NITOR KOPPARSULFAT

alfort.se

NITOR KOPPARSULFAT

SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-27 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR KOPPARSULFAT

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Godkänt för användning

Godkänt för Laboratorieanvändning

Godkänd av Nitor AB

HANDELSNAMN

NITOR KOPPARSULFAT

Inhemsk tillverkare/importör

Företag

Nitor

Adress Box 11043

Postnr/Ort

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-mail

kundservice@nitor.se

Hemsida

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Fax +46(8) 25 85 80

Namn E-mail Tel. (arb.) Land

Malin Nyberg

Nödtelefon Information Öppet tider

112 Giftinformation - vid förgiftningstillbud 24h

08-33 12 31 Övrig giftinformation Kontorstid

2. FARLIGA EGENSKAPER

Hälsoskadlig

Miljöfarlig

HÄLSA

R22 Farligt vid förtäring.R36/38 Irriterar ögonen och huden.Vid inandning av höga halter kan besvär (metallfeber)

uppstå 2-3 timmar efter exponeringen. Besvären är övergående.

BRAND OCH EXPLOSION

Ej brandfarligt.

MILJÖ

R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

1 / 7


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-27 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR KOPPARSULFAT

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering

1 koppar(II)sulfat- 5-hydrat - 7758-99-8 > 98 % Xn,N,R22 - R36/38 -

R50/53

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv,

O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande,

Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Ämnesnamn

Anmärkning

koppar(II)sulfat- 5-hydrat

Har gränsvärden

De R-fraser som nämns i avsnitt 3 finns listade i avsnitt 16 med den kompletta texten.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person.Vid större skada eller kvarstående besvär -

läkarvård.Medtag säkerhetsdatablad.

INANDNING

Frisk luft och vila.Kontakta läkare.

HUDKONTAKT

Tvätta huden med tvål och vatten.Tag av förorenade kläder.Kontakta läkare om besvär kvarstår.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med mycket vatten.Håll ögonlocken brett isär.Kontakta läkare.

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten eller mjölk.Försök framkalla kräkning om den skadade är vid fullt medvetande - kontakta

läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Släckmedel: koldioxid eller pulver.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Ej brännbar.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Använd tryckluftapparat och skyddskläder avsedda för brandbekämpning.

INFORMATION

Vid sönderdelning bildas giftig svaveltrioxid.

2 / 7


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-27 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR KOPPARSULFAT

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Hudkontakt och inandning av spill/damm/ånga måste undvikas.Använd lämpligt andningsskydd.Använd lämplig

skyddsutrustning.Se även punkt 8.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Sopa upp materialet.Destrueras enligt gällande bestämmelser.Rester och avfall skall tas om hand som miljöfarligt

avfall.Se även punkt 13.

INFORMATION

Vid spill som medför risk för miljöskada, kontakta ansvarig myndighet.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik direktkontakt.Undvik dammbildande hantering.Blanda inte produkten med andra ämnen eller produkter

utan kunskap om att detta är riskfritt.Läs och följ tillverkarens anvisningar!

LAGRING

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Möjlighet till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

ANDNINGSSKYDD

Andningsskydd med dammfilter kan behövas.

ÖGONSKYDD

Skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

HANDSKYDD

Skyddshandskar (nitrilgummi, PVC).

HUDSKYDD

Skyddskläder vid behov.

Gränsvärden:

Ämnesnamn CAS nr. Intervall ppm mg/m³ År Anm.

koppar(II)sulfat- 5-hydrat 7758-99-8 8 h 1.0

3 / 7


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-27 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR KOPPARSULFAT

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form

Färg

Lukt

Löslighet

Löslighet i vatten

Kristaller.

Blågrön.

Svag.

Vattenlöslig.

209 g/L (20°C).

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter Värde / enhet Metod/referens Kommentar

pH i lösning 3 - 4 1)

Smältpunkt 110 °C

Kokpunkt > 150 °C

Ångtryck

~ 1 kPa

Densitet

2300 kg/m³

Kommentarer till tabell för fysikaliska och kemiska parametrar

Kommentar

Kommentar

1) C = 10 %.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Fräter på stål, järn och galvaniserat järn.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Svaveltrioxid.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akuta toxiska testresultat

koppar(II)sulfat- 5-hydrat

Exponeringssätt Värde / enhet Art Källa

LD50(Oralt) 300 mg/kg Råtta

INANDNING

Inandning av damm kan ge hosta och sveda i näsa och svalg.Vid inandning av höga halter kan feber med

influensaliknande besvär (metallfeber) tillkomma efter några timmar.

HUDKONTAKT

Kan ge sveda, rodnad och eksem.

KONTAKT MED ÖGONEN

Dammkorn i ögonen ger irritation och sveda.Kan orsaka tårflöde.Risk för frätskador med övergående synbesvär.

FÖRTÄRING

Kan ge irritation på slemhinnor, illamående och kräkningar.Kan ge sveda i mun och svalg.Kan ge lever och/eller

njurskador.Anemi (blodbrist).

4 / 7


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-27 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR KOPPARSULFAT

SENSIBILISERING

Kan ge allergiskt eksem.

12. EKOLOGISK INFORMATION

AKVATISK EKOTOXICITET

koppar(II)sulfat- 5-hydrat

Test Exp.tid Värde / enhet Art Källa

Akut fisk(LC50) 96h 0.838 mg/l Pimephalas

promelas

Akut fisk(LC50) 96h 0.884 mg/l Lepomis

Machrochiru

s

Akut fisk(LC50) 96h 3.51 mg/l Lepomis

Cyanellus

Akut Daphnia(EC50) 48h 0.0098 mg/l

Akut alg(IC50) 72h 0.01 - 0.5

mg/l

EKOTOXICITET

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.Kan redan vid låg

koncentration och kortvarig exponering orsaka dödlighet eller förgiftning av fisk och andra vattenlevande

organismer.

MOBILITET

Vattenlöslig.

NEDBRYTBARHET

Biologisk lättnedbrytbarhet kan ej bestämmas på oorganiska föreningar.

BIOACKUMULERING

koppar(II)sulfat- 5-hydrat

Test Värde / enhet Källa

BCF 17000

Bioackumulerande.

SLUTSATS

Produkten innehåller ämnen som bedöms vara miljöfarliga.Produkten förväntas utgöra en risk för vattenlevande

organismer. Förhindra utsläpp i naturen.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Hanteras som miljöfarligt avfall.Destruera i enlighet med gällande lagstiftning och myndigheters

rekommendationer. Töm inte avfall i avloppet.Tömda och rengjorda förpackningar kan återvinnas eller

brännas.Företaget är anslutet till REPA.

5 / 7


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-27 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR KOPPARSULFAT

AVFALLSGRUPP

Typ av avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en

lämplig EWC-kod. 16 03 03.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

UN-nr: 3077

Benämning och beskrivning

Miljöfarliga ämnen, fasta, N.O.S. ( kopparsulfat ) / Environmentally hazardous substance, solid, N.O.S. (cupper

sulfate)

ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)

Klass: 9 Förpackn.gr. III

Etikett: 9

Faronummer: 90

miljöfarligt ämne; övriga farliga ämnen

IMDG (Sjötransport)

Klass: 9 Förpackn.gr. III

Sub Risk: EMS: F-A,S-F

Marine Pollutant: Yes

ANNAN INFORMATION

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Hälsoskadlig

Miljöfarlig

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

SAMMANSÄTTNING

koppar(II)sulfat- 5-hydrat (> 98 % )

R-FRASER

Nr.

R-frastext

R22

Farligt vid förtäring.

R36/38 Irriterar ögonen och huden.

R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i

vattenmiljön.

6 / 7


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-27 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR KOPPARSULFAT

S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.S22 Undvik inandning av damm.S37 Använd lämpliga skyddshandskar.S26 Vid

kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.S46 Vid förtäring kontakta genast läkare

och visa denna förpackning eller etiketten.S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt

avfall.S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

CHEMICAL SAFETY REPORT

Reg.Nr. Ämnesnamn CSR

koppar(II)sulfat- 5-hydrat

LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH FÖRESKRIFTER

EG 1907/2006 REACH, KIFS 2005:7, AFS 2005:17, SRVFS 2006:7, SFS 2001:1063, EG 648/2004.

INFORMATION

CHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen information tillgänglig

16. ANNAN INFORMATION

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.

R-frastext

R22

Farligt vid förtäring.

R36/38 Irriterar ögonen och huden.

R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i

vattenmiljön.

UTFÄRDAD: 2009-08-27

REVISIONSÖVERSIKT

Version Rev. datum Ansvarig Ändringar

2.0.0 2009-08-27 Malin Nyberg 1-16

SDB har utarbetats av

Företag

Nitor

Adress Box 11043

Postnr/Ort

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-mail

kundservice@nitor.se

Hemsida

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Fax +46(8) 25 85 80

Namn E-mail Tel. (arb.) Land

Malin Nyberg

7 / 7

More magazines by this user
Similar magazines