04.02.2015 Views

Smakprov - Liber AB

Smakprov - Liber AB

Smakprov - Liber AB

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Svenska etc.

lärarhandledning

Annsofie Thörnroth • Liber

Annsofie Thörnroth

Svenska etc.

lärarhandledning

Liber


ISBN 978-91-47-90967-4

© 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB

redaktion: Lisa Iverstam, Aya Stehager

formgivning: Eva Jerkeman

Andra upplagan

1

Kopieringsförbud

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering,

utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk

enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal

tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och

huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/

universitet.

Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas

av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i

upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till

upphovsman/rättsinnehavare.

Undantag

Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade

Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till

eleverna på den egna skolan och kopiorna får inte

spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm

Tfn 08–690 90 00

www.liber.se

Kundservice tfn 08–690 93 30, fax 08–690 93 01/02

e-post: kundservice.liber@liber.se

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

2


Innehåll

Förord 6

syfte, målgrupp och mål 7

SÅ HÄR ARBETAR DU MED SVENSKA ETC. 8

Symboler och färger i svenska etc. 7

Att använda läromedlet 10

Att välja bland teman 10

Anpassning till Svenska 1, 2 och 3 samt till Svenska som

andraspråk 1, 2 och 3 10

Progression 23

Exempel på texttyper 29

• Muntlig framställning

1 Muntlig framställning 30

Checklista – Muntlig framställning 31

• Mejl och brev

2 Mejl 32

3 Brev 33

4 Öppet brev 34

Checklista – Brev, mejl, öppet brev 35

5 Ansökan 36

Checklista – Ansökan (brev och CV) 38

• Berättande och beskrivande text

6 Saga 39

7 Novell 40

8 Drama 41

9 Dramaturgisk modell 42

10 Perspektivbeskrivning 43

Checklista – Saga, novell, drama, dramaturgisk modell,

perspektivskrivning 44

• Återberättande text och tidningstext

11 Citat 45

12 Referat 46

Checklista – Citat och referat 47

13 Recension 48

Checklista – Recension 49

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

3


14 Nyhetsartikel 50

15 Tidnings- och tidskriftsartikel 51

Checklista – Nyhetsartikel, tidningsartikel, tidskriftsartikel 52

16 Reportage 53

Checklista – Reportage 54

17 Reklam 55

18 Krönika 56

Checklista – Krönika 57

19 Kåseri 58

Checklista – Kåseri 59

20 Essä 60

Checklista – Essä, utredande text 62

Argumenterande text

21 Insändare 63

22 Argumentation 64

23 Debattartikel 65

24 Debattinlägg 67

Checklista – Insändare, argumentation, debattartikel 68

Formell text

25 Protokoll 69

Checklista – Protokoll 70

26 Rapport 71

Mallar – för läraren

Centralt innehåll 75

Mallar för läraren och eleven 79

För läraren – Progressionsschema: Tala 80

För läraren – Progressionsschema: Lyssna 81

För läraren – Progressionsschema: Skriva 82

För läraren – Progressionsschema: Läsa 83

Mallar – för eleven

Egen rättningsmall: Stavning 85

Egen rättningsmall: Ordföljd i huvudsats 86

Egen rättningsmall: Ordföljd i bisats 88

Egen rättningsmall: Bestämdhet 90

Egen rättningsmall: Uttryck 91

Rättningsmall för övriga, blandade feltyper i satsen 92

Eget protokoll för inlämnade uppgifter + respons 93

Läslogg 94

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

4


Att reflektera kring det svenska språket 945

Brevskrivning 95

Grammatik i praktiken 95

Att reflektera och utvärdera 97

Tid för sammanfattning 97

Bilder 98

Välj en bild ur Svenska Etc 98

Bildmaterial utanför boken 99

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

5


Förord

Den primära tanken med Svenska etc. var att skapa ett läromedel främst

avsett för vuxna andraspråksinlärare. Allteftersom arbetet pågick fann jag

att boken som jag höll på att skriva antagligen skulle komma att tilltala

även vuxna med svenska som modersmål, dvs. inte enbart andraspråksinlärare.

Det är ju alltid viktigt att i ämnet svenska ha fokus på språk, språkinlärning

och språkutveckling oavsett om språket är ens förstaspråk eller ej.

Efterhand stod det också klart för mig att det faktiskt inte finns något

som säger att bokens ämnesval och tilltal bara vänder sig till vuxna: de ämnen

som ligger till grund för respektive kapitel är viktiga redan under tonårstiden,

så slutprodukten Svenska etc. riktar sig således till alla som läser

svenska på gymnasienivå. Vissa tal- och skrivuppgifter är dock mest avsedda

för vuxna än för ungdomar.

Eftersom Svenska etc. erbjuder flera olika teman/ämnen är förhoppningen

att varje kursdeltagare ska finna något som känns angeläget och

utvecklande. Eftersom de språkliga övningarna återkommer i varje kapitel

ges varje kursdeltagaren möjlighet att, efter eget behov eller önskemål, öva

just den typ av färdighet man själv söker, i den utsträckning man själv önskar,

på den nivån man är eller strävar mot.

I den här lärarhandledningen vill jag visa hur man med hjälp av Svenska

etc. gör undervisningen i svenska flexibel och individbaserad.

I denna reviderade lärarhandledning finns centralt innehåll för Svenska

1, 2 och 3 och Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Det finns också matriser

där du kan se hur du kan använda Svenska etc. i samtliga sex kurser. Innehållet

i avdelningen Exempel på texttyper är omdisponerat och något utökat.

Till Svenska etc finns även ett fyrpack lärar-cd, där de flesta texter och

sånger är inspelade. Genom att lyssna till inspelningarna får man en variation

på läsningen, och dessutom får man en möjlighet att höra originalartister

framföra sina sånger. Att lyssna till texterna kan fungera som hörförståelse

i svenska som andraspråk.

Författaren januari 2012

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

6


Att använda läromedlet

Att välja bland teman

De teman som Svenska etc. behandlar är ämnen som följer oss genom livet.

Förhoppningen är att temana ska beröra och väcka engagemang.

Kapitel 1

”Tala är silver, tiga är guld” – om språk, kunskap och kommunikation

Kapitel 2 ”Svårt att vara hjälte när ingen ser på” – ideal, förebilder och

(vardags-) hjältar

Kapitel 3 ”Kärleken övervinner allt” – om kärlek, känslor och dramatik

Kapitel 4

”Lika barn leka bäst” – barn, barndom och barnuppfostran

Kapitel 5 ”Borta bra, men hemma bäst” – resor och äventyr

Kapitel 6 ”Ensam är stark” – protest och utanförskap

Inom varje kapitel återkommer samma typ av övningar, som du kan se i

”tumgreppet” (den färgade markeringen i marginalen).

• ordkunskap

• uttryck

• ordspråk

• språkliga övningar (t.ex. grammatik och meningsbyggnad)

• (sam)tal(s)övningar

• skriva olika texttyper

• argumentation

• övningar av analyserande och utredande art.

Progression finns både inom varje tema och löpande från ett tema till ett

annat. Eftersom samtliga mål och betygskriterier i princip återkommer i

varje tema, har varje kursdeltagare möjlighet att öva de färdigheter som för

denne kräver mera tid – en kursdeltagare kan välja att öva mycket på ordkunskap

e.d. medan någon annan väljer argumentationsteknik.

Anpassning till Svenska 1, 2 och 3 samt till Svenska som

andraspråk 1, 2 och 3

De flesta använder Svenska etc. genom samtliga kurser i svenska, vilket

också är tanken med boken. Här nedan följer exempel och förslag på hur

du kan dela upp innehållet mellan kurser per tema. Jag har valt att inte

kursindela lästexterna. Det finns naturligtvis en vits med att låta eleverna

själva välja ut och läsa de texter som de själva är intresserade av och behöver,

för den typ av efterföljande uppgift som man tänker ta sig an. När det

gäller att som lärare välja ut vilka texter man ska läsa gemensamt, tror jag

att det viktiga inte är vilka texter, utan snarare hur man läser dem. Här följer

12 matriser som visar vilka uppgifter som är utformade för att passa till

respektive kurs i svenska och svenska som andraspråk.

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

10


Anpassning till Svenska 1, 2 och 3

Tema 1: ”Tala är silver, tiga är guld” – om språk, kunskap och kommunikation

Övningar och uppgifter Sv 1 Sv 2 Sv 3

Texter

Citat

Lyrik

Sångtexter

Vandringssägen

Romanutdrag

Tidningsartikel

Facktext

X

X

X

X

X

X

X

X

Ord, ord, ord

Ord

Samla och använd ord

Nya ord

Femminutersskrivning

Ordmatris

X

X

X

X

X

X

Språkfokus

Satsdelar

Ordföljd

Tempus

Språkanalys

Idiom och uttryck

Partikelverb

Ordspråk och talesätt

X

X

X

X

X

X

X

X

Samtala,

diskutera,

presentera

Skriv – öva

texttyper

Argumentera

Utred och

analysera

Fördjupning

Citat, dikter och sånger om språk

Språk och identitet

Språkundervisning i skolan

Dagens språkbruk

Manligt och kvinnligt språk

Mitt nya språk

Referat/citat: Texter om språk

Brev: Min inlärningsstil

Protokoll: Hur lär man sig språk effektivt

Reklam: Lär dig ett nytt språk!

Bokpresentation och logg: Den vill jag läsa!

Reportage: Att lära sig ett nytt språk

Kåseri: Ett komiskt möte med det nya språket

Krönika: Den svenska tystnaden och kroppsspråket

Debatt: Från olika planeter

Insändare, referat: Så får man väl inte säga!

Insändare, referat: Språket i mitt hjärta

Brev: Skydda hemspråksundervisningen!

Mejl och dialog: Låt världen växa – lär dig ett nytt språk!

Ansökan: Ansökan

Dramatisera: Den tysta kommunikationen

Tidskriftsartikel: Barns och ungdomars språk och språkutveckling

Brev: Svenska – hur lätt som helst

Tidskriftsartikel: Svenska språkets utveckling

Essä: Språkets betydelse för människan

Svensk språkhistoria, språkliga minoriteter i Sverige, språkinlärning och

språkutveckling, tvåspråkighet och halvspråkighet, Vilka är Svenska

språknämnden, Vilka är Svenska akademien, barns språkutveckling,

ungdomsspråk och slang, manligt och kvinnligt språk, sociolekter,

kronolekter, dialekter, vad betyder våra namn, vad betyder ortnamnen,

det tysta språket, teckenspråk, hemliga språk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

11


Anpassning till Svenska 1, 2 och 3

Tema 2 : ”Svårt att vara hjälte när ingen ser på” – om ideal, förebilder och (vardags-)hjältar

Övningar och uppgifter Sv 1 Sv 2 Sv 3

Texter

Citat

Lyrik

Sångtexter

TV-krönika

Jantelagen

Romanutdrag

Myter

Isländsk saga

Sportartikel

Tidningsartikel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ord, ord, ord

Ord

Samla och använd ord

Nya ord och uttryck

Femminutersskrivning

Ordmatris

X

X

X

X

X

Språkfokus

Samtala,

diskutera,

presentera

Skriv – öva

texttyper

Argumentera

Utred och

analysera

Fördjupning

Satsdelar

Ordföljd

Tempus

Språkanalys

Idiom och uttryck

Partikelverb

Vad handlar sången om

Vaddå ”En för alla, alla för en”

Skvallerhörnan

En (vardags-)hjälte

Vi är bäst! (Hur man når framgång och förbättrar självförtroendet)

Om jag hade makten att förändra …

Referat/citat: Texter om hjältar/ideal

Dagbok: Kära dagbok

Brev: Du är bäst!

Nyhetsartikel: ”Gissa källan”

Novell: En modern Ikaros

Reportage, reklam: En modern hjälte

Kåseri: Mitt ideal

Krönika: Det här är Sverige

Debatt: Paparazzi – hyenor eller yrkesmän

Brev (tävlingsbidrag): Min vardagshjälte

Insändare: Mitt ideal

Mejl: Kändisliv – en förebild

Brev: Brevet till mig själv (om vad som kan förbättras)

Debatt: Nu får det vara nog – ett inlägg om dagens ideal.

Valfri texttyp: Vad är mod

Brev: Medaljens baksida

Essä: Framgångsfaktorer

Krönika: Idrottshjältar och sportstjärnor

Tidskriftsartikel: Hur ska vi leva ett gott och idealiskt liv

Synen på hjältar under en viss epok, synen på hjältar genom

historien, svenska hjältar igår och idag, våra vardagshjältar, mod i

skönlitteraturen, mod i sagans värld, media och pressetik, paparazzi,

kvinnliga ideal i myter och religioner, dagens kvinnliga ideal, ung och

framgångsrik, sporthjältar.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

12


Anpassning till Svenska 1, 2 och 3

Tema 3 ”Kärleken övervinner allt” – om kärlek, känslor och dramatik

Övningar och uppgifter Sv 1 Sv 2 Sv 3

Texter

Citat

Sångtexter

Lyrik

Dialog

Romanutdrag

Saga

Drama

Romanutdrag

Om legend

Statistik

Novell

Sakprosa

Romanutdrag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ord, ord, ord

Ord

Samla och använd ord

Nya ord och uttryck

Femminutersskrivning

Ordmatris

X

X

X

X

X

Språkfokus

Samtala,

diskutera,

presentera

Skriv – öva

texttyper

Argumentera

Utred och

analysera

Fördjupning

Satsdelar

Ordföljd

Tempus

Språkanalys

Idiom och uttryck

Partikelverb

Prepositionsuttryck

Ordspråk och talesätt

Skrivet om kärlek

Sagt om kärlek

Bröllopsbestyr

Lovtal till Kärleken

Singel, sambo eller äktenskap

Referat/citat: Texter om kärlek

Fri skrivning: Om kärlek

Brev: Min första kärlek

Essä/krönika: Råd till nygifta

Rapport: Den vill jag läsa!

Reportage: ”Hemma hos …”

Novell/drama: Carmen möter Don Juan

Krönika: Kärlek på svenska

Debatt: Äktenskapet som kvinnofälla

Mejl: Vackert sagt om kärlek

Mejl: Goda råd (om hur man håller kärleken vid liv)

Tidningsartikel: ”Störst av allt är kärleken” (om livslång kärlek)

Debatt: För eller emot äktenskap

Utreda: Finns livslång kärlek

Insändare: Kärlek = lycka

Tio budord: Vad är viktigast i ett förhållande

Utreda: Finns kärleken på Internet

Romanjämförelse: Nytt bland kärleksromaner

Operans historia och framväxt, dramats historia, de första

kärlekslyrikerna, kärleksdikter, kärlekssånger, olyckliga kärlekspar, jämför

drama och tv-film, välsignelseorden i vigselceremonin, äktenskapets

betydelse, romantikens författare och litteratur, Lagerlöf och kärleken,

Boye och kärleken, Stagnelius och kärleken.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

13


Anpassning till Svenska 1, 2 och 3

Tema 4 ”Lika barn leka bäst” – om barn, barndom och barnuppfostran

Övningar och uppgifter Sv 1 Sv 2 Sv 3

Texter

Citat

Lyrik

Sångtexter

Romanutdrag

Ur barnkonventionen

Sakprosa

Tidningsartikel

Seriestrip

Personlig text

Romanutdrag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ord, ord, ord

Ord

Samla och använd ord

Nya ord och uttryck

Femminutersskrivning

Ordmatris

X

X

X

X

X

Språkfokus

Samtala,

diskutera,

presentera

Skriv – öva

texttyper

Argumentera

Utred och

analysera

Fördjupning

Satsdelar

Ordföljd

Tempus

Språkanalys

Idiom och uttryck

Partikelverb

Ordspråk och talesätt

Dikter/sånger om barn och barnuppfostran

Ur barns eller vuxnas perspektiv

Om uppfostran

Till (blivande) småbarnsföräldrar

Stäng av teven!/TV är ingen fara!

Referat/citat: Texter om barn

Perspektivskrivning/novell: Från ett annat perspektiv

Novell: Ordspråksnovell

Nyhetsartikel: ”Gissa källan”

Essä: Skrivet om barn

Reportage: Dagens skola

Kåseri: Apropå barn …

Krönika: Att vara barn till en ”curlingförälder”

Insändare: Ner med friskolor!/Fram för friskolor!

Brev: Goda råd är inte dyra!

Brev, argumentation: Till mitt barn

Argumentation: Barn är livets krydda!/

Reklam, AIDA: Bli barn på nytt – välkommen till Aktivitetscentrum!

Debatt: Så här tycker jag – om skolan!

Brev: Att vara barn är ingen barnlek

Tidskriftsartikel: Trygga barn

Essä: Barndomsskildringar i skönlitteraturen

Essä, citat: Barndomen i fokus (i film och böcker)

Utreda: Vad innehåller barnlitteraturen

Olika typer av barnuppfostran, friskolor i Sverige, konflikter mellan barn i

skolan, pedagogik, att vara barn, ”regnbågsfamiljer”, att vara fosterbarn

eller adoptivbarn, att vilja ha biologiska barn men inte kunna få, att vara

förälder, jfr att vara förälder i Sverige eller ett annat land, att ha barn

med handikapp, att välja att leva utan barn, under vilken epok var barn

och barnuppfostran mest populär, dikter och romaner om barn och

barnuppfostran, en svensk barndomsförfattare.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

14


Anpassning till Svenska 1, 2 och 3

Tema 5 ”Borta bra men hemma bäst” – om resor och äventyr

Övningar och uppgifter Sv 1 Sv 2 Sv 3

Texter

Citat

Lyrik

Sångtext

Lyrik

Sångtext

Reklam

Essä

Romanutdrag

Romanutdrag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ord, ord, ord

Ord

Samla och använd ord

Nya ord och uttryck

Femminutersskrivning

Ordmatris

X

X

X

X

X

Språkfokus

Samtala,

diskutera,

presentera

Skriv – öva

texttyper

Argumentera

Utred och

analysera

Fördjupning

Satsdelar

Ordföljd

Tempus

Språkanalys

Idiom och uttryck

Partikelverb

Sånger om resor

Sagt om resor och äventyr

Nyfiken på någon plats i Sverige

Välkommen hit!

Mitt smultronställe

Referat/citat: Texter om borta/hemma

Brev: Mitt perspektiv

Brev: Där trivs jag bäst

Nyhetsartikel: ”Gissa källan”

Essä/krönika: Människans resande

Reportage/reklam: Sevärt!

Kåseri: På semester

Krönika: Äventyr i dokusåpans värld

Debatt: Lösningen för den rastlösa människan

Artikel: Åk till Xxxx!

Insändare: Låt alla kunna resa!

Brev: Jag vill resa till …!

Mejl/manus: Du måste komma till …!

Reklam: Besök ett annorlunda resmål!

Debatt: Problem och konsekvenser med svarttaxi/lågprisflyg

Rapport: Populära resmål

Brev: Att emigrera eller immigrera

Essä: Människan på semester

Essä: Varför reser vi

Utredande text: Olika perspektiv på resande

Muntlig framställning: Framtida resor

Att komma till ett nytt land, att ta seden dit man kommer, att lära sig de

oskrivna reglerna, kulturgrammatik: kulturella koder, pilgrimsfärder, den

inre resan, integration, resereklamation, reseromaner, äventyrsberättelser,

vikingarna och deras resor, de stora svenska äventyrarna.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

15


Anpassning till Svenska 1, 2 och 3

Tema 6 ”Ensam är stark” – om protest och utanförskap

Uppgifter och övningar Sv 1 Sv 2 Sv 3

Texter

Citat

Lyrik

Romanutdrag

Kontaktannonser

Insändare

Romanutdrag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ord, ord, ord …

Ord

Samla och använd ord

Nya ord

Skriv insändare

Ordmatris

X

X

X

X

Språkfokus

Satsdelar

Ordföljd

Tempus

Språkanalys

Idiom och uttryck

Partikelverb

Ordspråk och talesätt

X

X

X

X

X

Samtala,

diskutera,

presentera

Skriv – öva

texttyper

Argumentera

Utred och

analysera

Fördjupning

Sånger om ensamhet och utanförskap

Sagt om ensamhet och utanförskap

Vänner v/s ensamhet

Våga säga ifrån!

Referat: Referat

Brev: Mitt perspektiv

Öppet brev: Hur man trivs på jobbet

Nyhetsartikel: ”Gissa källan”

Essä: Om att inte höra till – att vara utanför

Reportage: Samhällets utstötta

Kåseri: ”Frirum och svängrum sökes!”

Krönika: Den svåra ensamheten eller den svårfångade avskildheten

Debattinlägg: Att vara hemlös

Insändare: Rör inte min kompis!

Brev: Råd till de ensamma

Brev, argumentation: Våga säga ifrån!

Reklam: Välkommen till vänskapshuset!

Debatt: Problematik kring arbetslösheten

Rapport: vad gör vi för samhällets utstötta

Essä: Ensamhet i skönlitteraturen

Essä, utredande: I kontaktannonsernas värld

Essä: Existerar den rätte

Ensam i en främmande stad eller i ett främmande land, gruppspråk,

arbetslöshet och utanförskap, ensam är stark, ensamhet i tvåsamhet,

ensamhet under epoken romantiken, de stora svenska, ensamma ”udda”

personligheterna, att välja sin egen väg, ensamhet i skönlitteraturen.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

16


Anpassning till Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Tema 1 ”Tala är silver, tiga är guld” – om språk, kunskap och kommunikation

Uppgifter och övningar Sva 1 Sva 2 Sva 3

Texter

Lyrik

Sångtext

Vandringssägen

Roman

Tidningsartikel

Facktext

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ord, ord, ord …

Ord

Samla och använd ord

Nya ord

Skriv insändare

Ordmatris

X

X

X

X

X

Språkfokus

Satsdelar

Ordföljd

Tempus

Språkanalys

Idiom och uttryck

Partikelverb

Ordspråk och talesätt

X

X

X

X

X

X

X

X

Samtala,

diskutera,

presentera

Skriv – öva

texttyper

Argumentera

Utred och

analysera

Fördjupning

Citat, dikter och sånger om språk

Språk och identitet

Språkundervisningen i skolan

Dagens språkbruk

Manligt och kvinnligt språk

Mitt nya språk

Referat/citat: Texter om språk

Brev: Min inlärningsstil

Protokoll: Hur man lär sig språk

Reklam: Lär dig ett nytt språk!

Bokpresentation och logg: Den vill jag läsa!

Reportage: Att lära sig ett nytt språk!

Kåseri: Ett komiskt möte med det nya språket

Krönika: Den svenska tystnaden och kroppsspråket

Debatt: Från olika planeter

Insändare/referat: Så får man väl inte säga!

Insändare/referat: Språket i mitt hjärta

Brev: Skydda hemspråksundervisningen!

Dialog: Låt världen växa – lär dig ett nytt språk!

Ansökan

Den tysta kommunikationen

Barns och ungdomars språk och språkutveckling

Svenska – hur lätt som helst

Svenska språkets utveckling

Språkets betydelse för människan

Svensk språkhistoria, språkliga minoriteter i Sverige,

språkinlärning och språkutveckling, tvåspråkighet och

halvspråkighet, Vilka är svenska språknämnden, Vad är

svenska akademien, barns språkutveckling, ungdomsspråk

och slang, manligt och kvinnligt språk, sociolekter,

kronolekter, dialekter, Vad betyder våra namn, Vad betyder

ortnamnen, det tysta språket, teckenspråk, hemliga språk.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

17


Anpassning till Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Tema 2 ”Svårt att vara hjälte när ingen ser på” – om ideal, förebilder och (vardags)hjältar

Uppgifter och övningar Sva 1 Sva 2 Sva 3

Texter

Sångtext

Lyrik

Tidningsartikel

Roman

Myt

Isländsk saga

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ord, ord, ord …

Ord

Samla och använd ord

Nya ord

Skriv insändare

Ordmatris

X

X

X

X

X

X

Språkfokus

Satsdelar

Ordföljd

Tempus

Språkanalys

Idiom och uttryck

Partikelverb

Ordspråk och talesätt

X

X

X

X

X

X

X

X

Samtala,

diskutera,

presentera

Skriv – öva

texttyper

Argumentera

Utred och

analysera

Fördjupning

Vad handlar sången om

Vaddå ”en för alla, alla för en”

Skvallerhörnan

En (vardags)hjälte

Vi är bäst!

Om jag hade makten att förändra …

Referat/citat: Texter om hjältar/ideal

Dagbokstext: Kära dagbok!

Brev: Du är bäst!

Nyhetsartikel: Gissa källan

Novell: Modern Ikaros

Reportage/reklam: En modern hjälte

Kåseri: Mitt ideal

Krönika: Det här är Sverige

Debatt: Paparazzi – hyenor eller yrkesmän

Min vardagshjälte

Insändare: Mitt ideal

Mejl: Kändisliv – en förebild

Brev: Brevet till mig själv

Debatt: Nu får det vara nog – ett inlägg om dagens ideal

Vad är mod

Medaljens baksida

Framgångsfaktorer

Idrottshjältar och sportstjärnor

Hur ska vi leva ett gott och idealiskt liv

Synen på hjältar under en viss epok, synen på hjältar

genom historien, svenska hjältar igår och idag, våra

vardagshjältar, mod i skönlitteraturen, mod i sagans värld,

media och pressetik, paparazzi, kvinnliga ideal i myter och

religioner, dagens kvinnliga ideal, ung och framgångsrik,

sporthjältar.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

18


Anpassning till Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Tema 3 ”Kärleken övervinner allt” – om kärlek, känslor och dramatik

Uppgifter och övningar Sva 1 Sva 2 Sva 3

Texter

Sångtext

Lyrik

Dialog

Roman

Novell

Drama

Statistik

Sakprosa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ord, ord, ord …

Ord

Samla och använd ord

Nya ord

Skriv insändare

Ordmatris

X

X

X

X

X

X

Språkfokus

Samtala,

diskutera,

presentera

Skriv – öva

texttyper

Argumentera

Utred och

analysera

Fördjupning

Satsdelar

Ordföljd

Tempus

Språkanalys

Idiom och uttryck

Partikelverb

Ordspråk och talesätt

Skrivet om kärlek

Sagt om kärlek

Bröllopsbestyr

Lovtal till kärleken

Singel, sambo eller äktenskap

Referat/citat: Texter om kärlek

Fri skrivning: Om kärlek

Brev: Min första kärlek

Essä/krönika: Råd till nygifta

Rapport: Den vill jag läsa!

Reportage: ”Hemma hos …”

Novell/drama: Carmen möter Don Juan

Krönika: Kärlek på svenska

Debatt: Äktenskapet som kvinnofälla

Mejl: Vackert sagt om kärleken

Mejl: Goda råd

Tidningsartikel: ”Störst av allt är kärleken!”

Debatt: För eller emot äktenskap

Finns livslång kärlek

Kärlek = lycka

Vad är viktigast i ett förhållande

Finns kärleken på Internet

Nytt bland kärleksromaner

Operans historia och framväxt, dramats historia, de första

kärlekslyrikerna, kärleksdikter, kärlekssånger, olyckliga

kärlekspar (Tristan och Isolde; Romeo och Julia; Den

unge Werther och Lotte), Jfr Romeo och Julia med filmen

Shakespeare in love, Välsignelseorden i vigselceremoni,

äktenskapets betydelse i olika kulturer, kärlek och starka

känslor i litteraturen under romantiken, Lagerlöf och

kärleken, Boye och kärleken, Stagnelius och kärleken.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

19


Anpassning till Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Tema 4 ”Lika barn leka bäst” – om barn, barndom och barnuppfostran

Uppgifter och övningar Sva 1 Sva 2 Sva 3

Texter

Lyrik

Sångtext

Roman

Sakprosa

Tidningsartikel

Seriestrip

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ord, ord, ord …

Ord

Samla och använd ord

Nya ord

Skriv insändare

Ordmatris

X

X

X

X

X

X

Språkfokus

Satsdelar

Ordföljd

Tempus

Språkanalys

Idiom och uttryck

Partikelverb

Ordspråk och talesätt

X

X

X

X

X

X

X

X

Samtala,

diskutera,

presentera

Skriv – öva

texttyper

Argumentera

Utred och

analysera

Fördjupning

Dikter/sånger om barn och barnuppfostran

Ur barns eller vuxnas perspektiv

Om uppfostran

Till (blivande) småbarnsföräldrar

Stäng av teven!/TV är ingen fara!

Referat/citat: Texter om barn

Perspektivskrivning/novell: Från ett annat perspektiv

Novell: Ordspråksnovell

Nyhetsartikel: ”Gissa källan”

Essä: Skrivet om barn

Reportage: Dagens skola

Kåseri: Apropå barn …

Krönika: Att vara barn till ”curlingförälder”

Insändare: Ner med friskolor!/ Fram för friskolor!

Brev: Goda råd är inte dyra!

Brev: Till mitt barn

Argumentation: Barn är livets krydda!/

Reklam: Bli barn på nytt – välkommen till Aktivitetscentrum!

Debatt: Så här tycker jag – om skolan!

Att vara barn är ingen barnlek

Trygga barn

Barndomsskildringar i skönlitteraturen

Barndomen i fokus

Vad innehåller barnlitteraturen

Olika typer av barnuppfostran, friskolor i Sverige,

konflikter mellan barn i skolan, pedagogik, att vara barn,

”regnbågsfamiljer”, att vara fosterbarn eller adoptivbarn,

att inte kunna få barn, att vara förälder, jfr att vara förälder i

Sverige och i ett annat land, att ha barn med handikapp, att

välja att leva utan barn, barn och barnuppfostran i litteraturen

under en viss epok, stora författare som skriver om barn och

barnuppfostran, svensk barnboksförfattare.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

20


Anpassning till Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Tema 5 ”Borta bra men hemma bäst” – om resor och äventyr

Uppgifter och övningar Sva 1 Sva 2 Sva 3

Texter

Lyrik

Sångtext

Reklam

Essä

Roman

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ord, ord, ord …

Ord

Samla och använd ord

Nya ord

Skriv insändare

Ordmatris

X

X

X

X

X

X

Språkfokus

Satsdelar

Ordföljd

Tempus

Språkanalys

Idiom och uttryck

Partikelverb

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Samtala,

diskutera,

presentera

Skriv – öva

texttyper

Argumentera

Utred och

analysera

Fördjupning

Sånger om resor

Sagt om resor och äventyr

Nyfiken på någon plats i Sverige

Välkommen hit!

Mitt smultronställe

Referat/citat: Texter om borta/hemma

Brev: Mitt perspektiv

Brev: Där trivs jag bäst

Nyhetsartikel: ”Gissa källan”

Essä/krönika: Människans resande

Reportage/reklam: Sevärt!

Kåseri: På semester

Krönika: Äventyr i dokusåpans värld

Debatt: Lösningen för den rastlösa människan

Artikel: Åk till Xxxx!

Insändare: Låt alla kunna resa!

Brev: Jag vill resa till …!

Mejl/manus: Du måste komma till …!

Reklam: Besök ett annorlunda resmål!

Debatt: Problem och konsekvenser med svarttaxi/

lågprisflyg

Rapport: Populära resmål

Brev: Att emigrera eller immigrera

Essä: Människan på semester

Essä: Varför reser vi

Utredande text: Olika perspektiv på resande

Muntlig framställning: Framtida resor

Att komma till ett nytt land, att ta seden dit man kommer,

att lära sig de oskrivna reglerna, kulturgrammatik:

kulturella koder, pilgrimsfärder, den inre resan, integration,

resereklamation, reseromaner, äventyrsberättelser,

vikingarna och deras resor, de stora svenska äventyrarna.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

21


Anpassning till Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Tema 6 ”Ensam är stark” – om protest och utanförskap

Uppgifter och övningar Sva 1 Sva 2 Sva 3

Texter

Citat

Lyrik

Romanutdrag

Kontaktannonser

Insändare

Romanutdrag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ord, ord, ord …

Ord

Samla och använd ord

Nya ord

Skriv insändare

Ordmatris

X

X

X

X

X

X

Språkfokus

Satsdelar

Ordföljd

Tempus

Språkanalys

Idiom och uttryck

Partikelverb

Ordspråk och talesätt

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Samtala,

diskutera,

presentera

Skriv – öva

texttyper

Argumentera

Utred och

analysera

Fördjupning

Sånger om ensamhet och utanförskap

Sagt om ensamhet och utanförskap

Vänner v/s ensamhet

Våga säga ifrån!

Referat: Referat

Brev: Mitt perspektiv

Öppet brev: Hur man trivs på jobbet

Nyhetsartikel: ”Gissa källan”

Essä: Om att inte höra till – att vara utanför

Reportage: Samhällets utstötta

Kåseri: ”Frirum och svängrum sökes!”

Krönika: Den svåra ensamheten eller den svårfångade

avskildheten

Debattinlägg: Att vara hemlös

Insändare: Rör inte min kompis!

Brev: Råd till de ensamma

Brev, argumentation: Våga säga ifrån!

Reklam: Välkommen till vänskapshuset!

Debatt: Problematik kring arbetslösheten

Rapport: vad gör vi för samhällets utstötta

Essä: Ensamhet i skönlitteraturen

Essä, utredande: I kontaktannonsernas värld

Essä: Existerar den rätte

Ensam i en främmande stad eller i ett främmande land,

gruppspråk, arbetslöshet och utanförskap, ensam är stark,

ensamhet i tvåsamhet, ensamhet under epoken romantiken,

de stora svenska, ensamma ”udda” personligheterna, att välja

sin egen väg, ensamhet i skönlitteraturen.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

22


Exempel på texttyper

I Svenska etc. finns lästexter som kan tjäna som exempel på flertalet texttyper

som kursdeltagaren sedan kan träna genom de olika uppgifterna som

finns under flikarna ”Skriv – öva texttyper”, ”Argumentera” och ”Utred

och analysera”. Totalt finns i boken övningsuppgifter för 21 texttyper.

Samtliga 21 texttyper, och fem till, presenteras här nedan med hjälp av

en och samma historia. Temat i den välkända barnvisan ”I ett hus vis skogens

slut” har fått stå modell. Genom att åskådliggöra texttypernas olikheter,

genom ett och samma tema, är förhoppningen att underlätta diskussion

och jämförelse.

I ett hus vid skogens slut, liten tomte tittar ut.

Haren skuttar fram så fort, knackar på dess port.

”Hjälp ack, hjälp ack, hjälp du mig! Annars skjuter jägar’n mig!”

”Kom, ja kom i stugan in, räck mig handen din.”

Detta är alltså ett sätt att visa att en och samma intrig, ett och samma innehåll,

kan gestaltas på många olika sätt och samtliga med olika språk och

stil. Dock är dessa kortade varianter. När eleven själv ska analysera texter

kan man använda dessa som mönstertexter. Även vid det egna skrivandet

kan det vara till stor hjälp. Dessutom tydliggör de vad en texttyp faktiskt

är, och kan utgöra grunden för förståelsen vid framtida läsning och skrivande.

Till texterna finns även i vänstermarginalen kommentarer till den

allmänna dispositionen. I högermarginalen kan man följa den innehållsliga

strukturen i kortfattade kommentarer.

Tips!

Gör gärna ett kompendium till eleverna av följande sidor, s. 30–72.

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering förbjuden.

29


5 Ansökan

Vad är en ansökan

När du söker ett arbete, skriver du en ansökan som du skickar till den arbetsplats

där du vill arbeta. En ansökan består av ett personligt brev, och en

lista, eller ett CV, över utbildning och tidigare arbeten. Ibland kan du behöva

skicka med betyg. Var noga med att anpassa din ansökan till det jobb du söker.

Karakteristiskt för en ansökan

Syfte Du vill visa att du är intresserad av tjänsten och berätta vem du är,

samt vilken bakgrund du har. Det gäller att få arbetsgivaren att fastna för

just dig.

Innehåll I det personliga brevet, som är max en sida långt, skriver du och

berättar att du är intresserad av tjänsten och varför. Berätta varför du vill

jobba hos just denna arbetsgivare. Dessutom presenterar du dig själv. Listan

över utbildning och tidigare arbeten kallas meritförteckning, och där visar

du vilken utbildningsbakgrund du har, kurser, skola och under vilka tidsperioder

du studerade. Dessutom skriver du dina tidigare anställningar, under

vilken tidsperiod du var anställd, samt vilka arbetsuppgifter du hade. I ett

CV redovisar du dina erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper. Sist

av allt nämner du eventuellt de referenser du har, som kan berätta mer om

hur du har fungerat på tidigare arbetsplatser. Namn, kontaktuppgifter och

befattning.

Språk och stil Det personliga brevet, ska hålla en ”trevlig ton”, men ändå vara

seriöst skriven. Den lista (eller CV) du skriver är enkel, kortfattad och saklig.

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering tillåten.

36


Exempel: Ansökan

Allmän

disposition

Text

Konkret

innehåll

Kontaktuppgifter i

sidhuvudet

Tomten

Skogens slut

590 00 Storskogen

e-post: tomten@storskogen.se

Hemadress,

e-postadress och

telefonnummer.

Eventuellt

personnummer.

Rubrik Skogsvaktartjänst, Storskogen, 100 % Vilken tjänst som söks

Inledning

Presentation

Tidigare erfarenhet

Avslutning

Jag är intresserad av utannonserad tjänst som skogsvaktare i Storskogen.

Skogen är mitt stora intresse, min passion och mitt liv. Sedan åtskilliga

år tillbaka är jag bosatt i Storskogen, i ett hus vid skogens

slut, och känner väl till området och de boende där. Jag har en

mycket god relation till skogens alla djur.

Jag är en friluftsmänniska, en skogsmulle, och lever som jag lär.

Dessutom är jag hjälpsam och ansvarstagande; såväl morgon- som

kvällspigg. Jag är öppen för att arbeta tidiga morgnar, men även

sena kvällar och nätter, om det skulle behövas.

Jag har inte haft någon liknande tjänst tidigare, men alltid bott i

skogen och värnat de liv som finns här. Jag har fungerat som mentor

och medmänniska för ganska många boende här genom åren.

Skogsvaktartjänsten skulle passa mig mycket bra. Jag har ett genuint

intresse av skogen och av djurliv, mångårig erfarenhet och kunskap

av skogs- och djurvård. Eftersom jag kan området utan och

innan, och dessutom har en mycket god relation till de djur som

lever här, har jag alla förutsättningar att utföra ett gott jobb.

Underskrift Tomten Namn

Referens

Referens:

Harry Hare, adept och boende i Storskogen

harry.hare@storskogen.se

Anledningen till att man

skriver detta brev.

Fördjupad förklaring av

intresset för tjänsten.

Beskrivning av vem

man är, som kan vara av

värde att veta.

Vad man tidigare har

arbetat med, och som är

relevant för sökt tjänst.

Sammanfattning och

argument varför tjänsten

skulle passa bra.

Kontaktpersonens

namn, befattning och

kontaktuppgifter

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering tillåten.

37


Checklista – Ansökan (brev och CV)

FÖRSTUDIE:

Vilka exempel på ansökan har du läst inför ditt eget skrivande

Vad är det som gör en ansökan till att vara en ansökan

Vad är särskilt bra

Vad har du tagit till dig Vad kommer du själv använda dig av i det egna

skrivandet

På vilka olika sätt kan man inleda och avsluta en ansökan

ANSÖKANS BYGGSTENAR:

Anger du vilken tjänst du har sökt

Anger du att du söker och varför

Speglas det som efterfrågas i annonsen i ditt brev

Har brevet en lagom personlig prägel, tycker du

Har du lyft fram vad som är specifikt för dig, och varför tjänsten passar

dig

Hur inleder och avslutar du din ansökan

Stämmer din CV med datum och befattning Anger du det senaste överst

Anger du referenser, och är de underrättade om att du har sökt tjänsten

EGEN KOMMENTAR:

Vad är du nöjd med

ANNANS KOMMENTAR:

Vilken respons har du fått, och hur förhåller du dig till den Vad tänker du

(inte) ändra och varför

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering tillåten.

38


För läraren – progressionsschema: lyssna

Skriv in genomförda uppgifter och vilka kursmål ni arbetade mot. Anteckna

elevens prestation/resultat. Koppla det till respektive kursmål.

namn:_____________________________________

Omdöme och kommentar.

Typ av hörförståelse (kortare eller längre; musik,

film, radio, romanutdrag el. dyl)

Datum

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering tillåten.

Kurs/Grupp:________________________________

81


Egen rättningsmall: Ordföljd i huvudsats 1(2)

Skriv in rättade satser/meningar från en text som du själv har skrivit.

namn: __________________________________________

kurs/grupp: ______________________ datum:_________

ur text: ________________________________________

Fundament Verb 1 Subjekt S. advl Verb 2+3 Partikel Obj Övr advl Övr advl

När jag var liten ville jag absolut inte bada i havet

Det lilla barnet kunde nog inte förstå varför vi skrattade

Jag ska aldrig ge upp kampen om en bättre värld

Mannen köper alltid blommor på Hötorget varje morgon

Egen kommentar: (Regel för ordföljd i huvudsats eller eget kom ihåg)

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Svenska etc. Lärarhandledning | art.nr 47-90967-4. © 2012 Annsofie Thörnroth och Liber AB | Kopiering tillåten.

86

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!