04.02.2015 Views

Nummer 2 - Elbranschen

Nummer 2 - Elbranschen

Nummer 2 - Elbranschen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ELBRANSCHEN<br />

OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT • ÅRGÅNG 80 • NR. 2 • 2009


Håll dig<br />

flytande!<br />

EL<br />

ELTEKNIK/<br />

ELDISTRIBUTION<br />

Utbilda<br />

dig!<br />

Ring dina ”elkontakter”: Karl-Henrik,<br />

tel 031-350 55 64 eller Annika, tel 031-350 55 63<br />

www.teknologiskinstitut.se/teknik<br />

Ställverksutrustning ASEA/ABB. Brytare 12-24 kV.<br />

Utrustning från 1960-talet till 2000-talet.<br />

Stenator AB Billstabågen 5, 722 40 Västerås. Tel. 021-12 65 80, fax 021-13 41 95<br />

För ytterligare information: www.stenator.se


ELBRANSCHEN<br />

OBEROENDE<br />

ELTEKNISK TIDSKRIFT<br />

•<br />

Adress:<br />

Box 6040<br />

200 11 Malmö<br />

•<br />

Tel.<br />

040-611 06 90<br />

•<br />

Telefax<br />

040-797 37<br />

•<br />

E-post<br />

elbranschen@bjinv.se<br />

•<br />

Bankgiro<br />

107-0853<br />

•<br />

Plusgiro<br />

495 29 33 -2<br />

•<br />

Helårsprenumeration<br />

(5 utgåvor):<br />

233:- (inkl. moms)<br />

•<br />

Ur innehållet i nr. 2/2009<br />

Värmande brev till<br />

<strong>Elbranschen</strong>s redaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

Dyrbar energikälla i<br />

stark motvind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

Elanvändarna får betala<br />

vindsnurrornas extrakostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

RENÄSSANSBESLUT FATTAT:<br />

Italien storsatsar på kärnkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

ELBRUK: Vad ska vi göra<br />

med elöverskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

DET VÅRAS FÖR SVENSK KÄRNKRAFT<br />

Efter 30 svåra år ljusnar det över<br />

kärnkraftshorisonten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

Ansvarig utgivare:<br />

Jörgen Dahlquist<br />

•<br />

I redaktionen:<br />

Reinhold Andefors<br />

Jörgen Dahlquist<br />

Kjell Duberg<br />

Rolf Oward<br />

•<br />

Årgång 80<br />

•<br />

Tryckt hos<br />

Tryckfolket AB<br />

i Malmö<br />

•<br />

ISSN: 0013-4007<br />

•<br />

Omslagsfoto:<br />

Riccardo Scardigli<br />

SÄKERHET PÅ UNDANTAG<br />

Mörkläggning hotar när nätdriftcentraler<br />

läggs ner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />

“KLIMATFRÅGAN” I ANNORLUNDA LJUS<br />

Luleåprofessor tror inte på koldioxidhypotesen . . . . . . . . . . 22<br />

DEBATT: Hans Jelbring har ilsknat till igen.<br />

Vidare får vi veta att det är lögn att polarisen<br />

smälter och det är knappast någon<br />

överraskning för <strong>Elbranschen</strong>s läsare att<br />

vindkraft är bortkastade pengar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />

<strong>Elbranschen</strong>s blå-gula sidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30


Sånt värmer!<br />

Bäste utgivare!<br />

Sedan jag under några år tagit<br />

del av <strong>Elbranschen</strong>s innehåll,<br />

dess val av ämnesoråden, dess<br />

läsvänliga och attraktiva redigering<br />

samt tidskriftens utomordentliga<br />

öppenhet för saklig<br />

diskussion – även inom samhällets<br />

kontroversiella frågeställ-<br />

<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

<strong>Elbranschen</strong>s redaktion och dess ansvarige utgivare har fått ett brev<br />

från hydrologidocenten Bengt Erik Rydén i Uppsala med ord som<br />

värmer i den politiska korrekthetens och desinformationens tidevarv<br />

och när vi dessutom möjligen är på väg in i en Liten Istid.<br />

Redaktionen tar sig här friheten att, med avsändarens goda minne,<br />

återge brevet in extenso.<br />

ningar, måste jag sända några<br />

berömmande ord.<br />

Jag kan inte finna någon<br />

periodisk publikation inom<br />

landet, som närmar sig denna<br />

fria talarstol inom tekniska och<br />

naturvetenskapliga tillämpningar.<br />

Från min position är<br />

det särskilt artiklar inom klimatforskning<br />

och dess diametrala<br />

åsikter, som jag med<br />

stor behållning tagit till mig.<br />

Inte minst har jag satt värde på<br />

att <strong>Elbranschen</strong> låtit presentera<br />

fakta inom detta svårfångade<br />

fält, som i övrig medievärld<br />

ofta belastas av s.k. politisk<br />

korrekthet. Det senare förhållningssättet<br />

visar sig inte<br />

sällan – för en forskare trogen<br />

Dyrbar energikälla i motvind<br />

Utbyggnaden av vindkraft i<br />

Sverige tappar fart, meddelar<br />

Svensk Vindenergi och framhåller<br />

finanskrisen och lågkonjunkturen<br />

som tungt vägande orsaker.<br />

Det har blivit svårare att få<br />

fram kapital och det är just nu<br />

inte heller lönsamt att investera<br />

i vindkraft, säger man i ett pressmeddelande<br />

och efterlyser mer<br />

skattepengar som stöd för att nå<br />

de högt uppsatta mål.<br />

– De brister som finns i elcertifikatsystemet<br />

gör att investeringstakten<br />

kommer att avta för<br />

de allra flesta projektörer av<br />

vindkraft. Tillståndsgivna projekt<br />

skjuts upp på obestämd tid.<br />

Men de större kraftbolagen<br />

kommer troligtvis ändå att bygga<br />

under 2010, säger Matthias<br />

Rapp, vd hos Svensk Vindenergi.<br />

Sammanlagt är nu 12 större<br />

vindkraftsparker i drift i Sverige.<br />

Under 2008 uppfördes<br />

134 vindkraftverk med en total<br />

effekt på 236 MW. I år räknar<br />

branschorganisationen med en<br />

kraftig minskning till drygt 150<br />

MW. För 2010 tror man däremot<br />

att ett flertal större projekt<br />

som påbörjats under 2009<br />

ska bli färdiga.<br />

Antalet tillståndsgivna projekt<br />

omfattar 340 landbaserade vindkraftverk<br />

fördelade på 17 parker<br />

med minst 10 MW vardera. Om<br />

dessa byggs skulle det enligt<br />

intresseorganisationen innebära<br />

mer än en fördubbling av elproduktionen<br />

från vindkraft. Och<br />

byggs också de tillståndsgivna<br />

parkerna till havs tillförs ytterligare<br />

drygt 6 TWh.<br />

Mer skattepengar<br />

till vindsnurror<br />

– Vi ser med oro på regeringens<br />

passiva hållning i vindkraftsfrågan.<br />

Andra länder skjuter till de<br />

medel som behövs i kristider för<br />

att byggnationen av vindkraft<br />

inte ska avstanna. Stödsystem<br />

förbättras och lånegarantier via<br />

den europeiska investeringsbanken<br />

ställs till branschens förfogande<br />

i många andra länder,<br />

det verifierbara – befinna sig<br />

på besvärande avstånd från<br />

fakta.<br />

Alltså kan jag inte fortsättningsvis<br />

nöja mig med det gratisexemplar,<br />

som en av era medarbetare<br />

har satt i min hand, utan jag<br />

anhåller härmed om att få bli<br />

prenumerant och girerar samtidigt<br />

233 kr till <strong>Elbranschen</strong>s<br />

PlusGirokonto 495 29 33 – 2<br />

Uppsala i slutet av maj 2009<br />

Vänligen<br />

Bengt Erik Rydén<br />

<strong>Elbranschen</strong>s luttrade ansvarige<br />

utgivare tackar för de värmande<br />

orden från Bengt Erik och hans<br />

initiativ (till prenumeration)<br />

som förhoppningsvis kan mana<br />

till efterföljd.<br />

<br />

men inte här, framhåller Matthias<br />

Rapp.<br />

<strong>Elbranschen</strong>s förhoppning är<br />

att ”bristerna” i certifikatsystemet<br />

snarare tyder på en tillnyktring<br />

efter vindkraftsfesten. En<br />

kraftkälla som inte bär sina egna<br />

kostnader och som förorsakar<br />

dyra problem i transmissionen<br />

borde fasas ut helt och till en<br />

början ersättas med ökad effektivitet<br />

i vatten- och kärnkraften<br />

(om nu den futtiga andelen av<br />

elbalansen som vindkraften står<br />

för över huvud taget behöver ersättas).<br />

Eftersom den nyckfulla<br />

vindkraften hela tiden måste<br />

arbeta ihop med den snabbt<br />

reglerbara vattenkraften innerbär<br />

fortsatt utbyggnad bara att<br />

en ”grön” kraftkälla periodvis ersätts<br />

av en annan ”grön” kraftkälla.<br />

<br />

Elanvändarna får betala snurrornas extrakostnader<br />

Svenska Kraftnät har lämnat förslag till regeringen om nya regler för elnätsförstärkningar av<br />

nationell betydelse och om nätanslutning av stora elproduktionsanläggningar. Förslaget syftar till att<br />

minska tröskeleffekterna för utbyggnaden av s.k. förnybar elproduktion.<br />

När det inte finns ledig kapacitet<br />

i ett nät måste den första<br />

producent som vill ansluta sig<br />

betala hela nätförstärkningen,<br />

även om denna är större än vad<br />

producenten själv kan dra nytta<br />

av. De producenter som därefter<br />

ansluts behöver bara betala för<br />

själva anslutningen. Detta medför<br />

att ingen producent vill bli<br />

först med att ansluta sig.<br />

– Problemet med denna tröskeleffekt<br />

är inte nytt men det får<br />

förnyad aktualitet genom den<br />

stora utbyggnaden av förnybar<br />

elproduktion, främst vindkraft.<br />

Vi föreslår därför dels en s.k. förtida<br />

delning av nätförstärkningskostnaden,<br />

dels att staten<br />

genom Svenska Kraftnät tar den<br />

ekonomiska risken för att göra<br />

nätförstärkningar med högre<br />

kapacitet än det från början<br />

finns anslutande produktion till,<br />

säger Svenska Kraftnäts generaldirektör<br />

Mikael Odenberg.<br />

Han framhåller dock att förslaget<br />

inte är avsett att utgöra en subvention<br />

av nätanslutningarna.<br />

Varje enskild nätförstärkning ska<br />

kunna bära sina egna kostnader.<br />

– Förslaget styr därför mot utbyggnad<br />

av den mest kostnadseffektiva<br />

vindkraften först,<br />

säger Odenberg.<br />

Elkunderna får betala<br />

Svenska Kraftnät föreslår i rapporten<br />

att kostnaderna för förslaget<br />

tas ut av elkunderna –<br />

endera över stamnätstariffen<br />

eller genom införande av en<br />

särskild nätförstärkningsavgift<br />

riktad till Svenska Kraftnäts nätkunder.<br />

Rapporten ”Tröskeleffekter och<br />

förnybar energi” kan hämtas på<br />

webbplatsen www.svk.se <br />

4


Välkommen till EUU. Vi utbildar riktiga elektriker.<br />

Är du en riktig<br />

elektriker<br />

Då har du säkert koll på att du måste lära dig de nya elinstallationsreglerna<br />

som släpps i maj. Då behöver du också en riktig utbildare.<br />

En utbildare som erbjuder kurser som passar både din efterfrågan<br />

och din plånbok. En utbildare som har kursledare som snackar samma<br />

fackspråk som du och som kan utbilda dig där du vill. EUU erbjuder allt<br />

detta och ägs dessutom av branschen.<br />

Så välkomna till EUU alla riktiga elektriker.<br />

Oavsett hur du knyter dina skor.<br />

Nya Elinstallationsreglerna<br />

Det blir stora förändringar i hur du<br />

ska utföra en elinstallation. Gamla<br />

begrepp ersätts med nya, kraven<br />

utökas och skärps och helt nya<br />

delar tillkommer.<br />

<strong>Elbranschen</strong>s Utvecklings- och Utbildningscenter<br />

Box 545, 611 10 Nyköping<br />

Telefon: 0155-29 29 29. E-post: euu@euu.se<br />

www.euu.se


<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

I Latina söder om Rom ligger Italiens första kärnkraftverk, byggt 1963 och stängt efter folkomröstningen 1987.<br />

I dag används anläggningen för lagring av använt kärnbränsle i väntan på en slutgiltig förvaringslösning.<br />

Renässansbeslut fattat<br />

Italien storsatsar på ny kärnkraft<br />

Italien återgår till kärnkraften. Detta historiska beslut är nu fattat. Och återgången sker i<br />

samarbete med Frankrike, både politiskt och tekniskt. Om drygt tio år hoppas Italiens regering<br />

att den inhemska kärnkraften ska vara en viktig del av energiförsörjningen i landet.<br />

I Italien började man tala om<br />

ny kärnkraft redan för några år<br />

sedan, men det var först sedan<br />

Silvio Berlusconi och hans allians<br />

vann valet förra året som det<br />

blev allvar. Visserligen hade vinnarna<br />

redan tidigare nämnt en<br />

renässans för kärnkraften men<br />

ingen politiker hade sagt rent ut<br />

att Italien borde få egna kärnkraftverk<br />

igen.<br />

Men det senaste året har det<br />

blivit full fart. Stärkta av att både<br />

Industriförbundet och några stora<br />

fackförbund är positiva till en<br />

satsning, har regeringen hela<br />

tiden närmat sig det verkliga<br />

TEXT:<br />

KRISTINA WALLIN<br />

FOTO:<br />

RICCARDO SCARDIGLI<br />

beslutet. Och nu har det alltså<br />

kommit. Det är officiellt att Italien<br />

ska satsa på kärnkraftverk<br />

inom landet igen. Regeringens<br />

lagförslag som lägger grunden<br />

för en nybyggnad har nyligen<br />

klubbats.<br />

Minst fyra reaktorer<br />

i Italien<br />

Detta är ett oerhört viktig beslut<br />

för kärnkraftsindustrin eftersom<br />

Italien kommer att behöva flera<br />

verk. Regeringen vill att en fjärdedel<br />

av den italienska energianvändningen<br />

ska täckas av<br />

inhemsk kärnkraft. Det innebär<br />

12 800 MW installerad effekt år<br />

2020.<br />

Hälften ska byggas med<br />

fransk teknik. Italienska Enel<br />

och franska Edf har tecknat ett<br />

avtal som i praktiken innebär<br />

att de två bolagen ska samarbeta<br />

för att bygga minst fyra<br />

reaktorer i Italien. Dessutom<br />

ska italienarna medverka vid<br />

byggandet av det nya verket i<br />

Flamanville i Frankrike och<br />

ytterligare fem nya reaktorer.<br />

Ett bolag kommer att bildas<br />

där Enel får en knapp majoritet.<br />

Även andra företag är välkomna.<br />

Enel får också rätt till majoriteten<br />

av den producerade elen och<br />

kommer att driva kraftverken i<br />

egen regi.<br />

Men det innebär inte att<br />

denna nya, viktiga marknad är<br />

stängd för andra som vill vara<br />

med. 6 400 MW letar efter<br />

investerare. Det andra stora italienska<br />

energibolaget Edison har<br />

redan visat stort intresse, men<br />

möjlighet finns för alla.<br />

– Vi är öppna både för andra<br />

6


<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

Italien och Frankrike<br />

med Berlusconi och Sarkozy i<br />

spetsen har kommit överens<br />

om samarbete kring<br />

storskalig kärnkraftsutbyggnad.<br />

ANSA<br />

7


<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

Montalto di Castro skulle<br />

bli Italiens största<br />

kärnkraftverk men bygget<br />

stoppades i slutet av 1980-<br />

talet. I dag produceras el<br />

genom sopförbränning<br />

men platsen ligger bra till<br />

för att få ett av de nya<br />

kärnkraftverken.<br />

operatörer och annan teknik.<br />

Det viktiga är att det är effektiva<br />

och säkra alternativ, konstaterade<br />

näringslivsministern Claudio<br />

Scajola i våras.<br />

Det var säkerligen tänkt även<br />

som en uppmuntran till italienska<br />

Ansaldo, som tappat sitt<br />

kärnkraftskunnande under de<br />

gångna 20 åren, att ta kontakt<br />

med USA för att på så sätt få<br />

tillgång även till deras teknologi.<br />

Minst 40 miljarder euro<br />

ska investeras<br />

Edison var först ut med att<br />

öppet föreslå kärnkraftverk på<br />

italiensk mark, och det var dess<br />

vd Umberto Quadrino som<br />

talade om fyra eller fem reaktorer<br />

redan för ett år sedan.<br />

Kanske för att en av Edisons<br />

största aktieägare är just franska<br />

Edf.<br />

Umberto Quadrino har flera<br />

gånger poängterat att Edison<br />

inte tänker sig kärnkraften som<br />

den huvudsakliga energikällan i<br />

Italien, men som en viktig del av<br />

en ny energiplan. Frågan är om<br />

man tar ett steg tillbaka nu, när<br />

just Edf har tecknat avtal med<br />

Enel, eller om man fortsätter på<br />

egen hand och i stort sett ger<br />

Edf monopol på italiensk kärnkraft.<br />

Det är stora investeringar vi<br />

talar om. Minst 40 miljarder<br />

euro enligt Edisons egna beräkningar,<br />

men sannolik kommer<br />

det att bli dubbelt så mycket.<br />

Trots detta är vinst på sikt nästan<br />

garanterad och därför har<br />

kolossen Edf sett till att inte förlora<br />

detta saftiga köttben.<br />

Några statliga bidrag kommer<br />

det inte att bli. Silvio Berlusconi<br />

och hans regering nöjer sig med<br />

att utse de organ som ska kontrollera<br />

byggandet och driften.<br />

Redan nu är det bestämt att en<br />

alldeles ny säkerhetsbyrå ska bildas<br />

och att två andra existerande<br />

myndigheter ska omorganiseras<br />

för att kunna följa kärnkraftens<br />

utbyggnad.<br />

Kärnkraftssatsningen fick ett<br />

riktigt lyft när den franske presidenten<br />

Nicolas Sarkozy var på<br />

besök i Italien i slutet av februari.<br />

De två länderna skrev under<br />

en överenskommelse där de förbinder<br />

sig att arbeta på en<br />

gemensam linje för att minska<br />

Nej till kärnkraft 1987<br />

Den 8 och 9 november 1987 folkomröstade italienarna om vad<br />

som i praktiken handlade om kärnkraftens vara eller inte vara.<br />

Men egentligen röstade man om följande:<br />

1) Vill ni upphäva lagen som ger regeringen möjlighet att<br />

bestämma var ett kärnkraftverk ska ligga om de lokala instanserna<br />

inte bestämmer sig inom överenskommen tid<br />

80,6 procent av de röstande svarade ja.<br />

2) Vill ni avskaffa ersättningen till kommuner som har kärnkraftverk<br />

eller koldrivna kraftverk på sitt territorium<br />

79,7 procent av de röstande svarade ja.<br />

3) Vill in upphäva normen som ger Enel möjlighet att samarbeta<br />

med utländska partner för att bygga kärnkraftverk utomlands<br />

71,9 procent av de röstande svarade ja.<br />

På dessa platser finns nedlagda<br />

kärnkraftverk. I Porto<br />

Tolle och Montalto di Castro<br />

kommer troligen några av de<br />

nya att byggas.<br />

I omröstningen deltog två tredjedelar av de röstberättigade.<br />

Även om politikerna i teorin hade kunnat hitta sätt att fortsätta<br />

med kärnkraften, fanns det ingen politisk vilja då. I dag har<br />

folkomröstningen inget lagligt värde och regeringen kan alltså<br />

fritt bestämma vilka regler och lagar som ska gälla vid satsningen.<br />

<br />

8


DIESELELVERK<br />

• Mobila elverk<br />

• Stationära elverk<br />

• Containermonterade<br />

elverk<br />

• Kundanpassade<br />

elverk<br />

• Automatikutrustning<br />

Box 37, 274 03 Rydsgård • Tel. 0411-443 09, fax 0411-448 50<br />

RING FÖR MER<br />

INFORMATION!<br />

RUDIN & CO. FOTO: PER-ARNE RYNNING.<br />

OMFORMARSTATION, MJÖLBY.<br />

BYGGHERRE: BANVERKET ÖSTRA BANREGIONEN.<br />

Totalentreprenad med KC Betong<br />

KC Betong svarar för såväl projektering och produktion som leverans och montering<br />

av kompletta stommar. Nästan 100 års branscherfarenhet ger oss möjlighet att hitta<br />

de absolut bästa lösningarna, både vad gäller ekonomi och utförande.<br />

Vi arbetar med byggnader som exempelvis bostäder, skolor, förvaltningsbyggnader,<br />

industrier, ställverk. Vi tillverkar också egna produkter för miljövård och markprodukter<br />

till tele- och IT-branschen.<br />

KC BETONG, BOX 139, 641 22 KATRINEHOLM. TEL 0150-34 99 00 E-POST: INFO@KC-BETONG.SE WEBB: WWW.KC-BETONG.SE


<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

koldioxidutsläppen i hela Europa.<br />

Dessutom ska de samarbeta för<br />

att öppna energimarknaderna<br />

ytterligare och göra energiförsörjningen<br />

säkrare.<br />

– Ideologisk fanatism har<br />

hindrat oss från att använda<br />

oss av kärnkraften. Nu måste<br />

vi vakna från vår sömn, för<br />

framtiden ligger i förnybara<br />

energikällor och i kärnkraft, sa<br />

premiärministern Silvio Berlusconi<br />

när det historiska avtalet<br />

presenterades.<br />

Men var ska<br />

verken ligga<br />

Ett stort problem, som regeringen<br />

ännu inte har tagit itu<br />

med, är var de nya kärnkraftverken<br />

ska ligga. Motståndet i<br />

Italien är fortfarande stort, och<br />

bara två regioner (Veneto, där<br />

Venedig ligger, och Sicilien) har<br />

deklarerat att de gärna tar emot<br />

nybyggena.<br />

Enligt de uttalanden som<br />

Berlusconi och andra regeringsmedlemmar<br />

gjort hittills,<br />

verkar det som om man tänker<br />

köra den hårda metoden. Det<br />

blir alltså inga större utrymmen<br />

för protester och veto från<br />

kommuner eller regioners sida.<br />

Regeringen kommer att bestämma.<br />

Detta är naturligtvis det enda<br />

sättet att snabbt kunna starta<br />

byggandet och regeringen vill att<br />

det ska ske före nästa parlamentsval<br />

om fyra år, så att en<br />

kommande regering inte ska<br />

kunna ändra fattade beslut.<br />

Energibolagen är inte lika säkra<br />

på att detta är rätt sätt, eftersom<br />

de vet hur svårt det kan vara att<br />

driva verken om lokalbefolkningen<br />

är negativ.<br />

Näringslivsministern har redan<br />

antytt att de existerande kärnkraftverken,<br />

som stängdes efter<br />

folkomröstningen 1987, kan<br />

vara bra placeringsställen. Bäst<br />

till ligger annars Montalto di<br />

Det avskydda kolkraftverket i Porto<br />

Tolle vid Po-flodens mynning kan mycket<br />

väl komma att bytas ut mot ett<br />

modernt kärnkraftverk.<br />

Castro norr om Rom, där det på<br />

1980-talet byggdes ett kärnkraftverk<br />

som aldrig togs i bruk, och<br />

Porto Tolle vid Po-deltat, där det<br />

redan finns ett av befolkningen<br />

hatat oljekraftverk.<br />

Kritik har riktats mot regeringens<br />

beslut, eftersom kärnkraftverken<br />

som kommer att<br />

byggas är tredje och inte fjärde<br />

generationen. Men näringslivsministern<br />

slår tillbaka den.<br />

– Den nya generationen reaktorer<br />

kommer inte att vara<br />

användbara före år 2030, och vi<br />

behöver kärnkraften innan dess.<br />

Det går inte att hela tiden vänta<br />

på det som är modernare och<br />

bättre, man måste agera någon<br />

gång, svarar Claudio Scajola på<br />

kritiken.<br />

<br />

Huvudpunkterna i det italienska projektet<br />

1) Italienska Enel och franska Edf projekterar och bygger fyra kärnkraftverk tillsammans. Det första<br />

ska starta senast 2020.<br />

2) Regeringen har redan beslutat att starta en alldeles ny byrå för kärnkraftssäkerhet. Dessutom ska två<br />

andra myndigheter omorganiseras för att följa kärnkraftsutbyggnaden.<br />

3) Regeringen vill ha det första kraftverket i gång så fort som möjligt, senast år 2020. Det innebär att<br />

den troligtvis själv kommer att bestämma var de ska ligga, utan utdragna diskussioner med lokala<br />

politiker.<br />

4) Italien ska senast år 2025 få en fjärdedel av elanvändningen från kärnkraft.<br />

5) Italien och Frankrike kommer tillsammans att verka för en utveckling inom hela EU av alla<br />

energikällor som minskar koldioxidutsläppen.<br />

Besök<br />

<strong>Elbranschen</strong>s<br />

nätplats:<br />

www.<br />

elbranschen.nu<br />

10


Specialkabel<br />

Exempel ur vårt breda<br />

kabelsortiment:<br />

Koaxialkabel<br />

från 10 MHz till 20 GHz<br />

Elproflex<br />

extremt vrid- och böjtålig kabel<br />

Elprohalex<br />

halogenfri signal- och nummerkabel<br />

Lövbacksvägen 3, 141 71 Segeltorp<br />

Tel. 08-97 00 70 Fax 08-646 31 48<br />

www.elproman.se<br />

info@elproman.se


<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

SVENSK ELBRUKARFÖRENING<br />

Telefon/fax 08-607 34 16 • www.elbruk.com<br />

Svensk Elbrukarförening ek för, ELBRUK, är en intresseorganisation för slutanvändare av elkraft. Genom att tillvarata elbrukarnas, slutanvändarnas,<br />

intressen på den omreglerade elmarknaden skall föreningen vara en motvikt till leverantörsidans olika organisationer. Den skall bevaka och<br />

verka för att lagstiftarens intentioner med en konkurrensutsatt elhandel och en relevant granskad nätverksamhet förverkligas. Medlemmarna, ca 25,<br />

är juridiska personer och deras totala elförbrukning är mer än 10 TWh. Föreningen avger bl.a. remissyttranden över olika statliga utredningar eller<br />

rapporter som rör elmarknaden. Sedan hösten 1999 är föreningen också representerad i Svenska Kraftnäts Marknadsråd.<br />

Va´ ska vi me´ allt till<br />

LARS BLOMQVIST<br />

ELBRUK<br />

– Knappt hälften, svarade<br />

verkstadschefen när han blev<br />

tillfrågad av en besökare om hur<br />

många som jobbade i fabriken.<br />

Och så är det också i eltillverkningsindustrin,<br />

hälften av<br />

anläggningarna ”jobbar” enligt<br />

den statistik som NordEl redovisar<br />

på sin hemsida. Landets, och<br />

för övrigt hela Nordens, elproduktionsanläggningar<br />

utnyttjas<br />

bara till ungefär hälften av sin<br />

teoretiskt maximala förmåga.<br />

Ändå byggs det ny kapacitet för<br />

fullt utan att man först har<br />

undersökt möjligheten att<br />

använda den befintliga ännu<br />

mera.<br />

Utnyttja befintlig<br />

kapacitet bättre!<br />

Siffror från NordEls statistik<br />

visar att vi egentligen redan har<br />

de generatorer som behövs för<br />

att tillgodose vårt elbehov, vi behöver<br />

inte jäkta med att skaffa<br />

ännu fler. I stället ska vi se till<br />

att utnyttja de befintliga bättre. I<br />

mer än 20 år har landets energianvändning<br />

pendlat mellan 140<br />

och 150 TWh per år och med en<br />

sjunkande trend de senaste 5-10<br />

åren. Effektuttaget har under de<br />

senaste 20 åren bara en enda<br />

gång överstigit 27 000 MW och<br />

det var i samband med ett ”tillbud”.<br />

I stort set ligger alltså vår<br />

elanvändning på ganska stadig<br />

nivå, det går upp och ner men<br />

inom konstanta intervall. Varför<br />

då plötsligt denna makalösa<br />

satsning på ny kapacitet; 30<br />

TWh mer vindkraft, effektökningar<br />

i kärnkraftverken – och<br />

det senaste, att bli sin egen<br />

elproducent med hjälp av solpaneler.<br />

Mer vindkraft är svaret på kravet<br />

om lägre koldioxidutsläpp<br />

men kan de utsläppen minskas<br />

på annat, enklare och billigare<br />

sätt så är det riktigare.<br />

Sverige har en installerad elkapacitet<br />

på drygt 34 000 MW<br />

som teoretiskt kan producera<br />

nästan 300 TWh varje år vilket<br />

är ungefär dubbelt så mycket<br />

som vi gör av med inom landet.<br />

Självfallet är det omöjligt med<br />

ett hundraprocentigt utnyttjande,<br />

men möjligt med ett ökat.<br />

Innehållen i några konsultrapporter<br />

de senaste åren om<br />

kärnkraften tyder på att det finns<br />

en outnyttjad potential på ca 5<br />

TWh i befintliga kärnkraftverk.<br />

Om den realiseras, tillsammans<br />

med den nu planerade vindkraften,<br />

får vi en produktionskapacitet<br />

på en bra bit över 180 TWh<br />

el och en installerad effekt på<br />

44 000 MW. Men – det har åtföljts<br />

av en rejäl utbyggnad av<br />

vattenkraften för att parera vindkraftens<br />

stora produktionsvariationer<br />

och då får vi ytterligare<br />

några terawattimmars produktionskapacitet<br />

och ett effekttillskott<br />

av den utbyggnaden. I den<br />

nyligen presenterade Miljöprocessutredningen<br />

får man emellertid<br />

inte acceptans för utbyggd<br />

vattenkraft. ”Systemet” hänger<br />

helt enkelt inte ihop.<br />

Vad ska vi göra<br />

med elöverskottet<br />

Arbetet med energieffektivisering<br />

leder till lägre elbehov och<br />

övergången till elbilar till ett<br />

större, men antag att de fenomenen<br />

tar ut varandra. Vad ska då<br />

ske med det väldiga elöverskottet<br />

Begränsa det genom nedläggning<br />

av motsvarande kärnkraftkapacitet<br />

skapar genast<br />

effektproblem vintertid, det<br />

kommer nämligen att fattas ett<br />

par tusen megawatt då. Exportera<br />

det till kol-Europa kräver att<br />

kablarna till kontinenten och elnäten<br />

(som elanvändarna subventionerar)<br />

byggs ut kraftigt<br />

och då borde vi i gengäld få låga<br />

elpriser här hemma och inte<br />

kontinentens ”kolpriser”. Tro det<br />

den som vill.<br />

Det finns helt enkelt ingen<br />

plan för hur elproduktionen från<br />

den kraftiga kapacitetsökningen<br />

ska hanteras.<br />

Den våldsamma vindkraftsatsningen<br />

kommer i en märklig dager<br />

eftersom redan befintliga andra<br />

anläggningar är tillräckliga för landets<br />

elbehov – om de utnyttjas<br />

bättre. Med i många fall marginella<br />

kostnader går det att öka<br />

den koldioxidfria produktionen.<br />

Det är inte rimligt att i tider<br />

av starka miljösatsningar bygga<br />

ut elnät och vindkraft som har<br />

ett genomsnittligt utnyttjande<br />

på 35 procent och som för att<br />

”kompenseras” för sina variationer<br />

kräver uppbackning av mer<br />

vattenkraft vilket medför att det<br />

kraftslaget, i sin tur, minskar sitt<br />

utnyttjande; det är redan i dag<br />

under 50 procent.<br />

Det är inte heller rimligt därför<br />

att vindkraften kräver att<br />

man tar nya, fräscha resurser<br />

från olika håll på jordklotet,<br />

skickar runt dem för förädling<br />

till torn, propellrar och elnätsmaterial,<br />

som efter ytterligare<br />

transporter sprids över stora terrängområden<br />

där de sedan står<br />

stilla två dagar av tre. Det är inte<br />

en miljöorienterad resursanvändning<br />

när det redan finns<br />

kraftanläggningar och elnät som<br />

efter regeländringar och marginella<br />

investeringar kan producera<br />

mer på ett leveranssäkert<br />

sätt.<br />

Med en riktig miljösyn och<br />

förhållandevis små investeringar<br />

kan vi inom landet, och utan<br />

resten av vindkraftsatsningen,<br />

producera ytterligare 10 TWh el.<br />

Det räcker, åtminstone det närmaste<br />

decenniet, mer än väl för<br />

både vårt eget behov och grannarnas<br />

också när så behövs.<br />

Under tiden kan alla problem i<br />

anslutning till vind-, våg- och<br />

solkraft utredas på ett lugnt och<br />

eftertänksamt sätt.<br />

Om sedan kraftföretagen vill<br />

producera mer el för att exportera<br />

får de betala nödvändiga<br />

investeringar i produktionsanläggningar<br />

och nät, det ska<br />

inte subventioneras av slutanvändarna.<br />

<br />

Över 500 unika besökare varje arbetsdag!<br />

Annonsera på <strong>Elbranschen</strong>s nätplats<br />

www.elbranschen.nu<br />

Kontakta annonsavdelningen, tel. 040-611 06 90<br />

12


<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

På Energimässan i våras kunde man bland alla mer eller mindre fantasifulla nya energikoncept till slut hitta en monter<br />

som representerade den svenska basenergin. Ungefär hälften av Sveriges elproduktion kommer från kärnkraft.<br />

Det våras för kärnkraften<br />

efter trettio svåra år<br />

Det är inte bara i Italien som kärnkraften går en ny vår till mötes. Också i Sverige ljusnar det<br />

över horisonten sedan den absurda tankeförbudslagen avskaffats och efter regeringsbeslutet att<br />

åtminstone äldre reaktorer ska få ersättas. Det var därför glädjande och passande att<br />

<strong>Elbranschen</strong>s reporter Kjell Duberg vid Energitinget i Stockholm i våras kunde få en intervju med<br />

Jan Blomgren, föreståndare för SKC, Svenskt Kärntekniskt Centrum.<br />

Svenskt Kärntekniskt Centrum,<br />

SKC, är ett samverkansorgan<br />

som möjliggör tillgång till<br />

svensk akademisk kompetens<br />

och forskning inom det kärntekniska<br />

området. Detta är förutsättningen<br />

för säker, miljöriktig,<br />

effektiv och tillförlitlig kärnkraftsproduktion<br />

i Sverige.<br />

Bland parterna i SKC ingår<br />

Strålsäkerhetsmyndigheten, tidigare<br />

Statens kärnkraftsinspektion,<br />

som den största finansiären.<br />

Ingen annanstans i världen<br />

samverkar industrin med en<br />

inspektionsmyndighet vid finansiering<br />

av högskoleverksamhet.<br />

INTERVJU:<br />

KJELL DUBERG<br />

kjell.duberg@telia.com<br />

Övriga finansiärer är Ringhals<br />

AB, Forsmark Kraft AB, E.ON,<br />

Oskarshamns Kraftgrupp AB<br />

och Westinghouse Electric AB.<br />

Genom SKCs insatser kan<br />

intresserade studenter utbilda<br />

sig och bedriva kvalificerad<br />

forskning i kärntekniska ämnen.<br />

SKC har också bidragit till att<br />

personal på myndigheten, vid<br />

kärnkraftverken och inom industrin<br />

har kunnat vidareutbilda sig.<br />

Forskningen ger därmed värdefulla<br />

bidrag både till ökad säkerhet<br />

och till långsiktig utveckling<br />

av kärnkraften i Sverige. SKC<br />

stöder sedan 15 år tillbaka verksamheten<br />

vid KTH, Chalmers<br />

och Uppsala Universitet. Efter<br />

en nyorganisation för sju år<br />

sedan satsas ungefär sexton miljoner<br />

kr per år.<br />

Tankeförbud<br />

i tjugotvå år<br />

Det så kallade ”tankeförbudet”<br />

som lagstadgades 1984 och inte<br />

upphävdes förrän 2006 innebar<br />

förbud för industrin att göra omfattande<br />

projektering i syfte att<br />

bygga kommersiella kärnkraftsreaktorer.<br />

Trots att det inte var<br />

ett formellt förbud mot forskning<br />

vid forskningsreaktorer och<br />

kring framtida utveckling uppfattades<br />

det så på många håll.<br />

Lagen blev en svår hämsko,<br />

13


<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

SKC representerades av Jan Blomgren, föreståndare, och två doktorander från KTH, Odd Runevall och Carl Berglöf.<br />

framför allt för att den avskräckte<br />

många från att ge sig in i branschen.<br />

Givetvis innebar det en<br />

nackdel för de befintliga kraftverken.<br />

Om man inte forskar<br />

kring kärnkraft över huvudtaget<br />

får man svårt att hitta nya säkerhetshöjande<br />

åtgärder.<br />

– Kärnkraftsbranschen såg att<br />

forskningen hade fått en stark<br />

nedgång i Sverige, ämnet höll på<br />

att ”torka ut” helt och hållet vid<br />

universiteten, säger Jan Blomgren,<br />

föreståndare för SKC.<br />

Medelåldern hos företrädarna<br />

var hög, de närmade sig pension<br />

och återväxten var dålig. SKC<br />

har vitaliserat utbildningsvärlden<br />

avsevärt och en ny generation<br />

forskare har etablerat sig. I<br />

dag finns ett dussintal forskningsledare<br />

i fyrtiotioårsåldern,<br />

en bra tillväxt. Det forskas kring<br />

allt vid de svenska universiteten,<br />

från dagens reaktorer till framtida<br />

generationer som ska byggas<br />

om fyrtio år.<br />

Mellanled saknas<br />

i forskningen<br />

– De flesta länder har ett led<br />

mellan industri och universitet i<br />

form av statliga forskningsinstitut,<br />

förklarar Jan Blomgren. De<br />

kan bedriva långsiktig forskning<br />

utan krav på lönsamhet i närtid.<br />

Det saknas nästan helt i Sverige.<br />

Industrin måste gå direkt till<br />

universiteten. Enda alternativet<br />

är att de själva står för finansieringen.<br />

Vi hade Studsvik tidigare<br />

men det har vi inte längre. Finland<br />

har VTT Technical Research<br />

Centre som fyller denna funktion.<br />

Där finns några hundra<br />

forskare som gör serviceuppdrag<br />

åt industrin av mer långsiktig<br />

karaktär, något som kan vara<br />

svårt att klara i den dagliga driften.<br />

Jan Blomgren berättar att<br />

Svensk Kärnbränslehantering<br />

AB, SKB, har varit en mycket<br />

viktig aktör i sammanhanget.<br />

– Deras huvuduppgift är geologisk<br />

lagring, men de har också<br />

finansierat forskning framför allt<br />

kring separation och transmutation,<br />

olika bestrålningsmetoder<br />

för återanvändning av kärnkraftsavfall.<br />

Den satsningen skedde innan<br />

SKC fanns och innebar att några<br />

personer kunde hålla sig kvar i<br />

branschen i väntan på att vinden<br />

skulle vända.<br />

– Jag var en av dem, berättar<br />

Jan. Stödet på några miljoner om<br />

året som kom i början av 90-talet<br />

visade sig bli väldigt betydelsefullt.<br />

Alla forskarna som tog del<br />

av det är i dag viktiga nyckelpersoner<br />

i branschen.<br />

Efter att Svenskt Kärntekniskt<br />

Centrum blev finansiär har ytterligare<br />

flera tillkommit. Vid en<br />

typisk universitetsinstitution i<br />

dag står SKC för ungefär en fjärdedel<br />

av finansieringen. Resten<br />

är statliga medel för grundutbildningen<br />

och direkta kontrakt<br />

med företag. Det finns också<br />

andra konstellationer som liknar<br />

SKC där industri och myndighet<br />

finansierar vissa typer av forskning.<br />

Även EU bidrar ekonomiskt.<br />

Den större bredden i<br />

finansieringen gör att den akademiska<br />

forskningen kring kärnteknik<br />

numera är stabil även om<br />

den inte är så stor som man<br />

skulle önska.<br />

Fem tusen nya<br />

kärnkraftsingenjörer<br />

– Jag doktorerade i kärnfysik i<br />

slutet av åttiotalet, berättar Jan.<br />

På den tiden fanns inga direkta<br />

kopplingar till industrin, forskningen<br />

var enbart ”nyfikenhetsdriven”.<br />

Efter några år som forskare i<br />

USA kom Jan tillbaka till Sverige<br />

och lyckades övervintra i<br />

branschen tack vare SKBs forskning<br />

kring återanvändning av<br />

använt kärnbränsle. Det ledde<br />

så småningom till en professorstjänst<br />

vid Uppsala Universitet.<br />

Nyligen sa han upp sig där<br />

och han arbetar nu med att samordna<br />

kompetenssatsningar inom<br />

och utanför Vattenfall.<br />

– Min uppgift är kort sagt att<br />

få fram fem tusen ingenjörer<br />

inom tio år så att vi kan bygga<br />

nya kärnkraftverk och hålla<br />

igång de gamla. Trettiofem procent<br />

av tiden är jag uthyrd av<br />

Vattenfall för att leda SKC.<br />

Jan poängterar att hans starkaste<br />

drivkraft inte är att stoppa<br />

den påstått ökande växthuseffekten.<br />

– Om det skulle vara möjligt<br />

att mildra en negativ växthuseffekt<br />

med hjälp av kärnkraft är<br />

det naturligtvis en bonus. Men<br />

min huvudsakliga drivkraft är att<br />

få fram miljövänlig elström till<br />

världens befolkning. En miljard<br />

människor på jorden saknar tillgång<br />

till rent vatten. Det är ett<br />

stort problem. Kan jag vara med<br />

och lösa det problemet skulle jag<br />

sova gott på nätterna.<br />

Forskning för att förbättra befintlig<br />

teknik och utforma de<br />

reaktorer som kommer att byggas<br />

under de kommande tio åren<br />

är den viktigaste uppgiften just<br />

nu om man tänker femtio år<br />

framåt.<br />

– Tänker vi hundra år framåt<br />

med ökad andel nukleär energi<br />

krävs ett stort tekniksprång. Då<br />

blir generation 4 viktig, men det<br />

är alltså inte bråttom på samma<br />

sätt.<br />

Hybridkraftverk med<br />

både fusion och fission<br />

Kärnfysik och plasmafysik är två<br />

helt skilda forskningsområden.<br />

En forskare inom fission,<br />

kärnklyvning, behöver därför<br />

14


TRANSFORMATORER FÖR INDUSTRI & KRAFTBOLAG<br />

Gjuthartsisolerade transformatorer 50-25 000 kVA<br />

Krafttransformatorer 4-120 MVA<br />

ELNORD KRAFT AB | www.elnord.se | info@elnord.se | 08 - 510 514 80<br />

Odlingsvägen 32 – 187 51 TÄBY<br />

Cressall Resistors<br />

Experten på kraftmotstånd!<br />

CHS Controls erbjuder ett av världens bredaste sortiment av<br />

kraftmotstånd från Cressall Resistors, från några få watt upp till<br />

flera megawatt. Vi levererar helt kundanpassade lösningar och<br />

standardiserade konstruktioner för applikationer som<br />

• Bromsmotstånd, självkylda och fläktkylda, för industri- och<br />

traktionsändamål<br />

• Belastningmotstånd för batteri- och generatorprovning,<br />

lösningar för integration med reservkraftsaggregat<br />

• Jordningsmotstånd för generator- och distributionssystem<br />

• Filtermotstånd för HVDC överföringar, SVC anläggningar och<br />

kondensatorurladdning<br />

Oavsett behov, plats, driftsmiljö och applikation, Cressall har det<br />

kraftmotstånd som behövs.<br />

Prova oss - Besök www.chscontrols.se!<br />

CHS Controls AB<br />

Florettgatan 33, 254 67 Helsingborg<br />

Tel 042-386100, fax 042-386129<br />

chs@chscontrols.se, www.chscontrols.se<br />

Alltid<br />

tillgänglig<br />

Always available<br />

- Alltid öppen!<br />

www.chscontrols.se<br />

- Always open!


<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

ingalunda vara expert på fusion,<br />

kärnsammansmältning, och vice<br />

versa. Vi frågar Jan vad han<br />

anser om forskningen inom<br />

fusion, energilösningen där drivmedlet<br />

finns i vatten.<br />

– Fusion är mycket intressant.<br />

Jag anser att vi måste forska<br />

inom detta område, vi har inte<br />

råd att låta bli att ta chansen.<br />

Vinsten är så stor om vi lyckas.<br />

Däremot tror jag inte att man<br />

kan utlova vinster på kort sikt.<br />

Men ett viktigt spår man kanske<br />

har missat är en kombination av<br />

dagens kärnkraft och fusion. En<br />

fusionsanläggning som ska leverera<br />

energi och vara självdrivande<br />

måste vara väldigt stor.<br />

Däremot kan man tänka sig en<br />

mindre fusionsanläggning som<br />

fungerar som en kraftig neutronkälla<br />

till en fissionsanläggning.<br />

Kombinerar man fusion med<br />

dagens kärnteknik kan man<br />

bygga kompaktare anläggningar.<br />

Den sortens hybrider skulle inte<br />

kräva lika mycket forskning, dit<br />

skulle det inte vara lika långt.<br />

Anläggningen kunde framför allt<br />

göras mycket effektiv för konvertering<br />

och användning av det<br />

kärnkraftsavfall vi har.<br />

Skälet till att man inte har<br />

resonerat i dessa tankebanor har<br />

varit att fusionsforskning i viss<br />

mån har bedrivits i motsatsställning<br />

till fission. En del som jobbar<br />

med fusion vill undvika att<br />

bli kopplade till den vanliga kärnkraften<br />

med dess i vissa kretsar<br />

dåliga rykte. Kunde man hitta<br />

ett bättre samarbete mellan de<br />

två världarna tror jag att man<br />

skulle komma fram fortare tekniskt.<br />

Vid min förra institution i<br />

Uppsala har vi fusion och fission<br />

i samma korridor och där finns<br />

en del begynnande forskningsprojekt<br />

över gränserna.<br />

Vi låter Jan bemöta några av de<br />

vanligaste argumenten mot kärnkraft.<br />

Kärnvapenhotet<br />

– Jag får ofta höra resonemanget<br />

att man tillverkar plutonium i en<br />

kärnreaktor och plutonium kan<br />

användas till kärnvapen. Alltså<br />

kan kraftverken utnyttjas för<br />

vapenproduktion. Påståendet är<br />

inte sant. Det finns fyra sorters<br />

plutonium och blandningen av<br />

dessa avgör om de kan användas<br />

till vapen. I en vanlig reaktor blir<br />

det fel blandning och i generation<br />

fyra gör den höga utbränningsgraden<br />

av använt bränsle<br />

att halten plutonium-240 blir<br />

hög i förhållande till plutonium-<br />

239 vilket gör det ointressant för<br />

vapentillverkning.<br />

Förnybar energi<br />

– Tittar vi globalt så är det inte<br />

realistiskt att vi från förnybara<br />

energikällor skulle kunna få så<br />

mycket energi som vi använder i<br />

dag. Ännu mindre realistiskt är<br />

det att den räcker om Indien<br />

och Kina ska nå en levnadsstandard<br />

i närheten av vår. De förnybara<br />

energislagen har ofta väldigt<br />

trevlig teknik med många<br />

fördelar, men det finns begränsningar.<br />

Naturen tillhandahåller<br />

helt enkelt inte mer än en viss<br />

mängd vind eller solljus.<br />

Man glömmer ofta bort att<br />

även om energikällan är förnybar<br />

så är inte den tekniska utrustningen<br />

det. Bygger man ett vindkraftverk<br />

håller det ett antal år.<br />

Man har då förbrukat en viss<br />

mängd metall och annat material.<br />

Det går också åt energi för<br />

framställningen och för transporterna.<br />

Vidare måste elnätet<br />

byggas ut och man måste utnyttja<br />

andra energikällor som levererar<br />

el när det inte blåser. Att skörda<br />

energin är alltså inte gratis. Det<br />

är ofta här man får problem. Vad<br />

avser solen är energimängden<br />

per yta så liten och energiåtgången<br />

för att tillverka utrustningen<br />

så stor att man vinner<br />

väldigt lite. Ibland kan vinsten<br />

till och med vara negativ. Man<br />

stirrar sig blind på resursen och<br />

ser inte att tekniken för att<br />

skörda kräver stora energiinsatser.<br />

Ska vi klara energiförsörjningen<br />

med enbart effektivisering och<br />

förnybara energikällor måste vi<br />

radikalt sänka levnadsstandarden.<br />

Ändå måste vi importera<br />

energi från andra håll. I dag har<br />

vi inte möjlighet att importera så<br />

mycket elström utan att bygga<br />

ny nätkapacitet och vi måste<br />

köpa elen mycket dyrare utomlands.<br />

Det betyder i sin tur en<br />

kraftig utbyggnad av kolkraft i<br />

andra länder. Är det vettigt<br />

Naturligtvis inte!<br />

Harrisburg<br />

– Kärnkraft är farlig verksamhet<br />

och det kan gå snett. Det gjorde<br />

det på Three Mile Island utanför<br />

Harrisburg 1979. Men eftersom<br />

det är en farlig verksamhet så<br />

har man alltid sett till att bygga<br />

16


Svensk kärnkraft<br />

är bra för både miljön och samhället.<br />

Ger inga växthusgaser.<br />

Ger inga försurande utsläpp eller<br />

hälsovådliga rökgaser.<br />

Producerar mycket och billig elström<br />

– en livsnödvändighet för svensk<br />

basindustri och vår fortsatta välfärd.<br />

Tar ansvar för sitt avfall över hela<br />

livscykeln.<br />

Vilka andra energikällor gör det<br />

Euro Energy Components AB<br />

- Din kontakt inom el!<br />

<br />

3-polig 40-63 A<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Miljövänner för kärnkraft<br />

www.mfk.nu mfk@mfk.nu<br />

Box 83, 430 24 Väröbacka<br />

Säkra höjdjobb<br />

Försäljning Service Reservdelar Support Utbildning Finansiering<br />

Boka demo!<br />

NYHET!<br />

3<br />

<br />

<br />

Montagematriel<br />

Ring och boka demo våren 2009!<br />

Vi kommer till dig och visar våra liftar.<br />

Gävle Falkenberg Stockholm<br />

026-12 47 00 www.liftbolaget.se<br />

<br />

www.euroenergy.se


<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

in stora säkerhetsmarginaler.<br />

Även för sådant som absolut inte<br />

borde hända. I Harrisburg totalförstördes<br />

en reaktor, men ingen<br />

människa och inga djur kom till<br />

skada vid härdsmältan vare sig<br />

då eller senare. Det släpptes inte<br />

ut mer radioaktivitet än vad som<br />

motsvarade en årsdos vid normal<br />

drift.<br />

Rent tekniskt sett var det en<br />

utmärkt demonstration av att<br />

säkerhetssystemen fungerade.<br />

Rykten kom naturligtvis ut om<br />

ökat antal cancerfall bland<br />

populationen i vindriktningen.<br />

Men att göra urvalet till den sortens<br />

undersökningar är omöjligt<br />

när det handlar om ett fåtal fall i<br />

en stor population. Dessutom<br />

har vi problemen medierapporteringen.<br />

Om 999 undersökningar<br />

säger att inget hände och<br />

en visar katastrofsiffror, så är det<br />

alltid den som syns i media. Det<br />

här är inte bara ett medieproblem,<br />

det är också ett forskarproblem.<br />

Många av forskarna<br />

som inte hittar någon effekt<br />

skickar inte ens in en artikel,<br />

medan den som ser något spektakulärt<br />

vet att den blir publicerad.<br />

Det finns en slags anrikning<br />

av sensationsrapporter i systemet.<br />

Avfallet<br />

– Problemen med kärnkraftsavfall<br />

är som jag ser det kraftigt<br />

överdriven. Främst är det en<br />

psykologisk akilleshäl, hävdar<br />

Jan Blomgren. Man tar två sanningar<br />

och kombinerar dem till<br />

en lögn. Sanning 1: avfallet är<br />

dödligt farligt. Det är sant när<br />

det är nytt och tas ur reaktorn<br />

och om man inte skyddar sig,<br />

vilket är ganska lätt. Sanning 2:<br />

det tar 100 000 år innan radioaktiviteten<br />

är borta. Ja, det är<br />

också sant, men det betyder inte<br />

att det är dödligt farligt i<br />

100 000 år. Efter 300 till 500 år<br />

har strålningen klingat av så<br />

mycket att man i praktiken måste<br />

äta avfallet för att skadas allvarligt<br />

eller dö. Strålningen kan<br />

inte längre tränga in i kroppen<br />

utifrån.<br />

Jag brukar jämföra med elektrisk<br />

ström. Den är livsfarlig om<br />

man blöter fingrarna och stoppar<br />

dem i ett eluttag. Men lösningen<br />

är ju inte att avskaffa elström<br />

utan att låta bli att stoppa fingrarna<br />

i kontakten. Det är samma<br />

sak med radioaktivt avfall. Det<br />

går att skydda sig, det är inget<br />

magiskt.<br />

Halveringstiden för den stora<br />

mängden radioaktiva klyvningsprodukter,<br />

cesium-137 och<br />

strontium-90, är 30 år. För dem<br />

krävs ett skydd i storleksordningen<br />

en meter betong eller<br />

några meter vatten.<br />

De övriga radioaktiva klyvningsprodukterna,<br />

så kallade<br />

transuraner (bortom uran i det<br />

periodiska systemet), är mycket<br />

långlivade men inte alls så<br />

aggressiva. Plutonium är det<br />

vanligaste, vidare neptunium,<br />

americium och curium. De är<br />

alla alfastrålande och svagt gammastrålande<br />

vilket betyder att<br />

strålningen kan stoppas med två<br />

ark papper eller fem centimeter<br />

luft. De är enbart farliga om<br />

man får in dem i kroppen.<br />

Att avfallet ska ner 500 meter<br />

under marken har inget med<br />

strålskydd att göra. Det är för att<br />

människor och djur inte ska få<br />

det i sig. Det ska inte komma ut<br />

i grundvattnet och man ska inte<br />

råka andas in det.<br />

Det finns väldigt många olika<br />

uppgifter om hur farligt avfallet<br />

är, och det beror på att man<br />

menar olika saker. Det är lätt att<br />

mäta radioaktivitet i små mängder,<br />

och det har lett till att<br />

gränsvärdena satts mycket lägre<br />

för radioaktivitet än för andra<br />

farliga ämnen (kemiska gifter<br />

m.m.), inte för att det är så farligt<br />

utan för att det är så lätt att<br />

upptäcka.<br />

Fjärde generationen<br />

reaktorer<br />

– Problemet med avfallet ser<br />

jag mer som ett slöseri med<br />

resurser än som ett säkerhetsproblem.<br />

Det finns väldigt<br />

mycket energi kvar i det avfall vi<br />

ska förvara. I dagens reaktorer<br />

kan man bara återföra en liten<br />

del som bränsle i en ny process.<br />

Det intressanta med generation<br />

fyra är att en stor del av avfallet<br />

kan föras tillbaka som utsäde till<br />

nytt bränsle.<br />

Fjärde generationen reaktorer<br />

kallas snabba reaktorer därför att<br />

neutronerna rör sig betydligt<br />

snabbare. Med dagens teknik<br />

bromsas neutronerna med vatten.<br />

Då får man väldigt fina<br />

säkerhetsegenskaper, men det är<br />

bara det lätta uran-235 som går<br />

att klyva. När man inte bromsar<br />

neutronerna kan man klyva i<br />

stort sett alla tunga grundämnen<br />

som finns, men chansen per<br />

ämne blir sämre och det går inte<br />

längre att använda vatten som<br />

kylmedel. Kylningen måste ske<br />

med hjälp av gaser eller flytande<br />

metall. Det är tekniskt svårare,<br />

dyrare och mer komplicerat,<br />

men man får ut över hundra<br />

gånger mer energi per kilo uran.<br />

I dag använder vi inte ens en<br />

procent av det uran som finns<br />

ute i naturen. I generation fyra<br />

kan man använda allt uran, inte<br />

bara de 0,7 procenten uran-235.<br />

I en snabb reaktor kan även det<br />

resterande uranet klyvas eller<br />

omvandlas till klyvbara plutoniumisotoper.<br />

Europeisk<br />

forskningsplan<br />

I Europa finns sedan november<br />

2008 en gemensam forskningsplan<br />

där ett femtiotal organisationer<br />

är involverade i arbetet<br />

med generation fyra. Där ingår<br />

alla stora industriföretag och<br />

forskningscentra plus ett nätverk<br />

av Europas universitet. En natriumkyld<br />

försöksreaktor ska stå<br />

färdig 2012 och den första fullskalereaktorn<br />

beräknas vara<br />

igång runt 2020. Den blir en<br />

prototypreaktor som ska producera<br />

el under konstanta former.<br />

2012 ska också ett beslut fattas<br />

gällande en parallell mindre anläggning<br />

med alternativ kylning,<br />

bly eller gas, som också ska stå<br />

klar runt 2020.<br />

Tekniken för den nya snabbare<br />

reaktorn är så väl utvecklad<br />

att den kan byggas redan i dag.<br />

Men priset är fortfarande för<br />

högt för att den skulle fungera<br />

kommersiellt på en avreglerad<br />

marknad. Det handlar om att<br />

man måste effektivisera, ekonomisera<br />

och få till en fungerande<br />

industriell miljö där reaktorn får<br />

en bättre prislapp än i dag.<br />

Vätgas från reaktor<br />

ersätter fossila bränslen<br />

– Det pratas en hel del om att<br />

vätgas skulle kunna bli en fullgod<br />

ersättning för fossila drivmedel,<br />

säger Jan. Men vätgas<br />

finns inte i naturen. Tillverkningen<br />

sker i dag genom att man<br />

splittrar metangas och även den<br />

kommer från fossila källor. Om<br />

man i framtida kärnkraftverk<br />

kan få upp temperaturen till<br />

800-1 000 grader vore det fullt<br />

möjligt att splittra vatten i vätgas<br />

och syrgas enbart med hjälp av<br />

temperaturen. Man slipper omvägen<br />

via el och elektrolys.<br />

Tänkbart kylämne är helium<br />

som skulle klara den höga temperaturen.<br />

Men det är mycket<br />

möjligt att vi måste gå över till<br />

keramiska material, och det blir<br />

ett ganska stort materialsprång.<br />

Blir den här framtida visionen<br />

verklighet skulle man kunna<br />

producera vätgas i stora mängder<br />

för fordonsdrift och dessutom<br />

få elproduktion på köpet.<br />

Har man så höga temperaturer<br />

kan man enkelt använda gasen<br />

till att driva turbiner.<br />

Grundtekniken för en Very-<br />

High Temperature Reactor,<br />

VHTR, finns redan i tidigare<br />

prototyper och 2007 inledde sju<br />

länder en förberedande forskning<br />

med målet att 2010 ha<br />

definierat systemets grunder och<br />

att 2015 ha optimerat designen.<br />

Stora svenska<br />

industrimöjligheter<br />

– Har man problem så har man<br />

också möjligheter, citerar Jan det<br />

gamla uttrycket. Vi måste lära<br />

oss att tillverka nya typer av<br />

reaktorbränslen.<br />

En av världens största kärnbränslefabriker<br />

finns i Västerås,<br />

gamla ASEA-atom, sedermera<br />

Westinghouse. Här har svensk<br />

industri en möjlighet att bli<br />

världsledande bränsletillverkare<br />

i en ny sektor.<br />

– Nästa problem att lösa är<br />

materialfrågan. De kärnfysiska<br />

problemen har vi löst men materialet<br />

kommer att få nya väldigt<br />

höga krav när temperatur och<br />

neutronhastighet drastiskt ökar.<br />

Här finns också en svensk möjlighet.<br />

Det svenska stålet biter<br />

fortfarande, Sandvik och Outokumpu<br />

är världsledande leverantörer<br />

av reaktorstål. Kan de och<br />

andra svenska företag ligga i<br />

framkant med de nya tuffare<br />

kraven, ja då kan vi få en väldigt<br />

stor exportindustri.<br />

De problem som nya revolutionerande<br />

reaktorer skapar<br />

finns också vid konstruktionen<br />

av de reaktorer som byggs nu,<br />

om än inte i samma grad. Kan vi<br />

med forskning lösa framtida problem<br />

har vi direkt en affärspotential<br />

i nutid.<br />

Kompetenssituationen<br />

Många i branschen är födda i<br />

mitten av fyrtiotalet och närmar<br />

sig pensionering, men det vi ser i<br />

dag är kärnkraftens återkomst<br />

bland ungdomen. Utbildningarna<br />

ökar kraftigt i antal. Vi har tre<br />

universitet som utbildar inom<br />

kärnkraftsteknik i Sverige, KTH,<br />

Chalmers och Uppsala Universitet.<br />

Alla tre har femåriga masterprogram,<br />

alltså civilingenjörsutbildning<br />

av europeisk standard.<br />

Det finns också ett omfattande<br />

samarbete med industrins<br />

18


Epoxyisolerade transformatorer 0-2 000 kVA. Luft- och<br />

oljeisolerade transformatorer finns också. Exempelvis två<br />

stycken ABB TNO-2000/11. Tillverkningsår 2001.<br />

2 000 kVA 10,5+- 2x2,5% – 400 volt. Dyn 11. Oljeisolerade.<br />

Lågspänningsställverk ABB. Utmatande apparater med eller<br />

utan säkringar, 3 eller 4-poliga.<br />

Köper & säljer alla fabrikat.<br />

Utför montage och<br />

demontering på fältet med<br />

egen personal.<br />

Luftisolerade 12 och 24 kV ställverk, olika fabrikat.<br />

Alla delar och brytare finns till<br />

ABB VHA12- och 24 kV-skåp, 630-<br />

3 150 ampère.<br />

Elsäkerhetsutrustning<br />

• Jordningsverktyg<br />

• Manöverstänger<br />

• Spänningsprovare<br />

• Kontaktdon<br />

• AMS–utrustning<br />

• Kvistningsutrustning<br />

• Besiktning<br />

• Kurser<br />

TAG 200BC<br />

Kapacitiv spänningsprovare<br />

för isolerade kabelanslutningar 12–36kV<br />

Kontakta oss för vidare information tel 08-594 211 80<br />

RAGNAR STÅLSKOG AB<br />

– för säkerhet med EL<br />

Box 701, 194 27 Upplands Väsby<br />

Besöksadress: Instrumentvägen 6<br />

Tel: 08–594 211 80, Fax: 08–590 882 91<br />

www.stalskog.se, rs@stalskog.se


Jan Blomgrens uppgift är att få fram fem tusen<br />

ingenjörer inom tio år så att Sverige kan bygga nya<br />

kärnkraftverk och hålla igång de gamla.<br />

<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

fortbildningsorganisation, KSU.<br />

Grundutbildningsstudenter läser<br />

alltså tillsammans med redan<br />

industrianställda. En nyhet är<br />

att Uppsala startar en treårig<br />

högskoleutbildning i kärnkraft<br />

hösten 2010.<br />

Vi kommer att klara nyrekryteringen.<br />

Visserligen har vi en<br />

lucka mellan ungdomarna och<br />

pensionärerna och därför ganska<br />

få rutinerade experter, men läget<br />

är trots allt mycket bättre än<br />

1975. Ändå byggde vi på den<br />

tiden halva Sveriges elproduktion<br />

helt utan rutinerad expertis.<br />

Det tog tretton år. Vi plockade<br />

folk som hade byggt vattenkraftverk,<br />

som hade eldat oljepannor<br />

ombord på ångare till Argentina,<br />

gamla skeppare som gått i land<br />

och de lyckades bygga dessa<br />

kärnkraftverk med världsledande<br />

standard. Utgångsläget i dag är<br />

mycket bättre.<br />

– Jag har pejlat läget lite bland<br />

ungdomar som läser teknik på<br />

högskolor, säger Jan. Kärnkraft<br />

är populärt, det har skett en fördubbling<br />

av antalet sökande till<br />

kärnkraftsutbildningar de senaste<br />

tre åren, och likadant de tre åren<br />

dessförinnan. Ungdomarna fattade<br />

före politikerna vart det var<br />

på väg.<br />

Bland tekniskt intresserad<br />

ungdom är kärnkraft ungefär lika<br />

kontroversiellt som kokt potatis.<br />

Den har funnits hela deras liv,<br />

de vet inte om något annat, två<br />

hål i väggen, so what<br />

– Jag hade en ung flicka på<br />

mitt kontor för ett par år sedan<br />

som ville göra sitt ex-jobb inom<br />

antingen solceller eller kärnkraft.<br />

Båda ansåg hon vara häftiga<br />

tekniker. Så kunde man inte<br />

säga 1979. Då älskade man det<br />

ena och hatade det andra.<br />

Ungdomar söker till kärnkraft<br />

för att de vet att de då får ett<br />

jobb för lång tid framåt. ITkraschen<br />

2000 hjälpte kärnkraften<br />

väldigt mycket. Då insåg<br />

man att inom IT-industrin kan<br />

jobbet plötsligt försvinna.<br />

Vi ser en kraftig ökning av<br />

antalet kvinnliga sökande, nu är<br />

andelen ungefär femtio procent<br />

medan den bara är tjugofem procent<br />

vid övriga tekniska utbildningar.<br />

Våra enkäter visar att<br />

många kvinnor motiverar det<br />

med att kärnkraft är en bra<br />

arbetsplats när man ska vara<br />

mammaledig. Reaktorn står kvar<br />

när det är dags att börja jobba<br />

igen. Andra företag kan vara<br />

styckade, uppköpta eller nedlagda.<br />

– Jag har tittat på en utbildning<br />

i vindkraft. Där var fördelningen<br />

femtioåtta män och noll<br />

kvinnor. Min slutsats är att unga<br />

män oftast är mer risktagande<br />

medan kvinnor hellre väljer det<br />

mer etablerade, exempelvis den<br />

trygga kärnkraften.<br />

Många ungdomar anser också<br />

att kärnkraft är etiskt rätt, ett<br />

miljövänligt sätt att producera<br />

elkraft. Och det behövs för att vi<br />

ska klara välfärdsfrågorna, inte<br />

minst nödvändigt för den miljard<br />

människor som saknar rent vatten.<br />

<br />

Annonsera i branschens oberoende informationskanal!<br />

Vi kan<br />

märkning<br />

BESTÄLL FRAKTFRITT VIA INTERNET<br />

Onlinebutiken eller Beställningsmallen<br />

<br />

Snabb leverans helt utan fraktkostnad<br />

<br />

20


<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

Säkerhet på undantag<br />

Mörkläggning hotar Sverige när nätdriftcentralerna i Luleå och<br />

Sundbyberg läggs ner!<br />

Det svenska elsystemet blir<br />

oerhört sårbart!<br />

Det är Tage Nilsson i Luleå<br />

övertygad om och han har stöd<br />

av många både pensionerade<br />

och i dag verksamma ingenjörer<br />

som med fasa tagit del av Vattenfalls<br />

beslut att minska antalet<br />

nätdriftcentraler från tre till en<br />

enda.<br />

– Vi förstår inte beslutet och<br />

tycker att det som nu sker motsäger<br />

allt förnuft, säger Tage<br />

som är en av ”arkitekterna”<br />

bakom det system som nu ska<br />

skrotas.<br />

Tage Nilsson anser att man<br />

lägger alla ägg i en korg.<br />

I dag har Vattenfall tre nätdriftcentraler<br />

som ansvarar för<br />

landets elförsörjning.<br />

Men man har beslutat att<br />

skrota centralerna i Luleå och<br />

Sundbyberg. Den senare är<br />

endast ett år gammal och den<br />

byggdes för att ersätta Sollentuna<br />

som ansågs otidsenlig.<br />

Kvar blir nätdriftcentralen i<br />

Trollhättan och i dess närhet<br />

planeras en reservdriftcentral.<br />

Noterbart är att båda centralerna<br />

ligger i närheten av det<br />

område som var värst drabbat<br />

när Gudrun och Per svepte in<br />

över landet. Då svartnade Sverige<br />

historiskt länge och skog för<br />

miljardbelopp blåste omkull.<br />

Men nu är det andra tider.<br />

”Fattiga” Vattenfall måste spara<br />

pengar, enligt prognosen uppemot<br />

30 miljoner per år.<br />

Tage Nilsson och hans sympatisörer<br />

konstaterar att driftsäkerheten<br />

i systemet är underordnad<br />

möjligheten att tjäna ännu mer<br />

pengar.<br />

Risk för total blackout<br />

Det finns en gammal sanning<br />

som säger att ”elförsörjningen är<br />

aldrig så bra som just före en<br />

storstörning och aldrig så dålig<br />

som just efter en storstörning”.<br />

Och alla är säkert överens om<br />

att det blir fler storstörningar.<br />

Om nätdriftcentralen i Trollhättan<br />

skulle slås ut är risken<br />

uppenbar att det blir total blackout.<br />

Det svenska elsystemet är internationellt<br />

känt för den höga<br />

leveranssäkerheten och att det<br />

finns redundans i systemet.<br />

Sårbarhetsutredningen<br />

tycks vara glömd<br />

För bara några år sedan var sårbarheten<br />

aktuell. Om elförsörjningen<br />

skulle fallera slutar<br />

datorer och mobiltelefoner att<br />

fungera. Sverige tystnar och<br />

blir svart. Just det här<br />

skräckscenariot pekade särskilde<br />

utredaren Åke Pettersson<br />

på när han presenterade<br />

Sårbarhetsutredningen för regering<br />

och riksdag.<br />

I dag är det glömt menar Tage<br />

Nilsson och hans ingenjörskolleger<br />

som har haft som livsuppgift<br />

att ”säkerställa god leveranssäkerhet<br />

i det svenska elsystemet”,<br />

i krig såväl som i fred.<br />

Samhället och industrin ska<br />

ha elkraft, oberoende av vädret<br />

och oberoende av varierande laster.<br />

Vindkraften skapar<br />

ytterligare problem<br />

En ny orosfaktor är problemen<br />

med den vindkraft som byggs<br />

och planeras. Det svenska elsystemet<br />

måste prioritera att ta<br />

emot elproduktion från vinden<br />

och det ställer tekniskt stora<br />

krav på nätdriftcentralerna som i<br />

en framtid ska vara med och<br />

balansera den underordnade<br />

vattenkraften i förhållande till<br />

svängningarna i elproduktionen<br />

från vindkraften.<br />

<br />

Läs också debattartikel på<br />

sid 26!<br />

21


<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

”KLIMATFRÅGAN”<br />

i annorlunda ljus<br />

Många s.k. klimat- och miljöforskare hävdar att koldioxid orsakade den globala uppvärmning<br />

som kunde konstateras, åtminstone fram till slutet av förra seklet. Men forskaren Bo Nordell i<br />

Luleå är av en helt annan uppfattning.<br />

– Koldioxid har liten betydelse i sammanhanget. Den stora boven är den ackumulerade värmen<br />

från förbränning av kol, olja och gas, hävdar han.<br />

Bosse Nordell, professor i<br />

förnybar energi vid Luleå<br />

tekniska universitet, frågar sig<br />

till och med om det inte kan<br />

vara så att den ökande halten<br />

koldioxid i atmosfären är naturens<br />

eget sätt att kompensera<br />

globaliseringen. En intressant<br />

analys som ställer koldioxidfrågan<br />

på sin spets.<br />

Vi på norra halvklotet kan<br />

möjligen tycka att det på senare<br />

år har blivit varmare. Samtidigt<br />

visar mätningar att jordens medeltemperatur<br />

de senaste tio åren<br />

INTERVJU:<br />

REINHOLD ANDEFORS<br />

har blivit en halv grad kallare,<br />

trots alarmisternas varningar att<br />

jorden ”har feber”. Att det har<br />

blivit varmare på norra halvklotet<br />

men kallare totalt sett måste<br />

ju innebära att kvicksilvret har<br />

sjunkit ordentligt på södra halvklotet.<br />

Är det naturliga variationer vi<br />

ser Påverkar mänskligheten<br />

klimatet och i så fall hur och<br />

hur mycket Hur kan vi mäta<br />

att något sker<br />

Det är viktiga frågor. Och man<br />

kan lugnt säga att ingen har svaren<br />

i dag. Många tror sig veta,<br />

många jagar blint framåt längs<br />

koldioxidspåret. Men Bosse Nordell<br />

och många med honom är<br />

tveksamma.<br />

– Det är fel spår, säger han.<br />

Blir jorden långsiktigt varmare,<br />

eller kallare, så har mänskligheten<br />

väldigt lite med det att göra.<br />

Det är framförallt solen som påverkar<br />

klimatet.<br />

Var rädd om jordens<br />

energibalans!<br />

Bosse som i mer än 30 år har<br />

forskat kring förnybara energikällor<br />

anser att vi ska vara rädda<br />

om jordens energibalans.<br />

– Om vi släpper ut värme på<br />

jorden som normalt inte skulle<br />

ha funnits här, d.v.s. nettovärme,<br />

måste det blir varmare.<br />

Vad är det som kan skapa<br />

22


<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

Jorden brinner inte och om den möjligen skulle ha blivit något varmare så är det i alla fall inte koldioxiden som är boven,<br />

menar Bo Nordell. Och han är inte ensam om den uppfattningen.<br />

denna skadliga nettovärme<br />

– Det är framför allt en restprodukt<br />

när vi eldar med de fossila<br />

bränslena kol, olja och gas<br />

men även kärnkraft och avverkning<br />

av skog lämnar nettoenergi<br />

efter sig.<br />

Vad är förnybar energi för dig<br />

– Energi som kan återbildas<br />

här på jorden. På sätt och vis<br />

är nästan allting förnybart men<br />

det har med tidsperspektivet<br />

att göra. Man brukar stanna<br />

vid att det som är förnybart är<br />

det som kan återbildas inom<br />

några decennier. Solenergi,<br />

vindkraft och vattenkraft är<br />

förnybar energi. Ved från träd<br />

räknas som förnybar även om<br />

det kan ta uppemot hundra år<br />

innan den växer tillbaka. Om<br />

man däremot förbrukar mer<br />

ved än vad som växer orsakar<br />

detta också nettovärme.<br />

Bosse Nordell gillar inte Al<br />

Gores s.k. dokumentärfilm ”En<br />

obekväm sanning”. Där framträder<br />

den ena forskaren efter den<br />

andra och stödjer sig på teorin<br />

att det är koldioxiden som har<br />

orsakat den temperaturhöjning<br />

vi noterat.<br />

– Koldioxiden spelar nog en<br />

viss roll men det är framför allt<br />

den ackumulerade värmen som<br />

påverkar vårt klimat, anser han.<br />

När man släpper in värme i<br />

ett rum blir det varmare och det<br />

gäller även i det stora globala<br />

rummet.<br />

När började vi värma upp planeten<br />

– Det överensstämmer tidsmässigt<br />

med industrialiseringen,<br />

någon gång i slutet av 1800-<br />

talet.<br />

Solen är vår<br />

långsiktiga energikälla<br />

I ett långt perspektiv är det<br />

solen som ska ge oss den energi<br />

vi behöver.<br />

– Vi har oerhört mycket solenergi.<br />

Den värme som fossila<br />

bränslen ger är försumbar jämfört<br />

med solinstrålningen. En<br />

timmes solinstrålning mot jorden<br />

motsvarar ganska exakt ett<br />

års global energianvändning.<br />

Enligt Bosse ger solinstrålningen<br />

ingen nettovärme till jorden.<br />

– Det strålar hela tiden ut<br />

samma mängd energi. Vi måste<br />

därför fokusera intresset på skillnader<br />

mot normaltillståndet.<br />

Det handlar alltså om hur mycket<br />

värme som lagrats på jorden<br />

sedan den globala uppvärmningen<br />

startade. Endast på detta<br />

sätt man kan säga hur stor uppvärmningen<br />

är och detta är helt<br />

oberoende av vad som har orsakat<br />

den.<br />

Viktigt med mångfald<br />

i forskningen<br />

– Vi vet att med global uppvärmning<br />

menas att luften, marken<br />

och haven blir varmare och att<br />

isar smälter. Vi måste alltså bestämma<br />

hur mycket värme det<br />

krävts för att åstadkomma de<br />

förändringar vi nu ser, det vill<br />

säga hur stor mängd värme som<br />

har lagrats i luften, marken och<br />

haven.<br />

Det här skulle han vilja forska<br />

mer kring men eftersom man<br />

redan tror sig veta vad uppvärmningen<br />

beror på är det nästan<br />

omöjligt att få anslag för att studera<br />

en annan förklaring. I stället<br />

handlar nästan all forskning<br />

om konsekvenserna av den globala<br />

uppvärmningen.<br />

– Det är synd att forskningen<br />

inte tillåts vara bredare än den<br />

är. Jag tvivlar inte en sekund på<br />

den teori jag har och jag skulle<br />

vilja leda den i bevis. Det är viktigt<br />

att vi tillåts ha mångfald i<br />

forskningen.<br />

Professor Nordell har under<br />

2000-talet sökt forskningspengar<br />

för att testa om den ackumulerade<br />

uppvärmningen kan vara en<br />

avgörande faktor vid temperaturförändringen<br />

på norra halvklotet.<br />

Projekten har bedömts vara<br />

Klimatpanelen IPCC<br />

Intergovernmental Panel on Climate Change, även kallad<br />

FNs klimatpanel, är ett organ som etablerades 1988 av de två<br />

FN-organen WMO (Världsmeteorologiska organisationen) och<br />

UNEP (United Nations Environment Programme). IPCC bildades<br />

för att fastställa risken för klimatförändringar orsakade av<br />

mänskliga aktiviteter. 2007 tilldelades IPCC, på synnerligen<br />

lösa grunder, Nobels fredspris tillsammans med Al Gore för<br />

arbetet kring den påstådda globala uppvärmningen förorsakad av<br />

koldioxid. Bert Bolin var klimatpanelens förste ordförande 1988-<br />

1998, professor i meteorologi 1961-1990.<br />

Gaiahypotesen<br />

James Lovelocks hypotes om naturen som ett självreglerande<br />

system där jorden, atmosfären och alla varelser samspelar i en<br />

slags superorganism för att bibehålla de betingelser som gör livet<br />

möjligt när det gäller salthalt, syrehalt m.m. Det starkaste beviset,<br />

enligt Lovelock, är det faktum att solens instrålning har ökat<br />

med drygt 30 procent under de senaste årmiljarderna medan<br />

jordens temperatur har varit ganska konstant eftersom organismerna<br />

har påverkat atmosfären genom produktion av växthusgaser.<br />

Gaiahypotesen anses svår att leda i bevis och betraktas av<br />

många som en metafor eller en pedagogisk lögn.<br />

23


intressanta men det har stannat<br />

med detta.<br />

I fjol höstas åkte Bosse på sin<br />

första internationella konferens<br />

om global uppvärmning.<br />

– De som åker runt på konferenserna<br />

kallas ofta klimatexperter<br />

men de vet för det mesta<br />

ytterst lite om klimatet. De är i<br />

stället experter på jord- och<br />

skogsbruk, meteorologi, teologi<br />

eller ekologi. Eller så är det politiker.<br />

Dessa klimatexperter tittar<br />

enbart på konsekvenserna av<br />

förändringar i klimatet men utan<br />

kunskap att kunna analysera vad<br />

som kan vara orsakerna till förändringar.<br />

Koldioxidhypotesen<br />

har blivit födkrok<br />

– De kan vara hur duktiga som<br />

helst inom sina områden med<br />

exempelvis kunskaper om malariamyggans<br />

utbredning på grund<br />

av klimatförändringar men för<br />

den sakens skull är det inga klimatexperter.<br />

Koldioxiden har för många<br />

forskare blivit en viktig födkrok<br />

och många företag slår mynt av<br />

sina ”klimatsmarta” lösningar.<br />

– Det är närmast en form av<br />

prostitution där samtliga forskare,<br />

oberoende av vad de studerar,<br />

försöker att få in koldioxid i<br />

sina studier. Debatten i media<br />

styrs för mycket av självutnämnda<br />

klimatexperter.<br />

Nordell tycker att bilden blir<br />

onyanserad. Det är alldeles för<br />

få som pratar om att regnskogarna<br />

ökar i utbredning och att öknar<br />

blir grönare.<br />

– Det är intressantare att fokusera<br />

på hur många isbjörnar som<br />

tappar fotfästet, säger han med<br />

glimten i ögat.<br />

Ytterst få forskare funderar<br />

över vad klimatförändringar beror<br />

på.<br />

Förutom värmeutsläppen från<br />

eldning av fossila bränslen har vi<br />

två andra stora klimatpåverkare,<br />

nämligen kärnkraft och avskogning.<br />

– Faktum är att det i dag i<br />

världen finns ungefär 15 procent<br />

mindre skogsareal än för 120 år<br />

sedan. Denna avskogning motsvarar<br />

drygt åtta års energianvändning<br />

i världen med år<br />

2000 som jämförelse. Här rör<br />

det sig inte om vanligt skogsbruk<br />

utan om skog som försvunnit<br />

från markområden som inte<br />

kommer att återbeskogas. Den<br />

minskade skogsarealen medför<br />

att värmen inte har någonstans<br />

att absorberas vilket i sin tur<br />

medför att jordklotet blir varmare.<br />

Kan jorden ha en<br />

självläkande kraft<br />

Det är klokt att plantera skog.<br />

Träden absorberar energi när de<br />

växer, förutom att växtligheten<br />

binder koldioxid vid fotosyntesen.<br />

Bosse är inte främmande för<br />

att testa en del av vad den ifrågasatte<br />

James Lovelock presenterat<br />

i det som kallas Gaiahypotesen.<br />

Lovelocks teori bygger på att<br />

jorden fungerar som en stor<br />

organism med betydligt större<br />

självläkande kraft än vi anar. Det<br />

lilla jordklotet är bara en obetydlig<br />

tingest i ett stort universum<br />

där vi är i energibalans med<br />

solen. Om jorden skadas någonstans<br />

återställer naturen det området.<br />

Ett exempel på detta är<br />

det omtalade ozonhålet. Det påstods<br />

att utsläpp skapade ozonhålet<br />

men hur det nu än var med<br />

den saken bidrog hålet samtidigt<br />

till att mer ultraviolett strålning<br />

kom ner till jorden och träffade<br />

föroreningar nära markytan som<br />

bildade ozon. Det blev liksom en<br />

självläkande process.<br />

– Jag har aldrig tagit upp det<br />

här i någon föreläsning men på<br />

något sätt skulle en liknande<br />

<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

Bosse Nordell uppfattas stundom som kontroversiell<br />

eftersom han räknar kärnkraften som en negativ faktor<br />

för den globala uppvärmningen när andra forskare<br />

hyllar dess koldioxidfria utsläpp.<br />

24<br />

process kunna ske när det gäller<br />

global uppvärmning. Jorden<br />

märker på olika sätt att det blir<br />

varmare och ”medicinerar för att<br />

råda bot på patienten”. Det ser<br />

vi i form av mer regn som gör att<br />

exempelvis regnskogarna växer<br />

till.<br />

– Vi vet att naturen har blivit<br />

varmare, det har blivit mer fukt<br />

och det råder ungefär samma<br />

tillväxtbetingelser som i ett växthus<br />

där jorden är det stora växthuset<br />

med intensivodlingar som<br />

gagnar mänskligheten.<br />

– Det skulle faktiskt kunna<br />

vara så att den ökande halten<br />

koldioxid i atmosfären är naturens<br />

sätt att motverka den globala<br />

uppvärmningen. För det är<br />

den effekten det får.<br />

Världens hav är<br />

en koldioxidkälla<br />

– Det är ingen tvekan om att det<br />

är haven som är den stora koldioxidkällan<br />

på jorden. När havsvattnet<br />

blir varmare avges koldioxid<br />

till atmosfären på samma<br />

sätt som när man värmer tevatten.<br />

Ett logiskt resonemang som<br />

borde utgöra underlag för djupare<br />

forskning, även om det inte<br />

följer koldioxidspåret.<br />

– Du ska veta att det här är en<br />

svår skuta att vända. Hela världen<br />

fokuserar på att det är koldioxid<br />

som är den stora boven.<br />

Även om man i dag skulle inse<br />

att man är fel ute så skulle det ta<br />

många år innan det hände något.<br />

Bosse Nordell blev intresserad<br />

av den här utvecklingsteorin<br />

år 2000 när han läste en artikel i<br />

ett vetenskapsmagasin om energilagring.<br />

Där hade man kommit<br />

fram till att den mänskliga aktiviteten<br />

i Tokyo skapade en energimängd<br />

som motsvarade 140<br />

watt per kvadratmeter. Vi vet att<br />

städer alstrar värme, London är<br />

6-8 grader varmare än sin omgivning.<br />

Databas med<br />

felaktiga uppgifter<br />

– Jag visste inte vid den tiden<br />

hur varmt det var på jorden men<br />

jag hittade en databas i USA<br />

över globala temperaturer som<br />

ansågs vara en av de bästa i världen.<br />

De globala lufttemperaturerna<br />

var angivna för varje<br />

månad och uppdelade i land och<br />

hav. Jag satt och tittade på dessa<br />

värden och såg till min häpnad<br />

att de inte stämde. Jag skrev<br />

brev till dem och förklarade hur<br />

jag ansåg att det borde vara och<br />

fick artiga svar tillbaka. Men<br />

siffrorna förändrades inte i deras<br />

statistik.<br />

Bosse tog nya kontakter och<br />

plötsligt efter två månader ändrades<br />

siffrorna.<br />

– Siffrorna ändrades drastiskt.<br />

I snitt sänktes alla temperaturer<br />

över land med 4,8 grader samtidigt<br />

som temperaturerna i havet<br />

höjdes nästan 1 grad. Plötsligt<br />

var förändringen gjord på hemsidan<br />

och utan en kommentar.<br />

Dessförinnan hade man sagt att<br />

det var världens bästa databas<br />

för temperaturer och så ändras<br />

siffrorna över en natt utan kommentar.<br />

– Jag tyckte att så här kan<br />

man inte göra och jag kontaktade<br />

Bert Bolin, som hade varit<br />

den förste ordföranden i Förenta<br />

Nationernas klimatpanel IPCC.<br />

Efter det fick jag kontakt med<br />

högste chefen för databasen och<br />

det resulterade i att man skrev<br />

att siffrorna hade ändrats.<br />

Bosse Nordell är än i dag förbryllad.<br />

– Ingen av de klimatexperter<br />

som besökte databasen ifrågasatte<br />

rimligheten i siffrorna.<br />

Och det allvarligaste är att den<br />

första IPCC-rapporten år 2001<br />

var baserad på dessa i huvudsak<br />

felaktiga siffror, siffror som än i<br />

dag i högsta grad cirkulerar i


<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

DEBATT I ELBRANSCHEN<br />

Goja och åter goja!<br />

Hans Jelbring har ilsknat till igen<br />

”Papegojorna” på meteorologiska<br />

institutionen vid Stockholms<br />

universitet (SU) härmar<br />

IPCC i stället för att tänka<br />

själva. De påstår att det är till 90<br />

procent sannolikt att människans<br />

koldioxidutsläpp är orsaken<br />

till den globala uppvärmningen<br />

som stannade av omkring<br />

år 2000 och sedan dess inte har<br />

synts till. Den globala temperaturen<br />

är föga relevant vid en diskussion<br />

om klimatets inverkan<br />

på människor. Ingen kan känna<br />

den mot sin hud. Den är endast<br />

en modellabstraktion. Regionala<br />

temperaturer under en månad är<br />

en realitet. Att den kan kyla och<br />

döda är definitivt farligare än<br />

värme. Om detta tigs det stilla.<br />

HANS JELBRING<br />

KLIMATOLOG<br />

Ryssland och Tibet upplevde en<br />

mycket kall vintermånad 2008<br />

med temperaturer ner till -50°C.<br />

Figuren (ref.1) visar globala<br />

månatliga temperaturer i polnära<br />

områden. Dit hör Sverige.<br />

Det framgår att sådana kan vara<br />

+/- 2,5 grader eller ca 5 gånger<br />

mer än den mycket diskuterade,<br />

och tämligen irrelevanta globala<br />

uppvärmningen sedan hundra<br />

år. Det framgår av figuren att<br />

Arktis temperatur har ökat ca<br />

1°C sedan 1979 medan Antarktis<br />

har blivit några tiondelar kyligare.<br />

Notera speciellt den<br />

exceptionellt kalla vintermånaden<br />

i Antarktis år 2000. Om<br />

meteorologerna vid SU använde<br />

sin hjärna skull de ifrågasätta<br />

IPCCs slutsatser. Hur kan temperaturhöjningen<br />

vid Arktis vara<br />

+1°C och temperatursänkningen<br />

vid Antarktis minus 0,2°C sedan<br />

1979 och till 90 procent vara<br />

orsakade av människans utsläpp<br />

av koldioxid Dessa utsläpp har<br />

ökat lika mycket i bägge polarområdena.<br />

Andra faktorer än<br />

koldioxid måste naturligtvis<br />

orsaka den hemisfäriska skillnaden.<br />

Meteorologerna redovisar<br />

inte korrekta fakta.<br />

Professorerna Erland Källén<br />

och Gunilla Svensson, båda<br />

meteorologer, hävdade den<br />

nämnda 90-procentiga sannolikheten<br />

vid ett möte arrangerat av<br />

Vetenskapliga rådet den 11 maj<br />

och Erland Källén upprepade<br />

budskapet vid ett seminarium i<br />

gamla riksdagshuset den 13 maj<br />

arrangerat av bekymrade klimatintresserade<br />

riksdagsmän. Vid<br />

det senare mötet motsades<br />

Erlands redogörelse i skarpa<br />

ordalag av två internationellt<br />

aktade vetenskapsmän, nämligen<br />

Roy Spencer, University of<br />

Alabama, Huntsville, USA, och<br />

Bob Carter, Department of Geology.<br />

James Cook University,<br />

Australien. Roys inledande<br />

anmärkning att han delade de<br />

flesta av Erland Källéns åsikter<br />

utom på en väsentlig punkt fick<br />

riksdagsmän och andra inbjudna<br />

åhörare att spetsa öronen. ”Det<br />

är inte koldioxiden som står för<br />

merparten av den observerade<br />

temperaturförhöjningen”, slog<br />

han fast. Professor Carter<br />

skrädde inte heller orden utan<br />

deklarerade att moderna temperaturvariationer<br />

lätt inkluderas i<br />

historiska variationer sedan 6<br />

miljoner år tillbaka. För 5 000 år<br />

sedan var det t.ex. ca 2 grader<br />

varmare än nu. Klimatet har alltid<br />

varierat var Bobs huvudsakliga<br />

budskap. Både Roy och Bob<br />

stödde sina åsikter med ett<br />

vetenskapligt underlag som de<br />

redovisade vilket inte Erland<br />

gjorde.<br />

Men låt oss nu diskutera växthusgaserna,<br />

och främst koldioxidens<br />

inverkan på den regionala<br />

temperaturen kring polcirkeln.<br />

Den obevisade växthusgashypotesen<br />

hävdar ju att den ökade<br />

absorptionen av växthusgaser är<br />

den avgörande orsaken till vår<br />

tidigare observerade globala<br />

temperaturhöjning (före år<br />

2000). Nu vet vi att den största<br />

temperaturökningen faktiskt<br />

skedde i Arktiska områden och<br />

dessutom på vintern. Men på<br />

vintern lyser inte solen ovanför<br />

latitud 70 nord. Där har den<br />

största temperaturökningen enligt<br />

figuren skett sedan 1993 trots<br />

att inget solljus alls har absorberats<br />

av koldioxid, vattenånga<br />

eller metan.<br />

Den normala energiutstrålningen<br />

från Arktis är ungefär<br />

debatten och utgör underlag för<br />

forskningsrapporter och miljardstöd<br />

till forskning byggd på koldioxidhypotesen!<br />

Och det här<br />

har IPCC skakat av sig som<br />

ingenting.<br />

På SMHI hade man observerat<br />

att temperaturerna plötsligt<br />

ändrats men de hade ingen förklaring<br />

till varför detta skett.<br />

Koldioxidhypotesen har<br />

blivit maktinstrument<br />

Bosse Nordell tycker att ”klimatfrågan”<br />

är för mycket politiskt<br />

styrd.<br />

– När den senaste stora IPCCrapportens<br />

slutsatser skulle tas<br />

fram skedde detta genom en förhandling<br />

mellan forskare och<br />

politiker. Vad är det för något<br />

Vad har politikerna med det att<br />

göra Politiker ska inte avgöra<br />

vilka slutsatser forskarna ska<br />

dra, de ska enbart kommunicera<br />

budskapen så att de blir förståeliga<br />

och göra politiska och ekonomiska<br />

överväganden.<br />

Bosse tror att politiker gillar<br />

förklaringen att koldioxid är<br />

boven. Men han anser inte att<br />

kärnkraft är lösningen utan att<br />

den snarare medverkar till klimatproblemet.<br />

– Kärnkraften ger nettovärme<br />

till jorden både när elektriciteten<br />

produceras och när den<br />

används. En massa energi som<br />

sköljs ut med spillvattnet från<br />

våra kärnkraftverk (vid Forsmarks<br />

kärnkraftverk är spillvattnet<br />

9,8 grader varmare än det<br />

kylvatten som tas in i processen).<br />

Mängden spillvatten från<br />

den svenska kärnkraften motsvarar<br />

flödet i Sveriges näst största<br />

älv Luleälven.<br />

Meningslöst att lagra<br />

koldioxid i marken<br />

Bosse Nordell uppfattas stundom<br />

som kontroversiell eftersom<br />

han räknar kärnkraften som en<br />

negativ faktor för den globala<br />

uppvärmningen när andra forskare<br />

hyllar dess koldioxidfria utsläpp.<br />

– Kärnkraften lämnar efter sig<br />

mycket värme och jag har nyligen<br />

visat på det starka sambandet<br />

mellan det uppvärmda spillvattnet<br />

från kärnkraftverken och<br />

de återkommande problemen<br />

med algblomning. Detta har hitintills<br />

förbisetts i debatten trots<br />

att det borde ha varit uppenbart<br />

för kärnkraftsindustrin.<br />

Avslutningsvis framhåller han<br />

att det är ganska meningslöst att<br />

som Vattenfall lagra koldioxid i<br />

marken. För det första är det<br />

inte koldioxid som är problemet<br />

och för det andra kan man inte<br />

med säkerhet hålla kvar gasen<br />

under århundraden. <br />

25


<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

DEBATT I ELBRANSCHEN<br />

100 W per kvadratmeter under<br />

vintern. Siffran är något osäker.<br />

Medelutstrålningen från jorden<br />

är 240 W per kvadratmeter. Området<br />

norr om 70° är så stort att<br />

det skulle behövas omkring 1,5<br />

miljoner kärnkraftsblock för att<br />

producera den effekt (1,5 gånger<br />

10 upphöjt i 15 W) som kontinuerligt<br />

sänds ut i rymden från<br />

detta område. Omkretsen runt<br />

det området är 13,7 miljoner<br />

meter. Den infraröda strålning<br />

som sänds ut i rymden skulle<br />

alternativt kunna produceras av<br />

kärnkraftsblock på var 9:e meter<br />

runt hela området. Det är närmast<br />

komiskt att tänka sig att<br />

människans årliga utsläpp av<br />

koldioxid, ca 2 delar av 380 miljondelar<br />

av vår atmosfär skulle<br />

ha något med Arktis uppvärmning<br />

att göra. Den kan inte heller<br />

ha mycket med Antarktis<br />

avkylning att göra. Siffran 1,5<br />

miljoner kärnkraftsekvivalenter<br />

bör ställas i relation till de energier<br />

från fossileldning som människan<br />

släpper ut i naturen.<br />

Varifrån kommer då all denna<br />

energi som strålar ut Det mesta<br />

kommer med vindar på hög höjd<br />

söderifrån, t.o.m. från södra<br />

halvklotet under vintern. Den<br />

kalla luften på hög höjd värms<br />

adiabatiskt (ca 9°C/km) när den<br />

sjunker över våra nordliga breddgrader<br />

och speciellt i det högtryck<br />

som ofta omfattar polområdena.<br />

Den fysikaliska situationen<br />

finns förklarad och redovisad<br />

i ref. 2 och kallas där för<br />

subsidensenergi. Mängden sådan<br />

som tillförs norra halvklotet<br />

under vinterhalvåret varierar. Ett<br />

motsvarande energiflöde till<br />

södra halvklotet saknas i stort<br />

sett av skäl som inte redovisas<br />

här.<br />

Det är på tiden att professorerna<br />

Källén och Svensson blir<br />

självständiga i stället för att upprepa<br />

IPCCs konsensus. IPCC är<br />

en organisation som inte alls<br />

behöver vara objektiv och vetenskaplig<br />

och inte heller är det.<br />

Dess mandat omfattar att kompromissa<br />

fram deklarationer som<br />

påvisar människan inverkan på<br />

klimatet på uppdrag av medlemmarna,<br />

d.v.s. nationer. Det tragiska<br />

är att professorer i Sverige<br />

missköter sina plikter och underordnar<br />

sig ett politiskt organ<br />

utomlands i stället för att följa<br />

högskoleförordningens regelverk<br />

till skydd för kvalitet på information<br />

till studenter och politiker.<br />

De garanterar att varumärket<br />

”vetenskaplig” får klistras på<br />

IPCCs påståenden när vetenskapliga<br />

metoder inte har följts<br />

eller saknas helt. Källéns och<br />

Svenssons skyldighet är att objektivt<br />

granska all kvalificerad information<br />

inom klimatologins område<br />

där de förmodas vara experter.<br />

Den plikten har de försummat.<br />

Referenser:<br />

1. Månatliga globala temperaturer<br />

sedan 1979 i Arktis och<br />

Antarktis baserade på satellitmätningar.<br />

Data kommer ursprungligen<br />

från NOAA och har<br />

bearbetats av Roy Spencer och<br />

John Christie, båda vid Global<br />

Hydrology and Climate Centre,<br />

University of Alabama at Huntsville,<br />

USA.<br />

2. Jelbring, Hans, Thesis, Wind<br />

Controlled Climate, Paleogeophysics<br />

& Geodynamics, 1998,<br />

Stockholm University, Sweden.<br />

Säkerhet på undantag<br />

Ett angeläget inlägg från de djupt oroade Vattenfallpensionärerna<br />

Tage Nilsson, Jan-Ivan Andersson, Börje Kärrman, Rolf Persson och<br />

Bo Björklund.<br />

Vattenfalls beslut att lägga<br />

allt driftansvar för landets elnät<br />

på en enda central är förenat<br />

med risker.<br />

Vattenfall Distribution styr<br />

och övervakar i dag Vattenfalls<br />

region- och lokalnät i Sverige.<br />

Systemet består av tre driftcentraler<br />

(DC) där samtliga kan ta<br />

över och hjälpa varandra vid<br />

stora störningar. En tidigare<br />

fjärde DC i Linköping flyttades<br />

efter stormen Per till Trollhättan.<br />

Det nu fattade beslutet att<br />

stänga nätdriftcentralerna i<br />

Luleå och Sundbyberg är oklokt.<br />

Beslutet innebär att Vattenfall<br />

endast har kvar en nätdriftcentral<br />

som ska ansvara för övervakning<br />

och driftåtgärder på landets<br />

alla elnät. Det kommer att<br />

vara en i det närmaste omöjlig<br />

uppgift och man verkar bortse<br />

från uppenbara sabotagerisker,<br />

epidemier, störningar på grund<br />

av extrema oväder och landsomfattande<br />

fel i kommunikationerna.<br />

De beryktade störningarna<br />

Gudrun och Per utvecklade sig<br />

långsamt medan kullblåsta träd<br />

rev ner lokalnäten. Om södergående,<br />

hårt belastade stamledningar<br />

i Norrland skulle lösa ut<br />

blir händelseförloppet mycket<br />

mer dramatiskt. Och det är<br />

tyvärr inte alls otänkbart. Liknande<br />

händelser har inträffat<br />

åtminstone tre gånger tidigare,<br />

den 13 januari 1979, den 27<br />

december 1983 och den 23 september<br />

2003. Hela Sverige och<br />

mer därtill riskerar då att mörkläggas<br />

på några sekunder. Ett<br />

sådant scenario har ännu inte<br />

prövats med någon av Vattenfalls<br />

nuvarande DC så ingen vet om<br />

de nuvarande centralerna klarar<br />

av detta! Om vi endast har en<br />

DC i landet och med färre operatörer<br />

än i dag, blir denna enda<br />

central lätt blockerad och oanvändbar<br />

för styrning under tiotals<br />

minuter, medan nästan alla<br />

landets elledningar slår ifrån<br />

automatiskt som en följd av<br />

överlast. Beroende av hur många<br />

kärnkraftsaggregat som av någon<br />

anledning är avställda, minnesgoda<br />

läsare kommer säkert ihåg<br />

Forsmark och Oskarshamn, kan<br />

resterande aggregat tvingas<br />

stoppa på grund av för låg frekvens.<br />

De få operatörerna kan<br />

som åskådare vanmäktigt tvingas<br />

åse hur landet mörkläggs, utan<br />

att kunna ingripa! Den i detta<br />

sammanhang beskedliga stormen<br />

Per klarades med ett<br />

nödrop då personal från Luleå<br />

flögs ner för att bistå DC Trollhättan.<br />

I dag är tekniken att<br />

styra varandras nät utprovad och<br />

hade nu kunnat göras från<br />

Luleå.<br />

Efter en sådan störning återställs<br />

elproduktion och elnät i<br />

landet.<br />

Elproduktionen från de stora<br />

älvarna i Norrland är en viktig<br />

förutsättning för att resten av<br />

landet ska kunna komma<br />

igång. Den styrs från Vattenfall<br />

Produktion Nordens tre DC i<br />

området, förutsatt att Distribution<br />

fortfarande kan styra<br />

region- och lokalnätet från den<br />

då enda DC i Trollhättan. För<br />

stamnätets behov och för att<br />

minska de risker som nämndes<br />

i början har statliga Svenska<br />

Kraftnät (SVK) byggt en<br />

reserv-DC i Norrland. Distribution<br />

litar mer på högre makter<br />

och bygger sin obemannade<br />

reserv-DC i närheten av –<br />

Trollhättan! Bolaget har dessutom<br />

i storleksordningen tio<br />

gånger fler objekt än vad Produktion<br />

och SVK tillsammans<br />

övervakar med sina fem DC.<br />

Under stormen Gudrun var<br />

DC i Trollhättan, trots att man<br />

sägs ha Europas modernaste<br />

datorsystem DRISS, helt obrukbar<br />

i flera timmar på grund av<br />

ett serverfel. Systemet som levererats<br />

av GE Harris är omvittnat<br />

mycket tungarbetat. För att belysa<br />

svagheten hos systemet kan<br />

nämnas att när en operatör<br />

manövrerar en ledningsbrytare<br />

är det omöjligt att göra något<br />

nytt från arbetsplatsen innan<br />

manövern har utförts ute i stationen.<br />

En sådan manöversekvens<br />

kan ta cirka 1,5 minut<br />

och om den misslyckas fördubblas<br />

tiden.<br />

Nämnda svaghet i systemet<br />

visar hur riskfyllt det blir att<br />

minska antalet operatörer i DC<br />

och ändå klara storstörningar,<br />

vilket gör att den tänkta vinsten<br />

med flytten uteblir. Det erkända<br />

företaget MacKinsey säger exempelvis<br />

att ca 15 procent av kostnaderna<br />

hos ett nätföretag går<br />

att påverka genom skalfördelar,<br />

26


<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

DEBATT I ELBRANSCHEN<br />

resten varierar proportionerligt<br />

med storleken på nätet och antal<br />

kunder. Varför inte, att som den<br />

tidigare av facken anlitade löntagarkonsulten<br />

förordade, i stället<br />

lägga krafterna på att göra<br />

besparingarna på 85-procentsdelen<br />

Det oerhört dyra DRISS,<br />

liksom det så beryktade administrativa<br />

systemet SAP, valdes<br />

helt emot de anställdas vilja.<br />

Störningar i elnätet leder<br />

ofta till fel på telefon- och<br />

dataförbindelser eftersom de<br />

kräver ström för att fungera.<br />

Det finns tillräckligt med anledningar<br />

till fel i kommunikationerna<br />

utan att för den skull<br />

nämna sabotagerisken! Men<br />

vill man göra stora investeringar<br />

i kommunikationsnäten för att<br />

eliminera dagens svagheter<br />

måste kostnaden presenteras<br />

innan flytten påbörjas. Många<br />

terminaler är anslutna via<br />

mobiltelefonnätet. Med 100<br />

mils längre avstånd till stationerna<br />

ökar felfrekvensen. När<br />

man återställer näten efter en<br />

störning har man oftast behov<br />

av att ha telefonkontakt med<br />

anläggningarna.<br />

Ökningen av vindkraft i Norrland<br />

medför utbyggnad och ökade<br />

krav på regionnätet i området.<br />

Redan nu skickas två tredjedelar<br />

av elkraften söderut. Ett planerat<br />

nytt kärnkraftverk i trakterna<br />

av Torneå och förhållandet att<br />

region- och stamnätet kring<br />

Luleälven är parallellkopplade<br />

ger därför ökad anledning att behålla<br />

DC i Luleå. Nya, större,<br />

kärnkraftverk medför ökat antal<br />

möjliga nödstopp då mycket<br />

stora strömmar snabbt måste<br />

omfördelas i nätet. Nödstopp i<br />

sig kan mycket väl leda till de<br />

överlastproblem som beskrivits<br />

ovan. Med fler framtida utlandskablar<br />

ökar risken att störningar<br />

också i våra grannländer<br />

förorsakar störningar hos oss och<br />

vice versa.<br />

Det kanske största hotet är<br />

emellertid den tilltagande klimatförändringen<br />

där Vattenfall<br />

vill spela en viktig ledande roll.<br />

Risken för isstormar blir allt<br />

större. SVK har genomfört ett<br />

övningsspel 21-23 oktober 2008<br />

med detta tema, med kraftigt<br />

nedisade kraftledningar längs<br />

Norrlandskusten. Isbeläggning<br />

kan, som i Kanada, bryta sönder<br />

ledningsstolparna och slita av elledningarna<br />

med eventuell inbyggd<br />

fiberkabel och avbrott i<br />

flera veckor som följd. Vid en<br />

sådan naturkatastrof kan DC i<br />

Trollhättan under lång tid förlora<br />

kontakten med terminalerna i<br />

Norrland. Katastrofen kan innebära<br />

elransonering i hela eller<br />

delar av landet och utan lokala<br />

DC med fungerande kommunikation<br />

går sådana inte att genomföra!<br />

Naturligtvis kan en DC i<br />

Luleå också drabbas av liknande<br />

fel, men då är risken betydligt<br />

mindre att samtliga terminaler<br />

försvinner eftersom de i detta<br />

fall är mera kopplade punkt till<br />

punkt mot DC.<br />

De två Vattenfallbolagen Distribution<br />

och Produktion ingår<br />

båda i bolaget Vattenfall Norden.<br />

Nästa steg blir, om Vattenfalls<br />

säkerhetstänkande följer<br />

mönstret, att centralisera Produktions<br />

nuvarande tre DC till<br />

det nu lediga utrymmet efter<br />

nätdriftcentralerna i Luleå eller<br />

Sundbyberg!<br />

Samhällskostnaderna för en<br />

landsomfattande störning kan<br />

uppgå till flera miljarder kronor.<br />

Det är oförsvarligt att statliga<br />

Vattenfall, med en årlig vinst på<br />

29,895 miljarder kronor, tillåter<br />

Distribution ta en sådan risk enbart<br />

i förhoppningen att förbättra<br />

sitt årsbokslut med futtiga 30<br />

miljoner kronor!<br />

Märkligt att Vattenfalls ägare<br />

låter detta ske<br />

Var finns samhällsansvaret<br />

Märkligt om det så kompetenta<br />

SVK inte ser riskerna och lägger<br />

in sitt veto!<br />

Behåll därför dagens tre dygnet<br />

runt bemannade DC med<br />

stödfunktioner i Luleå, Sundbyberg<br />

och Trollhättan där alla<br />

är reserver för varandra! Ett<br />

sämre, men ändå klart bättre<br />

än nu beslutat alternativ är att<br />

behålla Luleå som dygnet runt<br />

bemannad reserv-DC till Trollhättan.<br />

<br />

Den som<br />

kallar en<br />

Unimog<br />

för lastbil<br />

har inte<br />

riktigt<br />

förstått.<br />

Följ debatten<br />

på <strong>Elbranschen</strong>s<br />

nätplats:<br />

www.elbranschen.nu<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

www.unimog.nu<br />

Mönsterås, Tel: 0499-490 50<br />

Generalagent för DaimlerChrysler AG i Sverige Mercedes-Benz Unimog.<br />

<br />

<br />

27


<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

DEBATT I ELBRANSCHEN<br />

Ishavet smälter inte!<br />

Enligt en kommentar i dagspressen<br />

är forskarna ”tagna på<br />

sängen” av ishavsavsmältningen.<br />

Men forskarna på sängen måste<br />

sova djupt. Påståendet att de<br />

blev överraskade av den plötsligt<br />

snabba isavsmältningen 2007 är<br />

mycket märkligt.<br />

Vid en presentation på<br />

Rosenbad den 17 april förtegs<br />

flera saker. Det helt normala är<br />

att hälften av all havsis i Arktis<br />

smälter varje sommar. Under<br />

de senaste 30 åren, som råkar<br />

sammanfalla med satelliteran,<br />

har somrarnas mininivå långsamt<br />

minskat på grund av att<br />

Stillahavsströmmen PDO 1977<br />

började pumpa in varmvatten i<br />

den arktiska bassängen. År<br />

2007 var ett extremår beroende<br />

på att kraftiga vindar och<br />

FRED GOLDBERG<br />

DOCENT<br />

strömmar tryckte ihop isen<br />

mot Grönland och Kanada.<br />

Vad Erland Källén & Co förtiger<br />

är att Stillahavsströmmen i<br />

april 2008 vände och att varmvattnet<br />

slutade att strömma upp<br />

i Arktis. Samtidigt har starten av<br />

solfläckscykel 24 uteblivit sedan<br />

2007. Detta innebär att klimatet<br />

kraftigt försämrats på norra halvklotet.<br />

USA hade 114 köldrekord<br />

före årsskiftet och isen i<br />

Arktis började snabbt växa till<br />

sig. I oktober 2008 var ismängden<br />

där ca 30 procent större än<br />

samma tid året innan. Isen kring<br />

nordpolen är i dag, enligt amerikanska<br />

arméns mätningar, 1<br />

meter tjockare än den var i april<br />

förra året. Isen runt Svalbard har<br />

ökat så kraftigt att kryssningsoperatörerna<br />

måste lägga om<br />

sina planer till sommaren på<br />

grund av detta. Runt Svalbard<br />

har isen nu större omfång än de<br />

senaste 30 årens medelvärde.<br />

Varför förtiger Källén & Co vad<br />

som har hänt i Arktis de senaste<br />

18 månaderna. Det är nog snarare<br />

denna avkylning som har<br />

”tagit dem på sängen”.<br />

Professor Lennart Bengtsson<br />

menar att man inte kan förklara<br />

den snabba uppvärmningen<br />

mellan 1910 och 1940 och avkylningsperioden<br />

mellan 1940<br />

och 1970-talet. Ett märkligt påstående<br />

eftersom det återigen är<br />

Stillahavsströmmen PDO som<br />

figurerar. Strömmen vände i<br />

positiv riktning 1910 vilket<br />

ledde till att varmvatten trycktes<br />

upp i Arktis och att norra halvklotet<br />

generellt värmdes upp.<br />

Under denna period minskade<br />

ismassan i Arktis troligtvis mer<br />

än i dag. Strömmen vände igen<br />

1940 och vi fick ett kyligare klimat<br />

med de välkända krigsvintrarna<br />

och tider med sämre skördar,<br />

etc. År 1977 vände strömmen<br />

åter och vi fick en uppvärmningsperiod<br />

som vissa forskare<br />

helt ogenerat tillskriver våra<br />

CO 2 -utsläpp som råkade stiga<br />

samtidigt.<br />

Det är anmärkningsvärt att<br />

när en officiell rapport presenteras<br />

i Rosenbad och ska diskuteras<br />

så ges speciellt inbjudna kritiker<br />

och även andra klimathypoteskritiker<br />

ingen möjlighet<br />

att ställa frågor med hänvisning<br />

till att mötet måste avslutas kl.<br />

15. Hela evenemanget var ett<br />

spel för galleriet. Och för de troende.<br />

<br />

Vindkraft är bortkastade pengar<br />

I senaste numret av <strong>Elbranschen</strong><br />

(1/2009) finns två artiklar<br />

av stort intresse, dels om vindkraft<br />

och dels om fusion. Enligt<br />

mitt förmenande är båda dessa<br />

koncept ”vita elefanter” som<br />

kommer att svälja enorma mängder<br />

pengar till ingen som helst<br />

nytta.<br />

När det gäller fusion finns<br />

ingen praktisk möjlighet att omvandla<br />

den energi, som eventuellt<br />

frigörs vid fusionsprocessen,<br />

till elektricitet. Den uppträder<br />

nämligen som kinetisk energi<br />

hos ett neutronflöde. Jag har frågat<br />

ett antal experter hur de tänker<br />

sig att det hela ska gå till<br />

utan att få svar. I en fissionsanläggning<br />

får man i alla fall<br />

energin som värme i bränslekutsarna<br />

så att man kan alstra ånga.<br />

Tänker man kanske sänka ner<br />

hela apparaturen i en tank med<br />

litiumsalter<br />

Men nu över till den omöjliga<br />

vindkraften.<br />

Tanken på att införa storskalig<br />

vindkraft som ersättning för<br />

kärnkraft är en förförisk hägring<br />

som har vilselett många okritiska<br />

och okunniga människor. Idén<br />

med en sådan energikälla som<br />

inte lämnar besvärande avfall<br />

BRYAN MCHUGH<br />

PROFESSOR EMERITUS<br />

efter sig är givetvis lockande,<br />

men vindkraften är omöjlig att<br />

hantera i större skala. Som danskarna<br />

nu har insett och tyskarna<br />

börjar ana.<br />

Vindkraft som producent av<br />

elkraft är behäftad med en<br />

mycket allvarlig begränsning.<br />

Den är sporadisk till sin natur. I<br />

Sverige kan man i snitt räkna<br />

med ca 2 000 timmars effektiv<br />

produktion av elkraft per år.<br />

Detta gör en storskalig tillämpning<br />

på elnätet ytterst problematisk.<br />

Om tanken är att ersätta<br />

annan elproduktion – t.ex. kärnkraften<br />

– eller för att producera<br />

en större mängd elenergi – som<br />

t.ex. det nuvarande politiska<br />

målet på 20/30 TWh/år – är det<br />

en klar omöjlighet. Ett så osäkert<br />

kraftslag som vindkraft måste<br />

arbeta ihop med andra kraftslag<br />

som är tillräckligt flexibla för att<br />

kunna matcha vindkraftens variationer<br />

utan att elnätet råkar i<br />

olag. Gaseldade gasturbinverk<br />

och vattenkraftverk duger utmärkt<br />

för detta. Emellertid krävs<br />

ungefär fyra gånger så stor effekt<br />

för en given elproduktion som<br />

med de konventionella kraftslagen.<br />

Att helt ersätta den nuvarande<br />

kärnkraftskapaciteten på 10 000<br />

MW med vindsnurror skulle<br />

kräva anläggningar med en total<br />

effekt av 40 000 MW – mer än<br />

vad landets nuvarande generatorer<br />

förmår – och helt omöjligt att<br />

hantera. Storskalig vindkraft bör<br />

avföras från vår framtida planering,<br />

som då i stället kunde koncentreras<br />

på realistiska åtgärder.<br />

Även en mindre satsning, som<br />

föreslagna 20-30 TWh/år, framstår<br />

som meningslös. För det<br />

första kommer de även då nödvändiga<br />

6 000-8 000 MW installerad<br />

kapacitet att destabilisera<br />

elnätet, och för det andra vinns<br />

ingenting i kampen mot CO 2 -<br />

utsläpp. Det blir bara enorma<br />

kostnader till ingen nytta.<br />

Vindkraft kallas av bl.a. Energimyndigheten<br />

för ”klimatsmart”.<br />

Men så är det knappast. Eftersom<br />

vindkraftverk främst arbetar<br />

i symbios med vattenkraften påverkas<br />

inte CO 2 -utsläppen av<br />

vindens produktion. Vidare<br />

framställs vindkraftverk i så små<br />

enheter att mängden stål och<br />

betong som krävs per utvunnen<br />

energienhet överstiger den för<br />

t.ex. motsvarande kärnkraftverk.<br />

En annan och förbisedd aspekt<br />

på vindkraften är dess olycksstatistik.<br />

Olyckor och tillbud börjar<br />

nå en sådan omfattning – inklusive<br />

dödsfall – att försäkringsfrågan<br />

blir problematisk.<br />

Slutligen kan inte den nödvändiga<br />

investeringen förbises.<br />

Här talar vi om summor som är<br />

fyrfaldigt större än för andra<br />

kraftslag – exklusive pengarna<br />

till den nödvändiga ombyggnaden<br />

av kraftnätet. Kostnaderna<br />

kan komma att uppgå till 1 000<br />

miljarder.<br />

En satsning på storskalig vindkraft<br />

framstår som helt meningslös.<br />

Den löser inga miljöproblem<br />

– snarare tvärtom – och ställer<br />

omöjliga krav på elnätet. Om politikerna<br />

ändå vill öka andelen<br />

”förnybar” energi i systemet kan<br />

man satsa på vattenkraft – om<br />

nu kärnkraft är utesluten. I mer<br />

än 40 år har man försökt att hitta<br />

alternativ till kärnkraften utan<br />

att lyckas. Sanningen är att det,<br />

förutom vattenkraft, inte finns<br />

några alternativ om vi ska avstå<br />

från kol, olja och gas fram till<br />

dess att solenergins utmaningar<br />

kan bemästras.<br />

<br />

28


<strong>Elbranschen</strong> 2/2009<br />

Kontakta oss<br />

för referenser<br />

och ytterligare<br />

information!<br />

Annonsera i branschens oberoende informationskanal!<br />

29


ELBRANSCHENS BLÅ-GULA SIDOR<br />

Apparatskåp<br />

Betonghus<br />

Explosionssäker<br />

elmateriel, Ex<br />

Isolatorer<br />

Ensto Control Oy,<br />

Sverige<br />

Västberga Allé 5, 126 30 Hägersten<br />

Tel. 08-556 309 00 • Fax 08-556 309 35<br />

www.ensto.com<br />

Apparatlådor i plast och plåt<br />

KOMPLETTA BETONGHUS<br />

till<br />

Transformatorstationer<br />

Ställverksbyggnader<br />

Nätstationer<br />

Transformatorfundament<br />

Övriga Betongfundament<br />

Tel. 0150-34 99 00 • www.kc-betong.se<br />

Säkerhetsbrytare<br />

Kopplingslådor • Instrument<br />

Operatörsterminaler<br />

Värme • Belysning<br />

Tel. 0660-29 29 00<br />

www.malux.se<br />

www.euroenergy.se • Tel. 0300-69 00 40<br />

Isolatorer för<br />

låg- och mellanspänning.<br />

Avbrottsfri<br />

strömförsörjning<br />

Hinderljus<br />

Kabel och ledning<br />

Kabelvägen, 360 75 Alstermo<br />

Halogen alternativt LED<br />

för 24/48 VDC, 230 VAC<br />

TYKOFLEX AB<br />

Box 614, 135 26 Tyresö<br />

Tel. 08-505 949 00, fax 08-742 30 01<br />

www.tykoflex.se<br />

Tel. 0481-508 90<br />

www.amokabel.se<br />

Batteriladdare<br />

LINDMARK<br />

ELECTRIC AB<br />

Effektbrytare<br />

Instrument<br />

Fukt- och vibrationståliga<br />

BATTERILADDARE<br />

Tel. 08-85 45 30<br />

www.lindmarkelectric.se<br />

www.euroenergy.se • Tel. 0300-69 00 40<br />

Mitsubishi och Bticino<br />

upp till 6 300 A.<br />

www.euroenergy.se • Tel. 0300-69 00 40<br />

Ett brett sortiment av analoga och<br />

digitala instrument, m.m.<br />

Beställ vår katalog!<br />

www.elproman.se<br />

Lövbacksvägen 3, 141 71 Huddinge<br />

Tel. 08-97 00 70 • Fax 08-646 31 48


Box 22093<br />

250 23 Helsingborg<br />

Tel. 042-38 08 30<br />

Fax 042-38 08 47<br />

E-post: info@lidalco.se<br />

®<br />

Avancerad kabelteknik<br />

Kabelskydd och<br />

kabelskyddsrör<br />

Kjulamon 6, 635 06 Eskilstuna<br />

Tel 016-541 00 00 • Fax 016-541 00 01<br />

Filialer:<br />

Box 46, 513 21 Fristad<br />

Tel 033-21 01 74 • Fax 033-21 01 74<br />

Box 13075, 700 13 Örebro<br />

Tel 019-20 31 40 • Fax 019-20 31 40<br />

• SKYDDSTRANSFORMATORER<br />

• ISOLATIONSTRANSFORMATORER<br />

• ANPASSNINGSTRANSFORMATORER<br />

• LIKRIKTARE<br />

TUFVASSONS TRANSFORMATOR AB<br />

Box 501, 193 28 SIGTUNA<br />

Tel. 08-594 809 00, Fax 08-592 527 68<br />

info@tufvassons.se www.tufvassons.se<br />

Ett företag i ADDTECH koncernen<br />

Märksystem<br />

Box 15, 790 21 Bjursås<br />

Tel. 023-77 43 00 • Fax 023-508 42<br />

E-post: info@hammarprodukter.se<br />

www.hammarprodukter.se<br />

Hemsida: www.wavin.se<br />

Last- och säkringslastbrytare<br />

www.euroenergy.se • Tel. 0300-69 00 40<br />

Technoelectric och KATKO<br />

upp till 4 000 A.<br />

Eslöv, 0413-54 12 10<br />

Box 347, 651 08 KARLSTAD<br />

Telefon 054-22 15 80 vxl<br />

Telefax 054-85 10 21<br />

www.nermans.se<br />

Kabelförläggning<br />

Likriktare<br />

Linjebyggnadsredskap<br />

Nollpunktsmotstånd<br />

Sahlins Cable Equipment AB<br />

Box 2103, 511 02 SKENE<br />

Tel. 0320-20 93 30, fax 0320-319 38<br />

www.sahlins.com<br />

Noratel Sweden AB<br />

Box 108, 695 22 Laxå<br />

Tel. 0584-44 44 00 • Fax 0584-106 70<br />

Nordens bredaste sortiment av<br />

transformatorer. Begär vår katalog!<br />

www.noratel.com<br />

Sahlins Cable Equipment AB<br />

Box 2103, 511 02 SKENE<br />

Tel. 0320-20 93 30, fax 0320-319 38<br />

www.sahlins.com<br />

CHS Controls AB<br />

Florettgatan 33, 254 67 Helsingborg<br />

Tel. 042-38 61 00, fax 042-38 61 29<br />

chs@chscontrols.se<br />

www.chscontrols.se


Nollpunktsutrustning<br />

Komplett program för nollpunktsbehandling<br />

och jordfelsskydd i<br />

frilednings- och kabelnät.<br />

Swedish Neutral AB<br />

Västra Rydsvägen 122<br />

196 31 Kungsängen<br />

Tel. 08-581 713 44<br />

Telefax 08-581 759 52<br />

www.swedishneutral.se<br />

Skymningsrelä<br />

ALMNÄS BRUK, 544 94 HJO<br />

Tel. 0503-161 80 • Fax 0503-161 82<br />

www.coala.se<br />

Säkerhetsbrytare<br />

www.euroenergy.se • Tel. 0300-69 00 40<br />

Komplett sortiment<br />

från KATKO.<br />

Noratel Sweden AB<br />

Box 108, 695 22 Laxå<br />

Tel. 0584-44 44 00 • Fax 0584-106 70<br />

Nordens bredaste sortiment av<br />

transformatorer. Begär vår katalog!<br />

www.noratel.com<br />

Optoinstallationsredskap<br />

Stolpar<br />

Försäljningskontor:<br />

Ludvika, tel. 0240-882 50<br />

Telefax 0240-807 53<br />

Säkringar<br />

Strinne 213, 872 96 Bjärtrå<br />

Tel. 0612-522 10 • Fax 0612-520 01<br />

www.nordtrafo.com<br />

1-fas-, 3-fas- och strömtransformatorer.<br />

Egen tillverkning.<br />

Hexatransformatorn<br />

Sahlins Cable Equipment AB<br />

Box 2103, 511 02 SKENE<br />

Tel. 0320-20 93 30, fax 0320-319 38<br />

www.sahlins.com<br />

CHS Controls AB<br />

Florettgatan 33, 254 67 Helsingborg<br />

Tel. 042-38 61 00, fax 042-38 61 29<br />

chs@chscontrols.se<br />

www.chscontrols.se<br />

Sektioneringsbrytare<br />

Sektioneringsbrytare för<br />

10-40 kV, komplett med automatik<br />

eller fjärrstyrning.<br />

Swedish Neutral AB<br />

Västra Rydsvägen 122<br />

196 31 Kungsängen<br />

Tel. 08-581 713 44<br />

Telefax 08-581 759 52<br />

www.swedishneutral.se<br />

Strömförsörjning<br />

Noratel Sweden AB<br />

Box 108, 695 22 Laxå<br />

Tel. 0584-44 44 00 • Fax 0584-106 70<br />

Nordens bredaste sortiment av<br />

transformatorer. Begär vår katalog!<br />

www.noratel.com<br />

Transformatorer<br />

ELNORD<br />

KRAFTTRANSFORMATORER<br />

Oljeisolerade 2-200 MVA – 245 kV<br />

Miljövänliga<br />

distributionstransformatorer<br />

TRAFOMERC AB<br />

Stäkshöjden 21, 176 76 Järfälla<br />

Tel/Fax 08-583 606 10<br />

www.trafomerc.se<br />

Skyltar<br />

Box 15, 790 21 Bjursås<br />

Tel. 023-77 43 00 • Fax 023-508 42<br />

E-post: info@hammarprodukter.se<br />

www.hammarprodukter.se<br />

Ställverk<br />

AEG Lågspänningsställverk<br />

SV18, SEV 30/32,<br />

SEK, SEN Plus<br />

Service av<br />

AEG effektbrytare och utrustning<br />

Switchgear AB<br />

Nedre Åkargatan 71, 802 51 Gävle<br />

Tel. 026-54 15 50 • Fax 026-54 15 59<br />

www.switchgear.se<br />

TRANSFORMATORER<br />

Krafttransformatorer 4-120 MVA<br />

Gjuthartsisolerade 50-25 000 kVA<br />

Oljeisolerade 50-3150 kVA<br />

Specialtyper för omformar- & ugnsdrifter<br />

ELNORD KRAFT AB<br />

Odlingsvägen 32, 187 51 Täby<br />

Tel. 08-510 514 80<br />

www.elnord.se<br />

Järntrådsvägen 5, 433 30 Partille<br />

Tel. 031-44 54 55, fax 031-44 54 54<br />

Oljeisolerade 50 kVA-200 MVA<br />

Epoxyisolerade 100-4 000 kVA<br />

Mättransformatorer 12-420 kV<br />

Nätstationer 50-315 kVA<br />

www.helmerverken.se<br />

Eslöv, 0413-54 12 10<br />

• SKYDDSTRANSFORMATORER<br />

• ISOLATIONSTRANSFORMATORER<br />

• ANPASSNINGSTRANSFORMATORER<br />

• LIKRIKTARE<br />

TUFVASSONS TRANSFORMATOR AB<br />

Box 501, 193 28 SIGTUNA<br />

Tel. 08-594 809 00, Fax 08-592 527 68<br />

info@tufvassons.se www.tufvassons.se<br />

Ett företag i ADDTECH koncernen


Dataprogram för elproffs!<br />

Sveriges mest sålda och använda<br />

program för informationshantering<br />

och kabeldimensionering.<br />

Info<br />

Inklusive nya Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utg 2<br />

Alla lagar, förordningar, föreskrifter, standarder m m. Unika sökmöjligheter i<br />

datorn för att finna rätt information och svar på dina frågor. Speciellt anpassat<br />

för EL med formelsamling, tabeller, ordlista, Frågor & svar m m.<br />

Tilläggspaket, Svensk Standard, de mest frekventa inom EL med komplett text.<br />

Kabel<br />

Lågspänning,<br />

Kalkyl<br />

upp till 1 kV.<br />

Dimensionering mot belastningsförmåga, spänningsfall<br />

samt utlösningsvillkoret. Allt enligt Svensk Standard. Du kan:<br />

- Beräkna belastningsförmåga enl. SS 424 14 24 eller SS 436 40 00.<br />

- Redovisa spänningsfall<br />

- Beräkna kontroll av utlösningsvillkoret enl. SS 424 14 02, -03, -05.<br />

- Beräkna säkringar med olika utlösningstider, dvärgbrytare, effektbrytare.<br />

- Sammanställa beräknade ledningar i samma nät I egen kabellista.<br />

- Beräkna med parallella kablar.<br />

Tilläggspaket, EL-Vis Kabel med engelsk text.<br />

Mall<br />

Färdiga mallar i både Word och Excel!<br />

Färdiga mallar (över 100 i Word och ett 40-tal i Excel) som t ex<br />

- Gruppförteckningar<br />

- Protokoll för isolationsmätning, funktionsprovning<br />

skyddsjordning, reläprov m fl<br />

- Plintkort, förbindningscheman m fl för teleregistrering<br />

- Besiktningsutlåtande<br />

- Mallar för CE-märkning m.fl.<br />

- Traditionellt kalkylprogram med databas i form av<br />

á-prislista och sammansatt symbollista.<br />

- Tidsatta artiklar med priser från olika grossister.<br />

Originalet sedan 1995!<br />

För mer info!<br />

EL-Info i Växjö AB<br />

Tel. 0470-72 40 30. Fax 0470-72 40 39<br />

Hemsida: www.el-info.se<br />

E-Mail: info@el-info.se


Iso Floor<br />

Installationsgolvet som erbjuder både full flexibilitet och stabilitet<br />

i elektriska driftrum, kontrollrum, datorhallar, telekomstationer m.m.<br />

Fördelar med Iso Floor:<br />

• Snabbt montage tack vare flexibel konstruktion<br />

• Mycket hög stabilitet även om golvplattor<br />

lyfts bort<br />

• Anpassas till ingående utrustning där samtliga<br />

plattor kan lyftas framför skåpens front för att<br />

underlätta vid kabeldragning och service<br />

• Uppfyller samtliga AMA krav enligt NSE.2<br />

och NSE.21<br />

• Provad enligt EN-normen 12825<br />

• Optimal tillgänglighet till el-, data- och vvsinstallationer<br />

i alla tänkbara utrymmen<br />

• 70% färre benstöd behövs i jämförelse med<br />

datagolv vilket medger mer utrymme för kabelstegar<br />

i olika bredder under golvet<br />

Bergvik Flooring AB<br />

Tel vxl: 0270-728 00. Försäljning: 0270-728 05. Fax: 0270-728 01. info@bergvik.com, www.bergvik.com/sweden

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!