Ett näringslivsprogram för Falkenbergs kommun 2008-2015

falkenberg.se

Ett näringslivsprogram för Falkenbergs kommun 2008-2015

Ett näringslivsprogram

för Falkenbergs kommun

2008-2015

FALKENBERG

Hitta det här


Handlingsplan för att bli

en av Sveriges främsta

tillväxtkommuner med

ett företagsklimat

i toppklass.

Vision 2020:

Vi växer för en

hållbar framtid!

Falkenbergs kommun ska erbjuda sällsynt goda

möjligheter till boende, arbete, välbefinnande, utveckling

och utmaningar!

Dit når vi genom att arbeta med långsiktig hållbarhet

i vår egen verksamhet, men också genom att bidra till

hållbar utveckling i hela samhället. Kommunfullmäktige

fastställde Vision 2020 i juni 2007.

Redan år 2015 ska vi vara en av Sveriges främsta

tillväxtkommuner. Vårt företagsklimat ska vara

bland de främsta i landet. För att nå hela vägen krävs

helhetsperspektiv och marknadsföring av Falkenbergs

kommun med utgångspunkt från marknadsplanen och

våra ledord. Näringslivsprogrammet skall vara en tydlig

handlingsplan.

En arbetsgrupp bestående av representanter

från Näringsrådet, Turistbolaget, Företagarna,

Innerstadsföreningen och Falkenbergs kommun har

formulerat ett förslag till Näringslivsprogram. Detta har

sedan varit föremål för politisk behandling.

Syftet med programmet är att tydliggöra ansvaret mellan

kommun och näringsliv. Utgångspunkten för arbetet har

varit de olika måldokument som antagits i kommunen och

berörda organisationer.


8 punkter för att

nå 10-i-topp-listan.

1. Vi ska underlätta för nyetableringar och

skapa förutsättningar för redan etablerade

företag genom att:

a) Marknadsföra detaljplanlagda företagsområden.

b) Erbjuda företagslots, skapa förutsättningar för företaget

och dess personal att etablera sig och trivas i vår kommun.

c) Aktivt kartlägga och utveckla relationer med företag,

med målsättningen att få dem att etablera sig i vår

kommun.

d) Föra en dialog med rekryteringsföretag och

arbetsförmedling, för att kunna försörja företagen med

kompetens.

e) Kommunala verksamheter kan prövas mot alternativa

driftsformer.

f) Skapa företagshotell.

g) Erbjuda ett boende av hög och god kvalitet.

h) Verka för ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

2. Vi ska bilda nätverk och skapa

mötesplatser genom att:

a) Underhålla och utveckla befintliga nätverk.

b) Initiera nätverk inom arbetsmarknadsregionen.

c) Organisera personalpooler för att undvika störningar

vid säsongsväxlingar med mera, samt bevara en hög

kompetens inom företagen.

d) Vara stödjande med omvärldsbevakning.

e) Förstärka samarbetet mellan privata och offentliga

aktörer.

f) Undersöka förutsättningar för ett ”Offentligt Privat

Partnerskap”.

3. Vi ska utveckla samarbetet med de

eftergymnasiala utbildningarna genom att:

a) Utveckla kontakterna med universitet och högskolor.

b) Verka för en etablering av en framtida yrkeshögskola.

4. Vi ska verka för en god infrastruktur

genom att:

a) Arbeta fram en god it-kommunikation.

b) Förbättra vägarna 153 och 154.

c) Bygga ut triangel- och industrispår.

d) Verka för en utbyggnad av Västkustbanan.

e) Skapa goda kommunikationer inom kommunen.

f) Underhålla och utveckla hamnen.

5. Vi ska göra vår attraktiva stadskärna

än mer attraktiv genom:

a) En hög tillgänglighet.

b) Utsmyckning och grönområden samt utnyttjande av

närheten till Ätran.

c) Att aktivt planera och arbeta med centrumutvecklingen.

6. Vi ska öka näringslivets delaktighet i

gymnasieskolan och dess utbildningsutbud

genom att:

a) Genomföra kontinuerliga, årliga sammankomster

mellan gymnasieskolan och företrädare för näringslivet.

b) Skapa ett teknikcentrum där näringsliv och skola kan

mötas.

c) Aktivt samarbeta för att planera praktik och

lärlingsutbildning.

d) Informera företagen om möjligheten att

kompetensutveckla sig på ”hemmaplan”.

e) Utveckla eftergymnasiala utbildningar inom

valda nischer.

f) Stödja entreprenörsutbildningar.

7. Vi ska skapa året-runt-möjligheter för

besöksnäringen genom att:

a) Skapa och främja utvecklingen av

”attraktionsanläggningar”.

b) Verka för en större logikapacitet över hela året.

c) Förbättra servicen och attraktionsnivån samt certifiera

och kvalitetssäkra våra badplatser.

d) Vårda och utveckla ekoturismen.

8. Förstärka varumärket ”Falkenberg”

genom att:

a) Utarbeta en konkret och effektiv marknadsplan.

b) Utarbeta en aktivitetsplan och följa den.

c) Betona, leverera och repetera ledorden för Falkenbergs

kommun i budskap riktade till målgrupperna ”turister”,

”företag”, ”invånare” samt ”anställda i Falkenbergs

kommunkoncern”.

d) Skapa en gemensam profil.


Buddy.se

För att bli en av Sveriges främsta

tillväxtkommuner - med ett företagsklimat i

toppklass - kommer handlingsplanens 8 punkter

att brytas ned och omvandlas till aktiviteter

med tidplaner, resurs- och ansvarsfördelning,

för ett effektivt genomförande.

FALKENBERG

Hitta det här

Postadress: 311 80 Falkenberg - Besöksadress: Nygatan 34

Telefon: 0346-88 60 00 (vxl) - Telefax: 0346-13340 - E-post: kommun@falkenberg.se

FALKENBERG

Hitta det här

More magazines by this user
Similar magazines