NITOR BORAX TEKN GRANULERAD

alfort.se

NITOR BORAX TEKN GRANULERAD

SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2008-11-21 Internt nr: Ersätter datum: 2008-05-12

NITOR BORAX TEKN GRANULERAD

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Godkänt för användning

Godkänt för Laboratorieanvändning

Godkänd av Nitor AB

HANDELSNAMN

ANVÄNDNINGS- OMRÅDE

NITOR BORAX TEKN GRANULERAD

Rengöringsmedel

Artikelnummer

203123, 203806

Inhemsk tillverkare/importör

Företag

Nitor

Adress Box 11043

Postnr/Ort

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-mail

kundservice@nitor.se

Hemsida

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Fax +46(8) 25 85 80

Namn E-mail Tel. (arb.) Land

Malin Nyberg

Nödtelefon Information Öppet tider

112 Giftinformation - vid förgiftningstillbud 24h

08-33 12 31 Övrig giftinformation Kontorstid

2. FARLIGA EGENSKAPER

Hälsoskadlig

HÄLSA

R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.R63 Möjlig risk för fosterskador.

BRAND OCH EXPLOSION

Produkten är inte brandfarlig.

MILJÖ

Inte bedömd som miljöfarlig.

1 / 7


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2008-11-21 Internt nr: Ersätter datum: 2008-05-12

NITOR BORAX TEKN GRANULERAD

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering

1 borax - 1303-96-4 100 % Xn,Rep 3,R62 - R63

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv,

O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande,

Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Ämnesnamn

Anmärkning

borax

Har gränsvärden

De R-fraser som nämns i avsnitt 3 finns listade i avsnitt 16 med den kompletta texten.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person.Vid större skada eller kvarstående besvär -

läkarvård.Medtag säkerhetsdatablad.

INANDNING

Frisk luft och vila.Eventuellt andningshjälp.Kontakta läkare om besvär kvarstår.

HUDKONTAKT

Tvätta genast huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder och fortsätt tvätta.Kontakta läkare om besvär

kvarstår.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med mycket vatten.Använd helst tempererat vatten.Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande.Till sjukhus om större mängd

förtärts.

MEDICINSK INFORMATION

Behandlas symptomatiskt.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Kan släckas med vattendimma, pulver, skum eller koldioxid.Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Produkten är inte brandfarlig.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Undvik direktkontakt.Undvik inandning.Använd lämplig skyddsutrustning.

2 / 7


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2008-11-21 Internt nr: Ersätter datum: 2008-05-12

NITOR BORAX TEKN GRANULERAD

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Sopas försiktigt ihop och samlas upp.Spola rent med mycket vatten.Sörj för ventilation och begränsa spillet. Får

inte komma ned i avlopp.

INFORMATION

Informera brandförsvaret vid större spill.Informera reningsverket om spill/utsläpp.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik direktkontakt.Undvik dammbildande hantering.Blanda inte produkten med andra ämnen eller produkter

utan kunskap om att detta är riskfritt.

LAGRING

Förvaras på torr, sval och väl ventilerad plats.Förvaras i originalförpackning.Håll behållare väl tillslutna.Undvik

kontakt med starka reduktionsmedel.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation.Undvik dammbildande hantering.Undvik direktkontakt.Nöddusch och möjlighet till

ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

ANDNINGSSKYDD

Andningsskydd vid dammbildande hantering.Vid behov andningsskydd med partikelfilter P3.

ÖGONSKYDD

Skyddsglasögon vid risk för direktkontakt eller stänk.

HANDSKYDD

Skyddshandskar (nitrilgummi, polyeten).

HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Gränsvärden:

Ämnesnamn CAS nr. Intervall ppm mg/m³ År Anm.

borax 1303-96-4 8 h 2.0 1978 H

borax 1303-96-4 15 min. 5.0 1978 H

3 / 7


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2008-11-21 Internt nr: Ersätter datum: 2008-05-12

NITOR BORAX TEKN GRANULERAD

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form

Färg

Lukt

Löslighet

Löslighet i vatten

Kristallint pulver.

Vit.

Svag.

Vattenlöslig.

4.7 % (20°C).

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter Värde / enhet Metod/referens Kommentar

pH i lösning 9.2 1)

Kokpunkt 1575 °C

Densitet

1710 kg/m³

Kommentarer till tabell för fysikaliska och kemiska parametrar

Kommentar

Kommentar

1) C = 1 %

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

REAGERAR MED

Reagerar med zirkonium, starka syror och metallsalter.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Inga farliga reaktioner är kända.

INFORMATION

Vid upphettning kan kristallvattnet avgå och det bildas vattenfri borax.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akuta toxiska testresultat

borax

Exponeringssätt Värde / enhet Art Källa

LD50(Oralt) 4500 mg/kg Råtta

LC50(Inandning) > 2 mg/l Råtta

LD50(Dermalt) > 2000 mg/kg Kanin

INANDNING

Kan ge huvudvärk, illamående, kräkningar och diarré.

HUDKONTAKT

Kan ge rodnad, sveda.Kan vara irriterande.Långvarig exponering kan orsaka illamående, huvudvärk och

kräkningar.

4 / 7


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2008-11-21 Internt nr: Ersätter datum: 2008-05-12

NITOR BORAX TEKN GRANULERAD

KONTAKT MED ÖGONEN

Kan orsaka irritation/sveda.Kan orsaka tårflöde.

FÖRTÄRING

Kan ge sveda i mun och svalg.Förtäring av stora mängder:Kan ge huvudvärk, illamående, kräkningar och diarré.

FOSTERSKADANDE EFFEKTER

Möjlig risk för fosterskador.

REPRODUKTIONSTOXISKA EFFEKTER

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

12. EKOLOGISK INFORMATION

AKVATISK EKOTOXICITET

borax

Test Exp.tid Värde / enhet Art Källa

Akut fisk(LC50) 96h 27 mg/l Salmo trutta

Akut Daphnia(EC50) 48h 141 mg/l

Akut alg(IC50) 72h 24 mg/l Scenedesmus

subspicatus

EKOTOXICITET

Inte bedömd som miljöfarlig.Tillfälliga större utsläpp eller ofta upprepade mindre utsläpp kan ha skadlig eller

störande inverkan på miljön.

MOBILITET

Vattenlöslig.

BIOACKUMULERING

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Behandlas som farligt avfall.Stora mängder lämnas för destruktion, små mängder spolas till avlopp med stora

mängder vatten.Tömda och rengjorda förpackningar kan återvinnas eller brännas.Företaget är anslutet till REPA.

AVFALLSGRUPP

Typ av avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en

lämplig EWC-kod. 11 01 11.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

ANNAN INFORMATION

5 / 7


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2008-11-21 Internt nr: Ersätter datum: 2008-05-12

NITOR BORAX TEKN GRANULERAD

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Hälsoskadlig

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

SAMMANSÄTTNING

borax (= 100 % )

R-FRASER

Nr.

R62

R63

R-frastext

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

Möjlig risk för fosterskador.

S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.S46 Vid förtäring

kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

CHEMICAL SAFETY REPORT

Reg.Nr. Ämnesnamn CSR

borax

LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH FÖRESKRIFTER

EG 1907/2006 REACH, KIFS 2005:7, AFS 2005:17, SRVFS 2006:7, SFS 2001:1063.

INFORMATION

CHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen information tillgänglig

16. ANNAN INFORMATION

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.

R-frastext

R62

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

R63

Möjlig risk för fosterskador.

UTFÄRDAD: 2008-11-21

6 / 7


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2008-11-21 Internt nr: Ersätter datum: 2008-05-12

NITOR BORAX TEKN GRANULERAD

REVISIONSÖVERSIKT

Version Rev. datum Ansvarig Ändringar

1.0.0 2005-02-07

2.0.0 2008-05-12 Malin Nyberg 1-16

3.0.0 2008-11-21 Malin Nyberg 3, 15

SDB har utarbetats av

Företag

Nitor

Adress Box 11043

Postnr/Ort

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-mail

kundservice@nitor.se

Hemsida

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Fax +46(8) 25 85 80

Namn E-mail Tel. (arb.) Land

Malin Nyberg

7 / 7

More magazines by this user
Similar magazines