560210 Bruksanvisning

gkwebonline.no

560210 Bruksanvisning

560220 Bruksanvisning 20-12-05 15:00 Side 1

Bruksanvisning

Battery Charger

Batteriladdare

Batterilader

Art.no.560220


560220 Bruksanvisning 20-12-05 15:00 Side 2

MODELLBESKRIVNING

Batteriladdare SBC6

Modell Spänning Strömuttag

SBC6 6/12 V 4,0 A (6 A rms)

SÄKERHET

1. När batteriet laddas kan du se bubblor i vätskan

som bildas av den gas som frigörs. Gasen är

brandfarlig och ingen öppen eld får därför

användas i närheten av batteriet. Det måste också

vara god ventilation runt batteriet. På grund av

explosionsrisken skall batterikablarna endast

anslutas och lossas med nätspänningen frånkopplad.

2. För att skydda batteriladdaren vid eventuell

felkoppling av den positiva respektive negativa

polen är laddaren försedd med en säkring.

Om laddaren ansluts på fel sätt utlöses säkringen,

vilken då skall bytas ut mot en säkring med

samma märkdata. Säkringen sitter under batteriladdaren.

Säkringens märkdata:

Modell Ampere Färg

SBC6 7,5 A Brun

3. Batteriladdaren är endast avsedd för uppladdning

av blybatterier och skall inte användas för att

ladda NICAD-batterier eller någon annan batterityp.

4a.När batteriladdaren inte används, förvara den på en

torr plats så att fukt inte kan skada transformatorn.

b. Batteriladdaren är endast avsedd för inomhusbruk.

Skydda den mot vätskor.

c. Laddarens nätkabel kan inte bytas ut.

Om kabeln skadas måste hela laddaren bytas ut.

Bruksanvisning

Studera bruksanvisningen noggrant innan produkten

används. Hänvisningar refererar till den engelska

originalmanualen.

5. Två stycken U-formade plastfästen medföljer

batteriladdaren. Aptera fästena i hålen på laddarens

baksida och linda upp nätkabeln runt dessa

när laddaren inte skall användas. Sätt stickkontakten

i blinduttaget.

6. Undvik att komma i kontakt med elektrolyten i

batteriladdaren. Den är frätande och kan orsaka

brännskador. Om du får elektrolyt på huden, skölj

omedelbart av området med rikligt med vatten.

7. Denna batteriladdare kan också användas som

batteritestare;

a. Ingen nätspänning behövs. Koppla inte stickkontakten

till strömnätet.

b. Koppla till batteriet med krokodilklämmorna.

Svenska

Var uppmärksam på polariteten! Röd är plus (+)

och svart är minus(-).

c. Kontrollampa indikerar kapaciteten på batteriet;

50%, 75% eller 100%.

HANDHAVANDE

Ladda inte 12 V-batterier som har en kapacitet under

20 Ah eller över 70 Ah.

1 - FÖRE UPPLADDNING

Koppla loss batteriet från fordonet före uppladdning.

Härigenom förebygger du skador på växelströmsgeneratorn.

För att inte riskera skador på fordonet på

grund av spill bör du plocka ur batteriet helt.

2 - FÖRBEREDELSER

Skruva loss locket till varje battericell och kontrollera

vätskenivån i cellerna. Fyll vid behov på med joniserat

eller destillerat vatten till rekommenderad nivå.

Observera att kranvatten ALDRIG får användas.

Låt locken vara av tills laddningen är klar så att gasen

som bildas kan evakueras. Syramängden i batteriet

kommer att reduceras något under uppladdningen.

Om batteriet är permanent tillslutet behöver du givetvis

inte utföra ovanstående förberedelser.

VIKTIGT!

Om batteriet är av typ AUTORL, tillverkat av Dagenite

eller Exide, måste glascellerna och den långa påfyllningstratten

vara på plats under uppladdningen.

3 - ANSLUTNING

Anslut krokodilklämmorna till batteriet i följande ordning.

Anslut den positiva (röda) laddningskabeln till

batteriets positiva pol (P eller +). Anslut den negativa

(svarta) laddningskabeln till batteriets negativa pol

(N eller –). Det är viktigt att klämmorna har god elektrisk

kontakt med respektive pol.

4 - UPPLADDNING

Kontrollera om batteriet är 6 eller 12V.

Ställ inn volttalet (6 eller 12V).

Sätt i stickkontakten (säkrad med 13 A) i eluttaget

(240 V). Slå på batteriladdaren. Den skall nu vara i

funktion och nätindikatorn (power) på laddarens front

skall vara tänd. När ett tomt batteri ansluts till

laddaren kommer inte FULL-indikatorn att lysa

initialt. Den tänds när batteriet är fullt uppladdat.

OBS! Om krokodilklämmorna inte är anslutna till

bat-teriet när du kopplar på nätspänningen kommer

FULL-indikatorn att lysa, likaså om du lossar

klämmorna från batteriet medan nätspänningen är

på. Observera att detta inte indikerar något fel.

Om du nu ansluter klämmorna till ett batteri släcks

FULL-indikatorn, såvida inte batteriet är fullt uppladdat.

Du bör dock alltid av säkerhetsskäl ansluta

och lossa krokodil-klämmorna med nätspänningen

bortkopplad.


560220 Bruksanvisning 20-12-05 15:00 Side 3

Batteriladdare SBC6

5 - ELEKTROLYT

Kontrollera regelbundet batterivätskans specifika vikt

med en hydrometer. Värdet skall indikera FULLY

CHARGED (fullt uppladdat) eller 1.250. En uppladdningstid

på max. 10 timmar rekommenderas för batterier

med en kapacitet på 35-45 Ah.

6 - NÄR UPPLADDNINGEN ÄR KLAR

När batteriet har laddats upp, koppla bort

nätspänningen och lossa kablarna från batteriet.

Kontrollera vätskenivån i varje cell och fyll vid behov

på vätska. Skruva på locken till cellerna. Torka försiktigt

av eventuellt utspilld elektrolyt. Tänk på att

den är frätande. Sätt tillbaka och anslut batteriet om

det har demonterats inför laddningen.

UNDERHÅLL AV BILBATTERI

Det är viktigt att du under årets lopp laddar upp

batteriet med jämna mellanrum, särskilt under vintermånaderna.

På vintern reduceras batteriets effektivitet

på grund av kylan. Motoroljan tjocknar och motorn

blir svårare att starta. Värmare, vindrutetorkare,

strålkastare och all annan elektrisk utrustning drar

ström från batteriet. Det är nu batteriet måste vara i

toppskick. Om batteriet inte underhålls och hålls fullt

uppladdat kan du råka ut för ett haveri. Nedan följer

några råd och tips om hur du skall sköta om ditt

bilbatteri.

DEFEKTA BATTERICELLER

Ett bilbatteri består oftast av sex celler. En eller flera

av dessa celler kan förslitas eller skadas. Om, efter

flera timmars uppladdning, batteriet fortfarande är

tomt bör du testa batteriet. Kontrollera varje cell med

en hydrometer. Om en cell ger ett lägre värde än de

övriga kan detta innebära att cellen är defekt. Be vid

behov någon bilverkstad kontrollera ditt batteri.

En trasig cell kan vara tillräckligt för att förstöra batteriet.

Det är då meningslöst att fortsätta använda

batteriet. Skaffa ett nytt.

Svenska

kalibrerade flottören i hydrometern registrerar cellens

tillstånd. För tillbaka vätskan i cellen efter provet. Var

försiktig så att du inte spiller. Var också noga med att

skölja ur hydrometern efter varje användningstillfälle.

FELSÖKNING FEL:

Om nätindikatorn (power) inte tänds.

1. Koppla omedelbart bort nätspänningsmatningen.

2. Kontrollera att säkringen i batteriladdaren är hel

och inte har utlösts (se märkdata under Säkerhet,

punkt 2).

3. Kontrollera säkringen i stickkontakten och attledarna

är korrekt anslutna.

4. Kontrollera att krokodilklämmorna har god kontakt

med anslutningspolerna. Anslut nätspänningsmatningen

och kontrollera nätindikatorn på nytt.

5. Kontrollera att kablarna inte är skadade.

FEL:

Om kontrollamporna på panelen blinkar och släcks.

1. Koppla omedelbart bort nätspänningsmatningen.

2. Kontrollera att säkringen i batteriladdaren är hel

och inte har utlösts.

3. Kontrollera säkringen i stickkontakten och att

ledarna är korrekt anslutna.

4. Kontrollera att utgångskablarna inte har kontakt

med varandra.

5. Kontrollera att den positiva respektive negativa

kabeln är ansluten till rätt pol.

FEL:

POWER-indikatorn och FULL-indikatorn lyser, men

ingen utgående laddning till batteriet.

1. Kontrollera att säkringen i batteriladdaren är hel

och inte har utlösts.

2. Kontrollera om batteriet är defekt på något sätt.

SKÖTSEL

Ibland kan batteriet verka tomt, men det kan bero på

smutsiga eller lösa anslutningar till batteriets poler.

Det är viktigt att underhålla kablarna med jämna

mellanrum. Lossa kablarna och rengör både kabelklämmor

(invändigt) och batteripoler. Smörja in polerna

med en kontaktgel. Anslut kablarna och dra åt

ordentligt. Det är också viktigt att hålla elektrolytnivån

ovanför plattorna. Det är samtidigt viktigt att

inte fylla på för mycket eftersom elektrolyten är starkt

frätande. Använd aldrig vanligt kranvatten för att fylla

på vätska utan använd joniserat eller destillerat vatten.

Låt vid behov din verkstad kontrollera vätskenivån

i batteriet.

KONTROLL AV BATTERIETS SKICK

Med hjälp av en hydrometer, som du kan köpa i de

flesta motorbutiker, kan du mäta den specifika vikten

hos elektrolyten i varje battericell. Med hydrometern

suger du upp en liten mängd vätska från cellen. Den


560220 Bruksanvisning 20-12-05 15:00 Side 4

Svenska

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum.

Garanti gäller endast för material- eller

fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej

följts eller om maskinen utsatts för

onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader

eller demonteringskostnader är för köparens räkning.

Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens

rekommendationer.

TILLVERKAR DEKLARATION

Undertecnad firma

Gisle Krigsvoll AB

B Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen

Produkt ....................Batteriladdare

Märke ......................Gebe

Modell typ ................SBC6

Norsk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er

fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for

unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader

er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder

Kjøpsloven.

SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industrivn. 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen

Produkt ....................Batterilader

Merke ......................Gebe

Modell ......................SBC6

överensstämmer med följande norm

EN 60335-1/A1:1996,

EN 60335-2-29/A11:1997

er i overensstennelse med normene

EN 60335-1/A1:1996,

EN 60335-2-29/A11:1997

Halmstad, 2006-01-02

Trondheim, 02.01.2006

VD, Gisle Krigsvoll AB

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen,

om maskinen skulle ändras väsentligt.

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen

går i trykken. Om maskinen skulle endres vesentlig, forbeholder

vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen.

2006 © Gisle Krigsvoll AB

2006 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Art.no 560220

More magazines by this user
Similar magazines