NITOR NATRIUMHYPOKLORIT

alfort.se

NITOR NATRIUMHYPOKLORIT

SÄKERHETSDATABLAD

NITOR NATRIUMHYPOKLORIT

Omarbetad: 2012-12-11 Ersätter datum: 2011-12-08

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn NITOR NATRIUMHYPOKLORIT

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

som det avråds från

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

INTE REKOMMENDERAD

ANVÄNDNING:

Leverantörens artikelnummer

237892

211902

203826

207720

Blekmedel

Använd inte tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga klorgaser.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

Företag Nitor

Adress Box 11043

Postnr/Ort 161 11 Bromma

Land Sverige

E-post kundservice@nitor.se

Hemsida www.nitor.se

Tel +46(8) 80 21 60

Fax +46(8) 25 85 80

KONTAKTPERSON

Namn E-post Tel Land

Malin Nyberg

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Information Öppettider

112 Giftinformation ­ vid förgiftningstillbud 24h

08-33 12 31 Övrig giftinformation Kontorstid

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

DSD Klassning:

CLP Klassning:

Allvarligaste skadliga

effekterna::

2.2 Märkningsuppgifter

Skin Corr. 1BH314, EUH031

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.Utvecklar giftig gas vid kontakt

med syra.

Signalord:

Fara

1 / 9


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR NATRIUMHYPOKLORIT

Omarbetad: 2012-12-11 Ersätter datum: 2011-12-08

SAMMANSÄTTNING

natriumhypokloritlösning, 12­14 % aktivt klor (13 %)

H-fraser

H314

EUH031

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

P-fraser

P303/361/353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med

vatten/duscha.

P501 Enligt gällande bestämmelser ska innehållet/behållaren lämnas till en återvinningsanläggning.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301/330/331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P305/351/338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser

om det går lätt. Fortsätt att skölja.

KOMPLETTERANDE RISKINFORMATION (EU)

Varning! Får inte användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).

2.3 Andra faror

ANDRA FAROR

Produkten klassas inte som PBT eller vPvB. Produkten skall förses med kännbar varningsmärkning vid försäljning till

allmänheten.Produkten skall förses med barnsäker förslutning vid försäljning till allmänheten.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ämnesnamn Reg.nr EC Nr. CAS-nr. Konc. DSD Klassificering CLP Klassificering

natriumhydroxid - 215-185- 1310-73- 0 < 0,8 C,R35

Skin Corr. 1A H314

5 2 %

natriumhypokloritlösning, 12­14 %

aktivt klor

- 231-668-

3

7681-52-

9

13 % C,N,R31 - R34 -

R50

Skin Corr. 1B H314

Aquatic Acute 1

H400

EUH031

Fullständig text på R­, H­ och EUH­fraser: se sektion 16

De EU­faroangivelser som nämns i CLP­klassificering är endast märkningsuppgifter.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

INANDNING

Frisk luft.Vila i halvsittande ställning.Vid andningssvårigheter ge syrgas.Kontakta läkare.

FÖRTÄRING

Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande.FRAMKALLA EJ KRÄKNING!Omedelbart

till sjukhus.Skölj munnen ordentligt med vatten.

HUD

Skölj genast med mycket vatten, vid behov även innanför kläderna.Tag av nedstänkta kläder.Tvätta huden med tvål och

vatten.Kontakta läkare vid alla sårskador, även om skadan tycks liten.

ÖGON

Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter, håll ögonlocken brett isär.Använd helst tempererat

vatten.Avlägsna eventuella kontaktlinser.Omedelbart till läkare.Fortsätt skölja även under transport till läkare.

2 / 9


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR NATRIUMHYPOKLORIT

Omarbetad: 2012-12-11 Ersätter datum: 2011-12-08

GENERELLT

Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person.Vid större skada eller kvarstående besvär ­ läkarvård.Medtag

säkerhetsdatablad.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Förtäring kan ge allvarlig frätskada med brännande smärta och kräkningar, magsmärtor, ev svår allmänpåverkan

(chock).Stänk i ögonen kan medföra allvarlig ögonskada.Inandning kan ge irritation i andningsorganen.Vid uppvärmning

eller vid kontakt med syror avges klorgas som vid inandning kan ge hosta, sveda i näsa och mun, illamående, tryck över

bröstet och andnöd.Vid höga koncentrationer kan vätskeutgjutning i lungorna (lungödem) tillstöta efter några timmar

till ett par dygn.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt

krävs

ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM

EVENTUELLT KRÄVS

Information till läkare:Behandlas symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd inte vatten i samlad stråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

SÄRSKILDA FAROR

Vid uppvärmning eller i kontakt med starka oxidationsmedel kan det bildas klorvätegas (frätande) och klorgas (giftig).

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Natriumhypoklorit sönderdelas av värme till bland annat syrgas. Använd lämpliga skyddskläder (långa ärmar och ben)

vid risk för direktkontakt eller stänk.Vid behov andningsskydd (helmask) med filter B (grå) och partikelfilter P2 eller

andningsapparat.

INFORMATION

Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyles med vatten.Sprängrisk på grund av övertryck.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

För personlig skyddsutrustning se pkt 8.Undvik kontakt med hud, ögon och andningsvägar.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Undvik att produkten kommer ut i vattendrag, grundvatten eller i avloppet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

3 / 9


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR NATRIUMHYPOKLORIT

Omarbetad: 2012-12-11 Ersätter datum: 2011-12-08

METODER OCH MATERIAL

Vid spill som medför risk för miljöskada, kontakta ansvarig myndighet.Förhindra att större mängder spill kommer ut i

avlopp eller vatten genom att valla in spillet med sand eller liknande och samla upp.Samla upp i täta behållare.Spola

rent med mycket vatten. Tänk på halkrisken.Mindre mängder spill kan spolas ut i avloppet med stora mängder vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

HÄNVISNINGAR

Hänvisning till punkt 8, skyddsutrustning och punkt 13, avfallshantering.

INFORMATION

Informera räddningstjänsten vid större spill.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras.Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall

finnas på arbetsplatsen.Blanda inte produkten med andra ämnen eller produkter utan kunskap om att detta är

riskfritt.Håll behållare väl slutna.Behållare kan ha ett visst övertryck och ska därför vara försedda med övertrycksventil

för utsläpp av bildad syrgas.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Får ej förvaras ovanför ögonhöjd.Förvaras i originalförpackning.Håll behållare väl tillslutna.Använd inte behållare av

metall.Förvaras oåtkomligt för barn. Lagras på sval plats.Lagras i mörker.Lagras åtskilt från syror, reduktionsmedel och

brandfarliga ämnen.

7.3 Specifik slutanvändning

SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se punkt 1.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för yrkesmässig exponering

Ämnesnamn CAS-nr. Intervall ppm mg/m³ År Anmärkningar

natriumhydroxid 1310-73-2 15 min. 2 2005

natriumhydroxid 1310-73-2 8 h 1 2005

R=Reproduktionsskadlig, H=Hudupptagning, K=Cancerframkallande, A=Allergiframkallande, T=Takvärde,

M=Arvsmasseskadlig (mutagen)

ÖVRIG INFORMATION OM GRÄNSVÄRDEN OCH ÖVERVAKNING

Hygieniskt gränsvärde enligt AFS 2011:18. Natriumhydroxid (inhalerbart damm): 1 mg/m3 (NGV), 2 mg/m3 (TGV).

8.2 Begränsning av exponeringen

LÄMPLIGA TEKNISKA KONTROLLÅTGÄRDER

Möjlighet till omedelbar ögonspolning och dusch på arbetsplatsen.Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att

direktkontakt förhindras.

ÖGONSKYDD

Använd tättslutande skyddsglasögon.

4 / 9


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR NATRIUMHYPOKLORIT

Omarbetad: 2012-12-11 Ersätter datum: 2011-12-08

SKYDD AV HUDEN

Använd lämpliga skyddskläder.

HANDSKYDD

Använd skyddshandskar.Skyddshandskar (neopren, nitrilgummi, PVC).

ANDNINGSSKYDD

Vid behov andningsskydd (helmask) med filter B (grå) och partikelfilter P2 eller andningsapparat.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

TILLSTÅND

Vätska.

FÄRG

Gulgrön. Svagt färgad.

LUKT

Karaktäristisk. Klor.

EXPLOSIVA EGENSKAPER Ingen information tillgänglig

OXIDERANDE EGENSKAPER Ingen information tillgänglig

LÖSLIGHET I VATTEN

LÖSLIGHET I FETT

Fullständig löslighet.

Ingen information tillgänglig

Parameter Värde/enhet Metod/referens Kommentar

pH (koncentrerad) 13,5

pH (brukslösning) 13,5

Smältpunkt ~ ­20 °C 1)

Fryspunkt < ­16 °C

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 111 °C

Flampunkt

Data saknas

Avdunstningshastighet

Data saknas

Brandfarlighet (fast form, gas)

Data saknas

Antändningsgränser

Data saknas

Explosionsgränser

Data saknas

Ångtryck

1,7 kPa

Ångdensitet

Data saknas

Relativ densitet

Data saknas

Fördelningskoefficient 3,42

Självantändningstemperatur

Data saknas

Sönderfallstemperatur

Data saknas

Viskositet

2,65 mPas

9.2 Annan information

Parameter Värde/enhet Metod/referens Kommentar

Densitet

1220 kg/m³

Molekylvikt 74.5

Kommentar nr

Kommentar

1 Vid 150 g aktivt klor/liter.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

REAKTIVITET

Produkten är reaktiv.

10.2 Kemisk stabilitet

5 / 9


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR NATRIUMHYPOKLORIT

Omarbetad: 2012-12-11 Ersätter datum: 2011-12-08

KEMISK STABILITET

Nedbrytningen börjar vid 10 °C.

10.3 Risken för farliga reaktioner

RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Exoterm reaktion med aminer och alkoholer.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Natriumhypoklorit sönderdelas snabbt till bland annat syrgas. Sönderdelningen påskyndas av förhöjd temperatur, solljus

och av vissa metaller t ex nickel, kobolt och koppar.

10.5 Oförenliga material

OFÖRENLIGA MATERIAL

Syror.Organiska ämnen.Vid kontakt med vissa metaller bildas vätgas, som tillsammans med luft kan bilda explosiv

blandning.brännbara ämnen Reduktionsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Klorgas bildas vid kontakt med syra.Vid kontakt med tungmetaller samt föreningar och legeringar av dessa bryts

natriumhypoklorit ned under utveckling av syrgas. Vid kontakt med metaller som zink och aluminium bildas vätgas som

är explosivt i blandning med luft.

INFORMATION

Tryckbehållare kan explodera vid brand.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

natriumhypokloritlösning, 12­14 % aktivt klor

Exponeringssätt Exp.tid Värde/enhet Art Källa

LD50 (Dermalt) 10000 mg/kg Kanin Leverantör

LD50 (Inandning) 4h 10,5 mg/l Råtta Leverantör

LD50 (Oralt) 5000 mg/kg Råtta Leverantör

natriumhydroxid

Exponeringssätt Exp.tid Värde/enhet Art Källa

LD50 (Oralt) 500 mg/kg Råtta Leverantör

AKUT ORAL TOXICITET

Förtäring kan ge allvarlig frätskada med brännande smärta och kräkningar, magsmärtor, ev svår allmänpåverkan

(chock).Stor risk för bestående besvär från ärrbildning av frätskada i matstrupe och mage.

AKUT DERMAL TOXICITET

Ger sveda, rodnad, irritation och risk för frätsår.

AKUT INHALATIONSTOXICITET

Inandning av ånga och dimma verkar kraftigt irriterande på luftvägar och andningsorgan. Vid uppvärmning eller kontakt

med syror avger natriumhypoklorit bl a klorgas som kan ge hosta och sveda i näsa och mun, illamående, tryck över

bröstet och andnöd. Vid höga halter även risk för vätskeutgjutning i lungorna (lungödem) som kan tillstöta efter flera

timmar utan besvär.

HUD, ANFRÄTNING/IRRITATION

Allvarlig frätskada med svårläkta sår kan uppkomma.Till att börja med känns huden endast hal, senare kommer sveda,

blåsbildning och frätsår.Även utspädda lösningar är frätande.

6 / 9


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR NATRIUMHYPOKLORIT

Omarbetad: 2012-12-11 Ersätter datum: 2011-12-08

ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION

Stänk i ögonen kan ge stark sveda/irritation och frätskador.Risk för bestående synskada och blindhet även vid stänk av

utspädda lösningar.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

natriumhypokloritlösning, 12­14 % aktivt klor

Test Exp.tid Värde/enhet Art Källa

IC50 (Akut alg) 72h 0,02 mg/l -

EC50 (Akut Daphnia) 48h 0,032 mg/l Daphnia magna

LC50 (Akut fisk) 96h 0,065 mg/l Clupea pallasi Pacific

herring

natriumhydroxid

Test Exp.tid Värde/enhet Art Källa

IC50 (Akut alg) 72h 10 mg/l

EC50 (Akut Daphnia) 48h 100 mg/l

LC50 (Akut fisk) 96h 125 mg/l Gambusia affinis

EKOTOXICITET

Natriumhypoklorit är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Den dissocierar i vatten till NA+ och OCI­.

Hypokloritjonen (OCI­) sönderfaller långsamt till syrgas och kloridjon. I vattenmiljö påskyndas sönderdelningen av

solljus, värme och närvaro av vissa metaller ( t ex nickel, kobolt och koppar). Om pH sänks till under 10 så börjar OCIatt

omvandlas till HOCI (underklorsyrlighet). Vid pH under 5 omvandlas underklorsyrligheten till klorgas (giftigt).

Underklorsyrlighet och hypokloritjoner reagerar med organiskt material i vatten och bildar klorerade föreningar som kan

vara toxiska.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

MOTSTÅNDSKRAFT OCH NEDBRYTBARHET

Biologiskt lättnedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Bioackumuleras ej.

12.4 Rörligheten i jord

MOBILITET

Vattenlöslig.

12.5 Resultat av PBT­ och vPvB­bedömningen

RESULTAT AV PBT­ OCH VPVB­BEDÖMNINGEN

Produkten klassas inte som PBT eller vPvB.

12.6 Andra skadliga effekter

INFORMATION

Vid större utsläpp, kontakta berörda myndigheter.Ekotoxikologiska data finns enbart för ingående ämnen, inte för

beredningen.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

7 / 9


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR NATRIUMHYPOKLORIT

Omarbetad: 2012-12-11 Ersätter datum: 2011-12-08

GENERELLT

Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.Mindre mängder kan efter neutralisering

hällas ut i avlopp.Tömda och rengjorda förpackningar kan återvinnas eller brännas.Företaget är anslutet till REPA.

AVFALLSGRUPP

Typ av avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. 06 02 05.

AVSNITT 14: Transport information

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer 1971 14.4

III

Förpackningsgrupp

14.2 Officiell Hypokloritlösning / Hypochlorite 14.5 Miljöfaror Ja

transportbenämning solution.

14.3 Faroklass för 8

transport

Faroetikett(er) 8

Farlighetsnummer 80 Tunnelrestriktionskod E

Transporter på inre vattenvägar (AND)

14.1 UN-nummer 14.4

Förpackningsgrupp

14.2 Officiell Hypokloritlösning / Hypochlorite 14.5 Miljöfaror

transportbenämning solution.

14.3 Faroklass för

transport

Faroetikett(er)

Miljörisk i tankfartyg

Sjötransport (IMDG)

14.1 UN-nummer 1971 14.4

III

Förpackningsgrupp

14.2 Officiell Hypokloritlösning / Hypochlorite 14.5 Miljöfaror Ja

transportbenämning solution.

14.3 Faroklass för 8

transport

Faroetikett(er)

Sub Risk:

IMDG-kod

segregationsgrupp

Marin förorening No

Ämnets namn(er)

om marin förorening

EMS:

F-A, S-B

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer 14.4

Förpackningsgrupp

14.2 Officiell Hypokloritlösning / Hypochlorite

transportbenämning solution.

14.3 Faroklass för

transport

Faroetikett(er)

14.6 SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Ingen information.

14.7 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Ingen information.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa

8 / 9


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR NATRIUMHYPOKLORIT

Omarbetad: 2012-12-11 Ersätter datum: 2011-12-08

och miljö

ANNAN INFORMATION OM FÖRESKRIFTER

Avfallsförordningen (2001:1063). Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:18) Hygieniska gränsvärden.

BEGRÄNSNINGAR/BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING

Produkten skall förses med kännbar varningsmärkning vid försäljning till allmänheten.Produkten ska förses med

barnskyddande förslutning vid försäljning till allmänheten.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

INFORMATION

CHEMICAL SAFETY REPORT ­ Ingen information tillgänglig

AVSNITT 16: Annan information

Uppgift om förändringar

UTFÄRDAT: 2012-12-11

Uppgift om förändringar

Version Rev. datum Ansvarig Ändringar

1.0.0 2005-11-08 OP

2.0.0 2009-01-08 Malin Nyberg 1-16

2.0.1 2010-07-12 Christine Diedrich 3,15, 16

2.0.2 2011-12-08 Malin Nyberg 1-16

2.0.3 2012-12-11 Trossa AB 1-16

HÄNVISNING TILL YTTERLIGARE INFORMATION

Förordning EG 1907/2006 (REACH) enligt gällande version, förordning EG 1272/2008 (CLP) enligt gällande version, KIFS

2005:7, MSBFS 2011:1 (ADR-S), TSFS 2009:91.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

R31 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R34 Frätande.

R35 Starkt frätande.

R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA H­FRASER

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

SDB HAR UTARBETATS AV

Företag Nitor

Adress Box 11043

Postnr/Ort 161 11 Bromma

Land Sverige

E-post kundservice@nitor.se

Hemsida www.nitor.se

Tel +46(8) 80 21 60

Fax +46(8) 25 85 80

KONTAKTPERSON

Namn E-post Tel Land

Malin Nyberg

9 / 9

More magazines by this user
Similar magazines