Naturvårdsprogram lågupplöst, 9,93 MB - Ängelholms kommun

angelholm.se

Naturvårdsprogram lågupplöst, 9,93 MB - Ängelholms kommun

värdefulla områden i Ängelholms kommun

har skett genom att kunskap, både befintlig

och ny, inhämtats med hjälp av inventeringar,

litteratur och samtal med personer kunniga

inom området.

Inventeringar

Olika inventeringar som genomförts under

årens lopp. Det bör observeras att många av

inventeringarna nedan bara berör en liten del

av kommunen medan några är väl täckande

för hela kommunen.

Fauna

• Länsstyrelsen i Skåne län. Fladdermusinventering.

Gamla och nya området Vegeholm

följs upp.

• Skånes ornitologiska förening. Fågelinventeringen

för Skånsk fågelatlas II.

• Fisk och bottenfaunainventering i Rönne

å och Vege å. utförd av Ekologgruppen.

• Länsstyrelsen. Fiskinventering i Skåne.

• Nordvästskånes kustvattenförbund. Marin

bottenfaunaundersökning.

• Samuelsson, Arne och Johansson, Kristin.

Marin undersökning av fauna och

flora i Skälderviken.

• Insektsinventeringar av mindre områden.

Lunds universitet, naturskyddsföreningen

och skogsvårdsstyrelsen

• Dagfjärilinventering för Ängelholms

kommun. Joachim Falck.

• Bäcksländeinventering utförd av Jörgen

Hanak

Flora

• Torbjörn Tyler et al. 2007. Skånes flora.

• Ängs- och betesmarksinventering för

Skåne 2006. Jordbruksverket, samt

www.tuva.se.

• Jordbruksverket. Ängs och hagmarksinventering

1992.

• Skånes naturskyddsförening. Trämiljöinventering.

2006.

Miljökontoret har dessutom gjort en del interna

inventeringar.

• Småvatteninventering 1998 och 2006 -

2007

• Ängsmarksinventering 2006 - 2007

• Skogsbiotopinventering 2006 - 2007

• Tätortsnära natur – inventering - Naturskyddsföreningen

och egen 2006 – 2007.

• Park- och slottsmiljöinventering 2007

Övriga kunskapskällor som använts är den

”gamla naturvårdsplanen”. Det har skett

många samråd med experter på flora och

fauna och Joachim Falcks erfarenheter och

lokalkännedom har bidragit. Dessutom har

det skett studier och inventeringar av skog

och mark inom kommunen 1970 - 2007

samt en geologisk kartläggning av kommunen

1975 - 1978.

Bristande kunskapsunderlag

Under arbetet har det kommit fram att det

finns mycket begränsad kunskap inom vissa

områden. Där behövs inventeringar för att få

kunskap om läget i kommunen. De områden

där behovet av kompletterande inventering

är som störst är:

• Mossinventering, som är på gång i Skånes

floras regi.

• Lav och svampinventeringar .

• Reptilinventering för just Ängelholm.

• Däggdjursinventering.

• Insektsinventeringar saknas för de flesta

grupper.

Tack

Tack till alla som hjälpt till att ro detta projekt

i hamn genom att bistå med kunskap

och naturinventeringar: Ingeborg Ekdahl,

Mats Gustavsson, Arne Broman, Leif Hellmin,

Johan Brinck, Mona Jönsson samt övriga

inom Naturskyddsföreningen. Tack dessutom

för stort kunnande inom ert resp. område

och för att vi fått ta del av detta, till

Thomas Wallin (fåglar), Leif Dehlin (fåglar),

Kristin Johansson (marin), Arne Samuelsson

(marin), Peter Göransson (marin) och Pernilla

från Hässleholms kommun för goda råd

och information om deras program. Till sist

till Annika Bengtsson för all hjälp med karta/GIS

och inte minst Joachim Falck utan

vars engagemang detta program aldrig kommit

till.

5

More magazines by this user
Similar magazines