12.02.2015 Views

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport - Swedavia

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport - Swedavia

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport - Swedavia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Produktkatalog</strong> för företag på<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong><br />

Giltig fr.o.m. 2012-07-01


Index<br />

Produkt/Tjänst Katalogdel Sida<br />

Advertising Business Del 4 Sida 5<br />

<strong>Airport</strong> Conference Del 4 Sida 4<br />

<strong>Airport</strong> VIP Service Del 4 Sida 4<br />

Badge Del 4 Sida 1<br />

Border Inspection Point Del 4 Sida 1<br />

Crewtransport Del 1 Sida 4<br />

CUSS Incheckningsautomat Del 4 Sida 4<br />

Drivmedel Del 4 Sida 6<br />

Energitjänst Elnät & Elkraft Del 3 Sida 4<br />

Energitjänst Kyla Del 3 Sida 5<br />

Energitjänst Vatten Del 3 Sida 4<br />

Energitjänst Värme Del 3 Sida 5<br />

Flygplatsinformation SAFIR Del 2 Sida 2<br />

Flygplatsinformation FIDS Del 2 Sida 3<br />

Flygplatsinformation ITV Del 2 Sida 3<br />

Flygplansparkering Del 1 Sida 3<br />

Fotografering & Filminspelning Del 4 Sida 5<br />

Förbrukningsvaror Del 4 Sida 6<br />

Hantverkartjänster Del 4 Sida 5<br />

Inpasseringstillstånd Del 4 Sida 1<br />

Körtillståndsutbildning Del 4 Sida 2<br />

Ledsagning & Lotsning Del 4 Sida 2<br />

Licensavtal Verksamhet Del 2 Sida 1<br />

Lokalhyreskontrakt Del 3 Sida 1<br />

Lokalvård Del 3 Sida 2<br />

Markradio Del 2 Sida 4<br />

Marktjänst Expeditionstjänst Del 2 Sida 3<br />

Marktjänst Ramptjänst Del 2 Sida 1<br />

Miljöavgift Glykol Del 1 Sida 3<br />

Nyetablering flygbolag Del 1 Sida 2<br />

Nyetablering & Markarrende Del 3 Sida 1<br />

Parkering Del 4 Sida 3<br />

Passagerartjänst Del 1 Sida 1<br />

Saneringsuppdrag Del 4 Sida 3<br />

Skyltning Disk Del 2 Sida 4<br />

Start & Landning Del 1 Sida 1<br />

Säkerhetskontroll Frakttrafik Del 1 Sida 4<br />

Säkerhetskontroll Passagerare Del 1 Sida 2<br />

Tankberedskap Del 4 Sida 2<br />

Telecom Infrastruktur Del 3 Sida 3<br />

Telecom Kommunikationstjänster Del 3 Sida 3<br />

Telecom Telefoni Del 3 Sida 3<br />

Utbildning, Räddning, Skydd & Säkerhet Del 4 Sida 3<br />

Uppställning Biljettautomat Del 2 Sida 4<br />

Verkstadstjänster Del 4 Sida 6<br />

Återvinning Flygplansavfall Del 1 Sida 3<br />

Återvinning Verksamhetsavfall Del 3 Sida 2<br />

Välkommen som en av oss på<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong>!<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> är Västsveriges internationella flygplats. Med ett strategiskt läge<br />

mellan Oslo, Köpenhamn och Stockholm möter vi drygt 4,5 miljoner passagerare per år. På<br />

flygplatsen verkar ett hundratal företag inom olika branscher och med skilda behov för sin<br />

verksamhet. Flygplatsens produkt- och tjänsteutbud speglar bredden och sträcker sig från<br />

operativa tjänster till kommersiell service såsom VIP-service. För att öka tydligheten i vårt<br />

utbud har produkterna samlats i en katalog indelad i fyra sektioner.<br />

Navigera enklast genom att utgå från ditt företags verksamhetsinriktning. Del 1 är riktad<br />

mot flygbolag och flygfraktbolag, medan del 2 är riktad mot övriga verksamheter. Gå sedan<br />

vidare till fastighetstjänster i del 3 och övriga tilläggstjänster i del 4.<br />

Del 1<br />

Del 2<br />

Del 3<br />

Del 4<br />

Bedriva flygtrafik<br />

Operativa tjänster riktade till flygbolag och flygfraktbolag<br />

Bedriva verksamhet<br />

Verksamhetstjänster riktade till företag som ej bedriver flygtrafik<br />

Fastighetstjänster<br />

Lokal-, arrende- och energitjänster mm på flygplatsområdet<br />

Tilläggstjänster<br />

Merservice för företag och personal<br />

Vi hoppas att du skall hitta rätt och trivas hos oss. Välkommen!<br />

Olle Sundin<br />

Flygplatschef Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong><br />

<strong>Produktkatalog</strong>en skall ses som ett komplement till AIC där <strong>Swedavia</strong>s tariffer finns publicerade. <strong>Produktkatalog</strong>en<br />

är inte ett juridisk bindande dokument utan skall ses som en vägledande förteckning över tillhandahållna<br />

produkter. <strong>Swedavia</strong> och Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> förbehåller sig rätten att upprätta avtal med part som<br />

innehåller andra villkor än de som anges i detta dokument. Innehållet i produkterna är föremål för löpande översyn<br />

och förändringar kan ske till nästa uppdatering (se försättsblad). Med reservation för fel och ändringar.


Bedriva Flygtrafik<br />

Bedriva Flygtrafik<br />

Katalogdel 1, Bedriva Flygtrafik, riktar sig direkt<br />

till flyg- och flygfraktbolag och avser bland annat<br />

nyttjande av infrastruktur och säkerhetstjänster<br />

i samband med start och landning på Göteborg<br />

<strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong>.<br />

Många av produkterna är reglerade av<br />

Transportstyrelsen. Vid specifika frågor om regelverk<br />

hänvisar vi till deras publikationer.<br />

Läs mer om tjänsterna på följande sidor.<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> erbjuder<br />

Start & Landning<br />

Riktar sig till flygbolag som bedriver trafik till och från flygplatsen och<br />

avser nyttjande av resurser knutna till aktiviteterna start och landning.<br />

Serviceinnehåll<br />

Tjänsten innefattar tillgång till system för inflygnings- och flygplatskontrolltjänst,<br />

bansystem, rampytor, rangering, flygplatsräddningstjänst<br />

och informationssystem. Till tjänsten hör även miljöarbete utfört av<br />

<strong>Swedavia</strong> enligt koncessionsvillkor. Drift, underhåll och utveckling av ytor<br />

och system hanteras av <strong>Swedavia</strong>.<br />

Pris<br />

Kostnadsunderlaget för Start & Landning baseras på fyra avgifter: start,<br />

avgas, buller och lokal flygtrafiktjänst. Priser och beräkningsmodeller<br />

återfinns i <strong>Swedavia</strong> Price List för operativa tjänster.<br />

Kontakt<br />

Operativ Chef Yvonne Björnström, 010-10 93 460,<br />

yvonne.bjornstrom@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Flygbolag<br />

Innehåll: Lokal flygledning,<br />

bansystem, rampytor, rangering,<br />

flygplatsräddningstjänst<br />

och informationssystem<br />

Pris: Se <strong>Swedavia</strong> Price List<br />

för operativa tjänster<br />

Produktkod: 112<br />

Start & Landning Sida 1<br />

Passagerartjänst Sida 1<br />

Nyetablering flygbolag Sida 2<br />

Säkerhetskontroll Passagerartrafik Sida 2<br />

Återvinning Flygplansavfall Sida 3<br />

Miljöavgift Glykol Sida 3<br />

Flygplansparkering Sida 3<br />

Säkerhetskontroll Frakttrafik Sida 4<br />

Crewtransport Sida 4<br />

Passagerartjänst<br />

Riktar sig till flygbolag och avser infrastruktur och servicesystem för hantering<br />

av passagerarflöde vid avgång och ankomst.<br />

Serviceinnehåll<br />

Passagerartjänst innefattar tillträde till och nyttjande av infrastruktur<br />

såsom termninalbryggor, dockningssystem och informationssystem. För<br />

att planera och styra passagerarflödet ingår även incheckningsdiskar,<br />

assistanshjälp och busstransport på behörighetsområde. Utöver detta<br />

omfattas även flygplatsskydd i form av bevakning, övervakningscentral<br />

samt kontrollfunktioner för bl.a tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning.<br />

Pris<br />

Passagerartjänst är prissatt per passagerare och indelad i kategorierna<br />

inrikes och utrikes resenärer. Aktuellt pris återfinns i separat prislista.<br />

Kontakt<br />

Terminalkoordinator Tomas Eriksen 010-10 93 266,<br />

tomas.eriksen@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Flygbolag<br />

Innehåll: Luftfartsskydd,<br />

infrastruktur och servicesystem<br />

för passagerarflödet.<br />

Ex. incheckningsdiskar,<br />

assistanshjälp, flödeskoordinering,<br />

bevakning<br />

och övervakning.<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 113<br />

Del 1 Sida 1


Bedriva Flygtrafik<br />

Bedriva Flygtrafik<br />

Nyetablering flygbolag<br />

Riktar sig till flygbolag som är intresserade av att börja trafikera<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> och till de flygbolag som redan är<br />

kunder och vill utveckla sin verksamhet. <strong>Swedavia</strong> arbetar aktivt<br />

med att främja och utveckla trafiken till <strong>Swedavia</strong>s flygplatser.<br />

Serviceinnehåll<br />

Tjänsten innefattar analys av nya marknader och passagerarströmmar.<br />

Information kring rabatter och marknadsstöd som kan<br />

vara aktuella vid nyetablering av linjer och frekvenser.<br />

Pris<br />

Flygbolagen kan erhålla rabatter på <strong>Swedavia</strong>s trafikavgifter.<br />

<strong>Swedavia</strong> bedriver program för marknadsstimulans i syfte att<br />

stimulera flygbolagen att öka sina passagerarvolymer och för<br />

att stötta utvecklingen av trafik till nya destinationer.<br />

Kontakt<br />

Affärsutvecklare, Johan Zimmergren, 010-10 90 647,<br />

johan.zimmergen@swedavia.se<br />

Affärsutvecklare, Carl Andersson, 0709-22 71 54,<br />

carl.andersson@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Flygbolag<br />

Innehåll: Analys av nya<br />

marknader, rabatter och<br />

marknadsstöd. Marknadsstimulans.<br />

Pris: Se separat prislista,<br />

kontakta Affärsutvecklare.<br />

Produktkod: -<br />

Återvinning Flygplansavfall<br />

Riktar sig till flygbolag och är en obligatorisk tjänst vid landning på<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong>.<br />

Serviceinnehåll<br />

Innefattar infrastruktur och anläggning för omhändertagande av<br />

flygplanssopor vid landning på flygplatsen. Avgiften gäller endast<br />

ankommande passagerarplan.<br />

Pris<br />

Debiteras per passagerare. För aktuellt pris se separat prislista.<br />

Kontakt<br />

Gruppchef Fält, Daniel Gill, 010-10 93 512,<br />

daniel.gill@swedavia.se<br />

Miljöavgift Glykol<br />

Riktar sig till flygbolag i anslutning till avisningsprocedur av flygplan.<br />

Serviceinnehåll<br />

Handlingbolagens avisningsprocedur resulterar i ett utsläpp av glykol<br />

som enligt gällande miljöföreskrifter måste omhändertas. Miljöavgiften<br />

omfattar uppsugning och omhändertagande av glykol i för ändamålet<br />

upprättade anläggningar.<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Flygbolag<br />

Innehåll: Infrastruktur och<br />

anläggning för omhändertagande<br />

av flygplansavfall<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 222 05<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Flygbolag<br />

Innehåll: Uppsugning och<br />

omhändertagande av glykol<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Säkerhetskontroll Passagerartrafik<br />

Riktar sig till flygbolag som bedriver kommersiell passagerartrafik<br />

från flygplatsen.<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Flygbolag<br />

Pris<br />

Miljöavgift debiteras per liter uppsugen glykol. För aktuellt pris se<br />

separat prislista. Prisjustering planerad till årsskiftet<br />

Kontakt<br />

Gruppchef Fält, Andreas Andersson, 010-10 93 511,<br />

andreas.e.andersson@swedavia.se<br />

Produktkod: 346<br />

Serviceinnehåll<br />

Tjänsten innefattar säkerhetskontroll av passagerare, kabinbagage<br />

och incheckat lastrumsbagage. Produkten är reglerad<br />

av Transportstyrelsens Författningssamling serie SEC<br />

säkerhetskontroll.<br />

Pris<br />

Prissättningen för säkerhetskontroll regleras och administreras av<br />

Transportstyrelsen. Kontakta Transportstyrelsen för aktuellt pris.<br />

Kontakt<br />

Chef Säkerhetskontroll Robert Magnusson 010-10 93 222,<br />

robert.magnusson@swedavia.se<br />

Innehåll: Säkerhetskontroll<br />

av passagerare, kabinbagage<br />

och lastrumsbagage<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 131 01<br />

Flygplansparkering<br />

Riktar sig till flygbolag med behov av parkering överstigande 3 timmar.<br />

Serviceinnehåll<br />

För flygbolag som önskar flygplansparkering överstigande 3 timmar<br />

erbjuder Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong>, utifrån aktuell beläggning, plats på<br />

stationsplattan, antingen remote eller vid brygga.<br />

Pris<br />

Debiteras per ton MTOW (Max Take off Weight) och dygn.<br />

För aktuellt pris se separat prislista.<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Flygbolag<br />

Innehåll: Uppställningsplats<br />

för flygplan vid parkering<br />

längre än 3 timmar<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 393<br />

Kontakt<br />

Tf enhetschef Apron Services Anders Fredriksson 010-109 34 65,<br />

anders.fredriksson@swedavia.se<br />

Del 1 Sida 2<br />

Del 1 Sida 3


Bedriva Flygtrafik<br />

Bedriva Verksamhet<br />

Säkerhetskontroll Frakttrafik<br />

Riktar sig till fraktbolag samt flygbolag med behov av säkerhetskontroll av<br />

personal eller extra kontroll av passagerare.<br />

Serviceinnehåll<br />

Tjänsten vänder sig främst till fraktbolag för säkerhetskontroll av personal<br />

som vistas på flygplatsens behörighetsområde. Tjänsten vänder sig även<br />

till mellanlandande flygbolag med krav på extrakontroll av passagerare.<br />

Serviceinnehåll innefattar kontroll av gods, personal samt, i den mån<br />

det finns, passagerare och kabinbagage. Säkerhetskontroll regleras av<br />

Transportstyrelsens Författningssamling serie SEC säkerhetskontroll.<br />

Pris<br />

Debitering per påbörjad halvtimma, beroende på omfattning och<br />

beredskap. För aktuellt pris se separat prislista.<br />

Kontakt<br />

Chef Säkerhetskontroll Robert Magnusson 010-10 93 222,<br />

robert.magnusson@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Fraktbolag<br />

Innehåll: Säkerhetskontroll<br />

av personal, passagerare<br />

och handbagage.<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 131 02<br />

Katalogdelen Bedriva Verksamhet vänder sig till marktjänstbolag<br />

avseende infrastruktur och kommunikation,<br />

och även till övrig kommersiell verksamhet för rätt att<br />

bedriva verksamhet på flygplatsen.<br />

Läs mer om våra verksamhetstjänster på följande sidor.<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> erbjuder<br />

Crewtransport<br />

Riktar sig till flygbolag och avser transport av besättning mellan terminal<br />

och remote flygplansparkering.<br />

Serviceinnehåll<br />

Besättning med behov att ta sig mellan terminal och flygplan uppställt<br />

på remoteplats kan beställa transport av <strong>Swedavia</strong>. För att säkerställa<br />

transport enligt önskad tid bör förfrågan registreras senast 1 timma<br />

innan utförande.<br />

Pris<br />

Debiteras per uppdrag. För aktuellt pris se separat prislista.<br />

Kontakt<br />

Tf enhetschef Apron Services Anders Fredriksson 010-109 34 65,<br />

anders.fredriksson@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Flygbolag<br />

Innehåll: Transport av<br />

besättning mellan flygplan<br />

och terminal<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 393 06<br />

Licens- & Verksamhetsavtal Sida 1<br />

Marktjänst Ramptjänst Sida 1<br />

Marktjänst Expeditionstjänst Sida 2<br />

Flyginformation SAFIR Sida 2<br />

Flyginformation FIDS Sida 3<br />

Flyginformation ITV Sida 3<br />

CUSS Incheckningsautomat Sida 4<br />

Uppställning Biljettautomat Sida 4<br />

Skyltning Disk Sida 4<br />

Markradio Sida 4<br />

Del 1 Sida 4


Bedriva Verksamhet<br />

Bedriva Verksamhet<br />

Licens- & Verksamhetsavtal<br />

Riktar sig till alla företag som bedriver verksamhet i terminal eller på flygplatsområdet<br />

mot passagerare, flygbolag eller annat företag.<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Alla företag<br />

Marktjänst Expeditionstjänst<br />

Riktar sig till handlingbolag och avser infrastrukturella behov för att<br />

bedriva expeditionstjänster på flygplatsen.<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Handlingbolag<br />

Serviceinnehåll<br />

För att bedriva verksamhet på flygplatsen, så som servering, butik,<br />

operativ verksamhet eller kontor, krävs behörighet i form av licens- eller<br />

verksamhetsavtal som tecknas med <strong>Swedavia</strong>. Företag med verksamhet<br />

på airside måste med anledning av bedömd flygsäkerhetspåverkan ha ett<br />

licensavtal. Detta enligt krav från Transportstyrelsen. I avtalet regleras att<br />

Transportstyrelsens Författningssamling (TSFS) samt <strong>Airport</strong> Regulations<br />

(AR) efterföljs. Övriga verksamheter tecknar verksamhetsavtal med<br />

<strong>Swedavia</strong>.<br />

Pris<br />

Baserat på verksamhetstyp, pris efter lokal konsultation.<br />

Innehåll: Behörighet att<br />

bedriva verksamhet i terminal<br />

och på flygplatsområdet<br />

Pris: Lokal konsultation<br />

Produktkod:<br />

Serviceinnehåll<br />

För att handlingbolag skall kunna utföra incheckning av passagerare och<br />

bagage tillhandahåller Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> expeditionstjänster<br />

enligt kravlista uppförd av IATA. I Expeditionstjänst innefattas<br />

koordinering, bevakning, rondering och dirigering av bagageflöden samt<br />

utrymmen för bagagehantering. För avgående bagage ingår tillgång till<br />

och planering av bagageband. För marktjänstverksamhet på flygplatsen<br />

krävs licensavtal med <strong>Swedavia</strong>, se föregående sida.<br />

Pris<br />

Expeditionstjänst är kostnadsbaserad och debiteras per avresande<br />

passagerare. Avgiften beslutas genom lokal konsultation.<br />

Innehåll: Infrastruktur,<br />

planering och koordinering<br />

av resurser för expeditionstjänster<br />

Pris: Lokal konsultation<br />

Produktkod: 122<br />

Kontakt<br />

Koordinator Kundsamordningsgruppen, Gunilla Dufour, 010-10 93 271,<br />

gunilla.dufour@swedavia.se<br />

Kontakt<br />

Terminalkoordinator Tomas Eriksen 010-10 93 266,<br />

tomas.eriksen@swedavia.se<br />

Marktjänst Ramptjänst<br />

Riktar sig till marktjänstbolag och avser infrastrukturella behov för att<br />

bedriva ramptjänst av flygplan vid ankomst och avgång.<br />

Serviceinnehåll<br />

I produkten ramptjänst får marktjänstbolag tillgång till infrastruktur och<br />

försörjning av flygplan. Infrastruktur omfattar stationsplatta, rampvägar,<br />

remoteplatser samt uppställningsplatser för ramputrustning och<br />

rampfordon, t.ex. pushbackfordon och high loaders. Försörjning av<br />

flygplan omfattar tillgång till servicesystem, (dricks- och spillvatten),<br />

transformatorkiosker och kommunikationsnätverk (FIDS och markradio).<br />

På stationsplattan och remoteplatser finns tillgång till markström för<br />

flygplansförsörjning.<br />

Pris<br />

Ramptjänst är kostnadsbaserad och debiteras per ton av MTOW (Max<br />

Take Off Weight). Avgiften beslutas genom lokal konsultation.<br />

Kontakt<br />

Tf enhetschef Apron Services Anders Fredriksson 010-109 34 65,<br />

anders.fredriksson@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Marktjänstbolag<br />

Innehåll: Tillgång till infrastruktur,<br />

servicesystem och<br />

kommunikationsnätverk för<br />

drift av ramptjänstverksamhet.<br />

Pris: Lokal konsultation<br />

Produktkod: 123<br />

Flygplatsinformation SAFIR<br />

Riktar sig till företag verksamma på flygplatsområdet med behov av att<br />

läsa och registrera flygdata i SAFIR informationssystem. Tjänsten är<br />

obligatorisk för handlingbolag.<br />

Serviceinnehåll<br />

Företag som matar in, läser av och bearbetar flygdata i sin dagliga<br />

verksamhet har möjlighet att beställa ett kundanpassat SAFIR konto.<br />

Utifrån befintligt behov finns två tillgängliga produkter: SAFIR<br />

Produktion för basutbud av flyginformation och SAFIR Handling Report<br />

för tillgång till rapportmodul och konvertering av data till andra program,<br />

t.ex. Excel.<br />

Pris<br />

Debiteras genom en tillträdesavgift och därefter löpande årsavgift<br />

baserat på val av system (Produktion eller Handling Report). Vid behov<br />

av IT-miljötester kan ytterligare kostnader tillkomma. För aktuellt pris se<br />

separat prislista.<br />

Kontakt<br />

Tidtabellskoordinator Christer Nykvist 010-10 93 267,<br />

christer.nykvist@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag verksamma<br />

i terminal eller på flygplatsområdet.<br />

Innehåll: Informationssystem<br />

SAFIR för inmatning, avläsning<br />

och bearbetning av<br />

flygdata<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 334 01<br />

Del 2 Sida 1<br />

Del 2 Sida 2


Bedriva Verksamhet<br />

Bedriva Verksamhet<br />

Flygplatsinformation FIDS<br />

Riktar sig till företag verksamma på flygplatsområdet med behov<br />

av bildskärmsanpassad flyginformation.<br />

Serviceinnehåll<br />

Genom FIDS ges tillgång till ett antal fasta informationssidor<br />

om aktuell flygtrafik. Om verksamheten har behov av ytterligare<br />

informationsvyer kan anpassning beställas. FIDS visas i<br />

webbläsare eller på monitor. Tillgängliga format 17”, 32” och 40”.<br />

Pris<br />

Debiteras genom en tillträdesavgift och därefter löpande årsavgift<br />

baserad på val av bildskärm. För aktuellt pris se separat prislista.<br />

Kontakt<br />

Tidtabellskoordinator Christer Nykvist 010-10 93 267,<br />

christer.nykvist@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag med<br />

flygrelaterad verksamhet<br />

Innehåll: Bildskärm med fasta<br />

infosidor, t.ex. ankommande<br />

och avgående flyg<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 334 02<br />

CUSS Incheckningsautomat<br />

Riktar sig till flygbolag och handlingbolag och avser en förenklad<br />

incheckning genom tillgång till <strong>Swedavia</strong> CUSS incheckningsautomater.<br />

Serviceinnehåll<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> erbjuder flygbolag och handlingbolag<br />

möjligheten att gå med i <strong>Swedavia</strong> CUSS (Common Use<br />

Self Service). Med CUSS förenklas incheckningsproceduren<br />

och resenären får tillgång till flygbolagets/handlingagentens<br />

applikation i valfri CUSS-automat på flygplatsen.<br />

Pris<br />

Enligt offert.<br />

Kontakt<br />

Terminalkoordinator Tomas Eriksen 010-10 93 266,<br />

tomas.eriksen@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Handlingbolag,<br />

flygbolag<br />

Innehåll: Commun Use Self<br />

Service incheckningslösning<br />

Pris: Enligt offert<br />

Produktkod: 339 01<br />

Flygplatsinformation ITV<br />

Riktar sig främst till handlingbolag med behov av att direktbevaka<br />

ankommande flyg och väderdata.<br />

Serviceinnehåll<br />

Med ITV-terminal (videoväxel) ges möjlighet till bevakning av<br />

ankommande flyg genom direktinformation från flygledartornet<br />

(s.k strip bild), samt väderdata presenterad av ramptornet. ITV<br />

levereras med standardbildskärm i måtten 9-12” eller 21”. Extra<br />

monitorer och växelväljare kan tilläggsbeställas.<br />

Pris<br />

Debitering sker per val av bildskärm samt tilläggsmonitorer och<br />

växelväljare. För aktuellt pris se separat prislista.<br />

Kontakt<br />

Tidtabellskoordinator Christer Nykvist 010-10 93 267,<br />

christer.nykvist@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Handlingbolag<br />

Innehåll: Bevakning av ankommande<br />

flyg och väderdata<br />

via videoväxel<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 334 03<br />

Uppställning Biljettautomat<br />

Riktar sig till handlingbolag, flygbolag och angöringsverksamheter<br />

med behov av uppställningsyta för egen biljettautomat i terminalen.<br />

Serviceinnehåll<br />

Företag med egna biljettautomater erbjuds hyra uppställningsplats<br />

om ca 0,5 kvadratmeter i terminalen. Placeringsmöjligheter<br />

planeras utifrån flöde och tillgänglighet.<br />

Pris<br />

Debitering sker per år. För aktuellt pris se separat prislista.<br />

Kontakt<br />

Terminalkoordinator Tomas Eriksen 010-10 93 266,<br />

tomas.eriksen@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Handlingbolag,<br />

flygbolag och angöringsverksamheter<br />

Innehåll: Uppställningsyta för<br />

biljettautomat<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 339 02<br />

Del 2 Sida 3<br />

Del 2 Sida 4


Bedriva Verksamhet<br />

Fastighetstjänster<br />

Skyltning Disk<br />

Riktar sig till flygbolag, researrangörer och handlingagenter med<br />

önskemål om företagsnamn vid incheckning och gate.<br />

Serviceinnehåll<br />

Vid incheckningstillfällen skyltas företagsnamn med digital bild,<br />

logotype eller text. Vid nyetablering på Göteborg <strong>Landvetter</strong><br />

<strong>Airport</strong> erbjuds aktören en monitorbild vid incheckningsdisk enligt<br />

standard.<br />

Pris<br />

Debiteras per visningstillfälle samt vid bearbetning eller<br />

uppladdning av ny bild, logotype eller text. Vid nyetablering<br />

erbjuds kunden en standardbild utan kostnad. För aktuellt pris se<br />

separat prislista.<br />

Kontakt<br />

Tidtabellskoordinator Christer Nykvist 010-10 93 267,<br />

christer.nykvist@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Flygbolag, researrangörer<br />

och handlingbolag<br />

Innehåll: Bild, logotype eller<br />

text vid disk och gate<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 334 04<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> har ett brett utbud av<br />

fastighetstjänster för företag etablerade på flygplatsen.<br />

Förutom ändamålsenliga lokaler och kontor så erbjuds<br />

även media, telekommunikationstjänster och byggrelaterad<br />

service.<br />

Läs mer om fastighetstjänsterna på följande sidor.<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> erbjuder<br />

Markradio<br />

Riktar sig till främst marktjänstbolag med behov av kommunikation<br />

inom och mellan funktioner.<br />

Serviceinnehåll<br />

Tjänsten innefattar egen radiokanal för kommunikation inom<br />

företaget samt gemensam kanal till flygledartorn och ramptorn för<br />

kommunikation vid vistelse på färdområde.<br />

Pris<br />

Enligt separat prislista från Eltel Networks<br />

Kontakt<br />

Eltel Networks, 08-585 376 00<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Marktjänstbolag<br />

Innehåll: Egen intern radiokanal<br />

samt gemensam kanal till<br />

flygledar- och ramptorn<br />

Pris: Kontakta Eltel networks<br />

Produktkod: 199<br />

Nyetablering & Markarrende Sida 1<br />

Lokalhyreskontrakt Sida 1<br />

Lokalvård Sida 2<br />

Återvinning Verksamhetsavfall Sida 2<br />

Telecom Infrastruktur Sida 3<br />

Telecom Kommunikationstjänster Sida 3<br />

Telecom Telefoni Sida 3<br />

Energitjänst Elnät & Elkraft Sida 4<br />

Energitjänst Vatten Sida 4<br />

Energitjänst Värme Sida 5<br />

Energitjänst Kyla Sida 5<br />

Hantverkartjänster Sida 5<br />

Del 2 Sida 5


Fastighetstjänster<br />

Fastighetstjänster<br />

Nyetablering & Markarrende<br />

Riktar sig till företag som önskar nyetablera sig i anslutning till flygplatsen.<br />

Serviceinnehåll<br />

<strong>Swedavia</strong> Real Estate AB driver på Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> ett<br />

affärsutvecklingsarbete med inriktning mot långsiktig kommersiell<br />

tillväxt och exploatering av flygplatsens markområden. På 1,5 miljon<br />

kvadratmeter planeras det för verksamheter, logistik, handel, upplevelser,<br />

kontor samt hotell och konferens.<br />

Pris<br />

Enligt offert.<br />

Kontakt<br />

Fastighetsutvecklare <strong>Swedavia</strong> Real Estate AB,<br />

Robert Lenzi, 010-10 93 275,<br />

robert.lenzi@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Näringslivet som<br />

önskar etablera sig på flygplatsområdet<br />

Innehåll: Nyetablering för<br />

komersiell tillväxt och markarrenden<br />

på flygplatsområdet<br />

Pris: Enligt offert<br />

Produktkod: 212<br />

Lokalvård<br />

Riktar sig till hyresgäster med verksamhet i terminal eller på flygplatsområdet.<br />

Serviceinnehåll<br />

För företag verksamma i lokaler på Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong><br />

erbjuds lokalvård. Tillgängliga tjänster innefattar regelmässig städning,<br />

golvunderhåll, fönsterputs, byggstädning och höghöjdsstädning. För<br />

verksamheter med andra behov kan anpassade lösningar skapas utifrån<br />

gemensam bedömning.<br />

Pris<br />

Enligt offert.<br />

Kontakt<br />

Gruppledare Lokalvård Lars Althén, 010-10 93 396,<br />

lars.althen@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag med lokal<br />

i terminal eller på flygplatsområdet<br />

Innehåll: Städning, golvunderhåll,<br />

fönsterputsning mm<br />

Pris: Enligt offert<br />

Produktkod: 221<br />

Lokalhyreskontrakt<br />

Riktar sig till företag som bedriver eller önskar bedriva verksamhet i terminalen<br />

eller på flygplatsområdet.<br />

Serviceinnehåll<br />

Uthyrning av kontors- och verksamhetslokaler, förråd, garage samt<br />

andra lokaler i terminalen och på flygplatsområdet. Standardutrustning<br />

innefattar fungerande lokal för verksamhetens inriktning, ytskick<br />

enligt standard, låscylinder, allmänbelysning samt framdragning av<br />

nätverksuttag. Tilläggstjänster så som el, värme, kyla, vatten, telecom<br />

och lokalvård erbjuds och hanteras separat.<br />

Pris<br />

Debiteras per kvm utifrån typ av verksamhetslokal samt läge på<br />

flygplatsområdet. Pris enligt offert<br />

Kontakt<br />

Facility Manager Martin Borgman, 010-10 93 276,<br />

martin.borgman@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag verksamma<br />

på flygplatsområdet<br />

Innehåll: Uthyrning av verksamhetsanpassade<br />

lokaler<br />

Pris: Enligt offert.<br />

Produktkod: 211<br />

Återvinning Verksamhetsavfall<br />

Riktar sig till hyresgäster med verksamhet i terminal eller på flygplatsområdet.<br />

Serviceinnehåll<br />

För företag verksamma på Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> erbjuds<br />

omhändertagande av följande avfall: brännbart, icke brännbart,<br />

komposterbart, papper, wellpapp, glas, metall och plast. Avfallshantering<br />

debiteras baserat på verksamhetstyp (kontor, butik, café/restaurang eller<br />

operativ agent) och beräknas utifrån förbrukat kilo per anställd och år.<br />

Pris<br />

Debiteras per årsanställd utifrån verksamhetstyp. Pris enligt offert.<br />

Kontakt<br />

Gruppchef Fält, Daniel Gill, 010-10 93 512,<br />

daniel.gill@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Hyresgäster<br />

Innehåll: Avfallshantering för<br />

brännbart, icke brännbart,<br />

komposterbart, papper, wellpapp,<br />

glas, metall och plast<br />

Pris: Enligt offert.<br />

Produktkod: 222 05<br />

Del 3 Sida 1<br />

Del 3 Sida 2


Fastighetstjänster<br />

Fastighetstjänster<br />

Telecom Infrastruktur<br />

Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet och<br />

avser hyra av infrastruktur för telefoni- och datatrafik.<br />

Serviceinnehåll<br />

För företag med infrastrukturella telekommunikationsbehov erbjuder<br />

<strong>Swedavia</strong> <strong>Airport</strong> Telecom lösningar med antingen koppar- eller fiberledningar.<br />

Tilläggsmöjlighet finns med inplacering av utrustning i<br />

ändamålsenliga teknikutrymmen.<br />

Pris<br />

För pris se separat prislista.<br />

Kontakt<br />

<strong>Airport</strong> Telecom 0770-11 15 38,<br />

airporttelecom@swedavia.se<br />

Telecom Kommunikationstjänster<br />

Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet och<br />

avser hyra av telekommunikationstjänster i flygplatsens nät.<br />

Serviceinnehåll<br />

<strong>Swedavia</strong> <strong>Airport</strong> Telecom erbjuder behovsanpassade kommunikationstjänster<br />

i ett rikstäckande datanät. Tillgängliga tjänster sträcker sig<br />

från enklare Internetabonnemang till mer komplexa nätlösningar inom<br />

och mellan landets flygplatser.<br />

Pris<br />

För pris se separat prislista.<br />

Kontakt<br />

<strong>Airport</strong> Telecom 0770-11 15 38,<br />

airporttelecom@swedavia.se<br />

Telecom Telefoni<br />

Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet och<br />

avser telefonabonnemang genom flygplatsens telefonväxel.<br />

Serviceinnehåll<br />

<strong>Swedavia</strong> <strong>Airport</strong> Telecom erbjuder behovsanpassade telefonilösningar<br />

för både fast och mobil telefoni inom <strong>Swedavia</strong>s växel.<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag i terminal<br />

och på flygplatsområdet<br />

Innehåll: Koppar- och fiberledningar<br />

för telekommunikation<br />

samt inplacering av<br />

utrustning i teknikutrymmen<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 339 58<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag i terminal<br />

och på flygplatsområdet<br />

Innehåll: Behovsanpassade<br />

kommunikationstjänster<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 339 58<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag i terminalen<br />

eller på flygplatsområdet<br />

Innehåll: Fast- och mobiltelefonilösningar<br />

Energitjänst Elnät & Elkraft<br />

Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet med<br />

behov av elnät och elkraft.<br />

Serviceinnehåll<br />

<strong>Swedavia</strong> Energi och Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> erbjuder säker<br />

elnätsöverföring till en långsiktig och konkurrenskraftig prisnivå. Med<br />

höga krav på ett stabilt nät sker kontinuerligt störningsförebyggande<br />

arbete. Förbrukning specificeras i faktura.<br />

Pris<br />

För pris se separat prislista.<br />

Kontakt<br />

Elansvarig Inge Fägerskiöld, 010-10 93 352,<br />

inge.fagerskiold@swedavia.se<br />

Energitjänst Vatten<br />

Riktar sig till företag i terminal eller på flygplatsområdet med serveringsverksamhet<br />

och behov av vattenförsörjning<br />

Serviceinnehåll<br />

<strong>Swedavia</strong> Energi och Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> erbjuder<br />

vattenförsörjning till de företag etablerade på flygplatsen med<br />

restaurang- eller caféverksamhet. Förbrukning specificeras på faktura.<br />

Pris<br />

För pris se separat prislista.<br />

Kontakt<br />

Elansvarig Inge Fägerskiöld, 010-10 93 352,<br />

inge.fagerskiold@swedavia.se<br />

VVS-sakkunnig, Magnus Tullock, 010-10 93 358,<br />

magnus.tullock@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag i terminal<br />

och på flygplatsområdet<br />

Innehåll: Elnät och elkraft med<br />

konkurrenskraftiga priser<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 221 01<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Serveringsverksamhet<br />

i terminal eller på<br />

flygplatsområdet<br />

Innehåll: Vattenförsörjning<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 221 01<br />

Pris<br />

För pris se separat prislista.<br />

Kontakt<br />

För mer information kontakta <strong>Airport</strong> Telecom 0770-11 15 38,<br />

airporttelecom@swedavia.se<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 339 58<br />

Del 3 Sida 3<br />

Del 3 Sida 4


Fastighetstjänster<br />

Tilläggstjänster<br />

Energitjänst Kyla<br />

Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet<br />

med behov av kyllösningar.<br />

Serviceinnehåll<br />

<strong>Swedavia</strong> Energi och Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> erbjuder<br />

konkurrenskraftig komfort- och affärskyla från egna<br />

produktionsanläggningar. Med kyllösningar slipper kunden egna<br />

utrymmeskrävande maskiner.<br />

Pris<br />

Enligt offert.<br />

Kontakt<br />

VVS-sakkunnig Magnus Tullock, 010-10 93 358,<br />

magnus.tullock@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag i terminalen<br />

och på flygplatsområdet<br />

Innehåll: Komfortkyla samt<br />

affärskyla<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 221 01<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong>s kommersiella utbud riktar<br />

sig inte bara till resenärer och externa företag utan<br />

lika mycket till våra partners och kunder verksamma<br />

på flygplatsen. Vi erbjuder tjänster som underlättar<br />

och effektiviserar arbetet, från certifierade utbildningar<br />

i brandskydd och konflikthantering till försäljning av<br />

drivmedel för tjänstefordon.<br />

Läs mer om tilläggstjänsterna på följande sidor.<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> erbjuder<br />

Energitjänst Värme<br />

Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområde<br />

med behov av värmeförsörjning.<br />

Serviceinnehåll<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> erbjuder konkurrenskraftig<br />

värmeförsörjning, däribland komfortvärme från egna produktionsanläggningar<br />

med hög leveranssäkerhet. Kunder erbjuds hjälp<br />

med energikartläggning för minskad förbrukning.<br />

Pris<br />

Enligt offert<br />

Kontakt<br />

VVS-sakkunnig Magnus Tullock, 010-10 93 358,<br />

magnus.tullock@swedavia.se<br />

Hantverkartjänster<br />

Riktar sig till hyresgäster och andra aktörer i terminal eller på<br />

flygplatsområdet.<br />

Serviceinnehåll<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> erbjuder hantverks- och<br />

fastighetstjänster, däribland snickeri, måleri, golvläggning, eloch<br />

vvs-installationer, OVK-besiktning samt framtagning av<br />

utrymningsplaner.<br />

Pris<br />

Enligt offert.<br />

Kontakt<br />

Enhetschef Teknisk Förvaltning Elisabeth Svedberg, 010-10 93 355,<br />

elisabeth.svedberg@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag i terminalen<br />

och på flygplatsområdet<br />

Innehåll: Värmeförsörjning,<br />

t.ex. komfort<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 339 08<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag i terminalen<br />

och på flygplatsområdet<br />

Innehåll: Fastighetstjänster,<br />

t.ex. snickeri, måleri, el- och<br />

vvs-installationer, mm.<br />

Pris: Enligt offert<br />

Produktkod: 339 08<br />

Badge Sida 1<br />

Border Inspection Point Sida 1<br />

Inpasseringstillstånd Sida 1<br />

Körtillståndsutbildning Sida 2<br />

Ledsagning & Lotsning Sida 2<br />

Tankberedskap Sida 2<br />

Saneringsuppdrag Sida 3<br />

Utbildning: Räddning, Skydd & Säkerhet Sida 3<br />

Parkering Sida 3<br />

<strong>Airport</strong> Conference Sida 4<br />

<strong>Airport</strong> VIP Service Sida 4<br />

Advertising Business Sida 5<br />

Fotografering & Filminspelning Sida 5<br />

Verkstadstjänster Sida 6<br />

Drivmedel Sida 6<br />

Förbrukningsvaror Sida 6<br />

Del 3 Sida 4


Tilläggstjänster<br />

Tilläggstjänster<br />

Badge<br />

Riktar sig till alla företag med personal verksam på flygplatsens behörighetsområde.<br />

Serviceinnehåll<br />

Personal verksam på flygplatsens behörighetsområde måste enligt<br />

Transportstyrelsens Författningssamling bära synlig badge utfärdad<br />

av Transportstyrelsen och Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong>. För att<br />

erhålla behörighetshandling krävs att bolaget har ett securityavtal<br />

med <strong>Swedavia</strong>. Vid ansökan görs en registerkontroll och den sökande<br />

genomgår obligatorisk safety- och securityutbildning.<br />

Pris<br />

Debiteras per badge. För aktuellt pris se separat prislista. Kostnad för<br />

registerkontroll tillkommer och hanteras separat av Transportstyrelsen.<br />

Kontakt<br />

Badgekontoret, badge.landvetter@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag med<br />

verksamhet på flygplatsens<br />

behörighetsområde<br />

Innehåll: Obligatorisk safetyoch<br />

securityutbildning, samt<br />

registerkontroll<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 132 01<br />

Körtillståndsutbildning<br />

Riktar sig till företag verksamma på flygplatsens behörighetsområde med<br />

giltigt inpasseringstillstånd.<br />

Serviceinnehåll<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> erbjuder körtillståndsutbildning i två nivåer.<br />

Nivå 1 (K) ger rätt till framförande av fordon på behörighetsområde platta<br />

(röd). Nivå 2 (KK) ger rätt till framförande av fordon på behörighetsområde<br />

platta (röd) samt manöverområde (gul+röd).<br />

Pris<br />

Debiteras per person eller gruppstorlek. För aktuellt pris se separat<br />

prislista.<br />

Kontakt<br />

Säkerhet, Åke Hammar, 010-10 93 463,<br />

ake.hammar@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag med<br />

verksamhet på behörighetsområde<br />

Innehåll: Körtillståndsutbildning<br />

för plattan och manöverområde<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 333 02<br />

Border Inspection Point<br />

Riktar sig till importföretag och privatpersoner avseende införsel av<br />

livsmedel och djur<br />

Serviceinnehåll<br />

Animaliska livsmedel och djur som förs in till Sverige från länder<br />

utanför EU och Schengen måste passera Border Inspection Point (BIP).<br />

Importföretag och privatpersoner beställer tjänsten direkt av BIP.<br />

Pris<br />

Enligt separat prislista från Border Inspection Point.<br />

Kontakt<br />

<strong>Swedavia</strong> Border Inspection Point (BIP), 0767-92 76 83<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Importföretag och<br />

privatpersoner<br />

Innehåll: Gränskontroll av<br />

animaliska livsmedel och djur<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 199 01<br />

Ledsagning & Lotsning<br />

Riktar sig till företag verksamma på flygplatsområdet och avser behov av<br />

ledsagning och lotsning av person i tjänst.<br />

Serviceinnehåll<br />

Om representant för företag verksamt på flygplatsen saknar behörighet<br />

att vistas på flygplatsområdet kan ledsagning och lotsning beställas<br />

enligt önskemål. För att säkerställa utförande enligt kundens behov bör<br />

beställning registreras senast 24 timmar innan utförande.<br />

Pris<br />

Debiteras per påbörjad halvtimma och per resurs som krävs för<br />

uppdraget. För aktuellt pris se separat prislista.<br />

Kontakt<br />

Koordinator Övervakning, 010-10 93 603<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag på<br />

flygplatsen<br />

Innehåll: Lotsning el. ledsagning<br />

vid avsaknad av behörighetshandling<br />

Pris: Se separat prilista<br />

Produktkod: 336<br />

lnpasseringstillstånd<br />

Riktar sig till företag verksamma på flygplatsens behörighetsområde<br />

med behov av att framdriva fordon i tjänsten.<br />

Serviceinnehåll<br />

Fordon som vistas på behörighetsområdet måste ha ett giltigt<br />

inpasseringstillstånd utfärdat av Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong>. Endast<br />

fordon som används i verksamheten beviljas tillstånd att vistas på<br />

behörighetsområdet. Körutbildning krävs.<br />

Pris<br />

Debiters per tillstånd och år. För aktuellt pris se separat prislista.<br />

Kontakt<br />

Badgekontoret, badge.landvetter@swedavia.se<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Verksamheter på<br />

flygplatsens behörighetsområde<br />

Innehåll: Inpasseringstillstånd<br />

för fordon i tjänst<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 132 02<br />

Tankberedskap<br />

Riktar sig till flygbolag och handlingbolag och avser räddningsberedskap<br />

under tankning av flygplan.<br />

Serviceinnehåll<br />

Innefattar beredskap med chaufför och räddningsbil vid tankning av flygplan.<br />

Pris<br />

Debiteras per påbörjad timma. För aktuellt pris se separat prislista.<br />

Kontakt<br />

Övervakningscentralen, 010-10 93 601<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Flygbolag och<br />

handlingbolag<br />

Innehåll: Räddningsberedskap<br />

vid tankning av flygplan<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 399 14<br />

Del 4 Sida 1<br />

Del 4 Sida 2


Tilläggstjänster<br />

Tilläggstjänster<br />

Saneringsuppdrag<br />

Riktar sig till flygbolag och handlingbolag och avser saneringsinsatser.<br />

Serviceinnehåll<br />

Saneringsuppdrag vid oförutsedda läckage och spill, t.ex flygjet och olja.<br />

Pris<br />

Debiteras per påbörjad halvtimma per resurs som krävs för uppdraget.<br />

För aktuellt pris se separat prislista.<br />

Kontakt<br />

Övervakningscentralen, 010-10 93 601<br />

Utbildning: Räddning, Skydd & Säkerhet<br />

Riktar sig till näringslivet, oavsett typ av verksamhet, med behov av utbildning<br />

inom livräddning, skydd eller säkerhet.<br />

Serviceinnehåll<br />

<strong>Airport</strong> Academy erbjuder certifierade utbildningar för näringslivet för att<br />

förhindra, begränsa och i möjlig utsträckning, eliminera risker på jobbet<br />

och fritiden. Urval innefattar färdiga paket såväl som skräddarsydda<br />

lösningar inom livräddning (första hjälpen, och hjärtstartare), skydd<br />

(brandskydd, heta arbeten, självskydd, konflikthantering m.fl) och<br />

säkerhet (säkerhetskontrollant, skyddsvakt m.fl).<br />

Pris<br />

En offert.<br />

Kontakt<br />

<strong>Airport</strong> Academy, 010-10 90 624,<br />

airportacademy@swedavia.se<br />

Parkering<br />

Riktar sig till företag med verksamhet på flygplatsområdet och avser parkeringsbehov<br />

för företaget så väl som stationerad personal.<br />

Serviceinnehåll<br />

Företag erbjuds parkering inomhus (P3, P4) och utomhus (E, F) med<br />

fast eller flexibel plats. Tillgängliga avtalsperioder är månad, kvartal,<br />

och år samt klippkort laddade med 50 eller 100 dygn till rabatterat pris.<br />

Parkering för personal är upprättad på områdena, A mittemot Flygfrakt,<br />

J mittemot Flygeln kontorsbyggnad samt L bortanför centralvakten.<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Flyg- och handlingbolag<br />

Innehåll: Sanering vid<br />

läckage och spill<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 339 14<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Näringslivet<br />

Innehåll: Certifierade utbildningar<br />

inom livräddning,<br />

skydd och säkerhet<br />

Pris: Enligt offert<br />

Produktkod: 333<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag och<br />

anställda på flygplatsen<br />

Innehåll: Företagsplatser och<br />

personalparkering inomhus<br />

eller utomhus<br />

Pris: Se separat prislista<br />

<strong>Airport</strong> Conference<br />

Riktar sig till näringslivet med behov av möteslokaler från en<br />

timma upp till en heldag.<br />

Serviceinnehåll<br />

<strong>Airport</strong> Conference är en fullt utrustad anläggning med plats<br />

för 2 till 70 personer. Beläget på övre plan i incheckningshallen<br />

är ankomster och avgångar i nära anslutning. Extra service<br />

så som mat och dryck samt VIP-hantering kan beställas vid<br />

bokningstillfället.<br />

Pris<br />

Prislistan är indelad i korta möten (


Tilläggstjänster<br />

Tilläggstjänster<br />

Advertising Business<br />

Riktar sig till näringslivet med önskemål att synas i marknadsföringssyfte<br />

på flygplatsen.<br />

Serviceinnehåll<br />

I år passerar drygt 4,5 miljoner passagerare genom terminalerna på<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong>. De möts av marknadsföring i olika format<br />

från traditionella ljuslådor och vepor till nya digitala lösningar och event.<br />

Alla ytor från motorvägens avfart och ända fram till flygplanet ägs och<br />

hanteras av Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> som är experter på målgrupper,<br />

beteende och möjligheter inom reklam och event. Det finns många unika<br />

lösningar och den största begränsningen är egentligen fantasin.<br />

Pris<br />

Enligt offert<br />

Kontakt<br />

Marknadskoordinator Emma Andersson, 010-10 90 613,<br />

emma.andersson@swedavia.se<br />

Fotografering & Filminspelning<br />

Riktar sig till företag som önskar fotografera eller filma i terminal eller på<br />

flygplatsområde.<br />

Serviceinnehåll<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> får ofta besök av fotografer och filmteam<br />

som gör reklam- och spelfilmer och ibland till och med modereportage. För<br />

att fotografera och filma på plats krävs tillstånd av <strong>Swedavia</strong>. I vissa fall<br />

krävs även ledsagning och bevakning, med tillkommande planering och<br />

koordinering.<br />

Pris<br />

Debiteras per fotografering eller filminspelning. Omkostnader kan<br />

tillkomma.<br />

Kontakt<br />

Terminalkoordinator Tomas Eriksen 010-10 93 266,<br />

tomas.eriksen@swedavia.se.<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Näringslivet<br />

Innehåll: Reklam och event<br />

i flera olika format<br />

Pris: Enligt offert<br />

Produktkod: 321<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Näringslivet<br />

Innehåll: Fotografering och<br />

filminspelning i terminal eller<br />

på flygplatsområde<br />

Pris: Se separat prislista<br />

Produktkod: 339<br />

Verkstadstjänster<br />

Riktar sig till företag med verksamhet på flygplatsområdet och avser<br />

service av tjänstefordon.<br />

Serviceinnehåll<br />

För företag med tjänstefordon i sin verksamhet på flygplatsen erbjuder<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> service i form av reparationer, däckbyte och<br />

tvätt-tjänster.<br />

Pris<br />

Enligt offert.<br />

Kontakt<br />

Janne Hukkamäki, Verkstaden 010-10 93 381<br />

janne.hukkamaki@swedavia.se<br />

Drivmedel<br />

Riktar sig till företag med verksamhet på flygplatsens behörighetsområde<br />

och avser försäljning av drivmedel.<br />

Serviceinnehåll<br />

Göteborg <strong>Landvetter</strong> <strong>Airport</strong> säljer drivmedel (bensin och diesel) till<br />

företag som brukar fordon på behörighetsområdet. Endast verksamheter<br />

förlagda till airside har tillgång till tjänsten.<br />

Pris<br />

Enligt dagsaktuell prislista.<br />

Kontakt<br />

Logistik, 010-10 93 388,<br />

jan-olof.brax@swedavia.se<br />

Förbrukningsvaror<br />

Riktar sig till företag med verksamhet på flygplatsområdet och avser försäljning<br />

av enklare förbrukningsvaror.<br />

Serviceinnehåll<br />

För företag med verksamhet på flygplatsområdet erbjuds ett<br />

utbud av förbrukningsvaror inom kategorierna Kontorsmaterial (ex.<br />

kopieringspapper), Verktyg & Redskap (ex. morakniv, tumstock och borr),<br />

Material & Utrustning (ex. målarutrustning, el-material, byggmaterial<br />

och batterier) samt Förbrukningsmaterial (ex. renhållningsmedel,<br />

sjukvårdsmaterial och värktabletter).<br />

Pris<br />

Debiteras per artikel enligt separat aktuell prislista från Förrådet.<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag med<br />

tjänstefordon på flygplatsen<br />

Innehåll: Service av fordon<br />

såsom reparation, däckbyte,<br />

tvätt-tjänster i automattvätt.<br />

Tillverkning av hydraulslangar,<br />

industrismide samt svetskompetens.<br />

Möjlighet att hyra in<br />

sig i verkstaden med alla dess<br />

faciliteter.<br />

Pris: Enligt offert<br />

Produktkod: 339 05<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag verksamma<br />

på flygplatsens behörighetsområde<br />

Innehåll: Försäljning av bensin<br />

och diesel<br />

Pris: Enligt dagsaktuell prislista<br />

Produktkod: 339 07<br />

Sammanfattning<br />

Målgrupp: Företag med verksamhet<br />

på flygplatsområdet<br />

Innehåll: Verktyg, redskap<br />

och material för bygg, el,<br />

kontor och rengöring<br />

Pris: Enligt dagsaktuell<br />

prislista<br />

Produktkod: 339 03<br />

Kontakt<br />

Logistik, 010-10 93 388<br />

Del 4 Sida 5<br />

Del 4 Sida 6


2012-303 Version 2.0

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!