Rymden och materia

smedjebacken.se

Rymden och materia

Lokal pedagogisk plan

Ämne: Fysik område rymden och materia År: 7

Syfte med arbetsområdet:

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om

fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska

företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare

ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av

både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska

undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna

resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska

eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med

hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Centralt innehåll:

• Kunna förklara hur år och dygn hör ihop med jordens rörelse.

• Kunna förklara hur det blir årstider.

• Kunna förklara hur månen rör sig i rymden

• Kunna förklara vad som menas med en heliocentrisk och en geocentrisk

världsbild.

• Känna till universums utveckling

• Känna till vad en stjärna är samt förklara dess utveckling

• Veta hur tyngre grundämnen än väte bildas.

• Veta hur universum skapades enligt den naturvetenskapliga modellen (Big

Bang)

• Känna till och jämföra några andra beskrivningar av universums skapelse.

• Vad materia byggs upp av

• Vad ett grundämne är

• Vad massa är

• Veta vad volym är

• Vad densitet är

• Hur vi trodde att universum såg ut förr i tiden och hur vi tror att det ser ut idag.

• Hur man mäter avstånd i rymden.

• Känna till vad solsystem och galaxer är för något.

Du visar din kunskap genom att

• Genomföra laborationer enligt instruktioner.

• Genomföra ett skriftligt prov.

• Övrig bedömning under lektionstid


Lokal pedagogisk plan

Ämne: Fysik område rymden och materia År: 7

Dessa kunskapskrav bedömer vi:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och

samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med

enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna

ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som

till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig

information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda

resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan

använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att

skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och

målgrupp.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till

att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta

systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och

i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna

och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge

förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla

dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga

rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad

och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge

exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller

och teorier. Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala

naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och

samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med

utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I

diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument

på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig

information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl

underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och

relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i

diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med

relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera

enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att

arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett

säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med

frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till

fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens

rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör


Lokal pedagogisk plan

Ämne: Fysik område rymden och materia År: 7

eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram,

bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och

utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och

visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp,

modeller och teorier. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några

centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors

levnadsvillkor.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och

samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med

välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I

diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument

på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för

välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas

trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande

sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar

med god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera

enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I

undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och

effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då

välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till

möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar

på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven

välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder

och skriftliga rapporter.

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad

och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara

och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning

av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan förklara och generalisera

kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för

människors levnadsvillkor.


Lokal pedagogisk plan

Ämne: Fysik område rymden och materia År: 7

Obligatoriska uppgifter

Läs sidorna 48 - 55 i fysikboken

1. Hur stor omkrets har jorden

2. Hur lång tid tar det för jorden att

a) rotera ett varv runt sin axel

b) röra sig ett varv runt solen

3. Vad är skottår

4. Varför uppkommer dag och natt

5. Vad är det som gör att vi får de olika årstiderna

6. Varför är jorden uppdelad i tidszoner

Läs sidorna 56 - 62 i fysikboken

7. Hur lång tid tar det för månen att

a) röra sig ett varv runt jorden

b) snurra ett varv kring sin axel

8. Vad är bunden rotation

9. Hur kan vi se månen

10. Vad är ebb och flod Hur uppkommer det

11. Hur uppkommer månförmörkelse

12. Hur uppkommer solförmörkelse

Läs sidorna 63 - 79 i fysikboken

13. Hur lång tid tar det för ljuset att färdas från solen till jorden

14. Vad är en planet

15. Några planeter har stora temperaturskillnad mellan dag och natt. Vad beror den

stora temperaturskillnaden på

16. Vad är ett solsystem

Läs sidorna 296 - 301 i fysikboken

17. Vad är en stjärna för något

18. I rymden man avstånd i enheten ljusår. Vad innebär ett ljusår

19. Vad är det för skillnad på en stjärna som ser röd, gul eller vit ut

20. Vad är en galax

21. Vad heter vår galax

Läs sidorna 306 - 313 i fysikboken + häfte ”skapelseberättelse”

22. Vad menas med Heliocentriska och Geocentriska världsbilden. Nämn någon som

förändrade denna syn.

23. Hur skapades universum enligt den naturvetenskapliga modellen, samt enligt

skapelseberättelser Jämför.

24. Vad händer när bränslet i stjärnorna tar slut

25. Hur skapas tyngre grundämnen


Lokal pedagogisk plan

Ämne: Fysik område rymden och materia År: 7

Läs sidorna 13 – 18 i fysikboken.

26. Vad byggs materia upp av

27. Vad kallas ett ämne som består av endast ett slag av atomer

28. Vad är det för skillnad på ett grundämne och en kemisk förening

Läs sidorna 20 -23 i fysikboken.

29. Hur stor massa har 1 liter vatten

30. Vad är massa

31. Vad är densitet

32. Vilken densitet har vatten

33. Vilka tal saknas

a) 1 ton = kg

b) 1 kg = g

c) 1 liter = dm 3

d) 1 ml = cm 3

34. Varför har en järnkula större massa än en träkula trots att de är lika stora

35. Varför är det fel att säga att järn är tyngre än bomull

36. Vad är det som gör att vissa ämnen flyter på vatten och inte andra

More magazines by this user
Similar magazines