Olika unga - Lika förutsättningar? - GR

grkom.se

Olika unga - Lika förutsättningar? - GR

Olika ungaLika förutsättningar

Pilotstudie pågår i Östergötland

och Västra Götaland


© Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010

Ansvarig projektledare: Anita Boman, HI

Ansvarig informatör: Ulla-Jane Saxberger

Foto: Kicki Funbo/Bildarkivet.se (omslag)

1:a upplagan, 500 ex

Tryckeri: Mixi Print AB

ISBN 978-91-86633-16-5 (tryck)

URN:NBN:se:hi-2010-103111 (pdf)

Artikelnummer: 103111

Publikationen kan beställas på HI:s webbplats, www.hi.se/bestall,

via telefon 08-620 17 00 eller hämtas i pdf-format på www.hi.se/bestall.

Den kan också beställas i alternativa format från HI.


Pilotstudie pågår i Östergötland

och Västra Götaland

Pilotstudien ”Olika ungaLika förutsättningar” är en 1-årig studie som genomförs

i fyra skolor i Linköping och Kungälv. Två gymnasieskolor och två grundskolor deltar

med ett begränsat antal elever och arbetslag i dessa skolor. Målgruppen är flickor och

pojkar med funktionsnedsättningar med behov av stöd i form av lämpliga hjälpmedel,

metoder eller ny teknik i skolan. Studien ska bidra med att finna modeller för att öka

kunskapen hos lärare och annan profession om hur olika stöd kan underlätta skolarbetet

och övergången till arbetslivet. Vi vill pröva okonventionella gränsöverskridande

samarbetsmodeller utifrån ett ungdomsperspektiv och sprida resultaten från studien

till andra elever, lärare och berörda aktörer.

Vuxna behöver lyssna mer på de unga. Det finns undersökningar som visar att ungdomar

med funktionsnedsättning ofta själva ser ljust på sin framtid, medan professionen

ser hinder. I studien kommer vi att fånga de ungas röster och låta dem vara vägledande i

arbetet.

Studievägledaren och andra vuxna på skolan kan ha stor betydelse när det gäller framtida

yrkesval och elevers praktikperioder. När det gäller Arbetsförmedlingens regionala

arbetsmarknadsområde, så kan de till exempel erbjuda informationsmöten och vägledningsinsatser

i skolan som riktar sig både till elever och föräldrar. De kan också vara

behjälpliga med förslag på lämpliga arbetsplatser. Vi avser att få in hjälpmedel – eller ny

teknikperspektiv i de strukturer som råder i Linköping och Kungälv.

Fyra delmål prövas under pilotstudien

1.

2.

3.

4.

Att testa och utvärdera hjälpmedel tillsammans med eleverna i skolan samt sprida

resultat och erfarenheter till andra elever och lärare

Att öka elevernas kännedom om betydelsen av hjälpmedel i skolan

Att ta tillvara den enskildes erfarenheter för att öka kunskapen om hjälpmedel,

metoder och tjänster hos lärare och annan personal runt eleven

Att öka möjligheterna för unga med funktionsnedsättning att efter skolan få ett

arbete, en vidareutbildning eller annan sysselsättning


Linköping

Anders Ljungstedts Gymnasium

Anders Ljungstedts Gymnasium är en av Sveriges

största gymnasieskolor med 2 400 elever fördelade

på en rad teoretiska och praktiska gymnasieprogram.

Här finns även en del olika specialverksamheter

som till exempel RH-grupp (rörelsehindrade) och

gymnasiesärskola, som består av fem olika program

med inriktning mot estetiska ämnen. Läs mer på

www.linkoping.se

Kontaktpersoner:

Lotta Kempe, tfn 070-208 9899, lotta.kempe@linkoping.se

Kerstin Dolling, tfn 013-207 664, kerstin.dolling@linkoping.se

Tornhagsskolan

Här studerar drygt 600 elever från förskoleklass till år 9.

På skolan finns även fritidshem och särskola. Särskolan

är fördelad på en grundsärskoleklass och en träningsklass.

Grundsärskoleklassen är inriktad på barn med

autism och träningssärskolan har inriktning mot kommunikation

och motorik. Läs mer på www.linkoping.se

Kontaktperson:

Catrine Månsson, tfn 013-207 953, catrine.mansson@linkoping.se

Lokal projektledare i Linköping är Åsa Strömberg

Åsa arbetar på gymnasiesärskolan på Anders Ljungstedts Gymnasium

sedan 2002. Hon är utbildad lärare och har de senaste åren arbetat med

arbetsledning och utveckling av gymnasiesärskolans verksamhet på skolan.

Åsa arbetar 25% med pilotstudien ”Olika ungaLika förutsättningar”.

Tfn 013-207 600, mobil 0722-105 559, asa.stromberg@linkoping.se


Kungälv

Mimers Hus Gymnasium Syd

På Mimers hus Gymnasium studerar ca 1 800 elever.

Rektorsområde Syd har media, handel, hotell och restaurang

samt individuella programmet med ca 400

elever. På skolan arbetar man på många olika sätt för

att hjälpa elever i behov av särskilt stöd, bl.a. med lärstilspedagogik.

Skolan har även ett specialutformat program

för studiemotiverade elever med diagnosen

Aspergers syndrom/högfungerande autism. Läs mer på www.kungalv.se

Kontaktperson

Elisabeth Hallberg, biträdande rektor, tfn 0303-238 333, elisabeth.hallberg@kungalv.se

Thorildsskolan

Thorildsskolan är en 7-9 skola med ca 450 elever och

är uppdelad i fem arbetslag, som består av tre till fyra

klasser. Varje klass har ett eget hemklassrum och här

känner eleven tillhörighet och blir sedd av klasskamrater

och lärare. Eleverna arbetar både ämnesvis och

tematiskt. IT har också blivit ett allt större stöd i elevens

utbildning. Läs mer på www.kungalv.se

Kontaktperson

Maria Allerdahl, tfn 0303-239 055, maria.allerdahl@kungalv.se

Lokal projektledare i Kungälv är Ewa Wahlin

Ewa arbetar på Mimers Hus Gymnasium sedan hösten 2007, då skolan

startade en Aspergerverksamhet. Hon är utbildad specialpedagog med

inriktning mot autism. Ewa arbetar 25% med pilotstudien ”Olika unga

Lika förutsättningar”.

Tfn 0303-238 552, mobil 0727-332 990, ewa.wahlin@kungalv.se


Två studiematerial från Hjälpmedelsinstitutet

Johanna, Philip och Anthon behöver olika inlärningsmiljöer

Studien beskriver några inlärningsmiljöer där lämpliga hjälpmedel, metoder och alternativa

verktyg i kombination underlättar inlärningsprocessen för elever med neuropsykiatrisk

problematik och hörselskador.

Vi valde att belysa dessa miljöer ur ett ICF-perspektiv. Vilka

möjligheter har barn och unga med funktionsnedsättningar

att lära sig lyssna, läsa, skriva, räkna, beräkna, lösa problem

och att fokusera uppmärksamhet Är de lika aktiva och delaktiga

som andra barn

Artikelnummer 10328

Utgivningsår: 2010

”Så här blev det för mig”

Angelica, Axel, Sara, Jacob och Anna berättar

Vi visste att diagnoserna ADHD och Aspergers syndrom är väl kända, men ändå tillhör

de ett område där det saknas både kunskaper och erfarenheter ute på fältet.

Vi har lyssnat till tio vuxna med neuropsykiatrisk problematik

som nyligen avslutat sina gymnasiestudier om deras erfarenheter

från skolan. Får eleverna det stöd de har rätt till

när det gäller hjälpmedel eller alternativa verktyg i skolan

Har lärarna den kunskap som behövs och hur hanterar skolledningen

frågan Hur ser övergången till vuxenlivet ut avseende

arbete och utbildning

Artikelnummer 10329

Utgivningsår: 2010


Lokala projektgruppen i Kungälv

består av representanter från medverkande skolor, Göteborgs kommunalförbund, samordningsförbundet

Kungälv, Skoldatatek, habilitering, Sektor skola och Specialpedagogiska

skolmyndigheten (SPSM).

Hjälpmedelsinstitutets kontaktperson för Kungälv

Anita Boman, tfn 08-620 1839, mobil 0709-699 543, anita boman@hi.se

Lokala projektgruppen i Linköping

består av representanter från medverkande skolor, Skoldatatek, Linköpings samordningsförbund,

habiliteringen inom landstinget, specialverksamheten inom kommunen och

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Hjälpmedelsinstitutets kontaktperson för Linköping

Ann Lund, tfn 08-620 1836, mobil 0702-147 429, ann.lund@hi.se


Projektet drivs i samarbete med Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn

och Ungdomar (RBU), Synskadades Riksförbund (SRF), Föreningen för

barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Riksförbundet

Attention och Dyslexiförbundet.

Pilotstudien ”Olika ungaLika förutsättningar” är en del av Hjälpmedelsinstitutets

satsning Skola till Arbete och finansieras av Hjälpmedelsinstitutet

och Arvsfonden.

Projektledare för pilotstudien ”Olika ungaLika förutsättningar”

Anita Boman, tfn 08-620 1839, mobil 0709-699 543, anita boman@hi.se

www.hi.se/skolatillarbete

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel

och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka

till bra och säkra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt

samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och

Landsting.

Box 510, 162 15 Vällingby

Tfn 08-620 17 00

Fax 08-739 21 52

Texttfn 08-759 66 30

E-post registrator@hi.se

Webbplats www.hi.se

Artikelnummer

103111

More magazines by this user
Similar magazines