Studiehandledning - Sanoma Utbildning

sanomautbildning.se

Studiehandledning - Sanoma Utbildning

Studiehandledning till

Etik och livsfrågor

Av Lars Ryberg, Bonnier Utbildning

Tredje upplagan, femte tryckningen 2010

Studiehandledningen omfattar sex studieenheter med olika

arbetsuppgifter. Dessa utgår från målet för kursen Etik och

livsfrågor. Studiehandledningen hjälper den studerande att nå

målet genom förslag på varierande uppgifter.

De sex studieenheterna är:

- Livskvalitet.

- Vad handlar etik om

- Vad styr mitt sätt att handla

- Hälsa och ohälsa.

- Etik i omvårdnad och omsorg.

- Våld och aggression.

I varje studieenhet finns:

- Nyckelord.

- Läs om, som ger läshandledning till kapitlen.

- Studiearbete, som beskriver övningsuppgifter, och hur dessa ska redovisas.

- Förslag på studiebesök och intervjuer.

- Nyttiga länkar som kan komma till användning.

Studiehandledningen får kopieras.

1


Mål för kursen

Kursen skall ge kunskap om etiska riktlinjer och centrala etiska

begrepp samt värden och värdekonflikter inom

verksamhetsområdet. Kursen skall även ge en fördjupad

kunskap om olika livsåskådningars syn på hälsa och behandling,

vård och omsorg samt liv och död.

Efter avslutad kurs skall eleven:

- han kunskap om centrala etiska begrepp

- ha kunskap om konflikter och konfliktbeteende som uppstår

när olika etiska, existentiella och religiösa värden ställs mot

varandra

- kunna uppfatta och tolka samt reflektera över etiska och

existentiella frågeställningar som aktualiseras i skolan och

den arbetsförlagda utbildningen

- förstå konsekvenser av olika ställningstagande i etik- och

livsåskådningsfrågor

- ha kunskap om hur olika livsåskådningar påverkar synen på

hälsa och behandling, vård och omsorg samt liv och död.

(SKOLFS 2000:9)

2


Studieenhet 1

Livskvalitet

Mål

Efter denna studieenhet ska du:

- kunna uppfatta och tolka samt reflektera över etiska och existentiella

frågeställningar som aktualiseras i skolan och i den arbetsplatsförlagda utbildningen.

Kurslitteratur

Ryberg, L. Etik och livsfrågor, Bonnier Utbildning

Kapitel 1

Nyckelord

Livskvalitet

Livsmod

Ondska

Moral/samlevnadsregler

Framtid

Läs om

Livskvalitet

Ordet livskvalitet nämns allt oftare när människor diskuterar hur de vill

bo och leva. För många har stress och ensamhet blivit följden av vårt

prestationsinriktade samhälle.

Läs om livskvalitet s. 9-11.

Livsmod

Det är viktigt att våga tala ärligt och öppet med någon, att ha någon att

anförtro sig åt. Då läggs grunden till att känna livsmod. Men ofta är vi

rädda för att öppna oss för varandra.

Läs om livsmod och meningsfull kommunikation s. 11-13.

Ondska

I ett samhälle där människor känner sig ensamma och värdelösa, kan hat

och ondska lätt slå rot och växa. För att bekämpa ondska är det därför

viktigt att känna till mekanismerna bakom och erkänna att även ”jag” har

en benägenhet för ondska.

Läs om ondskans mekanismer s. 15-17.

En välgrundad moral

För sin överlevnad är människan helt beroende av grundläggande

samlevnadsregler.

Läs om behovet av samlevnadsregler s. 14-15 och 17-18.

3


Framtid

Etikämnet vill ge tillfälle till samtal om alla de frågor, drömmar och mål,

som hör till en människas tillvaro. Tillsammans med andra kan man

formulera visioner och livsmål inför framtiden.

Läs om framtidsperspektiv s. 18-20.

Studiearbete

Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord.

Reflektera och diskutera med andra

1. Lös uppgiften Ta ställning s. 21.

2. Genomför grupparbetet s. 21.

3. Lös uppgiften Skriv ned s. 22.

4. Lös uppgiften Bildtolkning s. 22.

5. Lös uppgiften Tänk vidare s. 23.

Svara på kontrollfrågorna s. 24.

Skriv om

1. Ge argument för varför det behövs en välgrundad moral samt

ge exempel på samlevnadsregler, som i så fall bör ingå.

2. Hur ser du på begreppet ondska Vilka exempel har du ställts

inför Hur skulle du vilja bekämpa ondskan

3. Civilkurage innebär att våga ifrågasätta fördomar och

felaktigheter. Beskriv hur du skulle vilja ändra på normer och

rutiner, som du under APU upplevt som felaktiga och

föråldrade.

Studiebesök och intervjuer

Många jäktade nutidsmänniskor kan berätta om hur en retreat*

har hjälpt dem att hitta tillbaka till ett lugnare och mer

meningsfullt liv. Vad innebär en retreat Besök en retreatgård

och intervjua retreatledaren och några deltagare.

*Retreat innebär att dra sig tillbaka för att under några dagar

leva ett stilla liv med bön, meditation och liknande.

4


Webbadresser

Demokratiutredningen www.demokratitorget.gov.se

Försäkringskassan www.fk.se

Sveriges kommuner och landsting www.skl.se

Centrum för tillämpad etik www.liu.se/cte

Stiftelsen Statshälsan www.statshalsan.se

5


Studieenhet 2

Vad handlar etik om

Mål

Efter denna studieenhet ska du:

- ha kunskap om centrala etiska begrepp.

Kurslitteratur

Ryberg, L. Etik och livsfrågor, Bonnier Utbildning

Kapitel 2 och 3.

Nyckelord

Etik

Moral

Fakta

Värderingar

Inre bilder

Religion och moral

Etik och samhälle

Läs om

Etik och moral

Ordet etik betyder sed eller sedlighet. Ordet moral används ofta som ett synonymt

(liktydigt) ord.

Läs om etik och moral s. 26.

Inre bilder

Vi har alla inom oss bilder, upplevelser och minnen, med vilkas hjälp vi försöker

planera vårt liv, finna svar och förklaringar på tillvarons gåtor.

Läs om våra inre bilder s. 45-46.

Religion och moral

Bör moralen förankras i en Gudstro för att vara giltig Finns andra svar

Läs om religion och moral s. 28.

Inlärt eller ej

En viktig etisk frågeställning är om vi lär oss vad som är rätt och fel eller om det finns

en medfödd inre röst.

6


Läs om inlärt eller ej s. 32-34.

Etik och samhälle

Bakom de val som vi gör finns värderingar, som speglar vår människosyn och

livsåskådning. Läs om etik i vården och i skolan s. 46-49.

Studiearbete

Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord.

Reflektera och diskutera med andra

1. Behöver moralen religionen som grund Argumentera för och emot!

2. Etiska frågeställningar griper in i många livsområden och kräver ständiga

ställningstaganden. Ge några exempel!

3. Lös uppgiften Ta ställning s. 35 och 50.

4. Lös uppgiften Skriv ned s. 36 och 50.

5. Lös uppgiften Bildtolkning s. 37 och 50.

6. Lös uppgiften Tänk vidare s. 37, och 50.

Svara på kontrollfrågorna s 38 och 53.

Skriv om

1. Vilka var de fyra ”kardinaldygderna” i den grekiska antiken Är de tillämpbara i

dag

2. Kan man styra sitt liv eller är vi offer för en orättvis slump och grymt öde

3. Vad står jag för innerst inne Vågar jag visa det utåt Är jag stark nog för att våga

visa mig svag

7


Studiebesök och intervjuer

Finns det på din ort en förberedd organisation och beredskap för att möta eventuella

olyckor och krissituationer Intervjua lämpliga personer i din kommun t.ex. skolläkare,

skolsköterska, kurator, personal inom socialtjänsten, räddningsverket. Redogör för dina

kamrater!

Webbadresser

Bonnier Utbildning, bokhemsidor för religion och samhällskunskap

www.bonnierutbildning.se

Socialvetenskapliga forskningsrådet www.socforsk.se

Socialstyrelsen www.sos.se

Regeringen, socialdepartementet www.regeringen.se

CODEX-regler och riktlinjer kring forskningsetik www.codex.uu.se

Förslag till vårdetisk plattform, Stockholms läns landsting www.hsn.sll.se

8


Studieenhet 3

Vad styr mitt sätt att handla

Mål

Efter denna studieenhet ska du:

- ha kunskap om konflikter och konfliktbeteenden som uppstår när olika etiska,

existentiella och religiösa värden ställs mot varandra

- förstå konsekvenser av olika ställningstaganden i etik- och livsåskådningsfrågor.

Kurslitteratur

Ryberg, L. Etik och livsfrågor, Bonnier Utbildning

Kapitel 4 och 5.

Nyckelord

Determinism

Indeterminism

Lustideal

Pliktideal

Resultatetik

Sinnelagsetik

Situationsetik

Religiös etik

Livsåskådning

Läs om

Vad styr mitt sätt att handla

Är vi fria att välja det vi vill eller inte Är vi självständiga varelser, som kan ta ansvar

för våra handlingar eller är vi robotar

Läs om determinism och indeterminism s. 54-55.

Etiska ideal

Det som styr vårt sätt att handla brukar kallas för livsideal, dvs. vad vi anser vara rätt att

sträva efter eller satsa på i livet.

Läs om olika etiska ideal s. 57-61.

Religiös etik

Inom de olika världsreligionerna finns anvisat regler och principer för hur en människa

ska handla och vad som är eftersträvansvärt.

Läs om kristen, muslimsk, judisk och buddhistisk etik s. 62-69.

Livsfrågor

Oavsett ålder, kön, social ställning, yrke etc. finns det existentiella frågor, som

människan inte kan komma ifrån.

Läs om livsfrågor s. 73-77.

9


Livsåskådning

En livsåskådning beskriver och förklarar hur den värld som vi är en del av är uppbyggd,

hur den fungerar och vad som styr den.

Läs om begreppet livsåskådning s. 78-85.

Studiearbete

Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord.

Reflektera och diskutera med andra

1. Lös uppgiften Ta ställning s. 70 och 88.

2. Lös uppgiften Skriv ned s. 70 och 89.

3. Lös uppgiften Bildtolkning s. 72 och 90.

4. Lös uppgiften Tänk vidare s. 72 och 90.

Svara på kontrollfrågorna s. 72 och 90.

Skriv om

1. Visa på likheter och skillnader mellan olika religioners etiska regler. I hur stor

utsträckning ska man ta hänsyn till patientens religiösa värderingar och

rekommendationer i vårdarbetet

2. Hur kan man anpassa olika kulturella och religiösa värderingar till vårt

demokratiska samhälle Vilka gränser bör gälla och vem ska sätta dessa

3. Redogör för de grundläggande begrepp som ingår i en livsåskådning! Vad tror du

själv Hur ser din livsåskådning ut

Studiebesök och intervjuer

1. Kontakta representanter för olika religioner och samfund och intervjua dem om

deras syn på olika etiska frågeställningar.

2. Arrangera en paneldiskussion i klassen mellan några elever, som representerar olika

religiösa eller ateistiska inställningar. Vad skiljer och vad förenar då det gäller etiska

frågor Finns det en allmänmänsklig moral

10


Webbadresser

Svenska kyrkan www.svenskakyrkan.se

Pingstkyrkans informationscentrum www.pingst.se

Institutet för judisk kultur www.ijk-s.se

Sveriges unga muslimer www.smuf.se

Tibetansk buddhism http://home.swipnet.se/kgt/

Hinduism www.ur.se

Vetenskapsrådet www.vr.se

Centrum för vårdvetenskap, Lunds universitet www.lu.se/cvv

Bioethics line http//bioethics.georgetown.edu/bioline.htm

Forskarwebben www.forskarwebben.vardforbundet.se

11


Studieenhet 4

Hälsa och ohälsa

Mål

Efter denna studieenhet ska du:

- kunna uppfatta och tolka samt reflektera över etiska och existentiella

frågeställningar som aktualiseras i skolan och den arbetsförlagda utbildningen

- ha kunskap om hur olika livsåskådningar påverkar synen på hälsa och behandling,

vård och omsorg samt liv och död.

Kurslitteratur

Ryberg, L. Etik och livsfrågor, Bonnier Utbildning

Kapitel 6

Nyckelord

Holism

Fysisk hälsa och ohälsa

Psykisk hälsa och ohälsa

Social hälsa och ohälsa

Andlig/moralisk hälsa och ohälsa

Religion och hälsa

Stress

Läs om

Fysisk hälsa

Fysisk hälsa innebär att ha en väl fungerande kropp och vara fri från skador och

sjukdomar.

Läs om fysisk hälsa s. 93-95.

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa kan beskrivas som ett stabilt välmående.

Läs om psykisk hälsa s. 95.

Social hälsa

Social hälsa innebär att ha bra relationer till sina medmänniskor och leva i en

tillfredsställande miljö.

Läs om social hälsa s. 95-96.

Andlig hälsa

Andlig hälsa innebär att människa är öppen för hela livssituationen och de existentiella

frågorna.

Läs om andlig – moralisk hälsa s. 97- 99.

12


Självförtroende

Självförtroende handlar om att ha ett gott förtroende för den egna prestationen oavsett

vilken situation man befinner sig i.

Läs om självförtroende s. 99-101.

Holism

Holism är en tolkningsmodell (paradigm), som börjat växa fram under senare år.

Läs om holism s. 93.

Stress och ohälsa

Dåligt självförtroende, stress och brist på sammanhang i livet leder ofta till ohälsa.

Läs om ohälsa s. 101-108.

Fritiden

Fritiden är den tid vi fritt kan förfoga över. Den krymper lätt på grund av plikter och

omsorger.

Läs om fritiden s. 108-110.

Studiearbete

Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord.

Reflektera och diskutera med andra

1. Den vackra, välformade och välgymnastiserade kroppen framhålls ofta i dag som ett

eftersträvansvärt ideal. Den fysiska hälsan kan på detta sätt bli till en livsmening. Är

detta önskvärt Argumentera för och emot!

2. Lös uppgiften Ta ställning s. 111.

3. Lös uppgiften Skriv ned s. 113.

4. Lös uppgiften Bildtolkning s. 113.

5. Lös uppgiften Tänk vidare s. 113.

Svara på kontrollfrågorna s. 115.

13


Skriv om

1. Analysera orsaken till varför vi ofta inte berättar om vad som rör sig inom oss

själva. Ge förslag på meningsfulla åtgärder för att mer öppet tillämpa den holistiska

människosynen.

2. Vad menas med att se, bekräfta och korrigera en människa Utgå gärna från egna

upplevelser och exempel.

Studiebesök och intervjuer

1. Gör ett studiebesök i en hälsokostaffär! Vilka varor är efterfrågade Varför är de

efterfrågade Hur ser ”normalkunden” ut

2. Gör ett studiebesök på ett gym och samtala med personalen om hur man försöker

arbeta i enlighet med helhetssynen på människan.

3. Kontakta representanter för olika politiska partier i din kommun och intervjua dem

om partiets hälsopolitiska program.

Webbadresser

Folkhälsoinstitutet www.fhi.se

Hjälpmedelsinstitutet www.hi.se

Arbetslivsinstitutet www.niwl.se

Socialstyrelsen www.sos.se

Socialdepartementet www.regeringen.se

14


Studieenhet 5

Etik i omvårdnad och omsorg

Mål

Efter denna studieenhet ska du:

- ha kunskap om hur olika livsåskådningar påverkar synen på hälsa och behandling,

vård och omsorg samt liv och död.

Kurslitteratur

Ryberg, L. Etik och livsfrågor, Bonnier Utbildning

Kapitel 7 och 8

Nyckelord

Integritet

Empati

Tvång

Solidaritet

Människovärde

Mänskliga rättigheter

Medicinskt yrkesansvar

Respekt

Kärlek

Kriser

Lidande

Död

Sorgearbete

Läs om

Vårdens två sidor

I arbetet inom vård och omsorg finns alltid två parter, den som ger och den som tar

emot, båda med olika behov och förväntningar.

Läs om detta s. 124-126.

Människovärde

Begreppet människovärde används i både etiska och juridiska sammanhang. Begreppets

innebörd omfattar människolivets okränkbarhet och alla människors lika värde.

Begreppet betonar människans unika värde som tänkande och kännande varelse. Varje

människa har sin tid på jorden, hon har rätt att få finnas till, hon har rätt att ställa krav

på frihet och på drägliga materiella förhållanden.

1. Vad anser du kan ryms i begreppet människolivets okränkbarhet

2. I vilka vård- och omsorgssituationer kan det finnas en ökad risk för att personalen

bryter mot människolivets okränkbarhet

15


3. I vilka vård- och omsorgssituationer finns en ökad risk att personalen inte behandlar

alla patienter eller brukare lika

4. Ge exempel på händelser och epoker i världshistorien då man inte levt upp till

människovärdesprincipen.

5. Diskutera frågeställningen ” När upphör en människa att vara människa”

Människovärde i lagtext

I Regeringsformen (SFS 1974:152), som är en av Sveriges grundlagar, skrivs följande:

1 kap. 2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika

värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

1. Vad innebär begreppet respekt för dig

2. Vad tror du begreppet respekt innebär för andra människor

3. Vad innebär begreppet frihet för dig

4. Vad tror du begreppet frihet innebär för andra människor

5. I vilka situationer kan den enskilda människans frihet begränsas

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) ingår i folkrätten och finns formulerade i FN:s

allmänna deklaration i den första (1) artikeln:

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med

förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

1. Läs om de mänskliga rättigheterna i sin helhet på www.manskligarattigheter.gov.se

2. Välj ut några artiklar som du anser är viktiga och diskutera dessa med dina

studiekamrater.

3. Ge exempel på händelser runt om i världen idag anser du strider mot de mänskliga

rättigheterna

Vad säger lagen

Att känna till mål och riktlinjer i Hälso- och sjukvårdslagen är grundläggande för all

personal inom vård och omsorg.

Läs om denna lagstiftning s. 126-130.

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) uttrycks målet för hälso- och sjukvården:

2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en

vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde

och för den enskilda människans värdighet. Den som har det

största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde

till vården. Lag (1997:142).

16


1. Vad tror du menas med ”vård på lika villkor”

2. När kan det uppkomma situationer då vård på lika villkor riskerar att bli åsidosatt

3. Vad tror du begreppet värdighet innebär för:

- en döende 95-årig kvinna

- en ryggmärgsskadad 25-årig man

- en nyopererad bröstcancerpatient

- föräldrar som förlorat sitt nyfödda barn

- en 58-årig man som nyligen har fått diagnosen Alzheimers sjukdom

4. Ta reda på vilka möjligheter ”papperslösa” och ”gömda” flyktingar har till offentlig

hälso- och sjukvård.

Det medicinska yrkesansvaret

Att vara närvarande i mötet med sin medmänniska är inte likgiltighet utan kärlek och

omsorg.

Att vårda och att leda handlar om konsten att ”vara i närheten”, att inte vara för ivrig

och påpasslig men inte heller för distanserad. Att kunna ”höra” sådant som inte alltid

uttalas eller redovisas.

Läs om det medicinska yrkesansvaret på sidan 128.

I Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS (SFS 1998:531)

beskrivs vårdpersonalens allmänna skyldigheter gentemot patienten:

1 § Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra

sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad

erfarenhet. En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull

hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården skall så

långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med

patienten. Patienten skall visas omtanke och respekt.

1. Vad innebär det för dig ”att vårda är att vara i närheten”

2. Skriv ner dina åsikter om varför det är kan vara viktigt att man lagstiftar om

vårdpersonalens yrkesansvar. Diskutera sedan med dina studiekamrater.

3. Vad innebär det att utföra vårdarbete i överensstämmelse med vetenskap och

beprövad erfarenhet

4. I vilka vårdsituationer kan det finnas en ökad risk för att vården inte genomförs i

samråd med patienten

5. Läs Hippokrates´ läkared på sidan 19 i studiehandledningen och diskutera dess

innehåll med dina studiekamrater.

Nyckelbegrepp inom omvårdnad och omsorg

Omvårdnad och omsorg kan sammanfattas i några grundläggande begrepp.

Läs om detta s. 132-137.

17


Mötet med andra människor tvingar oss att möta oss själva och vad vi själva står för.

Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare (1953-1961) skriver i sin bok Vägmärken:

”Den längsta resan är resan inåt”: Att träna sig i att blicka in i sig själv, vad man innerst

inne tycker och står för kan många gånger vara jobbigt, men likväl viktigt och

värdefullt. Hur ska man någonsin kunna förstå andra människor, om man inte försöker

förstå sig själv. Man måste våga göra den ”inre resan”.

1. Skriv ner det som ger värde åt ditt liv just nu.

2. Diskutera sedan med dina studiekamrater. Hur skiljer sig dina ”värden” från dina

studiekamraters Vilka är likheterna

3. Låna boken ”Vägmärken” och läs några av Dag Hammarskjölds texter. Vad tror du

han vill förmedla med sina texter

Tvång och empati

Hur gör man när patienten inte vill bli bemött med empati eller över huvud taget nekar

att ta emot vård

Läs om olika typer av tvång s. 137-139.

Abort och genetisk manipulation

Vilka frågor väcker genetisk manipulation Det gäller att göra de etiska

värdekollisionerna tydliga och att pröva argumenten.

Läs om abort och genetisk manipulation s. 150-155 samt om organdonation s. 166-168.

Kriser och psykiskt lidande

De allra flesta människor drabbas någon gång i livet av en kris och kriser är egentligen

en naturlig del av livet och dess olika faser.

Läs om att möta kriser och psykiskt lidande s. 155-159.

Att möta död

I vår moderna kultur tycks vi ofta förtränga tankar på döden.

Läs om att möta åldrande, död och eutanasi s. 159-166.

Att sörja

Sorg är en naturlig reaktion när man mist en kär anförvant eller vän. Att sörja är

arbetsamt och man talar ofta om sorgearbete.

Läs om sorg och vård i livets slutskede s. 175-179.

Begravningsseder

I vårt mångkulturella samhälle kan man träffa på olika seder och bruk i samband med

dödsfall.

Läs om olika seder s. 172 – 175.

18


Studiearbete

Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord.

Reflektera och diskutera med andra

1. Lös uppgiften Ta ställning på s. 142 och 180

2. Lös uppgiften Skriv ned på s. 146 och 181

3. Lös uppgiften Bildtolkning på s.146 och 181

4. Lös uppgiften Tänk vidare på s. 147 och 182

Svara på kontrollfrågorna på s. 148 och 183

Skriv om

1. Välj ut en problemsituation som du själv mött eller hämtar från exemplen s 142-145

och tillämpa några av omvårdnadens nyckelbegrepp.

2. Beskriv hur du upplevde dig själv:

• när du fick rätt i ett gräl

• när det gick illa för en ovän

• när du vågade öppna dig och tala ärligt med någon

• när du förlät en orättvisa

• när du gjorde bort dig.

Studiebesök och intervjuer

1. Kontakta Röda Korset på din ort och ta reda på hur man bedriver besöksverksamhet

inom sjukvården, äldreomsorgen och kriminalvården.

2. Kontakta en pensionärsförening. Hur arbetar man för att bidra till en meningsfull

pensionärstillvaro

19


Webbadresser

Röda Korset (träffpunkt för anhöriga): www.redcross.se

Anhörigas Riksförbund www.ahrisverige.se

Demensförbundet: www.demensforbundet.se

FORUM 50+ www.forum50plus.com

Alzheimerföreningen www.alzheimerforeningen.nu E-postadress: alzheimf@algonet.se

Barncancerfonden www.barncancerfonden.se

Vårdalstiftelsen www.vardal.se

Vårdalinstitutet www.vardalinstitutet.net

Äldreportalen www.aldreportalen.se

Äldrecentrum www.aldrecentrum.se

Hjärt-lungfonden www.hjart-lungfonden.se

Karolinska Institutet, Stockholm www.ki.se

Medicinska fakulteten, Göteborgs universitet www.gu.se

Medicinska Fakulteten, Linköpings universitet www.liu.se

Medicinska fakulteten, Lunds universitet www.lu.se

Medicinska fakulteten, Umeå universitet www.umu.se

Medicinska fakulteten, Uppsala universitet www.uu.se

Riksdagen www.riksdagen.se

Mänskliga rättigheter www.manskligarattigheter.gov.se

Internationell organisation för ”papperslösa” emigranter www.picum.org

20


Studieenhet 6

Våld och aggression

Mål

Efter denna studieenhet ska du:

- ha kunskap om olika typer av våld, varför man tillgriper våld samt hur man kan lösa

konflikter utan våld.

Kurslitteratur

Ryberg, L. Etik och livsfrågor, Bonnier Utbildning

Kapitel 9

Nyckelord

Aggression

Psykiskt våld

Fysiskt våld

Accepterat våld

Konflikter

Vapenvägran

Läs om

Våld

Varför är människor elaka mot varandra och vill skada varandra Varför tar vi till våld

Läs om våld och aggressivitet s. 185-188.

Konflikter

Att konflikter uppstår är något helt normalt och en nödvändig förutsättning för att

utvecklas. Att lösa konflikter är ofta svårt och något som vi måste lära oss.

Läs om konflikter och olika sätt att lösa dem s. 188-190.

Vapenvägran

Är lösningen på all våldsproblematik pacifism/radikalpacifism

Läs om vapenvägran s. 190.

21


Studiearbete

Definiera nyckelorden och förklara dem med egna ord.

Reflektera och diskutera

1. Lös uppgiften Ta ställning s. 191.

2. Lös uppgiften Skriv ned s. 192.

3. Lös uppgiften Bildtolkning s. 192.

4. Lös uppgiften Tänk vidare s. 192.

Svara på kontrollfrågorna s. 193.

Studiebesök och intervjuer

Kontakta kamrater som gjort värnplikten och intervjua dem om deras inställning till att

använda våld och vapen. Vilka skäl låg bakom deras val Vad tycker du själv

Kontakta familjerådgivningen i din kommun. Hur bedrivs verksamheten Omfattning

Resultat

Webbadresser

Försvarsmakten: www.mil.se

Brottsförebyggande rådet (BRÅ): www.bra.se

Statens medicinsk-etiska råd www.smer.se

Artiklar om pacifism: EUREKA, sökord: pacifism

Sverige direkt- Adresser till kommuner, landsting, myndigheter mm.

www.sverigedirekt.riksdagen.se

22


Hippokrates’ läkared (ordagrann översättning)

Jag tar läkaren Apollon och Asklepios och Hygieia och Panakeia och alla gudar och

gudinnor till vittnen och jag svär att jag ska hålla denna ed och detta kontrakt i mån av

krafter och omdöme.

Jag skall jämställa den som lärt mig min konst med mina föräldrar och

dela med honom vad jag äger och om behov uppstår hjälpa honom. Hans söner skall jag

anse som mina bröder och lära dem min konst utan lön och kontrakt om de kräver att

lära sig den.

Föreskrifter och föredrag och övrig undervisning skall jag meddela åt

mina och mina lärares söner och åt sådana lärjungar som avlagt skriftlig ed enligt

läkarsed, men inte till någon annan.

Jag skall använda mig av diet till nytta för de sjuka, i mån av mina krafter

och omdöme, för att skydda dem från fördärv och oförrätt.

Jag skall inte ge någon dödligt gift om jag blir ombedd, eller ge rådgivning

om sådant. Likaså skall jag inte ge en kvinna en fosterfördrivande inläggning. Jag ska

bevara mitt liv och min konst på ett kyskt och fromt sätt.

Jag skall inte göra snitt på dem som lider av blåssten, utan överlåter detta

åt dem som utövar denna verksamhet.

I alla hus som jag går in i går jag in för de sjukas välfärd utan varje

medveten orätt och annat fördärv, och utan sexuella handlingar mot kvinnliga och

manliga kroppar, både fria och slavar.

Vad jag ser eller hör under människornas liv i min yrkesutövning och även

utanför den, vilket inte bör spridas ut genom tal, det skall jag förtiga, och anse sådant

som om det inte hade yttrats.

Om jag lever upp till denna ed och inte handlar mot den, då må jag kunna

njuta av livet och min konst, ärad av alla människor för evig tid. Om jag överträder den

och svär falskt, må det motsatta hända!

Källa: Äldre svensk översättning, något reviderad av Hans B Nyman, lärare i klassisk

grekiska och latin.

oooOooo

23


I boken Etik och livsfrågor ges:

• kunskaper om etiska riktlinjer, centrala begrepp och värdekonflikter.

• kunskaper om olika livsåskådningars syn på hälsa, ohälsa,

behandling, omvårdnad och död.

I tredje upplagan har det tillkommit avsnitt om funktionsnedsättningar,

välbefinnande, våld och aggression, ohälsa i arbetslivet samt fritidens

betydelse.

Till varje kapitel finns målformulering, arbets- och diskussionsuppgifter,

bildanalyser m.m.

Etik och livsfrågor/Ryberg Best.nr. 622-5771-2

För mer information kontakta via e-post:

gertrud.lanestrand@bonnierutbildning.se

anja.aronsson@bonnierutbildning.se

barbro.modin-svensson@bonnierutbildning.se

Bonnier Utbildning

Box 3159

103 63 Stockholm

www.bonnierutbildning.se

Tel. 08-696 86 00

Fax: 08-696 86 10

24

More magazines by this user
Similar magazines