NITOR SANERINGSVÄTSKA

alfort.se

NITOR SANERINGSVÄTSKA

SÄKERHETSDATABLAD

NITOR SANERINGSVÄTSKA

Omarbetad: 2013-02-21 Ersätter datum: 2010-04-07

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn NITOR SANERINGSVÄTSKA

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

som det avråds från

REKOMMENDERAD

ANVÄNDNING:

För biologisk sanering av kemisk toalett, torrtoalett och utedass. Innehåller icke

patogena bakteriekulturer.

Leverantörens artikelnummer

290231, 290232, 290233

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

Företag Nitor

Adress Box 11043

Postnr/Ort 161 11 Bromma

Land Sverige

E-post kundservice@nitor.se

Hemsida www.nitor.se

Tel +46(8) 80 21 60

Fax +46(8) 25 85 80

KONTAKTPERSON

Namn E-post Tel Land

Malin Nyberg

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Information Öppettider

112 Giftinformation ­ vid förgiftningstillbud 24h

08-33 12 31 Övrig giftinformation Kontorstid

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

DPD Klassning:

Bedömd som ej märkningspliktig. Riskfraser skall ej anges..

Allvarligaste skadliga effekterna::

Stänk i ögonen kan ge lätt sveda och övergående irritation..

2.2 Märkningsuppgifter

SAMMANSÄTTNING

natriumnitrat (5 ­ 10 %), nonjoniska tensider (0 < 5 %), nonjoniska tensider (0 < 1 %), parfym, innehållande

Coumarin* (0 < 2 %), vatten (0 > 70 %)

S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S24/25 Undvik kontakt med huden och ögon.

2.3 Andra faror

1 / 8


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR SANERINGSVÄTSKA

Omarbetad: 2013-02-21 Ersätter datum: 2010-04-07

ANDRA FAROR

Produkten innehåller parfym som kan framkalla allergi.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämnesnamn Reg.nr EC Nr. CAS-nr. Konc. DPD Klassificering CLP Klassificering

natriumnitrat 231-554-3 7631-99-4 5 - 10 % Xn,R8 - R22 -

R36/37/38

Ox. Gas 1 H270

Acute Tox. 4 H302

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

STOT SE 3 H335

nonjoniska tensider - 68987-81-

5

0 < 5 % Xn,R22 - R36/38 Acute Tox. 4 H302

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

nonjoniska tensider 78330-21- 0 < 1 % Xi,R36 Eye Irrit. 2 H319

9

parfym, innehållande

- - 0 < 2 % Xi,F,N,R10 - R38 - Flam. Liq. 2 H225

Coumarin*

R43 - R51/53 - R65 Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1 H317

Asp. Tox. 1 H304

Aquatic Chronic 2

H411

vatten 231-791-2 7732-18-5 0 > 70 %

Fullständig text på R­, H­ och EUH­fraser: se sektion 16

De EU­faroangivelser som nämns i CLP­klassificering är endast märkningsuppgifter.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

INANDNING

Frisk luft.

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten.Kontakta läkare om stora mängder svalts.

HUD

Skölj genast med mycket vatten.

ÖGON

Skölj genast ögonen med mycket vatten i minst 5 minuter.Kvarstår symptom kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt

krävs

ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM

EVENTUELLT KRÄVS

Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Släck med vatten i spridd stråle.

2 / 8


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR SANERINGSVÄTSKA

Omarbetad: 2013-02-21 Ersätter datum: 2010-04-07

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Nitrater ska inte släckas med skum, pulver eller koldioxid.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

SÄRSKILDA FAROR

Vid brand avges kolmonoxid och koldioxid.Nitrösa gaser (giftiga vid inandning) kan bildas vid upphettning eller vid

brand.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Observera! För skydd mot nitrösa gaser krävs andningsapparat.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Undvik direktkontakt med produkten.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Produkten är utvecklad så att den bryter ner komplexa fetter, oljor, cellulosa, proteiner och stärkelse med hjälp av en

enzymatisk metabolism. Medlet kan utan någon risk för miljön spolas ner i alla avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

METODER OCH MATERIAL

Små mängder spolas bort med mycket vatten.Samla i behållare för återvinning eller destruktion.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

HÄNVISNINGAR

Hänvisning till punkt 8, skyddsutrustning och punkt 13, avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Förvaras oåtkomligt för barn.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Undvik lagring vid fryspunkten.Använd inte behållare av metall.Förvaras i originalförpackning i rumstemperatur.

7.3 Specifik slutanvändning

SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Denna produkt är normalt riskfri men god ordning och hygien skall iakttagas som vid all hantering med kemikalier.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

3 / 8


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR SANERINGSVÄTSKA

Omarbetad: 2013-02-21 Ersätter datum: 2010-04-07

ÖVRIG INFORMATION OM GRÄNSVÄRDEN OCH ÖVERVAKNING

Produkten innehåller inga ämnen för vilka det finns hygieniska gränsvärden enligt AFS 2011:18.

8.2 Begränsning av exponeringen

LÄMPLIGA TEKNISKA KONTROLLÅTGÄRDER

Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.

ÖGONSKYDD

Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

SKYDD AV HUDEN

Skyddskläder efter behov.

HANDSKYDD

Skyddshandskar (naturgummi, neopren, PVC)

ANDNINGSSKYDD

Normalt ej nödvändigt.Vid behov.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

TILLSTÅND Vätska.

FÄRG

Blå.

LUKT

Fruktaktig.

LÖSLIGHET Vattenlösligt.

LÖSLIGHET I VATTEN Lättlösligt.

Parameter Värde/enhet Metod/referens Kommentar

pH (koncentrerad)

Data saknas

pH (brukslösning) 6 - 9

Smältpunkt

Data saknas

Fryspunkt

Data saknas

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 100 °C

Flampunkt

Data saknas

Avdunstningshastighet

Data saknas

Brandfarlighet (fast form, gas)

Data saknas

Antändningsgränser

Data saknas

Explosionsgränser

Data saknas

Ångtryck

Data saknas

Ångdensitet

Data saknas

Relativ densitet

Data saknas

Fördelningskoefficient

Data saknas

Självantändningstemperatur

Data saknas

Sönderfallstemperatur

Data saknas

Viskositet

Data saknas

9.2 Annan information

Kommentar nr

Kommentar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

4 / 8


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR SANERINGSVÄTSKA

Omarbetad: 2013-02-21 Ersätter datum: 2010-04-07

10.2 Kemisk stabilitet

KEMISK STABILITET

Stabil vid normala hanterings- och lagringsbetingelser.

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Temperaturer under 0 °C och över 45 °C.

10.5 Oförenliga material

OFÖRENLIGA MATERIAL

Undvik kontakt med syror och baser. Undvik blandning med oxiderande och reducerande medel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Inga specifika farliga sönderfallsprodukter angivna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

natriumnitrat

Exponeringssätt Exp.tid Värde/enhet Art Källa

LD50 (Oralt) 1267 mg/kg Råtta Kemiska Ämnen

AKUT ORAL TOXICITET

Kan ge lätt irritation i mun, svalg och mage.Illamående och kräkningar kan förekomma.

AKUT DERMAL TOXICITET

Vid upprepad kontakt kan lätt irritation uppstå. Ingen särskild hudfara har påvisats vid normal användning.

AKUT INHALATIONSTOXICITET

Inga farliga effekter vid inandning är kända.

ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION

Stänk i ögonen kan ge lätt irritation som är övergående.

ANNAN GIFTIG INVERKAN

Mikroorganismerna är icke sjukdomsalstrande men kan orsaka infektion om de kommer i kontakt med öppna sår. Dessa

organismer bekämpas lätt med vanliga antibiotika

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

EKOTOXICITET

Produkten klassas inte som miljöfarlig.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

MOTSTÅNDSKRAFT OCH NEDBRYTBARHET

Produkten anses som lätt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

5 / 8


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR SANERINGSVÄTSKA

Omarbetad: 2013-02-21 Ersätter datum: 2010-04-07

BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Bioackumulering ej sannolik.

12.4 Rörligheten i jord

MOBILITET

Vattenlöslig.

12.5 Resultat av PBT­ och vPvB­bedömningen

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

GENERELLT

Destruera i lämplig förbränningsugn.Ej farligt avfall.

AVFALLSGRUPP

Typ av avfall anges med en sexsiffrig EWC­kod. EWC­koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämplig

EWC-kod. 06 03 14.

AVSNITT 14: Transport information

Produkten klassad som farligt gods:

Nej

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer Ej tillämpligt 14.4

Ej tillämpligt

Förpackningsgrupp

14.2 Officiell Ej tillämpligt 14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt

transportbenämning

14.3 Faroklass för Ej tillämpligt

transport

Faroetikett(er) Ej tillämpligt

Farlighetsnummer Ej tillämpligt Tunnelrestriktionskod Ej tillämpligt

Transporter på inre vattenvägar (AND)

14.1 UN-nummer Ej tillämpligt 14.4

Ej tillämpligt

Förpackningsgrupp

14.2 Officiell Ej tillämpligt 14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt

transportbenämning

14.3 Faroklass för Ej tillämpligt

transport

Faroetikett(er) Ej tillämpligt

Miljörisk i tankfartyg Ej tillämpligt

Sjötransport (IMDG)

14.1 UN-nummer Ej tillämpligt 14.4

Ej tillämpligt

Förpackningsgrupp

14.2 Officiell Ej tillämpligt 14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt

transportbenämning

14.3 Faroklass för Ej tillämpligt

transport

Faroetikett(er) Ej tillämpligt

Sub Risk:

Ej tillämpligt

IMDG-kod

Ej tillämpligt

segregationsgrupp

Marin förorening Ej tillämpligt

Ämnets namn(er) Ej tillämpligt

om marin förorening

EMS:

Ej tillämpligt

6 / 8


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR SANERINGSVÄTSKA

Omarbetad: 2013-02-21 Ersätter datum: 2010-04-07

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer Ej tillämpligt 14.4

Förpackningsgrupp

14.2 Officiell Ej tillämpligt

transportbenämning

14.3 Faroklass för Ej tillämpligt

transport

Faroetikett(er) Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

ANNAN INFORMATION

Ej transportklassificerad enligt ADR-S.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa

och miljö

ANNAN INFORMATION OM FÖRESKRIFTER

Förordning EG 1907/2006 (REACH) enligt gällande version, förordning EG 1272/2008 (CLP) enligt gällande version, KIFS

2005:7, MSBFS 2011:1 (ADR-S), TSFS 2009:91.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

INFORMATION

Bedömd som ej märkningspliktig. Riskfraser skall ej anges. CHEMICAL SAFETY REPORT ­ Ingen information tillgänglig

AVSNITT 16: Annan information

Uppgift om förändringar

UTFÄRDAT: 2013-02-21

Uppgift om förändringar

Version Rev. datum Ansvarig Ändringar

1.0.1 2008-07-08 Malin Nyberg

1.0.2 2010-04-07 Malin Nyberg 3

1.0.3 2013-02-21 Trossa AB 1-16

Informationskällor

Databaserna ESIS, Kemiska Ämnen, Information från tillverkaren, Avfallsförordningen, SFS 2001:1063

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

R10 Brandfarligt.

R22 Farligt vid förtäring.

R36 Irriterar ögonen.

R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R36/38 Irriterar ögonen och huden.

R38 Irriterar huden.

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

7 / 8


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR SANERINGSVÄTSKA

Omarbetad: 2013-02-21 Ersätter datum: 2010-04-07

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA H­FRASER

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H270 Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande.

H302 Skadligt vid förtäring.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

8 / 8

More magazines by this user
Similar magazines