NITOR PIGMENT GULDOCKER, NR 94

alfort.se

NITOR PIGMENT GULDOCKER, NR 94

SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2008-02-12 Internt nr: Ersätter datum: 2004-12-13

NITOR PIGMENT GULDOCKER, NR 94

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Godkänt för användning

Godkänt för Laboratorieanvändning

Godkänd av Nitor AB

HANDELSNAMN NITOR PIGMENT GULDOCKER, NR 94

ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Färgämnen, pigment

Artikelnummer

291912, 291913, 237964

Inhemsk tillverkare/importör

Företag

Nitor

Adress Box 11043

Postnr/Ort

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-mail

kundservice@nitor.se

Hemsida

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Fax +46(8) 25 85 80

Namn E-mail Tel. (arb.) Land

Malin Nyberg

Nödtelefon Information Öppet tider

112 Giftinformation - vid förgiftningstillbud 24h

08-33 12 31 Övrig giftinformation Kontorstid

2. FARLIGA EGENSKAPER

GENERELLT

Bedömd som ej märkningspliktig. Riskfraser skall ej anges.

BRAND OCH EXPLOSION

Ej brandfarligt.

MILJÖ

Inte bedömd som miljöfarlig.

1 / 5


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2008-02-12 Internt nr: Ersätter datum: 2004-12-13

NITOR PIGMENT GULDOCKER, NR 94

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering

1 järn(III)oxid 215-168-2 1309-37-1 25 - 30 %

2 kiseldioxid 231-545-4 7631-86-9 40 - 50 %

3 aluminiumoxid 215-691-6 1344-28-1 25 - 30 %

4 kalciumoxid 215-138-9 1305-78-8 1 - 2 %

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv,

O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande,

Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Ämnesnamn

Anmärkning

järn(III)oxid

Har gränsvärden

De R-fraser som nämns i avsnitt 3 finns listade i avsnitt 16 med den kompletta texten.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person.Vid större skada eller kvarstående besvär - läkarvård.

INANDNING

Frisk luft.

HUDKONTAKT

Skölj genast med mycket vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med mycket vatten.Håll ögonlocken brett isär.Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten eller mjölk.Framkalla ej kräkning.Kontakta läkare om större mängd förtärts.Kontakta

läkare om besvär kvarstår.

MEDICINSK INFORMATION

Behandlas symptomatiskt.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Kan släckas med vattendimma, pulver, skum eller koldioxid.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Produkten är inte brandfarlig.

2 / 5


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2008-02-12 Internt nr: Ersätter datum: 2004-12-13

NITOR PIGMENT GULDOCKER, NR 94

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra stora utsläpp till avlopp, grundvatten och ytvatten.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Sopa upp och ta upp i lämplig behållare.Lämnas till avfallshantering.

INFORMATION

Informera brandförsvaret vid större spill.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik direktkontakt.Undvik dammbildning.Blanda inte produkten med andra ämnen eller produkter utan kunskap

om att detta är riskfritt.Läs och följ tillverkarens anvisningar!

LAGRING

Förvaras i originalförpackning.Håll behållare väl tillslutna.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

ANDNINGSSKYDD

Vid höga koncentrationer, använd tryckluftsmask.

HANDSKYDD

Använd skyddshandskar vid risk för långvarig eller upprepad hudkontakt.Skyddshandskar (nitrilgummi, PVC).

Gränsvärden:

Ämnesnamn CAS nr. Intervall ppm mg/m³ År Anm.

järn(III)oxid 1309-37-1 8 h 3,5 1978

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form

Färg

Lukt

Löslighet

Pulver.

Gulbrun.

Svag.

Olöslig i vatten.Olösligt i vanliga lösningsmedel.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter Värde / enhet Metod/referens Kommentar

Densitet

550 kg/m³

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

3 / 5


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2008-02-12 Internt nr: Ersätter datum: 2004-12-13

NITOR PIGMENT GULDOCKER, NR 94

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

GENERELLT

Ej hälsofarlig

INANDNING

Inandning av dimma kan ge sveda i näsa och svalg, hosta och vid höga halter andningsbesvär.

HUDKONTAKT

Inte relevant.

KONTAKT MED ÖGONEN

Kan ge sveda och tårflöde.

FÖRTÄRING

Kan ge sveda i mun och svalg.Förtäring av stora mängder kan ge illamående och kräkningar.

12. EKOLOGISK INFORMATION

EKOTOXICITET

Inte bedömd som miljöfarlig.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Ej farligt avfall.Stora mängder lämnas för destruktion, små mängder spolas till avlopp med stora mängder

vatten.Tömda och rengjorda förpackningar kan återvinnas eller brännas.Företaget är anslutet till REPA.

AVFALLSGRUPP

Typ av avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en

lämplig EWC-kod. 08 01 12.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

SAMMANSÄTTNING

järn(III)oxid (25 - 30 % ), kiseldioxid (40 - 50 % ), aluminiumoxid (25 - 30 % ), kalciumoxid (1 - 2 % )

4 / 5


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2008-02-12 Internt nr: Ersätter datum: 2004-12-13

NITOR PIGMENT GULDOCKER, NR 94

CHEMICAL SAFETY REPORT

Reg.Nr. Ämnesnamn CSR

aluminiumoxid

järn(III)oxid

kalciumoxid

kiseldioxid

LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH FÖRESKRIFTER

EG 1907/2006 REACH, KIFS 2005:7, AFS 2005:17, SRVFS 2006:7, SFS 2001:1063.

INFORMATION

Bedömd som ej märkningspliktig. Riskfraser skall ej anges. CHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen information

tillgänglig

16. ANNAN INFORMATION

UTFÄRDAD: 2008-02-12

REVISIONSÖVERSIKT

Version Rev. datum Ansvarig Ändringar

3.0.0 2008-02-12 Malin Nyberg 1, 2, 3, 13, 15, 16

SDB har utarbetats av

Företag

Nitor

Adress Box 11043

Postnr/Ort

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-mail

kundservice@nitor.se

Hemsida

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Fax +46(8) 25 85 80

Namn E-mail Tel. (arb.) Land

Malin Nyberg

5 / 5

More magazines by this user
Similar magazines