokaler.

Familjecentralen som är knuten till Laxens vårdcentral

startade upp sin verksamhet i november. I Munka Ljungby

och vid Nya torg kommer liknande verksamheter att

öppna under 2012.

Projekt Modellskola startades upp under hösten och lärarna

inom Strövelstorps rektorsområde skrivs in på högskola

vårterminen 2012. Syftet med projektet är att möta

upp skrivningarna i skollagen om ”en skola på vetenskaplig

grund och beprövad erfarenhet”. Projektet förväntas

skapa ytterligare förutsättningar för ökad måluppfyllelse.

Lärarlyftet 2 är en satsning från Skolverket som riktar sig

till anställda lärare med lärarexamen med behov av viss

ämneskomplettering. Satsningen är en konsekvens av kravet

om lärarlegitimation.

Förskole-webben kommer att lanseras i det kommunövergripande

E-tjänstprojektet. Tjänsten kommer att omfatta

allt från anmälan om plats, kö, schema, inkomstuppgift,

ledighetsansökan till ansökan om skolskjuts.

Ekonomi

Ekonomi, tkr 2011 2010

Verksamhetens intäkter 123 430 112 092

Verksamhetens kostnader 876 430 843 507

- varav personalkostnad 474 038 449 825

Verksamhetens nettokostnad 753 000 731 416

Budget 753 001 733 462

Driftbudgetavvikelse 1 2 046

Nettoinvesteringar 3 962 1 147

Antal månadsanställda 1 257 1 229

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig

arbetstid 2,68 2,96

Årsredovisning 2011 I 45


Verksamhetsberättelse

46 I Årsredovisning 2011


Verksamhetsberättelse

BYGGNADSNÄMNDEN

Mål och kvalitet

Införandet av den nya plan- och bygglagen har inneburit

stor förändring av nämndens rutiner för framförallt

bygglovsavdelningen, ny taxa, ändrad delegationsordning,

arbetsplatsbesök mm. Den nya plan- och bygglagen

(PBL) började gälla från maj. En av nyheterna är att

kommunala planärenden i vissa fall kan samköras med

miljöbalken och trafiklagar. Andra nyheter när det gäller

planärenden är att exploatören kan begära besked av en

kommun om man tänker göra detaljplan för ett visst område.

Beskedet ska komma inom fyra månader. Bygglovshanteringen

blir mer omfattande och man garanteras att

få besked om bygglovsansökan inom 10 veckor när handlingarna

är kompletta. Redan i bygglovet ska en bedömning

göras av byggnadens tillgänglighet och användbarhet

för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Byggarbetsplatser skall besökas minst en gång. Det

innebär att bygglovshanteringen har blivit mer omfattande

sedan ny PBL började gälla.

En fristående konsult gjort en genomlysning av bygglovshanteringen.

Nämnden har under sommar och höst arbetat

med att förbättra och kvalitetssäkra arbetssättet.

Ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, Tekis-

ByggR, har införts och stödjer hela bygglovsprocessen.

Bygglovsavdelningen har under våren/sommaren blivit

genomlyst av en fristående konsult vars arbete resulterat

i ett antal åtgärdspunkter för att effektivisera och förbättra

organisationen. Nämnden har under sensommar

och höst genomfört förändringar enligt åtgärdsförslagen.

Vägledande för byggnadsnämndens jämställdhetsarbete

är kommunens mångfaldsplan. Byggnadsnämnden beaktar

intentionerna i barnkonventionen i allt arbete.

Ekonomisk analys

Huvuddelen av intäkterna kommer numera från löpande

fakturering av nya exploateringsplaner och intäkterna i

form av planavgifter är små. Intäkterna från bygglov är

i stort sett oförändrade jämfört med 2010 trots den allmänna

lågkonjunkturen. Ärendemängden ligger på ungefär

samma nivå som tidigare, mycket beroende på ROTavdragen.

Framtiden

Trycket är fortsatt högt på att ta fram nya exploateringsplaner

efter upprättad prioriteringslista. Rekrytering av

personal är svårt beroende på en allmänt ökad efterfrågan

bland landets kommuner samt generationsväxling.

Ekonomi

Ekonomi, tkr 2011 2010

Verksamhetens intäkter 7 421 11 355

Verksamhetens kostnader 11 493 12 232

- varav personalkostnad 8 674 8 293

Verksamhetens nettokostnad 4 072 877

Budget 4 291 4 968

Driftbudgetavvikelse 219 4 091

Nettoinvesteringar 0 0

Antal månadsanställda 16 17

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig

arbetstid 2,64 4,21

Årsredovisning 2011 I 47


Verksamhetsberättelse

48 I Årsredovisning 2011


Verksamhetsberättelse

KULTUR- OCH

FRITIDSNÄMNDEN

Mål och kvalitet

Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om nya regler

för lokalbidrag som gäller från och med 2013. De nya reglerna

premierar föreningar med stor verksamhet för 7-20

åringar. Förhoppningen är att det ska ge föreningarna incitament

att öka sin barn- och ungdomsverksamhet och

engagera fler barn och unga i föreningslivet.

Ekonomisk analys

Nämnden har ett positivt resultat på 0,2 mnkr. Kostnaderna

har överskridits med 1,0 mnkr medan intäkterna

har gett ett överskott med 1,2 mnkr. Biblioteksverksamheten

har ett relativt stort överskott vilket beror på vakanta

befattningar under året och ett intäktsöverskott på

lokaluthyrningen samt förseningsavgifter på böcker.

Inom badverksamheten har intäkterna minskat och lokalkostnaderna

för Rönnebadet och Vejbybadet ökat.

Anläggningarna är gamla och behöver allt mer och mer

underhåll för att kunna hållas i drift.

Kommunen har gjort en överenskommelse med Ängelholms

FF om att deras underskott på skötselbidraget ska

avskrivas. Kostnaden på 0,4 mnkr belastar kultur- och fritidsnämnden.

Kostnaden för nämndens idrotts- och motionsanläggningar

har överskridit budgeten vilket täckts

av ökade intäkter för lokalupplåtelse på grund av att kommunfullmäktige

beslutade om ny taxa vid uthyrning från

1 juli 2011. Nämndens ambition är att intäktsöverskottet

från taxehöjningen ska användas till bättre service, städning

och förnyad utrustning till uthyrda lokaler.

Framtiden

Kultur- och fritidsnämnden övertar ansvaret från trafikverket

för Järnvägsmuseet från den 1 januari 2012.

Kultur- och fritidsnämnden kommer att driva friluftsbadet

även sommaren 2012. Anläggningen kommer att renoveras

2012-2013 med uppehåll för badperioden.

Kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige

att inventera nuläge och lämna förslag

som ökar uthyrningsgraden/nyttjandegrad av lokaler,

som nämnden förfogar över, samt att se över prissättningen

i syfte att öka attraktiviteten.

Planen för Skateparken har överklagats ytterligare en

gång. I väntan på ett beslut har kultur- och fritidsförvaltningen

fått i uppdrag att ta fram alternativ plats för en

skatepark men också ta fram förslag för en tillfällig mobil

skatepark.

En arrangemangsgrupp har tillsats bestående av VD för

Ängelholms näringsliv, kommundirektören och kulturoch

fritidschefen. Ansvaret för samordning av arrangemang

ligger från årsskiftet på kultur- och fritidsförvaltningen.

Under våren kommer ett gemensamt bibliotekssystem

att införas i SkåneNordväst. Biblioteket kommer att hålla

stängt två veckor i slutet på februari för att installera och

integrera det gemensamma systemet.

Kultur- och fritidschefen har ett uppdrag att utreda framtida

kulturlokaler. Uppdraget ska slutredovisas i mars

2012.

Ekonomi

Ekonomi, tkr 2011 2010

Verksamhetens intäkter 6 044 5 674

Verksamhetens kostnader 71 467 66 502

- varav personalkostnad 20 937 20 830

Verksamhetens nettokostnad 65 423 60 828

Budget 65 643 61 141

Driftbudgetavvikelse 220 313

Nettoinvesteringar 1 606 3 563

Antal månadsanställda 60 57

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig

arbetstid 4,90 3,88

Årsredovisning 2011 I 49


Verksamhetsberättelse

50 I Årsredovisning 2011


Verksamhetsberättelse

MILJÖNÄMNDEN

Mål och kvalitet

Miljönämnden har under året bedrivit tillsyn på skolor,

förskolor och fritidshem, livsmedelsverksamheter samt

företag med miljöfarlig verksamhet inklusive lantbruk i

enlighet med nämndens tillsynsplaner. Det har skett en

inventering av samtliga ej anmälningspliktiga hälsokyddsobjekt

och det har tagits fram en beredskapsplan för legionellautbrott.

Ärendehanteringssystemet Ecos har utrustats med ytterligare

rutiner för verksamhetsuppföljning i arbetet med

att skapa effektivare rutiner och mindre administration.

Dessutom är miljöförvaltningen engagerad i flera samverkansprojekt

såväl inom hela Skåne som inom Skåne

Nordväst.

Samtliga företag med miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet

har under 2011 klassats in enligt

en risk- och erfarenhetsbaserad taxa. Livsmedelsverksamheterna

kommer att få nya avgiftsbeslut under 2012.

Inklassningen ligger sedan till grund för företagets årliga

tillsynsavgift. Avgiften bygger på principen att företag

med en verksamhet som innebär stora risker för miljön

eller människors hälsa och som kräver större tillsynsbehov

betalar en högre avgift. Förutom riskbedömning görs

en erfarenhetsbedömning som innebär att de företag som

har full kontroll på sin verksamhet och inte uppvisar några

brister kan premieras genom en lägre taxa, genom att

de inte kräver lika mycket tillsyn.

Ekonomisk analys

Nämndens positiva ekonomiska utfall på 0,9 mnkr har

flera förklaringar. Miljökontoret har haft en del vakanser

under året. Dessa vakanser har så långt det varit möjligt

fyllts med projektanställningar och extra personal. Nämnden

har också aktivt strävat mot att öka avgiftsfinansieringen

av verksamheten i enlighet med lagstiftningens intentioner,

vilket gett 0,4 mnkr mer i intäkter än budgeterat.

Miljönämnden har även kontinuerligt under året ökat

kostnadstäckningen för tillsyn med avgifter samt minskat

den skattefinansierade delen, vilket bland annat innebär

att extra kontroller och återbesök debiteras verksamhetsutövaren.

Framtiden

Miljönämnden kommer fortsatt att prioritera den planerade

tillsynen på verksamhetsutövare inom kommunen.

För samtliga tillsynsområden går miljönämnden över till

en risk och erfarenhetsbaserad taxa som ger en årlig avgift

som stämmer överens med det faktiska tillsynsbehovet.

Ekonomi

Ekonomi, tkr 2011 2010

Verksamhetens intäkter 3812 3 052

Verksamhetens kostnader 10 305 9 346

- varav personalkostnad 7 828 7 590

Verksamhetens nettokostnad 6 523 6 294

Budget 7364 6 707

Driftbudgetavvikelse 841 413

Nettoinvesteringar 67

Antal månadsanställda 19 19

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig

arbetstid 4,39 4,79

Uppdrag Återrapport 2011

Att återkomma med en avstämning och uppföljning av genomförda

åtgärder med anledning av den genomlysning av miljökontorets

förvaltning som gjorts under 2010. Uppdraget skall återrapporteras

senast 2011-02-28.

Uppdrag enligt miljöprogrammet rapporteras i mars.

Åtgärderna är genomförda vilket innebär en ny organisation,

klart avgränsade arbetsområden för handläggarna, tidredovisning,

ett omfattande kvalitetsarbete med mallar och rutiner,

ett helt omstrukturerat ärendehanteringssystem samt en ökad

kostnadstäckningsgrad med avgifter.

Klart

Årsredovisning 2011 I 51


Verksamhetsberättelse

52 I Årsredovisning 2011


Verksamhetsberättelse

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Mål och kvalitet

Kommunens gemensamma arbete tillsammans med Polisen

med att förhindra anlagda bränder i kommunens

skolor ger resultat och kommer att fortsätta. I likhet med

2010 drabbades inte Ängelholms kommun av några större

bränder och olyckor under året. Antalet larm har minskat

till 511 (536 jmf 2010). Antalet mantimmar uppgår till

1618 (snitt 4 senaste åren 1629) vilket är en ökning med

178 timmar sedan föregående år.

Två allvarliga lägenhetsbränder har drabbat kommunen

men lyckligtvis har ingen omkommit genom brand under

året. En större brand i en ödegård, där flera byggnader

brann ner, drabbade Strövelstorp under hösten. Maskinhallen

med tillhörande maskiner kunde räddas.

Tillsammans med Skånes samtliga räddningstjänster har

en gemensam vision tagits fram som innebär att ingen

skall omkomma eller skadas allvarligt i samband med

brand. Visionen har sedan utmynnat i en regional strategi

i syfte att minska antalet bränder i bostäder och att stärka

medborgarnas förmåga att agera i händelse av brand. Enkät

för att mäta bemötandet i samband med myndighetsutövning

är utarbetad och kommer att tillämpas fullt ut

under 2012.

Ekonomisk analys

Verksamhetsåret uppvisar ett underskott på 0,4 mnkr.

Underskottet beror på högre personalkostnader, kostnaderna

för asfaltering vid materialdepån i Strövelstorp

samt kostnader för arbets-EKG. Intäkterna är högre än

budgeterat, vilket bl. a beror på felaktiga automatiska

brandlarm, samt att andelen anställda som arbetar med

förebyggande tillsyn och externutbildning har ökat, vilket

leder till ökade intäkter.

Framtiden

Under 2012 kommer räddningstjänsten att fortsätta arbetet

i den anda, som utvärderingen av Lagen Om Skydd

mot Olyckor (LSO) 2009 har visat. Utvärderingen pekade

bl.a. på att fastighetsägare och verksamhetsutövare inte

har nått de mål som lagstiftaren tänkt sig i det systematiska

brandskyddsarbetet. Det innebär för räddningsnämndens

del att arbetet med olycksförebyggande åtgärder genom

information, rådgivning och tillsyn fortsätter. Nämnden

kommer tillsammans med övriga räddningstjänster i

Skåne att aktivt arbeta enligt den gemensamma regionala

strategin för att minska antalet bostadsbränder.

Räddningsnämnden verkar ständigt för ett fördjupat samarbete

med våra grannkommuner inom Skåne Nordväst,

men även samverkan med övriga angränsande kommuner.

Under 2012 kommer kommunen att ta ställning till

om räddningstjänsten i Ängelholm skall ingå i ett kommunalförbund

tillsammans med övriga räddningstjänster

i Skåne Nordväst.

Det olycksförebyggande arbetet ska öka och prioriteras

för att minska antalet olyckor och att antalet skadade i

samband med olyckor.

Ekonomi

Ekonomi, tkr 2011 2010

Verksamhetens intäkter 5 362 4 778

Verksamhetens kostnader 31 092 29 515

- varav personalkostnad 20 595 19 657

Verksamhetens nettokostnad 25 730 24 737

Budget 25 355 24 436

Driftbudgetavvikelse -375 -301

Nettoinvesteringar 564 3 464

Antal månadsanställda 34 35

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig

arbetstid 1,36 2,18

Årsredovisning 2011 I 53


Verksamhetsberättelse

54 I Årsredovisning 2011


Verksamhetsberättelse

SOCIALNÄMNDEN

Mål och kvalitet

Socialnämndens övergripande mål är att vid åtgärder som

rör barn ska omtanke om barnets bästa alltid stå i förgrunden.

Principen barnens bästa är dessutom förankrad i såväl

socialtjänstlagen som LSS (lagen om stöd och service till

vissa funktionshindrade). För individ- och familjeomsorgen

har socialnämnden antagit ett styrdokument för hur

verksamheten kontinuerligt skall utveckla det övergripande

målet genom t.ex. gruppverksamheter för barn, samtal

med barn som lever i våldets närhet, familjehems- och

institutionsplaceringar av barn som far illa, samverkan

med andra samhällsorgan gällande barn och ungdomar,

implementering av dokumentationssystemet BBIC (barnens

behov i centrum), tonårsföräldrastöd, stödsamtal

inom öppenvårdsgruppen samt lägerverksamhet för barn

till familjer där det finns missbruksproblematik.

Inom individ- och familjeomsorgen flyttade den nya

samlade öppenvårdsverksamheten ”Älvan” till nya och

mer ändamålsenliga lokaler. Kvinnofridsverksamheten

blir en del i ”Älvans” nya organisation. Vidare erbjuds i

den nya organisationen serviceinsatser såsom rådgivning

etc. utan registrering. Under hösten 2011 påbörjades en

samlad missbruksvård med bl.a. rådgivning och drop-in

verksamhet.

Familjerätten har genom sitt projekt ”Konflikt och försoning”

tillsammans med tingsrätten i Helsingborg fokus

på förebyggande arbete för att därmed minska långvariga

konflikter. Det tredje boendet för ensamkommande barn,

utslussboendet Spetsen, öppnades i juni månad för att

kunna slussa ungdomarna vidare ut i verksamhetskedjan.

Under våren 2011 genomfördes en översyn av socialnämndens

verksamheter i Ängelholms kommun. Översynen

genomfördes av extern konsult och resulterade i

verksamhetsspecifika åtgärdsförslag som på sikt ska leda

till ökad tydlighet, effektivitet och budget i balans för varje

verksamhetsområde.

Det har kommit stark kritik från personal och vårdtagare

om att planeringen inte fungerat optimalt. Som ett led

i förbättringsarbetet med planeringsverktyget Laps Care

har en projektledare tillsatts under hösten med uppdrag

att vara ett stöd till såväl de verksamheter som redan har

infört systemet som till verksamheter som är i planeringsstadiet.

Inom ett hemtjänstområde har ett projekt genomförts

i syfte att prova en mobil enhet, Movit, som fungerar

såväl som en handdator med tillgång till dokumentationssystemet

Procapita, som planeringsverktyget Laps

Care. Projektet har fallit väl ut och kommer framöver att

införas inom hemtjänsten.

För att höja kvaliteten har tekniska kontoret påbörjat

införandet för vårdtagare i hemtjänsten möjligheten att

välja mellan två alternativa rätter. Möjligheten finns sedan

tidigare på vissa särskilda boenden samt har prövats

i projektform i Vejbystrand och Strövelstorps hemtjänst.

Under året har inflyttning enligt parboendeprincipen tilllämpats.

Enligt parboendeprincipen kan makar gemensamt

flytta in på särskilt boende trots att båda ej behöver

uppfylla kriterierna för beslut om särskilt boende.

I syfte att öka brukarnas inflytande och delaktighet inom

handikappomsorgen, har boendemöten i gruppbostäder

utvecklats och utökats. I samma syfte har 15 personal utbildats

till vägledare enligt Delaktighetsmodellen. Modellen

har tagits fram utifrån evidensbaserad praktik.

Inom handikappomsorgen har samtlig personal utbildats

i social dokumentation och i dokumentationsprogrammet

ProCapita. För att uppnå och bibehålla god kvalitet

i dokumentationsarbetet krävs kontinuerlig handledning

för personal samt uppföljning och utvärdering av dokumentationen.

Kvalitetsdeklarationerna kommer under år 2012 att utökas

med deklarationer inom handikappomsorgens verksamheter.

Inom äldreomsorgen kommer under år 2012

processas fram värdighetsgarantier. Dessa kommer så

småningom att ersätta nuvarande kvalitetsdeklarationer.

Mångfaldsplanen 2011-2013 har under året gått ut till

samtliga verksamheter inom socialnämnden. Exempel

på mångfaldsarbete inom socialnämnden är handikappomsorgens

framtagande av informationsmaterial på lättförståelig

svenska. Vidare finns det inom alla verksamhetsområden

en medvetenhet om att mångfald i arbetsgrupper

berikar. Rekryteringar har medfört att det finns

en mångfald i personalgrupperna. Inom myndighetsenheten

pågår projektet om analys av biståndsbedömningen

inom hemvården ur ett jämställdhetsperspektiv.

Årsredovisning 2011 I 55


Verksamhetsberättelse

Uppdrag Återrapport 2011

Att ta fram en långsiktig strategi och plan för kommunens försörjning

av boende inom handikappomsorgen samt lokaler för

bostadssociala ändamål. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen

senast 2011-05-31.

Att utreda vilka aktivitetskrav som kan ställas på mottagare av försörjningsstöd

samt att lämna förslag på modell för att öka aktivitetsnivån

i syfte att underlätta egen framtida försörjning. Uppdraget

skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2011-01-31.

Kommunstyrelsen godkände i juni månad 2011 en långsiktig

plan för kommunens försörjning av boende inom handikappomsorgen

samt lokaler för bostadssociala ändamål. Vidare

har under året en genomlysning avseende individ-och familjeomsorgens

boendestödsverksamhet genomförts och som ett

resultat av detta kommer under våren 2012 ett förslag om förändrad

inriktning på verksamheten.

I utredningen som under hösten presenterades för kommunstyrelsen

framkom bl.a. förslag på större samverkan med Resurscenter.

Ekonomisk analys

Nämnden redovisar ett budgetmässigt underskott med

3,7 mnkr. Det befarade underskottet har varit känt under

en stor del av året och kan framförallt härledas till olika

verksamheter inom äldreomsorgen. Under året har antalet

hemtjänsttimmar ökat med ca 10% (se diagram). Denna

volymökning motsvarar 4,5 mnkr i ökade kostnader.

Ytterligare ett mått på det ökade trycket inom äldreomsorgen

är antalet genomförda vårdplaneringar som

under året ökade med 25%. Det kan ha sin grund i att

allt fler medborgare söker sig till sjukhuset istället för primärvården.

Ett resultat av allt fler vårdplaneringar kan

också ses i det ökade behovet av externa korttidsplaceringar.

För år 2011 kan konstateras att i princip hälften

av alla vårdplaneringar utmynnar i en korttidsplacering.

Socialnämndens budget för externa korttidsplaceringar

överskrids med 4,5 mnkr. För att möta det ökade antalet

vårdplaneringar samt behovet av externa korttidsplaceringarna

har socialnämnden initierat olika processer som

t.ex. syftar till att utveckla arbetsformer för rehabilitering

i hemmet samt ökad samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen.

Hemtjänstverksamheten belastas vidare med allt

högre kostnader för personer med psykiskt funktionshinder

och som är i behov av boendestöd i det dagliga livet.

Målgruppen har ökat markant under senare år och framtida

budgetförstärkningar är oundvikliga. För innevarande

år redovisas ett underskott för verksamheten som uppgår

till 4,2 mnkr.

Inom individ- och familjeomsorgen har antalet försörjningsstödsärenden,

till skillnad från de flesta andra kommuner,

fortsatt att minska. Det genomsnittliga antalet

ärenden per månad uppgick till 218, vilket kan jämföras

med 244 för år 2010. Genom nedgången i antalet ärenden

har det befarande underskottet avseende försörjningsstöd

kunnat begränsas till 0,4 mnkr.

Institutionsvården för vuxna missbrukare har ökat oroväckande

under senare delen av 2011. Ökningen gäller

framförallt LvM–vård (tvångsvård). Underskottet för

denna verksamhet uppgår till 2,2 mnkr. Inom institutionsvården

avseende barn och unga kan noteras ett budgetmässigt

överskott på 1,1 mnkr. Jämfört med 2010 har

antalet institutionsplaceringar av barn och unga minskat

betydligt. Däremot fortsätter kostnaderna för familjehemsplaceringarna

att öka (-1,4 mnkr). En genomlysning

av orsakerna till de senaste årens kostnadsökningar inom

denna verksamhet har initierats. Integrationsverksamheten

har under året vuxit ytterligare med tillkommande

boendeenheter för ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Socialnämnden erhåller, i efterskott, kostnadstäckning

för dessa kostnader via ersättningar från

Migrationsverket.

Handikappomsorgens verksamhetsgrenar personlig assistans,

gruppbostäder/servicebostäder, daglig verksamhet

samt barn- och ungdomsverksamhet redovisar tillsammans

ett positivt resultat uppgående till 7,7 mnkr. Retroaktiva

intäkter inom personlig assistans samt ej budgeterade

intäkter (t.ex. försäljning av platser inom barn- och

ungdomsverksamheten) har lett till det positiva resultatet.

Härutöver kan nämnas att ytterligare retroaktiva intäkter

inom personlig assistans (4,2 mnkr) har erhållits under

året. Dessa medel har bokförts under finansförvaltningen

och har således inte tillfallit socialnämnden.

56 I Årsredovisning 2011


Verksamhetsberättelse

Det negativa resultatet inom psykiatriboendet (- 1 mnkr)

beror på nödvändiga personalförstärkningar som gjorts

för att möta det ökade behov som uppstått på grund av

de boendes försämrade hälsotillstånd. Tendensen är att

boendestödet ökar. I nuläget har 35 personer hemtjänst/

boendestöd. Ett avgiftsfritt boendestöd infördes under

augusti 2011. Det är svårt att analysera konsekvenserna

av det avgiftsfria boendestödet i nuläget.

Framtiden

Inom individ- och familjeomsorgen har under de kommande

åren intern och extern samverkan högsta prioritet.

Verksamheterna behöver arbeta för att stärka klientfokus

och samsyn i ärenden. Målet är en individuell handlingsplan

tillsammans med andra aktörer i gemensamma ärenden.

Under 2012 finns ett uppdrag som innebär att ta fram

en plan över hur det fortsatta kvinnofridsarbetet ska se

ut tillsammans med samarbetspartnern kvinnojouren. Ett

annat viktigt mål är att sätta fokus på utvecklingsarbete på

lösningar på hemmaplan vad gäller öppna insatser.

Ny strategi för arbetet mot hemlöshet kommer att presenteras

för nämnden. I arbetet ingår även att ta fram

strategier för det förebyggande arbetet.

Äldreomsorgen kommer under de närmsta åren präglas

av stora förändringsprocesser. Det bland annat för att

kunna tillgodose en allt större efterfrågan på hemtjänstinsatser

resp. äldreboendeplatser samt för att kunna möta

förändringar hos andra aktörer som påverkar den kommunala

äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. En

viktig fråga i detta förändringsarbete är den dialog som

för närvarande sker med sjukhuset i Ängelholm om att

skapa en korttidsenhet på sjukhuset med upp till 20 platser.

Fördelen med korttidsenheten är bland annat närheten

till sjukvården med dygnet runt-läkare.

Inom hemtjänsten kommer en tydlig satsning på rehabilitering

i hemmet att fortsätta vilket med all sannolikhet

leder till att kostnadskrävande externa korttidsplaceringar

kan undvikas

Inom äldreomsorgen kommer under de närmsta åren ske

särskilda utbildningssatsningar för att öka andelen omvårdnadspersonal

med adekvat omvårdnadsutbildning.

Det sker dels med hjälp av statliga medel men också med

hjälp av särskilt avsatta utbildningsmedel. Målet är att 81

% av omvårdnadspersonalen ska ha adekvat omvårdnadsutbildning

2013-12-31.

Inom handikappomsorgens verksamhetsområde kommer

försäkringskassan att tillämpa nya riktlinjer vid bedömning

av grundläggande behov vid omprövning av beslut

enligt socialförsäkringsbalken gällande assistansersättning.

Det kan leda till en högre andel avslagsbeslut vilket

i sin tur innebär att kommunens kostnader för insatsen

personlig assistent kan komma att öka.

Ekonomi

Ekonomi, tkr 2011 2010

Verksamhetens intäkter 183 671 153 928

Verksamhetens kostnader 832 140 778 302

- varav personalkostnad 522 465 485 315

Verksamhetens nettokostnad 648 469 624 374

Budget 644 691 623 928

Driftbudgetavvikelse -3 778 -446

Nettoinvesteringar 1 600 0

Antal månadsanställda 1 299 1 246

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig

arbetstid 4,85 4,95

Årsredovisning 2011 I 57


Verksamhetsberättelse

58 I Årsredovisning 2011


Verksamhetsberättelse

TEKNISKA NÄMNDEN

Mål och kvalitet

Ett genomgripande projekt har varit genomförandet av

första etappen av Centrumprojektet med ombyggnaden

av gatudelarna från korsningen Östra vägen och Kristian

II:s väg, hela Laxgatan och de östra delarna av Järnvägsgatan

ner till i jämnhöjd med kyrkan. Projektet har även

omfattat omläggning av va-ledningar i Laxgatan och delar

av Järnvägsgatan. I projektet har även ingått utbyte av gatubelysningsarmaturer

samt nya belysningspelare på Tegelbruksbron.

Etappen påbörjades 2010 och avslutades

inför sommarsemestern 2011.

Gammal trafikbelysning, som bestått av kvicksilver- och

lysrörsarmaturer, har bytts ut mot modern LED-belysning

på 25 belysningspunkter. Utbytet har inte kunnat ske

i planerad takt på grund av leveransproblem hos armaturleverantören.

Trots detta har 100 helt nya belysningspunkter

satts upp, framför allt utmed gång- och cykelvägar.

Arbetet kommer att fortsätta under de närmaste fem

åren varvid målsättningen är 1000 armaturbyten per år.

Tekniska nämnden har i sina nämndmål beslutat skapa

säkrare gång- och cykelvägar genom om- och nybyggnation.

Under året har sammanlagt 6,4 km gång- och cykelvägar

utförts samtidigt som projekteringen av ytterligare

om- och nybyggnationer pågår.

Inventeringen av enkelt avhjälpta hinder inom skolor och

samlingslokaler färdigställdes redan under 2010. Arbeten

till följd av inventeringen har pågått under hela 2011.

Vissa delar kvarstår, bland annat Turistbyrån och Kronohäktet

(fd Hantverksmuséet) som beräknas bli klart under

2012.

Ett energieffektiviseringsprojekt har startats på Stadshuset.

Huset har försetts med solceller på större delen av

takytan, vilka alstrar elkraft till Stadshuset. Projektet ska

närmast ses som ett demonstrationsprojekt för att visa på

hållbara och förnybara energilösningar. Kostnaderna för

projektet har uppgått till 3,0 mnkr, samtidigt har statsbidrag

erhållits med 1,9 mnkr.

Parkavdelningen har under året planterat ut ett 50-tal nya

träd runt om i kommunen. Avdelningen har också utarbetat

en trädplan och en lekplatsplan samt implementerat

ett egenkontrollsystem för att säkerställa kvalitén på

arbetet.

Under året har tekniska kontorets strategiska förbättringsarbete

(LEAN) satt ordentlig fart. Flera viktiga processanalyser

har gjorts bl a på Willans vårdkök där numera

två rätter kan erbjudas de boende som beviljats matleverans

i hemmet. Flera förbättringsgrupper har startat där

arbetsprocesser har rationaliserats så att en stor del icke

värdeskapande arbetstid har eliminerats. Vid utgången av

2011 hade fyra olika processer startats.

Uppdrag Återrapport 2011

Att i samråd med kultur- och fritidsnämnden försälja badanläggningen

i Vejbystrand. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen

senast 2011-02-28.

Att upprätta en plan för va-verksamheten som redovisar behovet

av investeringar med fokus på utbyggnaden av Ängelholm Södra,

Barkåkra och kuststräckan norröver samt Strövelstorp och Hjärnarp.

Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast

2011-01-31.

Försäljning har inte kunnat genomföras. Kultur- och fritidsförvaltningen

har under sommaren 2011 drivit verksamheten vid

anläggningen.

VA-utredningen är redovisad och behandlad i tekniska nämnden

2011-02-17, kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-23

och kommunstyrelsen 2011-04-05.

Årsredovisning 2011 I 59


Verksamhetsberättelse

Ekonomisk analys

Nämnden redovisar totalt ett negativt resultat på 2,8

mnkr. Lokalvårdsavdelningen redovisar ett positivt ekonomiskt

resultat med 1,1 mnkr. Resultatet är effekter av

förändrade städmetoder och städfrekvenser samt förnyad

upphandling av entreprenadstädning.

Kostenheten redovisar ett positivt resultat på 4,1 mnkr,

bland annat beroende på högre intäkter med 2,5 mnkr

samt lägre livsmedelskostnader än budgeterat med 1,1

mnkr.

Förvaltningsfastigheterna inom fastighetsavdelningen redovisar

ett negativt resultat som främst beror på högre

kostnader för fjärrvärme (1,7 mnkr), gas (0,4 mnkr) och

el (0,4 mnkr).

Verksamheterna inom gator, trafikbelysning, vinterväghållning

och bidrag till enskilda vägar redovisar ett negativt

resultat med totalt 3,9 mnkr. Det beror på bl. a. höga

kostnader för vinterväghållningen under de tre första månaderna

av året. I det negativa resultatet ingår även driftkostnader

för trafikbelysningen med 1,7 mnkr.

Kommunens minskade intäkter för parkeringsanordningar

har till största delen påverkats av att parkeringsavgifterna

har momsbelagts samtidigt som förnyelse av

parkeringsautomater med nya betalningsmöjligheter har

försenats på grund av stor efterfrågan hos automatleverantören.

Systemet med avgiftsfritt resande för seniorer från 75 års

ålder infördes i oktober 2010. För 2011 uppgick kostnaderna

för dessa avgiftsfria resor för 75+ till 1,2 mnkr.

I det totala resultatet ingår även kostnader för uppröjning

efter adventsstormen den 27 november med 0,4 mnkr.

Kostnaderna för återställande av klitterna kommer att redovisas

under 2012.

Framtiden

Enligt de uppsatta målen för kommunens utveckling och

expansion kommer den fortsatta utbyggnaden av bostäder

och verksamheter att leda till ett ökat behov av infrastruktursatsningar,

inom vatten och avlopp, gator och

vägar, parker samt lokaler för skolor och vårdboenden.

Ekonomi

Ekonomi, tkr 2011 2010

Verksamhetens intäkter 351 523 362 206

Verksamhetens kostnader 416 044 421 275

- varav personalkostnad 98 879 94 223

Verksamhetens nettokostnad 64 521 59 069

Budget 61 684 58 556

Driftbudgetavvikelse -2 837 -513

Nettoinvesteringar 123 526 95 293

Antal månadsanställda 270 255

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig

arbetstid 3,46 3,42

60 I Årsredovisning 2011


Verksamhetsberättelse

TEKNISKA NÄMNDEN,

AVFALLSHANTERING

Mål och kvalitet

I avfallsplanen för perioden 2007-2013 är målsättningen

att mängden restavfall år 2012 ska minskas till 190 kg/invånare

samtidigt som mängden organiskt avfall ska ökas

till 50 kg/invånare. Målsättning uppfylldes redan under

verksamhetsåret 2009. För verksamhetsåret 2011 var

motsvarande mängder restavfall 178,6 kg/invånare och

organiskt avfall 56,9 kg/invånare.

Skyldigheten för kommunen enligt renhållningslagen avseende

insamling och behandling av hushållsavfall (eller

därmed jämförligt avfall) tillgodoses genom externa entreprenader.

På insamlingssidan löper ett 7-årsavtal fram

till början av 2014. Insamlingen fungerar tillfredsställande

med god service och till relativt sett låga kostnader. Under

året har ett antal verksamheter och privata fastighetsägare

till flerfamiljshus besökts med syftet att diskutera

hållbara lösningar för en bättre sortering och återvinning.

Detta har resulterat i ett ökat engagemang med flera nya

abonnemang.

Ekonomisk analys

Avfallshanteringen resulterade i ett nettounderskott

för verksamheten med 1,8 mnkr. Avvikelsen beror på

att budgetåret har betalats slutavräkningar för 2010 till

NSR avseende behandlingskostnader (1,0 mnkr) samt

avräkning för ökade mängder på återvinningsgården (1,2

mnkr). I budgeten för 2009 gjordes en taxehöjning med

sju procent för rest- och organiskt avfall samt med åtta

procent för trädgårdsavfall. I budgeten för 2011 har en

taxehöjning gjorts med sex procent för alla tre avfallsfraktionerna.

Även för budgetåret 2012 har en ytterligare

taxejustering gjorts med fem procent. Taxehöjningarna är

betingade av de aviserade höjningarna från insamlingsentreprenörerna

och det regionala avfallsbehandlingsföretaget,

NSR.

Framtiden

När det gäller insamling av avfall finns ett samarbete i

regionen med syftet att försöka samordna och således

synkronisera kommande entreprenadupphandlingar. Det

kan principiellt ske utan att alla kommuner måste binda

upp sig till samma insamlingssystem även om det underlättar

om alla kommuner som deltar i upphandlingen väljer

liknande system.

Ekonomi

Ekonomi, tkr 2011 2010

Verksamhetens intäkter 32 930 30 731

Verksamhetens kostnader 34 725 32 826

- varav personalkostnad 834 692

Verksamhetens nettokostnad 1 795 2 095

Budget 0 0

Driftbudgetavvikelse -1 795 -2 098

Nettoinvesteringar 0 0

Antal månadsanställda 2 2

Årsredovisning 2011 I 61


Verksamhetsberättelse

62 I Årsredovisning 2011


Verksamhetsberättelse

TEKNISKA NÄMNDEN, VA

Mål och kvalitet

Kommunfullmäktige har beslutat att gå in som delägare i

Sydvatten AB. Det innebär Sydvatten kommer att anlägga

och bekosta en ny vattenledning med anslutning till vattenverket/vattentornet

i Ängelholm. Enligt rådande tidplan

kan vatten från det regionala vattenförsörjningssystemet

börja distribueras till ängelholmarna våren 2014. Tanken

är att den ordinarie försörjningen på sikt ska ske helt via

Sydvatten och att kommunens anläggning fungerar som

en regional anläggning för reservvattenförsörjning.

Sanerings- och förnyelsearbetet på rörnätssidan fortsätter

med ökande takt för att kapa gångna års uppbyggda

underhållsbehov. Under året har bland annat en större

VA-sanering i Epadalen påbörjats. En ytterligare VA-saneringen

har också skett på Luntertun/Pomona-området

där större delen är klar men några arbetsmoment avseende

vattenledningen kvarstår.

Tekniska kontoret har tagit fram en plan för utbyggnaden

av VA-systemet i Ängelholms tätort. Planen baseras på

mätningar av kapaciteten i VA-nätet under tre års tid och

syftar till att tillgodose behovet av VA-försörjningen av

de nya bostads- och verksamhetsområden som planeras

inom den närmaste 5-10 års-perioden. Arbetet har påbörjats

med utredningar och förprojekteringar av erforderliga

ledningssträckor.

Avloppsreningsverket fortsätter att producera biogas

som säljs som värme via Öre sundskrafts fjärrvärmenät.

Det närings- och mullrika avloppsslammet är certifierat

enligt branschens system ”Revaq” och därmed sanktionerat

av livsmedelsindustrin för återvinning inom jordbruket.

Det renade avloppsvattnet har i likhet med tidigare år

underskridit kraven på utsläppta föroreningsmängder till

Rönne å. En utredning avseende reningsverkskapaciteten

har tagits fram för att bedöma kommande utbyggnadsbehov

med tanke på planerade bostads- och verksamhetsområden.

Ekonomisk analys

Resultatet av 2011 års verksamhet redovisar ett överskott

med 1,7 mnkr, varav största delen avser vattenförsöjning

och vattenproduktion med 1,1 mnkr där bland annat personalkostnader

blev lägre än budget på grund av vakanta

befattningar. Räntekostnaderna blev lägre än budgeterat

till följd av senarelagda investeringar. Driftkostnaderna

för reningsverket redovisar dock ett underskott på 0,2

mnkr. Av det i driftbudgeten reserverade anslaget, 0,3

mnkr, för skadeståndskostnader har endast 25 tkr betalats

ut och gaspannan vid reningsverket, med inkoppling

på fjärrvärmesystemet, gav ett försäljningsresultat på 0,4

mnkr.

Framtiden

Det fortsatta arbetet med sanering och förnyelse av vattenlednings-

och avloppsledningsnätet kommer i hög

grad att påverka den framtida verksamheten inom VAsidan.

Kapaciteten på VA-nätet måste överlag förbättras

till följd av högre framtida belastningar, dels genom ytterligare

abonnenter och dels genom en större och mera

ojämnt fördelad nederbörd, för att undvika ökad risk för

översvämningar.

För att säkra ledningsnätet för råvatten från Brandsvig till

vattenverket kommer de befintliga ledningarna att bytas

ut mot nya ledningar. I VA-verksamhetens framtida investeringsplaner

aviseras behovet av ett nytt vattentorn

för framtida krav på ett godtagbart leveranstryck i vattenledningarna.

Tornet kommer också att utgöra en viktig

reservfunktion för vattendistributionen om ett ledningsbrott

skulle uppstå.

Förväntad framtida befolkningsökning kommer att öka

belastningen på avloppsreningsverket. Utredningen om

reningsverkskapaciteten ger besked om omfattning och

hur snart som en kapacitetshöjning måste planeras för

framtiden.

Ekonomi

Ekonomi, tkr 2011 2010

Verksamhetens intäkter 86 898 57 219

Verksamhetens kostnader 85 212 53 663

- varav personalkostnad 4 788 5 390

Verksamhetens nettokostnad -1 686 -3 556

Budget 0 -2 117

Driftbudgetavvikelse 1 686 1 439

Nettoinvesteringar 51 677 46 388

Antal månadsanställda 8 10

Årsredovisning 2011 I 63


Verksamhetsberättelse

KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH

ÖVRIGA NÄMNDER

Mål och kvalitet

Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och har haft

12 sammanträden under året. Valnämnden genomförde

den 27 november kommunens första lokala folkomröstning

om en ny trafikled i Klippanvägens förlängning genom

Pyttebroområdet. Överförmyndarverksamhetens

ärendemängd ökar konstant och en del ärenden har krävt

stora resurser. Utbildning av godemän och förvaltare har

påbörjats för att framöver underlätta granskning av redovisningar.

Kommunfullmäktige beslutade 2010 att inrätta fyra fullmäktigeberedningar

för arbete med kommunens förtroendemannaorganisation,

miljöprogram, folkhälsoarbete

samt utveckling av demokratiska arbetsformer, inkl medborgardialog.

Den fullmäktigeberedning som tillsatts för

översyn av kommunens förtroendemannaorganisation

har till uppdrag att lägga fram förslag till ny politisk organisation

för kommunen. Beredningen för styrning och

ledning av arbetet med Ängelholms kommuns miljöprogram

har till uppdrag att samordna, följa upp, utveckla

och sprida kunskap inom miljöprogrammet, inkl politisk

samordning av arbetet ibland annat Nordvästra Skånes

kustvattenkommitté, Vegeås vattendragsförbund, Kommittén

för samordnad kontroll av Rönneå, projekt om

sophantering inom Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag

(NSR). Fullmäktigeberedningen för styrning och

ledning av arbetet med Ängelholms kommuns folkhälsoarbete

samt fullmäktigeberedningen som tillsatts för att

utveckla demokratiska arbetsformer har båda till uppgift

att inom sina respektive områden följa upp, utveckla och

sprida kunskap samt att utveckla medborgardialogen.

Folkhälsoberedningen i Ängelholm har haft fyra möten

och en heldags workshop under 2011. Workshopen var

förlagd på Klitterhus och där deltog även Folkhälso- och

Trygghetsrådet. En folkhälsoinventering har tagits fram

av folkhälsostrategen och ”Folkhälsa är politik” togs

fram på workshopen. I den har folkhälsoberedningen

tagit fram fokusområden för det fortsatta arbetet, barn,

unga och äldre har prioriterats som målgrupper. Några

av beredningens politiker deltog också i juli på ”Varannan

Vatten” på Ekebofestivalen som arrangerades av kommunens

drogförebyggande samordnare. Under 2011 har

förberedelser i samverkan med Region Skåne skett kring

genomförandet av en levnadsvaneundersökning för ungdomar.

Levnadsvaneundersökningen kommer att genomföras

under 2012.

Demokratiberedningen har inledningsvis inriktningen

att i dialog med ungdomarna utveckla möjligheterna att

påverka i olika samhällsfrågor. I vår sker en uppföljning

av höstens workshop som beredningen hade tillsammans

med ungdomsrepresentanter från kommunens skolor.

Beredningen har också gett ett uppdrag åt tjänstemän

att komma med förslag på hur ett sådant upplägg skulle

kunna se ut. Tidplanen är att i augusti 2012 skall ett påverkansforum

för ungdomarna vara klart att sätta igång.

Kommunfullmäktige har under året beslutat om viktiga

styrdokument för kommunen, t.ex. personalpolicy, drogpolicy

och mångfaldsplan. Mångfaldsplanen möjliggör

att mångfaldsperspektivet integreras i all kommunal planering

och daglig verksamhet som ska säkerställa att alla

som bor och jobbar i Ängelholms kommun behandlas

lika och att alla människors lika rättigheter och möjligheter

främjas.

Ekonomisk analys

Kommunfullmäktiges verksamhet uppvisar ett underskott

på 0,1 mnkr beroende på ökade kostnader för annonser

och utbildning.

Valnämndens kostnader för folkomröstningen avseende

trafikplanen uppgår till 0,8 mnkr vilket överensstämmer

med budget.

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott med 48

tkr.

64 I Årsredovisning 2011


Verksamhetsberättelse

Framtiden

Översiktsplanearbetet är påbörjat och beräknas kunna

antas under 2013. Översiktsplanen, som ska utarbetas

som ett mer visionärt dokument, utarbetas i tre steg att

identifiera Ängelholms identitet, framtidsbild för Ängelholm

och att utarbeta visioner, mål och åtgärder.

Valnämnden planerar närmast för val till Europaparlamentet

samt allmänna val till kommun, region och riksdag

som båda infaller under 2014.

Överförmyndarnämnden arbetar med att utbilda fler

gode män och öka deras kompetens för att öka säkerheten

i verksamheten.

Ekonomi

Ekonomi, tkr Netto Avvikelse

Kommunfullmäktige 983 -93

Kommunrevisorer 1183 0

Valnämnd 788 38

Överförmyndarnämnden 2228 48

Årsredovisning 2011 I 65


Verksamhetsberättelse

66 I Årsredovisning 2011


Räkenskaper

Resultaträkning

Kommunen

Sammanställd redovisning

mnkr Not Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2010

Verksamhetens intäkter 1,2 473,0 383,4 427,3 656,2 593,5

Verksamhetens kostnader 3,4 -2 020,9 -1922,7 -1 897,3 -2 140,7 -2 050,4

Avskrivningar 5 -89,6 -84,1 -96,4 -119,6 -125,8

Verksamhetens nettokostnader -1 637,5 -1 623,4 -1 566,4 -1 604,1 -1 582,7

Skatteintäkter 6 1 372,2 1 337,1 1 309,7 1 372,2 1 309,7

Generella statsbidrag och utjämning 7 274,0 275,0 291,2 274,0 291,2

Finansiella intäkter 8 19,1 17,3 24,5 39,5 60,6

Finansiella kostnader 9 -19,3 -5,7 -3,9 -50,8 -29,2

Resultat före extraordinära poster 8,5 0,3 55,1 30,8 49,6

Extraordinära intäkter 10 367,7

Extraordinära kostnader

ÅRETS RESULTAT 376,2 0,3 55,1 30,8 49,6

NYCKELTAL

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter

inkl. generella statsbidrag och finansnetto 99,5% 96,6%

Kassaflödesanalys

Kommunen

Sammanställd redovisning

mnkr Not Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2010

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 376,2 0,3 55,1 30,8 49,6

Justering för av- och nedskrivningar 89,6 84,1 96,4 119,6 125,8

Justering för avsättningar 11 2,0 -0,8 -3,8 1,4 -2,7

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 12 -361,1 -23,3 -21,6 -22,6

Kassaflöde från verksamheten före förändring av

rörelsekapital

106,7 83,6 124,4 130,2 150,1

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -26,7 -10,8 -50,3 -27,2 -63,8

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager -24,0 0,4 -26,0 0,6

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -82,4 -42,9 37,0 -51,7 4,7

Omklassificering exploateringsfastigheter 19,1 0,4 19,1 0,4

Kassaflöde från rörelsekapital -114,0 -53,7 -12,5 -85,8 -58,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,3 29,9 111,9 44,4 92,0

Årsredovisning 2011 I 67


Räkenskaper

Kommunen

Sammanställd redovisning

mnkr Not Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2010

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -204,3 -328,5 -179,3 -285,5 -205,7

Investeringsbidrag 4,4 5,6 5,8 4,4 5,8

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6,1 10,0 21,6 39,9 23,6

Investering i finansiella anläggningstillgångar 13 -7,5 -14,1 0,0 -7,5 -26,7

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar mm 14 6,8 28,2 41,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -194,5 -327,0 -151,9 -220,5 -161,3

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -201,8 -297,1 -40,0 -176,1 -69,3

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 124,0 154,6 138,3 20,1

Amortering av långfristiga skulder -29,1 -50,6 -79,1 -56,6

Ökning långfristiga fordringar -15,3 -15,3

Minskning av långfristiga fordringar 15 81,6 0,3 0,0 91,6 0

Förutbetalda inv.bidrag/anläggn.avgifter 10,7 5,2 10,7 5,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 187,2 154,9 -60,7 161,5 -46,6

ÅRETS KASSAFLÖDE -14,6 -142,2 -100,7 -14,6 -115,9

Likvida medel vid årets början 128,6 128,6 229,3 128,9 244,8

Likvida medel vid årets slut 114,0 -13,6 128,6 114,3 128,9

Balansräkning

Kommunen

Sammanställd redovisning

mnkr Not Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2010

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 16 1 357,1 1 264,4 2 747,7 2 626,9

Maskiner och inventarier 17 72,6 73,1 84,1 82,1

Finansiella anläggningstillgångar 18

Aktier, andelar och bostadsrätter 393,4 25,1 19,8 39,6

Långfristiga fordringar 371,8 463,4 202,8 294,4

Summa anläggningstillgångar 2 194,9 1 826,0 3 054,4 3 043,0

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 19 28,6 4,6 30,6 4,6

Kortfristiga fordringar 20 171,5 144,8 184,4 157,2

Kassa och bank 21 114,0 128,6 114,3 128,9

Summa omsättningstillgångar 314,1 278,0 329,3 290,7

SUMMA TILLGÅNGAR 2 509,0 2 104,0 3 383,7 3 333,7

68 I Årsredovisning 2011


Räkenskaper

Kommunen

Sammanställd redovisning

mnkr Not Bokslut 2011 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2010

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 22 1 226,5 925,0 1 104,1 1 148,4

- därav årets resultat 376,2 55,1 30,8 49,6

Avsättningar 23

Pensioner och liknande förpliktelser 777,4 700,8 777,4 700,8

Uppskjuten skatteskuld 33,1 33,6

Summa avsättningar 777,4 700,8 810,5 734,4

Skulder

Långfristiga skulder 24 171,2 62,0 1 083,8 1 013,9

Kortfristiga skulder 25 333,9 416,2 385,3 437,0

Summa skulder 505,1 478,2 1 469,1 1 450,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 509,0 2 104,0 3 383,7 3 333,7

ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensåtaganden 26 960,4 1 009,2 40,3 52,4

Leasingavtal 27 6,9 6,2 6,9

Noter

Kommunen

Sammanställd redovisning

mnkr 2011 2010 2011 2010

Not 1 Verksamhetens intäkter

Enligt driftredovisning 836,1 781,2 836,1 781,2

Avgår interna intäkter -363,1 -353,9 -363,1 -353,9

Summa kommunens intäkter 473,0 427,3 473,0 427,3

Avgår koncerninterna intäkter -54,5 -63,4

Bolagens externa intäkter 237,7 229,6

SUMMA 656,2 593,5

Not 2 Jämförelsestörande poster

Reavinster försäljning tomträtter 0,8 11,8 0,8 11,8

Övriga reavinster 1,4 2,6 1,4 2,6

Exploateringsintäkter 8,0 5,0 8,0 5,0

AB Munkaljungbybyggen , reavinst 28,2

Totalt jämförelsestörande poster 10,2 19,4 38,4 19,4

Årsredovisning 2011 I 69


Räkenskaper

Kommunen

Sammanställd redovisning

mnkr 2011 2010 2011 2010

Not 3 Verksamhetens kostnader

Enligt driftredovisning -2 463,2 -2 373,4 -2 463,2 -2 373,4

Avgår interndebiterade personalförsäkringskostnader 333,1 314,7 333,1 314,7

Avgår kapitalkostnader 125,6 146,1 125,6 146,1

Avgår övriga interna kostnader 363,1 353,9 363,1 353,9

Pensionskostnader inkl löneskatt -91,3 -80,9 -91,3 -80,9

Övriga kostnader förvaltningsgemensamt -288,2 -257,7 -288,2 -257,7

Summa kommunens kostnader -2 020,9 -1 897,3 -2 020,9 -1 897,3

Avgår koncerninterna kostnader 54,5 55,9

Bolagens externa kostnader -174,3 -209,0

- därav uppskjuten skatt 2,4 0,8

- därav skattekostnad -1,8 -2,5

SUMMA -2 140,7 2 050,40

Not 4 Jämförelsestörande poster

Eftersatt underhåll skolbyggnader -12,7 -12,7

Miljösanering fastigheten Betan 1 -4,6 -4,6

Rögle deponi, återställning -0,7 -0,7

Uppgradering IT-miljö, nya licenser -6,9 -6,9

Bidrag till statlig infrastruktur -6,1 -6,1

Not 5 Avskrivningar

Maskiner och inventarier -13,9 -13,4 -16,2 -15,2

Byggnader och anläggningar -60,2 -56,3 -87,9 -83,9

Nedskrivning maskiner och inventarier -0,,5 -0,2 -0,5 -0,2

Nedskrivning byggnader och anläggningar -15,0 -23,5 -15,0 -23,5

Nedskrivning lån Swedavia -3,0 -3,0

SUMMA -89,6 -96,4 -119,6 -125,8

Not 6 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 1 337,9 1 290,9 1 337,9 1 290,9

Prognos slutlig kommunalskatt 28,7 17,8 28,7 17,8

Justeringspost föregående års prognos 5,6 1,0 5,6 1,0

SUMMA 1 372,2 1 309,7 1 372,2 1 309,7

Avräkningsbelopp per invånare

Preliminär slutavräkning 2011/2010

727,00 456,00

(enl. SKL:s bedömning)

Slutavräkning 2010/2009 144,00 26,00

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning, bidrag 203,1 208,9 203,1 208,9

Kommunal fastighetsavgift 64,3 61,4 64,3 61,4

Regleringsbidrag/avgift 40,4 10,0 40,4 10,0

Kostnadsutjämning, avgift -11,1 -9,0 -11,1 -9,0

Utjämning LSS, avgift -22,7 -18,2 -22,7 -18,2

Tillfälligt konjunkturstöd 38,1 38,1

SUMMA 274,0 291,2 274,0 291,2

70 I Årsredovisning 2011


Räkenskaper

Kommunen

Sammanställd redovisning

mnkr 2011 2010 2011 2010

Not 8 Finansiella intäkter

Räntor på likvida medel 1,6 1,5 2,3 1,7

Räntor pensionsmedel 13,2 10,0 8,8 8,3

Dröjsmålsräntor, kundfordringar 0,2 0,2 0,2 0,2

Utdelning från koncernföretag 0,2 0,3

Borgensavgift från koncernföretag 3,9 3,9

Återförd nedskrivning finansiella tillgångar 8,6 8,6

Försäljning av aktier (avser fastigheter i AB Ängelholmshem) 41,7

Försäljning av aktier (avser fastigheter i AB Munkajlungbybyggen) 28,2

Övriga finansiella intäkter 0,1

SUMMA 19,1 24,5 39,5 60,6

Not 9 Finansiella kostnader

Räntor långfristiga skulder -4,0 -2,8 -35,7 -29,0

Räntebidrag 0,0 0,1 0,2 1,0

Ränta på pensionsavsättning -0,7 -0,4 -0,7 -0,4

Diskonteringsränta pensioner -1,2 -1,2

Nedskrivning finansiella tillgångar -13,1 -0,5 -13,1 -0,5

Övriga finansiella kostnader -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

SUMMA -19,3 -3,9 -50,8 -29,2

Not 10 Extraordinära intäkter

Försäljning av AB Munkaljungbybyggen till AB Ängelholmshem

- försäljningsbelopp 375,0

- bokfört värde aktier aktier- -7,3

SUMMA 367,7

Not 11 Justering för avsättningar

Förändring årets pensionsavsättningar -0,2 -3,3 -0,2 -3,3

Ränta pensionsavsättning 0,7 0,4 0,7 0,4

Diskonteringsränta 1,2 1,2

Förändring löneskatt årets pens. avsättningar 0,4 -0,7 0,4 -0,7

Förändring avsättning ansvarsskada -0,1 -0,2 -0,1 -0,2

Förändring uppskjuten skatt -0,6 1,1

SUMMA 2,0 -3,8 1,4 -2,7

Not 12 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Reavinst vid försäljning av aktier (avser AB Munkaljungbybyggen) -367,7

Reavinst vid försäljning av fastigheter -2,2 -14,4 -2,2 -8,3

Reavinst vid försäljning av inventarier -0,5 -0,1 -0,5 -0,1

Värdeökning/minskning aktieindexobligation 10,1 -8,1 10,1 -8,1

Periodisering förutbetalda investeringsbidrag/anläggningsavgifter -0,8 -0,7 -0,8 -0,7

Reavinst vid försäljning av aktier (avser fastigheter i AB Munkaljungbybyggen) -28,2

Reavinst vid försäljning av aktier (avser fastigheter i AB Ängelholmshem) -39,1

Omklassificering pågående arbeten (avser AB Ängelholmshem) 33,7

SUMMA -361,1 -23,3 -21,6 -22,6

Årsredovisning 2011 I 71


Räkenskaper

Kommunen

Sammanställd redovisning

mnkr 2011 2010 2011 2010

Not 13 Investering i finansiella anläggningstillgångar

Förvärv av aktier i AB Ängelholmshem -0,6 -0,6

Förvärv av aktier i Ängelholms Tennishall fastighets AB -6,8 -6,8

Förvärv av aktier i Competensum Skåne Nordväst AB -0,1 -0,1

Förvärv av aktier (AB Ängelholmshem har förvärvat Fastighets AB Heimdallgatan)

-26,7

SUMMA -7,5 -7,5 -26,7

Not 14 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Försäljning av aktier I Ängelholms Tennishall fastighets AB 6,8

Försäljning av aktier (avser fastigheter i AB Munkaljungbybyggen) 28,2

Försäljning av aktier (avser fastigheter i AB Ängelholmshem) 41,7

SUMMA 6,8 28,2 41,7

Not 15 Minskning av långfristiga fordringar

Pensionsmedel, placeringar bank 80,0 0 80,0 0

Lösen av lån till Sockerbruket 11 1,3 1,3

Ängelholmshem (fusion) 10,0

Övrigt 0,3 0 0,3 0

SUMMA 81,6 0 91,6 0

Not 16 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Markreserv

Anskaffningsvärde 61,0 59,4 61,0 59,4

Ackumulerade avskrivningar -0,2 -0,3 -0,2 -0,3

Utgående bokfört värde 60,8 59,1 60,8 59,1

Verksamhetsfastigheter

Anskaffningsvärde 1 380,0 1 306,5 3 159,7 3 042,5

Ackumulerade avskrivningar -52,3 -469,9 -913,4 -843,4

Utgående bokfört värde 855,7 836,6 2 246,3 2 199,1

VA-anläggningar

Anskaffningsvärde 434,3 382,6 434,3 382,6

Ackumulerade avskrivningar -185,4 -173,9 -185,4 -173,9

Utgående bokfört värde 248,9 208,7 248,9 208,7

Publika fastigheter

Anskaffningsvärde 328,2 284,8 328,2 284,8

Ackumulerade avskrivningar -144,2 -134,9 -144,2 -134,9

Utgående bokfört värde 184,0 149,9 184,0 149,9

Fastigheter för annan verksamhet

Anskaffningsvärde 10,1 9,6 10,1 9,6

Ackumulerade avskrivningar -2,8 -2,6 -2,8 -2,6

Utgående bokfört värde 7,3 7,0 7,3 7,0

Övriga fastigheter

Anskaffningsvärde 0,4 4,1 0,4 4,1

Ackumulerade avskrivningar -1,0 -1,0

Utgående bokfört värde 0,4 3,1 0,4 3,1

SUMMA 1 357,1 1 264,4 2 747,7 2 626,9

72 I Årsredovisning 2011


Räkenskaper

Kommunen

Sammanställd redovisning

mnkr 2011 2010 2011 2010

Not 17 Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 294,1 282,1 322,6 305,6

Ackumulerade avskrivningar -221,5 -209,0 -238,5 -223,5

Utgående bokfört värde 72,6 73,1 84,1 82,1

Not 18 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar och bostadsrätter

Koncernföretag

AB Ängelholmshem 380,6 5,0

AB Munkaljungbybyggen 7,3

Sockerbruket 11 AB 0,1 0,1 0,1 0,1

Ängelholmslokaler AB 6,8

Fastighets AB Heimdallgatan (dotterbolag till AB Ängelholmshem) 26,7

Summa koncernföretag 380,7 12,4 6,9 26,8

Övriga innehav

Arenabolaget i Ängelholm AB 9,6 9,6 9,6 9,6

Nv Skånes Renhållnings AB (NSR) 0,8 0,8 0,8 0,8

Ängelholms Näringslivs AB 0,1 0,1 0,1 0,1

Competensum i Nordväst AB 0,1 0,1

Kommuninvest ek förening 1,1 1,1 1,1 1,1

Bostadsrätter 1,0 1,1 1,1 1,1

Finansiella tillgångar i koncernbolag 0,1 0,1

Summa övriga innehav 12,7 12,7 12,9 12,8

SUMMA 393,4 25,1 19,8 39,6

Samtliga redovisade innehav är upptagna till anskaffningsvärden. Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital.

Kommuninvest beslutade under året om insatsemission på 21 766 kr för Ängelholms kommun. Kommunens totala andelskapital uppgick 2011-12-31

till 1 472 846 kr.

Långfristiga fordringar

Placering pensionsmedel

Aktieindexobligationer 150,0 180,0 150,0 180,0

Realränteobligationer 62,0 62,0 62,0 62,0

Utlåning till koncernbolag 169,0 169,0

Bankmedel, specialinlåning 50,0 50,0

Nedskrivning aktieindexobligation -15,0 -4,9 -15,0 -4,9

Summa 366,0 456,1 197,0 287,1

Sockerbruket 11 AB 1,3 1,3

Stiftelsen Sommarsol 0,4 0,6 0,4 0,6

Ausås Ridklubb 0,1 0,1 0,1 0,1

Kommuninvest, förlagslån 5,3 5,3 5,3 5,3

Summa 5,8 7,3 5,8 7,3

SUMMA 371,8 463,4 202,8 294,4

Årsredovisning 2011 I 73


Räkenskaper

Kommunen

Sammanställd redovisning

mnkr 2011 2010 2011 2010

Not 19 Förråd m.m.

Förråd

Tekniska kontorets förråd 1,3 1,1 1,3 1,1

Summa 1,3 1,1 1,3 1,1

Exploateringsredovisning

Ingående värde 3,5 4,0 3,5 4,0

Markvärde, överfört från Allmän markreserv 19,1 19,1

Årets utgifter 10,7 11,6 10,7 11,6

Årets inkomster -14,0 -16,0 -14,0 -16,0

Årets periodiserade intäkter 8,0 5,0 8,0 5,0

Årets periodiserade kostnader -1,1 -1,1

Koncernintern försäljning av exploateringsmark 2,0

Summa 27,3 3,5 29,3 3,5

SUMMA 28,6 4,6 30,6 4,6

Not 20 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 19,1 19,6 19,7 15,5

Fordringar hos staten 2,6 3,8 2,6 3,8

Mervärdesskatt 17,2 30,0 17,2 30,0

Övriga fordringar 0,5 5,9 2,7 21,8

Förutbetalda kostnader 36,4 38,9 36,4 38,9

Upplupna intäkter 95,7 46,6 105,8 47,2

- varav fastighetsavgift/skatteintäkter 75,7 38,7 75,7 38,7

SUMMA 171,5 144,8 184,4 157,2

Not 21 Kassa och bank

Kassa 0,1 0,1 0,1 0,1

Bank, koncernkonto 17,5 85,5 17,5 85,5

Bank, koncernkonto, pensionsmedel 82,1 4,0 82,1 4,0

Bank, koncernkonto, bolagens behållning 6,4 30,9 6,7 30,9

Bank, övrigt 7,9 8,1 7,9 8,4

SUMMA 114,0 128,6 114,3 128,9

Koncernkonto

Ängelholms kommun 72,6 89,7

AB Ängelholmshem 6,4 31,3

AB Munkaljungbybyggen 0,0 3,0

Sockerbruket 11 AB 0,0 -3,4

Koncerngemensam placering -1,7 -1,7

Summa koncernkonto 77,3 119,0

Placering/specialinlåning 2,0 2,0

SUMMA 79,3 121,0

74 I Årsredovisning 2011


Räkenskaper

Kommunen

Sammanställd redovisning

mnkr 2011 2010 2011 2010

Not 22 Eget kapital

Ingående eget kapital 925,0 980,3 1 148,0 1 208,8

Årets resultat 376,2 55,1 30,8 49,6

Direktbokning mot eget kapital, avsättning ansvarsförbindelse -185,1 -185,1

Justerat pga byte av redovisningsprincip 110,4 -110,4 110,4 -110,4

Utgående eget kapital 1 226,5 925,0 1 104,1 1 148,0

För att öka jämförbarheten mellan 2011 och jämförelseåret 2010 har ingående balans för eget kapital räknats om p.g.a den ändrade redovisningen

av ansvarsförbindelsen för pensioner. Hela förbindelsen är från 2011 bokförd som avsättning. 2010 och tidigare var endast del av ansvarsförbindelsen

bokförd som avsättning.

Uppdelning av eget kapital

Skattefinansierad verksamhet 1 225,7 924,1

- därav årets resultat 376,3 53,7

- därav direktbokning mot eget kapital (avsättning ansvarsförbindelse) -185,1

- därav justering av eget kapital mot va-verksamhet -29,7

Avfallshantering -0,9 0,9

- därav årets resultat -1,8 -2,1

Va-verksamhet 1,7 0

- därav årets resultat 1,7 3,6

- därav justering av eget kapital mot skattefinansierad verksamhet 29,7

Avstämning mot kommunallagens balanskrav

Ingående resultat att återställa 0 0

Årets resultat enligt resultaträkning 376,2 55,1

Avgår samtliga realisationsvinster -370,4 -14,5

Tillkommer realisationsvinster tomträtter 0,8 11,8

Avgår/tillkommer nedskrivning aktieindexobligation 12,8 -8,1

Justerat resultat 19,4 44,3

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans (kommunallagen 8 kap. 4§) ska kommunens intäkter vara större än kostnaderna. Om kostnaderna

för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras under de närmaste följande tre åren. Realisationsvinster vid försäljning

av anläggningstillgångar (undantaget tomträtter) ska ej ingå i resultatet vid avstämning mot balanskravet.

Not 23 Avsättningar

Pensioner

Avsättning pensioner exkl. ÖK-SAP 16,2 13,2 16,2 13,2

Avsättning pensioner ÖK-SAP 2,7 3,9 2,7 3,9

Löneskatt pensioner inkl. ÖK-SAP 4,5 4,2 4,5 4,2

Avsättning pensioner utöver rekommendation

Avsättning pensioner intjänade före 1998 602,6 543,4 602,6 543,4

Löneskatt pensioner intjänade före 1998 146,2 131,8 146,2 131,8

Avsättning pensioner förtroendevalda 2,7 1,9 2,7 1,9

Löneskatt pensioner förtroendevalda 0,6 0,4 0,6 0,4

Summa pensionsavsättningar 775,5 698,8 775,5 698,8

Årsredovisning 2011 I 75


Räkenskaper

Kommunen

Sammanställd redovisning

mnkr 2011 2010 2011 2010

Övriga avsättningar

Avsättning ansvarsskada 1,9 2,0 1,9 2,0

Uppskjuten skatteskuld 33,1 33,6

SUMMA 777,4 700,8 810,5 734,4

Avsättningar pensioner 1

Ingående avsättning 21,3 25,0 21,3 25,0

Pensionsutbetalningar exkl. ÖK-SAP -0,6 -0,7 -0,6 -0,7

Pensionsutbetalningar ÖK-SAP -1,7 -3,1 -1,7 -3,1

Nyintjänad pension exkl. ÖK-SAP 1,9 0,2 1,9 0,2

Arbetstagare som pensionerats ÖK-SAP 0,1 0,4 0,1 0,4

Ränte- o basbeloppsuppräkningar 0,7 0,3 0,7 0,3

Diskonteringsränta, sänkning 1,2 1,2

Övrigt 0,1 -0,1 0,1 -0,1

Förändring löneskatt 0,4 -0,7 0,4 -0,7

Summa enligt rekommendation 23,4 21,3 23,4 21,3

Pensionsavsättningar intjänade före 1998

Avsättning ansvarsförbindelse, ingående värde 456,3 456,3 456,3 456,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning 17,2 7,6 17,2 7,6

Diskonteringsränta, sänkning 42,1 42,1

Bromsen 26,4 -7,2 26,4 -7,2

Årets utbetalningar -26,7 -21,8 -26,7 -21,8

Övrigt 0,2 -0,9 0,2 -0,9

Återstod ansvarsförbindelse till avsättning 87,0 109,4 87,0 109,4

Löneskatt 146,3 131,8 146,3 131,8

Summa pensionsavsättningar intjänade före 1998 748,8 675,2 748,8 675,2

Pensionsavsättning förtroendevalda 2,7 1,9 2,7 1,9

Löneskatt pensionsavsättning, förtroendevalda 0,6 0,4 0,6 0,4

Summa pensionsavsättning, förtroendevalda 3,3 2,3 3,3 2,3

SUMMA 775,5 698,8 775,5 698,8

Aktualiseringsgrad (%) 96,0 96,0 96,0 96,0

1 Förpliktelsen är minskad genom försäkring: förmånsbestämd ålderspension och efterlevandepension försäkrat hos KPA. Inga överskottsmedel

finns i försäkringen.

Ängelholms kommun har inga anställda med särskilt visstidsförordnande och därför inga förpliktelser om så kallad visstidspension avseende

anställd personal. Däremot omfattas kommunstyrelsens ordförande och vice ordföranden av pensionsreglemente för förtroendemän (PRF-KL).

Visstidspension utbetalas fram till tidpunkten för ålderspension. För full visstidspension krävs 12 års pensionsgrundande tid. Visstidspension har

utbetalats till två förutvarande förvaltningschefer och en förtroendeman under 2011.

76 I Årsredovisning 2011


Räkenskaper

Kommunen

Sammanställd redovisning

mnkr 2011 2010 2011 2010

Samlad redovisning över kommunens pensionsmedelsförvaltning (inkl. löneskatt)

Summa pensionsförpliktelser 775,5 698,8

Finansiella pensionstillgångar

Aktieindexobligationer, bokfört värde 150,0 180,0

Aktieindexobligationer, nedskrivning pga. marknadsvärdering -15,0 -4,9

Realränteobligationer, bokfört värde 62,0 62,0

Bankmedel

- pensionsmedel, 55,1 50,0

- pensionsmedel, depå 27,0 4,1

Utlämnade lån*

- AB Ängelholmshem och AB Munkaljungby-byggen 169,0 169,0

- internt till va-verksamheten 102,0 102,0

Återlånade medel (ej finansierade pensions-förpliktelser) -225,4 -136,6

Avkastning pensionsförvaltning 16,3 12,5

Avkastning i procent 2,90 2,2

*Specifikation över utlånade pensionsmedel

Avkastning

Revers Belopp Räntesats(%) Löptid (år)

2011

Revers 2010-001 VA 17,0 2,73 4,0

Revers 2011-001 VA 17,0 4,13 4,0

Revers 2009-003 VA 17,0 2,88 3,0

Revers 2009-004 VA 17,0 3,31 4,0

Revers 2010-002 VA 11,0 2,44 3,0

Revers 2011-002 VA 11,0 3,99 3,0

Revers 2009-007 VA 12,0 3,10 3,0

Revers 2009-008 AB Ängelholmshem 142,0 2,89 0,3

Revers 20-009 AB Munkaljungbybyggen 27,0 2,9 0,3

Summa 271,0 4,4

Genomsnittlig löptid: 0,8 år

Genomsnittlig ränta: 3,0 %

Not 24 Långfristiga skulder

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 9,9 5,7 9,9 5,7

- återstående antal år 33 32

Anläggningsavgifter, va 30,3 20,2 30,3 20,2

- återstående antal år 33 30

Långfristiga lån, kommunen 131,0 36,1 131,0 36,1

Långfristiga skulder AB Ängelholmshem 927,6 917,0

Långfristiga skulder AB Munkaljungbybyggen 154,0 203,9

Koncerninterna lån -169,0 -169,0

SUMMA 171,2 62,0 1 083,8 1 013,9

Årsredovisning 2011 I 77


Räkenskaper

Kommunen

Sammanställd redovisning

mnkr 2011 2010 2011 2010

Förfallotid

Andel som förfaller 2012-2013 (%) 31,00

Lånetid

Andel lån på mellan 1-5 år (%) 100 100

Genomsnittlig återstående löptid (år) 2,8 0,6

Övriga uppgifter kring låneskuld

Genomsnittsränta % 3,3 3,9

Ränteförändring +-1%(mkr) 1,3 0,4

Not 25 Kortfristiga skulder

Nästa års amorteringar 7,7 5,0

Leverantörsskulder 114,5 124,3 142,5 138,4

Personalens skatter 16,7 15,4 16,7 15,7

Arbetsgivaravgifter 21,2 19,7 21,2 20,1

Övriga kortfristiga skulder 3,1 6,8 5,3 18,4

Skuld till staten 0,8 0,8

Skulder till koncernbolag (koncernkonto) 6,4 30,9

Upplupna kostnader 164,3 149,3 184,2 156,2

- därav upplupna löner 11,8 10,1 11,8 10,3

- därav semesterlöneskuld (inkl. okompenserad övertid)** 62,1 57,6 62,1 57,6

- därav sociala avgifter 28,4 26,3 28,4 26,8

- därav pensioner, individuell del 38,8 36,5 36,5 36,5

- därav löneskatt pensioner 9,6 7,8 8,0 8,0

- därav räntekostnader 1,7 0,5 2,8 2,8

Förutbetalda intäkter 7,7 69,0 7,7 82,4

- därav återbetalning skatteintäkter 46,1 46,1

SUMMA 333,9 416,2 385,3 437,0

**Specificerad semesterlöneskuld m.m.

- semester- och löneskuld för lärare och uppehållsanställda 15,1 14,7

- semesterlöneskuld övriga 43,7 40,4

- övertidsskuld 3,3 2,5

Summa 62,1 57,6

Not 26 Borgensåtaganden

Koncernföretag

AB Ängelholmshem 793,3 780,0 0,2 0,1

AB Munkaljungbybyggen 126,8 176,9

Summa koncernföretag 920,1 956,9 0,2 0,1

78 I Årsredovisning 2011


Räkenskaper

Kommunen

Sammanställd redovisning

mnkr 2011 2010 2011 2010

Övriga företag

Nv. Skånes Renhållnings AB (NSR) 20,3 21,9 20,3 21,9

Egna hem och småhus (förlustansvar)

SBAB 1,0 1,2 1,0 1,2

Föreningar

Idrottsföreningar/anläggningar 15,9 26,1 15,9 26,1

Övriga föreningar 3,1 3,1 3,1 3,1

Summa föreningar 19,0 29,2 19,0 29,2

SUMMA 960,4 1 009,2 40,3 52,4

Ängelholms kommun har i juni 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och

framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande

borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna

vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande

till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas

respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ängelholms kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2011-12-

31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 224 781 496 815 kronor och totala tillgångar till 223 342 743 649 kronor. Kommunens

andel av de totala förpliktelserna uppgick till 646 282 634 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 642 050 482 kronor.

Not 27 Leasingavtal

Åtagande enligt leasingavtal 6,9 6,2

- därav avtal bilar 6,9 6,2

Leasingavgifter 3,1 3,1

Årsredovisning 2011 I 79


Räkenskaper

Resultaträkning, skattefinansierad verksamhet

mnkr Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010

Verksamhetens intäkter 380,5 307,8 362,0

Verksamhetens kostnader -1 946,3 -1 866,1 -1 849,7

Avskrivningar -78,0 -72,2 -85,9

Verksamhetens nettokostnader -1 643,8 -1 630,5 -1 573,6

Skatteintäkter 1 372,2 1 337,1 1 309,7

Generella statsbidrag och utjämning 274,0 275,0 291,2

Finansiella intäkter, externa 18,9 17,3 24,4

Finansiella intäkter, va-verk 3,1 3,0 3,9

Finansiella kostnader -15,8 -1,6 -1,9

Resultat före extraordinära poster 8,6 0,3 53,7

Extraordinära intäkter 367,7

Extraordinära kostnader

ÅRETS RESULTAT 376,3 0,3 53,7

NYCKELTAL

Nettokostnader inkl finansnetto/skatteintäkter och

generella statsbidrag 99,5% 100,0% 96,7%

Kassaflödesanalys, skattefinansierad verksamhet

mnkr Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 376,3 0,3 53,7

Justering för av- och nedskrivningar 78,0 72,3 85,9

Justering för avsättningar 2,0 -0,8 -3,8

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -360,5 -22,8

Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital 95,8 71,8 113,0

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -37,3 -10,8 -31,0

Ökning(-)/minskning(+) förråd,exploatering -24,0 0,4

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -87,8 -42,9 37,9

Avveckling internt lån va-verksamhet 19,4

Justering eget kapital va-verk -29,7

Omklassificering exploateringsfastigheter 19,1 0,4

Kassaflöde från rörelsekapital -130,0 -53,7 -2,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten -34,2 18,1 110,4

80 I Årsredovisning 2011


Räkenskaper

mnkr Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -152,7 -262,1 -133,0

Investeringsbidrag 4,4 5,6 5,8

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6,2 10,0 21,6

Investering i finansiella anläggningstillgångar -7,5 -14,1 0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar mm 6,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -142,8 -260,6 -105,6

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -177,0 -242,5 4,8

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 55,0 100,0

Amortering av långfristiga skulder -14,1 -28,6

Ökning långfristiga fordringar 0,0 -15,3

Minskning av långfristiga fordringar, externa 81,6 0,3 0

Förutbetalda investeringsbidrag

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 122,5 100,3 -43,9

ÅRETS KASSAFLÖDE -54,5 -142,2 -39,1

Likvida medel vid årets början 192,1 128,6 231,2

Likvida medel vid årets slut 137,6 -13,6 192,1

Balansräkning, skattefinansierad verksamhet

mnkr Bokslut 2011 Bokslut 2010

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 108,3 1 055,7

Maskiner och inventarier 71,2 71,7

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar och bostadsrätter 393,4 25,1

Långfristiga placeringar 197,0 287,0

Långfristiga fordringar, externa 174,7 176,3

Långfristiga fordringar, va-verk 102,0 102,0

Summa anläggningstillgångar 2 046,6 1 717,8

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 28,6 4,6

Kortfristiga fordringar 176,6 139,2

Kassa och bank 137,6 192,1

Summa omsättningstillgångar 342,8 335,9

SUMMA TILLGÅNGAR 2 389,4 2 053,7

Årsredovisning 2011 I 81


Räkenskaper

mnkr Bokslut 2011 Bokslut 2010

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 1 225,8 924,1

- därav årets resultat 376,3 53,7

Avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser 777,4 700,8

Skulder

Långfristiga skulder 64,9 19,8

Kortfristiga skulder 321,3 409,0

Summa skulder 386,2 428,8

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 389,4 2 053,7

Resultaträkning, avfallshantering

mnkr Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010

Verksamhetens intäkter 32,7 31,7 30,7

Verksamhetens kostnader -34,7 -31,7 -32,8

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader -2,0 0,0 -2,1

Finansiella intäkter 0,2 0,0

Finansiella kostnader 0,0 0,0

Resultat före extraordinära poster -1,8 0,0 -2,1

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

ÅRETS RESULTAT -1,8 0,0 -2,1

Kassaflödesanalys, avfallshantering

mnkr Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat -1,8 0 -2,1

Justering för av- och nedskrivningar

Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital -1,8 0 -2,1

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 0,3 0,1

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -5,7 1,5

Kassaflöde från rörelsekapital -5,4 0 1,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,2 0 -0,5

82 I Årsredovisning 2011


Räkenskaper

mnkr Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i fastigheter och inventarier

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -7,2 0 -0,5

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån

Amortering av långfristig skuld, extern

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE -7,2 0 -0,5

Likvida medel vid årets början 12,2 12,7

Likvida medel vid årets slut 5,0 12,2

Balansräkning, avfallshantering

mnkr Bokslut 2011 Bokslut 2010

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Maskiner och inventarier

Summa anläggningstillgångar 0,0 0,0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 1,5 1,7

Kassa och bank 5,0 12,2

Summa omsättningstillgångar 6,5 13,9

SUMMA TILLGÅNGAR 6,5 13,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital -0,9 0,9

- därav årets resultat -1,8 -2,1

Skulder

Långfristiga lån, externa

Kortfristiga skulder 7,4 13,0

Summa skulder 7,4 13,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 6,5 13,9

Årsredovisning 2011 I 83


Räkenskaper

Resultaträkning, va

mnkr Not Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010

Verksamhetens intäkter 1 74,5 51,8 50,1

Verksamhetens kostnader 2 -54,7 -32,8 -30,3

Avskrivningar 3 -11,6 -11,8 -10,4

Verksamhetens nettokostnader 8,2 7,2 9,4

Finansiella intäkter 0,0 0,0

Finansiella kostnader 4 -6,5 -7,2 -5,9

Resultat före extraordinära poster 1,7 0,0 3,5

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

ÅRETS RESULTAT 1,7 0,0 3,5

Kassaflödesanalys, va

mnkr Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 1,7 0 3,5

Justering för av- och nedskrivningar 11,6 11,8 10,5

Justering för ej likviditetspåverkande poster -0,6 -0,5

Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital 12,7 11,8 13,5

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 10,1 -10,0

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -35,9 49,4

Avveckling internt lån skattefin. verksamhet -19,4

Justering eget kapital va-verk 29,7

Kassaflöde från rörelsekapital -25,8 0,0 49,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13,1 11,8 63,2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i fastigheter och inventarier -51,7 -66,4 -46,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -51,7 -66,4 -46,4

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -64,8 -54,6 16,8

84 I Årsredovisning 2011


Räkenskaper

mnkr Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån, externa 69,0 54,6

Amortering av långfristiga skulder, externa -15,0 -22,0

Amortering av långfristig skuld, intern till finansförvaltning

Förutbetalda anläggningsavgifter 10,8 5,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 64,8 54,6 -16,8

ÅRETS KASSAFLÖDE 0 0,0 0

Likvida medel vid årets början 0 0

Likvida medel vid årets slut 0 0

Balansräkning, va

mnkr Not Bokslut 2011 Bokslut 2010

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 5

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 248,9 208,7

Maskiner och inventarier 1,4 1,5

Summa anläggningstillgångar 250,3 210,2

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 6 3,3 13,4

Kassa och bank 0,0 0,0

Summa omsättningstillgångar 3,3 13,4

SUMMA TILLGÅNGAR 253,6 223,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 7 1,7 0,0

- därav årets resultat 1,7 3,5

Skulder

Långfristiga skulder 8 208,4 144,2

Kortfristiga skulder 9 43,5 79,4

Summa skulder 251,9 223,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 253,6 223,6

Årsredovisning 2011 I 85


Räkenskaper

Noter

mnkr Bokslut 2011 Bokslut 2010

Not 1 Verksamhetens intäkter

Brukningsavgifter 47,2 47,0

Anläggningsavgifter 11,1 5,4

Periodisering årets anläggningsavgifter -10,8 -5,2

Periodisering tidigare års anläggningsavgifter 0,6 0,5

Övriga intäkter 1,4 2,4

Överfört till investeringar 28,0

Interna intäkter inom va-drift -3,0

SUMMA 74,5 50,1

Not 2 Verksamhetens kostnader

Externa kostnader -43,2 -19,5

Interna kostnader -14,5 -10,9

Interna kostnader inom va-drift 3,0

SUMMA -54,7 -30,3

Interna kostnader - principer för fördelning

Underhållskostnader - avser underhållsarbeten beställda av va-verket och utförda av tekniska kontorets arbetsenheter eller entreprenörer. Innehåller

kostnaderna för personal, material, maskiner, transportmedel.

Övriga interna kostnader -

- mätningsarbeten (debiteras enligt taxa)

- provtagningar (debiteras enligt taxa)

- lokalvård (debiterad självkostnad)

- telefon och IT (debiteras per enhet).

Administrativ ersättning till tekniska kontoret

Befattningar inom tekniska kontoret:

Va-ingenjör, 100%

Abonnentingenjör, 100%

Schablonberäknade befattningar inom tekniska kontoret:

Teknisk chef, 50%

Projekteringsingenjör, 100%

Ekonom, 25 %

Ekonomiassistent, 50%

Övriga kostnader:

Verksamhet 051 Tekniskt kontor, 15% av kostnaderna (exkl. personal)

Not 3 Avskrivningar

Maskiner och inventarier -0,1 -0,1

Byggnader och anläggningar -11,5 -10,3

SUMMA -11,6 -10,4

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:

Ledningar 50 år, investeringar fr.om. 2011 (2 %). Ändrat från 33 år (3%)

Byggnader, verk och pumpstationer 25 år (4 %)

86 I Årsredovisning 2011


Räkenskaper

mnkr Bokslut 2011 Bokslut 2010

Not 4 Finansiella kostnader

Räntor långfristiga skulder, externa -2,1 -2,0

Räntor långfristiga skulder, interna lån till kommunen -4,4 -3,9

SUMMA -6,5 -5,9

Not 5 Materiella anläggningstillgångar

VA-anläggningar

Anskaffningsvärde 434,3 382,6

Ackumulerade avskrivningar -185,4 -173,9

Utgående bokfört värde 248,9 208,7

VA-verk, maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 2,2 2,2

Ackumulerade avskrivningar -0,8 -0,7

Utgående bokfört värde 1,4 1,5

SUMMA 250,3 210,2

Not 6 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3,3 2,3

Avräkningsfordran skattefinansierad verksamhet 9,6

Övriga kortfristiga fordringar 1,5

SUMMA 3,3 13,4

Not 7 Eget kapital

Ingående eget kapital 0 -33,3

Årets resultat 1,7 3,6

Justering av eget kapital mot skattefinansierad verksamhet 29,7

Utgående eget kapital 1,7 0

Not 8 Långfristiga skulder

Förutbetalda VA-anläggningsavgifter 30,4 20,2

Långfristiga lån, externa 76,0 22,0

Långfristiga lån, interna till kommunen 102,0 102,0

SUMMA 208,4 144,2

Not 9 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5,1 2,8

Avräkningsskuld 7,9

Kredit koncernkonto 28,6 75,7

Övriga kortfristiga skulder 0,1

Upplupna kostnader 1,9 0,8

- därav semesterlöneskuld (inkl. okompenserad övertid) 0,3 0,5

- därav sociala avgifter 0,1 0,2

- därav räntekostnader 1,3 0,1

SUMMA 43,5 79,4

Årsredovisning 2011 I 87


Räkenskaper

Driftredovisning i sammandrag

Netto, mnkr Årsbudget Utfall Avvikelse Utfall

Styrelse/nämnd 2011 2011 2010

Skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelse 68,3 66,6 1,7 71,5

Teknisk nämnd 61,7 64,5 -2,8 59,0

Barn- och utbildningsnämnd 753,0 753,0 0,0 731,4

Socialnämnd 644,7 648,5 -3,8 624,3

Kultur- och fritidsnämnd 65,6 65,4 0,2 60,8

Byggnadsnämnd 4,3 4,1 0,2 0,9

Miljönämnd 7,3 6,5 0,8 6,3

Räddningsnämnd 25,3 25,7 -0,4 24,7

Övrig verksamhet 5,2 5,2 0,0 4,3

Summa 1 635,4 1 639,5 -4,1 1 583,2

Avgiftsfinansierad verksamhet

Avfallshantering 0,0 2,0 -2,0 2,1

Vatten- och avloppsverk -0,1 1,1 -1,2 -2,4

Summa styrelse/nämnder 1 635,3 1 642,6 -7,3 1 582,9

Förvaltningsgemensamt

- tomträttsavgälder -0,8 0,8 -0,8

- exploateringsverksamhet -5,1 -8,0 2,9 -3,9

- reavinster -0,2 -2,2 2,0 -14,4

- periodisering timlöner mm 1,1 -1,1 1,5

- bidrag till statlig infrastruktur 5,3

- konsultkostnader utredningar 1,1 -1,1 5,2

- nedskrivningar fastigheter/inventarier 15,5 -15,5 19,2

- nedskrivning lån Swedavia 0,0 3,0

- reserveringar försäkringsärenden 1,1 -1,1

- Rögle deponi, återställningskostnader 0,7 -0,7

- miljösanering Betan 1 4,6 -4,6

- eftersatt underhåll skolbyggnader 12,7 -12,7

- ersättning från Försäkringskassan -1,5 -4,2 2,7

- nedskrivn aktier Sockerbruket 11 AB 0,0

- avvecklingskostnader personal 1,6 -1,6

- utbetalning av pensioner

inkl. löneskatt 43,2 42,6 0,6 39,4

- förändring pensionsskuld -1,4 0,3 -1,7 -4,0

- förändring pensionsskuld

intjänad före 1998 0,0

88 I Årsredovisning 2011


Räkenskaper

Netto, mnkr Årsbudget Utfall Avvikelse Utfall

Styrelse/nämnd 2011 2011 2010

- pension, individuell del,

inkl. löneskatt 47,8 48,5 -0,7 45,5

- förändring semesterlöneskuld 5,0 5,8 -0,8 2,1

- facklig verksamhet -0,5 0,5 -0,4

- kompletteringspension -52,3 -56,9 4,6 -53,6

- personalförsäkring -8,1 -16,9 8,8 -15,1

- justering avskrivn/nedskrivningar 13,3 3,5 9,8 2,6

- justering intern ränta 3,0 -3,0 1,5

- kalkylerade kapitalkostnader -52,7 -58,0 5,3 -49,7

- övriga poster 0,3 -0,3 0,1

Summa verksamheter 1 623,3 1 637,5 -14,2 1 566,4

Finansiering

- skatteintäkter -1 337,0 -1 372,2 35,2 -1 309,7

- generella statsbidrag och utjämning -275,0 -274,0 -1,0 -291,2

- finansiella intäkter -20,4 -22,3 1,9 -28,4

- finansiella kostnader 8,8 22,4 -13,6 7,8

Extraordinär intäkt

-försäljning av AB Munkaljungbybyggen -367,6 367,6

TOTALT 0,3 376,2 375,9 55,1

Investeringsredovisning i sammandrag

Netto, mnkr Årsbudget Utfall Avvikelse Utfall

Styrelse/nämnd 2011 2011 2010

Skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelse 51,7 24,4 27,3 23,7

Teknisk nämnd 195,0 123,5 71,5 95,3

Barn- och utbildningsnämnd 9,4 4,0 5,4 1,1

Socialnämnd 3,5 1,6 1,9

Kultur- och fritidsnämnd 8,5 1,6 6,9 3,6

Miljönämnd 0,1 -0,1

Räddningsnämnd 2,5 0,5 2,0 3,5

Summa 270,6 155,7 114,9 127,2

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten- och avloppsverk 66,4 51,7 14,7 46,4

Summa nettoinvesteringar 337,0 207,4 129,6 173,6

Årsredovisning 2011 I 89


Redovisningsprinciper

Ängelholms kommun följer den kommunala redovisningslagen

(KRL) och rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal

redovisning (RKR), med vissa nedan redovisade undantag.

I årsredovisningen anges 2010 års värden inom parentes.

Beloppsavrundning gör att summeringar i vissa noter avviker

från summor i sammanställningarna.

Pensionsförpliktelser

Kommunens pensionsåtagande redovisades åren 1998-2004

enligt den s.k. blandmodellen enligt den kommunala redovisningslagen.

Detta innebar att pensioner som intjänats före 1998

enbart redovisades som ansvarförbindelse inom linjen. I och

med försäljningen av Ängelholms Energi AB erhölls medel till

finansiella placeringar. Som en följd av detta och de goda resultaten

under senare år har en stor del av ansvarsförbindelsen

bokförts som avsättning i balansräkningen. Vid utgången av

2011 är hela ansvarsförbindelsen upptagen som avsättning. Beräkningen

av kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar

som anges i RIPS 07.

Periodisering

Periodisering innebär att inkomster och utgifter hänförs till

det verksamhetsår de avser. Redovisningen har varit öppen för

externa transaktioner t.o.m. den 13 januari 2012. Därefter har

enbart utgifter och inkomster av väsentlig betydelse hänförts

till redovisningsåret.

Avskrivningar

Som anläggningstillgång räknas en tillgång där anskaffningsvärdet

uppgår till minst ett halvt basbelopp exklusive moms

och som har en livslängd överstigande tre år. Avskrivningar

beräknas ej för aktier, andelar, konstverk, mark och pågående

investeringsprojekt. Övriga anläggningstillgångar skrivs av linjärt

från tidpunkten för ibruktagande efter en bedömning av

nyttjandetiden. Viss vägledning om dessa finns i SKL:s förslag

till avskrivningstider/RKR:s skrift om avskrivningar. Huvudsakligen

tillämpas följande avskrivningstider:

Verksamhetsfastigheter

Fastigheter för affärsverksamhet

Publika fastigheter (gator, vägar och parker)

Vatten- och avloppsledningar, from. 2012

(tidigare 33 år)

Maskiner och inventarier

33 och 50 år

25 och 33 år

33 år

50 år

3, 5 och 10 år

Intern ränta

I den interna redovisningen belastas verksamheterna med intern

ränta. Räntesatsen har varit 4,3 procent 2011 och 4,0 procent

2010.

Kundfordringar

Kundfordringar från 2010 och tidigare betraktas som osäkra

och kostnadsförs i sin helhet i bokslutet.

Förråd

Huvudregeln är att omsättningstillgångar skall tas upp till det

lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Ett

avsteg från detta görs för tekniska kontorets förråd, som värderas

till det inköpspris som gällde vid senaste inköpstillfället under

år 2011. Avsteget görs på grund av att förrådsrutinen inte

kan hantera olika värden på samma gods. Beloppen bedöms

inte vara av väsentlig betydelse. Övrig inkuransproblematik

hanteras genom kontinuerlig skrotning.

Leasing

Det finns två typer av leasingavtal, finansiella och operationella.

Ett finansiellt leasingavtal kan sägas motsvara ett köp av objektet

i fråga medan ett operationellt leasingavtal motsvarar hyra av

objektet. Rådet för kommunal redovisning anser att man ska tilllämpa

väsentlighetsprincipen. Det vill säga att om leasingavtalets

värde är obetydligt ska det inte klassificeras som finansiellt utan

operationellt. Längden på leasingperioden kan också vara vägledande;

ett leasingavtal kortare än tre år kan oftast klassificeras

som ett operationellt leasingavtal. De leasingavtal som tecknats

efter den 1 januari 2003 klassificeras som operationella med utgångspunkt

från väsentlighetsprincipen.

Sammanställd redovisning

Den kommunala redovisningslagen ålägger kommunerna att

upprätta sammanställd redovisning. Syftet med den sammanställda

redovisningen är att ge en samlad bild av kommunens

totala verksamhet och ekonomiska åtaganden oavsett val av

verksamhetsform. Den sammanställda redovisningen har upprättats

enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering

avseende ägd andel i bolagen.

Koncernen Ängelholms kommun omfattar aktiebolag i vilka

kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande. I

bolag definieras detta, vid direkt ägande, som lägst 20 procent

av aktiernas röstvärde.

Obeskattade reserver uppdelas i del som redovisas som skatteskuld

under rubriken avsättningar och en återstående del som

redovisas under eget kapital. Koncerninterna transaktioner elimineras.

90 I Årsredovisning 2011


Ängelholms kommun

Revisorerna

Kommunfullmäktige

i Ängelholms kommun

Revisionsberättelse för år 2011

Vi har granskat kommunstyrelsen och nämndernas verksamhet 2011 och genom utsedda

lekmannarevisorer även verksamheten i AB Ängelholmshem, Aktiebolaget Munka Ljungbybyggen och

AB Ängelholmslokaler.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och

kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i ”Revisorernas

redogörelse för år 2011”.

Vi bedömer att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten enligt de av kommunfullmäktige beslutade

finansiella målet och de verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ

beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns.

Ängelholm den 11 april 2012

Birgitta Johansson Tommy Lindh Gunilla Hildestrand

Ingemar Olsson Lisbet Enbjerde Christer Håkansson

Lennart Holmgren Åsa Larsson Stefan von Geijer

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Bilaga 1 Revisorernas redogörelse

Bilaga 2 Sakkunnigas rapport – Granskning av årsredovisning

Bilaga 3 Granskningsrapport – AB Ängelholmshem

Bilaga 4 Revisionsberättelse – AB Ängelholmshem

Bilaga 5 Granskningsrapport – Aktiebolaget Munka Ljungbybyggen

Bilaga 6 Revisionsberättelse – Aktiebolaget Munka Ljungbybyggen

Bilaga 7 Granskningsrapport – Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Bilaga 8 Revisionsberättelse – Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Bilaga 9 Granskningsrapport – AB Ängelholmslokaler

Bilaga 10 Revisionsberättelse – AB Ängelholmslokaler

Årsredovisning 2011 I 91

More magazines by this user
Similar magazines