Studiehandledning Omvårdnad - Sanoma Utbildning

sanomautbildning.se

Studiehandledning Omvårdnad - Sanoma Utbildning

Studiehandledning till

Omvårdnad

av Olga Wilhelmsson. Bonnier Utbildning

Studiehandledningen omfattar tio studieenheter. De utgår från målet för

kursen Omvårdnad. Studiehandledningen hjälper den studerande att nå

målet genom förslag till varierande uppgifter.

I varje studieenhet finns:

Sökord – nyckelord

Läs och förstå grundläggande kunskaper

Instuderingsfrågor som testar grundläggande kunskaper

Läs och få en djupare förståelse genom att analysera, förstå egna tankar

och känslor

Studieuppgifter som beskriver hur du enskilt eller i grupp kan öva din

förmåga att bedöma olika situationer och öka din självkännedom

Fördjupningsuppgifter som ger möjlighet till reflektion och etiska val.

Studieenheterna är:

1. Omvårdnad som arbetsfält. Ett samspel i relation till den enskilde

och dennes närstående

2. Omvårdnadsinriktad kommunikation

3. Behandlingar, undersökningar och provtagningar

4. Bedömning av omvårdnadsbehov vid ohälsa och sjukdom,

omvårdnadsprocessen steg 1

5. Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom,

omvårdnadsprocessen steg 2 - 4

6. Omvårdnad vid livets slut

7. APU – arbetsplatsförlagd utbildning - dokumentation av

omvårdnad

8. Din framtida yrkesroll - omvårdnadens värdegrund

9. Omvårdnad och lagstiftning

10. Omvårdnad och samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv

Studiehandledningen får kopieras


Mål för kursen

Kursen skall ge fördjupad kunskap om omvårdnad. Kursen

skall även ge kunskap om och praktisk erfarenhet av

omvårdnad vid vanliga sjukdomstillstånd samt behandling

och rehabilitering. Dessutom skall kursen ge kunskap om

det samspel som råder mellan den enskilda människan och

hennes miljö i relation till närstående och vårdare. Vidare

skall kursen ge en översikt över samband mellan

omvårdnad och samhällsutveckling ur ett historiskt

perspektiv.

Efter avslutad kurs skall eleven

- ha kunskap om väsentliga drag i omvårdnadens

historia,

- ha kunskap om omvårdnad relaterad till vanliga

sjukdomstillstånd,

- kunna förstå och kommunicera med människor som

har behov av omvårdnad,

- kunna medverka i vård samt behandling och

rehabilitering av människor med vanliga

sjukdomstillstånd,

- kunna medverka i vård vid livets slutskede och

omhändertagande efter döden,

- kunna utföra enklare undersökningar och

provtagningar,

- kunna medverka i rapportering och dokumentation,

- ha kunskap om hur omgivningen samspelar i

relation till närstående, såväl vårdare som den

enskilda människan,

- ha kunskap om aktuell och relevant lagstiftning

inom området.

(SKOLFS 2000:99)

2


Studieenhet 1

Omvårdnad som arbetsfält.

Ett samspel i relation till den enskilde och dennes närstående

Kurslitteratur

Wilhelmsson, O. Omvårdnad, Bonnier Utbildning

Kapitel 1

Mål

Efter denna studieenhet ska du:

• ha kunskap om hur omgivningen samspelar i relation till

närstående, såväl vårdare som den enskilda människan.

Sökord – nyckelord

barn

sjukhusmiljö

hälsa

sjukdomsuppfattning

sjukdomsbeteende

patientroll

hjälptagare

anhöriga

allmän omvårdnad

medicinsk vård

Läs och förstå grundläggande kunskaper

1. Läs om nyckelorden förklara dem med egna ord.

2. Att vara sjuk innebär beroende. Det finns olika ord för att

beskriva en beroende människa i vården. Gör en lista på de orden.

3. Vissa miljöfaktorer upplevs som stressande av vuxna i samband

med sjukhusvistelse. Läs om dessa miljöfaktorer på s. 16-17.

4. Barn kan skyddas mot skadliga effekter vid sjukhusvistelse.

Läs om detta på s. 17-18.

Instuderingsfrågor

Lös A – uppgifterna på s. 20.

Läs och få en djupare förståelse

1. Vissa sjukdomar är inte accepterade av alla, reaktioner från

omgivningen kan förvärra en persons situation. Vilka

sjukdomssituationer reagerar du inför

2. Vilka förväntningar har du på en person/hjälptagare som är

beroende av din hjälp

3. Lös B – uppgiften på s. 20.

Studieuppgifter

Läs uppgift C på s. 20. Hur bedömer du/ni familjens situation Fundera

över dina/era svar när en anhörig är lämplig att delta i vården.

3


Fördjupningsuppgift

Välj en skönlitterär bok som handlar om vuxnas eller barns upplevelser

av omvårdnad.

• Skriv en sammanfattning av bokens innehåll.

• Välj ut någon situation som handlar om etiska eller moraliska val,

beskriv problemet.

• Sammanfatta dina egna reflektioner om bokens innehåll, muntligt

och skriftligt. Delge varandra era uppgifter under ett seminarium.

4


Studieenhet 2

Omvårdnadsinriktad kommunikation

Kurslitteratur

Wilhelmsson, O. Omvårdnad, Bonnier Utbildning

Kapitel 14

Mål

Efter denna studieenhet ska du:

• kunna förstå och kommunicera med människor som har behov av

omvårdnad

Sökord – nyckelord

relationsskapande förhållningssätt

emotionellt stöd

empati

information

kultur

våld

strukturerat samtal

afasi

omvårdnadsrelation

aktivt lyssnande

etik

moral

förnuft

kroppsspråk

sinnesfunktioner

koncentration

omvårdnadens mål

Läs och förstå grundläggande kunskaper

1. Läs om nyckelorden och förklara med egna ord.

2. För god kommunikation inom omvårdnad krävs att du kan känna

empati, har yrkeskunskaper och känner till målen för hjälptagarens

omvårdnad, se s. 218. Förklara på vilket sätt dessa tre faktorer

samverkar och hur kommunikationen skulle bli om någon saknades.

3. Tiden är en faktor som har stor betydelse när du kommunicerar inom

omvårdnad. Varför

4. Hur kan du bli bra på att lyssna, vad krävs utifrån en god

yrkeskompetens

5. Beskriv hur du kan förhålla dig så att du skapar en god

omvårdnadsrelation (se relationsskapande förhållningssätt).

6. Hur ska du förhålla dig till en person som har nedsatt hörsel

7. Det finns stor risk för att du möter våld under din vistelse på ett

boende för demensvård under din APU. En boende kan t.ex. slå en

annan boende en dag under lunchen. Hur kan du förebygga att ingen

skadas Vilket förhållningssätt ska du ha

5


8. Du ska hjälpa någon som har talsvårigheter (afasi). Hur ska du

förhålla dig

Instuderingsfrågor

Lös A – uppgifterna på s. 205.

Läs och få en djupare förståelse

Du gör din APU inom palliativ vård, se s. 139. När du börjar på

avdelningen får du information om att en manlig patient oftast är mycket

arg. Du blir varnad att vara försiktig när du ska hjälpa honom. Nästa dag

möter du honom. Han ser gammal ut trots att han bara är 36 år. Han är

tvär och vresig. När du frågar om han vill äta svarar han: ”Jag vill inte ha

något”. Du står kvar och funderar på vad du ska göra men går ut när han

skriker åt dig att gå.

• Är det din uppgift att se till att personen du mött blir glad eller i

alla fall mindre ilsken

• Ska du svara och bemöta honom på samma sätt som han svarat

och bemött dig

• Hur ska du hantera situationen, vad blir din uppgift

Studieuppgift

Gruppuppgift. ”Vem är dominant och vem anpassar sig”

Försök att urskilja de fyra kategorierna: Personinriktad, Anpassar sig,

Dominant och Uppgiftsinriktad i de personer som beskrivs här nedan.

Markera personernas egenskaper med kryss på den vågräta och den

lodräta linjen. Utgå från mittpunkten som markerar noll.

Personinriktad

Anpassar sig

Dominant

Uppgiftsinriktad

1. Personen är analytisk, objektiv, eftertänksam, grundlig och flitig när

hon är effektiv. När hon är ineffektiv är hon enkelspårig, kan inte

bestämma sig, tråkig, teknisk, krånglig och kall.

2. Personen har lätt att samarbeta när hon är effektiv, är lojal, trevlig,

vänlig, stödjande, öppen, varm och hänsynstagande. När hon är

ineffektiv är hon osjälvständig, efterhängsen, feg och överkänslig.

6


3. Personen är entusiastisk, ”stor i käften”, snabb, spännande, rolig, står

för nya idéer, är inspirerande och har lätt att dra med sig andra. Men

hon flummar lätt iväg, skryter, överdriver och blir flummig.

4. Personen går stadigt mot målet, är resultatinriktad, beslutsam, stark,

drivande och säker. Men ibland är hon okänslig, kör över folk, är

hård, påstridig och dominant.

Alla stilarna har en positiv och en negativ sida. Ingen av dem anses bättre

än den andra.

Liknar du någon av de beskrivna personerna

Fördjupningsuppgift

1. Arbeta med uppgifter B - C på s. 206. Redovisa skriftligt.

2. Välj ut en skönlitterär bok som handlar om hjälptagarens egna

upplevelser av omvårdnad.

• Skriv en sammanfattning av bokens innehåll.

• Hur ställer du dig till berättelsen i boken Ska vi/du tro på allt

som människor har upplevt i vården

• Sammanfatta dina egna reflektioner om bokens innehåll, muntligt

och skriftligt. Delge varandra era uppgifter under ett seminarium

ni själva planerar.

7


Studieenhet 3

Behandlingar, undersökningar och provtagningar

Kurslitteratur

Wilhelmsson, O. Omvårdnad, Bonnier Utbildning

Kapitel 13

Mål

Efter detta avsnitt ska du:

• kunna utföra enklare undersökningar och provtagningar

Sökord – nyckelord

katetrisering

urinprov

injektioner

spirometri

stomibandage

suturborttagning

syrgasbehandling

sår

sårvård

testremsa

tryckavlastning

trycksår

venprov

ögondroppar

inhalation

bakterieodling

avföringsprov

kapillärprov

Läs och förstå grundläggande kunskaper

1. Läs om nyckelorden och förklara dem med egna ord.

2. Du ska lugnt, snabbt och säkert kunna tillföra syrgas till en

hjälpbehövande. Beskriv kortfattat hur du ska göra.

3. Varför måste syrgas fuktas när den tillförs

4. Vilka besvär kan en person få av en kvarliggande kateter (KAD)

5. Du ska lära en person att sköta sin stomi innan han skrivs ut från

avdelningen. Hur ska du planera informationen/undervisningen

6. Vad behöver du kontrollera under och efter injektionsgivning

7. Vilket kroppsläge ska en person ha när du först ska hjälpa honom

med ögondroppar och sedan med näsdroppar

8. Vilka observationer ska du utföra i samband med sårvård Vad

behöver du rapportera till ansvarig sjuksköterska

9. Sjukvårdspersonalen tar stora risker när de tar olika prover. Vad

ska du göra om du i samband med en blodprovstagning av

misstag sticker dig i fingret

8


10. Vilka anvisningar finns för hantering av urin- och avföringsprov

efter provtagningen

Instuderingsfrågor

Lös A – uppgifterna på s. 184-185.

Läs och få en djupare förståelse

1. Arbeta i grupp med 5-7 deltagare. Be att få odlingsplattor från en

vårdcentral eller ett bakteriologiskt laboratorium på ett sjukhus. Odla

bakterier från ett finger genom att trycka fingertoppen mot

odlingsplattan. Tryck först utan att ha tvättat händerna och sedan på

ett annat ställe efter handtvätt. Rätt handtvätt för sjukvårdsarbete, se

s. 129.

• Kontrollera odlingsplattan. Vilka resultat blev det inom de två

olika odlingsfälten

• Har handtvätt påverkat odlingsresultatet

• Sammanfatta era erfarenheter i gruppen.

2. Svara på B och C – uppgifter på s. 185.

Studieuppgifter

Sjukhusinfektioner kostar samhället mycket pengar varje år. En av

orsakerna är den dåliga handhygienen hos personalen.

• Sök information om sjukhusinfektioner; omfattning, inom vilka

områden infektioner förekommer mest, kostnader. Vilka

förebyggande åtgärder finns inom ert område

• Ta kontakt med någon som har drabbats av en sjukhusinfektion,

intervjua personen om hennes/hans upplevelse.

• Sammanfatta dina kunskaper skriftligt och diskutera med dina

gruppkamrater från föregående övning om resultaten på

odlingsplattor.

9


Studieenhet 4

Bedömning av omvårdnad vid ohälsa och sjukdom,

omvårdnadsprocessen steg 1

Kurslitteratur

Wilhelmsson, O. Omvårdnad, Bonnier Utbildning

Kapitel: 2, 3, 4, 6, 11

Mål

Efter denna studieenhet ska du:

• ha kunskap om omvårdnad relaterad till vanliga sjukdomstillstånd

• kunna medverka i vård samt behandling och rehabilitering av

människor med vanliga sjukdomstillstånd

Sökord – nyckelord

hälsa

känsla av sammanhang

sjukdom

allmän omvårdnad

specifik omvårdnad

sjuk och vårdberoende

anhörig/närstående

samhällssjukdomar

riskbeteende

hälsobefrämjande beteende

kännetecken på hälsa

livsstil

hälsokorset

KASAM

förebyggande

behandlande

lindrande

rehabiliterande

omvårdnadsprocessens olika steg

VIPS - modellen

Läs och förstå grundläggande kunskaper

1. Läs om nyckelorden och förklara dem med egna ord.

2. Skriv ner olika kännetecken på hälsa och ohälsa. Skriv en lista för

hälsa och en lista för ohälsa. Jämför listorna med varandra. Finns

det någon jämvikt mellan dem Skriv ner dina iakttagelser och

tankar.

3. Skriv listor på dina egna karaktärsdrag när det gäller:

riskbeteende och hälsofrämjande beteende.

Vad kan få dig att ändra på några av dina riskbeteenden

4. Ser du på hälsa, som en strävan eller som en resurs

10


5. Öva dig tillsamman med en kamrat att bedöma er livssituation.

Vilka funktioner ska ni ta med och värdera Skriv en

sammanfattning av er undersökning, rubriken ska vara: ”NN:s

livssituation”.

6. Dina framtida ansvarsområden är inriktade på: förebyggande,

behandlande, lindrande och rehabiliterande arbete. Kan du välja

ett ansvarsområde eller krävs det att du ska kunna alla Motivera

ditt svar.

7. För att du ska bli insatt i hur omvårdnadsprocessen fungerar i steg

1 (bedömning och analys) så är det lämpligt att du löser

uppgifterna på s. 50.

8. VIPS – modellen hjälper dig på ett strukturerat sätt att finna ord

när du ska beskriva och tala om det du gör i omvårdnadsarbetet

Se VIPS-modellen s. 40 och 241-246. Lär dig så många sökord

som möjligt.

Instuderingsfrågor

1. Svara på A – uppgifterna på s. 33.

2. Kontrollera dina kunskaper i omvårdnadsprocessen steg 1 genom

att läsa kapitel 11 och lösa uppgifterna på s. 134 – 136.

Läs och få en djupare förståelse

1. Läs om Karl Svensson i uppgift B och C på s. 34. Försök att

bedöma Karls hälsotillstånd genom att använda hälsokorset på

s. 24.

2. Omvårdnadsprocessens steg 1 (bedömning och analys) innebär att

du ska lära dig analysera och bedöma en persons hälso- och

sjukdomsstatus.

Fallbeskrivningarna i kapitlen 4 och 6 kan vara till hjälp när du

ska öva dig att bedöma och beskriva en persons behov med hjälp

av VIPS-modellens sökord.

Beskriv omvårdnadsstatus för:

• Martin Lundqvist, omvårdnad vid stroke, kapitel 4

• Mikael Andersson, omvårdnad vid diabetes, kapitel 6.

Använd blanketten Omvårdnadsstatus.

3. Öva steg 1 i omvårdnadsprocessen.

Beskriv Martin Lundqvists och Mikael Anderssons

omvårdnadsdiagnoser (behov eller problem) och försök se vad

som ligger bakom deras behov.

Använd blanketten Vårdplan.

Studieuppgifter

Läs en skönlitterär bok som beskriver en persons sjukdomsupplevelse.

Vilka riskbeteenden och hälsofrämjande beteenden finns beskrivna i

boken. Gör en sammanfattning och diskutera dina iakttagelser med dina

studiekamrater.

11


Studieenhet 5

Omvårdnad vi ohälsa och sjukdom

omvårdnadsprocessens steg 2 – 4

Kurslitteratur

Wilhelmsson, O. Omvårdnad, Bonnier Utbildning

Kapitlen 3, 5, 7, 8, 9

Mål

Efter denna studieenhet ska du:

• ha kunskap om hur man planerar och genomför omvårdnad med

anpassning till individens behov

• ha kunskap om omvårdnad relaterad till vanliga sjukdomstillstånd

• kunna medverka i vård samt behandling och rehabilitering av

människor med vanliga sjukdomstillstånd

Sökord – nyckelord

omvårdnadsprocessen

omårdnadsjournal

omvårdnadsstatus

omvårdnadsdiagnos

omvårdnadsmål

omvårdnadsåtgärder

observera

bedöma

planera

utvärdera

dokumentation av omvårdnad

Läs och förstå grundläggande kunskaper

1. Läs om nyckelorden och förklara dem med egna ord.

2. Studieenhet 5 är en fortsättning på studieenhet 4. Innan du börjar

med studieenhet 5 bör du därför vara väl insatt i

omvårdnadsprocessen steg 1 som beskrivs i avsnitt 4.

3. Lös uppgifterna på s. 51 som handlar om steg 2 – 4 i

omvårdnadsprocessen.

Instuderingsfrågor

Repetera A – uppgifterna på s. 184 – 185 och kontrollera dina kunskaper.

12


Läs och få en djupare förståelse

Omvårdnadsprocessens steg 2 – 4 innebär: planering, genomförande

av åtgärder, utvärdering och dokumentation. Det innebär att du ska

lära dig bestämma mätbara mål, planera och ge förslag på

omvårdnadsåtgärder som är relaterade till en persons hälso- och

sjukdomsstatus.

Fallbeskrivningarna i kapitlen 5, 7, 8, 9, kan vara till hjälp när du ska

öva dig planera, beskriva mål, föreslå åtgärder och utvärdera om dina

föreslagna åtgärder haft önskad resultat. Använd också sökorden för

omvårdnadsåtgärder i bilagan VIPS-modellen s. 241-246.

När det gäller mål och utvärdering krävs mycket stor erfarenhet och

det kan vara svårt att göra detta utifrån en tänkt situation. Du kan

läsa fakta om olika sjukdomstillstånd i respektive kapitel.

Öva steg 2 - 4 i omvårdnadsprocessen. Föreslå omvårdnadsåtgärder

och hur du ska genomföra dessa. Arbeta med:

• Marti Virtanen – omvårdnad vid hjärtsvikt, kapitel 5.

• Anna Karltorp – omvårdnad vid brott på lårbenshalsen, kapitel 7.

• Anna Larsson – omvårdnad vid astma, kapitel 8.

• Janne Karlsson – omvårdnad vid HIV och AIDS, kapitel 9.

Använd blanketten Vårdplan.

Studieuppgifter

1. Öva omvårdnadsåtgärder som underlättar andning. Kontrollera

puls, blodtryck, andning och temperatur på varandra. Registrera

alla värden på övervakningsrapport.

2. Öva omvårdnadsåtgärder som förebygger smärta och

sänglägeskomplikationer. Utför massage på varandra med hjälp

av en instruktör. Öva bäddning och användning av olika

hjälpmedel som förebygger trycksår.

3. Öva rätt handhygien för sjukvårdsarbete.

4. Diskutera era upplevelser av att vara ”patient” i övningarna ovan.

13


Studieenhet 6

Omvårdnad vid livets slut - lindrande vård

Kurslitteratur

Wilhelmsson, O. Omvårdnad, Bonnier Utbildning

Kapitel 12

Mål

Efter detta avsnitt ska du:

• kunna medverka vid vård i livets slutskede och omhändertagande

efter döden

Sökord – nyckelord

botande vård

död

hospicevård

hospicevårdens grundprinciper

lindrande vård

omvårdnadsmiljö

psykologisk omvårdnad

trygghet

smärtlindring

dödsångest

svepning

transplantation

obduktion

Läs och förstå grundläggande kunskaper

1. Läs om nyckelorden och förklara dem med egna ord.

2. Hur förändras omvårdnadens mål och inriktning när en människa är

döende Vad blir viktigt för en döende människa

3. Du ska sköta om en döende människa. Din uppgift blir att du hjälper

personen med allt. Sammanfatta vad du behöver tänka på och hur du

ska utföra dina uppgifter. Föreslå konkreta omvårdnadsåtgärder du

ska göra under en dag.

4. Jämför hur två olika trosuppfattningar/religioner ser på döden.

5. Hur ska ett testamente vara utformat för att vara juridiskt bindande

6. Vilka traditioner känner du till om döden

7. Du hjälper någon som du vet är döende. En dag frågar personen om

du kan läsa något ur Bibeln. Ta reda på någon text som kan vara

lämplig vid ett sådant tillfälle.

14


Instuderingsfrågor

Lös på A – uppgifterna på s. 151.

Läs och få en djupare förståelse

1. Finns det någon vetenskaplig eller teologisk förklaring till ”nära

döden upplevelser”

2. Ta reda på vad som står i transplantationslagen. Vad är din

uppfattning när det gäller att ta emot eller donera kroppsdelar

3. En döende människa vill oftast inte äta. Kan det vara så att en

människa dör för att hon inte äter eller att människan slutar äta för

att hon ska dö

Studieuppgifter

1. Gruppuppgift. Diskutera B-uppgiften på s. 151. Bjud gärna in en

resursperson som kan delta i era diskussioner t.ex. en präst eller

någon annan ni själva föredrar.

2. Enskild uppgift. Läs om Anna i C-uppgiften på s. 151-152 och

besvara frågorna. Din skriftliga sammanfattning, ca tre sidor

datorskriven text, ska också innehålla egna reflektioner.

15


Studieenhet 7

APU – arbetsplatsförlagd utbildning och dokumentation av

omvårdnad

Kurslitteratur

Wilhelmsson, O. Omvårdnad, Bonnier Utbildning

kapitlen 3, 11, 13, 16

Mål

Efter denna studieenhet ska du:

• kunna medverka i vård samt behandling och rehabilitering av

människor med vanliga sjukdomstillstånd

• kunna delta identifiera, planera, genomföra och utvärdera

individuell omvårdnad

• kunna utföra enklare undersökningar och provtagningar, utföra

mätning av vätskebalans

• kunna tillämpa kunskaper i kommunikation och samarbete

• kunna medverka i rapportering och dokumentation

• kunna gällande lagstiftning, t.ex. delegering i omvårdnadsarbetet

Sökord – nyckelbegrepp

värdegrund

respekt

omvårdnadens mål

god omvårdnad

omvårdnadskunskap

vårdteam

utmaningar och mål som stärker hjälptagaren

konfliktlösning

vårdarens ansvarsområden

vårdarens förhållningssätt

möte - samspel mellan vårdare och hjälptagare

empati

Orems egenvårdsmodell – en utvecklingsmodell

vårdtagarens hjälpmetoder för att vårda

desinfektion, rengöring, sterilisering

avfall och riskavfall

urinundersökningar

avföringsprover

vätskebalans

rapportera

dokumentera omvårdnad enligt VIPS-modellen

delegering

16


Läs och förstå grundläggande kunskaper

1. Läs om nyckelorden och förklara dem med egna ord.

2. Du ska hjälpa fyra personer under morgonarbetet med t.ex.

personlig hygien (övre och nedre toalett samt munvård).

Bedöm, planera och utför ditt arbete på ett individanpassat sätt.

Dokumentera det du har gjort.

3. Du ska hjälpa en person med att exempelvis träna toalettbesök.

Det finns en ordination på en urinprovtagning som du ska utföra i

samband med träningen. Bedöm, planera och utför ditt arbete på

ett hygieniskt rätt sätt, (Tänk på barriärvården!).

4. Rapportera ditt arbete vid nästa rapporteringstillfälle till din

handledare.

Instuderingsfrågor

Svara på A – uppgifterna på s. 50, 134-136, 184-185, 229

Läs och få en djupare förståelse

Du ska hjälpa en person att äta. Efter att har provat en stund upplever

du att det inte är så lätt. Personen du ska mata vill inte äta, har ingen

matlust och har svårt att svälja på grund av en förlamning efter en

stroke. Det som är svårast är att ni inte kan kommunicera med

varandra eftersom personen har svåra problem med uttal och sluddrar

när han talar. Du känner dig pressad inför uppgiften att ändå få

personen att äta.

• Hur ska du undervisa, handleda, stödja personen så att han lär sig

äta igen

• Bedöm, planera, utför ditt arbete på ett etiskt korrekt sätt, dvs.

utan tvång och kränkning. Dokumentera ditt arbete.

Studieuppgift enskilt eller i grupp

Planera en sammankomst med dina studiekamrater och era

handledare.

• Jämför era erfarenheter från uppgiften under Läs och få en

djupare förståelse.

• Diskutera hur ni har handlat och vilka känslor ni har haft under

uppgiftens genomförande. Hur har ni kunnat lyssna på

hjälptagarens önskningar och hur har ni kunnat undvika

kränkning och övergrepp

Fördjupningsuppgift

Sammanfatta dina erfarenheter skriftligt (dagbok) från din APU-tid

och delge varandra era upplevelser vid nästa studiesammankomst.

17


Studieenhet 8

Din framtida yrkesroll - omvårdnadens värdegrund

Kurslitteratur

Wilhelmsson, O. Omvårdnad, Bonnier Utbildning

Kapitel 16

Mål

Efter denna studieenhet ska du:

• ha kunskap om hur omgivningen samspelar i relation till

närstående, såväl vårdare som den enskilda människan

• ha kunskap om aktuell och relevant lagstiftning inom området

Sökord – nyckelord

omvårdnadens värdegrund

teoretisk kunskap

erfarenhetsbaserad kunskap

grupprocessen

samspel

syndabockstänkande

ett fungerande team

problemlösning i omvårdnadssituationer

hög omvårdnadskompetens – kännetecken

Läs och förstå grundläggande kunskaper

1. Läs om nyckelorden och förklara dem med egna ord.

2. Vad innebär likvärdighetsprincipen

3. Det finns huvudmål och delmål för omvårdnad, beskriv dessa.

4. Det är skillnad på att vara amatör och professionell, förklara.

5. Det är viktigt att ha ett gemensamt mål när du arbetar i ett vårdteam,

beskriv olika mål som kan vara gemensamma.

6. Hur ska du förhålla dig till dem du ska hjälpa

Instuderingsfrågor

Svara på A – uppgifterna på s. 229.

Läs och få en djupare förståelse

Bilda en grupp och arbeta med B-uppgifterna på s. 229. Vad kommer ni

till för resultat Finns det en eller flera lösningar på uppgifterna

Studieuppgifter

Bilda en grupp och diskutera följande:

• Hur tror ni yrkesrollen kommer att förändras Fundera och försök

beskriva med hjälp av fakta och egen fantasi hur en

undersköterskas arbetssituation kommer att se ut om ca 10 år.

18


Studieenhet 9

Omvårdnad och lagstiftning

Kurslitteratur

Wilhelmsson, O. Omvårdnad, Bonnier Utbildning

Kapitel 17

Mål

Efter denna studieenhet ska du:

• ha kunskap om aktuell och relevant lagstiftning inom omvårdnad

Sökord – nyckelord

lagar

allmänna råd

sekretess

HSL, Sol, LYS

Lex Sarah

Patientjournallag

formell kompetens

reell kompetens

skyldigheter för vårdpersonal

Smittskyddslagen

anmälningsplikt

delegering

Läs och förstå grundläggande kunskaper

1. Läs om nyckelorden och förklara med egna ord.

2. Redogör för vilka lagar som styr omvårdnadsarbetet.

3. Gör en lista på troliga arbetsuppgifter som kan bli aktuella inom

ditt framtida yrke.

4. Vilka förväntningar finns på dig som undersköterska när det

handlar om ditt förhållningssätt till en hjälptagare

5. Vilka huvudsakliga mål finns för hälso- och sjukvårdsarbetet

Instuderingsfrågor

Svara på A och B – uppgifterna på s. 239.

Läs och få en djupare förståelse

1. Det förekommer våld och övergrepp inom omvårdnad. Felaktigheter

begås på grund av stress och ibland slarv. Vilka är de vanligaste

anmälningsärenden som rapporteras till HSAN

2. Du har brustit i tillsyn. Personen du hade ansvar för vid toalettbesök

har ramlat. Vad ska du göra förutom att du naturligtvis tar hand om

personen. Vilka är dina skyldigheter

19


Studieuppgifter

Det är svårt att dra gräns mellan den privata och yrkesmässiga rollen.

Läs C-uppgiften på s. 240 och gör en reflektion över hur du kan och får

handla

20


Studieenhet 10

Omvårdnad och samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv

Kurslitteratur

Wilhelmsson, O. Omvårdnad, Bonnier Utbildning

Kapitel 15

Mål

Efter denna studieenhet ska du:

• ha kunskap om några väsentliga drag i omvårdnadens historia

Sökord – nyckelord

allmosor

barmhärtighet

helgeandshus

Hippokrates

hospital

medeltiden

spädbarnsdödlighet

kall

klostermedicin

Röda korset

Florence Nightingale

farsot

Läs och förstå grundläggande kunskaper

1. Läs om nyckelorden och förklara dem med egna ord.

2. På vilket sätt kunde man få bot och behandling under medeltiden

Beskriv hur man såg på läkekonsten under medeltiden.

3. Varför började vi bygga lasarett, vad var tanken från början

4. Hälsoarbete har haft stor betydelse för att spädbarnsdödligheten

minskade i Sverige, beskriv vad som hände.

5. Varför och när började vi yrkesutbilda vårdpersonal i Sverige

Instuderingsfrågor

Svara på A-uppgifterna på s. 216.

Läs och få en djupare förståelse

1. Under upplysningstiden delade man in de hjälpbehövande i tre

grupper. Vilka Varför valde man dessa grupperingar

2. Religion och vård har en gemensam historia. Vilket samband

finns mellan dem

3. Finns det någon likhet mellan dåtidens barmhärtighetssystrar och

dagens vårdpersonal

4. Svara på B-uppgiften på s. 216.

21


Studieuppgifter

Jämför dagens hälsoproblem, (se kapitel 2) och 1800-talets samhällsoch

hälsoproblem, (se kapitel 15).

Vilka likheter/olikheter finner du Hur vill du förklara dessa

Fördjupningsuppgift

Välj ut en skönlitterär bok som handlar om omvårdnad/omsorg i ett

historiskt perspektiv.

• Skriv en sammanfattning av bokens innehåll.

• Välj ut någon situation som handlar om etiska eller moraliska val,

beskriv problemet.

• Sammanfatta dina egna reflektioner om bokens innehåll, muntligt

och skriftligt. Delge varandra era uppgifter under ett seminarium.

I Omvårdnad ges

• fördjupade kunskaper i omvårdnad,

• kunskaper om människan och hennes miljö i relation till

närstående och vården,

• kunskaper om sambanden mellan omvårdnad och

samhällsutveckling också i ett historiskt perspektiv,

• kunskaper om omvårdnad, behandling och rehabilitering vid

vanliga sjukdomstillstånd,

• kunskaper om vård i livets slutskede,

• kunskaper om kommunikation mellan människor,

• kunskaper om enklare undersökningar och behandlingar,

rapportering, dokumentation och aktuell lagstiftning

Omvårdnad/ Olga Wilhelmsson

Best.nr 622-3726-8

För mer information kontakta:

Anja Aronsson

Tel. 08-696 86 09

anja.aronsson@bonnierutbildning.se

Barbro Modin - Svensson

Tel. 08-696 86 15

barbro.modin-svensson@bonnierutbildning.se

Bonnier Utbildning

Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm

Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm

Hemsida: www.bonnierutbildning.se

E-post: info@bonnierutbildning.se

Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10

22

More magazines by this user
Similar magazines